Garmin | FF400C,DF Xdcr | User guide | Garmin FF400C,DF Xdcr Anvandarhandbok

Garmin FF400C,DF Xdcr Anvandarhandbok
Fishfinder 400C
användarhandbok
© 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras
i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka
kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av
eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text
och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet
utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella
uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, CANetTM, See-Thru® och UltrascrollTM är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och får inte användas utan
uttryckligt tillstånd från Garmin.
Denna svenska version av den engelska handboken för Fishfinder 400C (Garmins artikelnummer 190-00757-00, revision B) tillhandahålls i informationssyfte.
Konsultera vid behov den senaste engelska versionen av handboken avseende användningen av Fishfinder 400C.
Mars 2007
Artikelnummer 190-00757-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Fishfinder 400C är ett komplett ekolod med flera visningsalternativ i färg,
dubbla strålar och möjlighet till dubbla frekvenser mm.
Fishfinder 400C Tips och genvägar
• Tryck på HOME från alla skärmbilder om du vill återgå till
skärmbilden Hem.
• Tryck på MENU från någon av huvudskärmbilderna om du vill
öppna avancerade inställningar.
• Tryck på strömknappen om du vill justera
displayinställningarna.
Snabbreferenser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installera Fishfinder 400C: sidan 1
Montera Fishfinder 400C: sidan 2
Installera givaren: sidan 4
Allmän användning: sidan 15
Anpassa Fishfinder 400C: sidan 21
Ändra systeminställningarna: sidan 23
Anpassa givarens inställningar: sidan 23
Avancerade inställningar: sidan 25
Larm och meddelanden: sidan 28
Fishfinder 400C Användarhandbok
Introduktion
Innehållsförteckning
Introduktion............................................................................i
Fishfinder 400C Tips och genvägar......................................... i
Snabbreferenser........................................................................ i
Produktregistrering................................................................. iii
Skötsel av Fishfinder 400C..................................................... iii
Varningar.................................................................................. iv
Viktig information.................................................................... iv
Installera Fishfinder 400C....................................................1
Steg 1: Välja en plats för Fishfinder....................................... 1
Steg 2: Montera Fishfinder...................................................... 2
Steg 3: Installera givaren......................................................... 3
Steg 4: Installera kabelstammen........................................... 10
Steg 5: Testa installationen................................................... 12
Allmän användning............................................................15
Slå på/stänga av Fishfinder 400C......................................... 15
Justera bakgrundsbelysningen............................................ 15
Använda simulatorläget......................................................... 15
Använda Fishfinder 400C:s knappsats................................ 15
Skärmen Hem......................................................................... 16
Helskärmsbild......................................................................... 17
Delad zoombild....................................................................... 17
Realtidsbild............................................................................. 18
ii
Delad frekvensbild................................................................. 18
Skärmen Siffror...................................................................... 19
Skärmen Temperaturlogg...................................................... 19
Skärmen Konfigurering......................................................... 20
Anpassa Fishfinder 400C..................................................21
Ställa in larm........................................................................... 21
Ändra visningsinställningarna.............................................. 21
Ändra ekolodsinställningarna............................................... 22
Ändra systeminställningarna................................................ 23
Konfigurera givarinställningar.............................................. 23
Anpassa måttenheter............................................................. 24
Avancerade inställningar...................................................25
Nollställa loggen..................................................................... 26
Ställa in temperaturloggens varaktighet och skala............ 26
Bilaga...................................................................................27
Specifikationer........................................................................ 27
Tillbehör ................................................................................. 27
Larm och meddelanden......................................................... 28
Begränsad garanti.................................................................. 29
Överensstämmelseförklaring (DoC)..................................... 30
Programlicensavtal ............................................................... 30
Sakregister..........................................................................31
Fishfinder 400C Användarhandbok
Introduktion
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Besök vår webbplats på
www.garmin.com/registration/.
Använd det här utrymmet till att registrera serienumret (8-siffrigt nummer
på baksidan av Fishfinder 400C) i händelse av att enheten kräver service.
Spara originalkvittot eller en kopia av det på en säker plats.
Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av Fishfinder
400C. I USA kontaktar du Garmins produktsupport per telefon, (913)
397-8200 eller (800) 800-1020, måndag-fredag, 8-17 (CST), eller
går till www.garmin.com/support/ och klickar på Product Support
(Produktsupport).
Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241
(utanför Storbritannien) eller på 0808 2380000 (inom Storbritannien).
Tala om för oss vad du tycker
Berätta vad du tycker om den här handboken! Fyll i
produktdokumentationsundersökningen. Gå till
www.garmin.com/contactUs/ och klicka på Product Documentation
Survey (Produktdokumentationsundersökning).
Fishfinder 400C Användarhandbok
Skötsel av Fishfinder 400C
Höljet är tillverkat av material av hög kvalitet och kräver inget
underhåll förutom rengöring.
Rengöra höljet
Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad
med milt rengöringsmedel och torkar den sedan torr. Undvik kemiska
rengörings- och lösningsmedel som kan skada plastkomponenter.
Rengöra skärmen
Enhetens lins är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är känsligt
för hudfett, vax och skurmedel. Rengöringsmedel som innehåller
ammoniak, alkohol, slipmedel eller fettlösande rengöringsmedel
skadar antireflexskiktet. Det är viktigt att rengöra linsen med ett
rengöringsmedel anpassat för glasögon (som är specificerat som säkert
för reflexfria skikt) och en ren, luddfri trasa.
Nedsänkning i vatten
Enheten är vattentät enligt IEC Standard 60529 IPX7. Den tål att vara
nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda
till att enheten skadas. Efter nedsänkning måste du torka rent enheten
och sedan blåsa den torr innan du använder den.
iii
Introduktion
Varningar
Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i en olycka eller kollision som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.
•
När du navigerar ska du noggrant jämföra den information som enheten visar med alla tillgängliga navigeringskällor, inklusive information från visuella
iakttagelser och kartor. För säkerhets skull bör du lösa alla avvikelser eller frågor innan du fortsätter att navigera.
VARNING! Denna produkt, förpackningen och komponenterna innehåller kemikalier som enligt delstaten Kaliforniens kännedom kan orsaka cancer, missbildningar
eller skada fortplantningen. Denna kungörelse tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens proposition 65. Mer information finns på www.garmin.com/prop65.
Hg
- LAMPOR I PRODUKTEN KAN INNEHÅLLER KVICKSILVER OCH MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASTAS BORT ENLIGT
GÄLLANDE REGLER FÖRORDNINGAR.
Viktig information
California Waste Recycling Act of 2003 kräver att vissa elektroniska enheter återvinns. Ytterligare information om återvinning av denna produkt finns på
www.erecycle.org.
iv
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Installera Fishfinder 400C
För att framgångsrikt använda din Fishfinder 400C måste du installera
den och alla tillbehör på rätt sätt. Jämför innehållet i förpackningen med
packlistan på kartongen. Om det saknas delar kontaktar du genast din
Garmin-återförsäljare. Innan du påbörjar installationen:
• Läs och följ enhetens installationsanvisningar.
• Samla ihop de fästen och verktyg som behövs.
• Kontrollera att alla kablar når fram till enhetens monteringsplats
och givaren.
• Använd skyddsglasögon och en dammask när du borrar, skär
eller slipar.
Om du får problem med installationen av enheten kontaktar du
Garmins produktsupport eller en professionell installatör.
Så här installerar och använder du din Fishfinder:
1
Välj en plats för Fishfinder.
2. Montera Fishfinder.
3. Installera givaren.
Steg 1: Välja en plats för Fishfinder
Ha följande i åtanke när du väljer en installationsplats:
• Se till att du inte hindrar sikten för manövrering av båten.
• Se till att enhetens knappsats är lättillgänglig.
• Installationsplatsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera
Fishfinders vikt och skydda den från kraftiga vibrationer eller
stötar.
• Ge plats för dragning och anslutning av ström/data- och
givarkablar. Du bör lämna minst 8 cm utrymme bakom höljet.
Montera INTE enheten på en plats som utsätts för extrema
temperaturförhållanden.
Obs! Temperaturområdet för Fishfinder 400C är -15 °C till
55 °C. Lång exponering för temperaturer som överskrider
detta område (i förvarings- eller användningsförhållanden)
kan leda till att LCD-skärmen går sönder. Denna typ av fel
och efterföljande konsekvenser täcks INTE av tillverkarens
begränsade garanti.
4. Installera kabelstammen.
5. Testa installationen.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Steg 2: Montera Fishfinder
Du kan montera Fishfinder på två olika sätt:
• Ytmontering - montera Fishfinder på en hållare (medföljer) som
ansluts till konsolen eller taket.
• Nedsänkt montering - använd tillvalssatsen för nedsänkt
montering i en platt panel. Mer information finns i ”Bilaga”.
Ytmontera din Fishfinder
Fishfinder 400C:s kompakta och vattentäta hölje gör den lämplig för
montering på utsatta platser eller på navigeringsstationen. Fishfinder
400C levereras med ett monteringsfäste som kan tippas och vridas och
som kan användas för montering på konsol eller i tak.
Montera fästet
Verktyg (medföljer inte) - borr, skruvmejsel (stjärnskruvmejsel eller
vanlig) och något av följande:
• Tre 4 mm (#8) rundskallade maskinbultar med passande muttrar
och brickor samt en 5 mm-borrspets (5/32 tum).
• Tre 4 mm (#8) självgängande rundskallade skruvar och en
1,6 mm-borrspets (1/16 tum) för förborrning.
Använd en rundskallad maskinbult eller självgängande skruv för
montering av vridfästet. Om du använder en skruv med försänkt skalle
finns risk för att du skadar monteringsfästet.
OK
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Så här monterar du fästet:
1. Använd vridbasen som mall, markera platsen för de tre hålen
som håller fast fästet i monteringsytan.
2. Borra monteringshålen.
•
Om du sätter fast basen med maskinbultar borrar du tre
5 mm-hål (5/32 tum) på de markerade platserna.
ELLER
•
Om du sätter fast basen med självgängande skruvar
förborrar du tre hål på de markerade platserna. Förborra
inte mer än halva skruvlängden.
3. Sätt fast vridbasen med tre bultar eller skruvar. DRA INTE ÅT
FÖR HÅRT.
4. Placera det vridbara monteringsfästet över vridbasen och fäst
det med den korta ratten.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C på monteringsfästet
Så här installerar du enheten på monteringsfästet:
1. Passa in skåran på Fishfinders baksida med den långa
monteringsratten och skjut sedan Fishfinder på plats. Om det
behövs justerar du den långa ratten så att hållarens armar
säras. (Vrid moturs för att bredda hållarens armar eller medurs
för att föra ihop dem.)
2. Justera Fishfinders vinkel och dra åt den långa
monteringsratten.
3. Rotera det vridbara monteringsfästet genom att vrida det åt
vänster eller höger. Fästet klickar när du vrider det. Välj en bra
betraktningsvinkel och dra sedan åt alla rattar.
4. Anslut ström/data- och givarkablarna till Fishfinders baksida och
kontrollera att låsringarna är helt åtdragna på båda kontakterna.
Installera Fishfinder 400C
Steg 3: Installera givaren
En korrekt installering är oerhört viktigt för att få ut bästa möjliga
prestanda ur din Fishfinder. Om givarkabeln är för kort kan du skaffa
förlängningskablar från din Garmin-återförsäljare. Rulla ihop och sätt
fast eventuellt lösliggande kabel.
VARNING! Klipp INTE av givarledningen eller någon del
av den eftersom det ogiltigförklarar garantin. Kabeln får inte
skarvas eller anslutas till någon befintlig givarkabel (vare sig den
är från Garmin eller från annan leverantör).
Följande sidor innehåller tips och grundläggande
installationsinstruktioner för några populära givare. Utförliga
installationsinstruktioner finns i givarsatserna. Vissa givare måste
kanske installeras av en professionell marininstallatör.
Montera givaren
Så här ���������������������
monterar du givaren:
1. Sätt in gummibrickan och plastmellanlägget i givaren samtidigt.
Smörj INTE gummibrickan.
2. För kabeln mot givarens baksida. Skjut givaren mot givarfästet.
3. Placera en 5 mm platt bricka på 10-32 x 45 mm-skruven och för
in skruven genom givarens fäste, mellanlägg och gummibricka.
4. Placera den återstående 5 mm platta brickan på den synliga
änden. Dra åt 10-32-låsmuttern med handen. Du kan dra åt
givaren ytterligare efter montering på båten.
Kabelbandets skåra
Givarens baksida
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Montera givarenpå en trollingmotor (endast givare
med dubbla strålar)
Så här monterar du givaren på en trollingmotor:
1. Dra det stora kabelbandet genom skåran på givarfästet med
bandets räfflor riktade uppåt tills lika långa ändor sticker ut från
fästets båda sidor.
Obs! För kalla vatten, eller områden med grovt timmer eller
skräp, rekommenderas en 10-12 cm-skruvhjulsklämma i metall.
2. Placera monteringspackningen på givarfästets runda del.
6. Led 9 m-givarkabeln med de medföljande kabelbanden så att
kabeln fästs vid motoraxeln. Du kan fylla den framåtriktade
delen (utom kabelbandsfickan) på givarfästet med tätningsmedel
för att undvika att skräp ansamlas där.
Kabelband
3. Placera givarenheten mot trollingmotorns motorhus riktad bort
från trollingmotorns propeller.
4. Linda de två ändarna av kabelbandet runt motorhuset. För
den spetsiga änden av kabelbandet genom fästhålet på den
motsatta änden och dra det igenom tills det är ordentligt
åtdraget, men inte för hårt. (Kabelbandet klickar när du drar i
det.)
5. Placera givaren så att den ligger parallellt med botten när
den används och se till att packningen är rätt placerad. Dra
åt kabelbandets ände ordentligt. Klipp av överskott om det
behövs. Dra åt 10-32-låsmuttern tills den kommer i kontakt med
monteringsfästet och dra sedan åt ytterligare ett kvarts varv.
(Dra inte åt för hårt.)
Fishfinder 400C Användarhandbok
Givarens framsida
Installera Fishfinder 400C
Montera givaren på en akterspegel
USS Jayhawk
Stryk marint tätningsmedel på
samtliga skruvgängor för att
förhindra läckage i akterspegeln.
OK
Montera givaren så den är parallell med botten.
Montera givarkabelns hölje
en god bit ovanför
vattenytan.
Givaren ska skjuta ut
3 mm under fiberglasskrov
respektive 10 mm under
aluminiumskrov.
Kontrollera att givaren är under vattenytan
även när båten planar vid hög hastighet.
Montera inte givaren direkt i propellerns väg.
Givaren kan orsaka kavitation som kan
försämra båtens prestanda och skada propellern.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
När du väljer en monteringsplats på en akterspegel bör du ha följande i
åtanke för bästa prestanda:
• Ekolodet fungerar på rätt sätt om givaren sitter i lugnt vatten.
Montera INTE givaren bakom stråk, nitrader, stag, beslag,
vattenintag, utloppsportar, skadad lack eller annat som kan
orsaka turbulens.
• Montera givaren så nära båtens mitt som möjligt.
• Klipp INTE av givarkabeln. (Detta ogiltigförklarar garantin.)
• Montera INTE givaren på platser där den kan skakas vid
sjösättning, flyttning, bogsering eller förvaring.
• Montera INTE givaren i vägen för propellern på båtar med ett
drev. Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens
prestanda och skada propellern. På båtar med dubbla drev
monterar du givaren mellan dreven, om möjligt.
Obs! Montera INTE givaren bakom stråk, stag, beslag,
vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa
luftbubblor eller orsaka turbulens i vattnet. Givaren måste sitta
i rent vatten (utan turbulens) för bästa prestanda.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Verktygslista (medföljer ej) - borr, 9,5 mm-nyckel (3/8 tum) eller
hylsa, 4 mm- (5/32 tum) och 3 mm-borrspets (1/8 tum), maskeringstejp,
stjärnskruvmejsel #2 och marint tätningsmedel.
Så här monterar du givaren på en akterspegel:
1. Placera givarfästet på den utvalda platsen på akterspegeln. Se
till att givaren är parallell med vattenlinjen. Märk upp varje håls
mittpunkt på givarfästet.
2. Använd en 4 mm-borr (5/32 tum) och borra ca. 25 mm djupa
rikthål på de märkta platserna. För att undvika att borra hålen för
djupa kan du linda en bit tejp 25 mm från borrens spets.
3. Applicera marint tätningsmedel på 5 x 30 mm-skruvarna.
Montera givarenheten på akterspegeln med 5 x 30 mmskruvarna. Justera givarenheten så att den sträcker sig
ca. 3 mm nedanför akterspegelns botten, om det är ett
glasfiberskrov, eller 10 mm på ett aluminiumskrov. Justera
givarenheten så att den ligger parallellt med vattnet.
4. Dra åt 10-32-låsmuttern tills den kommer i kontakt med
monteringsfästet och dra sedan åt ytterligare ett kvarts varv.
(Dra inte åt för hårt.)
5
Placera den första kabelklämman på givarkabeln ungefär en
tredjedel av avståndet mellan givaren och akterspegelns topp.
Installera Fishfinder 400C
6. Markera platsen. Borra ett 10 mm djupt hål med en 4 mmborrspets (3/8 tum).
7. Montera kabelklämman med en 4 x 12 mm-skruv. Täck skruven
med marint tätningsmedel innan installation. Upprepa steg 5 och
6 för den andra kabelklämman.
8. Led givarkabeln till Fishfinder på lämpligt sätt. KLIPP INTE AV
KABELN. Undvik att leda kabeln tillsammans med elkablar eller
annat som kan orsaka elektriska störningar.
Borra rikthål här.
För att undvika att borra ett hål genom skrovet kan en givare fästas med
epoxylim på båtens insida (installation av genomskrovsgivare). Den här
typen av installation kan ge bättre brusreducering och möjliggöra en
högre känslighetsinställning. För att en givare ska kunna monteras inuti
skrovet (genomskrovsgivare, ej givare genom skrovet) måste båten vara
tillverkad av glasfiber utan kärna. Kontakta båttillverkaren om du är
osäker. Professionell installation kan behövas.
Vissa givare är särskilt utformade för att monteras inuti ett
glasfiberskrov. Man kan även montera standardgivaren för akterspegel
med den här metoden. Om du använder en temperaturavkännande
givare återspeglar den visade temperaturen skrovets temperatur.
Lodrätt
Vågrätt
Justera mot akterspegelns
botten. Givaren ska
skjuta ut 3 mm under
fiberglasskrov eller 10 mm
under aluminiumskrov.
Installera genomskrovsgivare
n
elns botte
Akterspeg
Placera den parallellt med vattenytan.
OK
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Välja en plats för installation av genomskrovsgivare
När du installerar givaren måste monteringsplatsen vara:
• Kompakt glasfiber, utan luftbubblor, laminat, spackel eller
tomma luftutrymmen.
• I ett område med rent vatten (utan turbulens) i alla hastigheter.
• Platsen får inte vara över stråk eller bakom hinder på skrovet
som kan skapa turbulens.
Obs! Många moderna skrov har en särskild ficka för installation
av genomskrovsgivare. Om du är osäker på huruvida ditt skrov
är utrustat med en sådan ficka kontaktar du skrovtillverkaren.
Testa platsen:
1. Tillverka en testenhet med en bit plaströr eller burk (se bilden).
2. Täta tillfälligt testenheten mot skrovet med fog- eller RTVtätningsmedel och fyll sedan med vatten eller tunn mineralolja.
3. Placera givaren i vattnet, riktad rakt mot botten, och lägg tyngd
på den. Ställ in enheten för bästa prestanda. Om ekolodets
prestanda försämras väsentligt provar du med en annan plats.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Plaströr
eller burk
Håll tryck på givaren så
att den hålls på plats.
Fyll ett rör eller en burk
med vatten eller lättflytande
mineralolja.
Fogmassa eller
RTV-tätning
Skrovets yta
Testa placeringen
Installera givaren permanent:
1. Slipa försiktigt skrovets och givarens yta med vått- eller torrt
400-sandpapper.
2. Bygg en ca. 6 mm hög damm med fogmassa. Häll i ca. 3 mm
långsamt härdande två-komponentsepoxilim i dammen.
3. Placera givaren i epoxilimmet och vrid den så att eventuella
luftbubblor försvinner.
4. Tryck ned givaren på plats och låt den sedan härda i 24 timmar.
Installera Fishfinder 400C
Steg 4: Installera kabelstammen
Fishfinder 400C levereras med en kabelstam som förser Fishfinder
med ström, gör det enkelt att ta bort givaren och som tillhandahåller
gränssnittsfunktioner för anslutning av externa enheter.
Färgkoden i schemat (se ��sidan 11) anger rätt kabelstamsanslutningar.
Utbytessäkringen är en AGC/ 3AG - 3 A-säkring. Om du måste förlänga
strömkablarna använder du 22 AWG-kabel. Klipp INTE av givarkabeln
då det ogiltigförklarar garantin. Om båten har ett elsystem är det
möjligt att du kan du ansluta Fishfinder direkt till en ledig hållare i den
befintliga säkringsplinten. Om du använder båtens säkringsplint tar du
bort den kabelmonterade säkringshållare som medföljer Fishfinder. Du
kan också koppla Fishfinder direkt till batteriet.
Så här installerar du kabelstammen:
1. Använd en testlampa eller voltmeter till att fastställa
spänningskällans polaritet.
2. Anslut den röda (+ eller positiva) ledningen till den positiva
spänningsterminalen. (Om du använder båtens säkringsplint
leder du den positiva anslutningen genom säkringen, som på
bilden.)
3. Anslut den svarta (- eller negativa) ledningen till den negativa
spänningsterminalen.
4. Installera eller kontrollera 3 A-säkringen (på båtens säkringsplint
eller i den kabelmonterade hållaren).
5. Passa in kabelkontaktens spår med Fishfinders baksida. Sätt in
kabeln i kontakten och vrid låsringen motsols tills den tar stopp.
Varning! Fishfinder 400C:s maximala inkommande spänning
är 35 Volt DC (likström). Överskrid inte denna spänning
eftersom det kan skada Fishfinder 400C och ogiltigförklara
garantin.
-
Till 10-38 volts båtströmförsörjning
2A
Båtjord
+
Obs! Under en typisk installation används bara de röda och svarta
ledningarna. Övriga ledningar behöver inte anslutas vid normal
användning av Fishfinder 400C. Mer information om hur du ansluter
till en NMEA- eller CANet-kompatibel enhet finns på sidan 12.
3 A-säkring
—
+
Till Fishfinder 400C
Säkringsplint
10
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Till givaren
Stift 8 - svart (jord)
Stift 13 - röd (likström, plus)
Stift 7 - gul (larm)
Stift 12 - vit (CANet H)
(Röd) + DVC
Stift 16 - grön (CANet L)
Stift 18 - blå (NMEA ut)
(Svart) jord
DC Power
Source
Fishfinder 400C stiftplacering
Likströmskälla
(Blå) NMEA ut
NMEA-enhet
(Grön) CANet L
CANet
(Vit) CANet
HH
(Gul) Larm lågt
Larmrelä
Maximalt 100 mA
kollektorström
Fishfinder 400C kabelstam
Fishfinder 400C Användarhandbok11
Installera Fishfinder 400C
Ansluta till en NMEA-enhet
Du kan ansluta Fishfinder 400C till en annan NMEA-kompatibel
elektronisk utrustning, t.ex. en Garmin GPS-enhet (Global Positioning
System - globalt positionssystem). Med lämplig givare kan Fishfinder
400C skicka information om djup, temperatur och hastighet.
Se kabeldragningsschemat på sidan 11 för anslutning av
Fishfinder 400C till NMEA-kompatibla enheter.
Så här installerar du kabelstammen till en GPS-enhet
eller annan NMEA-enhet:
1. Följ stegen för installation av spänningskälla (se sidan 10).
För Garmin-enheter fungerar jordledningarna (svarta) som
NMEA-jord och måste anslutas tillsammans på samma
terminal. Se kabeldragningsschemat för din GPS-enhet för
kabelidentifikation.
2. Anslut den blåa (NMEA Out) kabeln från Fishfinder 400C till
NMEA In-kabeln på GPS/NMEA-enhetens kabelstam.
3. Slå på NMEA ut-inställningen på din Fishfinder 400C
(sidan 23). För Garmin GPS-enheter ställer du in
kommunikationsgränssnittet på NMEA/NMEA, NMEA In/NMEA
Out eller NMEA.
Användning med NMEA
Fishfinder 400C kan skicka NMEA 0183, Version 3.01-utdata med en
kompatibel GPS- eller navigationsenhet. Du måste ställa in NMEA ut
till Till för att skicka data (sidan 23).
12
SDDBT-, SDDPT-, SDMTW-, SDVHW-, SDWPL-meningar skickas i
NMEA 0183, Version 3.01-format från Fishfinder 400C.
Du kan köpa fullständig information om format och meningar från
NMEA (National Marine Electronics Association) från:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146, USA
www.nmea.org
Installera Fishfinder 400C till Garmin CANet
Fishfinder 400C är ett CANet-kompatibelt ekolod
Med CANet (om tillämpligt) optimeras prestanda för CANetkompatibla enheter så att ekolodsinformation från Fishfinder 400C
kan delas med upp till två CANet-kompatibla Garmin GPS-enheter.
En vanlig NMEA-anslutning kan bara skicka information om djup,
temperatur och hastighet till en GPS-enhet medan en CANet-anslutning
ger tillgång till alla ekolodsavläsningar, inklusive Ultrascroll™, så att du
kan visa och kontrollera samma information på dina kompatibla GPSenheter som på din Fishfinder 400C.
Obs! För att använda Garmin CANet med Fishfinder 400C
måste du skaffa en CANet-sats. Kontakta din Garminåterförsäljare eller besök www.garmin.com.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Installera Fishfinder 400C
Steg 5: Testa installationen
Om du vill slå på din Fishfinder 400C för första gånger håller du strömknappen nedtryckt tills enheten piper och slås på. Använd
navigeringsknappen och SELECT-knappen och följ anvisningarna på skärmen för konfigurering av din Fishfinder 400C.
Obs! Även om det är möjligt att utföra vissa kontroller med båten på en släpvagn, bör båten vara sjösatt för att installationen ska kunna testas på
rätt sätt.
Så här konfigurerar du din Fishfinder 400C för första gången:

Välj ett språk

Välj givartyp.

Välj måttuppsättning

Välj färguppsättning.
Skärmbilden Hem visas när du har valt dina konfigurationsalternativ. Efter 15 sekunders inaktivitet växlar Fishfinder automatiskt till
helskärmsbilden.
Obs! Om givaren inte upptäcks visas ett meddelande om att givaren är bortkopplad och att ekolodet stängts av.
Fishfinder 400C Användarhandbok13
Installera Fishfinder 400C
Eftersom det krävs vatten för att överföra ekolodets signal måste givaren
vara i vatten för att fungera på rätt sätt. Du kan inte erhålla en djup- eller
avståndsavläsning när den inte befinner sig i vatten.
När du sjösätter båten för första gången bör du leta efter läckage kring
de skruvhål som gjorts under vattenlinjen. Lämna INTE båten i vattnet
under längre tid utan att först leta efter läckage.
Så här testar du givarinstallationen på akterspegeln:
1. Börja med att testa installationen under låga hastigheter.
Om ekolodet verkar fungera på rätt sätt ökar du gradvis
båtens hastighet medan du observerar ekolodets funktion.
Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot
försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken hastighet detta
inträffar.
3. Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du givaren
så att den sticker ut ytterligare 4 mm under båtens akterspegel.
Det kan krävas flera justeringar innan försämringen elimineras.
4. Om signalen inte förbättras måste du kanske flytta givaren till en
annan plats.
Obs! När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna
i små steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra
båtens prestanda och utsätta givaren för högre risk att träffas av
föremål under vattnet.
2. Dra ner hastigheten till den nivå där signalen förlorades. Sväng
försiktigt i båda riktningarna och se om signalen förbättras.
14
Fishfinder 400C Användarhandbok
Allmän användning
Allmän användning
Använda Fishfinder 400C:s knappsats
Slå på/stänga av Fishfinder 400C
Strömbrytare/
bakgrundsbelysning
Mätområde (-/+)
Sätt på enheten igenom att hålla strömknappen nedtryckt tills
enheten piper och skärmbilden Hem visas.
Navigeringsknapp
Obs! När du slår på Fishfinder 400C för första gången måste du
välja språk, typ av givare, måttenhet och färgschema.
SELECT
Justera bakgrundsbelysningen
1. Tryck på
strömknappen.
2. Tryck till vänster på navigeringsknappen för att minska
ljusstyrkan eller till höger för att höja den.
Använda simulatorläget
Om ingen givare är ansluten visas inga data på skärmbilderna. Genom
att slå på simulatorläget beter sig Fishfinder 400C som om det fanns en
givare ansluten. Använd simulatorläget om du vill träna och lära dig hur
du använder din Fishfinder 400C.
Varning! I simulatorläge simuleras information om djup,
temperatur och hastighet. De återspeglar inte det faktiska djupet,
vattentemperaturen eller båtens hastighet.
HOME
SELECT (välj)
MENU
MENU (meny)
HOME (hem)
Strömknappen/belysning - Håll den här knappen nedtryckt om du
vill slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt på den om du vill
justera ljusstyrkan och dag/nattlägena.
Räckvidd (-/+) - Tryck på den här knappen om du vill justera
ekolodets räckvidd.
Navigeringsknapp - Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du vill
navigera i menyer, markera fält eller mata in data.
Välj - Tryck på den här knappen för att välja markerade alternativ och
bekräfta meddelanden på skärmen.
Hem - Tryck på den här knappen för att återgå till skärmbilden Hem.
Meny - Tryck på den här knappen om du vill visa fler inställningar och
konfigurationsalternativ. Tryck på den för att återgå till föregående
skärmbild när det anges.
Fishfinder 400C Användarhandbok15
Allmän användning
Skärmen Hem
Helskärmsbild
När du slår på din Fishfinder 400C visas skärmbilden Hem. Tryck
navigeringsknappen uppåt eller nedåt till önskat alternativ och tryck
sedan på knappen SELECT.
Obs! Alternativen på den här skärmbilden varierar beroende på
vilken typ av givare som är installerad.
Öppnar en helskärmsöversikt av givarens ekolodsavläsningar
(sidan 17).
Realtidsbild (endast givare med dubbla strålar)
Öppnar en rund realtidsbild som anger givarens ekolodsavläsningar.
Detta är ett alternativ till det linjära diagrammet (sidan 18).
Delad frekvens (endast givare med två frekvenser)
Öppnar en delad skärmbild som använder hela kapaciteten hos
givaren med två frekvenser. En 50 kHz-frekvensgraf visas till vänster
och en 200 kHz-frekvensgraf till höger (sidan 18).
Delad zoombild
Öppnar en delad skärm med det normala diagrammet till höger och
zoomad till önskad nivå till vänster (sidan 17).
Siffror
Öppnar en uppsättning datafält som visar informationen numeriskt
(sidan 19).
Temperaturlogg
Visar ett anpassningsbart diagram över vattentemperaturen när en
kompatibel givare används (sidan 19).
Skärmen Hem
(dubbla strålar)
16
Skärmen Hem
(dubbla frekvenser)
Konfigurering
Konfigurera enhetsinställningar (sidan 20).
Fishfinder 400C Användarhandbok
Allmän användning
Helskärmsbild
Delad zoombild
På skärmbilden Hem markerar du Helskärmsbild och trycker sedan på
knappen SELECT.
På skärmbilden Hem markerar du Delad zoombild och trycker sedan
på knappen SELECT.
Det här är huvudskärmbilden för både givare med två strålar och för två
frekvenser.
Använd den här skärmbilden om du vill visa all ekolodsinformation
från diagrammet såväl som en inzoomad del på samma skärmbild.
Djup
Temperatur
Djup, temperatur och
hastighet
Hastighet
Svävande
mål
Mätområde
Skala för
zoomat djup
Zoomfönster
Mätområde
Givarläge
Botten
Givarläge
Fishfinder 400C Användarhandbok17
Allmän användning
Realtidsbild
Den här skärmbilden (endast givare med två strålar) tillhandahåller
ett närmast direkt eko av vad som finns under båten. Djupskalan är
organiserad som en ring som börjar överst, ”klockan 12”, och som
sedan fortsätter medsols. Ekolodsinformation blinkar på ringen när den
tas emot på det djup som anges av den inre ringen. Precis som för det
vanliga diagrammet anger färgerna olika styrkor hos ekolodets eko.
Delad frekvensbild
På den här skärmbilden (endast givare med dubbla frekvenser) kan du
visa 50 kHz- och 200 kHz-frekvenserna på samma skärmbild.
På skärmbilden Hem markerar du Delad frekvens och trycker sedan på
knappen SELECT.
Djup, temperatur och hastighet
På skärmbilden Hem markerar du Realtidsbild och trycker sedan på
knappen SELECT.
Spänning
Vattentemperatur
Rund realtidsbild
Mätområde
Djup
Fart genom
vattnet
18
Logg
Frekvenser
Fishfinder 400C Användarhandbok
Allmän användning
Skärmen Siffror
På den här skärmbilden visas datafält med viktig numerisk information
istället för ett diagram. Vilka datafält som visas avgörs av givarens
kapacitet.
På skärmbilden Hem markerar du Siffror och trycker sedan på knappen
SELECT.
Skärmen Temperaturlogg
Om du använder en givare med temperaturfunktion visas en grafisk
logg över kronologiska temperaturavläsningar på skärmbilden
Temperaturlogg. Nuvarande temperatur och djup visas längst upp till
vänster.
På skärmbilden Hem markerar du Temperaturlogg och trycker sedan
på knappen SELECT.
Temperatur
och djup
Temperaturområde
Förfluten tid
Alla givare visar djup. Om du använder en givare med
temperaturfunktion visas vattentemperaturen. Om du använder en
givare med hastighetsfunktion visas fälten Fart genom vattnet och
Logg.
Temperaturen visas längs den högra sidan och förfluten tid längs
undersidan. Diagrammet rullar åt vänster när information tas emot.
Fishfinder 400C Användarhandbok19
Allmän användning
Skärmen Konfigurering
Larm - ställ in larm som varnar dig för olika händelser. Se sidan 21.
Den här skärmbilden innehåller de primära konfigurationsalternativen
för Fishfinder 400C. Från den här skärmbilden kan du definiera och
justera inställningar som gäller alla Fishfinder 400C-skärmbilder.
Bild - anpassa visningsinställningar, inklusive bakgrundsbelysning och
dag-/nattläge. Se sidan 21.
På skärmbilden Hem markerar du Konfigurering och trycker sedan på
knappen SELECT.
System - ställ in olika systemalternativ. Se sidan 23.
Ekolod - anpassa ekolodsinställningar. Se sidan 22.
Givare - ställ in givaralternativ. Se sidan 23.
Enheter - anpassa de måttenheter som visas på Fishfinder 400C:s
skärmbilder. Se sidan 24.
Mer information om skärmbilden Konfigurering finns i avsnittet
”Anpassa Fishfinder 400C” som börjar på sidan 21.
20
Fishfinder 400C Användarhandbok
Anpassa Fishfinder 400C
Anpassa Fishfinder 400C
Ställa in larm
Du kan ställa in Fishfinder 400C på att avge ett ljudlarm när vissa
villkor uppfylls. Som standard är alla larm avstängda.
Ändra visningsinställningarna
Du kan växla mellan dag- och nattläge som gör bakgrundsbelysningen
ljusare eller mörkare.
Om du vill ändra visningsinställningarna markerar du Bild på
skärmbilden Konfigurering och trycker sedan på knappen SELECT.
Om du vill ställa in ett larm markerar du Larm på skärmbilden
Konfigurering och trycker sedan på knappen SELECT.
Grunt vatten/Djupt vatten - ställ in ett larm som ljuder när djupet är
större än eller mindre än det angivna värdet.
Fisk - ställ in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande
föremål motsvarande de angivna symbolerna.
Vattentemperatur - ställ in ett larm som ljuder när givaren
rapporterar en temperatur som är 1,1 ° C över eller under den angivna
temperaturen.
Tryck till vänster
eller höger på
navigeringsknappen
för att växla mellan
dag- och nattläge.
Tryck till vänster
eller höger på
navigeringsknappen för att
justera bakgrundsbelysningen
Batteri - ställ in ett larm som ljuder när batteriet når en förangiven låg
spänning.
Avdrift - ställ in ett larm som ljuder där djupet ändras med det
förangivna värdet.
Fishfinder 400C Användarhandbok21
Anpassa Fishfinder 400C
Ändra ekolodsinställningarna
Om du vill ändra ekolodsinställningarna markerar du Ekolod på
skärmbilden Konfigurering och trycker sedan på knappen SELECT.
Färgpalett - välj vit eller blå. Detta påverkar bakgrunden på
alla ekolodsskärmbilder, men inte skärmbilderna Siffror och
Temperaturlogg.
Fisksymboler - ställ in hur Fishfinder 400C ska tolka svävande mål.
Fishfinder 400C tolkar inte tillbakaskickade ekolodsekon.
(standardinställning)
Svävande mål visas som symboler.
Bakgrundsekolodsinformation visas, vilket gör det lättare att
skilja på fisk och strukturer.
Svävande mål visas som symboler med
bakgrundsinformation. Även djupet för varje symbol anges.
Svävande mål visas som symboler. Ingen
bakgrundsinformation visas.
Svävande mål visas som symboler utan
bakgrundsinformation. Djupet för varje symbol anges.
22
Bildhastighet - justera den takt med vilken ekolodet rullar från höger
till vänster (Ultrascroll, Snabbt, Medel eller Sakta). Om du har en
givare med hastighetsfunktion väljer du Automatisk om du vill att
bildhastigheten ska justeras automatiskt efter båtens hastighet.
Störfilter - visa eller dölj ekolodets ekon nära vattenytan. Använd
störfiltret om du vill ha mindre småträffar i bilden.
Konturlinje - framhäv den starkaste signalen från botten för att hjälpa
dig identifiera dess hårdhet eller mjukhet.
• Av - (standard) funktionen Konturlinje är avaktiverad.
• Hög - den känsligaste inställningen. Nästan alla starka ekon
markeras med vitt.
• Medel - många kraftigare ekon markeras med vitt.
• Låg - den minst känsliga inställningen. Bara de starkaste ekona
markeras med vitt.
Siffror - visa eller dölj batterispänningen, vattentemperaturen eller
hastigheten (om givaren har funktioner för det).
Obs! Om du vill visa vattentemperaturen eller hastigheten
ändrar du inställningen till Automatisk. Om den anslutna
givaren har funktioner för det visas dessa data.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Anpassa Fishfinder 400C
Ändra systeminställningarna
Konfigurera givarinställningar
Summer - ange när enheten ska avge ljudsignaler. De tre inställningarna
är Av, Endast larm (standard) och Till (knappar och larm).
Typ - välj typ av givare (Två frekvenser eller Dubbel stråle).
Om du vill ändra systeminställningarna markerar du System på
skärmbilden Konfigurering och trycker sedan på knappen SELECT.
Simulator - aktivera simulatorn om du vill att Fishfinder 400C ska bete
sig som om en givare vore ansluten.
NMEA ut - anslut Fishfinder 400C till NMEA-kompatibel elektronisk
utrustning (t.ex. en Garmin GPS-enhet) och skicka information. För att
göra det måste du ändra inställningen till Till. Mer information om hur
du ansluter till en NMEA-enhet finns på sidan 12.
Om du vill ändra givarinställningarna markerar du Givare på
skärmbilden Konfigurering och trycker sedan på knappen SELECT.
Kölkompensation - kompensera ytavläsningen för kölens djup så att du
kan mäta djupet från kölens spets istället för från givarens plats. Ange
ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde
för att kompensera för en stor båt som går djupt.
Givaren vid ytan
Språk - välj visningsspråket.
Ange ett positivt (+)
nummer för att visa
djupet från kölens nederdel.
Systeminformation - visa det aktuella operativsystemets version och
enhetens unika interna enhets-ID.
Givaren längst ned
på kölen
Fabriksinställning - återställ Fishfinder 400C till fabriksinställningarna.
Du uppmanas bekräfta ditt val att återställa alla fabriksinställningar.
Välj Ja. I annat fall väljer du Nej om du vill behålla den aktuella
konfigurationen.
Ange ett negativt (-) nummer
för att visa djupet från ytan.
Fishfinder 400C Användarhandbok23
Anpassa Fishfinder 400C
Så här justerar du kölkompensationen:
1. Markera Kölkompensation och tryck på knappen SELECT.
2. Ange ett värde för kölkompensation med navigeringsknappen.
3. Tryck på knappen SELECT för att acceptera värdet.
Obs! Tryck på knappen MENU om du vill avbryta inställningen
och återgå till menyn Givare.
Kalibrera fgv - om du vill använda en hastighetsavkännande givare
kan du kalibrera fartgivaren med hjälp av den här menyn. Om du inte
använder en hastighetsavkännande givare visas inte den här menyn.
Så härkalibrerar du fartgivaren:
1. Markera Kalibrera fgv och tryck på knappen SELECT.
Anpassa måttenheter
Om du vill ändra måttenheterna markerar du Enheter på skärmbilden
Konfigurering och trycker sedan på SELECT.
Djup - välj Fot [ft], Meter [m] eller Famnar [fa].
Vattentemperatur - välj Fahrenheit [°F] eller Celsius [°C]
(med kompatibel givare).
Fart genom vattnet - välj Mile per timma [mph], Kilometer per timma
[km/h] eller Knop (med kompatibel givare).
Avstånd - välj Brittiska [mile], Metrisk [km] eller Nautiska [nm]
(med kompatibel givare).
2. Ta upp båten till marschfart. Notera toppfarten och stanna sedan
båten.
3. Markera OK och tryck på knappen SELECT.
Obs! Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte
registrerar en hastighet visas ett meddelande om för låg fart.
Markera OK, tryck på knappen SELECT och öka försiktigt
båtens hastighet. Om meddelandet visas igen stannar du båten
och kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat. Om hjulet snurrar
fritt kontrollerar du kabelanslutningarna. Om det här problemet
kvarstår kontaktar du Garmins produktsupport.
24
Fishfinder 400C Användarhandbok
Avancerade inställningar
Avancerade inställningar
Tryck på knappen MENU från valfri skärmbild om du vill visa
avancerade alternativ.
Markera Manuell känslighet och tryck på knappen SELECT om du
vill justera känsligheten manuellt. Öka känsligheten om du vill visa fler
detaljer. Om det är för många detaljer eller om skärmbilden blir full av
småträffar minskar du känsligheten.
Stråle - när du använder en givare med två strålar väljer du mellan en
bred eller smal stråle.
Frekvens - när du använder en givare med två frekvenser väljer du hur
frekvenserna ska visas på skärmbilden. Som standard är frekvensen
inställd på 200 kHz. Du kan ange att enheten bara ska använda
200 kHz-frekvensen, 50 kHz-frekvensen eller bägge frekvenserna.
Obs! Om du väljer Bägge, visas skärmbilden Delad frekvens.
Två frekvenser
Två strålar
Mätområde - Som standard är området inställt på Automatisk.
Djupskalans område till höger på skärmbilden justeras automatiskt när
djupavläsningarna ökar eller minskar. Markera Manuellt mätområde
och tryck på knappen SELECT om du vill justera djupskalans omfång
manuellt.
Zoom - zooma in till en del av Helskärmsbild. Som standard är
zoomfunktionen avaktiverad eller inställd på Ingen zoom. Fyra
alternativ är tillgängliga:
• 2x zoom - dubbla förstoringen.
• 4x zoom - fyra gångers förstoring.
• Låst botten - låser zoomfönstret till botten.
Standardzoomomfånget är 3 meter, men det kan justeras.
• Delad zoombild - öppnar skärmbilden Delad zoombild.
Känslighet - styr känsligheten för Fishfinder 400C:s ekolodsmottagare.
Som standard är Känslighet inställt på Automatisk vilket betyder att
ekolodets känslighet ställs in automatiskt.
Fishfinder 400C Användarhandbok25
Avancerade inställningar
Zoomdjup (under zoomning) - bara tillgängligt när du använder 2x
eller 4x zoom. Som standard är Zoomdjup inställt på Automatisk och
justeras automatiskt med djupet. Du kan justera den här inställningen
om du vill zooma in på ett visst djup.
Steg (under zoomning med Låst botten) - När du använder Låst
botten ersätter det här alternativet Mätområde-alternativet. Justera
inställningen precis som du gör med inställningen Mätområde för att
utöka eller minska det zoomade avståndet från botten.
Nollställa loggen
Om du använder en givare med hastighetsfunktion visas en färdlogg
på skärmbilden Siffror och Realtidsbilden. Den lagrar det avstånd du
färdats.
Så här nollställer du loggen:
1. Tryck på knappen MENU.
2. Markera Nollställ logg och tryck på knappen SELECT.
3. Markera Ja och tryck på knappen SELECT.
Djuplinje - aktivera djuplinjen om du snabbt vill se ett visst djup på
skärmbilden Helskärmsbild, Delad zoombild eller Delad frekvens. När
du visar en skärmbild med djuplinjen kan du flytta linjen genom att
trycka navigeringsknappen uppåt eller nedåt.
Ställa in temperaturloggens varaktighet
och skala
Realtid (givare med två frekvenser) - stående realtidsbild som visas
längs den högra sidan av skärmbilden. Realtid anger struktur och
bottenekon ungefär som skärmbilden Realtidsbild (sidan 18). Den
horisontella bredden för en signal i Realtid anger signalens styrka.
Varaktighet - ställ in tidsomfånget som visas längs diagrammets
botten.
26
När du är på skärmbilden Temperaturlogg trycker du på knappen
MENU för att visa avancerade alternativ.
Skala - ställ in temperaturomfånget som visas längs diagrammets högra
sida.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Storlek: 12,7 cm x 14,5 cm x 7,62 cm
Vikt: 0,544 kg
Display: 4-tums diagonal (10,19 cm), 8,16 cm hög x 6,12 cm bred,
QVGA-bildskärm med justerbar ljusstyrka, 320 x 240 bildpunkter,
kan visa 4 096 färger.
Tillbehör
Du kan köpa följande tillbehör på Garmins webbplats (www.garmin.com):
Sats för nedsänkt montering - montera din Fishfinder nedsänkt i
skottet eller hyttväggen.
CANet™-anslutningssats - anslut din Fishfinder 400C till CANetkompatibla Garmin-plottrar så att du kan läsa av ekolodsavläsningar på
plottrar på andra platser i båten.
Hölje: helt tätad, stöttålig plastlegering, vattentät enligt IEC 529 IPX7standarder.
Temperaturområde: -15 ºC till 55 ºC
Strömförsörjning: 10-35 VDC
Effektförbrukning: 21 Watt max vid 12 VDC
Säkring: AGC/3AG - 3,0 A
Ekolod
Strömförsörjning: två frekvenser, 500 Watt (RMS), 4 000 Watt (topp till topp);
två strålar, 400 Watt (RMS), 3 200 Watt (topp till topp);
Frekvens: 50/200 kHz (två frekvenser), 80/200 kHz (två strålar)
Djup: 1 500 fot / 457 meter (två frekvenser), 900 fot / 274 meter (två strålar)
(Djupkapaciteten beror på vattnets salthet, bottentyp och andra
vattenförhållanden.)
Fishfinder 400C Användarhandbok27
Bilaga
Larm och meddelanden
Avdriftlarm - djupet har ändrats med det angivna värdet.
Fishfinder 400C visar varningsmeddelanden på skärmen. När ett
meddelande visas trycker du på knappen SELECT för att bekräfta
meddelandet och återgå till den skärmbild du visade.
Fisklarm - en ikon visas och en pipsignal avges (om funktionen
är aktiverad) när en fisk upptäcks. Det här larmet visar ingen
meddelanderam.
Batterilarm - batterispänningen har fallit under det angivna värdet.
Grundvattenlarm - det angivna djupet har nåtts.
För hög batterispänning - för hög inkommande spänning. Enheten
stängs av om 10 sekunder. Sänk den inkommande spänningen till högst
35 Volt.
Simulator - enheten är i simulatorläge.
Du går inte tillräckligt fort för kalibrering. - båten rör sig inte snabbt
nog för att hastighetshjulet ska kunna tillhandahålla en giltig hastighet.
Spänningen är för hög. Den får inte vara högre än angivet
maxvärde. - spänningsvärdet som angetts är högre än vad enheten kan
läsa.
Spänningen är för låg. Den får inte vara lägre än angivet minvärde.
- spänningsvärdet som angetts är lägre än den spänning där enheten
stängs av automatiskt.
Djupvattenlarm - det angivna djupet har nåtts.
28
Ekolodet är trasigt, enheten måste repareras. - det har uppstått ett
internt problem med Fishfinder. Kontakta återförsäljaren eller Garmins
produktsupport och lämna in enheten för service.
Givaren är inte ansluten. Ekolodet är avstängt. - det finns ingen givare
ansluten, dålig kabel/givare eller så har givarkabeln lossnat. Om givarkabeln
tas bort när enheten är på, kopplar du in den igen och stänger av och slår på
strömmen.
Fartgivaren fungerar inte. - ingen fartgivare har upptäckts.
Kontrollera anslutningarna.
Vattentemperaturen nu/inte inom larmgränsvärdena. målvattentemperaturen är 1,1° C över eller under den temperatur som
anges av vattentemperaturlarmet. Dessa meddelanden visas när du
kommer in i eller lämnar den zonen.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Bilaga
Begränsad garanti
Den här Garmin-produkten garanteras vara fri från defekter i material och
utförande i ett år från inköpsdatumet. Under denna tid kommer Garmin efter
eget gottfinnande att reparera eller ersätta komponenter som inte fungerar under
normal användning. Sådana reparationer eller ersättningar görs utan kostnad för
konsumenten vad gäller delar eller arbete, förutsatt att konsumenten står för alla
transportkostnader. Den här garantin täcker inte in brister som beror på missbruk,
felaktig användning, olycka eller obehöriga ändringar eller reparationer.
GARANTIERNA OCH GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES HÄR GÄLLER
MED ENSAMRÄTT OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER,
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE,
INKLUSIVE ALL ANSVARSSKYLDIGHET SOM HÄRRÖR FRÅN NÅGON
GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA GARANTI GER DIG
SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA FRÅN STAT
TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GARMIN VARA
ANSVARSSKYLDIGT FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA,
INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DE ORSAKAS
AV ANVÄNDNING, MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN. Vissa stater
tillåter inte begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående
begränsningar kanske inte gäller dig. Garmin har efter eget gottfinnande
ensamrätt att reparera eller ersätta enheten eller programvaran eller erbjuda full
återbetalning av inköpspriset. DENNA KOMPENSATION ÄR DIN ENDA
KOMPENSATION FÖR EN ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din lokala, av Garmin auktoriserade,
återförsäljare eller ring till Garmin Produktsupport för att få anvisningar
angående frakt och ett RMA-nummer. Förpacka enheten noga med en kopia
av originalkvittot. Kvittot krävs som inköpsbevis för garantireparationer. Skriv
RMA-numret tydligt på paketets utsida. Skicka enheten med frakten betald till
valfritt Garmin garantiserviceställe.
Inköp via Online-auktion: Produkter som säljs via online-auktioner är inte
behöriga till rabatter eller andra specialerbjudanden från Garmin. Bekräftelse
på online-auktion godkänns inte som garantiverifikation. Om du vill ha
garantiservice måste du ha det ursprungliga inköpskvittot, eller en kopia av det,
från ursprungsåterförsäljaren. Garmin ersätter inte saknade komponenter från en
förpackning som köpts via en online-auktion.
Internationella inköp: En separat garanti tillhandahålls av internationella
distributörer för enheter som inköps utanför USA. Denna garanti tillhandahålls
av den lokala, inhemska distributören och denna distributör tillhandahåller
service lokalt för din enhet. Distributörsgarantier är endast giltiga i det avsedda
distributionsområdet. Enheter som inköpts i USA eller Kanada måste returneras
till Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Kanada eller Taiwan för service.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1(913) 397-8200 eller
+1 (800) 800-1020
Fax +1 (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför Storbritannien)
0808 2380000 (inom Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Fishfinder 400C Användarhandbok29
Bilaga
Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de
grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv
1999/5/EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen finns på Garmins
webbplats för din Garmin-produkt: www.garmin.com/products/
fishfinder400c/. Klicka på Manuals (Handböcker) och sedan på
Declaration of Conformity (Överensstämmelseförklaring).
30
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA FISHFINDER 400C ACCEPTERAR DU ATT
FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR
LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för den normala driften
av produkten. Äganderätten och de intellektuella immateriella rättigheterna i och
för Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad
enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på,
organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla företagshemligheter
som tillhör Garmin och att källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av
den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera Programvaran
till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i USA.
Fishfinder 400C Användarhandbok
Index
Index
A
akterspegel 7
akterspegel, montering på 6
akterspegelmontering 14
allmän användning 15
anpassa
ekolodsinställningar 22
givarinställningar 23
måttenhet 24
systeminställningar 23
användning med NMEA 12
avancerade inställningar 25
avstånd 24
B
bågar 22
bakgrundsbelysning
justera 15
begränsad garanti 29
bildhastighet 22
brus. Se ytstörningar
C
CANet 12, 27
D
delad frekvens, skärmbild 18
delad zoombild, skärmbild 17
djup 24
linje 26
mätområde 25
steg 26
zoom 26
givare 8
installera 4–7
inställningar 23
kablar 1
montera 4
två frekvenser 18, 23, 25
två strålar 5, 18, 23
GPS, ansluta till en 12
E
H
ekolod
specifikationer 27
ekolodsinställningar
ändra 22
F
fabriksinställningar
återställa 23
fart genom vattnet 24
kalibrera 24
fartgivare 24
fästenhet 2
fisksymboler 22
frekvens 25
fysiska specifikationer 27
G
garanti. Se begränsad garanti
genomskrovsgivare, installation 8
Hem, skärmbild 16
HOME, knapp 15
I
inkommande spänning 10
installera 1
fästet 2
Fishfinder på monteringsfästet 3
givaren 4
genomskrovsgivare 8
på en akterspegel 6
på en trollingmotor 5
kabelstammen 10
testa 13
till ett Garmin CANet 12
välja en plats 1
inställningar
avancerat 25–26
bild 21
ekolod 22
givare 23
system 23
K
kabelstam
installera 10–12
kalibrera fartgivaren 24
känslighet 25
knappsats
använda 15
kölkompensation 23
justera 24
konfigurera skärm 20
kontakta garmin iii
konturlinje 22
L
larm 21, 28
avdrift 21
batteri 21
djupt vatten 21
fisk 21
grunt vatten 21
vattentemperatur 21
låst botten 25
LCD-skärm 1
logg
nollställa 26
M
mätområde 25
meddelanden 28
MENU, knapp 15
Fishfinder 400C Användarhandbok31
Index
montering
fäste 3
fästenhet 2
givare på en akterspegel 7
givare på en trollingmotor 5
registrering. Se produktregistrering
rengöra
höljet iii
skärmen iii
N
säkring 10, 27
SELECT, knapp 15
siffror 22
siffror, skärmbild 19
simulatorläge 23
använda 15
skala 26
skötsel av Fishfinder iii
småträffar. Se ytstörningar
snabbreferenser i
spänning 10
specifikationer 27
språk
ändra 23
ställa in larm. Se larm
stråle 25
ström/data- och givarkablar 1, 3
strömbrytare/bakgrundsbelysning 15
svävande mål 22
systeminformation
visa 23
navigeringsknapp 15
nedsänkning i vatten iii
nedsänkt montering 2, 27
NMEA 12
NMEA-enhet
ansluta till 12
nollställ logg 26
O
överensstämmelseförklaring 30
P
plats för Fishfinder 1
plats för installation av
genomskrovsgivare 9
produktregistrering iii
programlicensavtal 30
R
räckviddsknappar 15
Realtid 26
realtidsbild 26
32
S
T
temperaturlogg, skärmbild 19
temperaturområde för Fishfinder 1
testa installationen 13
tillbehör 27
tips och genvägar i
trollingmotor, montera på 5
Z
zoom 25
2x 25
4x 25
dela 17, 25
djup 26
U
Ultrascroll 12
V
valfria tillbehör 27
välja plats för installation av
genomskrovsgivare 8
varaktighet 26
varningar iv
vattentät. Se water immersion
vattentemperatur 24, 28
viktig information iv
visningsinställningar
ändra 21
vridbart monteringsfäste 3
vridbas 3
Y
ytmontera din Fishfinder 2
ytstörningar 22
Fishfinder 400C Användarhandbok
Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00757-39 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising