Garmin | Marine Wi-Fi Adapter Kit | Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Instruktioner

Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Instruktioner
Instruktioner till Wi-Fi-adaptersats
MEDDELANDE
Läs alla installations- och konfigurationsinstruktioner innan du
fortsätter.‍ Om du stöter på problem kontaktar du Garmin®
produktsupport på www.garmin.com/‍support.‍
Utrustning som behövs
• Medföljer:
◦ En Ubiquiti™ PicoStation™ M2 HP konfigurerad av
Garmin.‍
Mer information finns på http;/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ En Power over Ethernet-injektor (PoE) för att
strömförsörja PicoStation
OBS! En växelströmsdriven PoE-injektor och en
likströmsdriven PoE-injektor medföljer för bekvämlighets
skull.‍ Endast en av dem ska användas när du installerar
PicoStation.‍
◦ En kabel och säkring för att ansluta en likströms PoEinjektor till spänning
◦ En grå, skärmad Ethernet-kabel
◦ En grön specialskärmad Ethernet-kabel
◦ En Garmin marin nätverkskoppling
◦ En Garmin marin nätverkskabel
• Medföljer inte:
◦ En kompatibel Garmin plotter med den senaste
uppdateringen för fast programvara (ingår på SD-kortet i
din sats).‍
Se plotterns användarhandbok för mer information om hur
du uppdaterar plotterns fasta programvara med hjälp av
SD-kortet.‍
◦ En Apple® iOS® eller Android™ enhet med en tillämplig
Garmin app installerad
Installera PicoStation i en båt
Nummer Enhet
À
Á
Â
Montera PicoStation på båten.‍
Montera PoE-injektorn på båten.‍
Anslut PoE-injektorn till spänning enligt kopplingsschemat.‍
Anslut PoE-injektorn tillPicoStation och till plottern enligt
kopplingsschemat.‍
5 Använd vid behov silikontätning som är godkänd för marint
bruk till att täta kabeldragningshål och spalter i panelen.‍
Säkerhetsavstånd till kompass
10 cm (4 tum)
Kopplingsschema
MEDDELANDE
Felaktig anslutning av Power-over-Ethernet-injektorn kan skada
enheter på Garmin marint nätverk.‍ Den grå skärmade Ethernetkabeln måste anslutas från PicoStation porten till Ubiquiti
PicoStation och den gröna skärmade Ethernet-kabeln måste
anslutas från porten Garmin Network till en enhet på Garmin
marint nätverk.‍
Januari 2014
Anslutningstyp
Ansluts till PicoStation porten på Ä
med den grå skärmade Ethernetkabeln.‍
Apple iOS eller Android enhet Kan anslutas trådlöst till À.‍
Garmin marint nätverkkompatibel plotter
Ansluter till porten Garmin Network på
Ä med en Garmin marin
nätverkskabel, den gröna, skärmade
Ethernet-kabeln och kopplingen Æ.‍
Ã
Grå skärmad Ethernet-kabel
Ansluter till PicoStation porten på Ä
och till PicoStation.‍
Ä
Power-over-Ethernet-injektor
Strömförsörjer PicoStation via en
Ethernet-kabel.‍
OBS! Den grå skärmade Ethernetkabeln som är ansluten till PicoStation
porten får endast anslutas till
PicoStation.‍ Den gröna skärmade
Ethernet-kabeln som är ansluten till
Garmin Network porten får endast
anslutas till Garmin marint nätverk.‍
Å
Grön skärmad Ethernet-kabel Ansluter Ä till  genom Æ.‍
OBS! Använd inte den här kabeln för
att ansluta Ä direkt till  om inte hela
det marina nätverket är installerat på
en väderskyddad plats.‍
Æ
Marin nätverkskabelkoppling
Ansluter den gröna skärmade
Ethernet-kabeln till en Garmin marin
nätverkskabel.‍
OBS! Kopplingen behövs för att
säkerställa en vattentät anslutning till
plottern.‍
Ç
Likströmskabelanslutningar
Detaljerade
kabeldragningsinstruktioner finns i
avsnittet Att tänka på vid
likströmsanslutning av PoE-injektorn
(Att tänka på vid likströmsanslutning av
PoE-injektorn).‍
È
12–24 VDC-källa.‍
MEDDELANDE
PicoStation och PoE-injektorn måste installeras på platser där
de inte utsätts för väta.‍
1
2
3
4
Ubiquiti PicoStation
Att tänka på vid likströmsanslutning av PoE-injektorn
PoE-injektorn måste vara korrekt ansluten till båtbatteriet för att
strömförsörja den anslutna enheten.‍ Tänk på följande vid
anslutning av PoE-injektorn till batteriet.‍
• Om du måste förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en kabel på 24 AWG (0,20 mm²) eller större.‍
• Den positiva spänningsmatningen in (VIN‍+) måste anslutas
via en 1 A-säkring.‍
• Det finns två positiva VIN‍+ portar på PoE-injektorn.‍
◦ För att strömförsörja enheten måste en av VIN‍+ portarna
vara ansluten till den positiva polen på batteriet.‍ Vilken
port som helst kan anslutas.‍
◦ Den oanvända VIN‍+ porten kan användas för att ansluta
en extra strömkälla, som reserv (valfritt).‍
• Det är inte nödvändigt att ansluta ramens jordningsport (FG),
eftersom enheten inte bör behöva någon ytterligare jordning
av chassit i de flesta installationssituationer.‍ Vid störningar
kan FG porten anslutas till båtens vattenjordning för att
motverka störningen.‍
190-01504-79_0D
Tryckt i USA
Portnamn Funktion
VIN‍+
Positiv spänningsinmatning.‍ Det finns två sådana portar, även om
bara en behöver vara ansluten.‍
VIN‍-
Negativ spänningsinmatning.‍ De två VIN‍+ portarna delar denna port
för den negativa spänningsanslutningen.‍
FG
Ramjordning.‍ Det här behövs inte i de flesta installationssituationer.‍
Negativ spänning får inte anslutas till den här porten.‍ VIN‍- porten
måste användas för anslutningar med negativ spänningsinmatning.‍
Apple iOS och Android Att tänka på vid
anslutning av enheten
• Varje PicoStation har konfigurerats med ett unikt SSID och
WPA fördelad nyckel (lösenord).‍ Du hittar ditt SSID och WPA
fördelad nyckel på etiketten på enhetens förpackning.‍
• Du måste hämta och installera en Garmin marin app på din
Apple iOS eller Android enhet innan du kan kommunicera
med ditt Garmin marina nätverk.‍
Ansluta en Apple iOS enhet till en plotter i 7000serien eller tidigare
Innan du kan ansluta en Apple iOS enhet till en plotter i 7000serien eller tidigare måste du konfigurera en IP-adress för
enheten så att den går att ansluta till PicoStation.‍
OBS! Dessa procedurer gäller bara när du ansluter en Apple
iOS enhet till en plotter i 7000-serien eller tidigare.‍
1 På iOS enheten öppnar du Inställningar och väljer sedan
Wi-Fi.‍
2 Väj ditt PicoStation SSID och ange lösenordet.‍
3 Välj bredvid ditt PicoStation SSID.‍
4 Välj Statisk.‍
5 Ange 172.‍16.‍1.‍10 i fältet för IP-adress.‍
OBS! Om du ansluter flera iOS enheter kan du ange flera IPadresser separerade med kommatecken.‍ Du måste ändra
det sista numret i varje extra IP-adress till ett nummer större
än 10, men mindre än 255.‍ Exempel: 172.‍16.‍1.‍20,
172.‍16.‍1.‍30 och så vidare.‍
6 Ange 255.‍255.‍0.‍0 i fältet för subnätmask.‍
Subnätmasken måste vara samma för alla enheter.‍
7 Välj Wi-Fi-nätverk för att spara inställningarna och avsluta.‍
8 Upprepa steg 1–7 om du vill ansluta fler iOS enheter.‍
Ansluta en Apple iOS eller Android enhet till en
plotter i 8000-serien eller senare
OBS! Dessa procedurer gäller bara när du ansluter en Apple
iOS eller Android enhet till en plotter i 8000-serien eller senare.‍
1 På iOS eller Android enheten öppnar du Inställningar och
väljer Wi-Fi.‍
2 Väj ditt PicoStation SSID och ange lösenordet.‍
3 Upprepa steg 1–2 om du vill ansluta fler iOS eller Android
enheter.‍
Verifiera iOS eller Android enheten och
åtkomstpunktens konfiguration
1 På iOS eller Android enheten öppnar du den Garmin marina
appen.‍
2 Välj ett alternativ:
• På en plotter i 7000-serien eller tidigare väljer du
Konfigurera > Kommunikationer > Marint nätverk.‍
• På en plotter i 8000-serien eller senare väljer du
Inställningar > Kommunikationer > Marint nätverk.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om den mobila enheten visas i listan med anslutna
marina nätverksenheter på plottern är din PicoStation rätt
installerad, tillämpning är korrekt konfigurerad och din
2
Garmin marina app kan kommunicera med ditt Garmin
marina nätverk.‍
• Om den mobila enheten inte finns med i plotterns lista
utför du felsökningsstegen i dessa instruktioner
(Felsökning).‍
Felsökning
Om din iOS eller Android enhet inte är ansluten till det marina
nätverket Garmin ska du utföra dessa felsökningsprocedurer.‍
Felsöka en Apple iOS enhet på en plotter i 7000 serien eller
tidigare
• iOS enheten kanske inte ansluter till PicoStation.‍ När den är
korrekt ansluten visas SSID-namnet för PicoStation i listan
över Wi-Fi nätverk på enheten.‍
◦ iOS enheten kanske inte är korrekt konfigurerad.‍ Mer
information om hur du konfigurerar enheten finns i Ansluta
en Apple iOS enhet till en plotter i 7000-serien eller
tidigare.‍
◦ PicoStation kanske inte är korrekt installerat.‍ När den är
ansluten på rätt sätt tänds ljuset på PicoStation.‍ Kopplingsschema innehåller instruktioner om hur du
installerar och ansluter PicoStation.‍
• Om enheten är ansluten till PicoStation men inte visas på
plottern, kanske plottern inte är ansluten till Garmin marint
nätverk.‍
• Om du har bekräftat att PicoStation är rätt installerat, att den
mobila enheten är korrekt konfigurerad och att din enhet
fortfarande inte finns med på plottern kan du kontakta
Garmin produktsupport för att få hjälp.‍
Felsöka en Apple iOS enhet på en plotter i 8000 serien eller
senare
• iOS enheten kanske inte ansluter till PicoStation.‍ När den är
korrekt ansluten visas SSID-namnet för PicoStation i listan
över Wi-Fi nätverk på enheten.‍
◦ PicoStation kanske inte är korrekt installerat.‍ När den är
ansluten på rätt sätt tänds ljuset på PicoStation.‍ Kopplingsschema innehåller instruktioner om hur du
installerar och ansluter PicoStation.‍
• Om enheten är ansluten till PicoStation men inte visas på
plottern, kanske plottern inte är ansluten till Garmin marint
nätverk.‍
• Om du har bekräftat att PicoStation är rätt installerat, att den
mobila enheten är korrekt konfigurerad och att din enhet
fortfarande inte finns med på plottern kan du kontakta
Garmin produktsupport för att få hjälp.‍
Felsöka Android enheten
• Android enheten kanske inte ansluter till PicoStation.‍ När
den är korrekt ansluten visas SSID-namnet för PicoStation i
listan över Wi-Fi nätverk på enheten.‍
◦ Inställningar > Wi-Fi > Avancerat > Automatisk
nätverksswitch kan vara aktiverat.‍ Om det är aktiverat
ska du avaktivera Automatisk nätverksswitch.‍
◦ PicoStation kanske inte är korrekt installerat.‍ När den är
ansluten på rätt sätt tänds ljuset på PicoStation.‍ Kopplingsschema innehåller instruktioner om hur du
installerar och ansluter PicoStation.‍
• Om enheten är ansluten till PicoStation men inte visas på
plottern, kanske plottern inte är ansluten till Garmin marint
nätverk.‍
• Om du har bekräftat att PicoStation är rätt installerat, att den
mobila enheten är korrekt konfigurerad och att din enhet
fortfarande inte finns med på plottern kan du kontakta
Garmin produktsupport för att få hjälp.‍
Begränsad garanti
Garmin vanliga begränsade ettårskonsumentgaranti gäller för
detta tillbehör.‍ Mer information finns på www.garmin.com
/‍support​/‍warranty​.html.‍
Exportera information
Garmin Wi-Fi-adaptrarna 010-11981-XX klassificeras under
ECCN 5A992 under USA:s Export Administration Regulation's
Commerce Control-lista.‍ Observera att klassificeringar kan
komma att ändras.‍ Under USA:s exportbestämmelser, tilldelar
den amerikanska regeringen din organisation eller klient, som
registrerad exportör eller importör, ansvaret för att fastställa
korrekt klassificering av alla objekt vid tiden för export/import.‍
Beroende på kunden eller mottagarlandet, kan Department of
Commerce kräva en exportlicens före transporten.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
3
Garmin®, Garmins logotyp och BlueChart® är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är
registrerade i USA och i andra länder. GMS™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Apple® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. iOS® är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och som
används på licens av Apple Inc. Ubiquiti™, PicoStation™ och AirOS® är varumärken som tillhör Ubiquiti, Inc.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising