Garmin | FF400C,DF Xdcr | Operating instructions | Garmin FF400C,DF Xdcr Betjeningsvejledning

Garmin FF400C,DF Xdcr Betjeningsvejledning
Fishfinder 400C
betjeningsvejledning
© 2006, 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020
Fax 913/397 8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (udenfor Storbritannien)
0808.2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset
formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en
enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer
heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver
uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet
til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle
opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, CANetTM, See-Thru®, og UltrascrollTM er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Denne sprogversion af den engelske Fishfinder 400C-manual (Garmin delnummer 190-00757-00, Revision B) leveres for at gøre det nemmere for dig. Se evt. i den nyeste
revision af den engelske manual ang. betjening og brug af Fishfinder 400C
Marts 2007
Delnummer 190-00757-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Fishfinder 400C er en komplet farvesonar, der tilbyder et udvalg af
skærmbilleder, dobbeltstråle eller dobbeltfrekvens m.m.
Fishfinder 400C Tip og genveje
• Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen
Hjem.
• Tryk på MENU i alle overordnede skærmbilleder for at få adgang til
avancerede indstillinger.
• Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen for at justere
skærmindstillingerne.
Hurtige links
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sådan installerer du Fishfinder 400C: side 1
Sådan monterer du Fishfinder 400C: side 2
Sådan installerer du transduceren: side 4
Basisbetjening: side 15
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C: side 21
Sådan ændrer du systemindstillingerne: side 23
Sådan tilpasser du transducer-indstillingerne: side 23
Avancerede indstillinger: side 25
Alarmer og meddelelser: side 28
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion............................................................................i
Fishfinder 400C Tip og genveje...................................................... i
Hurtige links...................................................................................... i
Produktregistrering........................................................................ iii
Sådan plejer du din Fishfinder 400C............................................ iii
Advarsler......................................................................................... iv
Vigtige oplysninger........................................................................ iv
Sådan installerer du Fishfinder 400C.................................1
Trin 1: Vælg en placering til Fishfinder......................................... 1
Trin 2: Monter Fishfinder................................................................ 2
Trin 3: Installering af transduceren............................................... 4
Trin 4: Installer ledningsnettet..................................................... 10
Trin 5: Test installationen............................................................. 13
Basisbetjening....................................................................15
Sådan tænder eller slukker du for 400C..................................... 15
Sådan justerer du indstillingen til baggrundslyset................... 15
Sådan bruger du simulatortilstand............................................. 15
Sådan bruger du tastaturet til Fishfinder 400C.......................... 15
Forstå skærmen Home................................................................. 16
Forstå den fulde skærm................................................................ 17
Forstå skærmen Split zoom......................................................... 17
Forstå skærmen Flasher.............................................................. 18
ii
Forstå skærmen Split frekvens.................................................... 18
Forstå skærmen Datafelter........................................................... 19
Forstå skærmen Temp. log.......................................................... 19
Forstå skærmen Opsætning........................................................ 20
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C.................................21
Sådan indstiller du alarmer.......................................................... 21
Sådan ændrer du skærmindstillingerne..................................... 21
Sådan ændrer du sonarindstillingerne....................................... 22
Sådan ændrer du systemindstillingerne ................................... 23
Sådan konfigurerer du transducer-indstillingerne.................... 23
Sådan tilpasser du måleenheder................................................. 24
Avancerede indstillinger....................................................25
Sådan nulstiller du totaltælleren................................................. 26
Sådan indstiller du varighed og skala for
temperaturloggen.................................................................... 26
Appendiks...........................................................................27
Specifikationer............................................................................... 27
Ekstraudstyr................................................................................... 27
Alarmer og meddelelser............................................................... 28
Begrænset garanti......................................................................... 29
Overensstemmelseserklæring..................................................... 30
Softwarelicensaftale...................................................................... 30
Indeks..................................................................................31
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Introduktion
Produktregistrering
Sådan plejer du din Fishfinder 400C
Brug dette felt til at nedskrive serienummeret (8-cifret nummer placeret på
bagsiden af Fishfinder 400C), i tilfælde af at din Fishfinder 400C har brug
for service. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et
sikkert sted.
Sådan rengør du kabinettet
Hjælp os med at yde dig support ved at udføre vores online-registrering i
dag! Besøg vores websted på www.garmin.com/registration/.
Kabinettet er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover rengøring.
Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå
kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Kontakt Garmin
Sådan rengør du skærmen
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) eller på 0808 2380000
(kun Storbritannien).
Nedsænkning i vand
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din
Fishfinder 400C. I USA kan du kontakte Garmin Product Support på
telefon: 913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag–fredag, kl. 08:00–17:00,
eller gå ind på adressen www.garmin.com/support/ og klikke på Product
Support.
Fortæl os din mening
Fortæl os, hvad du synes om denne vejledning! Udfyld vores
produktdokumentationsundersøgelse. Gå ind på
www.garmin.com/contactUs/ og klik på Product Documentation Survey.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er følsomt
over for hudfedt, voks og skuremidler. Regøringsmidler, der indeholder
ammoniak, alkohol, slibemiddel eller affedtende midler skader anti-reflekslaget. Det er vigtigt at rengøre skærmen med brillerens (der er angivet som
sikker til anti-refleks-flader) og en ren og fnugfri klud.
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan modstå
nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Forlænget nedsænkning kan gøre
skade på enheden. Efter nedsænkning skal du sørge for at tørre og lufttørre
enheden, før du igen tager den i brug.
iii
Introduktion
Advarsler
Følgende potentielt farlige situationer kan resultere i ulykker eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.
•
Når du navigerer, bør du omhyggeligt sammenholde oplysningerne fra enheden med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. oplysninger fra synsindtryk og kort.
For sikkerhedens skyld skal du altid løse evt. uoverensstemmelser eller spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
ADVARSEL: Dette produkt, dets indpakning og de forskellige komponenter indeholder kemiske stoffer, som delstaten Californien ved, forårsager kræft, fosterskader eller
reproduktionsskader. Denne oplysning gives i overensstemmelse med Californiens Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 for yderligere oplysninger.
Hg - LAMPERNE I PRODUKTET INDEHOLDE KVIKSØLV , OG SKAL GENBRUGES ELER BORTSKAFES I HENHOLD TIL DEN
LOKALE LOVGIVNING.
Vigtige oplysninger
Ifølge California Waste Recycling Act of 2003 kræves det, at visse elektroniske dele genbruges. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om genbrugskrav til dette produkt,
skal du gå ind på www.erecycle.org.
iv
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Sådan installerer du Fishfinder 400C
For at opnå de bedste resultater med Fishfinder 400C skal du installere den
og alle tilhørende dele korrekt. Sammenlign indholdet i denne pakke med
pakkelisten på kassen. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din
Garmin-forhandler. Før du starter installationen:
• Læs og følg instruktionerne for at installere enheden.
• Saml det rigtige værktøj.
• Kontroller, at alle kabler kan nå monteringsstedet til enheden og
transduceren.
• Bær beskyttelsesbriller og støvmaske, når du borer, skærer eller
sliber.
Hvis du får problemer med at installere enheden, skal du kontakte
Garmins produktsupport eller en professionel installatør.
Sådan installerer og bruger du din fishfinder:
1
2.
3.
4.
5.
Vælg en placering til fishfinder.
Monter din fishfinder.
Installer transduceren.
Installer ledningsforbindelsen.
Test installationen.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Trin 1: Vælg en placering til Fishfinder
Overvej følgende, når du vælger en installationsplacering:
• Sikrer optimal visning, mens du betjener fartøjet.
• Giver nem adgang til enhedens tastatur.
• Den er stærk nok til at understøtte fishfinderens vægt og beskytte den
mod kraftige vibrationer eller stød.
• Giver plads til føring og tilslutning af strøm/data- og
transducerkabler. Der bør være mindst 8 cm friplads bag kabinettet.
Monter IKKE enheden i et område, der udsættes for ekstreme
temperaturforhold.
BEMÆRK: Fishfinder 400C’s temperaturområde strækker sig fra
-15°C - 55°C. Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette
område (ved opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCDskærmen. Denne type fejl og relaterede konsekvenser er IKKE
dækket af producentens begrænsede garanti.
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Trin 2: Monter Fishfinder
Du kan montere fishfinder på én af følgende måder:
• Overflademontering – monter fishfinder på en holder (medfølger),
der sidder fast på konsollen eller i loftet.
• Indbygningsmontering – brug det valgfri indbygningsudstyr til at
montere fishfinder i et fladt panel. Se “Appendiks” for yderligere
oplysninger.
Overflademontering af Fishfinder
Fishfinder 400C’s kompakte, vandtætte kabinet er egnet til montering på
udsatte steder eller på navigationspladsen. Med Fishfinder 400C følger
en monteringsholder, der kan vippe og dreje, og som kan anvendes til
konsol- og loftsmontering.
Sådan monterer du holderen
Værktøj (medfølger ikke) – boremaskine, skruetrækker (Phillips eller
standard) og én af følgende:
• Tre #8 (4 mm) fladhovede maskinbolte med matchende møtrikker og
pakskiver samt et 5/32" (5 mm) borehoved.
• Tre #8 fladhovede selvskærende skruer og et 1/16" borehoved til
boring af starthuller.
Anvend en fladhovedet maskinbolt eller en selvskærende skrue til at fæstne
drejefoden. Hvis du anvender en skrue med et forsænket hoved, risikerer du
at beskadige monteringsholderen.
OK
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Sådan monterer du holderen:
1. Anvend drejearmen som skabelon, og afmærk de tre huller,
der skal holde armen på monteringsfladen.
2. Bor monteringshullerne.
• Hvis du sikrer foden med maskinbolte, skal du bore tre
5/32" (5 mm) huller på de afmærkede steder.
ELLER
• Hvis du sikrer foden med selvskærende skruer, skal
du bore starthuller på de afmærkede steder. Lav ikke
starthullerne dybere end en halv skruelængde.
3. Sæt drejearmen fast med tre bolte eller skruer. UNDGÅ
AT OVERSPÆNDE.
4. Placer drejemonteringsarmen over drejefoden, og sæt den
fast med de korte knopper.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C på monteringsholderen
Sådan installerer du enheden på monteringsholderen:
1. Juster rillen på bagsiden af Fishfinder med den lange
monteringsknop, og skub Fishfinder på plads. Juster den
lange knop for at sprede holderens arme, hvis det er
nødvendigt. (Drej mod uret for at åbne armene og med uret
for at lukke dem.)
2. Juster fishfinder-vinklen, og stram den lange
monteringsknop, indtil den er helt stram.
3. Roter den svingende monteringsholder ved at vride den til
venstre eller højre. Armen klikker, idet du drejer den. Vælg en
god synsvinkel, og stram alle knopper.
4. Slut strøm/data- og transducerkabler til fishfinderens
bagside, og sørg for, at låseringene er fuldt fastgjorte i begge
stikforbindelser.
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Trin 3: Installering af transduceren
En korrekt transducerinstallering er nøglen til at få den optimale udnyttelse
af din fishfinder. Hvis transducerledningen er for kort, kan du købe
forlængerkabler hos din Garmin-forhandler. Rul alle overskydende kabler
sammen, og fastgør dem.
ADVARSEL: Klip IKKE i transducerledningen eller nogen
anden del af transducerkablet, da dette vil gøre garantien ugyldig.
Kablet kan ikke splejses eller forbindes til nogen eksisterende
transducerkabler (Garmin eller ej).
De følgende sider indeholder tips og grundliggende installationsvejledning
til flere populære transducere. Detaljeret installationsvejledning leveres
i transducerværktøjet. Nogle transducere skal muligvis installeres af en
professionel marinemontør.
Sådan samler du transduceren
Sådan ������������������������
samler du transduceren:
1. Sæt gummipakskive og plastikafstandsstykke i transduceren
samtidigt. Smør IKKE gummipakskiven.
2. Før kablet mod transducerens bagside. Skub transduceren
ind i transducermonteringen.
3. Placer en 5 mm flad pakskive på en 10-32 x 1,75" skrue,
og før skruen gennem transducerbeslag, afstandsstykke og
gummipakskive.
4. Placer de resterende pakskiver i den synlige ende. Stram
10‑32-fingerskruen til. Du kan stramme transduceren
yderligere efter installering på båden.
Stik til kabelsamlingt
Bagsiden af transduceren
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Sådan monterer du transduceren på en blinktrolling motor (kun dobbeltstråletransducere)
Sådan monterer du transduceren på en trolling motor:
1. Skub den store kabelklemme gennem sprækken på
transducerholderen, så rillerne vender opad og er strakt lige
langt ud på begge sider af holderen.
6. Saml det 9 m lange transducerkabel ved hjælp af
de medfølgende kabelklemmer, så kablet fæstnes til
motorakslen. Du kan udfylde den forreste del (undtagen
kabelklemmelommen) af transducermonteringen med
forsegler, så du undgår urenheder i monteringen.
Bemærk: I koldt vand eller i områder med meget tømmeraffald
anbefales det at bruge et 4-5" spændebånd af metal.
2. Placer holderbeslaget på transducerholderens buede top.
3. Placer transducersamlingen mod trollingmotorhuset, så
forsiden af transduceren peger væk fra propellen.
4. Saml de to ender af kabelklemmen om motorhuset. Stik den
spidse ende af kabelklemmen gennem fastgøringshullet på
den modsatte side, og træk i den, så den strammes blidt.
(Kabelklemmen klikker, når du trækker i den.)
5. Placer transduceren, så den er parallel med bunden, når
den er i brug, og kontroller, at pakningen er justeret korrekt.
Træk i kabelklemmen, indtil den er stram. Undgå slæk.
Stram 10-32-låsebolten, så den rører monteringsbeslaget,
og stram derefter bolten yderligere 1/4 omgang. (Undgå at
overspænde.)
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Kabelsamling
Forsiden af transduceren
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl
USS Jayhawk
Smør alle skruegevind ind i
marineforsegler for at forhindre,
at der trænger vand ind
i agterspejlet.
Monter transducerkabelbeskyttelsen i rimelig
afstand til vandlinjen.
Transduceren bør stikke ca.
30 mm under glasfiberskrog eller ca.
95 mm under aluminiumskrog
OK
Monter transduceren parallelt med bunden.
Kontroller, at transduceren er under
vandniveau, når båden sejler ved høj
hastighed.
Monter ikke transduceren direkte i flugt med
propelleren. Transduceren kan forårsage slitage,
der kan forringe bådens ydeevne og skade
propelleren.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Når du vælger en placering til agterspejlsmontering, skal du tænke på
følgende for at opnå den optimale ydeevne:
• For at få din sonar til at fungere korrekt, skal transduceren være
placeret i roligt vand. Monter IKKE transduceren ved plankegange,
nittelinjer, stivere, fittings, vandindsugninger, udstødningsåbninger,
afskallende maling eller andet, der kan skabe turbulens.
• Monter transduceren så tæt på bådens midte som muligt.
• Skær IKKE i transducerledningen. (Dette ugyldiggør din garanti.)
• Monter IKKE transduceren på steder, hvor den kan blive stødt ved
søsætning, indhaling, bugsering eller opbevaring.
• Monter IKKE transduceren i flugt med propelleren på fartøjer med et
drev. Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe bådens
ydeevne og skade propelleren. På både med to drev, skal du for så
vidt muligt montere transduceren mellem drevene.
BEMÆRK: Monter IKKE transduceren ved plankegange, stivere,
fittings, vandindsugninger eller andet, der skaber luftbobler
eller turbulens i vandet. Transduceren skal befinde sig i rent
(turbulensfrit) vand for at fungere optimalt.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Værktøjsliste (ikke inkluderet) – boremaskine, 3/8" skruenøgle eller
indsatspatron, 5/32" og 1/8" borehoveder, afdækningstape, #2 Phillipsskruetrækker og marineforsegler.
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl:
1. Placer transducerholderen på det valgte sted på
agterspejlet. Kontroller, at transduceren sidder parallelt
med vandlinjen. Marker centerplaceringen på hvert hul på
transducerholderen.
2. Brug et borehoved på 5/32" til at bore forboringer på 25 mm
på de markerede steder. For at undgå at du borer hullerne
for dybt, kan du sætte et stykke tape rundt om borehovedet
25 mm fra spidsen.
3. Tilfør marineforsegler på skruerne (5 x 30 mm). Sæt
transduceren fast på agterspejlet med skruerne (5 x 30 mm).
Juster transduceren, så den går ud over bunden af
agterspejlet - ca. 3 mm på glasfiberskrog eller 10 mm på
aluminiumsskrog. Juster transduceren, så den holdes
parallelt med vandet.
4. Stram 10-32 låsemøtrikken indtil den rører ved
monteringsholderen, og stram den derefter 1/4 omgang
mere. (Stram den ikke for hårdt.)
5. Placer den første kabelklemme på transducerkablet ca. en
tredjedel af afstanden mellem transduceren og toppen af
agterspejlet.
Sådan installerer du Fishfinder 400C
6. Marker stedet. Lav en ca. 10 mm dyb forboring med et
borehoved på 1/8".
7. Tilslut kabelklemmen vha. en 4 x 12 mm skrue. Smør skruen
med marineforsegler før installationen. Gentag trin 5 og
6 med den anden kabelklemme.
8. Før transducerkablet hen til fishfinder. SKÆR IKKE I KABLET.
Undgå at føre kablet sammen med elledninger eller andre
kilder til elektrisk interferens.
Bor forboringer her.
Hold parallelt med
bunden af agterspejlet.
Transduceren bør stikke
1/8" under glasfiberskrog
eller 3/8" under
aluminiumsskrog.
Vertikal
Niveau
Indvendig montering
For at undgå at bore et hul for at montere en transducer, der går gennem
skroget, kan en transducer sættes fast med epoxy inde i båden (indvendig
montering). Denne type installation kan give bedre støjreduktion og gør
det muligt for dig at anvende en højere forstærkning. For at en transducer
skal kunne monteres inde i skroget (indvendig montering, ikke montering
gennem skroget), skal båden være af glasfiber uden kerne. Kontakt
bådproducenten, hvis du er i tvivl. Professionel installation kan være
nødvendig.
Nogle transducere er specielt designet til at blive monteret inde i et
glasfiberskrog. Den almindelige plastiktransducer til agterspejlsmontering
kan også monteres vha. denne metode. Hvis du bruger en temperaturfølende
transducer, vil den viste temperatur være skrogtemperaturen.
t
agterspejle
Bunden af
Hold det parallelt med vandlinjen.
OK
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Sådan vælger du en placering til en indvendigt monteret
transducer
Når du installerer en transducer, skal placeringen være som følger:
• Massiv glasfiber, uden luftbobler, laminat, fyldstof eller dødt luftrum.
• I et område med rent (turbulensfrit) vand ved alle hastigheder.
• Placeringen må ikke være over plankegange eller bag nogen
forhindring på skroget, der kan skabe turbulens.
BEMÆRK: Mange moderne skrog har en dedikeret plads til
indvendigt monterede transducere. Hvis du er usikker på, om dit
skrog er udstyret med en fast plads, skal du kontakte din skrogproducent.
Sådan kontrollerer du placeringen:
1. Lav en testenhed af et stykke PVC-rør eller en dunk som vist
i den følgende illustration.
2. Lim midlertidigt testenheden fast på skroget med
tætningsgummi eller RTV-forsegler, og fyld den med vand
eller let mineralolie.
3. Placer transduceren i vandet, så den peger direkte mod
bunden, og tyng den ned. Indstil enheden til optimal
ydeevne. Hvis sonarydelsen er meget forringet, skal du
afprøve en anden placering.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
PVC-rør
eller en
dunk
Tætningsgummi
eller RTV‑forsegler
Tyng transduceren for at
holde den på plads.
Fyld et rør eller en dunk med
vand eller let mineralolie.
Skrog overflade
Sådan kontrollerer du lokaliteten
Sådan installerer du tranduceren permanent:
1. Slib forsigtigt overfladen på skroget og fladen på
transduceren med vådt eller tørt sandpapir med
kornstørrelse 400.
2. Byg en inddæmning af tætningsgummi med en højde på
ca. 6 mm. Hæld 3 mm langsomt hærdende 2 komponent
epoxy ned i inddæmningen.
3. Placer transduceren i epoxy’en, og drej den for at undgå
luftbobler.
4. Tryk transduceren på plads, og lad den hærde i 24 timer.
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Trin 4: Installer ledningsnettet
Fishfinder 400C leveres med et ledningsnet, der skal forbinde fishfinder med
en strømkilde og med transduceren med en tilslutning, der nemt kan fjernes,
og leverer interfacekapacitet til tilslutning af eksterne enheder.
Farvekoden i diagrammet (se ��side 11) illustrerer de korrekte tilslutninger.
Erstatningssikringen er en AGC/ 3AG - 3 amp. sikring. Hvis det er
nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge 22 AWG. Skær
IKKE transducerkablet over, da dette vil ugyldiggøre din garanti. Hvis
din båd har et elektrisk system, kan du evt. slutte din fishfinder direkte til
en ubrugt plads på din nuværende sikringsholder. Hvis du bruger bådens
sikringsholder, skal fjerne den medfølgende sikringsholder, der følger med
fishfinder. Du kan også slutte din fishfinder direkte til batteriet.
Advarsel: Fishfinder 400C’s maksimale indgangsspænding
er 35 VDC. Overskrid ikke denne spænding, da det kan skade din
Fishfinder 400C og ugyldiggøre garantien.
1. Brug en testlampe eller et voltmeter for at fastsætte
polariteten på spændingskilden.
2. Tilslut den røde (+ eller positiv) ledning til den positive
spændingstilslutning. (Hvis du bruger bådens sikringsholder,
skal du føre den positive tilslutning gennem sikringen som
vist på tegningen.)
3. Slut den sorte (- eller jord) ledning til den negative
spændingstilslutning.
4. Installer eller kontroller den 3 amp. sikring (på bådens
sikringsholder eller i den tilpassede sikringsholder).
5. Tilpas hakkene i kabelstikket og på bagsiden af din fishfinder.
Sæt kablet ind i tilslutningen, og drej låseringen mod uret,
indtil den stopper.
3-amp
sikring
Til 10-38 Volt bådbatteri
-
2A
Jordforbindelse
til båd
+
BEMÆRK: Under en almindelig installation skal du kun bruge de
røde og sorte ledninger. De andre ledninger behøver ikke at tilsluttes
for normal betjening af Fishfinder 400C-enheden. For yderligere
oplysninger om tilslutning til en NMEA- eller CANet-kompatibel
enhed, se side 12.
Sådan installerer du ledningsnettet.
—
+
Til Fishfinder 400C
Sikringsholder
10
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Til transducer
PIN 8 - Sort (jord)
PIN 7 - Gui (alarm)
(Rød) + DVC
PIN 13 - Rød
(positiv jævnstrøm)
PIN 12 - Hvid (CANet H)
PIN 16 - Grøn (CANet L)
(Sort) Jord
PIN 18 - Blå (NMEA-out)
Jævnstrømkilde
Fishfinder 400C Ben-tildeling
(Blå) NMEA-ud
NMEA-enhed
(Grøn) CANet L
(Hvid) CANet H
Alarmrelæ
Maks. 100 mA
kollektorstrøm
(Gul) Alarm lav
Fishfinder 400C Ledningsnet
Fishfinder 400C betjeningsvejledning11
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Tilslutning til en NMEA-enhed
Du kan slutte Fishfinder 400C til et andet NMEA-kompatibelt elektronisk
udstyr, f.eks. en Garmin GPS-enhed (Global Positioning System). Når
den er udstyret med en passende transducer, kan Fishfinder 400C sende
oplysninger om dybde, temperatur og hastighed. Se ledningsdiagrammerne
på side 11 mht. tilslutning af Fishfinder 400C til NMEA-kompatible
enheder.
Sådan installerer du ledningsnettet til en GPS eller
andre NMEA-enheder:
1. Følg installationsprocedurerne for spændingskilder
(se side 10). Ved Garmin-enheder, bruges jordledningerne
(sort) som NMEA-jord og skal sluttes til hinanden eller på den
samme tilslutning. Se ledningsdiagrammet til din GPS-enhed
for at identificere ledningerne.
2. Slut den blå (NMEA Out) ledning fra Fishfinder 400C til
NMEA In-ledningen på GPS/NMEA-enhedens ledningsnet.
3. Tænd for Fishfinder 400C’s indstilling NMEA Output
(side 23). Ved Garmin GPS-enheder, skal du indstille
kommunikationsinterfacen til NMEA/NMEA,
NMEA In/NMEA Out eller NMEA.
Sådan arbejder fishfinder sammen med NMEA
Fishfinder 400C tillader NMEA 0183, Version 3.01 output med en
kompatibel GPS eller navigationsenhed. Du skal indstille NMEA Output
On for at sende data (side 23).
12
SDDBT-, SDDPT-, SDMTW-, SDVHW-, SDWPL-sætninger sendes i
NMEA 0183, Version 3.01-output fra Fishfinder 400C.
Du kan købe samtlige oplysninger om National Marine Electronics
Association (NMEA)-format og -sætninger hos:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Sådan installerer du Fishfinder 400C på et Garmin
CANet
Fishfinder 400C er en CANet-kompatibel sonar-enhed. Brugen af CANet
(hvis et sådan findes) optimerer ydeevnen af CANet‑kompatible enheder,
og gør det muligt at dele sonaroplysninger fra Fishfinder 400C med op til to
CANet-kompatible Garmin GPS-enheder. En standard NMEA-forbindelse
tillader kun at oplysninger om dybde, temperatur og hastighed sendes til
en enkelt GPS-enhed, mens en CANet‑forbindelse muliggør komplette
sonaraflæsninger, herunder Ultrascroll™, så du kan få vist og styre de samme
oplysninger på din kompatible GPS‑enhed(er) som på din Fishfinder 400C.
Bemærk: Hvis du vil bruge Garmin CANet sammen med din
Fishfinder 400C, skal du anskaffe et CANet-sæt. Kontakt din
Garmin-forhandler, eller gå ind på www.garmin.com.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Trin 5: Test installationen
Du tænder for din Fishfinder 400C føste gang ved at trykke på og holde TÆND/SLUK-knappen nede, indtil enheden bipper og tændes.
Brug VIPPEKNAPPEN og tasten SELECT, og følg skærmbillederne for at konfigurere din Fishfinder 400C.
Bemærk: Selvom det er muligt at udføre nogle kontroller, når båden er på land, bør båden være i vandet, før installationen kan testes rigtigt.
Sådan konfigurerer du din Fishfinder 400C for første gang:

Vælg et sprog.

Vælg en
transducertype.

Vælg måleenheder.

Vælg et farveskema.
Skærmen Home kommer frem, når du har valgt dine konfigurationsindstillinger. Efter 15 sekunders inaktivitet skifter fishfinder automatisk til fuld skærm.
Bemærk: Hvis transduceren ikke registreres, vises meddelelsen “Transducer ikke tilsluttet, Sonar slukket”.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning13
Sådan installerer du Fishfinder 400C
Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkoloddets sonarsignal, skal
transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du kan ikke få en
dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren ikke er under vand.
Når du søsætter båden, skal du kontrollere den for lækager omkring de
skruehuller, der blev tilført under vandlinjen. Lad ikke din båd være i vandet
i længere tid uden at kontrollere, om der er lækager.
Sådan tester du transducermonteringen på
agterspejlet:
1. Start med at teste installationen ved lav hastighed. Hvis
sonaren ser ud til at fungere korrekt, skal du gradvist øge
bådens hastighed, mens du holder øje med sonarens drift.
Hvis sonarsignalet pludselig forsvinder, eller tilbagemeldingen
fra bunden er meget forringet, skal du notere hastigheden,
hvorved dette sker.
2. Vend tilbage til den hastighed, hvor signalet forsvandt.
Drej moderat til begge sider, og se om signalet forbedres.
14
3. Hvis signalstyrken forbedres, mens du drejer, skal du justere
transduceren, så den stikker yderligere 30 mm under bådens
agterspejl. Det kræver måske op til flere justeringer, før
forringelsen er helt fjernet.
4. Hvis signalet ikke forbedres, skal du evt. flytte transduceren til
en anden placering.
BEMÆRK: Når du justerer dybden på transduceren, skal den
foretages over flere omgange. Hvis du placerer trasduceren for
dybt, kan det influere på bådens ydeevne og øge risikoen for, at
transduceren rammer objekter under vandet.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Basisbetjening
Basisbetjening
Sådan bruger du tastaturet til Fishfinder 400C
Sådan tænder eller slukker du for 400C
Tryk på
vises.
Strøm/
Baggrundsbelysning
Tænd/sluk-knappen, indtil enheden bipper, og skærmen Hjem
Rækkevidde (-/+)
VIPPEKNAP
Bemærk: Når du tænder for Fishfinder 400C første gang, skal
du vælge et sprog, transducertype, måleenheder og farveskema.
SELECT
Sådan justerer du indstillingen til
baggrundslyset
1. Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen.
2. Tryk til venstre på VIPPEKNAPPEN for at sænke lysstyrken,
og tryk til højre for at øge lysstyrken.
Sådan bruger du simulatortilstand
Hvis der ikke er tilsluttet en transducer, vises der ingen data på skærmene.
Ved at tænde for simulatortilstanden, opfører Fishfinder 400C sig som om,
der er tilsluttet en transducer. Brug simulatortilstanden til at lære og øve dig
i at bruge din Fishfinder 400C.
Advarsel: Når den er i simulatortilstand, er oplysningerne om
dybde, temperatur og hastighed simulerede. De repræsenterer ikke
den faktiske dybde, vandtemperatur eller fartøjets hastighed.
HOME
SELECT
MENU
MENU
HOME
TÆND/SLUK/BAGGRUNDSBELYSNING – tryk og hold nede
for at tænde eller slukke for enheden, tryk kort for at justere
baggrundsbelysningen og dag/nattilstande.
OMRÅDE (-/+) – Tryk for at justere sonarens område.
VIPPEKNAP – Tryk op, ned, mod venstre og mod højre for at gå
igennem menuer, markere felter eller indtaste data.
SELECT – Tryk for at vælge markerede emner og bekræfte
skærmmeddelelser.
HOME – Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.
MENU – Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger og konfigurationsmuligheder. Tryk for at gå tilbage til forrige skærm, når det indikeres.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning15
Basisbetjening
Forstå skærmen Home
Når du tænder for Fishfinder 400C, vises skærmen Hjem. Tryk op eller
ned på VIPPEKNAPPEN, og tryk derefter på VÆLG for at vælge en
indstilling.
Bemærk: Valgmulighederne på denne skærm varierer på
baggrund af, hvilken type transducer der er installeret.
Fuld skærm
Åbner en graf i fuld skærm over transducerens sonaraflæsninger
(side 17).
Flasher (kun transducere med dobbeltstråle)
Åbner en rund flasher, der indikerer transducerens sonaraflæsninger som
alternativ til den lineære graf (side 18).
Split frekvens (kun transducere med dobbeltfrekvens)
Åbner en splitskærm, der bruger den fulde ydeevne af transduceren med
dobbeltfrekvens. En 50 kHz frekvensgraf kommer frem til venstre og
en 200 kHz frekvensgraf kommer frem til højre (side 18).
Split zoom
Åbner en splitskærm med den normale graf til højre og en graf zoomet
til det ønskede niveau til venstre (side 17).
Data felter
Åbner et sæt datafelter til numerisk visning af oplysninger (side 19).
Temp. log
Viser en tilpasningsmulig graf over vandtemperaturen, når der
anvendes en kompatibel transducer eller sensor (side 19).
Opsætning
Skærmen Home
(dobbeltstråle)
16
Skærmen Home
(dobbeltfrekvens)
Konfigurerer enhedsindstillinger (side 20).
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Basisbetjening
Forstå den fulde skærm
Forstå skærmen Split zoom
På skærmen Home skal du markere Fuld skærm og trykke på SELECT.
På skærmen Home skal du markere Skærmen Split zoom og trykke
på SELECT.
Den fulde skærm er hovedskærmen til både transducere med dobbeltstråle
og transducere med dobbeltfrekvens.
Brug skærmen Split zoom til at få vist samtlige sonardata på grafen og en
indzoomet del på samme skærm.
Dybde
Dybde, temperatur
og hastighed
Temperatur
Hastighed
Ikke
bundfaste mål
Rækkevidde
Zoomet
dybdeskala
Zoomvindue
Rækkevidde
Transducertilstand
Bund
Transducer-tilstand
Fishfinder 400C betjeningsvejledning17
Basisbetjening
Forstå skærmen Flasher
Skærmen Flasher (kun transducere med dobbeltstråle) giver en næsten
øjeblikkelig tilbagemelding på, hvad der er under båden. Dybdeskalaen er
organiseret som en ring, der starter på toppen, eller kl. 12:00, og fortsætter
med uret. Sonaroplysninger blinker på ringen, når de registreres på den
dybde, der vises på den indvendige ring. Som på en almindelig graf,
indikerer farverne forskellige styrker af sonar-tilbagemeldinger.
Forstå skærmen Split frekvens
Brug skærmen Split frekvens (kun transducere med dobbeltfrekvens) for at
få vist både 50 kHz- og 200 kHz-frekvensen på den samme skærm.
På skærmen Home skal du markere Split frekvens og trykke på SELECT.
Dybde, temperatur og hastighed
På skærmen Home skal du markere Flasher og trykke på SELECT.
Spænding
Vandtemp.
Flasher-ring
Rækkevidde
Dybde
Vandhastighed
18
Distance
tæler
Frekvenser
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Basisbetjening
Forstå skærmen Datafelter
Skærmen Nummer viser datafelter med vigtige numeriske oplysninger i
stedet for en graf. Datafelterne, du ser, bestemmes af transducerens ydeevne.
På skærmen Home skal du markere Nummer og trykke på SELECT.
Forstå skærmen Temp. log
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, vil skærmen Temp.
log indeholde en grafisk log over temperaturaflæsninger over tid. Den
aktuelle temperatur og dybde vises øverst til venstre.
På skærmen Home skal du markere Temp. log og trykke på SELECT.
Temp.
og
dybde
Tid, der
er gået
Alle transducere viser dybde. Hvis du bruger en transducer, der kan måle
temperatur, vises feltet Vand temperatur. Hvis du bruger en transducer, der
kan måle hastighed, vises felterne Fart gennem vandet og Totaltæller.
Temperaturinterval
Temperaturen vises langs den højre side og tiden, der er gået, vises langs
bunden. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning19
Basisbetjening
Forstå skærmen Opsætning
Skærmen Opsætning indeholder hovedkonfigurationsindstillingerne til
Fishfinder 400C. På denne skærm kan du definere og justere indstillinger,
der er universelle for alle Fishfinder 400C-skærme.
På skærmen Home skal du markere Opsætning og trykke på SELECT.
Alarmer – indstil alarmer, der advarer om diverse forhold. Se side 21.
Display – tilpas skærmindstillingerne, inkl. baggrundsbelysning og
dag/nattilstand. Se side 21.
Sonar – tilpas sonarindstillingerne. Se side 22.
System – indstil forskellige systemindstillinger. Se side 23.
Transducer – indstil transducerindstillinger. Se side 23.
Enhed – tilpas måleenhederne, der er vist på Fishfinder 400C-skærme.
Se side 24.
Hvis du vil vide mere om skærmen Opsætning, skal du se afsnittet “Sådan
tilpasser du Fishfinder 400C”, der starter på side 21.
20
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C
Sådan indstiller du alarmer
Du kan indstille Fishfinder 400C til at udløse en alarm, når der opstår
særlige forhold. Som standard er alle alarmer deaktiverede.
Sådan ændrer du skærmindstillingerne
Du kan skifte mellem dag- og nattilstand og øge eller dæmpe lysstyrken på
baggrundsbelysningen.
Du kan ændre skærmindstillingerne ved at fremhæve Display og trykke på
SELECT.
Hvis du vil indstille en alarm, skal du markere Alarmer på skærmen
Opsætning og trykke på SELECT.
Lavt vand/Dybvand – indstil en alarm til at blive udløst, når dybden er
mindre eller større end den specificerede værdi.
Fisk – indstil en alarm til at blive udløst, når enheden registrerer et mål
under båden, der passer til de specificerede symboler.
Tryk
VIPPEKNAPPEN til
venstre eller til højre
for at skifte mellem
Dag- og Nattilstand.
Tryk
VIPPEKNAPPEN
til ventre eller
højre for at justere
baggrundslyset
Vand temperatur – indstil en alarm til at blive udløst, når transduceren
rapporterer en temperatur, der er 1,1° C over eller under den specificerede
temperatur.
Batteri – indstil en alarm til at blive udløst, når batteriet når en
brugerdefineret lav spænding.
Afdrift – indstil en alarm til at blive udløst, når dybden ændres efter den
specificerede værdi.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning21
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C
Sådan ændrer du sonarindstillingerne
Du kan ændre sonarindstillingerne ved at fremhæve Sonar og trykke
på SELECT.
Farve skema – vælg hvid eller blå. Dette ændrer baggrunden på alle
sonarskærme, men det ændrer ikke skærmene til Nummer og Temp. log
Fiskesymboler—indstil, hvordan Fishfinder 400C skal fortolke bundfaste
mål.
Fishfinder 400C fortolker ikke de sonare returdata. (standard)
Ikke-bundfaste mål vises som symboler. Der vises sonare
baggrundsoplysninger, hvilket gør det nemmere at se forskel på
fisk og strukturer.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med visning af
baggrundsoplysninger. Måldybden for hvert symbol vises også.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler. Der vises ingen
baggrundsoplysninger.
Ikke bundfaste mål vises som symboler uden visning af
baggrundsoplysninger. Måldybden for hvert symbol vises.
22
Scroll fart—juster, hvor hurtigt sonaren skal rulle fra venstre til
højre (Ultrascroll, Hurtig, Medium, eller Langsom). Hvis du har
en hastighedskompatibel transducer, skal du vælge Auto for at få
rullehastigheden til automatisk at justere sig efter fartøjets vandhastighed.
Overflade støj—vis eller skjul de sonare returneringer nær vandets
overflade. Skjul overfladestøj for at undgå rod.
Hvidlinie—fremhæver de stærkeste signal fra bunden, så det bliver
nemmere at skelne hårde og bløde konturer.
• Fra—(standard) fremhævning er deaktiveret.
• Høj—den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærkere
returneringer fremhæves med hvidt.
• Medium—mange stærkere returneringer fremhæves med hvidt.
• Lav—den mindst følsomme indstilling. Kun de stærkeste
returneringer fremhæves med hvidt.
Datafelter—vis eller skjul batterispænding, vandtemperatur eller
vandhastighed (hvis din transducer er i stand til det).
Bemærk: Hvis du vil have vist vandtemperatur eller
vandhastighed, skal du ændre indstillingen til Auto. Hvis den
tilsluttede transducer er i stand til det, vises der data.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C
Sådan ændrer du systemindstillingerne
Du kan ændre systemindstillingerne ved at fremhæve System på
skærmbilledet til konfiguration og trykke på SELECT.
Bipper—angiv, hvornår enheden skal afspille lyde. De tre indstillinger er
Fra, Kun alarmer (standard) og Til (taster alarmer).
Simulator—tænd Simulator, så du kan få Fishfinder 400C til at fungere,
som om en transducer var tilsluttet.
NMEA Output—slut Fishfinder 400C til NMEA-kompatibelt elektronisk
udstyr (som f.eks. en Garmin GPS-enhed), så du kan sende data. Før dette
er muligt, skal indstillingen angives til Til. Du kan få yderligere oplysninger
om tilslutning til NMEA-enhed på side 12.
Sprog—vælg skærmsproget.
System information—vis den aktuelle softwareversion og din enheds
unikke enheds-id.
Fabriksindstilling—gendan Fishfinder 400C’s fabriksindstillinger. Du
bliver bedt om at bekræfte, at fabriksindstillingerne skal gendannes. Vælg
Ja. Alternativt skal du vælge Nej for at bevare den aktuelle konfiguration.
Sådan konfigurerer du transducerindstillingerne
Du kan ændre transducer-indstillingerne ved at fremhæve Transducer og
trykke på SELECT.
Type—vælg transducer-type (Dual frekvens eller Dual stråle).
Køl offset­—udlign overfladelæsningen af en køls dybde, så du kan måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens
placering. Indtast et positivt tal til køljustering. Du kan indtaste et negativt
tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
Transducer ved
overfladen
Indtast (+) positivt tal for at vise
dybden fra bunden af kølen.
Transducer ved bunden
af kølen
Indtast (-) negativt tal for at vise
dybden fra overfladen.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning23
Sådan tilpasser du Fishfinder 400C
Sådan foretager du køl offset:
1. Fremhæv Køl offset, og tryk på SELECT.
2. Brug VIPPEKNAPPEN til at angive en værdi til køl offset.
3. Tryk på VÆLG for at acceptere tallet.
Bemærk: Tryk på MENU for at annullere dine ændringer og
vende tilbage til menuen Transducer.
Juster fart gennem vandet—hvis du bruger en transducer med
hastighedsmåler, skal du bruge denne menu til at justere hastighedsmåleren.
Hvis du ikke bruger en transducer med hastighedssensor, vises denne menu.
Sådan kalibrerer du hastighedssensoren:
Sådan tilpasser du måleenheder
Du kan ændre måleenhederne ved at fremhæve Enheder på skærmen til
konfiguration og trykke på SELECT.
Dybde—vælg Fod (ft), Meter (m) eller Fathoms (fa).
Vand temp.­—vælg Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C) (med en kompatibel
transducer).
Fart gennem vandet—vælg miles/time (mph), kilometer/time (km/t) eller
knob (kt) (med en kompatibel transducer).
Distance—vælg Statute (mi), Metrisk (km) eller Nautisk (nm) (med en
kompatibel transducer).
1. Fremhæv Juster fart gennem vandet, og tryk på SELECT.
2. Øg farten til marchhastigheden. Noter tophastigheden, og
stands båden.
3. Vælg OK, og tryk på SELECT.
Bemærk: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises meddelelsen
“Hastighed for lav”. Fremhæv OK, tryk på SELECT, og øg
forsigtigt bådens fart. Hvis du får denne besked igen, skal du
standse båden og kontrollere, at hastighedssensorhjulet ikke
sidder fast. Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du
kontrollere kabelforbindelsen. Hvis du fortsat får denne besked,
skal du kontakte Garmins produktsupport.
24
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Avancerede indstillinger
Avancerede indstillinger
Tryk på MENU på en hvilken som helst skærm for at åbne de avancerede
indstillinger.
Fremhæv Manuel gain, og tryk på SELECT for manuelt at justere Gain.
Du kan få vist flere detaljer ved at øge Gain. Hvis der er for mange detaljer,
eller skærmen virker rodet, skal du reducere Gain.
Stråle—når du bruger en transducer med dobbeltstråle, skal du vælge en
bred eller smal stråle.
Frekvens—hvis du bruger en transducer med dobbeltfrekvens, skal du
angive, hvordan frekvenserne skal vises på skærmen. Som standard er
frekvensen indstillet til 200 kHz. Du kan angive, at enheden kun skal bruge
frekvenserne 200 kHz, 50 kHz, eller dobbeltfrekvens.
Bemærk: Hvis du vælger Dual, vises skærmbilledet Split
frekvens.
Zoom—zoom ind på et afsnit af fuldskærmsbilledet. Zoom er deaktiveret
eller indstillet til Ingen zoom som standard. Der er fire muligheder:
Dobbeltfrekvens
Dobbeltstråle
Område—som standard er afstanden indstillet til Auto. Rækkevidden for
dybdeskalaen i højre side af skærmbilledet justeres automatisk, i takt med
at dybden øges eller aftager. Fremhæv Manuel dybde område, og tryk på
SELECT for manuelt at justere skibets dybdeskala.
• 2x zoom—dobbelt forstørrelse.
• 4x zoom—firedobbelt forstørrelse.
• Bund lås—låser zoomvinduet til bunden af skærmen.
Standardzoomområdet er 10 ft, og det kan justeres.
• Split zoom—åbner skærmen Split zoom.
Gain—kontrollerer følsomheden for Fishfinder 400C’s sonarmodtager. Som
standard er Gain angivet til Auto, hvilket automatisk indstiller sonarens
forstærkning.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning25
Avancerede indstillinger
Zoom dybde (under zoom)—kun tilgængelig, når du bruger 2x eller 4x
zoom. Som standard er zoomdybden indstillet til Auto, og funktionen
justeres automatisk i forhold til dybden. Du kan justere denne indstilling, så
du kan zoome ind på en bestemt dybde.
Interval (under zoom med bundlås)—når du bruger bundlås, erstatter
denne funktion Område. Juster denne indstilling, nøjagtigt som du vil justere
rækkevidden for at udvide eller kontrahere zoomafstanden fra bunden.
Dybde linje—aktiver dybdelinjen, så du hurtigt kan få vist en bestemt
dybde på hele skærmen, splitzoomskærmen eller splitfrekvensskærmen.
Mens du ser på en skærmvisning af dybdelinjen, skal du trykke op eller ned
på VIPPEKNAPPEN for at flytte linjen.
A-Scope (transducer med dobbeltfrekvens)—lodret flasher, som vises langs
den højre side af skærmen. A-scope indikerer struktur og tilbagemeldinger
fra bunden på næsten samme måde som flasher-skærmen (side 18).
Signalets vandrette bredde i A-scope indikerer signalstyrken.
Sådan nulstiller du totaltælleren
Hvis du bruger en transducer med hastighedssensor, vises der en totaltæller
på skærmen Nummer og på flasher-skærmen, der indikerer den afstand,
du har rejst.
Sådan nulstiller du totaltælleren:
1. Tryk på MENU.
2. Fremhæv Nulstil totaltæller, og tryk på SELECT.
3. Fremhæv Ja, og tryk på SELECT.
Sådan indstiller du varighed og skala for
temperaturloggen
På skærmen Temp. log skal du trykke på MENU for at få vist avancerede
indstillinger.
Varighed—angiv tidsrummet langs bunden af grafen.
Skala—angiv temperaturområdet langs den højre side af grafen.
26
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Ekstraudstyr
Du kan købe følgende ekstraudstyr på Garmins websted
(www.garmin.com):
Fysiske specifikationer
Indbygningsmonteringssæt – monterer din Fishfinder-indbygningholder
på skotten eller kahytvæggen.
Vægt: 0,544 kg
CANet™-tilslutningssæt—lader dig slutte din Fishfinder 400C til
CANet-kompatible Garmin-kortplottere, så du kan aflæse sonare data på
kortplottere, der befinder sig på andre steder på båden.
Størrelse: 12,7 cm H x 14,5 cm B x 7,62 cm D
Skærm: 4,0", diagonal (10,19 cm), 8,16 cm H x 6,12 cm B.
QVGA-skærm med justerbar lysstyrke, 320 x 240 pixel,
visning af 4.096 farver.
Hus: Fuldt tætnet, robust legering, vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7.
Temperaturinterval: -15ºC til 55º C
Strømtilførsel: 10-35 V DC
Forbrug: Maks. 21 watt ved 12 V DC
Sikring: AGC/3AG - 3,0 A
Sonar
Effekt: Dobbeltfrekvens: 500 watt (RMS), 4.000 watt (spids til spids),
Dobbeltstråle: 400 watt (RMS), 3.200 watt (spids til spids)
Frekvens: 50/200 kHz (dobbeltfrekvens), 80/200 kHz (dobbeltstråle)
Dybde: 1.500 ft (dobbeltfrekvens), 900 ft (dobbeltstråle)
(Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtype og andre vandforhold.)
Fishfinder 400C betjeningsvejledning27
Appendiks
Alarmer og meddelelser
Fishfinder 400C bruger skærmmeddelelser til at informere dig om
driftskarateristikkerne. Når der vises en meddelelse, skal du trykke på
VÆLG for at anerkende meddelelsen og vende tilbage til det aktuelle
skærmbillede.
Afdrift alarm—dybden har ændret sig i det omfang, der er angivet i
drivalarmen.
Fiske alarm—der vises et ikon, og der afspilles biplyde (hvis disse
er aktiveret), når der registreres en fisk. Denne alarm udløser ikke en
meddelelsesbanner.
Batteri alarm—batterispændingen er faldet til under den værdi, du har
indtastet i Opsætning af batterialarm.
Lavvands alarm—lavvandsalarm lyder, når vanddybden for
lavvandsalarmen er nået.
Batterispænding er for høj—indgangsspændingen er for høj. Enheden
slukkes efter 10 sekunder. Reducer indgangsspændingen til 35 volt eller
mindre.
Simulator funktion—er i simulatortilstand.
Båden bevæger sig for langsomt til kalibrering—båden bevæger sig ikke
hurtigt nok til, at hastighedshjulet kan bestemme en gyldig fart.
Sonar mislykkedes, enheden skal repareres—der er opstået et internt
problem i Fishfinder. Kontakt din forhandler eller Garmins produktsupport,
så du kan få produktet serviceret.
Kan ikke læse så høje spændinger, begrænset til toppen af
rækkevidden—spændingsværdien i opsætningen af batterialarmen er
højere, end enheden kan læse.
Transducer afbrudt, sonar slukket—der er ikke sluttet en transducer,
kabelforbindelse/transduceren er i uorden, eller transducerkablet blev
fjernet. Hvis transducerkablet fjernes, mens enheden er tændt, skal du slukke
enheden og tænde den igen.
Kan ikke læse så lave spændinger, begrænset til bunden af
Område—spændingsværdien i opsætningen af batterialarmen er lavere end
den spænding, hvor enheden automatisk slukkes.
Vandhastighedssensor fungerer ikke—vandhastighedssensoren blev ikke
fundet. Kontroller forbindelserne.
Dybvands alarm—Dybvandsalarm lyder, når vanddybden for
dybvandsalarmen er nået.
28
Sejle ind i (forlade) alarm temperatur område—målvandtemperaturen
er 1,1° C højere eller lavere end den temperatur, der er angivet i
Vandtemperaturalarm. Disse meddelelser vises, når du kommer ind i eller
forlader denne zone.
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Appendiks
Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri for fejl og mangler i materialer
og udførelse i ét år fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter eget valg
reparere eller udskifte alle komponenter, der ikke fungerer ved normal brug.
Sådanne reparationer eller udskiftninger foretages uden beregning for kunden,
hvad angår reservedele og arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes misbrug, fejlagtig
brug, uheld eller uautoriserede ændringer eller reparationer.
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER ER UDTØMMENDE
OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE
UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG LOVMÆSSIGE, HERUNDER
EVENTUELT ANSVAR SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SOM MÅTTE SKYLDES
LOVMÆSSIGE ELLER ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG
BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL
LAND.
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER GARMIN ANSVARLIG FOR NOGEN
EKSTRASKADER, SÆRLIGE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER, HVAD ENTEN DE SKYLDES BRUG, MISBRUG ELLER
MANGLENDE EVNE TIL BRUG AF DETTE PRODUKT ELLER FEJL OG
MANGLER VED PRODUKTET. Nogle lande tillader ikke udelukkelse af ansvaret
for følgeskader og ekstraskader, så det er ikke sikkert, at ovenstående begrænsninger
gælder for dig. Garmin har den fulde ret til at reparere eller udskifte enheden eller
softwaren eller tilbyde fuld refundering af købsprisen efter eget valg. DEN VALGTE
LØSNING ER DIN ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler for at få garantiservice,
eller ring til Garmins produktsupport for forsendelsesinstruktioner og et RMAregistreringsnummer. Pak enheden sikkert ind med en kopi af den originale faktura,
der kræves som bevis for købet med henblik på reparation i henhold til garantien.
Skriv registreringsnummeret tydeligt uden på pakken. Enheden skal sendes med
forudbetalt fragt til et af Garmins garantiservicestationer.
Køb fra onlineauktioner: Produkter, som er solgt gennem onlineauktioner berettiger
dig ikke til rabatter eller andre særtilbud fra Garmin. Onlineauktionsbekræftelser
accepteres ikke som bevis på krav om garanti. Der kræves en original faktura fra
forhandleren (eller en kopi af den) for at få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte
manglende dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes en separat garanti af internationale forhandlere
for enheder, som er købt uden for USA. Denne garanti gives af den lokale forhandler
i landet, og denne forhandler yder lokal service til din enhed. Forhandlergarantier
gælder kun i de tilsigtede distributionsområder. Enheder, som er købt i USA eller
Canada skal returneres til Garmins servicecenter i Storbritannien, USA, Canada eller
Taiwan for service.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europa) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House,
Olathe, Kansas 66062, USA
Hounsdown Business Park,
Tlf. (913) 397-8200 eller
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
(800) 800-1020
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien)
Fax (913) 397-8282
0808.2380000 (inde for Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Nej. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099
Fishfinder 400C betjeningsvejledning29
Appendiks
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer at denne Fishfinder overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Her kan du se hele overensstemmelseserklæringen vedr. dit Garminprodukt: www.garmin.com/products/fishfinder400c/. Klik på Manuals, og
vælg derefter linket Declaration of Conformity.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE FISHFINDER 400C ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
(“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret
og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du at softwarens
struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin,
og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles
ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land,
der er i strid med USA’s love om eksportregulering.
30
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
Indeks
Indeks
A
A-scope 26
advarsler iv
afstand 24
agterspejl 7
agterspejl, montering på et 6
agterspejlinstallation 14
alarmer 21, 28
afdrift 21
batteri 21
dybvand 21
fisk 21
lavt vand 21
vand temperatur 21
avancerede indstillinger 25
B
bagrundsbelysningen
justering 15
basisbetjening 15
begrænset garanti 29
buer 22
bundlås 25
C
CANet 12, 27
D
drejebase 3
drejeholder 3
dybde 24
interval 26
rækkevidde 25
zoome 26
F
fabriksindstillinger
gendanne 23
fiskesymboler 22
flasher 18, 26
forstærkning 25
frekvens 25
fuld skærm 17
fysiske specifikationer 27
G
garanti. Se begrænset garanti
GPS, tilslutning til 12
grænseflade med NMEA 12
H
hastighedssensor 24
Home, skærm 16
hurtige links i
I
ikke-bundfaste mål 22
indbygningsholder 2, 27
indgangsspænding 10
indstilling af alarmer. Se alarmer
indstillinger
avanceret 25–26
skærm 21
sonar 22
system 23
transducer 23
installation i skroget 8
installere 1
fishfinder i en holder 3
holderen 2
ledningsforbindelsen 10
teste 13
til en Garmin CANet 12
transduceren 4
gennemskydningshul 8
på en trækmotor 5
på et agterspejl 6
vælge lokation 1
K
kalibrer hastighedssensoren 24
køl offset 23
justering 24
konfigurer skærm 20
konsolsamling 2
kontakt Garmin iii
L
LCD-skærm 1
ledningsnet
installere 10–12
M
meddelelser 28
montering
holder 3
konsolsamling 2
transducer på en trækmotor 5
transducer på et agterspejl 7
N
nedsænkning i vand iii
NMEA 12
NMEA-enhed
tilslutning til 12
nulstil totaltæller 26
O
overensstemmelseserklæring 30
overflademontering af fishfinder 2
overfladestøj 22
Fishfinder 400C betjeningsvejledning31
Indeks
P
placering af fishfinder 1
placering ved montering igennem skrog
9
pleje af fishfinder iii
produktregistrering iii
R
rækkevidde 25
registrering. Se produktregistrering
rengøring
af skærmen iii
huset iii
rod. Se overfladestøj
rullehastighed 22
S
sikring 10, 27
simulatortilstand 23
bruge 15
skærmindstillinger
ændre 21
skala 26
softwarelicensaftale 30
sonar
specifikationer 27
sonarindstillinger
ændre 22
spænding 10
32
specifikationer 27
splitfrekvensskærm 18
splitzoomskærm 17
sprog
ændre 23
støj. Se overfladestøj
stråle 25
systemoplysninger
visning 23
T
tal 22
talskærm 19
tastatur
bruge 15
Tasten HJEM 15
tasten MENU 15
tasten TÆND/SLUK/
BAGGRUNDSBELYSNING 15
tasten VÆLG 15
tasterne OMRÅDE 15
temperatureområde for fishfinder 1
temperaturlogskærm 19
test installationen 13
tilbehør 27
tilpasse
måleenheder 24
sonarindstillinger 22
systemindstillinger 23
transducer-indstillinger 23
tip og genveje i
totaltæller
nulstille 26
trækmotor, montering på en 5
transducer 8
dobbeltfrekvens 18, 23, 25
dobbeltstråle 5, 18, 23
holder 4
indstillinger 23
installere 4–7
kabler 1
transducerkabler til strøm/data 1, 3
Z
zoome 25
2x 25
4x 25
dybde 26
split 17, 25
U
Ultrascroll 12
utjæret tovværk 22
V
valg af sted til installtion i skroget 8
valgfrit tilbehør 27
vandhastighed 24
kalibrer 24
vandtæt. Se water immersion
vandtemperatur 24, 28
varighed 26
vigtige oplysninger iv
VIPPETAST 15
Fishfinder 400C betjeningsvejledning
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i dit
Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2006, 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00757-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising