Garmin | echo™ 301dv | User manual | Garmin echo™ 301dv Brugervejledning

Garmin echo™ 301dv Brugervejledning
echo 200, 300 og 500 serien
™
Brugervejledning
December 2013
190-01709-36_0A
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ echo™ er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................................... 1
Registrering af din enhed ........................................................... 1
Kontakt til Garmins produktsupport ............................................ 1
Generelt om brugervejledningen ................................................ 1
Angivelse af numeriske værdier ................................................. 1
Sådan kommer du i gang.............................................. 1
Taster ......................................................................................... 1
Automatisk aktivering af enheden .............................................. 1
Justering af baggrundslys .......................................................... 1
Justering af farveskalaen ........................................................... 1
Indstilling af farvevalg ................................................................ 1
Valg af transducertype ............................................................... 1
Justering af kontrasten ............................................................... 1
Indstillingen af bipperen ............................................................. 1
Menuen timeout ......................................................................... 1
Brug af hurtig justering ............................................................... 2
Sider................................................................................ 2
Valg af en side ........................................................................... 2
Siden Fuld skærm ...................................................................... 2
Siden Split zoom ........................................................................ 2
Siden Splitfrekvens .................................................................... 2
Indstillinger for logside ............................................................... 2
Siden Blinkfunktion .................................................................... 2
Siden Tal .................................................................................... 3
Nulstilling af distancetæller ........................................................ 3
Ekkolod........................................................................... 3
DownVü Ekkolodvisning ............................................................ 3
Ekkolodfrekvenser ..................................................................... 3
Justering af området for dybdeskala .......................................... 3
Justering af zoom ....................................................................... 3
Låsning af skærmen til havbunden ............................................ 3
Pause på skærmen Ekkolod ...................................................... 3
Åbning af ekkolodhistorik ........................................................... 3
Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod .................................. 4
Visning og justering af dybdelinjen ............................................ 4
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål ..................... 4
Aktivering af A-Scope ................................................................ 4
Ekkolods-gain og indstillinger for støj ........................................ 4
Alarmer ...................................................................................... 5
Ekkolodstalindstillinger ............................................................... 5
Systemindstillinger ..................................................................... 5
Systemets enhedsindstillinger ................................................... 5
Gendannelse af fabriksindstillingerne ........................................ 5
Kalibrering ...................................................................... 5
Indstilling af køl offset ................................................................ 5
Indstilling af vandtemperatur offset ............................................ 5
Kalibrering af farttransducer ....................................................... 6
Appendiks.......................................................................6
Specifikationer ........................................................................... 6
Rengøring af yderside ................................................................ 6
Rengøring af skærmen .............................................................. 6
Softwarelicensaftale ................................................................... 6
Indeks..............................................................................7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning bruges ordet "vælg" til at beskrive følgende
handlinger.‍
• Markering af et menupunkt og tryk på ENTER.‍
• Tryk på en knap som f.‍eks.‍ ENTER eller MENU.‍
Når du bliver bedt om at vælge menupunkter, vises der muligvis
små pile i teksten.‍ De viser, at du skal markere en række
punkter på skærmen vha.‍ og og vælge ENTER efter hvert
punkt.‍ Hvis du for eksempel skal vælge MENU > Pause/Spol
tilbage, skal du vælge MENU og derefter vælge eller , indtil
Pause/Spol tilbage er markeret, og derefter vælge ENTER.‍
Angivelse af numeriske værdier
Du kan angive numeriske værdier ved indstilling af alarmer eller
angivelse af en forskydning.‍
1 Vælg og for at vælge den første numeriske værdi.‍
2 Vælg eller ENTER for at gå videre til næste ciffer.‍
3 Gentag trin 1 og 2 for at justere alle numeriske værdier.‍
Sådan kommer du i gang
Taster
Automatisk aktivering af enheden
Du kan indstille enheden til at tænde automatisk, når der
tændes for strømmen.‍ Ellers skal du vælge .‍
Vælg MENU > Opsætning > System > Tænd automatisk >
Til.‍
Justering af baggrundslys
1 Vælg MENU > Opsætning > System > Baggrundslys.‍
2 Vælg og .‍
Justering af farveskalaen
For enheder i echo 300 og 500 serien kan du indstille
farveskalaen for alle ekkolodsskærme.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning >
Farveskala.‍
2 Vælg en farveskala.‍
Indstilling af farvevalg
For enheder i echo 300 og 500 serien kan du indstille
ekkolodsskærmens farvevalg til brug om dagen eller om natten.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > System > Farvevalg.‍
2 Vælg Dag eller Nat.‍
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.‍
Du skal muligvis indstille transducertypen for at få ekkoloddet til
at fungere korrekt.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Opsætning
> Ekkolodsopsætning > Transducertype.‍
Vælg
en funktion:
2
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle.‍
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens.‍
• Hvis du har en DownVü transducer, skal du vælge
DownVü.‍
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.‍
Justering af kontrasten
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > System > Kontrast.‍
2 Vælg eller .‍
TIP: Hold eller nede for hurtigt at foretage store
justeringer.‍
3 Vælg ENTER.‍
Indstillingen af bipperen
MENU
Viser eller skjuler en liste over indstillinger.‍
ENTER
Vælger et menupunkt.‍
Ruller gennem valgmulighederne eller ændrer indstillinger.‍
Vælger sideindstillinger.‍
Tænder og slukker enheden og justerer baggrundslyset.‍
Du kan indstille, hvornår enheden skal lave lyde.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > System > Signaltone.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil have enheden til at bippe, når du vælger en
enhed, og når en alarm udløses, skal du vælge Til.‍
• Hvis du vil have enheden til kun at bippe, når alarmer
udløses, skal du vælge Kun alarmer.‍
Menuen timeout
Når en menu har været åbnet i 15 sekunder, og der ikke er
blevet foretaget nogen valg, lukker menuen, og den forrige
skærm vises.‍
Introduktion
1
Brug af hurtig justering
Når du har justeret en indstilling og kommet tilbage til en side,
kan du hurtigt vende tilbage til indstillingerne.‍
Vælg eller .‍
Sider
Du kan få vist ekkolodsoplysninger i forskellige formater ved
hjælp af menuen Sider.‍
Valg af en side
Forøgelse af bredden på skærmen Zoom
Du kan gøre den forstørrede del af siden Split zoom bredere.‍
Fra siden Split zoom skal du vælge MENU > Opsætning >
Ekkolodsopsætning > Splitstørrelse > Stor.‍
Siden Splitfrekvens
Du kan få vist to frekvenser på siden Splitfrekvens.‍
BEMÆRK: Du skal have en transducer med dobbeltstråle eller
en transducer med dobbeltfrekvens for at bruge siden
Splitfrekvens.‍
Vælg MENU > Sider > Splitfrekvens.‍
1 Vælg MENU > Sider.‍
2 Vælg en side.‍
TIP: For enheder i echo 200 og 500 serien kan du åbne
menuen Sider ved at vælge eller fra et hvilket som helst
skærmbillede.‍
Siden Fuld skærm
Du kan se en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en
transducer på siden Fuld skærm.‍
Fra menuen Sider skal du vælge Traditionel eller DownVü.‍
Indstillinger for logside
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Bunddybde
Vandtemperatur
Fart gennem vand (når der er tilsluttet en transducer til registrering af fart
gennem vand)
Ikke-bundfaste mål
Transducer-frekvens
Skærmdybde, når skærmen ruller fra højre mod venstre
Siden Split zoom
På siden Split zoom kan du se den fulde visning af et
dybdeområde på højre side af skærmen og et forstørret udsnit
af visningen i venstre side af skærmen.‍
Vælg MENU > Sider > Split zoom.‍
À
Á
Â
2
Vælg MENU > Sider > Log.‍
Dybde: Viser en grafiklog over dybdeaflæsninger over tid.‍
Varighed for dybdelog: Indstiller tidsskalaen for dybdeloggen.‍
Hvis varigheden øges, vises der dybdeforskelle over
længere tid.‍ Hvis varigheden reduceres, vises der flere
detaljer over kortere tid.‍
Skala: Indstiller skalaen for dybdeområdet.‍ Hvis skalaen for
dybdeområde øges, vises der flere dybdeforskelle.‍ Hvis
skalaen for dybdeområde reduceres, vises der flere detaljer i
forskellene.‍ Automatisk justerer dybdeområdet, så alle
logværdier vises inden for den valgte varighed.‍
Temperatur: Viser en grafiklog over
vandtemperaturaflæsninger over tid.‍ Hvis skalaen for
temperaturområde øges, vises der flere temperaturforskelle.‍
Hvis skalaen for temperaturområde reduceres, vises der
flere detaljer i forskellene.‍ Automatisk justerer visningen, så
alle logværdier vises inden for den valgte varighed.‍
Siden Blinkfunktion
Siden Blinkfunktion viser ekkolodsoplysninger på en cirkulær
dybdeskala, som angiver, hvad der befinder sig under båden.‍
Den er organiseret som en ring, der starter i toppen og
fortsætter med uret rundt.‍ Dybden angives af skalaen inden i
ringen.‍ Ekkolodsoplysninger blinker på ringen, når de
registreres på den angivne dybde.‍ Farverne angiver de
forskellige styrker af ekkoloddets returdata.‍
Vælg MENU > Sider > Blinkfunktion.‍
Indzoomet dybdeskala
Vinduet Zoom
Dybdeområde
Sider
bedre ned på større dybder.‍ De kan også anvendes til søgning
efter strukturer som grenbunker.‍
Samtidig visning af to frekvenser med dobbelfrekvensvisningen
gør det muligt for dig at se dybere med den lave frekvens og
samtidig se flere detaljer med den høje frekvens.‍
Valg af en frekvens
1 Vælg MENU.‍
2 Vælg Frekvens eller FREKVENS.‍
3 Vælg en frekvens.‍
Justering af området for dybdeskala
À
Á
Dybde på nuværende position
Dybdeskala
Siden Tal
Du kan få vist numeriske oplysninger i stedet for en grafik fra
siden Tal.‍
Vælg MENU > Sider > Tal.‍
Nulstilling af distancetæller
Før du kan nulstille distancetælleren, skal du tilslutte enheden til
en farttransducer.‍
Fra siden Tal vælger du MENU > Nulstil distancetæller.‍
Ekkolod
Siden Fuld skærm, Split zoom, Splitfrekvens og Blinkfunktion er
alle visuelle repræsentationer af området under din båd.‍ Du kan
tilpasse disse ekkolodvisninger.‍
BEMÆRK: Ikke alle enheder har disse funktioner.‍
DownVü Ekkolodvisning
BEMÆRK: Ikke alle modeller understøtter DownVü
ekkolodteknologi og transducere.‍
BEMÆRK: For at modtage DownVü scanningekkolod, skal du
have en kompatibel plotter eller fishfinder og en kompatibel
transducer.‍
DownVü ekkolod med høj frekvens leverer et klart billede af
området under båden for en mere detajeret visning af de
strukturer, båden sejler hen over.‍
Traditionelle transducere udsender en kegleformet stråle.‍
DownVü scanningekkolodteknologien udsender en smal stråle,
der minder om formen på strålen i en kopimaskine.‍ Denne
stråle giver et klarere, fotolignende billede af, hvordan området
under båden ser ud.‍
Ekkolodfrekvenser
BEMÆRK: De tilgængelige frekvenser afhænger af, hvilken
transducer der anvendes.‍
Justering af frekvensen hjælper med at tilpasse ekkoloddet til dit
bestemte formål og den aktuelle vanddybde.‍
Højere frekvenser bruger smalle strålebredder og er bedre til
anvendelse ved høje hastigheder og urolige havforhold.‍
Bunddefinition og springlagsdefinition kan blive bedre ved en
højere frekvens.‍
Lavere frekvenser bruger bredere strålebredder, der dækker et
større område og gør det muligt for fiskeren at se flere mål, men
det kan også generere mere overfladestøj og reducere
kontinuiteten på bundsignalet ved barske havforhold.‍ Bredere
strålebredder genererer større ekkostyrke for fiskebuer, hvilket
er ideelt ved lokalisering af fisk.‍ Bredere strålebredder er også
bedre ved store vanddybder, da den lave frekvens trænger
Ekkolod
Du kan justere området for dybdeskalaen, der vises til højre på
skærmen.‍ Automatisk områdevalg holder bunden inden for den
nederste tredjedel af ekkolodskærmen og er nyttig til sporing af
bunden, hvor der er langsomme eller moderate
terrænændringer.‍
Når dybden ændrer sig dramatisk, f.‍eks.‍ ved banker, huller eller
rev, gør manuel justering af dybdeområdet det muligt at få vist
en specificeret dybdeområde.‍ Bunden vises på skærmen så
længe den befinder inden for det manuelt oprettede område.‍
1 Vælg MENU > Rækkevidde.‍
2 Vælg en funktion.‍
• For at gøre det muligt for enheden at justere rækkevidden
automatisk skal du vælge Automatisk.‍
• For at øge eller reducere rækkevidden manuelt skal du
vælge Manuel og vælge eller .‍
BEMÆRK: Hvis rækkevidden indstilles på en side,
anvendes den indstilling på alle sider.‍
Justering af zoom
Du kan justere zoom manuelt ved at specificere spændvidden
og en fast startdybde.‍ Hvis dybden f.‍eks.‍ er 15 meter og
startdybden er 5 meter, viser enheden et forstørret område fra 5
meters dybde til 20 meters dybde.‍
Du kan også få enheden til at justere zoom automatisk ved at
specificere en spændvidde.‍ Enheden beregner zoomområdet
fra havbunden.‍ Hvis du f.‍eks.‍ vælger en spændvidde på 10
meter, viser enheden et forstørret område fra havbunden til 10
meter over bunden.‍
1 Vælg MENU > Zoom.‍
2 Vælg Manuel zoom eller Auto Zoom.‍
3 Vælg Interval, og vælg eller for at øge eller reducere
forstørrelsen af det forstørrede område.‍
4 Om nødvendigt kan du vælge Dybde for at justere zoomvinduet op eller ned.‍
BEMÆRK: Zoom-vinduet sporer kun bunden i auto-tilstand.‍
Låsning af skærmen til havbunden
Du kan låse skærmen til havbunden.‍ Hvis du f.‍eks.‍ vælger en
spændvidde på 20 meter, viser enheden et område fra
havbunden til 20 meter over bunden.‍ Spændvidden vises på
højre side.‍
1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Zoom > Bundlås.‍
2 Vælg en spændvidde.‍
Pause på skærmen Ekkolod
I en ekkolodvisning vælger du MENU > Pause/Spol tilbage
eller MENU > Ekkolod pause.‍
Åbning af ekkolodhistorik
BEMÆRK: Ikke alle enheder har denne funktion.‍
1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Pause/Spol
tilbage.‍
3
2 Vælg eller for at justere den lodrette linje.‍
3 Vælg eller for at justere den vandrette dybdelinje.‍
Indstilling af rullehastigheden for Ekkolod
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra
højre til venstre.‍ Brug en højere rullehastigheden til at se flere
detaljer, især ved bevægelse eller trolling.‍ En lavere
rullehastighed viser ekkolodoplysninger på skærmen i længere
tid.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning >
Rullehastighed.‍
2 Vælg en rullehastighed.‍
BEMÆRK: Hvis rullehastigheden indstilles på én side,
anvendes den på alle siderne.‍
Visning og justering af dybdelinjen
Du kan få vist og justere en vandret linje på en ekkolodsskærm.‍
Linjens dybde angives til højre på skærmen.‍
BEMÆRK: Hvis dybdelinjen vises på én side, vises dybdelinjen
på alle sider.‍
1 Vælg MENU > Dybde linje > Til.‍
2 Vælg eller .‍
Konfiguration af udseendet af ikkebundfaste mål
BEMÆRK: Ved konfigurering af udseendet af ikke-bundfaste
mål på én side, anvendes denne indstilling på alle sider.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
transducere.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med oplysninger om måldybde.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra
ekkolod.‍
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med baggrundsoplysninger fra
ekkolod og oplysninger om måldybde.‍
1 Fra en ekkolodvisning vælger du MENU > Opsætning >
Ekkolodsopsætning > Fiskesymbol.‍
2 Vælg en funktion.‍
Aktivering af A-Scope
A-scope er en lodret blinkfunktion langs højre side af
fuldskærmsviningen af ekkolod.‍ Visningen udvider de senest
modtagne ekkolodsdata, så de bliver tydeligere.‍ Den kan også
være nyttig ved registrering af fisk tæt på havbunden.‍
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle
transducere.‍
Fra fuldskærmsvisningen vælger du MENU > Opsætning >
Ekkolodsopsætning > A-Scope > Til.‍
Ekkolods-gain og indstillinger for støj
Du kan justere mængden af gain og støj på en ekkolodsskærm.‍
Gain-indstillingen kontrollerer ekkoloddets følsomhed for at
kompensere for vandets dybde og klarhed.‍ Ved at øge gain,
vises der flere detaljer og ved at reducere gain, reduceres
skærmclutter.‍
BEMÆRK: Hvis gain indstilles på én side, anvendes
indstillingen på alle sider.‍
Manuel indstilling af gain
1 Vælg MENU > Gain > Manuel.‍
2 Vælg indtil du kan se støj i vanddelen af skærmen.‍
3 Vælg for at reducere gain en anelse.‍
Automatisk indstilling af gain
BEMÆRK: For at indstille gain på siden splitfrekvens skal du
indstille hver frekvens separat.‍
1 Vælg MENU > Gain.‍
2 Vælg en funktion:
• For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater
med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj.‍
• For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med
moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem.‍
• For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med
mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav.‍
Indstilling af støjundertrykkelse
Du kan reducere forekomsten af svage ekkolodsresultater ved
at øge støjundertrykkelsen.‍
BEMÆRK: Indstillingen af støjundertrykkelsen på én side, vil
blive anvendt på alle sider.‍
BEMÆRK: For at indstille støjundertrykkelse på siden
splitfrekvens skal du hver frekvens separat.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning >
Støjreduktion.‍
2 Indstil niveau for støjundertrykkelse.‍
Sådan skjules overfladestøj
Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade
skal vises eller skjules.‍ Når overfladestøj skjules, reduceres
skærmclutter.‍
BEMÆRK: Når overfladestøj indstilles til at vises eller skjules
på én side, anvendes indstillingen på alle sider.‍
Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodsopsætning >
Overfladestøj > Skjul.‍
Justering af kontrasten
Re området og intensiteten for farver ved at justere lysstyrken
og kontrasten for DownVü transducere.‍
Kontrasten styrer farveområdet mellem mål med høj intensitet
og lav intensitet støj.‍ En indstilling med høj kontrast viser en
større farveforskel mellem støj og mål.‍ En indstilling med lav
kontrast har flere mellemtoner.‍
1 Vælg MENU > Kontrast.‍
2 Brug bjælken til at øge eller reducere kontrasten.‍
Justering af farveintensiteten
À
Á
4
A-scope
Lysstyrken styrer farveintensiteten.‍ En højere lysstyrkeværdi
gør mål mere synlige ved anvendelse af højere farveintensitet.‍
En lavere lysstyrkeværdi skjuler baggrundsstøj ved anvendelse
af lavere farveintensitet.‍
1 Vælg MENU > Lysstyrke.‍
2 Vælg en manuel værdi, eller vælg en valgmulighed:
• For at få vist mere følsomme, svagere ekkolodresultater
med mere støj automatisk skal du vælge Auto høj.‍
Ekkolodskeglens diameter ved nuværende dybde
Ekkolod
• For at få vist middelfølsomme ekkolodresultater med
moderat støj automatisk skla du vælge Auto mellem.‍
• For at få vist mindre følsomme ekkolodresultater med
mindre støj automatisk skal du vælge Auto lav.‍
Alarmer
Vælg MENU > Opsætning > Alarmer.‍
Batteri: Lyder, når batteriet når en specificeret lav spænding.‍
Dybt vand: Lyder, når vanddybden er dybere end den
specificerede dybde.‍
Afdrift: Lyder, når dybdeforskelle på det aktuelle sted overstiger
den specificerede dybde.‍
Fisk: Lyder, når enheden registrerer et ikke-bundfast mål.‍
•
indstiller alarmen til at lyde, når fisk i alle størrelser
registreres.‍
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når middelstore og
store fisk registreres.‍
•
indstiller alarmen til kun at lyde, når store fisk
registreres.‍
Lavt vand: Lyder, når vanddybden er lavere end den
specificerede dybde.‍
Vandtemperatur: Lyder, når vandtemperaturen varierer mere
end ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Alarmindstillinger bliver gemt, når
enheden slukkes.‍
BEMÆRK: Du skal tilslutte enheden til en
temperaturtransducer for at anvende denne alarm.‍
Gendannelse af fabriksindstillingerne
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de
indstillingsoplysninger, du har indtastet.‍
1 Vælg MENU > Opsætning > System > Systemoplysninger
> Fabriksindstillinger.‍
2 Vælg en funktion.‍
Kalibrering
Indstilling af køl offset
Du kan angive en køl offset for at kompensere for
overfladeaflæsningen for køldybden, så det bliver muligt at måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for fra transducerens
placering.‍
1 Vælg en indstilling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen À, skal du
måle afstanden fra transducerens til bådens køl.‍ Angiv
denne værdi i trin 3 som et positivt tal.‍
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen Á, skal
du måle afstanden fra transduceren til vandlinjen.‍ Angiv
denne værdi i trin 3 som et negativt tal.‍
Ekkolodstalindstillinger
Du kan indstille, hvilke tal der vises på fuldskærmsvisningen,
siden split zoom og siden splitfrekvens.‍ Du kan også justere
størrelsen på tallene.‍
Vælg MENU > Opsætning > Ekkolodstal.‍
Batteri: Viser batterispændingen.‍
Tal størrelse: Indstiller talstørrelsen.‍
Distancetæller: Viser distancetælleren.‍
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en transducer for
fart gennem vandet for at distancetælleren kan anvendes.‍
Fart gennem vandet: Viser fart gennem vandet.‍
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en transducer for
fart gennem vandet for at du kan få vist farten gennem vand.‍
Vandtemperatur: Viser vandtemperaturen.‍
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet en
temperaturtransducer for at du kan få vist vandtemperaturen.‍
Systemindstillinger
Vælg MENU > Opsætning > System.‍
Sprog: Indstiller sproget for skærmen.‍
Systemoplysninger: Gør det muligt at se softwareinformation.‍
Systemets enhedsindstillinger
Vælg MENU > Opsætning > Enheder.‍
Dybde: Indstiller dybdeenheder til fod (ft), meter (m) eller favne
(fa).‍
Afstand: Indstiller afstandsenheder.‍
Temperatur: Indstiller temperaturenheder til fahrenheit (°F) eller
celsius (°C).‍
BEMÆRK: Du skal have en temperaturlæsende transducer
tilsluttet for at få vist temperaturen.‍
Fart gennem vand: Indstiller enheder for fart gennem vandet.‍
BEMÆRK: Du skal have tilsluttet en transducer til
registrering af fart gennem vandet for at få vist fart gennem
vandet.‍
Kalibrering
2 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Køl offset.‍
3 Brug piletasterne til at indtaste det køl offset, der blev målt i
trin 1.‍
Indstilling af vandtemperatur offset
Du kan indstille temperatur offset for at kompensere for
temperaturaflæsningen fra en temperatursensor.‍
1 Mål vandtemperaturen ved hjælp af en transducer, der kan
måle temperatur, og som er tilsluttet enheden.‍
2 Mål vandtemperaturen ved hjælp af et andet termometer
eller en anden temperatursensor, som du ved er nøjagtig.‍
3 Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den
vandtemperatur, du målte i trin 2.‍
Dette er tallet for temperatur offset.‍ Angiv denne værdi i trin
6 som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet enheden,
måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig
er.‍ Angiv denne værdi i trin 6 som et negativt tal, hvis
sensoren, som er tilsluttet enheden, måler vandtemperaturen
til at være varmere, end den egentlig er.‍
4 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Temperatur
offset.‍
5 Brug piletasterne til at indtaste det temperatur offset, der blev
målt i trin 3.‍
5
Kalibrering af farttransducer
1 Vælg MENU > Opsætning > Kalibrering > Juster fart
gennem vandet.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
BEMÆRK: Sørg for at angive tophastigheden som målt af
en ekstern kilde, f.‍eks.‍ en GPS.‍ Indtast ikke værdien for fart
gennem vandet fra en tilsluttet hastighedstransducer.‍
Appendiks
Specifikationer
Specifikation
Model
Mål
Temperaturområde
echo 101 og 151
Fra -15 til 55 °C (fra 5 til
131 °F )
echo 201, 301 og 500
serien
Fra -15 til 55 °C (fra 5 til
131 °F )
echo 101 og 151
250 mm (10 tommer)
echo 201 og 301
250 mm (10 tommer)
echo 500 serien
400 mm (15,75 tommer)
Strømkildes
spændingsområde
echo 101
Fra 10 til 20 V
echo 201, 301 og 500
serien
Fra 10 til 28 V
Nominel strømstyrke
Alle modeller
1 A
Sikring
Alle modeller
AGC/3AG - 3,0 A
Dybde - ferskvand*
echo 151
488 m (1600 fod) ved
77 kHz
echo 201, 201dv, 301
og 301dv
533 m (1750 fod) ved
77 kHz
echo 500 og 500dv
serien
701 m (2300 fod) ved
77 kHz
Sikkerhedsafstand for
kompas
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret.‍ Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom.‍ Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software.‍ Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.‍
*Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtypen og
andre vandforhold.‍
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.‍
1 Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en
klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.‍
2 Tør enheden af med en tør klud.‍
Rengøring af skærmen
BEMÆRK
Rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, skader antirefleks-laget.‍
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der
er meget følsomt over for hudfedt, voks og skuremidler.‍
1 Anvend en brillerens, som er angivet som værende sikker til
rengøring af anti-refleks-flader.‍
2 Tør skærmen forsigtigt af med en blød, ren og fnugfri klud.‍
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE.‍ LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.‍
Garmin Ltd.‍ og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet.‍ Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.‍
6
Appendiks
Indeks
A
alarmer, ekkolod 5
B
baggrundslys 1
bipper 1
V
vand
hastighed 6
temperatur offset 5
Z
zoom, ekkolod 3
D
data 1
displayindstillinger 1
DownVü 3
E
ekkolod 2, 3
a-scope 4
alarmer 5
blinkfunktion 2
bundlås 3
distancetæller 3
DownVü 3
dybdelinje 4
dybdeskala 2, 3
frekvenser 1–4
gain 4
ikke-bundfaste mål 2, 4
log 2
rullehastighed 4
støj 4
tal 2, 3, 5
udseende 2, 4
visninger 2
zoom 2, 3
enhed
registrering 1
rengøring 6
F
fabriksindstillinger 5
H
hjælp 1
hurtig justering 2
I
indstillinger 1, 3
systeminformation 5
K
kontrast 1
køl offset 5
M
måleenheder 5
O
offset, køl 5
P
produktregistrering 1
R
registrering af enheden 1
S
side. Se ekkolod
sider. Se ekkolod
softwarelicensaftale 6
specifikationer 6
sprog 5
systeminformation 5
sætte på pause 3
T
taster 1
tænd/sluk 1
timeout 1
transducer 1–3
tænd/sluk-knap 1
Indeks
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising