Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C snabbstartshandbok

Garmin Fishfinder 300C snabbstartshandbok
Fishfinder 300C
snabbstartshandbok
© 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020
Fax
+1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (utanför
Storbritannien)
0808 2380000 (i Storbritannien)
Fax +44 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. +886 2 2642 9199
Fax 886/2.2642.9099
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en
enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt
för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under
förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt
förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra
sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana
ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin® och Ultrascroll® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i
USA och i andra länder. myGarmin™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
I dokumentet Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
Januari 2009
Artikelnummer 190-00864-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Komma igång
Fishfinder 300C Tips och
genvägar
• Tryck på HOME (Hem) från alla skärmar
om du vill återgå till skärmen Hem.
• Tryck på MENU (Meny) från någon
av huvudskärmarna om du vill öppna
avancerade inställningar.
• Tryck snabbt på och släpp strömknappen
om du vill justera skärminställningarna.
Konventioner för handboken
När du uppmanas att välja ett alternativ i
den här handboken kan du antingen trycka
på en knapp eller trycka upp eller ned på
navigeringsknapparna för att markera
alternativet. Tryck sedan på SELECT (Välj).
Pilsymboler (>) i texten anger att du ska välja
kommandona i angiven ordning. Om du till
exempel ser ”välj MENU (Meny) > Zooma”
trycker du på knappen MENU (Meny) och sedan
på någon av navigeringsknapparna tills Zooma
är markerad. Tryck sedan på SELECT (Välj).
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Snabbreferenser
Använda knappsatsen: sidan 3
Justera ekolodsinställningarna: sidan 6
Använda realtidsbilden: sidan 8
Använda skärmen Delad zoombild: sidan 9
Använda skärmen Siffror: sidan 10
Använda skärmen Temperaturlogg: sidan 11
Konfigurera Fishfinder 300C: sidan 12
Initiera Fishfinder 300C: sidan 16
Bilaga: sidan 15
Starta Fishfinder 300C
Använda simulatorläget
Tryck på strömknappen och håll den
nedtryckt tills Fishfinder 300C piper och
skärmen Hem visas.
Om ingen givare är ansluten visas inga data.
Använd simulatorläget om du vill träna på och
lära dig hur du använder din Fishfinder 300C.
Obs! När du startar Fishfinder 300C
för första gången måste du välja språk,
måttenhet och färgpalett (sidan 16).
Justera belysningen:
1. Tryck på och släpp strömknappen
.
2. Tryck vänster eller höger på
navigeringsknapparna > SELECT (Välj).
Varning: I simulatorläget återspeglar
inte djupet, temperaturen och
hastighetsinformationen det faktiska
djupet, vattentemperaturen eller båtens
hastighet.
Aktivera simulatorläget:
Välj Konfigurering > System > Simulator >
På på skärmen Hem.
Justera dag/nattlägen:
1. Tryck på och släpp strömknappen
.
2. Tryck ned på navigeringsknapparna så
markeras dag-/nattfältet.
3. Tryck vänster eller höger på
navigeringsknapparna > SELECT (Välj).
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Allmän användning
Använda Fishfinder 300C:s knappsats
STRÖMKNAPP/BELYSNING – Tryck och håll ned för att slå
på respektive av Fishfinder 300C. Tryck på och släpp om du vill
justera belysningen och dag/nattlägen.
HOME (Hem) – Tryck på den här knappen för att återgå till
skärmen Hem.
Navigeringsknapp – Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du
vill markera fält och mata in data.
SELECT (Välj) – Tryck på den här knappen för att välja
markerade alternativ och bekräfta meddelanden på skärmen.
STRöM/
belysning
Home (Hem)
Navigationsknapp
Select
(Välj)
Menu
(Meny)
MENU (Meny) – Tryck på den här knappen för att komma till
ytterligare inställningar eller återgå till föregående skärm.
Skärmen Hem
Helskärmsbild – Visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningarna
(sidan 4).
Realtidsbild – Detta är ett alternativ till helskärmsdiagrammet och visar en
rund realtidsbild som anger givarens ekolodsavläsningar (sidan 8).
Delad zoombild – Visar en delad skärm med det normala diagrammet till
höger och ett diagram som zoomas till önskad nivå till vänster(sidan 9).
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Siffror – Visar en uppsättning datafält som visar informationen numeriskt (sidan 10).
Temperaturlogg – Visar ett anpassningsbart diagram över vattentemperaturen när en kompatibel
givare används (sidan 11).
Konfigurering – Konfigurerar inställningarna för Fishfinder 300C (sidan 12).
Helskärmsbild
Välj Helskärmsbild på skärmen Hem om du vill visa ett helskärmsdiagram på ekolodsavläsningarna.
Mätområdesskalan till höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt som
skärmen rullar från höger till vänster. Färgerna anger olika styrkor hos ekolodets eko. (I det vita
standardfärgschemat anger rött det starkaste ekot och svart det svagaste.)
Djup, temperatur, fart
genom vatten, och
batterispänning
Svävande
mål
Mätområde
Botten
Givarläge
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Mätområde
Ange djupskalans mätområde till
höger på skärmbilden:
På helskärmen trycker du vänster eller höger
på navigeringsknapparna för att ställa in
djupskalan. Välj Automatiskt mätområde
om du vill ställa in mätområdet automatiskt
beroende på djupet på din nuvarande plats.
På skärmen Hem kan du också välja
Helskärmsbild > MENU (Meny) >
Mätområde > Manuellt mätområde. Använd
navigeringsknapparna för att ställa in
djupskalan.
Känslighet
Justera känsligheten för
ekolodsmottagaren:
1. På skärmen Hem väljer du
Helskärmsbild > MENU (Meny) >
Känslighet.
Stråle
Välja bred eller smal ljudstrålevinkel:
1. På skärmen Hem väljer du
Helskärmsbild > MENU (Meny) > Stråle.
2. Välj Bred eller Smal. Välj Bred om du vill
visa ett större område. Välj Smal för mer
detaljerad visning.
Zooma
Välja zoomskärmbild:
1. På skärmen Hem väljer du
Helskärmsbild > MENU (Meny) > Zooma.
2. Välj Ingen zoom, 2x, eller 4x. Välj
Bottenlås om du vill låsa zoomfönstret
till botten. Välj Delad zoombild om du vill
växla till skärmen Delad zoombild (sidan
9).
2. Välj Manuell känslighet eller Autokänslighet. Om du väljer Manuell
känslighet trycker du höger eller vänster
på navigeringsknapparna för att markera
känsligheten, sedan trycker du på SELECT
(Välj). Öka känsligheten om du vill visa fler
detaljer. Om skärmen är plottrig minskar
du känsligheten.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Zoomdjup
Zoomdjup visas bara när du väljer 2x eller 4x
zoom.
Välja zoomdjup:
1. På skärmen Hem väljer du
Helskärmsbild > MENU (Meny) >
Zoomdjup.
2. Välj Manuellt zoomdjup eller
Automatiskt zoomdjup. Om du väljer
Manuellt zoomdjup trycker du höger eller
vänster på navigeringsknapparna för att
justera zoomdjupsfönstret. Tryck sedan på
SELECT (Välj).
Djupkurva
Visa ett visst djup på skärmen:
1. På skärmen Hem väljer du
Helskärmsbild > MENU (Meny) >
Djupkurva.
2. Välj Av eller På. Om du väljer På
kan du trycka upp eller ned på
navigeringsknapparna för att justera
djupkurvan. Tryck sedan på SELECT
(Välj).
Ekolodsinställning
Ändra på ekolodsinställningarna:
• Färgpalett – Välj Vit eller Blå. Det här
påverkar ekolodsskärmarnas bakgrund.
• Fisksymboler – Anger hur ekolodet ska
tolka svävande mål.
Svävande mål visas som symboler
med bakgrundsinformation, vilket gör
det lättare att skilja på fisk och
strukturer.
Svävande mål visas som symboler
med bakgrundsinformation. Även
djupet för varje symbol anges.
Svävande mål visas som symboler
utan bakgrundsinformation.
Svävande mål visas som symboler
utan bakgrundsinformation. Djupet
för varje symbol anges.
• Bildhastighet – Justera den takt med
vilken ekolodet rullar från höger till
vänster (Mycket hög, Snabb, Medel
eller Sakta). Om du har en givare med
hastighetsfunktion väljer du Automatisk
om du vill att bildhastigheten ska justeras
automatiskt efter båtens hastighet.
• Störfilter – Visar eller döljer ekolodets
ekon nära vattenytan. Använd störfiltret om
du vill ha färre synliga småträffar i bilden.
På skärmen Hem väljer du Helskärmsbild >
MENU (Meny) > Ekolodsinställning.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
• Konturlinje – Framhäv den starkaste signalen från botten för att hjälpa dig identifiera målens
hårdhet eller mjukhet. Hög är den känsligaste inställningen. Nästan alla starka ekon markeras
med vitt. Med inställningen Låg markeras bara de starkaste ekon med vitt.
• Kölkompensation (visas bara om ett hastighetshjul inte är monterat. Se Givare nedan, om
ett hastighetshjul är monterat) – Kompenserar ytavläsningen för djupet på en köl så att du
kan mäta djupet från botten av båtens köl i stället för från givaren. Ange ett positivt värde för
kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för att kompensera för en stor båt som går
djupt. Använd navigeringsknapparna för att justera kompensationen. Tryck sedan på SELECT
Välj).
Givaren vid ytan
Ange ett positivt (+) nummer för att
visa djupet från kölens nederdel.
Givaren längst ned på
kölen
Ange ett negativt (-) nummer för
att visa djupet från ytan.
• Givare (visas bara om ett hastighetshjul är monterat) – Välj Kölkompensation om du vill
kompensera för köldjup. Ställ in enligt beskrivningen ovan.
Välj Kalibrera fart genom vatten om du vill kalibrera en hastighetsavkännande givare eller ett
separat hastighetshjul. Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera enheten.
• Siffror – Visar eller döljer vattentemperatur, fart genom vattnet (om du har en
hastighetsavkännande givare eller separat hastighetshjul), och batterispänning.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Realtidsbild
På skärmen Hem väljer du Realtidsbild om du
vill visa ekolodsinformation på en cirkelformad
djupskala. Skalan visar vad som finns under
båten. Den är utformad som en ring som börjar
överst och fortsätter medurs. Ekolodsinformation
blinkar på ringen när den tas emot på det
angivna djupet. Färgerna anger olika styrkor hos
ekolodets eko. (I det vita standardfärgschemat
anger rött det starkaste ekot, blått det svagaste
och vitt anger inget eko.)
Batterispänning
Djup vid
ekolodsavläsningar
Vattendjup vid
nuvarande plats
Tryck på MENU (Meny) om du vill ändra
inställningar för mätområde, känslighet, stråle
och ekolod, enligt instruktionerna som börjar på
sidan 5.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Skärmen Delad zoombild
På skärmen Hem väljer du Delad zoombild om du vill visa fullständiga ekolodsdata och en inzoomad
del av samma skärmbild.
Djup, temperatur, fart
genom vatten, och
batterispänning
Skala för
zoomat djup
Zoomfönster
Mätområde
Givarläge
Tryck på MENU (Meny) om du vill ändra inställningar för mätområde, känslighet, zoom, djupkurva
och ekolod, enligt instruktionerna som börjar på sidan 5.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Skärmen Siffror
Skärmen Siffror visar numerisk information i stället för ett diagram. Informationen som visas beror på
givarens kapacitet.
Alla ekolodsgivare visar djup. Givare med temperaturfunktion visar fältet Vattentemperatur. Givare
med hastighetsfunktion eller separata hastighetshjul visar fälten Fart genom vattnet och Logg.
Nollställa loggen:
På skärmen Hem väljer du Siffror > MENU (Meny) > Nollställ logg > Ja.
10
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Skärmen Temperaturlogg
Om du använder en givare med temperaturfunktion visas en grafisk logg över temperaturer på
skärmbilden Temperaturlogg. Diagrammet rullar åt vänster när information tas emot.
Temperatur
och djup
Temperaturområde
Förfluten
tid
Varaktighet
Justera diagrammets tidsskala:
1. På skärmen Hem väljer du Temperaturlogg > MENU (Meny) > Varaktighet.
2. Tryck upp eller ned på navigeringsknapparna och tryck sedan på SELECT (Välj).
Justera diagrammets temperaturskala:
1. På skärmen Hem väljer du Temperaturlogg > MENU (Meny) > Skala.
2. Tryck upp eller ned på navigeringsknapparna för att välja temperaturintervall. Tryck sedan på
SELECT (Välj).
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C11
Skärmen Konfigurering
Skärmen Konfigurering innehåller alternativ
för att definiera och ändra alla Fishfinderinställningar.
• Djupt vatten – Ange ett larm som ljuder
när djupet är större än det angivna värdet.
Om du väljer På kan du trycka upp eller
ned på navigeringsknapparna för att
välja maxdjupet. Tryck sedan på SELECT
(Välj).
• Fisk – Ange ett larm som ljuder när
Fishfinder 300C upptäcker ett svävande
föremål motsvarande de angivna
symbolerna.
Avger ett larm för alla
fiskstorlekar.
Avger endast ett larm för
medelstora och stora fiskar.
Avger endast ett larm för
stora fiskar.
Larm
Ange ljudlarm på Fishfinder 300C:
Välj Konfigurering > Larm på skärmen Hem.
• Grunt vatten – Ange ett larm som ljuder
när djupet är mindre än det angivna
värdet. Om du väljer På kan du trycka upp
eller ned på navigeringsknapparna för
att justera minimidjupet. Tryck sedan på
SELECT (Välj).
12
• Vattentemperatur – Ange ett larm
som ljuder när givaren rapporterar en
temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller
under den angivna temperaturen. Om
du väljer På kan du trycka upp eller ned
på navigeringsknapparna för att välja
temperatur. Tryck sedan på SELECT
(Välj).
• Batteri – Ange ett larm som ljuder när
batteriet når en förangiven minimispänning.
Om du väljer På kan du trycka upp eller
ned på navigeringsknapparna för att
välja batteriets minimispänning. Tryck
sedan på SELECT (Välj).
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
• Avdrift – Ange ett larm som ljuder när
djupet ändras med det förangivna värdet.
Om du väljer På kan du trycka upp eller
ned på navigeringsknapparna för att
välja ändringen i avdrift. Tryck sedan på
SELECT (Välj).
Visning
Justera belysningen eller växla mellan
dag- och nattläge:
På skärmen Hem väljer du Konfigurering >
Visning.
• Belysning – Tryck vänster eller höger på
navigeringsknapparna.
• Dag-/Nattläge – Tryck ned på
navigeringsknapparna så markeras
dag-/nattfältet. Tryck vänster eller höger på
navigeringsknapparna om du vill växla
mellan dag- och nattläge.
Ekolod
Ändra på ekolodsinställningarna:
På skärmen Hem väljer du Konfigurering >
Ekolod. Ändra ekolodsinställningarna enligt
beskrivningen som börjar på sidan 6.
System
Ändra på systeminställningarna:
På skärmen Hem väljer du Konfigurering >
System.
• Summer – Anger att ett ljud hörs vid larm
(sidan 12) eller när knappar trycks ned.
Välj Av, Endast larm eller På (knappar
och larm).
• Simulator – Gör att du kan öva med eller
utan en givare.
• NMEA ut – Gör att Fishfinder 300C kan
sända information till annan NMEA 0183kompatibel elektronisk utrustning.
• Autostart – Anger att Fishfinder 300C
startas automatiskt när strömmen slås på
efter strömavbrott. Fishfinder 300C startas
inte automatiskt om den stängs av med
strömknappen .
• Språk – Här anger du visningsspråk.
• Systeminformation – Visar information
om programvaruversion och Fishfinder
300C:s ID-nummer.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C13
• Fabriksinställningar – Tar bort alla
ändrade inställningar och stänger av
Fishfinder 300C. När du startar Fishfinder
300C igen måste du konfigurera om
initialinställningarna (sidan 16).
Enheter
Ändra måttenheter:
På skärmen Hem väljer du Konfigurering >
Enheter.
• Djup – Välj Fot (ft), Meter (m) eller
Famnar (fa).
• Vattentemperatur – Välj Fahrenheit (°F)
eller Celsius (°C). (Endast tillgängligt med
givare med temperaturfunktion.)
• Fart genom vattnet – Välj Mile per timma
(mph), Kilometer per timma (km/h) eller
Knop (kt). (Endast tillgängligt med givare
med hastighetsfunktion eller separata
hastighetshjul.)
• Distans – Välj Brittiska (mi),
Metriska (km) eller Nautiska (nm).
(Endast tillgängligt med givare med
hastighetsfunktion.)
14
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Bilaga
Specifikationer
Fysiska specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
Storlek: 41/2 tum H × 41/2 tum B × 23/8 tum D
(11,43 cm × 11,43 cm × 6,03 cm)
Vikt: 275 gram (9,7 oz.),
365 gram (12,9 oz.) med kulfäste
Skärm: 31/2 tum diagonalt (8,89 cm),
QVGA-bildskärm med justerbar ljusstyrka,
320 × 240 bildpunkter, kan visa 4 096 färger
Hölje: Helt tätad, stöttålig plastlegering,
vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
Temperaturområde: Från -15 till +55 ºC
Strömförsörjning: 10–33 V DC
Säkring: AGC/3AG – 3,0 A
Ekolod
•
•
•
•
Ström: 150 W (RMS), 1 200 W (topp-tilltopp)
Spänningsintervall för ekolod: 10–20 V
DC
Frekvens: 80/200 kHz
Djup: 275 meter (900 fot) (Djupkapaciteten
beror på vattnets salthalt, bottentyp och
andra vattenförhållanden.)
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C15
Initiera Fishfinder 300Cinställningarna
Första gången du startar Fishfinder 300C måste
du ställa in ett antal grundinställningar. Du
måste också ställa in dessa inställningar när du
återställer fabriksinställningar (sidan 14). Var
och en av dessa inställningar kan ändras senare,
antingen via skärmbilden Ekolodsinställningar
(Färgpalett) eller skärmen Konfigurering (Språk
och enheter).
Initiera dina Fishfinder 300Cinställningar:
1. Språk – Välj visningsspråket.
2. Enheter – Välj Brittiska (mph, fot,
°F), Metriska mått (km/h, m, °C) eller
Nautiska mått (knop, ft, °F).
3. Färgpalett – Välj Vit eller Blå som
bakgrund på ekolodsskärmar.
4. Välj OK.
16
Larm och meddelanden
Fishfinder 300C visar varningsmeddelanden
på skärmen. När ett meddelande visas trycker
du på knappen SELECT (Välj) för att bekräfta
meddelandet och återgå till den skärmbild du
visade.
Batterilarm – Batterispänningen har fallit under
det angivna värdet (Konfigurering > Larm >
Batteri > På).
Batterispänningen är för hög – Den
inkommande spänningen är för hög. Fishfinder
300C stängs av om 10 sekunder. Sänk den
inkommande spänningen till högst 33 volt.
Farten för låg för att kalibrera – Båten rör sig
inte snabbt nog för att hastighetshjulet ska kunna
tillhandahålla en giltig hastighet.
Kan inte mäta så hög spänning. Begränsat till
övre gränsvärde – Batterispänningen är högre
än vad Fishfinder 300C kan läsa.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Kan inte mäta så låg spänning. Begränsat till
nedre gränsvärdet – Batterispänningen är
lägre än den spänning då Fishfinder 300C stängs
av automatiskt.
Djupvattenlarm – Det angivna djupet
(Konfigurering > Larm > Djupt vatten > På)
har nåtts.
Avdriftslarm – Djupet har ändrats med det
angivna värdet (Konfigurering > Larm >
Avdrift > På).
Vattentemperaturen inom/utanför
larmområdet – Målvattentemperaturen är 1,1 °C
(2 °F) över eller under vattentemperaturlarmet
(Konfigurering > Larm > Vattentemperatur >
På). Dessa meddelanden visas när du kommer in
i eller lämnar den zonen.
Fisklarm – En ikon visas (sidan 12) och en
ljudsignal avges (om funktionen är aktiverad)
när en fisk upptäcks. Det här larmet visar ingen
meddelanderam.
Ekolod avaktiverat p.g.a. hög spänning.
Kontrollera enhetens spänning – Fishfinder
300C:s spänning är större än 20 volt. Kontrollera
batteriets spänning (Konfigurering > Siffror).
Stäng av Fishfinder 300C och slå på den igen om
du vill återställa ekolodet.
Ekolodet är trasigt, enheten måste repareras.
– Det har uppstått ett internt problem med
Fishfinder 300C. Kontakta återförsäljaren eller
Garmins produktsupport och lämna in Fishfinder
300C för service.
Givaren är inte ansluten. Ekolodet är avstängt
– Givaren eller kabeln är inte monterade eller
behöver repareras. Om givarkabeln tas bort när
Fishfinder 300C är på, kopplar du in den igen
och stänger av och slår på strömmen.
Fartgivaren fungerar inte. – Ingen fartgivare
har upptäckts. Kontrollera anslutningarna.
Grundvattenlarm – Larmdjupet för grunt vatten
(Konfigurering > Larm > Grunt vatten > På)
har nåtts.
Simulator – Fishfinder 300C är i simulatorläge.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C17
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att
fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå
till http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot, i
original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om
användningen av Fishfinder 300C. I USA
kontaktar du Garmins produktsupport per
telefon, 913 397 8200 eller 800 800 1020,
måndag-fredag, 8-17 (CST), eller går till
www.garmin.com/support/.
I Europa kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. på
+44 870 8501241 (utanför Storbritannien) eller
på 0808 2380000 (i Storbritannien).
18
Överensstämmelseförklaring
(DoC)
Härmed intygar Garmin att produkten Fishfinder
300C uppfyller de grundläggande kraven och
andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/
EC.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen
finns på Garmins webbplats för din Garminprodukt:
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Klicka på Manuals (Handböcker) och sedan
på Declaration of Conformity
(Överensstämmelseförklaring).
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA Fishfinder 300C
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN
I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU
BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR AVTALET
NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Äganderätten och de
intellektuella immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin
och är skyddad enligt de copyrightlagar
som gäller i USA samt enligt internationella
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare
att strukturen på, organisationen av och koden för
Programvaran är värdefulla företagshemligheter
som tillhör Garmin och att källkoden för
Programvaran är en värdefull affärshemlighet
som tillhör Garmin. Du intygar att du inte
kommer att dekompilera, demontera, ändra
eller bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra om
Programvaran eller någon del av den till läsbar
form eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte kommer
att exportera eller återexportera Programvaran till
något land i strid med de exportkontrollagar som
gäller i USA.
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C19
20
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C
Snabbstartshandbok för Fishfinder 300C21
Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter går du till
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Januari 2009
Artikelnummer 190-00864-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising