Garmin | FF400C,DF Xdcr | User guide | Garmin FF400C,DF Xdcr Podręcznik użytkownika

Garmin FF400C,DF Xdcr Podręcznik użytkownika
Fishfinder 400C
Podręcznik użytkownika
© 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 lub
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK)
0808 2380000 (wewnątrz UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Wszelkie prawa zastrzeżone. Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana,
kopiowa, przesyłana, rozpowszechniana, pobierana ani przechowywana na jakimkolwiek nośniku, w jakimkolwiek celu, bez wcześniejszej wyraźnej zgody
Garmin. Garmin niniejszym udziela zgody na pobranie pojedynczej kopii niniejszej instrukcji i zapisanie jej na twardym dysku albo innym nośniku
elektronicznym w celu jej przeglądania, i na wydrukowanie jednego egzemplarza niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek jej wersji, z zastrzeżeniem,
że taka elektroniczna lub drukowana kopia będzie zawierać pełny tekst niniejszej informacji o prawach autorskich i pod warunkiem, że jakiekolwiek
nieautoryzowane komercyjne rozpowszechnianie niniejszej instrukcji lub jakiejkolwiek jej poprawione wersji jest ściśle zabronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą bez obowiązku powiadomienia. Garmin zastrzega prawo do dokonania modyfikacji lub wprowadzenia
poprawek w swoich produktach i do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu bez obowiązku informowania jakichkolwiek osób lub organizacji o
takich zmianach lub poprawkach. Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej (www.garmin.com), na której można znaleźć uaktualnienia i informacje
uzupełniające dotyczące użytkowania i pracy tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin®, CANetTM, See-Thru® i UltrascrollTM są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Garmin Ltd. lub jej podmiotów zależnych,
i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody firmy Garmin.
Niniejsza polskojęzyczna wersja oryginalnej anglojęzycznej instrukcji obsługi urządzenia Fishfinder 400C (nr części 190-00757-00, wersja C) jest dostarczana
w charakterze ułatwienia. Jeżeli potrzeba, zajrzyj do najnowszej wersji anglojęzycznej instrukcji po informacje dotyczące obsługi i użytkowania urządzenia
Fishfinder 400C.
Firma Garmin nie jest odpowiedzialna za dokładność niniejszej instrukcji w języku polskim i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z postępowania
zgodnie z niniejszą instrukcją.
Wstęp
Wstęp
Fishfinder 400C jest w pełni wyposażoną echosondą sonarem z kolorowym
ekranem, oferującą szereg stylów wyświetlania, opcję podwójnej wiązki lub
podwójnej częstotliwości, i wiele więcej.
Wskazówki dotyczące obsługi
• Naciśnij klawisz HOME na dowolnym ekranie, aby powrócić do
ekranu głównego (Home).
• Naciśnij klawisz MENU na którymkolwiek z głównych ekranów,
aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień. .
• Naciśnij i zwolnij klawisz POWER aby zmienić ustawienia
wyświetlania.
Na skróty
•
•
•
•
•
Instalacja echosondy Fishfinder 400C: strona 1
Montaż echosondy Fishfinder 400C: strona 2
Instalacja przetwornika: strona 4
Podstawy obsługi: strona 15
Dostosowywanie echosondy Fishfinder 400C: strona 21
•
•
•
•
Zmiana ustawień systemu: strona 23
Zmiana ustawień przetwornika: strona 23
Ustawienia zaawansowane: strona 25
Alarmy i komunikaty: strona 28
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Wstęp
Spis treści
Wstęp......................................................................................i
Wskazówki dotyczące obsługi ................................................ i
Na skróty.................................................................................... i
Rejestracja produktu............................................................... iii
Dbanie o urządzenie Fishfinder 400C.................................... iii
Ostrzeżenia.............................................................................. iv
Instalacja echosondy Fishfinder 400C...............................1
Krok 1: Wybierz miejsce montażu echosondy...................... 1
Krok 2: Zamocowanie echosondy.......................................... 2
Krok 3: Instalacja przetwornika.............................................. 4
Krok 4: Instalacja wiązki przewodów................................... 10
Krok 5: Test instalacji............................................................ 13
Podstawy obsługi echosondy...........................................15
Włączanie i wyłączanie echosondy...................................... 15
Regulacja jaskrawości podświetlenia.................................. 15
Korzystanie z trybu Symulatora(Simulator Mode).............. 15
Korzystanie z klawiatury........................................................ 15
Ekran główny (Home)............................................................. 16
Pełny ekran (Full Screen)...................................................... 17
Podzielony ekran powiększenia(Split Zoom) ..................... 17
Ekran „Flasher”...................................................................... 18
Ekran dwóch częstotliwości (Split Freq).............................. 18
ii
Ekran liczbowy (Numbers).................................................... 19
Ekran logu temperatur (Temp Log)....................................... 19
Ekran konfiguracji (Configure).............................................. 20
Dostosowywanie echosondyFishfinder 400C.................21
Ustawianie alarmów............................................................... 21
Zmiana ustawień wyświetlania............................................. 21
Zmiana ustawień echosondy ............................................... 22
Zmiana ustawień systemu..................................................... 23
Konfiguracja ustawień przetwornika.................................... 23
Dostosowanie jednostek miary ........................................... 24
Zaawansowane ustawienia................................................25
Kasowanie licznika odległości.............................................. 26
Ustawianie czasu trwania i skali logu temperatur............... 26
Załącznik.............................................................................27
Specyfikacje............................................................................ 27
Opcjonalne akcesoria ........................................................... 27
Alarmy i komunikaty ............................................................. 28
Ograniczona gwarancja......................................................... 29
Deklaracja zgodności (DoC).................................................. 30
Umowa licencyjna oprogramowania ................................... 30
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Wstęp
Rejestracja produktu
Pomóż nam w zapewnieniu lepszej pomocy naszym klientom - wypełnij
formularz rejestracyjny już dziś! Wejdź na naszą stronę: www.garmin
.com/registration/.
W tym polu zapisz numer seryjny urządzenia (8-cyfrowy numer znajdujący
się na z tyłu obudowy Fishfinder 400C) na wypadek, gdyby wymagało ono
serwisu. Przechowuj oryginalny rachunek lub kserokopię w bezpiecznym
miejscu.
Numer seryjny: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Kontakt z firmą Garmin
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia Fishfinder 400C
prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin. Jeśli
znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin
.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com
/support i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o
pomocy technicznej dostępnej w poszczególnych krajach
lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc
pod numer +44 (0) 870 8501241.
Powiedz nam co sądzisz o tej instrukcji
Powiedz nam, czy podoba Ci się ta instrukcja. Wypełnij ankietę dotyczącą
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
dokumentacji produktu. Wejdź na stronę www.garmin.com/contactUs/ i
kliknij link Product Documentation Survey.
Dbanie o urządzenie Fishfinder 400C
Obudowa urządzenia jest zbudowana z wysokiej jakości materiałów i nie
wymaga żadnej konserwacji ze strony użytkownika, poza czyszczeniem.
Czyszczenie obudowy
Do czyszczenia zewnętrznej obudowy urządzenia (z wyjątkiem ekranu)
używaj ściereczki zmoczonej w roztworze delikatnego detergentu, a następnie
wytrzyj obudowę do sucha. Unikaj chemicznych środków czyszczących i
rozpuszczalników, które mogą uszkodzić plastikowe elementy.
Czyszczenie ekranu
Ekran urządzenia jest pokryty specjalną powłoką przeciwodblaskową, która
jest wrażliwa na działanie oliwki, wosku i ostrych środków czyszczących.
Środki czyszczące zawierające amoniak, alkohol, materiały ścierne lub
detergenty przeciwtłuszczowe niszczą powłokę przeciwodblaskową. Należy
czyścić ekran przy pomocy płynu do czyszczenia soczewek okularowych
(oznaczonego jako bezpieczny dla powłok przeciwodblaskowych) i miękkiej
ściereczki.
Zanurzenie w wodzie
Urządzenie jest wodoodporne zgodnie ze standardem IEC 60529 IPX7.
Może wytrzymać zanurzenie w wodzie o głębokości 1 metra przez 30 minut.
Dłuższe przebywanie w wodzie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
Po wyjęciu urządzenia z wody wytrzyj je i wysusz przy pomocy strumienia
powietrza przed ponownym użyciem.
iii
Wstęp
Ostrzeżenia
Niezdolność do uniknięcia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wymienionych poniżej może spowodować wypadek lub kolizję, a w rezultacie
śmierć lub poważne obrażenia.
•
Podczas żeglugi dokładnie porównuj informacje wyświetlane przez urządzenie ze wszystkimi dostępnymi źródłami informacji nawigacyjnych, w
tym z informacjami z obserwacji wzrokowych oraz map. Dla bezpieczeństwa zawsze wyjaśnij wszelkie rozbieżności lub pytania przed kontynuacją
żeglugi.
Ostrzeżenie: Ten produkt, jego opakowanie i jego komponenty zawierają materiały chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka, uszkodzenia płodu lub inne
negatywne skutki.
Hg – Lampy znajdujące się wewnątrz tego produktu mogą zawierać rtęć i muszą być poddane
recyklingowi lub wyrzucone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
iv
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Aby móc korzystać z echosondy Fishfinder 400C, musisz prawidłowo
zainstalować urządzenie i wszystkie związane z nim elementy. Sprawdź,
czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy wymienione na
liście znajdującej się na opakowaniu. Jeżeli czegoś brakuje, natychmiast
skontaktuj się ze swoim dealerem firmy Garmin.
• Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.
• Przygotuj odpowiednie elementy mocujące i narzędzia.
• Upewnij się, że wszystkie przewody sięgną do miejsca instalacji i
przetwornika.
• Podczas wiercenia, wycinania i piaskowania noś okulary ochronne i
maskę przeciwpyłową.
Jeżeli masz trudności z zainstalowaniem urządzenia, skontaktuj się z
Pomocą Techniczną firmy Garmin lub z profesjonalnym instalatorem.
Aby zainstalować i korzystać z echosondy:
1
Wybierz miejsce montażu urządzenia.
2. Zamocuj urządzenie.
3. Zainstaluj przetwornik
4. Zainstaluj wiązkę przewodów.
Krok 1: Wybierz miejsce montażu
echosondy
Przy wyborze miejsca montażu echosondy weź pod uwagę następujące
kwestie:
• Optymalny widok podczas żeglugi.
• Łatwy dostęp do klawiatury urządzenia.
• Wystarczająca wytrzymałość, zapewniająca utrzymanie wagi
echosondy oraz jej ochronę przez nadmiernymi wibracjami i
wstrząsami.
• Wystarczające miejsce na poprowadzenie i podłączenie przewodów
zasilających, transmisji danych i przetwornika. Za obudową
powinien być co najmniej 8-centymetrowy prześwit.
NIE montuj urządzenia w miejscu, które jest narażone na skrajne
temperatury.
Uwaga: Zakres temperatur dla echosondy Fishfinder 400C
wynosi od –15°C do +55°C. Długotrwałe wystawienie na
działanie temperatur spoza tego zakresu (w warunkach pracy lub
przechowywania) może spowodować uszkodzenie ekranu LCD.
Tego rodzaju uszkodzenia i ich konsekwencje NIE SĄ objęte
ograniczoną gwarancją producenta.
5. Przeprowadź test instalacji.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Krok 2: Zamocowanie echosondy
Możesz zamontować echosondę na jeden z dwóch sposobów:
• Montaż powierzchniowy—mocowanie echosondy w uchwycie
(dołączonym do urządzenia), który jest mocowany do konsoli lub
sufitu
• Montaż wpuszczony—przy pomocy opcjonalnego zestawu
montażowego możesz zainstalować echosondę w płaskim panelu.
Więcej informacji znajdziesz w „Załączniku”
Powierzchniowy montaż echosondy
Kompaktowa, wodoodporna obudowa echosondy Fishfinder 400C pozwala
na jej montaż w wysuniętych miejscach lub w stacji nawigacyjnej.
Fishfinder 400C jest dostarczany z pochylaną, obrotową obejmą, która
może zostać wykorzystana do montażu na konsoli lub na suficie.
Montaż obejmy
Narzędzia (nie są dostarczane z urządzeniem)—wiertarka, wkrętak
(Phillips lub standardowy), oraz jedno z poniższych:
• Trzy śruby maszynowe #8 (4 mm) z łbem walcowym z pasującymi
nakrętkami i podkładkami oraz wiertło 5/32” (5 mm)
• Trzy śruby samogwintujące #8 z łbem walcowym oraz wiertło 1/16”
do wywiercenia otworów pilotujących.
Do przymocowania obrotowej podstawy użyj śrub z łbem walcowym.
Jeżeli użyjesz śruby z łbem stożkowo-płaskim, ryzykujesz uszkodzenie
obejmy.
OK
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Aby zamocować obejmę:
1. Używając podstawy obejmy jako wzorca, zaznacz położenie
trzech otworów służących do przymocowania obejmy do
powierzchni montażowej.
2. Wywierć otwory montażowe.
•
Jeżeli przymocowujesz podstawę śrubami maszynowymi,
wywierć trzy otwory o średnicy 5 mm w zaznaczonych
miejscach.
LUB
•
Instalowanie echosondy Fishfinder 400C w obejmie
Aby zainstalować echosondę w obejmie:
1. Dopasuj szczelinę z tyłu echosondy do długiego pokrętła
mocującego, i wsuń echosondę na miejsce. Jeżeli potrzeba,
przekręć pokrętło, aby odsunąć od siebie ramiona obejmy.
(Przekręć w lewo, aby rozszerzyć ramiona obejmy, i w prawo,
aby je zacisnąć.)
2. Wyreguluj kąt nachylenia echosondy i dokręć długie pokrętło
mocujące.
Jeżeli przymocowujesz podstawę wkrętami samogwintującymi,
wywierć otwory pilotujące w zaznaczonych miejscach. Nie wierć
ich głębiej niż na połowę długości wkrętu.
3. Przymocuj podstawę obejmy trzema śrubami lub wkrętami. NIE
DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO.
4. Umieść obrotową obejmę na podstawie i przymocuj ją krótkim
pokrętłem.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
3. Obróć obejmę w lewo lub w prawo. Wybierz dobry kąt widzenia,
a następnie dokręć wszystkie pokrętła.
4. Podłącz przewody zasilania/danych i przetwornika do złącz
w tylnej części echosondy, upewniając się, że pierścienie
zaciskowe są całkowicie dokręcone na obu złączach.
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Krok 3: Instalacja przetwornika
Prawidłowa instalacja przetwornika jest kluczem do uzyskania najlepszych
parametrów pracy echosondy. Jeżeli przewód przetwornika jest zbyt krótki,
możesz zakupić przewody przedłużające u swojego dealera firmy Garmin.
Zwiń i zabezpiecz ewentualny nadmiar długości przewodu.
Uwaga: NIE przecinaj jakiejkolwiek części przewodu
przetwornika, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.
Przewód nie może być splatany i podłączany do jakichkolwiek
istniejących przewodów przetwornika (firmy Garmin lub innych
producentów).
Na poniższych stronach znajdują się wskazówki i podstawowe instrukcje
instalacji dla popularnych typów przetworników. Szczegółowe
instrukcje instalacji są zawarte w zestawach przetworników. Niektóre
typy przetworników muszą być instalowane przez wykwalifikowanych
instalatorów sprzętu morskiego.
Składanie przetwornika
Aby złożyć przetwornik:
1. Włóż jednocześnie gumową podkładkę i plastikowy element
dystansowy do przetwornika. NIE smaruj gumowej podkładki.
2. Poprowadź przewód w stronę tylnej części przetwornika. Wsuń
przetwornik w uchwyt montażowy.
3. Załóż płaską podkładkę 5 mm na śrubę 10-32 x 1.75” i
przełóż wkręt przez uchwyt montażowy przetwornika, element
dystansowy i gumową podkładkę.
4. Umieść drugą płaską podkładkę 5 mm na drugim końcu śruby.
Załóż i palcami dokręć nakrętkę 10-32. Możesz dokręcić
nakrętkę mocniej po zainstalowania przetwornika na łodzi.
Szczelina na opaskę zaciskową
Tylna część przetwornika
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Montaż przetwornika na silniku trollingowym
(tylko dla przetworników z podwójną wiązką)
Aby zamontować przetwornik na silniku trollingowym:
1. Wsuń dużą opaskę zaciskową przez szczelinę w uchwycie
montażowym przetwornika, z krawędziami paska skierowanymi
ku górze, aż po obu stronach uchwytu montażowego znajdą się
równe długości opaski.
6. Poprowadź 9-metrowy przewód przetwornika przy pomocy
dostarczonych opasek zaciskowych, aby przymocować przewód
do wału silnika. Możesz wypełnić część skierowaną do przodu
(z wyjątkiem kieszeni opaski zaciskowej) uchwytu mocującego
przetwornika masą uszczelniającą, aby uniknąć zbierania się
odpadów.
Uwaga: Dla zimnej wody lub w rejonach z dużą ilością odpadów
zalecane jest użycie klamry z przekładnią ślimakową 4-5”
2. Umieść uszczelkę montażową na zakrzywionej górnej części
uchwytu montażowego przetwornika.
Opaska zaciskowa
3. Umieść przetwornik na obudowie silnika trollingowego, tak
aby przednia część przetwornika była skierowana w stronę
przeciwną do śruby silnika.
4. Owiń dwa końce opaski zaciskowej wokół obudowy silnika.
Przełóż spiczasty koniec wiązki przewodów przez otwór
zaciskowy na drugim końcu i przeciągnij go, aż opaska będzie
zaciśnięta, ale niezbyt ciasno.
5. Umieść przetwornik w taki sposób, aby był równolegle do dna
w czasie pracy, i upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo
ułożona. Pociągnij końcówkę opaski zaciskowej, aż się zaciśnie.
Odetnij nadmiar, jeśli potrzeba. Dokręć nakrętkę (10-32), aż
dotknie uchwytu mocującego, a następnie dokręć jeszcze 1/4
obrotu. (Nie dokręcaj zbyt mocno.)
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Przednia część przetwornika
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Montaż przetwornika na pawęży
USS Jayhawk
Nałóż masę uszczelniającą
na gwinty wszystkich śrub,
aby uniknąć przeciekania wody
przez pawęż.
Zamocuj pokrywę przewodu
przetwornika zdecydowanie
powyżej linii zanurzenia.
Przetwornik powinien wystawać:
3 mm poza kadłub z włókna szklanego
10 mm poza kadłub aluminiowy.
OK
Zamocuj przetwornik równolegle do dna.
Upewnij się, że przetwornik znajduje się pod
wodą, kiedy łódź płynie z pełną prędkością.
Nie montuj przetwornika bezpośrednio na
drodze śruby. Przetwornik może spowodować
kawitację, a w efekcie pogorszenie osiągów
łodzi i uszkodzenie śruby.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Przy wyborze miejsca montażu na pawęży, rozważ następujące kwestie w
celu zapewnienia optymalnej pracy:
• Aby echosonda mogła pracować prawidłowo, przetwornik musi
znajdować się w niezmąconej wodzie. NIE montuj przetwornika
za pasami poszycia, liniami nitowania, rozpórkami, mocowaniami,
wlotem lub wylotem wody, erodującą farbą, lub innymi elementami
powodującymi turbulencje.
• Umieść przetwornik tak blisko środka łodzi, jak to możliwe.
• NIE przecinaj przewodu przetwornika (spowoduje to unieważnienie
gwarancji).
• NIE montuj przetwornika w miejscach, w których może ulegać
wstrząsom podczas uruchamiania, ciągnięcia, przewożenia lub
przechowywania łodzi.
• NIE montuj przetwornika na drodze śruby na łodziach
jednosilnikowych. Przetwornik może spowodować kawitację
pogarszającą osiągi łodzi i powodującą uszkodzenie śruby. Na
łodziach dwusilnikowych zamontuj przetwornik między silnikami,
jeżeli to możliwe.
Uwaga: NIE montuj przetwornika za pasami poszycia,
rozpórkami, mocowaniami, wlotem lub wylotem wody, lub innymi
elementami powodującymi powstawanie bąbelków powietrza lub
turbulencje. Aby zapewnić optymalną pracę przetwornika, musi on
być umieszczony w niezmąconej wodzie (bez zawirowań).
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Lista Narządzi (nie są dołączone do urządzenia)—wiertarka, klucz 3/8”,
wiertła 5/32” i 1/8”, taśma maskująca, wkrętak Phillips #2 oraz szczeliwo
morskie.
Aby zamontować przetwornik na pawęży:
1. Umieść uchwyt montażowy przetwornika w wybranym miejscu
na pawęży. Upewnij się, że przetwornik jest umieszczony
równolegle do linii wody. Zaznacz punkty środkowe każdego z
otworów w uchwycie montażowym przetwornika.
2. Przy pomocy wiertła 5/32” wywierć otwory pilotujące na
głębokość około 25 mm w zaznaczonych miejscach. Aby
uniknąć wywiercenia otworów zbyt głęboko, owiń kawałek taśmy
wokół wiertła w odległości 25 mm od końcówki wiertła.
3. Nałóż szczeliwo morskie na wkręty 5 x 30 mm. Przymocuj
przetwornik do pawęży przy pomocy wkrętów 5 x 30 mm.
Ustaw przetwornik w taki sposób, aby wystawał około 3 mm
(dla kadłubów z włókien szklanych) lub 10 mm (dla kadłubów
aluminiowych) poza dolną krawędź pawęży. Ustaw przetwornik
tak, aby był umieszczony równolegle do powierzchni wody.
4. Dokręć nakrętkę 10-32, aż dotknie uchwytu mocującego, a
następnie dokręć jeszcze 1/4 obrotu. (Nie dokręcaj zbyt mocno.)
5. Umieść pierwszą klamrę na przewodzie przetwornika mniej
więcej w jednej trzeciej odległości między przetwornikiem a
górną krawędzią pawęży.
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
6. Zaznacz miejsce wywiercenia otworu. Przy pomocy wiertła 1/8”
wywierć otwór pilotujący na głębokość około 10 mm.
7. Przymocuj klamrę przewodu przy pomocy wkrętu 4 x 12 mm.
Przed zamocowaniem pokryj wkręt szczeliwem morskim.
Powtórz kroki 5 i 6 dla drugiej klamry.
8. Poprowadź przewód przetwornika do echosondy. NIE
PRZECINAJ PRZEWODU. Unikaj prowadzenia przewodu razem
z innymi przewodami elektrycznymi lub w pobliżu innych źródeł
zakłóceń elektrycznych.
Pion
Poziom
Bottom of
Aby uniknąć wiercenia otworów przez kadłub w celu zamocowania
przetwornika, można umocować przetwornik przy pomocy żywicy
epoksydowej wewnątrz kadłuba łodzi (instalacja „shoot-thru-hull”). Ten
rodzaj instalacji może zapewnić lepszą redukcję szumów i pozwolić na
korzystanie z wyższego ustawienia czułości (Gain). Aby przetwornik
mógł być zainstalowany wewnątrz kadłuba, łódź musi być zbudowana z
włókna szklanego, bez rdzenia. Jeżeli nie masz pewności, skontaktuj się z
producentem łodzi. Może być potrzebna profesjonalna instalacja.
Niektóre przetworniki są zaprojektowane specjalnie do montażu wewnątrz
kadłuba z włókien szklanych. Standardowy przetwornik do montażu na
plastikowej pawęży może również być zainstalowany przy użyciu tej
metody. Jeżeli wykorzystywany jest przetwornik z czujnikiem temperatury,
wskazywana temperatura odpowiada temperaturze kadłuba.
Tutaj wywierć otwory pilotujące
Ustaw na dolnej krawędzi
pawęży. Przetwornik
powinien wystawać 3 mm
poza kadłub z włókna
szklanego lub 10 mm poza
kadłub aluminiowy.
Instalacja wewnątrz kadłuba
m
the transo
Keep it parallel with the water line.
OK
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Wybór miejsca montażu wewnątrz kadłuba
Miejsce instalacji przetwornika musi spełniać następujące warunki:
• Lite włókno szklane, bez jakichkolwiek pęcherzyków powietrza,
laminatów, wypełnień, lub martwych przestrzeni powietrza.
• W obszarze niezmąconej wody (bez turbulencji) przy wszystkich
prędkościach.
• Miejsce nie może znajdować się na łączeniach poszycia kadłuba
lub za jakimikolwiek przeszkodami na kadłubie, które mogłyby
spowodować turbulencje.
Uwaga: Wiele nowoczesnych kadłubów posiada specjalną
dedykowaną kieszeń do montażu przetwornika wewnątrz kadłuba.
Jeżeli nie jesteś pewien, czy kadłub Twojej łodzi jest wyposażony w
taką kieszeń, skontaktuj się z producentem kadłuba.
Aby przetestować miejsce montażu:
1. Przygotuj urządzenie testowe z kawałka rury PVC lub z puszki,
zgodnie z poniższą ilustracją.
2. Prowizorycznie przymocuj urządzenie testowe do kadłuba i
uszczelnij połączenie przy pomocy szczeliwa, i wypełnij je wodą
lub lekkim olejem mineralnym.
3. Umieść przetwornik w wodzie, skierowany dokładnie w dół i
obciąż go. Ustaw urządzenie na optymalną pracę. Jeżeli praca
echosondy jest znacząco pogorszona, należy przetestować inne
miejsce.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Rurka PCV lub
puszka
Weight the transducer
to hold it in place.
Wypełnij rurkę lub puszkę
wodą lub lekkim olejem
mineralnym.
Strip caulk or
RTV sealer
Powierzchnia kadłuba
Testowanie lokalizacji
Aby zainstalować przetwornik na stałe:
1. Lekko oczyść powierzchnię kadłuba i przetwornika papierem
ściernym grubości 400.
2. Przy pomocy miękkiej masy uszczelniającej zbuduj tamę o
wysokości około 6 mm. Wlej około 3 mm dwuskładnikowej,
wolnoschnącej żywicy epoksydowej do tej tamy.
3. Umieść przetwornik w żywicy epoksydowej, obracając go w celu
usunięcia wszelkich pęcherzyków powietrza.
4. Obciąż przetwornik, aby go unieruchomić, i pozostaw go na 24
godziny, aby masa zastygła.
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Krok 4: Instalacja wiązki przewodów
Echosonda Fishfinder 400C jest dostarczana wraz z wiązką przewodów,
która łączy echosondę ze źródłem zasilania i z przetwornikiem przy
pomocy jednego połączenia, łatwego do usunięcia, i zapewnia możliwość
podłączenia zewnętrznych urządzeń.
Kolory na schemacie (strona 11) wskazują prawidłowe podłączenia wiązki
przewodów. Bezpiecznik to AGC/3AG o nominale 3A. Jeżeli konieczne
jest przedłużenie przewodów zasilających, użyj przewodów o przekroju
22 AWG. NIE przecinaj przewodu przetwornika, ponieważ spowoduje to
unieważnienie gwarancji. Jeżeli Twoja łódź jest wyposażona w system
elektryczny, to możesz być w stanie podłączyć echosondę bezpośrednio
do nieużywanego miejsca w istniejącej skrzynce bezpieczników. Jeżeli
korzystasz ze skrzynki bezpieczników łodzi, usuń uchwyt bezpiecznika na
przewodzie, dostarczony wraz z echosondą. Możesz również podłączyć
echosondę bezpośrednio do akumulatora.
10
2. Podłącz przewód czerwony (+/dodatni) do dodatniej końcówki
źródła napięcia. (Jeżeli korzystasz ze skrzynki bezpieczników
łodzi, poprowadź podłączenie dodatniego przewodu przez
bezpiecznik, jak przedstawiono na schemacie.)
3. Podłącz czarny przewód (-/masa) do ujemnej końcówki źródła
napięcia.
4. Zainstaluj lub sprawdź bezpiecznik 3A (w bloku bezpieczników
łodzi lub w uchwycie na przewodzie).
5. Dopasuj występy na wtyczce przewodu i na tylnej ściance
echosondy. Wsuń przewód w złącze i przekręć pierścień
zabezpieczający w prawo do końca.
Bezpiecznik
3A
2A
Do źródła zasilania (10-38 V)
Masa łodzi
+
Uwaga: Podczas typowej instalacji używaj tylko przewodów
czerwonego i czarnego. Pozostałe przewody nie muszą być
podłączone, aby echosonda Fishfinder 400C pracowała normalnie.
Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzeń
kompatybilnych ze standardem NMEA lub siecią CANet znajdziesz
na stronie 12.
1. Przy pomocy testera lub woltomierza określ polaryzację źródła
napięcia.
-
Uwaga: Maksymalne napięcie zasilające echosondy Fishfinder
400C wynosi 35 V DC. Nie przekraczaj tego napięcia, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie echosondy i unieważnić
gwarancję.
Aby zainstalować wiązkę przewodów:
—
+
Do echosondy
Fishfinder 400C
Blok bezpieczników
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Do przetwornika
PIN 7 - Żółty (Alarm)
PIN 8 - Czarny (Masa)
(czerwony)
PIN 13 - Czerwony (Dodatni biegun DC)
PIN 12 - Biały (CANet H)
PIN 16 - Zielony (CANet L)
PIN 18 - Niebieski (NMEA Out)
(czarny) Masa
Źródło zasilania
DC
Opis końcówek
(niebieski) Wyjscie NMEA
Urządzenie NMEA
CANet L
CANet H
Przekaźnik
Alarmu
maks 100ma
Wiązka przewodów echosondy Fishfinder 400C
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C11
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Podłączanie urządzeń NMEA
Możesz podłączyć echosondę Fishfinder 400C do innego urządzenia
kompatybilnego ze standardem NMEA, takiego jak odbiornik GPS firmy
Garmin. Jeżeli posiadasz odpowiedni przetwornik, echosonda Fishfinder
400C może przesyłać informacje o głębokości, temperaturze i prędkości.
Schematy podłączenia echosondy do urządzeń NMEA znajdują się na
stronie 11.
Aby podłączyć wiązkę przewodów do odbiornika GPS
lub innego urządzenia NMEA:
1. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji źródła zasilania (strona
10). W przypadku urządzeń firmy Garmin czarne przewody
(masa) służą jako masa dla urządzeń NMEA i muszą być
podłączone razem lub do tej samej końcówki. Zidentyfikuj
przewody zgodnie ze schematem podłączeniowym dla Twojego
urządzenia GPS.
2. Podłącz niebieski przewód (NMEA Out) z echosondy Fishfinder
400C do przewodu NMEA In we wiązce przewodów urządzenia
GPS/NMEA.
3. Włącz opcję NMEA Output w echosondzie Fishfinder 400C
(strona 23). Dla urządzeń GPS firmy Garmin ustaw opcję
interfejsu komunikacyjnego na NMEA/NMEA, NMEA In/NMEA
Out lub NMEA.
Przesyłanie danych przez interfejs NMEA
Echosonda Fishfinder 400C pozwala na przesyłanie danych zgodnie
z NMEA 0183, wersja 3.01, do kompatybilnego odbiornika GPS lub
12
urządzenia nawigacyjnego. Musisz ustawić opcję NMEA Output (Wyjście
NMEA) na On (włączone), aby przesyłać dane (strona 23).
Zdania SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHW, SDWPL są przesyłane przez
echosondę zgodnie z NMEA 0183, wersja 3.01. Pełne informacje na temat
formatu i zdań NMEA możesz uzyskać od:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Podłączanie echosondy Fishfinder 400C do sieci
Garmin CANet
Echosonda Fishfinder 400C jest urządzeniem kompatybilnym z siecią
CANet. Użycie CANet (jeżeli jest możliwe) optymalizuje pracę
kompatybilnych urządzeń, pozwalając na przesyłanie informacji z
echosondy Fishfinder 400C do maksymalnie dwóch urządzeń GPS firmy
Garmin, kompatybilnych z CANet. Standardowe połączenia NMEA
pozwala jedynie na przesyłanie informacji o głębokości, temperaturze i
prędkości do pojedynczego urządzenia GPS, natomiast połączenie CANet
zapewnia pełne wskazania sonaru, w tym Ultrascroll™, dzięki czemu na
kompatybilnych urządzeniach GPS możesz wyświetlać i kontrolować te
same informacje, co na echosondzie.
uwaga: Aby korzystać z łącza Garmin CANet w swojej
echosondzie, musisz posiadać zestaw CANet Kit. Skontaktuj
się ze swoim dealerem firmy Garmin, lub odwiedź stronę
www.garmin.com.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Krok 5: Test instalacji
Aby włączyć echosondę Fishfinder 400C po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj klawisz POWER , aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i urządzenie
zostanie włączone. Przy pomocy klawisza NAVI i klawisza SELECT możesz poruszać się po ekranach w celu skonfigurowania urządzenia.
UWAGA: Chociaż możliwe jest przeprowadzenie niektórych testów z łodzią umieszczoną na przyczepie, łódź powinna znajdować się w wodzie, aby
prawidłowo przetestować instalację.
Aby skonfigurować echosondę po raz pierwszy:

Wybierz język.

Wybierz rodzaj
przetwornika.

Wybierz jednostki
miary.

Wybierz schemat
kolorów.
Po wybraniu opcji konfiguracji pojawi się ekran główny. Po 15 sekundach braku aktywności echosonda automatycznie przełącza się na tryb pełnego ekranu
(Full Screen).
Uwaga: Jeżeli przetwornik nie zostanie wykryty, pojawi się komunikat: „Transducer Disconnected, Sonar Turned Off” (przetwornik odłączony, sonar
wyłączony).
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C13
Instalacja echosondy Fishfinder 400C
Ponieważ woda jest niezbędna do przenoszenia sygnału echosondy,
przetwornik musi znajdować się w wodzie, aby mógł prawidłowo
pracować. Kiedy przetwornik nie znajduje się w wodzie, nie można uzyskać
odczytu głębokości ani odległości.
Kiedy umieścisz łódź w wodzie, sprawdź, czy wokół otworów, które
zostały wywiercone poniżej linii zanurzenia, nie występują przecieki.
NIE pozostawiaj łodzi w wodzie przez dłuższy czas bez sprawdzenia
przecieków.
Aby sprawdzić pawężową instalację przetwornika:
1. Rozpocznij testowanie instalacji przy niewielkiej prędkości.
Jeżeli echosonda wydaje się pracować prawidłowo, stopniowo
zwiększaj prędkość łodzi, jednocześnie obserwując pracę
echosondy. Jeżeli następuje nagły zanik sygnału lub poważne
pogorszenie sygnału odbitego od dna, zanotuj prędkość, przy
której ma to miejsce.
3. Jeżeli siła sygnału poprawia się podczas skrętów, wyreguluj
przetwornik, tak aby był wysunięty o dalsze 3 mm poniżej dolnej
krawędzi pawęży. Możesz potrzebować kilku takich regulacji,
aby wyeliminować degradację sygnału.
4. Jeżeli sygnał się nie poprawi, konieczne może być przeniesienie
przetwornika w inne miejsce.
Uwaga: Regulując głębokość przetwornika zwiększaj ją w
niewielkich krokach. Umieszczenie przetwornika zbyt głęboko
może wpłynąć negatywnie na osiągi łodzi, i narazić przetwornik na
większe ryzyko uderzenia o obiekty znajdujące się pod wodą.
2. Wróć do prędkości, przy której nastąpił zanik sygnału. Zrób
łagodne skręty w obu kierunkach, i sprawdź, czy sygnał się
poprawia.
14
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Podstawy obsługi echosondy
Podstawy obsługi echosondy
Korzystanie z klawiatury
Power
Włączanie i wyłączanie echosondy
Naciśnij i przytrzymaj klawisz POWER
pojawi się ekran główny (Home).
aż usłyszysz krótki dźwięk i
Uwaga: Kiedy włączasz echosondę po raz pierwszy, musisz
wybrać język, rodzaj przetwornika, jednostki miary oraz schemat
kolorów.
Zakres (-/+)
NAVI
SELECT
HOME
Regulacja jaskrawości podświetlenia
1. Naciśnij i zwolnij klawisz POWER .
2. Naciśnij klawisz NAVI w lewo w celu zmniejszenia jaskrawości;
naciśnij w prawo w celu jej zwiększenia.
Korzystanie z trybu Symulatora
(Simulator Mode)
Jeżeli przetwornik nie jest podłączony, na ekranie nie są wyświetlane
żadne dane. Po włączeniu trybu symulatora (Simulator Mode) Fishfinder
400C działa tak, jakby przetwornik był podłączony. Przy pomocy trybu
symulatora możesz ćwiczyć i uczyć się korzystania z echosondy Fishfinder
400C.
Uwaga: W trybie symulatora informacje o głębokości,
temperaturze i prędkości są symulowane. Nie przedstawiają one
rzeczywistej głębokości, temperatury wody czy prędkości statku.
SELECT
MENU
MENU
HOME
POWER—Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
echosondę. Naciśnij i puść, aby ustawić podświetlenie oraz tryb
dzienny/nocny.
Zakres (-/+)—Naciśnij w celu ustawienia zakresu pracy sonaru.
NAVI—Naciśnij w górę, dół, lewo lub prawo, aby poruszać się po
menu, podświetlać pola i wprowadzać dane.
SELECT—Naciśnij, aby wybrać podświetlone elementy i potwierdzić
komunikaty pojawiające się na ekranie.
HOME—Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego (Home)
MENU—Naciśnij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień i
opcji konfiguracji. Kiedy jest to wskazane na ekranie, naciśnij, aby
wrócić do poprzedniego ekranu.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C15
Podstawy obsługi echosondy
Ekran główny (Home)
Po włączeniu echosondy Fishfinder 400C wyświetlany jest ekran główny.
Naciśnij klawisz NAVI w górę lub w dół, a następnie klawisz SELECT,
aby wybrać jedną z opcji:
Uwaga: Opcje wyświetlane na tym ekranie zależą od rodzaju
zainstalowanego przetwornika.
Full Screen (Pełny Ekran)
Otwiera pełnoekranowy wykres wskazań sonaru (strona 17).
Flasher (tylko dla przetwornika dwuwiązkowego)
Otwiera okrągły wykres (flasher) w celu wyświetlenia wskazań
sonaru jako alternatywy dla wykresu liniowego (strona 18).
Split Freq (Ekran Dwóch Częstotliwości – tylko dla
przetwornika dwuczęstotliwościowego)
Otwiera podzielony ekran, który pozwala na pełne wykorzystanie
możliwości przetwornika dwuczęstotliwościowego (dual frequency).
Wykres częstotliwości 50 kHz jest wyświetlany po lewej stronie
ekranu, a wykres częstotliwości 200 kHz – po prawej (strona 18).
Split Zoom (Podzielony Ekran z Powiększeniem)
Otwiera podzielony ekran z normalnym wykresem wyświetlonym po
prawej, i powiększeniem do zadanego poziomu wyświetlonym po
lewej (strona 17).
Numbers (Tryb Liczbowy)
Otwiera ekran z polami danych przedstawiającymi informacje w
formie liczbowej (strona 19).
Ekran główny
(przetwornik
dwuwiązkowy)
Ekran główny
(przetwornik
dwuczęstotliwościowy)
Temp Log (Log Temperatur)
Przedstawia wykres temperatury wody, kiedy podłączony jest
kompatybilny przetwornik lub czujnik (strona 19).
Configure (Konfiguracja)
Konfiguracja ustawień urządzenia (strona 20).
16
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Podstawy obsługi echosondy
Pełny ekran (Full Screen)
Pełny ekran jest głównym ekranem dla przetworników dwuwiązkowych i
dwuczęstotliwościowych.
Na ekranie głównym podświetl opcję Full Screen, a następnie naciśnij
klawisz SELECT.
Temperature Temperatura
Depth - Głębokość
Podzielony ekran powiększenia
(Split Zoom)
Przy pomocy podzielonego ekranu powiększenia możesz jednocześnie
wyświetlać pełne dane z sonaru oraz powiększony fragment obrazu na
jednym ekranie.
Na ekranie głównym podświetl opcję Split Zoom Screen, a następnie
naciśnij klawisz SELECT.
Depth, temperature,
and speed - Głębokość,
temperatura i prędkość
Speed Prędkość
Suspended
targets Zawieszone cele
Range
– Zasięg/
zakres
Transducer
mode Tryb pracy
przetwornika
Range
- Zakres
Zoomed
depth scale
- Powiększona
skala
głębokości
Zoom
window
- okno
większenia
Bottom - Dno
Transducer mode - Tryb
pracy przetwornika
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C17
Podstawy obsługi echosondy
Ekran „Flasher”
Ekran o nazwie „Flasher” (tylko dla przetworników dwuwiązkowych)
zapewnia niemal natychmiastowe informacje o tym, co znajduje się pod
Twoją łodzią. Skala głębokości jest ułożona w formie pierścienia , który
zaczyna się u góry (na godzinie 12:00), i posuwa się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Informacje z sonaru rozbłyskują na pierścieniu, kiedy
są odbierane, na głębokości wskazanej na pierścieniu wewnętrznym.
Podobnie jak w przypadku normalnego wykresu, kolory oznaczają różny
poziom odbitego sygnału.
Voltage- Napięcie
Flasher ring Pierścień Flashera
Ekran dwóch częstotliwości (Split Freq)
Przy pomocy ekranu dwóch częstotliwości (tylko dla przetwornika
dwuczęstotliwościowego) możesz jednocześnie wyświetlać na tym samym
ekranie obrazy częstotliwości 50 kHz i 200 kHz.
Na ekranie głównym (Home) podświetl opcję Split Freq, a następnie
naciśnij klawisz SELECT.
Głębokość, temperatura i prędkość
Water Temp
- Temperatura
wody
Zakres
Depth Głębokość
Water speed
- Prędkość
wody
18
Odometer
- Licznik
odległości
Częstotliwości
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Podstawy obsługi echosondy
Ekran liczbowy (Numbers)
Ekran liczbowy (Numbers) przedstawia pola wypełnione ważnymi
danymi liczbowymi, zamiast wykresu. Wyświetlane pola danych zależą od
możliwości Twojego przetwornika.
Na ekranie głównym (Home) podświetl opcję Numbers, a następnie
naciśnij klawisz SELECT.
Ekran logu temperatur (Temp Log)
Jeżeli korzystasz z przetwornika z czujnikiem temperatury, na ekranie
Temp Log wyświetlany jest graficzny przebieg mierzonej temperatury w
czasie. Aktualna temperatura i głębokość są wyświetlane w lewym górnym
rogu ekranu.
Na ekranie głównym (Home) podświetl opcję Temp Log, a następnie
naciśnij klawisz SELECT.
Temp
and depth
- Temperatura
i głębokość
Time
elapsed - Czas,
który upłynął
Głębokość jest wyświetlana dla wszystkich przetworników. Jeżeli
wykorzystujesz przetwornik z czujnikiem temperatury, pojawi się pole
Water Temp (temperatura wody). Jeżeli przetwornik posiada czujnik
prędkości, pojawią się pola Water Speed (prędkość wody) oraz Odometer
(licznik odległości).
Temp
range - Zakres
temperatur
Temperatura pojawia się z prawej strony ekranu, a czas jest wyświetlany
na dole. Wykres przesuwa się w lewo wraz z pojawianiem się nowych
pomiarów temperatury.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C19
Podstawy obsługi echosondy
Ekran konfiguracji (Configure)
Na ekranie konfiguracji wyświetlane są główne opcje konfiguracji
echosondy Fishfinder 400C. Na tym ekranie możesz definiować i zmieniać
ustawienia wspólne dla wszystkich ekranów echosondy.
Na ekranie głównym (Home) podświetl opcję Configure, a następnie
naciśnij klawisz SELECT.
Alarms (Alarmy)— ustawianie alarmów, informujących o określonych
zdarzeniach. Patrz strona 21.
Display (Wyświetlanie)—dostosowanie ustawień wyświetlania, w tym
jaskrawości podświetlenia I trybu dziennego/nocnego. Patrz strona 21.
Sonar—dostosowanie ustawień sonaru. Patrz strona 22.
System—ustawianie różnych opcji systemu. Patrz strona 23.
Transducer (Przetwornik)—ustawianie różnych opcji systemu. Patrz
strona 23.
Units (Jednostki)—stosowanie jednostek miary wyświetlanych na
ekranach echosondy. Patrz strona 24.
Więcej informacji na temat ekranu konfiguracji znajdziesz w rozdziale
„Dostosowywanie echosondy Fishfinder 400C”, rozpoczynającym się na
stronie 21.
20
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Dostosowywanie echosondy Fishfinder 400C
Dostosowywanie echosondy
Fishfinder 400C
Ustawianie alarmów
Możesz zaprogramować echosondę Fishfinder 400C, aby w przypadku
spełnienia określonych warunków uruchamiany był alarm dźwiękowy.
Domyślnie wszystkie alarmy są wyłączone.
Aby ustawić alarm, na ekranie konfiguracji (Configure) podświetl opcję
Alarms, i naciśnij SELECT.
Shallow Water/Deep Water (Płytka/głęboka woda)—alarm jest
uruchamiany, kiedy głębokość wody jest mniejsza lub większa od
określonej wartości.
Fish (Ryby)—alarm jest uruchamiany, kiedy echosonda wykryje obiekt
podwodny odpowiadający określonym symbolom.
Zmiana ustawień wyświetlania
Możesz przełączać między trybem dziennym (Day) a nocnym (Night), oraz
zmieniać jaskrawość podświetlenia.
Aby zmienić ustawienia wyświetlania, na ekranie konfiguracji (Configure)
podświetl opcję Display, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Naciśnij klawisz
NAVI w lewo lub
w prawo, aby
ustawić jaskrawość
podświetlenia .
Naciśnij klawisz
NAVI w lewo lub
w prawo, aby
przełączyć między
trybem dziennym
(Day) a nocnym
(Night) t
Water Temp (Temperatura wody)—alarm jest uruchamiany, kiedy
przetwornik wykryje, że temperatura jest o 2° F (1.1° C) wyższa lub niższa
od określonej temperatury.
Battery (Bateria)—alarm jest uruchamiany, kiedy napięcie baterii spadnie
do określonego przez użytkownika poziomu.
Drift (Dryf)—alarm jest uruchamiany, kiedy głębokość zmieni się o
określoną wartość.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C21
Dostosowywanie echosondy Fishfinder 400C
Zmiana ustawień echosondy
Aby zmienić ustawienia echosondy, na ekranie konfiguracji (Configure)
podświetl opcję Sonar, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Color Scheme (Schemat kolorów)—wybierz biały (White) lub niebieski
(Blue). Ten parametr określa kolor tła na wszyskich ekranach echosondy,
ale nie zmienia wyglądu ekranów liczb (Numbers) i logu temperatur (Temp
Log).
Fish Symbols (Symbole Ryb)—określa, w jaki sposób echosonda
Fishfinder 400C interpretuje obiekty podwodne.
Echosonda Fishfinder 400C nie interpretuje danych z odbitego
sygnału (domyślnie).
Obiekty podwodne są wyświetlane jako symbole. W tle
ojawiająsię informacje z echosondy, pozwalając na łatwiejsze
odróżnienie ryb od innych obiektów.
Obiekty podwodne są wyświetlane jako symbole wraz z
informacjami w tle. Wyświetlana jest również głębokość
każdego obiektu (symbolu).
Obiekty podwodne są wyświetlane jako symbole. Nie są
wyświetlane informacje w tle.
Obiekty podwodne są wyświetlane jako symbole. Nie są
wyświetlane informacje w tle. Wyświetlana jest również
głębokość każdego obiektu (symbolu).
Scroll Speed—ustawienie prędkości, z jaką obraz z echosondy jest
22
przesuwany z prawej strony w lewo. Dostępne opcje to Ultrascroll,
Fast (szybko), Medium (średnio), oraz Slow (wolno). Jeżeli posiadasz
przetwornik z czujnikiem prędkości, wybierz opcję Auto, aby prędkość
przesuwania obrazu była automatycznie dostosowywana do prędkości łodzi
względem wody.
Surface Noise (szumy przypowierzchniowe)—wyświetlanie lub
ukrywanie sygnałów odbitych od obiektów w pobliżu powierzchni wody.
Możesz ukryć szumy przypowierzchniowe, aby zredukować zakłócenia.
Whiteline (biała linia)— podkreśla najsilniejszy sygnał odbity od dna, aby
można było określić, czy jest twarde, czy miękkie.
• Off (wyłączona)— (domyślnie) Biała linia jest wyłączona.
• High—Najwyższa czułość. Prawie wszystkie silne sygnały są
podświetlane na biało.
• Medium (średnia czułość)—Wiele silnych sygnałów jest
podświetlanych na biało.
• Low (niska czułość)—Najmniejsza czułość. Tylko najsilniejsze
sygnały są podświetlane na biało.
Numbers (liczby)—wyświetlanie lub ukrywanie napięcia baterii,
temperatury wody i prędkości względem wody (jeżeli przetwornik posiada
odpowiednie czujniki).
Uwaga: Aby wyświetlić temperaturę wody lub prędkość
względem wody, zmień ustawienie na Auto. Jeżeli podłączony
przetwornik posiada odpowiednie czujniki, wówczas dane są
wyświetlane.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Dostosowywanie echosondy Fishfinder 400C
Zmiana ustawień systemu
Konfiguracja ustawień przetwornika
Beeper—określa, kiedy urządzenie generuje dźwięki. Dostępne są trzy
ustawienia: Off (wyłączone), Alarms Only (tylko alarmy – ustawienie
domyślne), oraz On (naciśnięcia klawiszy oraz alarmy).
Type (Typ)—wybór typu przetwornika: Dual Frequency
(dwuczęstotliwościowy) lub Dual Beam (dwuwiązkowy).
Aby zmienić ustawienia systemu, na ekranie konfiguracji (Configure)
podświetl opcję System, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Simulator (Symulator)—włączenie trybu symulatora, w którym echosonda
pracuje tak, jakby podłączony był przetwornik.
NMEA Output (Wyjście NMEA)— echosonda Fishfinder 400C może
zostać podłączona do urządzeń kompatybilnych ze standardem NMEA
(np. odbiornika GPS firmy Garmin) i przesyłać do nich informacje. Aby
było to możliwe, musisz zmienić to ustawienie na On (włączone). Więcej
informacji na temat podłączania urządzeń NMEA znajdziesz na stronie 12.
Language (Język)—wybieranie języka, w jakim wyświetlane są
komunikaty na ekranie.
System Information (Informacje o systemie)—wyświetlanie aktualnej
wersji oprogramowania oraz unikalnego wewnętrznego numeru
identyfikacyjnego Twojego urządzenia.
Factory Settings (Ustawienia fabryczne)— skasowanie wszystkich
ustawień i powrót do ustawień fabrycznych. Zostaniesz poproszony o
potwierdzenie skasowania wszystkich ustawień. Wybierz Yes (Tak). Jeżeli
wybierzesz No (Nie), wówczas aktualna konfiguracja zostanie zachowana.
Aby zmienić ustawienia przetwornika, na ekranie konfiguracji (Configure)
podświetl opcję Transducer, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Keel Offset­ (Przesunięcie kilu)— przesunięcie pozwalające na pomiar
głębokości od kilu łodzi, a nie od rzeczywistej lokalizacji przetwornika.
Wprowadź liczbę dodatnią, aby uzyskać przesunięcie kilu. Możesz
wprowadzić liczbę ujemną, aby uzyskać kompensację zanurzenia dla dużej
jednostki.
Przetwornik na
powierzchni
Wprowadź dodatnią liczbę (+),
aby wyświetlać głębokość od
końcówki kilu
Przetwornik na końcu
kilu
Wprowadź ujemną liczbę (-),
aby wyświetlać głębokość od
powierzchni wody.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C23
Dostosowywanie echosondy Fishfinder 400C
Aby ustawić przesunięcie kilu:
1. Podświetl opcję Keel Offset, a następnie naciśnij klawisz
SELECT.
2. Przy pomocy klawisza NAVI ustaw wartość przesunięcia kilu.
3. Naciśnij klawisz SELECT, aby zatwierdzić liczbę.
Uwaga: Naciśnij klawisz MENU, aby anulować zmiany i wrócić
do menu parametrów przetwornika.
Calibrate Water Speed (Kalibracja prędkości wody)—aby używać
czujnika prędkości należy wcześniej skalibrować go za pomocą tego
MENU. Jeżeli nie używasz czujnika prędkości wody opcja ta nie będzie
widoczna.
Aby skalibrować czujnik prędkości:
1. Podświetl opcję Calibrate Water Speed, a następnie naciśnij
klawisz SELECT.
2. Rozpędź łódź do prędkości podróżnej. Zapisz najwyższą
prędkość, a następnie zatrzymaj łódź.
się swobodnie, sprawdź podłączenia przewodów. Jeżeli komunikat
pojawia się nadal, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy
Garmin.
Dostosowanie jednostek miary
Aby zmienić jednostki miary, na ekranie konfiguracji (Configure) podświetl
opcję Units, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Depth (Głębokość)—dostępne są następujące opcje: stopy (ft), metry (m),
oraz sążnie (fa).
Water Temp­ (Temperatura wody)—możesz wybrać stopnie Fahrenheita
(°F) lub Celsjusza (°C) (z kompatybilnym przetwornikiem).
Water Speed (Prędkość względem wody)—możesz wybrać jedną z
następujących jednostek: mile na godzinę (mh), kilometry na godzinę (kh),
oraz węzły (kt) (z kompatybilnym przetwornikiem).
Distance (Odległość)—dostępne jednostki to: mila statutowa (mi),
kilometr (km), oraz mila morska (nm) (z kompatybilnym przetwornikiem).
3. Podświetl opcję OK, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Uwaga: Jeżeli łódź nie porusza się wystarczająco szybko, albo
czujnik prędkości nie rejestruje ruchu, pojawia się komunikat
„Speed to low” (prędkość zbyt niska). Podświetl opcję OK, naciśnij
klawisz SELECT, i bezpiecznie zwiększ prędkość łodzi. Jeżeli
komunikat pojawi się ponownie, zatrzymaj łódź i upewnij się, że
kółko czujnika prędkości nie jest zaklinowane. Jeżeli kółko obraca
24
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Zaawansowane ustawienia
Zaawansowane ustawienia
Aby uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych, naciśnij klawisz MENU na
dowolnym ekranie.
zakłócenia, zmniejsz czułość.
Beam (Wiązka)—jeżeli korzystasz z przetwornika dwuwiązkowego,
możesz wybrać wiązkę szeroką (Wide) lub wąską (Narrow)
Frequency (Częstotliwość)—jeżeli korzystasz z przetwornika
dwuczęstotliwościowego, możesz wybrać, w jaki sposób częstotliwości są
wyświetlane na ekranie. Domyślnie częstotliwość jest ustawiona na 200
kHz. Możesz określić, że echosonda używa tylko częstotliwości 200 kHz,
częstotliwości 50 kHz lub obu częstotliwości (Dual Frequency).
Uwaga: Jeżeli wybierzesz opcję Dual, pojawi się ekran dwóch
częstotliwości (Split Freq).
Zoom—powiększenie części pełnego ekranu. Domyślne ustawienie to brak
powiększenia (No Zoom). Dostępne są cztery opcje:
Przetwornik dwuczęstotliwościowy
Przetwornik dwuwiązkowych
Range (Zakres)—zakres jest domyślnie ustawiony na Auto. Zakres skali
głębokości po prawej stronie ekranu dostosowuje się automatycznie do
zmieniającej się głębokości. Podświetl opcję Manual Range I naciśnij
klawisz SELECT, aby ręcznie ustawić zakres skali głębokości.
• 2x Zoom—dwukrotne powiększenie.
• 4x Zoom—czterokrotne powiększenie.
• Bottom Lock—dopasowanie okna powiększenia do dna. Domyślny
zakres powiększenia wynosi 10 stóp (ft), i może być zmieniany.
• Split Zoom (Podzielony ekran powiększenia)—otwiera ekran
Split Zoom.
Gain—steruje czułością odbiornika echosondy Fishfinder 400C.
Domyślnie czułość jest ustawiona na Auto. Podświetl opcję Manual Gain,
a następnie naciśnij klawisz SELECT, aby ręcznie ustawić czułość. Jeżeli
na ekranie wyświetlanych jest zbyt wiele szczegółów, lub pojawiają się
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C25
Zaawansowane ustawienia
Zoom Depth (Powiększenie wybranej głębokości)—opcja dostępna tylko
przy powiększeniach 2x i 4x. Domyślnie ta głębokość jest ustawiona na
Auto i automatycznie zmienia się wraz z rzeczywistą głębokością. Możesz
zmienić to ustawienie, aby powiększać obraz z określonej głębokości.
Span (While Zoomed with Bottom Lock) (zakres)—przy włączonej opcji
Bottom Lock, ta opcja zastępuje ustawienie zakresu (Range), pozwalając
na rozciągnięcie lub zmniejszenie powiększanej odległości od dna.
Depth Line (Linia głębokości)—wyświetla linię pozwalająca na szybkie
odniesienie do określonej głębokości. Linia jest wyświetlana na pełnym
ekranie (Full Screen), podzielonym ekranie powiększenia (Split Zoom)
oraz ekranie dwóch częstotliwości (Split Freq). Kiedy linia głębokości
jest wyświetlana na ekranie, możesz ją przesuwać przy pomocy klawisza
NAVI.
A-Scope (przetwornik dwuczęstotliwościowy)— pionowy wskaźnik,
wyświetlany wzdłuż prawego brzegu ekranu. Wskazuje on sygnały odbite
od dna i obiektów, podobnie jak ekran Flasher (strona 18). Pozioma
szerokość sygnału we wskaźniku A-Scope wskazuje siłę sygnału.
26
Kasowanie licznika odległości
Jeżeli korzystasz z przetwornika z czujnikiem prędkości, na ekranie
liczbowym (Numbers) oraz ekranie Flasher dostępny jest licznik
odległości, mierzący przebytą odległość.
Aby skasować licznik odległości:
1. Naciśnij klawisz MENU.
2. Podświetl opcję Reset Odometer, a następnie naciśnij klawisz
SELECT.
3. Podświetl opcję Yes, a następnie naciśnij klawisz SELECT.
Ustawianie czasu trwania i skali logu
temperatur
Na ekranie logu temperatur (Temp Log) naciśnij klawisz MENU, aby
przejść do zaawansowanych opcji.
Duration— zakres skali czasu w dolnej części wykresu.
Scale— przedział temperatur po prawej stronie wykresu.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Załącznik
Załącznik
Specyfikacje
Specyfikacje fizyczne
Wymiary: 12.7 cm x 14.5 cm x 7.62 cm
Waga: 0.544 kg
Wyświetlacz: przekątna 4.0” (10.19 cm), wys. 3.21” x szer. 2.41”
(8.16 cm x 6.12 cm), wyświetlacz QVGA z regulowaną
jaskrawością, rozdzielczość 320 x 240 pikseli, 4096 kolorów.
Obudowa: Całkowicie uszczelniona, wytrzymały plastik, wodoszczelna
zgodnie z normą IEC 529 IPX7.
Zakres temperatur: od -15ºC do 55ºC
Zasilanie: 10-35 VDC
Głębokość: 1500 stóp (przetwornik dwuczęstotliwościowy), 900 stóp
(przetwornik dwuwiązkowy)
(Maksymalna mierzona głębokość zależy od zasolenia wody, rodzaju dna i
innych warunków w wodzie).
Opcjonalne akcesoria
Za pośrednictwem strony internetowej firmy Garmin (www.garmin.com)
możesz zakupić następujące opcjonalne akcesoria:
Zestaw do montażu wpuszczonego (Flush Mount Kit)—Pozwala na
wpuszczony montaż echosondy w wodoszczelnej grodzi lub na ścianie
kajuty.
Zestaw podłączeniowy CANet™ (CANet™ Connection Kit)—Pozwala na
podłączenie echosondy Fishfinder 400C do kompatybilnych wyświetlaczy
map firmy Garmin, dzięki czemu możesz odczytywać wskazania
echosondy na mapach umieszczonych w innym miejscu na łodzi.
Pobór mocy: max. 21 W max przy 12 V DC
Bezpiecznik: AGC/3AG - 3.0 A
Echosonda
Moc: przetwornik dwuczęstotliwościowy (Dual Frequency), 500 W (RMS),
4000 W (szczytowa); przetwornik dwuwiązkowy (Dual Beam),
400 W (RMS), 3200 W (szczytowa)
Częstotliwość: 550/200 kHz (przetwornik dwuczęstotliwościowy), 80/200 kHz
(przetwornik dwuwiązkowy)
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C27
Załącznik
Alarmy i komunikaty
Echosonda Fishfinder 400C wykorzystuje system komunikatów
wyświetlanych na ekranie, informujących o pracy urządzenia. Kiedy
pojawia się komunikat, naciśnij klawisz SELECT, aby potwierdzić jego
odczytanie i powrócić do wcześniej wyświetlanego ekranu.
Drift Alarm—głębokość zmieniła się o wartość wprowadzoną w
parametrach alarmu dryfu (Drift Alarm).
Fish Alarm—po wykryciu ryby pojawia się ikona i generowany jest
dźwięk (jeżeli dźwięki są włączone). Ten alarm nie powoduje wyświetlenia
komunikatu.
Battery Alarm—napięcie baterii spadło poniżej wartości wprowadzonej w
opcjach alarmu baterii.
Shallow Water Alarm—osiągnięto głębokość wprowadzoną w
ustawieniach alarmu płytkiej wody (Shallow Water Alarm).
Battery Voltage Is Too High—napięcie zasilające jest zbyt wysokie;
urządzenie zostanie wyłączone za 10 sekund. Zmniejsz napięcie wejściowe
do 35 V lub mniej.
Simulating Operation—urządzenie pracuje w trybie symulatora.
Boat Is Not Moving Fast Enough to Calibrate—łódź nie porusza
się wystarczająco szybko, aby czujnik prędkości wskazał prawidłową
prędkość.
Can’t Read Voltages That High, Limited to Top of Range—wartość
napięcia w parametrach alarmu baterii jest zbyt wysoka.
Can’t Read Voltages That Low, Limited to Bottom of Range—wartość
napięcia w parametrach alarmu baterii jest niższa od napięcia, przy którym
urządzenie automatycznie się wyłącza.
Deep Water Alarm—uruchomiony został alarm głębokiej wody (Deep
Water Alarm).
28
Sonar Failed, Unit Needs Repair—wystąpił wewnętrzny problem z
urządzeniem. Skontaktuj się z dealerem lub centrum pomocy technicznej.
Transducer Disconnected, Sonar Turned Off—przetwornik nie jest
podłączony, jest problem z przewodem lub przetwornikiem, albo przewód
przetwornika został odłączony. Jeżeli przewód przetwornika zostanie
odłączony przy włączonej echosondzie, ponownie podłącz, wyłącz i
ponownie włącz urządzenie.
Water Speed Sensor Is Not Working—nie wykryto czujnika prędkości.
Sprawdź podłączenie
Entering (Leaving) target water temperature—aktualna temperatura
wody jest o 2° F (1.1° C) wyższa lub niższa od temperatury określonej w
alarmie temperatury wody (Water Temperature Alarm). Te komunikaty
pojawiają się przy wejściu i wyjściu z tej strefy.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Załącznik
Ograniczona gwarancja
Producent gwarantuje, że ten produkt jest wolny od usterek w materiałach i
wykonaniu przez okres jednego roku od daty zakupu. W czasie tego okresu
producent zobowiązuje się na własny rachunek naprawić lub wymienić
jakiekolwiek elementy, które uległy awarii w trakcie normalnego użytkowania
produktu. Takie naprawy lub wymiany będą dokonywane bez ponoszenia
przez klienta kosztów części lub robocizny, pod warunkiem, że klient poniesie
wszelkie koszty transportu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych nieprawidłowym
użytkowaniem, wypadkiem, lub nieautoryzowaną instalacją, zmianami lub
naprawą.
Gwarancje i środki zaradcze zawarte w niniejszej umowie są wyłączne i
zastępują wszelkie inne gwarancje, wyraźne, domyślne lub ustawowe, w tym
wszelką odpowiedzialność wynikającą z gwarancji przydatności handlowej,
ustawowej lub innej. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi szczególne
uprawnienia, które mogą się różnić w zależności od kraju lub stanu.
Firma Garmin nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za
jakiekolwiek incydentalne, szczególne, pośrednie lub wynikłe straty,
wynikające z użytkowania, niewłaściwego użytkowania, lub niezdolności do
użytkowania tego produktu lub z wad tego produktu.
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się ze swoim lokalnym
autoryzowanym dealerem Garmin, lub skontaktuj się ze Wsparciem
Technicznym firmy Garmin, aby uzyskać informacje dotyczące wysyłki oraz
numer RMA. Odpowiednio zapakuj urządzenie oraz kopię oryginalnego
potwierdzenia zakupu, który jest wymagany jako dowód zakupu dla napraw
gwarancyjnych. Wyraźnie zapisz numer RMA na zewnątrz opakowania.
Wyślij urządzenie, opłacając koszty przesyłki, do dowolnej stacji serwisu
gwarancyjnego firmy Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397-8200 lub
(800) 800-1020
Fax (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK,
Tel. +44 (0) 870.8501241 (poza UK)
0808 2380000 (wewnątrz UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Firma Garmin zachowuje wyłączne prawo do decydowania o tym, czy
naprawić lub wymienić urządzenie lub oprogramowanie, czy zaoferować
pełną refundację ceny zakupu. Taka rekompensata będzie jedyną i wyłączną
rekompensatą za jakiekolwiek naruszenie gwarancji.
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C29
Załącznik
Deklaracja zgodności (DoC)
Firma Garmin niniejszym oświadcza, że urządzenie Fishfinder 400C jest
zgodne z wymaganiami i innymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Pełna treść Deklaracji Zgodności znajduje się na stronie internetowej:
www.garmin.com/products/fishfinder400c/. Kliknij link Manuals, a
następnie wybierz link Declaration of Conformity.
Umowa licencyjna oprogramowania
Przez korzystanie z urządzenia Fishfinder 400C Użytkownik zgadza się na
warunki i postanowienia poniższej umowy licencyjnej oprogramowania i
uznaje je za wiążące. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej umowy:
Garmin udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie
z oprogramowania zagnieżdżonego w urządzeniu Garmin, jak
również oprogramowania i usług internetowych online (zwanych dalej
„Oprogramowaniem”) w binarnej formie wykonywalnej w ramach normalnego
korzystania z produktu. Tytuł prawny, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania pozostają w posiadaniu firmy Garmin.
Użytkownik uznaje, że oprogramowanie jest własnością firmy Garmin i jest
chronione zgodnie z międzynarodowymi przepisami prawa o ochronie praw
autorskich i międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich.
Użytkownik dodatkowo potwierdza, że struktura, organizacja i kod
Oprogramowania są cennymi tajemnicami handlowymi firmy Garmin, oraz że
oprogramowanie w formie kodu źródłowego jest cenną tajemnicą handlową
firmy Garmin. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie oprogramowania
ani żadnej jego części dekompilować, deasemblować, modyfikować, wstecznie
asemblować, dokonywać inżynierii wstecznej ani redukować do postaci
możliwej do odczytania, ani tworzyć jakichkolwiek prac pochodnych opartych
na oprogramowaniu firmy Garmin. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie
eksportować ani reeksportować oprogramowania do jakiegokolwiek kraju,
naruszając międzynarodowe przepisy o kontroli eksportu.
30
Podręcznik użytkownika Fishfinder 400C
Polska wersja instrukcji dla urządzeń Fishfinder 400C jest tłumaczeniem angielskiej instrukcji (nr katalogowy Garmin 190-00757-00, revision C) i dostarczona jest jako pomoc w zrozumieniu treści instrukcji oryginalnej. Jeśli potrzeba, sprawdź istotne rozdziały angielskiej instrukcji dotyczące obsługi i korzystania z urządzeń Fishfinder 400C.
GARMIN NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOŚĆ TŁUMACZENIA POLSKIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI I WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EWENTUALNE
SZKODY WYNIKAJĄCE Z JEJ WYKORZYSTYWANIA.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia (z wyłączeniem map) dla Twojego produktu Garmin,
znajdziesz w serwisie producenta: www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Czerwiec 2010
Numer katalogowy 190-00757-40 Rev. A
Wydrukowano w Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising