Garmin | FF400C,DF Xdcr | User manual | Garmin FF400C,DF Xdcr Brukerveiledning

Garmin FF400C,DF Xdcr Brukerveiledning
Fishfinder 400C
brukermanual
© 2006, 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA.
Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne manualen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium,
uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne manualen til en harddisk
eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne manualen eller tillegg til denne, forutsatt at slik elektronisk eller trykt
kopi av denne manualen inneholder hele teksten om opphavsretten, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne manualen eller
reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt
til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, CANetTM, See-Thru® og UltrascrollTM er registrerte varemerker eller varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper og kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
Denne norske versjonen av den engelske Fishfinder 400C-manualen (Garmin delenummer 190-00757-00, revidert utgave B) er gitt som et hjelpemiddel.
Februar 2007
Delenummer 190-00757-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Introduksjon
Introduksjon
Fishfinder 400C er et ekkolodd med farger og mange funksjoner, som gir
deg valget mellom ulike visningsstiler, alternativer for to stråler eller to
frekvenser og mye mer.
Fishfinder 400C tips og snarveier
• Trykk på HOME fra hvilket som helst skjermbilde for å gå tilbake til
skjermbildet Hjem.
• Trykk på MENU fra et av hovedskjermbildene for å få tilgang til
avanserte innstillinger.
• Trykk på og slipp Av/på-tasten for å justere
visningsinnstillingene.
Hurtigkoblinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installere Fishfinder 400C: side 1
Montere Fishfinder 400C: side 2
Installere svingeren: side 4
Grunnleggende bruk: side 15
Tilpasse Fishfinder 400C: side 21
Endre systeminnstillingene: side 23
Tilpasse svingerinnstillingene: side 23
Avanserte innstillinger: side 25
Alarmer og meldinger: side 28
Fishfinder 400C-brukermanual
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon...........................................................................i
Fishfinder 400C tips og snarveier............................................ i
Hurtigkoblinger.......................................................................... i
Produktregistrering................................................................. iii
Ta vare på Fishfinder 400C..................................................... iii
Advarsler.................................................................................. iv
Viktig informasjon................................................................... iv
Installere Fishfinder 400C....................................................1
Trinn 1: Velge en plassering for Fishfinder............................ 1
Trinn 2: Montere Fishfinder..................................................... 2
Trinn 3: Installere svingeren.................................................... 4
Trinn 4: Installere ledningsnettet.......................................... 10
Trinn 5: Teste installeringen.................................................. 13
Grunnleggende bruk..........................................................15
Slå Fishfinder 400C-enheten av eller på.............................. 15
Justere innstillingen for bakgrunnsbelysning.................... 15
Bruke simulatormodus.......................................................... 15
Bruke Fishfinder 400C-tastaturet.......................................... 15
Forstå skjermbildet Hjem...................................................... 16
Forstå skjermbildet Full Skjerm............................................ 17
Forstå skjermbildet Splitt Zoom........................................... 17
Forstå skjermbildet Flasher.................................................. 18
ii
Forstå skjermbildet Splitt Frekv............................................ 18
Forstå skjermbildet Nummer................................................. 19
Forstå skjermbildet Temp Logg............................................ 19
Forstå skjermbildet Konfigurer............................................. 20
Tilpasse Fishfinder 400C-enheten....................................21
Stille inn alarmer.................................................................... 21
Endre visningsinnstillingene................................................ 21
Endre innstillingene for ekkolodd........................................ 22
Endre systeminnstillinger..................................................... 23
Konfigurere innstillingene for svingeren............................. 23
Endre måleenheter................................................................. 24
Avanserte innstillinger.......................................................25
Nullstille kilometertelleren..................................................... 26
Stille inn varighet og skala for Temp Logg.......................... 26
Tillegg..................................................................................27
Spesifikasjoner....................................................................... 27
Valgfritt tilbehør...................................................................... 27
Alarmer og meldinger............................................................ 28
Begrenset garanti................................................................... 29
Samsvarserklæring................................................................ 30
Lisensavtale for programvare............................................... 30
Indeks..................................................................................31
Fishfinder 400C-brukermanual
Introduksjon
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag! Koble
deg til vårt webområde på
www.garmin.com/registration/.
Bruk dette området til å registrere serienummeret (8-sifret nummer bak
på Fishfinder 400C) i tilfelle Fishfinder 400C-enheten trenger service.
Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du bruker Fishfinder
400C. USA: Kontakt Garmin Kundestøtte på telefon (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020, mandag til fredag, 08.00 til 17.00 amerikansk normaltid,
eller gå til www.garmin.com/support/ og klikk på Product Support
(Kundestøtte).
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870 8501241
(utenfor Storbritannia) eller 0808 2380000 (bare i Storbritannia).
Fortell oss hva du synes
Fortell oss om du liker denne manualen. Fyll ut
produktdokumentasjonsundersøkelsen. Gå til www.garmin.com/contactUs/
og klikk på Product Documentation Survey.
Fishfinder 400C-brukermanual
Ta vare på Fishfinder 400C
Enhetens utside er laget av materialer med høy kvalitet og krever ikke annet
vedlikehold av brukeren enn rengjøring.
Rengjøre enhetens utside
Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med et mildt
vaskemiddel, og tørk av. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler
som kan skade plastdeler.
Rengjøre skjermen
Enhetens linse er belagt med et spesielt belegg som ikke gir gjenskinn og
som er følsomt overfor hudfett, voks og rengjøringsmidler med slipeeffekt.
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, alkohol, virkestoffer
med slipeeffekt eller fettløselige midler vil skade belegget mot gjenskinn.
Det er viktig å rengjøre linsen med et rengjøringsmiddel for briller
(som er spesifisert som trygt for belegg mot gjenskinn) og en ren, lofri klut.
Vanninntrenging
Enheten er vanntett i henhold til IEC Standard 60529 IPX7. Den tåler å være
opptil 1 meter under vann i 30 minutter. Hvis enheten er under vann lenger
enn det, kan det oppstå skader. Etter at enheten har vært under vann, må du
tørke av den og la den lufttørke før du bruker den.
iii
Introduksjon
Advarsler
Unnlatelse av å unngå potensielt farlige situasjoner kan føre til ulykke eller kollisjon med dødsfall eller alvorlig personskade som følge.
•
Når du navigerer, må du sammenligne informasjonen som vises på enheten, med alle tilgjengelige navigeringskilder, for eksempel det du kan se, og kart.
Av sikkerhetsgrunner må du alltid finne ut av forskjeller eller spørsmål du har, før du fortsetter å navigere.
ADVARSEL: Dette produktet med tilhørende emballasje og komponenter inneholder kjemikalier som myndighetene i California vet kan forårsake kreft, fødselsskader eller
redusert reproduksjonsevne. Denne informasjonen gis i samsvar med California Proposition 65. Se www.garmin.com/prop65 hvis du vil ha mer informasjon.
Hg - LAMPEN I DETTE PRODUKTET INNEHOLDE KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELER AVHENDES I HENHOLD TIL
LOKALE, REGIONALE ELER STATLIGE LOVER.
Viktig informasjon
California Electronic Waste Recycling Act of 2003 krever at visse elektroniske produkter resirkuleres. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet,
kan du gå til www.erecycle.org.
iv
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Installere Fishfinder 400C
For å kunne bruke Fishfinder 400C må du installere enheten og alle
tilhørende deler på riktig måte. Sammenlign innholdet i pakken med
pakkelisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med
Garmin‑forhandleren umiddelbart. Før du begynner installeringen:
• Les og følg instruksjonene om hvordan du installerer enheten.
• Legg frem de aktuelle festeanordningene og verktøyene.
• Bekreft at alle kabler når stedet der enheten skal monteres,
og svingeren.
• Bruk vernebriller og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Hvis du har problemer med å installere enheten, kan du kontakte
Garmin Kundestøtte eller en profesjonell installatør.
Slik installerer og bruker du fishfinder:
1
2.
3.
4.
5.
Velg en plassering for fishfinder.
Monter fishfinder.
Installer svingeren.
Installer ledningsnettet.
Test installeringen.
Fishfinder 400C-brukermanual
Trinn 1: Velge en plassering for Fishfinder
Tenk over følgende når du velger plasseringen:
• Sikten må være så god som mulig når du styrer båten.
• Du må ha enkel tilgang til enhetens tastatur.
• Stedet der enheten skal plasseres, må være robust nok til å tåle
vekten av fishfinder og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• Det må være nok rom til å legge og koble til kabler for strøm/data og
svingeren. Det må være minst 8 cm klaring bak enheten.
IKKE monter enheten i et område som er utsatt for ekstreme temperaturer.
MERK: Temperaturområdet for Fishfinder 400C er -15 til 55 °C.
Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor dette området (under
oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen. Denne
typen feil og følgene av det er IKKE dekket av produsentens begrensede
garanti.
Installere Fishfinder 400C
Trinn 2: Montere Fishfinder
Du kan montere fishfinder på to forskjellige måter:
• Overflatemontering – monter fishfinder i en brakett (inkludert) som
festes på konsollen eller den overliggende konsollen.
• lnnebygging – bruk det valgfrie settet for innebygging for å montere
fishfinder i et flatt panel. Du finner mer informasjon i tillegget.
Overflatemontering av Fishfinder
Fishfinder 400C er kompakt og vanntett og egner seg for montering på
værutsatte steder eller på navigeringsstasjonen. Fishfinder 400C leveres
med en monteringsbrakett som kan vippes/dreies, og som kan brukes til
montering på konsollen eller den overliggende konsollen.
Montere brakettenheten
Verktøy (ikke inkludert) – bor, skrutrekker (Phillips eller vanlig) og ett av
følgende:
• Tre #8 (4 mm) flathodete maskinbolter med samsvarende muttere og
tetningsskiver og en 5/32" (5 mm) bit.
• Tre #8 flathodete selvborende skruer og en 1/16" ‘bit for å bore
styrehullene.
Bruk en flathodet maskinbolt eller selvborende skrue for å feste
dreiesokkelen. Hvis du bruker en skrue med et forsenket hode, er det fare for
at du ødelegger monteringsbraketten.
OK
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Slik monterer du brakettenheten:
1. Bruk dreiesokkelen som en mal, og merk plasseringen av de tre
hullene som fester braketten til monteringsflaten.
2. Bor monteringshullene.
• Hvis du fester sokkelen med maskinbolter, borer du tre 5/32"
(5 mm) hull på stedene du har merket av.
ELLER
• Hvis du fester sokkelen med selvborende skruer, borer du
styrehull på stedene du har merket av. Ikke lag styrehullene
dypere enn halve skruens lengde.
3. Monter dreiesokkelen med tre bolter eller skruer. IKKE STRAM FOR
HARDT TIL.
4. Plasser dreiemonteringsbraketten over dreiesokkelen og fest den
med den korte monteringsknotten.
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C på monteringsbraketten
Slik installerer du enheten på monteringsbraketten:
1. Juster sporet på baksiden av fishfinder med den lange
monteringsknotten, og skyv fishfinder på plass. Ved behov kan
den lange knotten justeres for å skyve brakettarmene lenger fra
hverandre. (Vri mot klokken for å skape større avstand mellom
brakettarmene og med klokken for å gjøre avstanden mindre.)
2. Juster vinkelen til fishfinder og stram den lange monteringsknotten
til den sitter godt.
3. Drei monteringsbraketten ved å vri den til venstre eller høyre.
Du hører klikkelyder når du dreier braketten. Velg en god
visningsvinkel, og stram alle knottene.
4. Koble til kablene for strøm/data og svingeren til baksiden av
fishfinder, og sørg for at låseringene er strammet godt til på begge
koblingene.
Installere Fishfinder 400C
Trinn 3: Installere svingeren
Riktig installering av svingeren er viktig for å få best mulig ytelse fra
fishfinder. Hvis svingerledningen er for kort, kan du få skjøteledninger hos
Garmin-forhandleren. Kveil sammen og fest alle overflødige ledninger.
FORSIKTIG: IKKE kutt svingerkabelen eller noen del av
svingerkabelen, ettersom en kuttet svingerkabel gjør at garantien
blir ugyldig. Kabelen kan ikke spleises sammen med eksisterende
svingerkabler (enten de er fra Garmin eller ikke).
På de neste sidene finner du tips og grunnleggende installeringsinstruksjoner
for enkelte populære svingere. Du finner detaljerte installeringsinstruksjoner
i svingersettene. Det kan hende at enkelte svingere må monteres av
profesjonelle installatører av båtutstyr.
Sette sammen svingeren
Slik ����������������������������
setter du sammen svingeren:
1. Sett gummiskiven og avstandsskiven i plast inn i svingeren samtidig.
IKKE smør gummiskiven.
2. Legg kabelen mot baksiden av svingeren. Skyv svingeren inn i
svingerbraketten.
3. Legg en 5 mm flat skive på 10-32 x 1,75" skruen og sett skruen
gjennom svingerbraketten, avstandsskiven og gummiskiven.
4. Legg den gjenværende 5 mm flate skiven på enden. Trekk til
10‑32‑låsemutteren for hånd. Du kan trekke til svingeren ytterligere
etter at den er installert i båten.
Spor for kabelstrips
Baksiden av svingeren
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Montere svingeren på en dorgemotor
(bare to‑stråle‑svingere)
Slik monterer du svingeren på en dorgemotor:
1. Skyv det store kabelstripset gjennom sporet på svingerbraketten,
sørg for at rillene på båndet vender opp, til endene som kommer ut
på hver side av braketten, er like lange.
6. Legg den 9 meter lange svingerkabelen ved hjelp av
medfølgende kabelstrips for å feste kabelen til motorakselen.
Du kan fylle den forovervendte delen av svingerbraketten
(unntatt kabelstripslommen) med tetningsmiddel for å unngå
ansamlinger av smuss og avfall.
Merk: I kaldt vann eller områder med mye tømmer eller drivved
anbefales en 4-5" snekkedrevklemme i metall.
2. Plasser brakettpakningen på den buede toppen på svingerbraketten.
3. Plasser svingerenheten mot dørgemotorkroppen, med forsiden av
svingeren pekende bort fra dorgemotorpropellen.
4. Før de to endene av kabelstripset rundt motorkroppen. Før den
spisse enden av kabelstripset gjennom monteringshullet i motsatt
ende, og trekk den gjennom til den sitter godt, men ikke stramt.
(Du hører en klikkelyd når du drar i kabelstripset.)
5. Plasser svingeren slik at den er parallell med bunnen når
den er i bruk, og sørg for at pakningen er ordentlig justert.
Trekk i kabelstripsenden til det er stramt. Skjær av overflødige
kabelstripsender ved behov. Trekk til 10-32-låsemutteren til
den berører monteringsbraketten, og trekk deretter til enda
1/4 omdreining. (Ikke stram for hardt til).
Fishfinder 400C-brukermanual
Kabelstrips
Forsiden av svingeren
Installere Fishfinder 400C
Montere svingeren på et akterspeil
USS Jayhawk
Påfør tetningsmiddel for båt på
alle skruegjenger for å hindre
at vann siver inn i akterspeilet.
Monter dekselet for
svingerkabelen godt
over vannlinjen
Svingeren skal strekke seg
3 mm nedenfor glassfiberskrog
eller 10 mm nedenfor aluminiumsskrog.
OK
Monter svingeren parallelt med
Kontroller at svingeren er under vannlinjen
når båten planer i høy hastighet.
Ikke monter svingeren i veien for propellen.
Svingeren kan forårsake skader som kan
redusere båtens ytelse og ødelegge propellen.
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Når du monterer svingeren på et akterspeil, må du tenke på følgende for å få
best mulig ytelse:
• For at ekkoloddet skal fungere riktig må svingeren være plassert der
vannet er rolig. IKKE monter svingeren bak bordganger, naglelinjer,
avstivere, rørdeler, vanninntak, utløpsåpninger, avskallende maling
eller annet som kan skape bevegelser i vannet.
• Monter svingeren så nær midten av båten som mulig.
• IKKE kutt svingerens ledning. (Dette gjør garantien ugyldig.)
• IKKE monter svingeren på steder der den kan komme i veien når du
starter, haler ombord, sleper eller oppbevarer ting.
• IKKE monter svingeren slik at den kommer i veien for propellen
på båter med enkeltdrev. Svingeren kan forårsake skader som
kan redusere båtens ytelse og ødelegge propellen. På båter med
dobbeltdrev skal svingeren monteres mellom drevene hvis det er
mulig.
MERK: IKKE monter svingeren bak bordganger, avstivere, rørdeler,
vanninntak eller -utløp eller alt som kan danne luftbobler eller skape
bevegelser i vannet. Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
Fishfinder 400C-brukermanual
Verktøyliste (ikke inkludert) – bor, 3/8" skiftenøkkel eller rørtang, 5/32" og
1/8" bits, maskeringstape, #2 Phillips skrutrekker og tetningsmiddel for båt.
Slik monterer du svingeren på et akterspeil:
1. Plasser svingerbraketten der du vil montere den på akterspeilet.
Kontroller at svingeren er parallell med vannlinjen. Merk av
midtpunktet for hvert hull på svingerbraketten.
2. Bruk en 5/32" bit og bor ca. 25 mm dype styrehull på de avmerkede
stedene. For å unngå å bore hullene for dype kan du påføre tape
rundt biten 25 mm fra tuppen på biten.
3. Påfør tetningsmiddel for båt på skruene på 5 x 30 mm. Monter
svingerenheten til akterspeilet ved hjelp av skruene på 5 x 30 mm.
Juster svingerenheten slik at den strekker seg ca. 3 mm nedenfor
bunnen av akterspeilet på glassfiberskrog eller 10 mm på
aluminiumsskrog. Juster svingerenheten slik at den er parallell med
vannet.
4. Trekk til 10-32-låsemutteren til den berører monteringsbraketten,
og trekk deretter til enda 1/4 omdreining. (Ikke stram for hardt til).
5. Plasser den første kabelklemmen på svingerkabelen ca. en
tredjedel av avstanden mellom svingeren og toppen av akterspeilet.
Installere Fishfinder 400C
6. Merk av plasseringen. Bruk en 1/8" bit og bor et styrehull som er
ca.10 mm dypt.
7. Fest kabelklemmen ved hjelp av en 4 x 12 mm skrue. Smør skruen
med tetningsmiddel for båt før den monteres. Gjenta trinn 5 og 6 ved
hjelp av den andre kabelklemmen.
8. Legg svingerkabelen frem til fishfinder. IKKE KUTT KABELEN.
Ikke legg kabelen sammen med elektriske ledninger eller andre
kilder som kan forårsake elektrisk interferens.
Bor styrehull her.
Juster med bunnen av
akterspeilet. Svingeren skal
stikke 1/8" nedenfor skrog av
glassfiber eller 3/8" nedenfor
skrog av aluminium.
Vertikal
Nivå
Montering på innsiden av skroget
Hvis du vil unngå å bore et hull for å montere en svinger gjennom skroget,
kan du montere svingeren på innsiden av båten ved hjelp av harpiks.
Denne typen montering kan gi bedre støyreduksjon og lar deg bruke
en høyere mottaksinnstilling. For at du skal kunne montere svingeren
på innsiden av skroget, må båten være laget av glassfiber uten kjerne.
Ta kontakt med båtprodusenten hvis du er i tvil. Det kan være nødvendig at
svingeren monteres av profesjonelle.
Enkelte svingere er spesielt beregnet på montering på innsiden av et
glassfiberskrog. Den vanlige svingeren for montering på akterspeil i
plast kan også monteres på denne måten. Hvis du har en svinger med
temperaturgiver, vil temperaturen som vises, være temperaturen i skroget.
t
akterspeile
Bunnen av
Den skal være parallell med vannlinjen.
OK
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Velge en plassering for montering på innsiden av skroget
Når du monterer en svinger, må den plasseres på følgende sted:
• Solid glassfiber uten luftbobler, laminat, tetningsmiddel eller
luftlommer.
• I et område med rolig vann ved alle hastigheter.
• Plasseringen må ikke være over bordganger eller bak objekter i
skroget som vil forårsake urolig sjø.
MERK: Mange moderne skrog har egne lommer som er beregnet på
montering av svinger på innsiden av skroget. Hvis du er usikker på
om skroget har en egen lomme, kan du ta kontakt med produsenten av
skroget.
Slik tester du plasseringen:
1. Lag en testeenhet av et PVC-rør eller en boks, som vist i følgende
illustrasjon.
2. Fest testenheten midlertidig til skroget ved hjelp av kitt eller
RTV‑tetningsmiddel, og fyll med vann eller lett mineralolje.
3. Plasser svingeren i vannet slik at den peker rett mot bunnen,
og press den ned. Still inn enheten for best mulig ytelse. Hvis
ekkoloddets ytelse er betydelig redusert, må du teste en annen
plassering.
Fishfinder 400C-brukermanual
PVC-rør
eller en
boks
Belast svingeren slik at
den holder seg i ro.
Fyll et rør eller en kanne
med vann eller lett
mineralolje.
Fjern kittet eller RTVtetningsmaterialet
Skrogets overflate
Teste stedet
Slik installerer du svingeren permanent:
1. Slip overflaten på skroget og forsiden på svingeren lett med vått
eller tørt sandpapir (400).
2. Bygg en demning som er ca. 6 mm høy, ved hjelp av tetningsstriper.
Hell ca. 3 mm med to delers harpiks som herdes sakte, opp i
dammen.
3. Plasser svingeren i harpiksen og drei svingeren for å få bort
luftbobler.
4. Press svingeren på plass, og la den herdes i 24 timer.
Installere Fishfinder 400C
Trinn 4: Installere ledningsnettet
Fishfinder 400C leveres med et ledningsnett som kobler fishfinder-enheten
til strømforsyningen og svingeren ved hjelp av én kobling som er enkel å
fjerne, og som sørger for et grensesnitt der det er enkelt å koble til eksterne
enheter.
Fargekoden i diagrammet (se ��side 11) viser de riktige koblingene for
ledningsnettet. Den utbyttbare sikringen er en AGC/ 3AG – 3 amp-sikring.
Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, skal en 22 AWG-ledning
brukes. IKKE kutt svingerkabelen, ettersom det gjør at garantien blir
ugyldig. Hvis båten har et elektrisk system, kan det hende du kan koble
fishfinder direkte til en ubrukt holder på den eksisterende sikringsblokken.
Hvis du bruker båtens sikringsblokk, kan du fjerne sikringsholderen som
følger med fishfinder. Du kan også koble fishfinder direkte til batteriet.
3 ampere
sikring
Til 10–38 volt strømtilførsel til båt
2A
Jording på
båten
+
Merk: Under en vanlig installering skal du bare bruke de røde og svarte
ledningene. De andre ledningene trenger ikke å kobles til for normal bruk
av Fishfinder 400C-enheten. Du finner informasjon om hvordan du kobler
til en NMEA- eller CANet-kompatibel enhet på side 12.
1. Bruk et kontrollys eller voltmeter for å fastslå polariteten til
spenningskilden.
2. Koble den røde (+ eller positiv) ledningen til den positive
spenningspolen. (Hvis du bruker båtens sikringsblokk, legger du den
positive koblingen via sikringen, som vist i diagrammet.)
3. Koble til den svarte (- eller jord) ledningen til den negative
spenningspolen.
4. Installer eller kontroller 3 amp-sikringen (på båtens sikringsblokk
eller i holderen).
5. Juster hakkene på kabelpluggen med de på baksiden av fishfinder.
Sett kabelen i kontakten, og vri låseringen mot klokken til den
stopper.
-
Forsiktig: Maksimal inngangsspenning for Fishfinder 400C er
35 volt likestrøm. Ikke overstig denne spenningen, ettersom det kan
skade Fishfinder 400C og gjøre garantien ugyldig.
Slik installerer du ledningsnettet:
—
+
Til Fishfinder 400C
Sikringsblokk
10
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Til svingeren
PINNE 8 – svart (jord)
PINNE 13 – rød
(positiv likestrøm)
PINNE 7 – gul (alarm)
PINNE 12 – hvit (CANet H)
(Rød) + DVC
PINNE 16 – grønn (CANet L)
PINNE 18 – blå (NMEA ut)
(Svart) jord
DC Power
Likestrømkilde
Tilordning av pinner for Fishfinder 400C
Source
(Blå) NMEA ut
NMEA-enhet
(Grønn) CANet L
CANetHH
(Hvit) CANet
(Gul) alarm lav
Alarmrelé
Maks. 100 mA
kollektorstrøm
Ledningsnett for Fishfinder 400C
Fishfinder 400C-brukermanual11
Installere Fishfinder 400C
Koble til en NMEA-enhet
Du kan koble Fishfinder 400C til en annen NMEA-kompatibel elektronisk
enhet, for eksempel en Garmin GPS-enhet (Global Positioning System).
Fishfinder 400C kan gi informasjon om dybde, temperatur og hastighet hvis
den har en svinger som er i stand til det. Se ledningsdiagrammene på side 11
for å finne ut hvordan du kobler Fishfinder 400C til NMEA-kompatible
enheter.
Slik installerer du ledningsnettet til en GPS-enhet eller en
annen NMEA-enhet:
1. Følg trinnene for installering av spenningskilde (se side 10).
For Garmin-enheter fungerer jordledningene (svarte) som jording
for NMEA, og de må festes sammen eller på den samme polen.
Se ledningsdiagrammet for din GPS-enhet for identifisering av
ledninger.
2. Koble den blå (NMEA Ut) ledningen fra Fishfinder 400C til NMEA
Inn-ledningen på GPS/NMEA-enhetens ledningsnett.
3. Slå på Fishfinder 400C NMEA Ut-innstillingen (side 23).
For Garmin GPS-enheter stiller du inn kommunikasjonsgrensesnittet
til NMEA/NMEA, NMEA Inn / NMEA Ut eller NMEA.
Grensesnitt med NMEA
Fishfinder 400C gjør det mulig med utdata fra NMEA 0183, versjon 3.01
med en kompatibel GPS- eller navigasjonsenhet. Du må velge innstillingen
NMEA Ut På for å sende data (side 23).
12
SDDBT-, SDDPT-, SDMTW-, SDVHW-, SDWPL-setningene sendes som
utdata i NMEA 0183, versjon 3.01 fra Fishfinder 400C.
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om setninger og format for National
Marine Electronics Association (NMEA) fra:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Installere Fishfinder 400C til et Garmin CANet
Fishfinder 400C er et CANet-kompatibelt ekkolodd. Ved å bruke CANet
(hvis aktuelt) får du optimal ytelse fra CANet-kompatible enheter, og det
blir mulig å dele ekkoloddinformasjon fra Fishfinder 400C med opptil to
CANet-kompatible Garmin GPS-enheter. En standard NMEA-kobling
tillater bare at informasjon om dybde, temperatur og hastighet sendes til én
GPS-enhet, mens en CANet-kobling gir fullstendig ekkoloddinformasjon,
blant annet Ultrascroll™, slik at du kan vise og kontrollere den samme
informasjonen på din(e) kompatible GPS-enhet(er) som du kan på
Fishfinder 400C.
Merk: For å bruke Garmin CANet med Fishfinder 400C må du ha et
CANet-sett. Kontakt Garmin-forhandleren eller gå til www.garmin.com.
Fishfinder 400C-brukermanual
Installere Fishfinder 400C
Trinn 5: Teste installeringen
Når du skal slå på Fishfinder 400C for første gang, må du trykke på og holde nede Av/på-knappen til enheten piper og slås på. Bruk VIPPEBRYTEREN
og SELECT-tasten og følg det som står på skjermen, for å konfigurere Fishfinder 400C.
Merk: Selv om det er mulig å foreta enkelte kontroller når båten står på en tilhenger, bør båten være på vannet for at du skal få testet installeringen ordentlig.
Slik konfigurerer du Fishfinder 400C for første gang:

Velg språk.

Velg svingertype.

Velg måleenheter.

Velg farger.
Skjermbildet Hjem vises etter at du har valgt konfigureringsalternativer. Etter at fishfinder har vært inaktiv i 15 sekunder, går den automatisk over til Full
Skjerm.
Merk: Hvis svingeren ikke registreres, kommer det opp en melding som sier Svinger frakoplet, Ekkolodd slått av.
Fishfinder 400C-brukermanual13
Installere Fishfinder 400C
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle ekkoloddsignalet,
må svingeren være i vann for å fungere slik den skal. Du kan ikke få en
avlesning av dybde eller avstand dersom enheten ikke er i vann.
Når du setter båten på vannet, må du kontrollere om det er lekkasjer rundt
skruehull som befinner seg under vannlinjen. IKKE la båten stå på vannet
over lengre tid uten å kontrollere om det er lekkasjer.
Slik tester du installeringen av svingeren på akterspeilet:
1. Begynn å teste installeringen ved lav hastighet. Hvis det ser
ut til at ekkoloddet fungerer slik det skal, kan du gradvis øke
båtens hastighet mens du holder øye med ekkoloddet. Hvis
ekkoloddsignalet plutselig blir borte eller signalet fra bunnen
reduseres, må du merke deg hastigheten da dette inntraff.
2. Få båten opp i den hastigheten den hadde da signalet gikk tapt. Sving
forsiktig til den ene og den andre siden og se om signalet blir bedre.
14
3. Hvis signalstyrken blir bedre når du svinger, justerer du svingeren
slik at den strekker seg 3 mm til under akterspeilet på båten. Det kan
være nødvendig med flere justeringer for å oppnå god signalstyrke.
4. Hvis signalet ikke blir bedre, kan det hende at du må plassere
svingeren et annet sted.
MERK: Når du justerer dybden til svingeren, må du foreta små,
trinnvise justeringer. Hvis du plasserer svingeren for dypt, kan det ha
negativ innvirkning på båtens ytelse, og det er større fare for at svingeren
kommer borti gjenstander under vann.
Fishfinder 400C-brukermanual
Grunnleggende bruk
Grunnleggende bruk
Bruke Fishfinder 400C-tastaturet
Av/på/
bakgrunnsbelysning
Slå Fishfinder 400C-enheten av eller på
Trykk på og hold nede
Hjem vises.
Av/på-knappen til enheten piper og skjermbildet
Merk: Når du slår på Fishfinder 400C-enheten for første gang, må du
velge språk, svingertype, måleenhet og fargevalg.
Justere innstillingen for bakgrunnsbelysning
1. Trykk på og slipp Av/på-knappen.
2. Trykk venstre på VIPPEBRYTEREN for å redusere lysstyrken.
Trykk høyre for å øke den.
Bruke simulatormodus
Hvis det ikke er koblet til noen svinger, vises det ikke data i skjermbildene.
Når du har slått på simulatormodus, fungerer Fishfinder 400C-enheten som
om den er koblet til en svinger. Bruk Simulatormodus for å øve og finne ut
hvordan du bruker Fishfinder 400C-enheten.
Advarsel: I Simulatormodus simuleres dybde-, temperaturog hastighetsinformasjon. Det er ikke den faktiske dybden,
vanntemperaturen eller fartøyhastigheten som vises.
Område (-/+)
VIPPEBRYTER
SELECT
HOME
SELECT
MENU
MENU
HOME
AV/PÅ / BAKGRUNNSBELYSNING – Trykk på knappen og hold den
nede for å slå enheten på eller av. Trykk på knappen og slipp for å
justere bakgrunnsbelysningen og modiene dag/natt.
SKALA (-/+) – Trykk på knappen for å justere ekkoloddets skala.
VIPPEBRYTER – Trykk opp, ned, venstre eller høyre for å manøvrere i
menyene, velge felt og angi data.
SELECT – Trykk på knappen for å velge uthevede elementer og
bekrefte meldingene på skjermen.
HOME – Trykk på knappen for å komme tilbake til skjermbildet Hjem.
MENU – Trykk på knappen for å åpne tilleggsinnstillinger og alternativer
for konfigurasjon. Trykk på knappen for å gå tilbake til det forrige
skjermbildet når dette indikeres.
Fishfinder 400C-brukermanual15
Grunnleggende bruk
Forstå skjermbildet Hjem
Når du slår på Fishfinder 400C-enheten, vises skjermbildet Hjem. Trykk opp
eller ned på VIPPEBRYTEREN, og trykk deretter på SELECT for å velge
et alternativ.
merk: Alternativene i dette skjermbildet varierer avhengig av hvilken
type svinger som er installert.
Full Skjerm
Åpner en graf i hele skjermbildet som viser svingerens
ekkoloddavlesninger (side 17).
Flasher (bare to-stråle-svinger)
Åpner en rund flasher for å vise svingerens ekkoloddavlesninger som et
alternativ til den lineære grafen (side 18).
Splitt Frekv. (bare dobbelfrekvenssvinger)
Åpner et delt skjermbilde som bruker alle funksjonene til svingeren
med dobbelfrekvens. Det vises en 50 kHz frekvensgraf til venstre og en
200 kHz frekvensgraf til høyre (side 18).
Splitt Zoom
Åpner et delt skjermbilde med den vanlige grafen til høyre, som er
zoomet til det nivået du ønsker, til venstre (side 17).
Nummer
Åpner datafelt som viser informasjonen numerisk (side 19).
Temp Logg
Viser en justerbar graf over vanntemperaturen når du bruker en svinger
eller måler som kan måle temperatur (side 19).
Hjem-skjermbildet
(to-stråle)
16
Hjem-skjermbildet
(dobbelfrekvens)
Konfigurer
Konfigurer enhetens innstillinger (side 20).
Fishfinder 400C-brukermanual
Grunnleggende bruk
Forstå skjermbildet Full Skjerm
Forstå skjermbildet Splitt Zoom
Velg Full Skjerm i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Velg Splitt Zoom i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Full Skjerm er hovedskjermbildet både for to-stråle-svingere og
dobbelfrekvenssvingere.
Bruk skjermbildet Splitt Zoom til å vise alle ekkoloddata fra grafen, i tillegg
til en del av det samme skjermbildet som er zoomet inn.
Dybde, temperatur
og hastighet
Dybde
Temperatur
Hastighet
Hengende
mål
Område
Zoomet
dybdeskala
Zoomevindu
Område
Svingermodus
Bunn
Svingermodus
Fishfinder 400C-brukermanual17
Grunnleggende bruk
Forstå skjermbildet Flasher
Skjermbildet Flasher (bare to-stråle-svinger) gir så godt som umiddelbart
svar på hva som er under båten. Dybdeskalaen er satt opp som en
ring som begynner på toppen, dvs. 12.00, og fortsetter med urviseren.
Ekkoloddinformasjonen blinker i ringen når den mottas på den dybden som
vises i den indre ringen. Som for den vanlige grafen indikerer fargene ulik
styrke på retursignalet.
Forstå skjermbildet Splitt Frekv.
Bruk Splitt Frekv. (bare dobbelfrekvenssvinger) for å vise frekvensen
50 kHz og frekvensen 200 kHz i samme skjermbilde.
Velg Splitt Frekv. i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Dybde, temperatur og hastighet
Velg Flasher i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Spenning
Vanntemp
Flasher-ring
Område
Dybde
Vannfart
18
Kilometerteller
Frekvenser
Fishfinder 400C-brukermanual
Grunnleggende bruk
Forstå skjermbildet Nummer
Forstå skjermbildet Temp Logg
Velg Nummer i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Velg Temp Logg i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Skjermbildet Nummer viser datafelt med viktig, numerisk informasjon i
stedet for en graf. Hvilke datafelt som vises, kommer an på funksjonene til
svingeren.
Hvis du bruker en svinger som kan måle temperatur, fører skjermbildet
Temp Logg en grafisk logg over temperaturavlesningene over tid.
Den gjeldende temperaturen og dybden vises i det øverste venstre hjørnet.
Temp
og
dybde
Medgått
tid
Alle svingere viser dybde. Hvis du bruker en svinger som kan måle
temperatur, vises feltet Vanntemp. Hvis du bruker en svinger som kan måle
hastighet, vises feltene Fart gj. Vann og Km teller.
Tempområde
Temperaturen vises på høyre side av skjermen, og medgått tid vises nederst.
Grafen skyves mot venstre etter hvert som det mottas informasjon.
Fishfinder 400C-brukermanual19
Grunnleggende bruk
Forstå skjermbildet Konfigurer
Skjermbildet Konfigurer inneholder hovedalternativene for konfigurasjon
av Fishfinder 400C-enheten. Fra dette skjermbildet kan du definere og endre
innstillingene for alle skjermbildene på Fishfinder 400C-enheten.
Velg Konfigurer i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Alarmer – still inn alarmer som varsler om ulike hendelser. Se side 21.
Skjerm – tilpass skjerminnstillinger, inkludert bakgrunnsbelysning og
modiene dag/natt. Se side 21.
Lodd – tilpass ekkoloddinnstillinger. Se side 22.
System – velg forskjellige systemalternativer. Se side 23.
Svinger – velg svingeralternativer. Se side 23.
Enhet – tilpass måleenhetene som vises i skjermbildene på Fishfinder 400Cenheten. Se side 24.
Hvis du ønsker mer informasjon om skjermbildet Konfigurer, kan du se i
avsnittet Tilpasse Fishfinder 400C-enheten som begynner på side 21.
20
Fishfinder 400C-brukermanual
Tilpasse Fishfinder 400C-enheten
Tilpasse Fishfinder 400C-enheten
Stille inn alarmer
Du kan stille inn Fishfinder 400C-enheten slik at den varsler med en hørbar
alarm når bestemte forhold inntreffer. Som standard er alle alarmer slått av.
Hvis du skal stille inn en alarm, velger du Alarmer i skjermbildet
Konfigurer og trykker på SELECT.
Grunt vann / Dypt vann – still inn en alarm som varsler når dybden er
under eller over den angitte verdien.
Fisk – still inn en alarm som varsler når enheten oppdager objekter etter
angitte symboler.
Endre visningsinnstillingene
Du kan bytte mellom modiene dag og natt og gjøre bakgrunnsbelysningen
lysere eller mørkere.
Hvis du skal endre visningsinnstillingene, velger du Skjerm i skjermbildet
Konfigurer og trykker på SELECT.
Trykk
VIPPEBRYTEREN
mot venstre eller
høyre hvis du vil
veksle mellom dag.og nattmodus.
Trykk
VIPPEBRYTEREN
mot venstre eller
høyre hvis du vil
justere bakgrunnsbelysningen.
Vanntemp. – still inn en alarm som varsler når svingeren rapporterer en
temperatur som er 1,1 °C over eller under den angitte temperaturen.
Batteri – still inn en alarm som varsler når batteriet når spenningsnivået
som er angitt av brukeren.
Avdrift – still inn en alarm som varsler når dybden endres med den angitte
verdien.
Fishfinder 400C-brukermanual21
Tilpasse Fishfinder 400C-enheten
Endre innstillingene for ekkolodd
Hvis du skal endre ekkoloddinnstillingene, velger du Lodd i skjermbildet
Konfigurer og trykker på SELECT.
Fargevalg – velg hvit eller blå. Dette endrer bakgrunnen på alle
ekkoloddskjermbildene, men det endrer ikke skjermbildene Nummer og
Temp Logg.
Fiskesymboler – angi hvordan Fishfinder 400C-enheten skal tolke objekter.
Fishfinder 400C-enheten tolker ikke ekkoloddets retursignaldata.
(standard)
Objekter vises som symboler. Ekkoloddinformasjon om
bakgrunnen vises, noe som gjør det lettere å skille mellom fisk og
bunn.
Objekter vises som symboler. Bakgrunnsinformasjonen vises
også. Dybden for hvert symbol vises også.
Objekter vises som symboler. Det vises ingen
bakgrunnsinformasjon.
Objekter vises som symboler. Bakgrunnsinformasjonen vises
ikke. Dybden for hvert symbol vises.
22
Scroll hastighet – tilpass hastigheten som ekkoloddet skyves fra høyre
til venstre med (Ultrascroll, Rask, Middels eller Sakte). Hvis du har en
svinger som kan måle hastighet, kan du velge Automatisk for å la scrollhastigheten automatisk tilpasses fartøyets hastighet.
Overflatestøy – vis eller skjul retursignaler til ekkoloddet nær overflaten av
vannet. Skjul overflatestøy for å redusere rot.
Hvitlinje – velger det sterkeste signalet fra bunnen for å hjelpe til med å
identifisere hardbunn og bløtbunn.
• Av – (standard) hvitlinje er deaktivert.
• Høy – den mest følsomme innstillingen. Nesten alle sterke
retursignaler er markert med hvitt.
• Middels – mange sterke retursignaler er markert med hvitt.
• Lav – den minst følsomme innstillingen. Bare de sterkeste
retursignalene er markert med hvitt.
Nummer – vis eller skjul batterispenning, vanntemperatur eller fart
gjennom vann (hvis svingeren har disse funksjonene).
Merk: Hvis du ønsker å vise vanntemperatur eller hastighet, må du
endre innstillingen til Automatisk. Data vises hvis den tilkoblede
svingeren har denne funksjonen.
Fishfinder 400C-brukermanual
Tilpasse Fishfinder 400C-enheten
Endre systeminnstillinger
Konfigurere innstillingene for svingeren
Piper – angi når enheten skal avgi lyd. De tre innstillingene er Av, Bare
alarmer (standard) og På (taster og alarmer).
Type – velg svingertypen (Dobbelfrekvens eller To-stråle).
Hvis du skal endre systeminnstillingene, velger du System i skjermbildet
Konfigurer og trykker på SELECT.
Simulator – slå på simulatoren hvis du ønsker at Fishfinder 400C-enheten
skal fungere som om en svinger er koblet til.
NMEA Ut – koble Fishfinder 400C-enheten til elektronisk utstyr som
er NMEA-kompatibelt (for eksempel en Garmin GPS-enhet), og send
informasjon. Du må endre denne innstillingen til På for å gjøre dette.
Hvis du ønsker mer informasjon om tilkobling til en NMEA-enhet, kan du
se side 12.
Språk – velg språket som skal vises på skjermen.
System Informasjon – vis den gjeldende programvareversjonen og
enhetens unike internenhet-ID.
Fabrikkinnstillinger – gjenopprett fabrikkinnstillingene for
Fishfinder 400C-enheten. Du blir bedt om å bekrefte at du ønsker å
gjenopprette fabrikkinnstillingene. Velg Ja. Velg Nei for å beholde den
gjeldende konfigurasjonen.
Hvis du skal endre svingerinnstillingene, velger du Svinger i skjermbildet
Konfigurer og trykker på SELECT.
Kjøl kalibr – kalibrer overflateavlesningen med dybden på kjølen, slik at du
kan måle dybden fra bunnen på kjølen i stedet for fra svingerplasseringen.
Angi et positivt tall for å kalibrere for kjølen. Du kan angi en negativ verdi
for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
Svinger på overflaten
Angi et positivt tall (+)
for å vise dybden fra
bunnen av kjølen.
Svinger på bunnen
av kjølen
Angi et negativt tall (-) for å
vise dybden fra overflaten.
Fishfinder 400C-brukermanual23
Tilpasse Fishfinder 400C-enheten
Slik justerer du kjølkalibreringen:
1. Velg Kjøl kalibr, og trykk på SELECT.
2. Bruk VIPPEBRYTEREN til å angi verdien på kjølkalibreringen.
3. Trykk på SELECT for å godta tallet.
Merk: Trykk på MENU for å avbryte endringene og gå tilbake til
menyen Svinger.
Kalibrere fart gj. vann – bruk denne menyen for å kalibrere fartsmåleren
når du bruker en svinger som kan måle hastighet. Hvis du ikke bruker en
svinger som kan måle hastighet, vises ikke denne menyen.
Slik kalibrerer du fartsmåleren:
1. Velg Kalibrer fart gj. vann, og trykk på SELECT.
2. Få båten opp i cruisefart. Merk deg topphastigheten, og stopp
deretter båten.
3. Velg OK, og trykk på SELECT.
Endre måleenheter
Hvis du skal endre måleenhet, velger du Enhet i skjermbildet Konfigurasjon
og trykker på SELECT.
Dybde – velg Fot (ft), Meter (m) eller Favner (fa).
Vanntemperatur – velg Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C)
(med en svinger som kan måle temperatur).
Fart gjennom vann – velg Miles/Time (mh), Kilometer/Time (Km/t)
eller Knop (kt) (med en svinger som kan måle hastighet).
Distanse – velg Statute (mi), Metrisk (Km) eller Nautisk (nm)
(med en svinger som kan måle distanse).
Merk: Hvis båten ikke kjører raskt nok, eller hvis fartsmåleren
ikke registrerer en hastighet, vises meldingen Hastigheten er for lav.
Velg OK, trykk på SELECT, og øk deretter båtens hastighet på en
sikker måte. Hvis den samme meldingen vises en gang til, bør du stoppe
båten og sjekke at hjulet på fartsmåleren ikke sitter fast. Hvis hjulet
spinner fritt, bør du sjekke ledningsforbindelsene. Hvis den samme
meldingen vises fremdeles, bør du kontakte Garmin Kundestøtte.
24
Fishfinder 400C-brukermanual
Avanserte innstillinger
Avanserte innstillinger
I alle skjermbildene kan du trykke på MENU for å åpne avanserte
innstillinger.
Velg Manuell Gain, og trykk på SELECT for å manuelt justere mottaket.
Øk mottaket for å se flere detaljer. Hvis det er for detaljert, eller hvis
skjermbildet er rotete, kan du redusere mottaket.
Stråle – velg mellom bred eller smal stråle når du bruker en
to‑stråle‑svinger.
Frekvens – velg hvordan frekvensene vises på skjermen når du bruker en
dobbelfrekvenssvinger. Frekvensen er som standard fastsatt til 200 kHz.
Du kan angi at enheten bare skal bruke frekvensen 200 kHz, frekvensen
50 kHz eller Dobbelfrekvens.
Merk: Hvis du velger Dobbel, vises skjermbildet Splitt Frekv.
Zoom – zoom inn en del av Full Skjerm. Zoom er som standard av eller satt
til Ingen Zoom. Det er fire mulige alternativer:
Dobbel frekvens
To-stråle
Skala – skalaen er som standard satt til Automatisk. Dybdeskalaen
på den høyre siden av skjermen justeres automatisk etter hvert som
dybdeavlesningene øker eller reduseres. Hvis du skal justere omfanget på
dybdeskalaen manuelt, velger du Manuell skala og trykker på SELECT.
• 2x Zoom – dobbel forstørrelse.
• 4x Zoom – fire ganger forstørrelse.
• Bunnlås – låser zoomvinduet til bunnen. Standard zoomspenn er
3 meter og kan justeres.
• Splitt Zoom – åpner skjermbildet Splitt Zoom.
Gain – kontrollerer følsomheten til ekkoloddmottakeren på Fishfinder
400C-enheten. Mottaket er som standard satt til Automatisk, noe som
automatisk fastsetter følsomheten for ekkoloddet.
Fishfinder 400C-brukermanual25
Avanserte innstillinger
Zoom Dybde (når det er zoomet) – er bare tilgjengelig når du bruker
2x eller 4x Zoom. Zoom Dybde er som standard satt til Automatisk,
og justeres automatisk med dybden. Du kan justere denne innstillingen
slik at den zoomer inn på en bestemt dybde.
Spenn (når det er zoomet inn med Bunnlås) – når du bruker Bunnlås,
erstatter dette alternativet alternativet Skala. Du justerer denne innstillingen
på samme måte som du justerer innstillingen Skala, for å utvide eller
innsnevre zoomens avstand fra bunnen.
Dybdelinje – slå på dybdelinjen for raskt å få en dybdereferanse i
skjermbildene Full Skjerm, Splitt Zoom eller Splitt Frekv. Mens du ser
på skjermbildet som viser dybdelinjen, kan du trykke opp eller ned på
VIPPEBRYTEREN for å bevege linjen.
A-Skop (Dobbelfrekvenssvinger) – vertikal flasher som vises langs høyre
side av skjermen. A-Skop viser retursignaler fra bunnen på stort sett samme
måte som skjermbildet Flasher (side 18). Den horisontale bredden på et
signal i A-Skopet viser signalets styrke.
26
Nullstille kilometertelleren
Hvis du bruker en svinger som kan måle hastighet, er kilometertelleren som
måler distansen du reiser tilgjengelig i skjermbildene Nummer og Flasher.
Slik nullstiller du kilometertelleren:
1. Trykk på MENU.
2. Velg Nullstill Kilometerteller, og trykk på SELECT.
3. Velg Ja, og trykk på SELECT.
Stille inn varighet og skala for Temp Logg
Trykk på MENU i skjermbildet Temp Logg for å vise avanserte
innstillinger.
Varighet – angi tidsspennet nederst på grafen.
Skala - angi temperaturspennet langs høyre side av grafen.
Fishfinder 400C-brukermanual
Tillegg
Tillegg
Spesifikasjoner
Valgfritt tilbehør
Du kan kjøpe følgende ekstrautstyr på Garmins webside
(www.garmin.com):
Fysiske spesifikasjoner
Sett for innebygging – bygg inn fishfinder-enheten i skottet eller
kahyttveggen.
Vekt: 0,544 kg
CANet™-tilkoblingssett – gjør at du kan koble Fishfinder 400C-enheten
til Garmin-kartplottere med CANet, slik at du kan lese skjermbildene fra
ekkoloddet på kartplottere på andre steder i båten.
Størrelse: 12,7 cm (H) x 14,5 cm (B) x 7,62 cm (D)
Skjerm: 10,19 cm (4,0 tommer) diagonalt, 8,16 cm (H) x 6,12 cm (B)
(3,21 x 2,41 tommer), QVGA-skjerm med justerbar lysstyrke,
320 x 240 piksler, kan vise 4096 farger.
Hus: fullstendig tett, støtsikker plastlegering. Huset er vanntett i henhold
til IEC 529 IPX7-standarder.
Temperaturskala: -15 ºC til 55 ºC
Strøminntak: 10-35 VDC
Bruk: 21 watt maksimum ved 12 VDC
Sikring: AGC/3AG - 3,0 Amp
Ekkolodd
Strøm: Dobbelfrekvens, 500 watt (RMS), 4000 watt (spiss-til-spiss).
To-stråle, 400 watt (RMS), 3200 watt (spiss-til-spiss).
Frekvens: 50/200 kHz (dobbelfrekvens), 80/200 kHz (to-stråle)
Dybde: 1500 fot (dobbelfrekvens), 900 fot (to-stråle)
(Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold, bunntypen og andre
vannforhold.)
Fishfinder 400C-brukermanual27
Tillegg
Alarmer og meldinger
Avdriftsalarm – dybden er endret med verdien angitt for avdriftsalarmen.
Fishfinder 400C-enheten bruker et meldingssystem som viser meldinger på
skjermen for å varsle deg om enhetens driftskjennetegn. Når det vises en
melding, kan du trykke på SELECT for å bekrefte meldingen og gå tilbake
til skjermbildet du var i.
Fisk Alarm – når det oppdages en fisk, vises det et ikon, og enheten piper
(hvis aktivert). Denne alarmen har ikke meldingsfelt.
Batterialarm – batterispenningen er under verdien som er angitt i
Batterialarmoppsett.
Simulerer Operasjon – enheten er i Simulatormodus.
Batterispenning for høy – den inngående spenningen er for høy. Enheten
slås av om ti sekunder. Reduser den inngående spenningen til 35 volt eller
mindre.
Båten kjører ikke raskt nok for å kunne kalibrere – båten kjører ikke
raskt nok til at hjulet på fartsmåleren kan angi en gyldig hastighet.
Kan ikke lese så høye spenninger. Begrenset oppad. – spenningsverdien i
Batterialarmoppsett er høyere enn enheten kan lese.
Kan ikke lese så lave spenninger. Begrenset nedad. – spenningsverdien
i Batterialarmoppsett er lavere enn spenningsnivået der enheten automatisk
slås av.
Dypvannsalarm – dybden for dypvannsalarmen er nådd.
28
Grunnalarm – dybden for grunnalarmen er nådd.
Ekkoloddfeil, Enheten må repareres – det finnes et internt problem på
fishfinder-enheten. Kontakt forhandleren eller Garmin Kundestøtte for å få
enheten reparert.
Svinger frakoplet, Ekkolodd slått av – det er ikke koblet til noen svinger,
en ledning eller svingeren kan være ødelagt, eller svingerledningen kan
være frakoblet. Hvis svingerledningen kobles fra mens enheten er slått på,
må du koble den til igjen og slå på strømmen.
Måleren for fart gjennom vann virker ikke – finner ikke fartsmåleren.
Kontroller tilkoblingene.
Setter inn (forlater) ønsket vanntemperatur – ønsket vanntemperatur
er 1,1° C over eller under temperaturen angitt i Vanntemperatur Alarm.
Disse meldingene vises når du kommer inn i eller forlater denne sonen.
Fishfinder 400C-brukermanual
Tillegg
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å være feilfritt med hensyn til materiell
og utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin, etter eget
valg, reparere eller skifte ut enhver komponent som ikke fungerer ved normal
bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for kunden,
både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker eventuelle
transportkostnader. Denne garantien dekker ikke funksjonssvikt som følge av
misbruk, feil bruk, ulykke eller uautoriserte endringer eller reparasjoner.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM ER NEDFELT HER,
ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT
ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV
GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL,
LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE
JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES
ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE,
ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES
BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE
PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. Noen land tillater ikke ansvarsfritak
ved tilfeldige skader og følgeskader, og det er derfor mulig at begrensningene
ovenfor ikke gjelder for deg. Garmin forbeholder seg retten til, etter egen vurdering,
å reparere eller erstatte enheten eller programvaren, eller tilby full refusjon av
kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG
EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du kontakte din nærmeste autoriserte
Garmin-forhandler eller ringe Garmin Kundestøtte for å få instruksjoner om
frakt og et RMA-sporingsnummer. Pakk inn enheten godt, og legg ved en kopi
av kvitteringen, som kreves som kjøpsbevis for å kunne motta garantiservice.
Skriv sporingsnummeret tydelig på utsiden av pakken. Send enheten med betalt
porto til et hvilket som helst Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner,
kvalifiserer ikke til rabatter eller andre spesialtilbud fra Garmin. Bekreftelser fra
auksjoner på Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves
en original eller kopi av kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet for at
en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte manglende
komponenter fra en pakke som er kjøpt via en auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti gis av internasjonale distributører for
enheter som ikke er kjøpt i USA. Denne garantien gis av den lokale distributøren,
og denne distributøren utfører lokal service for enheten din. Distributørgarantier er
bare gyldige i området for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i USA eller
Canada, må returneres til Garmin-servicesenteret i Storbritannia, USA, Canada eller
Taiwan.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Olathe, Kansas 66062, USA
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tlf. (913) 397-8200 eller
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia)
(800) 800-1020
0808.2380000 (i Storbritannia)
Faks (913) 397-8282
Faks: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Fishfinder 400C-brukermanual29
Tillegg
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne Fishfinder 400C-enheten samsvarer med
hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil se hele samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde
for ditt Garmin-produkt: www.garmin.com/products/fishfinder400c/. Klikk
på Manuals (håndbøker), og velg deretter Declaration of Conformity
(samsvarserklæring).
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE FISHFINDER 400C GODTAR DU AT DU ER FORPLIKTET
TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR
PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av programvaren som følger med denne
enheten („Programvaren“), i en binær gjennomførbar form med normal bruk av
produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til Programvaren forblir hos
Garmin.
Du er inneforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold
til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre
inneforstått med at strukturen, organisasjonen og kodingen i Programvaren er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin, og at Programvaren i
kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin.
Du samtykker til at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, ta fra hverandre
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede
produkter basert på Programvaren. Du samtykker til at du ikke skal eksportere
eller reeksportere Programvaren til et annet land, noe som utgjør et brudd på USAs
eksportlover.
30
Fishfinder 400C-brukermanual
Indeks
Indeks
A
A-Skop 26
advarsler iv
akterspeil 7
akterspeil, montere på et 6
alarmer 21, 28
avdrift 21
batteri 21
dypt vann 21
fisk 21
grunt vann 21
vanntemp 21
Av-/på/BAKGRUNNSBELYSNINGknapp 15
avanserte innstillinger 25
B
bakgrunnsbelysning
justere 15
begrenset garanti 29
brakettenhet 2
bunnlås 25
C
CANet 12, 27
D
distanse 24
dorgemotor, montere på en 5
dreiemonteringsbrakett 3
dreiesokkel 3
dybde 24
linje 26
skala 25
spenn 26
zoom 26
E
ekkolodd
spesifikasjoner 27
endre
innstillinger for ekkolodd 22
innstillinger for svinger 23
måleenheter 24
systeminnstillinger 23
F
fabrikkinnstillinger
gjenopprette 23
fart gjennom vann 24
kalibrere 24
fartsmåler 24
fiskesymboler 22
flasher 18, 26
frekvens 25
full skjerm 17
fysiske spesifikasjoner 27
G
gain 25
garanti. Se begrenset garanti
GPS, ledning til en 12
grensesnitt NMEA 12
grunnleggende bruk 15
H
HOME-knapp 15
hurtigkoblinger i
hvitlinje 22
I
innebygging 2, 27
inngangsspenning 10
innstillinger
avansert 25–26
ekkolodd 22
svinger 23
system 23
visning 21
innstillinger for ekkolodd
endre 22
installere 1
braketten 2
fishfinder på monteringsbraketten 3
ledningsnettet 10
svingeren 4
innsiden av skroget 8
på en dorgemotor 5
på et akterspeil 6
teste 13
til en Garmin CANet 12
velge en plassering 1
installere på et akterspeil 14
K
kabler for strøm/data og svingeren 1, 3
kalibrere fartsmåleren 24
kilometerteller
nullstille 26
kjølkalibrering 23
justere 24
konfigurere skjerm 20
kontakte garmin iii
Fishfinder 400C-brukermanual31
Indeks
L
LCD-skjerm 1
ledningsnett
installere 10–12
lisensavtale 30
M
meldinger 28
MENU-knapp 16
montere
brakett 3
brakettenhet 2
svinger på en dorgemotor 5
svinger på et akterspeil 7
montering på innsiden av skroget 8
N
NMEA 12
NMEA-enhet
koble til 12
nummer 22
O
objekter 22
overflatemontering av fishfinder 2
overflatestøy 22
32
P
plassering for fishfinder 1
plassering for montering på innsiden av
skroget 9
produktregistrering iii
R
registrering. Se produktregistrering
rengjøring
enheten iii
skjermen iii
rot. Se overflatestøy
S
samsvarserklæring 30
scroll hastighet 22
SELECT-knapp 15
sikring 10, 27
simulatormodus 23
bruke 15
skala 25, 26
SKALA-knapper 15
skjermbildet hjem 16
skjermbildet nummer 19
skjermbildet splitt frekvens 18
skjermbildet splitt zoom 17
skjermbildet temp logg 19
spesifikasjoner 27
språk
endre 23
stille inn alarmer. Se alarmer
støy. Se overflatestøy
stråle 25
svinger 8
dobbelfrekvens 18, 23, 25
innstillinger 23
installere 4–7
kabler 1
sette sammen 4
to-stråle 5, 18, 23
systeminformasjon
vise 23
U
T
zoom 25
2x 25
4x 25
dybde 26
splitt 17, 25
tastatur
bruke 15
ta vare på fishfinder iii
temperaturskala for fishfinder 1
teste installeringen 13
tilbakestille kilometerteller 26
tilbehør 27
tips og snarveier i
Ultrascroll 12
V
valgfritt tilbehør 27
vanninntrenging iii
vanntemperatur 24, 28
vanntett. Se water immersion
varighet 26
velge en plassering for montering på
innsiden av skroget 8
viktig informasjon iv
VIPPEBRYTER-knapp 15
visningsinnstillinger
endre 21
Z
Fishfinder 400C-brukermanual
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for Garmin-produktet
finner du på Garmins webside www.garmin.com.
© 2006 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00757-38 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising