Garmin | echo™ 301dv | User manual | Garmin echo™ 301dv Brukerveiledning

Garmin echo™ 301dv Brukerveiledning
echo 200-, 300- og 500-serien
™
Brukerveiledning
Desember 2013
190-01709-38_0A
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ echo™ er et varemerke for
Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Registrere enheten .................................................................... 1
Kontakte Garmins produktsupport ............................................. 1
Standarder for brukerveiledningen ............................................. 1
Angi numeriske verdier .............................................................. 1
Komme i gang................................................................ 1
Taster ......................................................................................... 1
Slå enheten på automatisk ........................................................ 1
Justere bakgrunnslyset .............................................................. 1
Justere fargevalget .................................................................... 1
Angi fargemodus ........................................................................ 1
Velge svingertype ...................................................................... 1
Justere kontrasten ..................................................................... 1
Innstilling av piperen .................................................................. 1
Menytidsavbrudd ........................................................................ 1
Bruke hurtigjustering .................................................................. 1
Sider................................................................................ 2
Velge en side ............................................................................. 2
Siden Full skjerm ....................................................................... 2
Siden Splitt-zoom ....................................................................... 2
Siden Splitt-frekvens .................................................................. 2
Loggsideinnstillinger .................................................................. 2
Siden Flasher ............................................................................. 2
Siden Tall ................................................................................... 3
Nullstille kilometertelleren .......................................................... 3
Ekkolodd......................................................................... 3
DownVü Ekkoloddvisning .......................................................... 3
Ekkoloddfrekvenser ................................................................... 3
Justere dybdeskalaen ................................................................ 3
Justere zoomen ......................................................................... 3
Låse skjermen til bunnen av sjøen ............................................ 3
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig .................................... 3
Åpne ekkoloddhistorikken .......................................................... 3
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen .................................. 3
Vise og justere dybdelinjen ........................................................ 4
Konfigurere visningen av objekter .............................................. 4
Slå på A-skopet .......................................................................... 4
Innstillinger for ekkoloddforsterkning og -støy ........................... 4
Alarmer ...................................................................................... 4
Innstillinger for ekkoloddtall ........................................................ 5
Systeminnstillinger ..................................................................... 5
Innstillinger for systemenheter ................................................... 5
Gjenopprette fabrikkinnstillingene .............................................. 5
Kalibrering...................................................................... 5
Stille inn kjølkalibreringen .......................................................... 5
Stille inn vanntemperaturforskyvningen ..................................... 5
Kalibrere sensoren for fart i vann ............................................... 5
Tillegg............................................................................. 6
Spesifikasjoner ........................................................................... 6
Rengjøre enhetens utside .......................................................... 6
Rengjøre skjermen ..................................................................... 6
Lisensavtale for programvare .................................................... 6
Indeks..............................................................................7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Standarder for brukerveiledningen
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive
disse handlingene.‍
• Merke et menyelement og trykke på ENTER.‍
• Trykke på en knapp, for eksempel ENTER eller MENU.‍
Når du blir bedt om å velge menyelementer, vises det kanskje
små piler i teksten.‍ De angir at du må merke flere elementer
ved hjelp av og og velge ENTER etter hvert element.‍ Hvis
det for eksempel står "Velg MENU > Pause / spol tilbake",
velger du først MENU og deretter eller til Pause / spol
tilbake er uthevet, og deretter velger du ENTER.‍
Angi numeriske verdier
Du kan angi numeriske verdier når du stiller inn alarmer eller en
forskyvning.‍
1 Velg og for å velge den første numeriske verdien.‍
2 Velg eller ENTER for å gå til neste siffer.‍
3 Gjenta trinn 1 og 2 for å justere alle numeriske verdier.‍
Komme i gang
Taster
Slå enheten på automatisk
Du kan angi at enheten skal slå seg på automatisk når
strømmen slås på.‍ Hvis ikke må du velge .‍
Velg MENU > Oppsett > System > Automatisk på > På.‍
Justere bakgrunnslyset
1 Velg MENU > Oppsett > System > Bakgrunnslys.‍
2 Velg og .‍
Justere fargevalget
For enhetene i echo 300- og 500-serien kan du angi fargevalget
for alle ekkoloddskjermer.‍
1 Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Fargevalg.‍
2 Velg et fargevalg.‍
Angi fargemodus
For enhetene i echo 300- og 500-serien kan du angi
fargemodusen for ekkoloddskjermen for bruk om dagen eller om
natten.‍
1 Velg MENU > Oppsett > System > Fargemodus.‍
2 Velg Dag eller Natt.‍
Velge svingertype
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger
du har.‍
Det kan hende at du må angi svingertype for at ekkoloddet skal
fungere riktig.‍
1 Fra en ekkoloddvisning velger du MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > Svingertype.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbel stråle.‍
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens.‍
• Hvis du har en DownVü-svinger, velger du DownVü.‍
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.‍
Justere kontrasten
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle modeller.‍
1 Velg MENU > Oppsett > System > Kontrast.‍
2 Velg eller .‍
TIPS: Hold inne eller for å foreta store justeringer raskt.‍
3 Velg ENTER.‍
Innstilling av piperen
Du kan angi når enheten skal avgi lydsignaler.‍
1 Velg MENU > Oppsett > System > Toner.‍
2 Velg et alternativ:
MENU
Viser eller skjuler en liste over alternativer.‍
ENTER
Velger et menyelement.‍
• Hvis du vil at enheten skal pipe både når du velger et
element, og når en alarm utløses, velger du På.‍
• Hvis du vil at enheten skal pipe bare når alarmer utløses,
velger du Bare alarmer.‍
Blar gjennom alternativer eller forandrer innstillinger.‍
Menytidsavbrudd
Velger sidealternativer.‍
Hvis en meny er åpen i 15 sekunder og ingen valg gjøres,
lukkes menyen, og forrige skjermbilde vises.‍
Slår enheten av eller på, og justerer bakgrunnsbelysningen.‍
Bruke hurtigjustering
Når du har justert en innstilling og gått tilbake til en side, kan du
raskt gå tilbake til alternativene for innstillingen.‍
Innledning
1
Velg
eller
.‍
Fra siden Splitt-zoom velger du MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > Splitt-størrelse > Stor.‍
Sider
Du kan vise ekkoloddinformasjon i ulike formater ved hjelp av
menyen Sider.‍
Velge en side
1 Velg MENU > Sider.‍
2 Velg en side.‍
Siden Splitt-frekvens
Du kan vise to frekvenser fra siden Splitt-frekvens.‍
MERK: Du må ha en svinger med dobbelt stråle eller en
dobbelfrekvenssvinger for å kunne bruke siden Splitt-frekvens.‍
Velg MENU > Sider > Splitt frekvens.‍
TIPS: På enhetene i echo 200- og 500-serien kan du raskt få
tilgang til menyen Sider ved å velge eller fra et hvilket som
helst skjermbilde.‍
Siden Full skjerm
Du kan se en fullskjermvisning av en graf med
ekkoloddavlesninger fra en svinger på siden Full skjerm.‍
Velg Tradisjonell eller DownVü på menyen Sider.‍
Loggsideinnstillinger
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bunndybde
Vanntemperatur
Fart i vann (når det er tilkoblet en svinger som er kalibrert for fart i vann)
Objekter
Svingerfrekvens
Skjermdybde mens skjermbildet rulles fra høyre mot venstre
Siden Splitt-zoom
Siden Splitt-zoom gir en fullskjermvisning av en graf med
ekkoloddavlesninger på høyre side av skjermen og en forstørret
del av denne grafen på venstre side av skjermen.‍
Velg MENU > Sider > Splitt zoom.‍
À
Á
Â
Velg MENU > Sider > Logg.‍
Dybde: Viser en grafisk logg over dybdeavlesninger over tid.‍
Varighet for dybdelogg: Angir tidsskala for dybdeloggen.‍ Hvis
du øker varigheten, vises dybdevariasjoner over et lengre
tidsrom.‍ Hvis du reduserer varigheten, vises flere detaljer
over et kortere tidsrom.‍
Skala: Angir skalaen for dybdeområdet.‍ Hvis du øker
dybdeskalaen, vises flere dybdevariasjoner.‍ Hvis du
reduserer dybedskalaen, vises flere detaljer i variasjonen.‍
Automatisk justerer dybdeskalaen slik at den vises innenfor
valgt varighet.‍
Temperatur: Viser en grafisk logg med
vanntemperaturavlesninger over tid.‍ Hvis du øker
temperaturskalaen, vises flere temperaturvariasjoner.‍ Hvis
du reduserer temperaturskalaen, vises flere detaljer i
variasjonen.‍ Automatisk justerer visningen slik at den viser
alle loggverdier innenfor valgt varighet.‍
Siden Flasher
Siden Flasher viser ekkoloddinformasjon på en sirkelformet
dybdeskala, slik at du får vite mer om hva som er under båten.‍
Den er ordnet som en ring som starter øverst og går med
klokken.‍ Dybden vises på skalaen inne i ringen.‍
Ekkoloddinformasjon blinker på ringen når det mottas ved
dybden som er angitt.‍ Fargene viser ulike styrker for
retursignaler.‍
Velg MENU > Sider > Flasher.‍
Zoomet dybdeskala
Zoomvindu
Dybdeskala
Øke bredden på Zoom-skjermbildet
Du kan øke bredden på den forstørrede delen av siden Splittzoom.‍
2
Sider
À
Á
Dybde på gjeldende posisjon
Dybdeskala
Siden Tall
Du kan vise numerisk informasjon i stedet for en graf fra siden
for tall.‍
Velg MENU > Sider > Tall.‍
Nullstille kilometertelleren
Før du kan nullstille kilometertelleren må du koble enheten til en
svinger med fartsmålerhjul.‍
Gå til siden for Tall, og velg MENU > Nullstill
kilometerteller.‍
Ekkolodd
Siden Full skjerm, Splitt-zoom, Splitt-frekvens og Flasher gir en
visuell fremstilling av området under båten.‍ Du kan tilpasse
disse ekkoloddvisningene.‍
MERK: Disse funksjonene er ikke tilgjengelige på alle enheter.‍
nedre tredjedelen av ekkoloddskjermbildet.‍ Dette kan være
nyttig for å spore bunnen der det er trege eller moderate
endringer i terrenget.‍
Når dybden endres betraktelig, for eksempel en stigning eller en
skrent, kan du vise et bestemt dybdeområde ved å justere
skalaen.‍ Bunnen vises på skjermbildet så lenge bunnen er
innenfor skalaen som er opprettet manuelt.‍
1 Velg MENU > Rekkevidde.‍
2 Velg et alternativ.‍
• Hvis du vil at enheten skal justere dybdeskalaen
automatisk etter dybden, velger du Automatisk.‍
• Hvis du vil øke eller redusere skalaen manuelt, velger du
Manuell og eller .‍
MERK: Skalainnstillingen du angir på én side, gjelder for alle
sider.‍
Justere zoomen
MERK: Ikke alle modeller støtter DownVü ekkoloddteknologi og
svingere.‍
MERK: Hvis du vil motta DownVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en
kompatibel svinger.‍
DownVü ekkolodd med høy frekvens gir et tydeligere bilde
under båten med en mer detaljert representasjon av strukturer
som båten passerer over.‍
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle.‍ DownVü
søkeekkoloddteknologien sender ut en smal stråle, lignende
formen på strålen i en kopimaskin.‍ Denne strålen gir et
tydligere, fotografisk bilde av det som befinner seg under båten.‍
Du kan justere zoomen manuelt ved å angi rekkevidden og en
fast startdybde.‍ Hvis dybden for eksempel er 15 meter, og
startdybden er 5 meter, viser enheten et forstørret område fra
5 meters dybde til 20 meters dybde.‍
Du kan også la enheten justere zoomen automatisk ved å angi
en rekkevidde.‍ Enheten beregner zoomområdet fra bunnen av
vannet.‍ Hvis du for eksempel velger et spenn på 10 meter, viser
enheten et forstørret område fra bunnen av sjøen til 10 meter
over bunnen.‍
1 Velg MENU > Zoom.‍
2 Velg Manuell zoom eller Autozoom.‍
3 Velg Spenn, og velg eller for å øke eller redusere
forstørrelsen for det forstørrede området.‍
4 Velg eventuelt Dybde for å justere det zoomede vinduet opp
eller ned.‍
MERK: Det zoomede vinduet sporer bunnen bare i
automatisk modus.‍
Ekkoloddfrekvenser
Låse skjermen til bunnen av sjøen
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av svingeren som
brukes.‍
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.‍
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.‍
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.‍
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som dekker et
større område og gir fiskeren mulighet til å se flere objekter.‍
Dette kan imidlertid også forårsake mer overflatestøy og
redusere kontinuiteten til bunnsignalet ved vanskelige
sjøforhold.‍ Bredere strålebredder gir større buer for
retursignaler for fiskeobjekt, derfor er de perfekte for å finne fisk.‍
Bredere strålebredder har også bedre ytelse i dypt vann, fordi
den lavere frekvensen har bedre gjennomtrengning i dypt vann.‍
De kan brukes til å søke etter strukturer, som vegetasjon.‍
Ved å vise to frekvenser samtidig i visningen for splittet frekvens
kan du se dypere med retursignaler for den lave frekvensen, og
bedre detaljer med retursignaler for den høye frekvensen.‍
Du kan låse skjermen til bunnen av sjøen.‍ Hvis du for eksempel
velger et spenn på 20 meter, viser enheten et område fra
bunnen av sjøen til 20 meter over bunnen.‍ Spennet vises på
høyre side.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Zoom >
Bunnlås.‍
2 Velg et spenn.‍
DownVü Ekkoloddvisning
Velge en frekvens
1 Velg MENU.‍
2 Velg Frekvens eller FREKVENS.‍
3 Velg en frekvens.‍
Justere dybdeskalaen
Du kan justere dybdeskalaen som vises på høyre side i
skjermbildet.‍ Automatisk skalering holder bunnen innenfor den
Ekkolodd
Stoppe ekkoloddskjermbildet midlertidig
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Pause / spol
tilbake eller MENU > Stopp ekkolodd midlertidig.‍
Åpne ekkoloddhistorikken
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle enheter.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Pause / spol
tilbake.‍
2 Velg eller for å justere den vertikale linjen.‍
3 Velg eller for å justere den horisontale dybdelinjen.‍
Angi rullehastighet på ekkoloddskjermen
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet ruller med fra høyre
mot venstre.‍ Bruk en høyere rullehastighet for å se flere
detaljer, spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du
dorger.‍ Bruk en lavere rullehastighet for å la
ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre
periode.‍
1 Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Scrollhastighet.‍
3
2 Velg en rullehastighet.‍
MERK: Rullehastigheten du angir på én side, gjelder for alle
sider.‍
Vise og justere dybdelinjen
Du kan vise og justere en horisontal linje i et
ekkoloddskjermbilde.‍ Dybden for linjen vises til høyre på
skjermen.‍
MERK: Når du viser en dybdelinje på én side, vises det en
dybdelinje på alle sidene.‍
1 Velg MENU > Dybdelinje > På.‍
2 Velg eller .‍
Konfigurere visningen av objekter
MERK: Når du konfigurerer visningen av objekter på én side,
brukes denne visningen på alle sidene.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle svingere.‍
Viser objekter som symboler.‍
Viser objekter som symboler med informasjon om objektdybde.‍
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen.‍
Viser objekter som symboler med ekkoloddinformasjon i bakgrunnen samt
informasjon om objektdybde.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > Fiskesymboler.‍
2 Velg et alternativ.‍
Slå på A-skopet
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av
fullskjermvisningen av ekkoloddet.‍ Denne funksjonen utvider de
sist mottatte ekkoloddataene slik at de er mer oversiktelige.‍ Den
kan også være til hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle svingere.‍
Gå til siden for fullskjermvisning, og velg MENU > Oppsett >
Ekkoloddoppsett > A-skop > På.‍
Stille inn forsterkningen manuelt
1 Velg MENU > Forsterkning > Manuell.‍
2 Velg til du begynner å se støy i vanndelen av skjermbildet.‍
3 Velg for å redusere forsterkningen litt.‍
Angi forsterkningen automatisk
MERK: Hvis du vil angi forsterkning på siden for splittet
frekvens, må du angi hver frekvens separat.‍
1 Velg MENU > Forsterkning.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise høysensitive, svakere retursignaler med
mer støy automatisk, velger du Auto-høy.‍
• Hvis du vil vise mellomsensitive retursignaler med
moderat støy automatisk, velger du Auto-middels.‍
• Hvis du vil vise lavsensitive retursignaler med mindre støy
automatisk, velger du Auto-lav.‍
Stille inn støyavvisning
Du kan redusere visningen av svake ekkoloddsignaler ved å
øke støyavvisningen.‍
MERK: Innstillingen for støyavvisning du angir på én side,
gjelder for alle sider.‍
MERK: Hvis du vil angi støyavvisning på siden for splittet
frekvens, må du angi hver frekvens separat.‍
1 Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett >
Støyavvisning.‍
2 Angi nivået for støyavvisning.‍
Skjule overflatestøy
Du kan skjule eller vise ekkoloddavlesninger nær overflaten.‍ Du
reduserer støy ved å skjule overflatestøy.‍
MERK: Når du angir at overflatestøy skal vises eller skjules på
én side, brukes denne innstillingen på alle sidene.‍
Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddoppsett > Overflatestøy
> Skjul.‍
Justere kontrasten
Du kan kontrollere området og intensiteten for fargene ved å
justere lysstyrke og kontrast for DownVü svingere.‍
Kontrast styrer fargeområdet mellom objekter med høy
intensitet og støy med lav intensitet.‍ En innstilling med høy
kontrast viser en større forskjell i fargelegging mellom støy og
objekter.‍ En innstilling med lavere kontrast har flere
mellomtonefarger.‍
1 Velg MENU > Kontrast.‍
2 Bruk glidebryteren til å øke eller redusere kontrasten.‍
Justere fargeintensitet
À
Á
A-skop
Diameteren til ekkoloddkjeglen på gjeldende dybde
Innstillinger for ekkoloddforsterkning og støy
Du kan justere mengden forsterkning og støy på en
ekkoloddskjerm.‍
Forsterkningsinnstillingen kontrollerer følsomheten på
ekkoloddmottakeren for å kompensere for dybden og klarheten
på vannet.‍ Hvis du øker forsterkningen, vises flere detaljer.‍ Hvis
du reduserer forsterkningen, reduseres skjermstøy.‍
MERK: Når du angir forsterkning på én side, brukes
innstillingen på alle sidene.‍
4
Lysstyrke styrer intensiteten på fargene.‍ En høyere
lysstyrkeverdi gjør det enklere å se objektene ved at det brukes
mer intense farger.‍ En lavere lysstyrkeverdi skjuler
bakgrunnsstøy ved å bruke mindre intense farger.‍
1 Velg MENU > Lysstyrke.‍
2 Velg en manuell verdi, eller velg et alternativ:
• Hvis du vil vise høysensitive, svakere retursignaler med
mer støy automatisk, velger du Auto-høy.‍
• Hvis du vil vise mellomsensitive retursignaler med
moderat støy automatisk, velger du Auto-middels.‍
• Hvis du vil vise lavsensitive retursignaler med mindre støy
automatisk, velger du Auto-lav.‍
Alarmer
Velg MENU > Oppsett > Alarmer.‍
Batteri: Utløses når batteriet når et bestemt spenningsnivå.‍
Ekkolodd
Dypt vann: Utløses når vanndybden er dypere enn angitt
dybde.‍
Avdrift: Utløses når variasjoner i dybden ved gjeldende
posisjon overskrider angitt dybde.‍
Fisk: Utløses når enheten oppdager et objekt.‍
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
•
av alle størrelser.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.‍
Grunt vann: Utløses når vanndybden er grunnere enn angitt
dybde.‍
Vanntemperatur: Utløses når vanntemperaturen varierer med
mer enn ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Alarminnstillinger lagres når
enheten slås av.‍
MERK: Du må koble enheten til en svinger som kan måle
temperatur for å kunne bruke denne alarmen.‍
Kalibrering
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en forskyvning av kjølen for å kompensere
overflateavlesningen for dybden på kjølen.‍ Dermed kan du måle
dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra der svingeren er
plassert.‍
1 Velg et alternativ basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À, måler du
avstanden fra svingeren til båtens kjøl.‍ Angi denne
verdien som et positivt tall i trinn 3.‍
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen Á, måler
du avstanden fra svingeren til vannlinjen.‍ Angi denne
verdien som et negativt tall i trinn 3.‍
Innstillinger for ekkoloddtall
Du kan justere hvilke tall som vises på siden Full skjerm, Splittzoom og Splitt-frekvens.‍ Du kan også justere størrelsen på
tallene.‍
Velg MENU > Oppsett > Ekkoloddtall.‍
Batteri: Viser batterispenningen.‍
Tallstørrelse: Angir tallstørrelsen.‍
Kilometerteller: Viser kilometertelleren.‍
MERK: For at kilometertelleren skal kunne vises, må
enheten være koblet til en svinger med fartshjul.‍
Fart i vann: Viser fart i vann.‍
MERK: For at fart i vann skal kunne vises, må enheten være
koblet til en svinger med fartshjul.‍
Vanntemperatur: Viser vanntemperaturen.‍
MERK: For at vanntemperaturen skal kunne vises, må
enheten være koblet til en temperatursvinger.‍
Systeminnstillinger
Velg MENU > Oppsett > System.‍
Språk: Angir skjermspråket.‍
Systeminformasjon: Gir deg tilgang til informasjon om
programvaren.‍
Innstillinger for systemenheter
Velg MENU > Oppsett > Enheter.‍
Dybde: Angir måleenhetene for dybde til fot (ft), meter (m) eller
fathoms (ftm).‍
Avstand: Angir måleenhetene for avstand.‍
Temperatur: Angir måleenheten for temperatur til Fahrenheit
(°F) eller Celsius (°C).‍
MERK: Du må ha koblet til en svinger som kan lese av
temperatur for å kunne vise temperaturen.‍
Fart i vann: Angir måleenhetene for fart i vann.‍
MERK: Du må ha koblet til en svinger som kan lese av fart i
vann for å kunne vise fart i vann.‍
Gjenopprette fabrikkinnstillingene
MERK: Dette sletter all informasjon om innstillinger du har lagt
inn.‍
1 Velg MENU > Oppsett > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger.‍
2 Velg et alternativ.‍
Kalibrering
2 Velg MENU > Oppsett > Kalibrering > Forskyvning kjøl.‍
3 Bruk piltastene for å angi forskyvningen målt i trinn 1.‍
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Du kan angi temperaturforskyvningen for å kompensere for
temperaturavlseningen fra en temperatursensor.‍
1 Mål vanntemperaturen med svingeren med
temperaturfunksjon som er koblet til enheten.‍
2 Mål vanntemperaturen med et annet termometer eller en
annen temperatursensor som du vet viser riktig temperatur.‍
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.‍
Dette er temperaturforskyvningen.‍ Angi denne verdien som
et positivt tall i trinn 6 hvis sensoren som er koblet til
enheten, måler at vanntemperaturen er lavere enn den
faktisk er.‍ Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 6
hvis sensoren som er koblet til enheten, måler at
vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.‍
4 Velg MENU > Oppsett > Kalibrering >
Temperaturforskyvning.‍
5 Bruk piltastene for å angi vanntemperaturforskyvningen målt
i trinn 3.‍
Kalibrere sensoren for fart i vann
1 Velg MENU > Oppsett > Kalibrering > Kalibrer fart i vann.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
MERK: Sørg for at du angir topphastigheten som målt av en
ekstern kilde, for eksempel en GPS-enhet.‍ Ikke angi verdien
for fart i vann fra en tilkoblet svinger med fartsmålerhjul.‍
5
Tillegg
reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land
som er aktuelt.‍
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Modell
Mål
Temperaturområde
echo 101 og 151
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
echo 201-, 301- og
500-serien
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
echo 101 og 151
250 mm (10 tommer)
echo 201 og 301
250 mm (10 tommer)
echo 500-serien
400 mm (15,75 tommer)
Spenningsområde for
strømkilde
echo 101
Fra 10 til 20 V
echo 201-, 301- og
500-serien
Fra 10 til 28 V
Merkestrøm
Alle modeller
1 A
Sikring
Alle modeller
AGC/3AG – 3,0 A
Ferskvannsdybde*
echo 151
488 m (1600 fot) ved 77 kHz
echo 201, 201dv, 301
og 301dv
533 m (1750 fot) ved 77 kHz
echo 500- og 500dvserien
701 m (2300 fot) ved 77 kHz
Sikkerhetsavstand for
kompass
*Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold,
bunntypen og andre vannforhold.‍
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.‍
1 Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet
med mildt såpevann.‍
2 Tørk av enheten.‍
Rengjøre skjermen
MERKNAD
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade
belegget mot gjenskinn.‍
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er
svært følsomt overfor hudfett, voks og rengjøringsmidler med
slipeeffekt.‍
1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for
belegg mot gjenskinn, på kluten.‍
2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.‍
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.‍
LES DENNE AVTALEN NØYE.‍
Garmin Ltd.‍ og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet.‍ Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.‍
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.‍ Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.‍ Du samtykker i at du ikke
skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på
Programvaren.‍ Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
6
Tillegg
Indeks
A
alarmer, ekkolodd 4
av/på-tast 1
B
V
vann
hastighet 5
temperaturforskyvning 5
Z
zoom, ekkolodd 3
bakgrunnslys 1
D
data 1
DownVü 3
E
ekkolodd 2, 3
a-skop 4
alarmer 4
bunnlås 3
DownVü 3
dybdelinje 4
dybdeskala 2, 3
flasher 2
forsterkning 4
frekvenser 1–4
kilometerteller 3
logg 2
objekter 2, 4
scroll-hastighet 3
støy 4
tall 2, 3, 5
utseende 2, 4
visninger 2
zoom 2, 3
enhet
registrering 1
rengjøre 6
F
fabrikkinnstillinger 5
forskyvning, kjøl 5
H
hjelp 1
hurtigjustering 1
I
innstillinger 1, 3
systeminformasjon 5
K
kjølkalibrering 5
kontrast 1
M
måleenheter 5
P
piper 1
produktregistrering 1
programvarelisensavtale 6
R
registrere enheten 1
S
sette på pause 3
side. Du finner mer informasjon under
ekkolodd
sider. Du finner mer informasjon under
ekkolodd
skjerminnstillinger 1
spesifikasjoner 6
språk 5
svinger 1–3
systeminformasjon 5
T
taster 1
av/på 1
tidsavbrudd 1
Indeks
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising