Garmin | Fishfinder 300C | Quick Start Guide | Garmin Fishfinder 300C hurtigstartveiledning

Garmin Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Fishfinder 300C
hurtigstartveiledning
© 2007, 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire
SO40 9RB STORBRITANNIA
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(til Storbritannia)
0808 2380000 (i Storbritannia)
Faks. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faks. 886/2.2642.9099
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det
på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut
én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi
av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert,
kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike
endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer
og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Ultrascroll® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. myGarmin™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Januar 2009
Delenummer 190-00864-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Komme i gang
Tips og snarveier for
Fishfinder 300C
• Trykk på HOME fra et hvilket som
helst skjermbilde for å gå tilbake til
skjermbildet Hjem.
• Trykk på MENU fra et av
hovedskjermbildene for å få tilgang
til avanserte innstillinger.
• Trykk på AV/PÅ-knappen for å
tilpasse skjerminnstillingene.
Standarder for
brukerveiledning
Når du får instruksjoner om å velge et element i
denne brukerveiledningen, trykker du enten på
en knapp eller trykker du VIPPEBRYTEREN
opp eller ned for å merke et element, og
deretter trykker du på SELECT. Små piler (>)
i teksten angir at du skal velge elementene i
den viste rekkefølgen. Hvis du for eksempel
får instruksjoner som “velg MENU > Zoom”
trykker du på MENU-knappen og deretter på
opp- eller ned-pilene på VIPPEBRYTEREN
til Zoom er merket, og deretter trykker du på
SELECT.
Hurtigkoblinger
Bruke tastaturet: side 3
Justere innstillingene for ekkolodd: side 6
Bruke skjermbildet Flasher: side 8
Bruke skjermbildet Splitt zoom: side 9
Bruke skjermbildet Nummer: side 10
Bruke skjermbildet Temp logg: side 11
Konfigurere Fishfinder 300C: side 12
Initialisere Fishfinder 300C: side 16
Tillegg: side 15
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Slå på Fishfinder 300C
Trykk på og hold nede AV/PÅ-knappen til
Fishfinder 300C piper og skjermbildet Hjem
vises.
Merk: Når du slår på Fishfinder 300C
for første gang, må du velge språk,
måleenhet og farge (side 16).
Justere bakgrunnsbelysningen:
1. Trykk på
AV/PÅ-knappen.
2. Trykk VIPPEBRYTEREN mot venstre eller
høyre og trykk deretter på SELECT.
Justere natt/dag-modus:
1. Trykk på
AV/PÅ-knappen.
Bruke simulatormodus
Hvis det ikke er koblet til noen svinger, vises
det ikke data. Bruk simulatormodus for å øve
og finne ut hvordan du bruker Fishfinder
300C-enheten.
Advarsel: I simulatormodus
simuleres dybde-, temperatur- og
hastighetsinformasjon. Det er ikke den
faktiske dybden, vanntemperaturen eller
fartøyhastigheten som vises.
Aktivere simulatormodus:
Velg Konfigurer > System > Simulator >
På i skjermbildet Hjem.
2. Trykk på VIPPEBRYTEREN for å merke
natt/dag-linjen.
3. Trykk VIPPEBRYTEREN mot venstre eller
høyre og trykk deretter på SELECT.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Grunnleggende bruk
Bruke Fishfinder 300C-tastaturet
AV/PÅ/BAKGRUNNSBELYSNING – Trykk og hold nede
for å slå Fishfinder 300C av eller på. Trykk og slipp for å
justere bakgrunnsbelysningen og dag/natt-modiene.
HOME – trykk på knappen for å komme tilbake til
skjermbildet Hjem.
Av/på/
bakgrunnsbelysning
Home
Vippebryter
VIPPEBRYTER – trykk opp, ned, til venstre eller høyre
for å merke felt og angi data.
Select
SELECT – trykk på knappen for å velge merkede elementer
og bekrefte meldingene på skjermen.
Menu
MENU – trykk på knappen hvis du vil ha tilgang til flere
innstillinger eller gå tilbake til det forrige skjermbildet.
Forstå skjermbildet Hjem
Full skjerm – viser en graf av ekkoloddavlesningene i hele skjermbildet
(side 4).
Flasher – viser en rund flasher for å vise svingerens ekkoloddavlesninger
som et alternativ til grafen (side 8).
Splitt zoom – viser et delt skjermbilde med den vanlige grafen til høyre
og en graf som er zoomet til det nivået du ønsker, til venstre (side 9).
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Nummer – viser datafelt som viser informasjonen numerisk (side 10).
Temp logg – viser en justerbar graf av vanntemperaturen når du bruker en kompatibel svinger
eller føler (side 11).
Konfigurere – konfigurerer innstillingene til Fishfinder 300C (side 12).
Forstå Full Skjerm
Velg Full Skjerm hvis du vil vise en graf over ekkoloddavlesningene på full skjerm, i skjermbildet
Hjem. Avstandsskalaen på høyre side av skjermen viser dybden til registrerte objekter mens
skjermbildet rulles fra høyre mot venstre. Fargene indikerer relativ styrke på retursignalet. (Når du
bruker det hvite standard fargevalget, indikerer rød det sterkeste retursignalet og svart det svakeste.)
Dybde, temperatur,
vannhastighet og
batterispenning
Objekter
Skala
Bunn
Svingermodus
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Skala
Slik stiller du inn dybdeskalaen på den
høyre siden av skjermen:
Fra Full skjerm trykker du VIPPEBRYTEREN
til høyre eller venstre for å angi dybdeskalaen.
Velg Auto-skala for å angi skalaen automatisk
avhengig av dybden ved den gjeldende
posisjonen.
Eller velg Full Skjerm > MENU > Skala >
Manuell skala i skjermbildet Hjem. Bruk
VIPPEBRYTEREN for å angi dybdeskala.
Forsterkning
Slik justerer du følsomheten
(forsterkning) til ekkoloddmottakeren:
1. Velg Full skjerm > MENU > Forsterkning
i skjermbildet Hjem.
2. Velg Manuell forsterkning eller
Automatisk forsterkning. Hvis du
velger Manuell forsterkning, trykker du
VIPPEBRYTEREN til høyre eller venstre
for å merke forsterkningen før du trykker
på SELECT. Øk forsterkningen for å se
flere detaljer. Hvis skjermbildet er rotete,
kan du redusere forsterkningen.
Stråle
Slik velger du smal eller bred stråle
på ekkoloddsektoren:
1. Velg Full skjerm > MENU > Stråle
i skjermbildet Hjem.
2. Velg Bred eller Smal. Velg Bred for
å vise et større område. Velg Smal for
å vise flere detaljer.
Zoom
Slik velger du zoom i skjermbildet:
1. Velg Full skjerm > MENU > Zoom
i skjermbildet Hjem.
2. Velg Ingen zoom, 2x eller 4x. Velg
Bunnlås for å låse zoomvinduet til bunnen.
Velg Splitt zoom for å bytte til skjermbildet
Splitt zoom (side 9).
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Zoomdybde
Zoomdybde vises bare når 2x eller 4x zoom
er valgt.
Slik velger du zoomdybde:
1. Velg Full skjerm > MENU > Zoomdybde
i skjermbildet Hjem.
2. Velg Manuell zoomdybde eller
Automatisk zoomdybde. Hvis du
velger Manuell zoomdybde, trykker du
VIPPEBRYTEREN til høyre eller venstre
for å justere vinduet for zoomdybde, og
deretter trykker du på SELECT.
Dybdelinje
• Fargevalg – velg Hvit eller Blå.
Dette endrer bakgrunnen på
ekkoloddskjermbildene.
• Fiskesymboler – angir hvordan
ekkoloddet skal tolke objekter.
Objekter vises som symboler.
Bakgrunnsinformasjonen vises også,
noe som gjør det lettere å skille mellom fisk
og bunn.
Objekter vises som symboler.
Bakgrunnsinformasjonen vises også.
Dybden for hvert symbol vises også.
Objekter vises som symboler.
Bakgrunnsinformasjonen vises ikke.
Slik får du en spesifikk dybde på
skjermen:
Objekter vises som symboler.
Bakgrunnsinformasjonen vises ikke.
Dybden for hvert symbol vises.
2. Velg Av eller På. Hvis du velger På, trykker
du VIPPEBRYTEREN opp eller ned for å
justere dybdelinjen, og deretter trykker du
på SELECT.
• Scroll-hastighet – tilpasser hastigheten
for rulling av ekkoloddet fra høyre
til venstre med (Ultrascroll, Rask,
Middels eller Sakte). Hvis du bruker en
svinger som kan måle hastighet, kan du
velge Automatisk for å tilpasse scrollhastigheten automatisk til båtens hastighet.
1. Velg Full skjerm > MENU > Dybdelinje
i skjermbildet Hjem.
Ekkoloddoppsett
Slik endrer du ekkoloddinnstillingene:
Velg Full skjerm > MENU >
Ekkoloddoppsett i skjermbildet Hjem.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
• Overflatestøy – viser eller skjuler retursignaler til ekkoloddet nær overflaten. Skjul overflatestøy
for å redusere den visuelle forstyrrelsen.
• Hvitlinje – markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å hjelpe til med å identifisere
hvor hardt eller mykt objektet er. Høy er den mest følsomme innstillingen. Nesten alle
sterke retursignaler er markert med hvitt. Med innstillingen Lav markeres bare de
sterkeste retursignalene med hvitt.
• Kjølkalibrering (vises bare hvis det ikke er tilkoblet et fartshjul. Hvis et fartshjul er tilkoblet, kan
du se Svinger nedenfor) – kalibrerer overflateavlesningen for dybden på kjølen, slik at du kan
måle dybden fra bunnen på kjølen i stedet for fra svingeren. Angi et positivt tall for å kalibrere for
kjølen. Du kan angi en negativ verdi for å kompensere for et stort fartøy som ligger dypt i vannet.
Bruk VIPPEBRYTEREN til å justere kalibreringen, og trykk deretter på SELECT.
Svinger på overflaten
Angi et positivt tall (+) som angir dybden
fra bunnen av kjølen.
Svinger på bunnen av kjølen
Angi et negativt tall (-) for å vise dybden
fra overflaten.
• Svinger (vises bare hvis det er tilkoblet et fartshjul) – velg Kjølkalibrering for å kalibrere
dybden på kjølen. Still inn som beskrevet ovenfor.
Velg Kalibrere fart i vann for å kalibrere en svinger som kan måle fart eller et separat fartshjul.
Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere.
• Nummer – viser eller skjuler vanntemperatur, fart i vann (hvis du har en svinger som kan måle
fart eller et separat fartshjul) og batterispenning.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Forstå skjermbildet Flasher
Velg Flasher for å vise informasjon om
ekkoloddet på en sirkelformet dybdeskala,
i skjermbildet Hjem. Skalaen indikerer hva som
er under båten. Den er satt opp som en ring som
begynner på toppen og fortsetter med klokken.
Ekkoloddinformasjonen blinker i ringen når
den mottas på den dybden som vises. Fargene
indikerer ulik styrke på retursignalet. (Når du
bruker det hvite standard fargevalget, indikerer
rødt det sterkeste retursignalet, blått det svakeste
og hvitt at det ikke er noe retursignal.)
Batterispenning
Dybde- eller
ekkoloddavlesninger
Vanndybde
ved gjeldende
posisjon
Trykk på MENU for å endre innstillingene
for skala, forsterking, stråle og ekkolodd,
som beskrevet på side 5 og utover.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Forstå skjermbildet Splitt zoom
Velg Splitt zoom i skjermbildet Hjem for å vise alle ekkoloddata i tillegg til å zoome inn på en del i
det samme skjermbildet.
Dybde, temperatur,
vannhastighet og
batterispenning
Zoomet
dybdeskala
Zoomvindu
Skala
Svingermodus
Trykk på MENU for å endre innstillingene for skala, forsterking, stråle, zoom, dybdelinje og
ekkolodd, som beskrevet på side 5 og utover.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Forstå skjermbildet Nummer
Skjermbildet Nummer viser numerisk informasjon i stedet for en graf. Hvilken informasjon som
vises, kommer an på funksjonene til svingeren.
Alle ekkoloddsvingere viser dybde. Svingere som kan måle temperatur, viser feltet Vanntemp.
Svingere som kan måle hastighet, eller separate fartshjul, viser feltene Fart i vann og Kilometerteller.
Slik nullstiller du kilometertelleren.
Velg Nummer > MENU > Tilbakestill kilometerteller > Ja i skjermbildet Hjem.
10Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Forstå skjermbildet Temp logg
Hvis du bruker en svinger som kan måle temperatur, fører skjermbildet Temp logg en grafisk
logg som viser temperaturavlesninger. Grafen ruller mot venstre etter hvert som det kommer
inn informasjon.
Temperatur
og dybde
Temperaturområde
Medgått tid
Varighet
Slik justerer du tidsskalaen på grafen:
1. Velg Temp logg > MENU > Varighet i skjermbildet Hjem.
2. Trykk VIPPEBRYTEREN opp eller ned, og trykk deretter på SELECT.
Slik justerer du temperaturskalaen på grafen:
1. Velg Temp logg > MENU > Skala i skjermbildet Hjem.
2. Trykk VIPPEBRYTEREN opp eller ned for å velge temperaturskalaen, og trykk deretter
på SELECT.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning11
Forstå skjermbildet
Konfigurer
Skjermbildet Konfigurer inneholder alternativer
for å definere og justere generelle innstillinger.
• Grunt vann – stiller inn en alarm som
varsler når dybden er mindre enn den
angitte verdien. Hvis du velger På, trykker
du VIPPEBRYTEREN opp eller ned for
å velge den minste dybden, og deretter
trykker du på SELECT.
• Dypt vann – stiller inn en alarm som
varsler når dybden er større enn den
angitte verdien. Hvis du velger På, trykker
du VIPPEBRYTEREN opp eller ned for
å velge den største dybden, og deretter
trykker du på SELECT.
Alarmer
Slik stiller du inn Fishfinder 300C slik
at den varsler med en hørbar alarm:
• Fisk – stiller inn en alarm som varsler når
Fishfinder 300C oppdager objekter etter
angitte symboler.
Aktiverer en alarm for alle
fiskestørrelser.
Aktiverer en alarm bare
for middels store og store
fisker.
Aktiverer en alarm bare
for store fisker.
Velg Konfigurer > Alarmer i skjermbildet
Hjem.
12Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
• Vanntemp. – stiller inn en alarm som
varsler når svingeren rapporterer en
temperatur som er 1,1° C over eller under
den angitte temperaturen. Hvis du velger
På, trykker du VIPPEBRYTEREN opp eller
ned for å velge temperatur, og deretter
trykker du på SELECT.
• Batteri – stiller inn en alarm som
varsler når batteriet når det minimale
spenningsnivået som er angitt av
brukeren. Hvis du velger På, trykker du
VIPPEBRYTEREN opp eller ned for å
justere den minimale batterispenningen,
og deretter trykker du på SELECT.
• Avdrift – stiller inn en alarm som varsler
når dybden endres med den angitte
verdien. Hvis du velger På, trykker du
VIPPEBRYTEREN opp eller ned for
å velge endringer i avdrift, og deretter
trykker du på SELECT.
Visning
Slik justerer du bakgrunnsbelysningen
eller bytter mellom modiene Natt og
Dag:
Velg Konfigurer > Visning i skjermbildet
Hjem.
• Modiene natt/dag – trykk
VIPPEBRYTEREN ned for å merke
Natt/dag-linjen. Trykk VIPPEBRYTEREN
mot venstre eller høyre hvis du vil veksle
mellom dag- og nattmodus.
Ekkolodd
Slik endrer du ekkoloddinnstillingene:
Velg Konfigurer > Ekkolodd i skjermbildet
Hjem. Endre innstillingene for ekkolodd som
beskrevet på side 6 og utover.
System
Slik endrer du systeminnstillingene:
Velg Konfigurer > System i skjermbildet
Hjem.
• Piper – stiller inn pipelyder for alarmer
(side 12) eller når taster trykkes. Velg Av,
Bare alarmer eller På (taster og alarmer).
• Simulator – gjør det mulig å øve med
eller uten svinger.
• NMEA ut – gjør det mulig for Fishfinder
300C å overføre informasjon til annet
NMEA 0183-kompatibelt elektroniske
utstyr.
• Bakgrunnsbelysning – trykk
VIPPEBRYTEREN mot høyre
eller venstre.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning13
• Automatisk påslåing – stiller inn
Fishfinder 300C til å automatisk slå seg
på når strømmen er tilbake etter strømtap.
Fishfinder 300C slår seg ikke automatisk
på hvis den ble slått av med AV/PÅknappen.
• Språk – gjør det mulig å velge det språket
som skal vises på skjermen.
• Systeminformasjon – viser opplysninger
om programvareversjon og ID-nummeret
til Fishfinder 300C.
• Fabrikkinnstillinger – sletter alle justerte
innstillinger og slår av Fishfinder 300C.
Når du slår på Fishfinder 300C igjen, må
du rekonfigurere førstegangsinnstillingene
(side 16).
Enheter
Slik endrer du måleenhet:
Velg Konfigurer > Enheter i skjermbildet
Hjem.
• Dybde – velg Fot (ft), Meter (m) eller
Favner (fa).
• Vanntemp – velg Fahrenheit (°F) eller
Celsius (°C). (Bare tilgjengelig på svingere
som kan måle temperatur.)
• Fart i vann – velg Miles/time (mh),
Kilometer/time (km/t) eller Knop (kt).
(Bare tilgjengelig med svingere som
kan måle hastighet, eller med separate
fartshjul.)
• Distanse – velg Statutt (mi), Metrisk (km)
eller Nautisk (nm). (Bare tilgjengelig på
svingere som kan måle hastighet.)
14Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
•
•
•
•
•
•
•
Størrelse: 11,43 cm H × 11,43 cm B ×
6,03 cm D
Vekt: 275 gram
365 gram med bøylefeste
Skjerm: 8,89 cm diagonalt, QVGA-skjerm
med justerbar lysstyrke, 320 × 240 piksler,
kan vise 4096 farger
Kabinett: fullstendig tett, støtsikker
plastlegering. Kabinettet er vanntett i
henhold til IEC 529 IPX7-standarder
Temperaturområde: Fra -15° C til 55° C
Strømkilde: 10–33 VDC
Sikring: AGC/3AG – 3 A
Ekkolodd
•
•
•
•
Strøm: 150 W (RMS),
1200 W (spiss-til-spiss)
Ekkoloddets spenningsområde: 10–
20 VDC
Frekvens: 80/200 kHz
Dybde: 275 meter (Dybdekapasiteten
er avhengig av saltinnhold, bunntype
og andre vannforhold.)
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning15
Initialisere innstillingene for
Fishfinder 300C
Første gang du slår på Fishfinder 300C, må
du konfigurere en del førstegangsinnstillinger.
Disse innstillingene må også konfigureres
etter at fabrikkinnstillingene er gjenopprettet
(side 14). Hver av disse innstillingene kan endres
senere ved å bruke skjermbildet Ekkoloddoppsett
(fargevalg) eller Konfigurasjon (språk og
enheter).
Slik initialiserer du innstillingene for
Fishfinder 300C:
1. Språk – velg språket som skal vises
på skjermen.
2. Enheter – velg Statutt (mh, ft, °F),
Metrisk (km/t, m, °C) eller
Nautisk (kt, ft, °F).
3. Fargevalg – velg Hvit eller Blå som
bakgrunn på ekkoloddskjermbildene.
4. Velg OK.
Alarmer og meldinger
Fishfinder 300C-enheten bruker et
meldingssystem som viser meldinger på
skjermen, for å varsle deg om enhetens
driftskjennetegn. Når det vises en melding,
kan du trykke på SELECT for å bekrefte
meldingen og gå tilbake til skjermbildet
du var i.
Batterialarm – batterispenningen er under
verdien som er angitt i skjermen for batterialarm
(Konfigurer > Alarmer > Batteri > På).
Batterispenning for høy – inngangsspenningen
er for høy. Fishfinder 300C slås av om ti
sekunder. Reduser inngangsspenningen
til 35 volt eller mindre.
Båten går for sakte for kalibrering – båten
kjører ikke raskt nok til at hjulet på fartsmåleren
kan angi en gyldig fart.
Kan ikke lese så høye spenninger. Begrenset
til øvre område – spenningsverdien på
skjermbildet for batterialarm er høyere
enn det Fishfinder 300C kan lese.
16Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Kan ikke lese så lave spenninger. Begrenset
til nedre område – spenningsverdien på
skjermbildet for batterialarm er lavere enn det
spenningen er når Fishfinder 300C automatisk
slås av.
Dypvannsalarm – dybden for utløsing av
dypvannsalarmen (Konfigurer > Alarmer >
Dypt vann > På) er nådd.
Avdriftsalarm – dybden er endret med
verdien angitt i skjermbildet for avdriftsalarm
(Konfigurer > Alarmer > Avdrift > På).
Gå inn i (gå ut av) ønsket
vanntemperaturområde –
målvanntemperaturen er 2° F (1,1° C) over eller
under vanntemperatursalarmen (Konfigurer >
Alarmer > Vanntemp. > På). Disse meldingene
vises når du kommer inn i eller forlater denne
sonen.
Fiskealarm – når en fisk oppdages, vises det et
ikon (side 12), og enheten piper (hvis aktivert).
Denne alarmen har ikke meldingsfelt.
Simulerer operasjon – Fishfinder 300C er
i simulatormodus.
Ekkolodd ble deaktivert på grunn av
høy spenning. Kontroller spenningen på
enheten – spenningen for Fishfinder 300C er
større enn 20 volt. Kontroller batterispenningen
(Konfigurer > Nummer). Slå Fishfinder 300C
av og på igjen, for å gjenopprette ekkoloddet.
Ekkoloddfeil. Enheten må repareres – det
finnes et internt problem på Fishfinder 300C.
Kontakt forhandleren eller Garmin Kundestøtte
for å få Fishfinder 300C reparert.
Svinger er frakoblet. Ekkolodd slått
av – svingeren eller kabelen er ikke tilkoblet
eller må repareres. Hvis svingerkabelen kobles
fra mens Fishfinder 300C er slått på, må du
koble den til igjen og slå på strømmen.
Måleren for fart gjennom vann virker
ikke – finner ikke fartsmåleren. Kontroller
tilkoblingene.
Grunnalarm – dybden som er angitt for
grunnalarmen (Konfigurer > Alarmer >
Grunt vann > På), er nådd.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning17
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer
deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.
com. Oppbevar den originale kvitteringen, eller
en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på
når du bruker Fishfinder 300C. USA: Kontakt
Garmin Kundestøtte på telefon (913) 397-8200
eller (800) 800-1020, mandag til fredag, 08.00
til 17.00 amerikansk normaltid, eller gå til
www.garmin.com/support.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne
Fishfinder 300C-enheten samsvarer
med hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige
samsvarserklæringen, kan du gå til
Garmins webområde for ditt Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Klikk på brukerveiledninger, og velg
deretter samsvarserklæring.
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på
+44 (0) 870 8501241 (utenfor Storbritannia)
eller 0808 2380000 (i Storbritannia).
18Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE Fishfinder 300C GODTAR DU
FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til bruk av
programvaren som følger med denne enheten
(“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved normal
bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle
rettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin
og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre
innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen
i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører
Garmin. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller
redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren.
Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i
strid med USAs eksportlover.
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning19
20Fishfinder 300C hurtigstartveiledning
Fishfinder 300C hurtigstartveiledning21
Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB,
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Januar 2009
Delenummer 190-00864-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising