Garmin | echo™ 301dv | User manual | Garmin echo™ 301dv Korisnički priručnik

Garmin echo™ 301dv Korisnički priručnik
echo serije 200, 300 i 500
™
Korisnički priručnik
Prosinac 2013
190-01709-46_0A
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ echo™ je trgovački znak
tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njenih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Sadržaj
Uvod ................................................................................ 1
Registriranje uređaja .................................................................. 1
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin ........ 1
Oznake u priručniku ................................................................... 1
Unos numeričkih vrijednosti ....................................................... 1
Početak rada...................................................................1
Tipke .......................................................................................... 1
Automatsko uključivanje uređaja ............................................... 1
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja ................................... 1
Podešavanje sheme boja ........................................................... 1
Postavljanje načina rada boje .................................................... 1
Odabir vrste sonde ..................................................................... 1
Podešavanje kontrasta .............................................................. 1
Postavljanje generatora zvučnog signala .................................. 1
Vremenski istek izbornika .......................................................... 2
Korištenje funkcije za brzo podešavanje .................................... 2
Stranice........................................................................... 2
Odabir stranice ........................................................................... 2
Stranica Cijeli zaslon .................................................................. 2
Stranica Podijeljeno zumiranje ................................................... 2
Stranica Podijeljena frekvencija ................................................. 2
Postavke stranice zapisnika ....................................................... 2
Stranica bljeskalice .................................................................... 3
Stranica Brojevi .......................................................................... 3
Poništavanje odometra .............................................................. 3
Sonar............................................................................... 3
DownVü prikaz sonara ............................................................... 3
Frekvencije sonara ..................................................................... 3
Podešavanje dometa mjerila dubine .......................................... 3
Podešavanje zumiranja .............................................................. 3
Blokiranje zaslona na dno .......................................................... 3
Pauziranje zaslona sonara ......................................................... 4
Otvaranje povijesti sonara ......................................................... 4
Postavljanje brzine pomicanja sonara ....................................... 4
Prikaz i podešavanje linije dubine .............................................. 4
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata ................................ 4
Uključivanje značajke A-Scope .................................................. 4
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara .......................................... 4
Alarmi ......................................................................................... 5
Postavke brojeva sonara ........................................................... 5
Postavke sustava ....................................................................... 5
Postavke mjernih jedinica sustava ............................................. 5
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki ......................................... 5
Kalibracija....................................................................... 5
Postavljanje dubine kobilice ....................................................... 5
Postavljanje pomaka temperature vode ..................................... 6
Kalibriranje senzora brzine kroz vodu ........................................ 6
Dodatak........................................................................... 6
Specifikacije ............................................................................... 6
Čišćenje vanjskog kućišta .......................................................... 6
Čišćenje zaslona ........................................................................ 6
Licencni ugovor za softver ......................................................... 6
Indeks..............................................................................7
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Registriranje uređaja
Odabir opcija stranice.‍
Uključivanje i isključivanje uređaja i podešavanje pozadinskog
osvjetljenja.‍
Automatsko uključivanje uređaja
Uređaj možete postaviti tako da se automatski uključuje prilikom
priključivanja na napajanje.‍ U suprotnom trebate odabrati .‍
Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Automatsko
uključivanje > Uključeno.‍
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin
osvjetljenje.‍
2 Odaberite i
• Idite na www.garmin.com/‍support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.‍
• U SAD-u nazovite (913) 397.‍8200 ili (800) 800.‍1020.‍
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.‍
• U Europi nazovite +44 (0) 870.‍8501241.‍
Oznake u priručniku
U ovom priručniku pojam “odabir” koristi se za opis sljedećih
radnji.‍
• Označavanje stavke izbornika i pritisak na ENTER.‍
• Pritisak na tipku, na primjer, ENTER ili MENU.‍
Nakon što dobijete uputu za odabir stavki izbornika u tekstu se
mogu pojaviti manje strelice.‍ One ukazuju da trebate označiti
nekoliko stavki putem tipki i te pritisnuti ENTER nakon
svake stavke.‍ Na primjer, kod poruke: "odaberite MENU >
Pauziraj/Premotaj sonar," odaberite MENU, a zatim odaberite
ili dok se ne označi Pauziraj/Premotaj sonar te pritisnite
ENTER.‍
Unos numeričkih vrijednosti
Numeričke vrijednosti unose se prilikom postavljanja alarma ili
postavljanja pomaka.‍
1 Odaberite i kako biste odabrali prvu numeričku
vrijednost.‍
2 Odaberite ili ENTER kako biste prešli na sljedeću
znamenku.‍
3 Ponavljajte korake 1 i 2 kako biste podesili sve numeričke
vrijednosti.‍
Početak rada
Tipke
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Pozadinsko
.‍
Podešavanje sheme boja
Za uređaje echo serije 300 i 500 možete postaviti shemu boja
za sve zaslone sonara.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Postavke sonara >
Shema boja.‍
2 Odaberite shemu boja.‍
Postavljanje načina rada boje
Za uređaje echo serije 300 i 500 možete postaviti boje na
zaslonu sonara na dnevnu ili noćnu varijantu.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Način rada
boja.‍
2 Odaberite Dan ili Noć.‍
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.‍
Možda ćete morati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno
radio.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavljanje >
Postavke sonara > Vrsta sonde.‍
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom
odaberite Dvostruki snop.‍
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom odaberite Dvostruka frekvencija.‍
• Ako imate DownVü sondu odaberite DownVü.‍
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.‍
Podešavanje kontrasta
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Kontrast.‍
2 Odaberite ili .‍
SAVJET: Držite ili
prilagodbe.‍
3 Odaberite ENTER.‍
kako biste brzo obavili velike
Postavljanje generatora zvučnog signala
MENU
Prikaz ili skrivanje popisa opcija.‍
ENTER Odabir stavke izbornika.‍
Kretanje kroz opcije ili izmjena postavki.‍
Uvod
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Generator
zvučnog signala.‍
2 Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri
pokretanju alarma, odaberite Uključeno.‍
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma,
odaberite Samo alarmi.‍
1
Vremenski istek izbornika
Ako je izbornik otvoren 15 sekundi, a ništa nije odabrano,
izbornik će se zatvoriti i prikazat će se prethodni zaslon.‍
Korištenje funkcije za brzo podešavanje
Nakon podešavanja postavke i vraćanja na stranicu, možete se
brzo vratiti na opcije postavki.‍
Odaberite ili .‍
Stranice
Informacije sonara možete vidjeti u različitim formatima putem
izbornika Stranice.‍
Odabir stranice
1 Odaberite MENU > Stranice.‍
2 Odaberite stranicu.‍
SAVJET: Kod uređaja echo serije 200 i 500 možete brzo
pristupiti izborniku stranica odabirom opcije ili na bilo
kojem zaslonu.‍
Stranica Cijeli zaslon
Na stranici s prikazom preko cijelog zaslona možete vidjeti
kompletni grafikon s očitanjima sonara iz sonde.‍
Na izborniku stranica odaberite Uobičajeno ili DownVü.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Zumirano mjerilo dubine
Prozor za zumiranje
Raspon dubina
Povećanje širine zaslona zumiranja
Možete povećati širinu povećanog dijela stranice s podijeljenim
zumiranjem.‍
Na stranici s podijeljenim zumiranjem odaberite MENU >
Postavljanje > Postavke sonara > Veličina podjele >
Velika.‍
Stranica Podijeljena frekvencija
Na stranici s podijeljenom frekvencijom možete vidjeti dvije
frekvencije.‍
NAPOMENA: Za upotrebu stranice s podijeljenom frekvencijom
morate imati sondu s dvostrukim snopom ili sondu s dvostrukom
frekvencijom.‍
Odaberite MENU > Stranice > Podijeljena frekvencija.‍
Dubina dna
Temperatura vode
Brzina kroz vodu (kad je priključena sonda koja prikazuje brzinu kroz vodu)
Podvodni objekti
Frekvencija sonde
Dubina zaslona kako se zaslon pomiče s desna u lijevo
Stranica Podijeljeno zumiranje
Na stranici s podijeljenim zumiranjem možete vidjeti grafikon
preko cijelog zaslon s očitanjima sonara na desnoj strani
zaslona i povećani dio tog grafikona na lijevoj strani zaslona.‍
Odaberite MENU > Stranice > Podijeljeno zumiranje.‍
2
À
Á
Â
Postavke stranice zapisnika
Odaberite MENU > Stranice > Zapisnik.‍
Dubina: Prikazuje grafički zapisnik očitanja dubine kroz vrijeme.‍
Trajanje zapisnika dubine: Postavlja vremenski raspon
zapisnika dubine.‍ Povećavanjem trajanja prikazuju se
promjene dubine tijekom dužeg vremenskog perioda.‍
Smanjivanjem trajanja prikazuje se više detalja tijekom
kraćeg vremenskog perioda.‍
Mjerilo: Postavlja mjerilo raspona dubine.‍ Povećavanjem
mjerila raspona dubine prikazuje se više promjena dubine.‍
Smanjivanjem mjerila raspona dubine prikazuje se više
detalja u promjenama.‍ Automatski prilagođava raspon
dubine za prikaz svih zabilježenih promjena unutar
odabranog perioda.‍
Temperatura: Prikazuje grafički zapisnik očitanja temperature
vode tijekom vremena.‍ Povećavanjem mjerila raspona
temperature prikazuje se više promjena temperature.‍
Smanjivanjem mjerila raspona temperature prikazuje se više
Stranice
detalja unutar promjena.‍ Automatski prilagođava zaslon za
prikaz svih zabilježenih promjena unutar odabranog perioda.‍
Stranica bljeskalice
Stranica bljeskalice prikazuje podatke o sonaru na cirkularnom
mjerilu dubine, na način da prikazuje ono što se nalazi ispod
plovila.‍ Organizirana je u obliku prstena koji počinje na vrhu i
nastavlja se u smjeru kazaljke na satu.‍ Dubinu označava mjerilo
u prstenu.‍ Podaci o sonaru bljeskaju na prstenu nakon njihovog
prijema pri označenoj dubini.‍ Boje označavaju signale sonara
različite snage.‍
Odaberite MENU > Stranice > Bljeskalica.‍
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.‍
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru.‍ Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.‍
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje pokrivaju veće
područje i ribarima prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu
generirati više površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna
na nemirnom moru.‍ Veće širine snopa stvaraju veće lukove za
primanje signala riba pa su idealne za pronalaženje riba.‍ Veće
širine snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.‍ Mogu se koristiti za
traženje struktura poput nakupina na dnu.‍
Istovremeni prikaz dvije frekvencije putem zaslona s
podijeljenom frekvencijom omogućuje vam da vidite dublje
pomoću signala niže frekvencije i istovremeno da vidite
detaljnije pomoću signala više frekvencije.‍
Odabir frekvencije
1 Odaberite MENU.‍
2 Odaberite Frekvencija ili FREKVENCIJA.‍
3 Odaberite frekvenciju.‍
Podešavanje dometa mjerila dubine
À
Á
Dubina na trenutnoj lokaciji
Mjerilo dubine
Stranica Brojevi
Na stranici Brojevi možete umjesto grafičkih prikaza vidjeti
numeričke podatke.‍
Odaberite MENU > Stranice > Brojevi.‍
Poništavanje odometra
Prije ponovnog postavljanja odometra morate priključiti uređaj
na sondu na kotačiću za brzinu.‍
Na stranici Brojevi odaberite MENU > Ponovno postavi
brojač kilometara.‍
Sonar
Stranica s cijelim zaslonom, stranica s podijeljenim zumiranjem,
stranica s podijeljenom frekvencijom i stranica Bljeskalica
vizualni su prikaz područja ispod plovila.‍ Ove prikaze sonara
možete prilagoditi.‍
NAPOMENA: Ove značajke ne postoje na svim uređajima.‍
DownVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli DownVü tehnologiju
sonara i sondi.‍
NAPOMENA: Za primanje DownVü sonara sa skeniranjem
trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili Fishfinder te
kompatibilna sonda.‍
DownVü sonar visoke frekvencije pruža jasniju sliku ispod
plovila i daje detaljnije prikaze strukture iznad kojih plovilo
prolazi.‍
Tradicionalne sonde emitiraju stožasti snop.‍ Tehnologija sonara
sa skeniranjem DownVü emitira uski snop oblikom sličan snopu
u uređaju za kopiranje.‍ Taj snop omogućuje jasniju sliku onoga
što se nalazi pod plovilom više nalik na fotografiju.‍
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o sondi koja se
koristi.‍
Sonar
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne
strane zaslona.‍ Pomoću automatskog podešavanja dometa dno
ostaje u donjoj trećini zaslona sonara, što može biti korisno za
praćenje dna kad se teren umjereno ili sporo mijenja.‍
Kad se dubina značajno promijeni, kao kod litice ili provalije,
ručno podešavanje dometa omogućuje prikaz navedenog
dubinskog dometa.‍ Dno se prikazuje na zaslonu dokle god se
nalazi unutar određenog ručnog dometa.‍
1 Odaberite MENU > Domet.‍
2 Odaberite opciju.‍
• Kako biste uređaju omogućili automatsko podešavanje
dometa na temelju dubine odaberite Automatski.‍
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje raspona odaberite
Ručno te odaberite ili .‍
NAPOMENA: Ako domet postavite na jednoj stranici, ta
postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
Podešavanje zumiranja
Zum možete podesiti ručno određivanjem raspona i fiksne
početne dubine.‍ Na primjer, kad je dubina 15 metara, a početna
dubina je 5 metara, uređaj prikazuje povećano područje od 5 do
20 metara dubine.‍
Određivanjem raspona možete omogućiti da uređaj automatski
prilagođava zumiranje.‍ Uređaj izračunava područje zumiranja
od dna.‍ Na primjer, odaberete li raspon od 10 metara, uređaj će
prikazati povećano područje od dna do 10 metara iznad dna.‍
1 Odaberite MENU > Zumiranje.‍
2 Odaberite Ručno zumiranje ili Automatsko zumiranje.‍
3 Odaberite Raspon i odaberite ili kako biste povećali ili
smanjili povećanje povećanog područja.‍
4 Ako bude potrebno, odaberite Dubina kako biste zumirani
prozor prema ore ili prema dolje.‍
NAPOMENA: Zumirani prozor prati dno samo u
automatskom načinu rada.‍
Blokiranje zaslona na dno
Možete zaključati zaslon na dno.‍ Na primjer, odaberete li
raspon od 20 metara, uređaj prikazuje područje od dna do 20
metara iznad dna.‍ Raspon se prikazuje na desnoj strani.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Zumiranje >
Fiksirano dno.‍
3
2 Odaberite raspon.‍
Pauziranje zaslona sonara
Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj/Premotaj
sonar ili MENU > Pauziraj sonar.‍
Otvaranje povijesti sonara
NAPOMENA: Ovu značajku nemaju svi uređaji.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Pauziraj/Premotaj
sonar.‍
2 Odaberite ili kako biste podesili okomitu liniju.‍
3 Odaberite ili kako biste podesili vodoravnu liniju dubine.‍
Postavljanje brzine pomicanja sonara
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati zdesna
nalijevo.‍ Veća brzina kretanja omogućuje više detalja, posebno
prilikom pomicanja ili kretanja.‍ Manja brzina kretanja omogućuje
prikaz duži prikaz informacija sonara na zaslonu.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Postavke sonara >
Brzina pomicanja.‍
2 Odaberite brzinu kretanja.‍
NAPOMENA: Ako brzinu kretanja postavite na jednoj
stranici, ta postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
Prikaz i podešavanje linije dubine
Možete prikazati i podesiti vodoravnu liniju na zaslonu sonara.‍
Dubina linije prikazana je s desne strane zaslona.‍
NAPOMENA: Ako prikažete liniju dubine na jednoj stranici, ona
će se prikazivati na svim stranicama.‍
1 Odaberite MENU > Linija dubine > Uključeno.‍
2 Odaberite ili .‍
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
NAPOMENA: Ako konfigurirate izgled podvodnih objekata na
jednoj stranici, ta postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim sondama.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini objekta.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u pozadini sonara.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u pozadini sonara
i informacije o dubini objekta.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavljanje >
Postavke sonara > Simboli riba.‍
2 Odaberite opciju.‍
Uključivanje značajke A-Scope
A-scope je okomita bljeskalica s desne strane prikaza sonara
preko cijelog zaslona.‍ Ova značajka proširuje posljednje
primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda.‍ Pomaže i pri
otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim sondama.‍
Na stranici s cijelim zaslonom odaberite MENU >
Postavljanje > Postavke sonara > A-Scope > Uključeno.‍
À
Á
A-Scope
Promjer sonarnog stošca na trenutnoj dubini
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara
Možete podesiti stupanj osjetljivosti i zvuka na zaslonu sonara.‍
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za
nadoknadu dubine i bistrine vode.‍ Povećavanjem osjetljivosti
prikazuje se više detalja, a smanjivanjem osjetljivosti smanjuje
se zagušenost zaslona.‍
NAPOMENA: Ako postavite osjetljivost na jednoj stranici, ta
postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
Ručno podešavanje osjetljivosti
1 Odaberite MENU > Osjetljivost > Ručno.‍
2 Odaberite dok ne primijetite buku na dijelu zaslona s
vodom.‍
3 Odaberite
za blago smanjivanje osjetljivosti.‍
Automatsko podešavanje osjetljivosti
NAPOMENA: Za postavljanje osjetljivosti na stranici s
podijeljenom frekvencijom morate svaku frekvenciju postaviti
zasebno.‍
1 Odaberite MENU > Osjetljivost.‍
2 Odaberite opciju:
• Za automatski prikaz vrlo osjetljivih, slabijih povratnih
informacija sonara s više buke odaberite Automatskivisoko.‍
• Za automatski prikaz srednje osjetljivih povratnih
informacija sonara s umjerenom bukom odaberite
Automatski-srednje.‍
• Za automatski prikaz slabije osjetljivih povratnih
informacija sonara s manje buke odaberite Automatskinisko.‍
Postavljanje odbijanja buke
Možete umanjiti prikazivanje slabih povratnih informacija sonara
povećavanjem odbijanja buke.‍
NAPOMENA: Ako odbijanje buke postavite na jednoj stranici, ta
postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
NAPOMENA: Za postavljanje odbijanja buke na stranici s
podijeljenom frekvencijom morate svaku frekvenciju postaviti
zasebno.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Postavke sonara >
Odbijanje buke.‍
2 Postavite razinu odbijanja buke.‍
Skrivanje šuma površine
Možete sakriti ili prikazati povratne informacije sonara u blizini
površine vode.‍ Skrivanjem šuma površine smanjuje se
zagušenost zaslona.‍
4
Sonar
NAPOMENA: Postavljanjem prikazivanja ili skrivanja šuma
površine na jednoj stranici primjenjuje tu postavku na sve
stranice.‍
Odaberite MENU > Postavljanje > Postavke sonara > Šum
površine > Sakrij.‍
Podešavanje kontrasta
Možete kontrolirati raspon i intenzitet boja podešavanjem
svjetline i kontrasta za DownVü sonde.‍
Kontrast utječe na raspon boja između objekata velikog
intenziteta i buke niskog intenziteta.‍ Uz postavku visokog
kontrasta prikazuje se veća razlika u boji između objekata i
buke.‍ Uz postavku niskog kontrasta tonovi boja su ublaženi.‍
1 Odaberite MENU > Kontrast.‍
2 Pomoću klizača povećajte ili smanjite kontrast.‍
Prilagođavanje intenziteta boje
Svjetlina utječe na intenzitet boja.‍ S višom vrijednosti svjetline
objekti su vidljiviji zbog jačeg intenziteta boja.‍ Niža vrijednost
svjetline skriva pozadinsku buku putem slabijeg intenziteta boja.‍
1 Odaberite MENU > Svjetlina.‍
2 Odaberite ručnu vrijednost ili opciju:
• Za automatski prikaz vrlo osjetljivih, slabijih povratnih
informacija sonara s više buke odaberite Automatskivisoko.‍
• Za automatski prikaz srednje osjetljivih povratnih
informacija sonara s umjerenom bukom odaberite
Automatski-srednje.‍
• Za automatski prikaz slabije osjetljivih povratnih
informacija sonara s manje buke odaberite Automatskinisko.‍
Alarmi
Odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi.‍
Baterija: Oglašava se kad baterija dosegne određeni niski
napon.‍
Duboka voda: Oglašava se kad je dubina vode veća od
navedene dubine.‍
Odmak: Oglašava se kad varijacije dubine na trenutnoj lokaciji
premašuju navedenu dubinu.‍
Ribe: Oglašava se kad uređaj otkrije ribu.‍
•
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
koje veličine.‍
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.‍
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije
velika riba.‍
Plitka voda: Oglašava se kad je dubina vode manja od
navedene dubine.‍
Temperatura vode: Oglašava se kad se temperature vode
promijeni za više od ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Postavke alarma
spremaju se prilikom isključivanja uređaja.‍
NAPOMENA: Za upotrebu ovog alarma morate priključiti
uređaj na sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.‍
NAPOMENA: Za prikaz odometra uređaj mora biti priključen
na sondu na kotačiću za brzinu vode.‍
Brzina kroz vodu: Prikazuje brzinu kroz vodu.‍
NAPOMENA: Za prikaz brzine kroz vodu uređaj je potrebno
priključiti na sondu kotačića za brzinu.‍
Temperatura vode: Prikazuje temperaturu vode.‍
NAPOMENA: Uređaj je potrebno priključiti na sondu
temperature za prikaz temperature vode.‍
Postavke sustava
Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav.‍
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.‍
Informacije o sustavu: Omogućuje pregled informacija o
softveru.‍
Postavke mjernih jedinica sustava
Odaberite MENU > Postavljanje > Jedinice.‍
Dubina: Postavlja jedinice dubine na stope (ft), metre (m) ili
fatome (ftm).‍
Udaljenost: Postavlja jedinice udaljenosti.‍
Temperatura: Postavlja jedinice temperature na Fahrenheite
(°F) ili Celzije (°C).‍
NAPOMENA: Za prikaz temperature treba vam sonda s
mogućnošću mjerenja temperature.‍
Brzina kroz vodu: Postavlja jedinice brzine kroz vodu.‍
NAPOMENA: Za prikaz brzine kroz vodu treba vam sonda s
mogućnošću mjerenja brzine kroz vodu.‍
Vraćanje zadanih tvorničkih postavki
NAPOMENA: Ovo će izbrisati sve postavke koje ste unijeli.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Informacije o
sustavu > Tvorničke postavke.‍
Odaberite opciju.‍
2
Kalibracija
Postavljanje dubine kobilice
Dubinu kobilice možete unijeti kao kompenzaciju za površinsko
očitanje za dubinu kobilice pa na taj način omogućujete
mjerenje dubine od dna kobilice umjesto od lokacije sonde.‍
1 Odaberite opciju na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode À, izmjerite
udaljenost od sonde do kobilice plovila.‍ Tu vrijednost
unesite u 3.‍ koraku u obliku pozitivnog broja.‍
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice Á, izmjerite
udaljenost od sonde do razine vode.‍ Tu vrijednost unesite
u 3.‍ koraku u obliku negativnog broja.‍
Postavke brojeva sonara
Možete prilagoditi koji će se brojevi prikazati na stranici sa
cijelim zaslonom, stranici sa podijeljenim zumiranjem i stranici
sa podijeljenom frekvencijom.‍ Možete prilagoditi i veličinu
brojeva.‍
Odaberite MENU > Postavljanje > Brojevi sonara.‍
Baterija: Prikazuje napon baterije.‍
Veličina broja: Postavlja veličinu broja.‍
Brojač kilometara: Prikazuje odometar.‍
Kalibracija
5
Specifikacija
Model
Mjere
Raspon napona
napajanja
echo 101
Od 10 do 20 V
echo serije 201, 301 i
500
Od 10 do 28 V
Deklarirana struja
Svi modeli
1 A
Osigurač
Svi modeli
AGC/3AG - 3,0 A
Dubina slatke vode*
echo 151
1600 ft (488 m) pri 77 kHz
echo 201, 201dv, 301 i 1750 ft (533 m) pri 77 kHz
301dv
echo serije 500 i
500dv
2300 ft (701 m) pri 77 kHz
*Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.‍
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.‍
2 Odaberite MENU > Postavljanje > Kalibracija > Dubina
kobilice.‍
3 Putem strelica unesite dubinu kobilice izmjerenu u koraku 1.‍
Postavljanje pomaka temperature vode
Pomak temperature možete postaviti kao kompenzaciju za
očitanje temperature putem senzora s mogućnošću mjerenja
temperature.‍
1 Temperaturu vode izmjerite pomoću sonde s mogućnošću
mjerenja temperature koja je povezana s uređajem.‍
Temperaturu
vode izmjerite pomoću drugog termometra ili
2
senzora s mogućnošću mjerenja temperature koji je
pouzdano precizan.‍
3 Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u koraku 1 od
temperature vode izmjerene u koraku 2.‍
Ovo je pomak temperature.‍ Tu vrijednost unesite u 6.‍ koraku
u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem
temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest.‍
Tu vrijednost unesite u 6.‍ koraku u obliku negativnog broja
ako senzor povezan s uređajem temperaturu vode izmjeri
toplijom nego što ona zaista jest.‍
4 Odaberite MENU > Postavljanje > Kalibracija > Pomak
temperature.‍
5 Putem strelica unesite pomak temperature vode izmjeren u
koraku 3.‍
Kalibriranje senzora brzine kroz vodu
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Kalibracija > Kalibriraj
brzinu kroz vodu.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
NAPOMENA: Obavezno unesite gornju brzinu koju je
izmjerio vanjski izvor, poput GPS-a.‍ Nemojte unositi
vrijednost brzine kroz vodu koju je izmjerila priključena sonda
na kotačiću za brzinu.‍
Dodatak
Specifikacije
Specifikacija
Model
Mjere
Temperaturni raspon
echo 101 i 151
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
echo serije 201, 301 i
500
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
echo 101 i 151
10 in (250 mm)
echo 201 i 301
10 in (250 mm)
echo serije 500
15,75 in (400 mm)
Sigurna udaljenost od
kompasa
6
1 Vanjsko kućište uređaja (ne zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.‍
2 Obrišite uređaj suhom krpom.‍
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.‍
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.‍
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.‍
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.‍
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER.‍ PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.‍
Tvrtka Garmin Ltd.‍ i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku
tijekom normalnog rada proizvoda.‍ Tvrtka Garmin i/ili davatelji
sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i
intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.‍
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava.‍ Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane.‍ Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru.‍ Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.‍
Dodatak
Indeks
A
alarmi, sonar 5
V
voda
brzina 6
pomak temperature 6
B
brzo podešavanje 2
D
DownVü 3
dubina kobilice 5
G
generator zvučnog signala 1
I
informacije o sustavu 5
istek 2
J
jezik 5
K
kontrast 1
L
licencni ugovor za softver 6
M
mjerne jedinice 5
P
pauziranje 4
podaci 1
pomak, kobilica 5
pomoć 1
postavke 1, 3
informacije o sustavu 5
postavke zaslona 1
povećavanje, sonar 3
pozadinsko osvjetljenje 1
R
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
S
sonar 2–4
a-scope 4
alarmi 5
bljeskalica 2, 3
brojevi 2, 3, 5
brzina pomicanja 4
buka 4
DownVü 3
fiksirano dno 3
frekvencije 1–3, 5
izgled 2, 5
linija dubine 4
mjerilo dubine 2, 3
odometar 3
osjetljivost 4
podvodni objekti 2, 4
povećavanje 2, 3
prikazi 2
zapisnik 2
sonda 1–3
specifikacije 6
str.. Vidi sonar
stranica. Vidi sonar
stranice. Vidi sonar
T
tipka napajanja 1
tipke 1
napajanje 1
tvorničke postavke 5
U
uređaj
čišćenje 6
registracija 1
Indeks
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising