Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C Vejledning til lynstart

Garmin Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Fishfinder 300C
Vejledning til lynstart
© 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax. (913) 397.8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9RB UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(uden for Storbritannien)
0808.2380000
(kun i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax. +886 2.2642.9099
Alle rettigheder reserveret. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til
download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og
udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller
udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at
enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® og Ultrascroll® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og
andre lande. myGarmin™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Se arket Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Januar 2009
Delnummer 190-00864-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Sådan kommer du i gang
Fishfinder 300C Tip og
genveje
• Tryk på HJEM i alle skærmbilleder for
at vende tilbage til skærmen Hjem.
• Tryk på MENU i alle overordnede
skærmbilleder for at få adgang til
avancerede indstillinger.
• Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen
for at justere skærmindstillingerne.
Brug af betjeningsvejledning
Når du i denne vejledning får besked på at
vælge et emne, skal du enten trykke på eller
trykke op eller ned på VIPPEKNAPPEN for at
fremhæve emnet og derefter trykke på VÆLG.
Små pile (>) i teksten angiver, at du skal vælge
hvert element i rækkefølge. Hvis du f.eks. ser
“vælg MENU > Zoom”, så skal du trykke på
knappen MENU og derefter trykke på pilen op
eller ned på VIPPEKNAPPEN, indtil Zoom
fremhæves, tryk derefter på VÆLG.
Hurtige links
Sådan bruger du tastaturet: side 3
Sådan justerer du sonarindstillingerne:
side 6
Sådan bruger du skærmen Blinkfunktion:
side 8
Sådan bruger du skærmen Split zoom:
side 9
Sådan bruger du skærmen Datafelter:
side 10
Sådan bruger du skærmen Temp. log:
side 11
Sådan konfigurerer du Fishfinder 300C:
side 12
Sådan initialiserer du Fishfinder 300C:
side 16
Appendiks: side 15
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Sådan tænder du for
Fishfinder 300C
Tryk på og hold TÆND/SLUK-knappen
nede, indtil Fishfinder 300C bipper,
og skærmen Hjem vises.
Bemærk: Første gang du tænder for
Fishfinder 300C, skal du vælge sprog,
måleenheder og et farveskema (side 16).
Sådan justerer du
baggrundsbelysningen:
1. Tryk kort på
TÆND/SLUK-knappen.
2. Tryk til højre eller til venstre på
VIPPEKNAPPEN > VÆLG.
Sådan bruger du
simulatortilstand
Hvis der ikke er tilsluttet en transducer, vises
ingen data. Brug simulatortilstanden til at lære
og øve dig i at bruge din Fishfinder 300C.
Advarsel: I simulatortilstand er
oplysningerne om dybde, temperatur
og hastighed ikke den faktiske dybde,
vandtemperatur eller fartøjets hastighed.
Sådan aktiverer du simulatortilstand:
Vælg Opsætning > System > Simulator >
Til på skærmen Hjem.
Sådan justeres dag/nat funktionen:
1. Tryk kort på
TÆND/SLUK-knappen.
2. Tryk på VIPPEKNAPPEN for at
fremhæve dag/nat linjen.
3. Tryk til højre eller til venstre på
VIPPEKNAPPEN > VÆLG.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Basisbetjening
Sådan bruger du tastaturet til Fishfinder 300C
TÆND/SLUK/BAGGRUNDSBELYSNING Tryk, og hold tasten nede for at tænde eller slukke
for Fishfinder 300C. Tryk kort for at justere
baggrundsbelysningen og dag/nattilstande.
Strøm/
Baggrundslys
Hjem
HJEM - Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Vippeknap
VIPPEKNAP - Tryk op, ned, mod venstre eller mod
højre for at vælge felter og indtaste data.
Vælg
VÆLG - Tryk for at vælge markerede emner og
bekræfte skærmmeddelelser.
Menu
MENU - Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger
eller gå tilbage til det foregående skærmbillede.
Beskrivelse af skærmen Hjem
Fuld skærm - Viser en graf i fuld skærm over sonaraflæsninger (side 4).
Blinkfunktion - Åbner en rund blinkfunktion, som alternativ til den
fulde skærm, der viser transducerens sonaraflæsninger (side 8).
Split zoom - Åbner en splitskærm med den normale graf til højre og
en graf zoomet til det ønskede niveau til venstre (side 9).
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Datafelter - Viser et sæt datafelter til numerisk visning af oplysninger (side 10).
Temp. log - Viser en tilpasningsdygtig graf over vandtemperaturen, under anvendelse af en
kompatibel transducer eller sensor (side 11).
Konfigurer - Konfigurer indtillingerne på Fishfinder 300C (side 12).
Beskrivelse af den fulde skærm
På skærmen Hjem vælger du Fuld skærm for at få vist en graf i fuld skærm af sonaraflæsningerne.
Rækkevidden for dybdeskalaen i højre side af skærmbilledet viser dybden af de fundne objekter,
når skærmen ruller fra højre mod venstre. Farverne angiver den relative styrke af sonarens
returdata. (Når det hvide standardfarveskema anvendes, angiver rød det stærkeste signal
og sort det svageste signal.)
Dybde, temperatur,
fart gennem vandet
og batterispænding
Ikke-bundfaste mål
Område
Bund
Transducer
tilstand
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Område
Sådan indstilles afstanden i
dybdeskalaen i højre side af
skærmen:
Tryk op, ned, til højre eller til venstre på
VIPPEKNAPPEN på Fuld skærm for at
indstille dybdeskalaen. Vælg Auto dybde
område for automatisk at indstille dybde
område, afhængigt af dybden på din
aktuelle position.
Eller vælg Fuld skærm > MENU >
Område > Manuel dybde område på
skærmen Hjem. Brug VIPPEKNAPPEN
til at indstille dybdeskalaen.
Gain
Sådan indstilles sonarmodtagerens
følsomhed (gain):
Kegle
Sådan vælger du en bred eller smal
stråle på sonarens keglevinkel:
1. Vælg Fuld skærm > MENU > Kegle
på skærmen Hjem.
2. Vælg Bred eller Smal. Vælg Bred for at
få vist et større område. Vælg Smal for
at kunne se flere detaljer.
Zoom
Sådan vælger du zoomskærm:
1. Vælg Fuld skærm > MENU > Zoom
på skærmen Hjem.
2. Vælg Ingen zoom, 2x eller 4x. Vælg
Bund lås for at låse zoomvinduet til
bunden. Vælg Split zoom for at skifte
til skærmen Split zoom (side 9).
1. Vælg Fuld skærm > MENU > Gain på
skærmen Hjem.
2. Vælg Manuel Gain eller Auto Gain. Hvis
du vælger Manuel Gain, skal du trykke til
højre eller til venstre på VIPPEKNAPPEN
for at fremhæve gain, tryk derefter på
VÆLG. Du kan få vist flere detaljer ved
at øge gain. Hvis skærmen virker rodet,
skal du reducere gain.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Zoom dybde
Zoom dybde vises kun, når der er valgt 2x
eller 4x zoom.
Sådan vælger du zoom dybde:
1. Vælg Fuld skærm > MENU > Zoom
dybde på skærmen Hjem.
2. Vælg Manuel zoom dybde eller Auto
zoom dybde. Hvis du vælger Manuel
zoom dybde, skal du trykke til højre
eller venstre på VIPPEKNAPPEN for
at justere zoom dybde, tryk derefter
på VÆLG.
Dybde linje
Sådan refererer du til en bestemt
dybde på skærmen:
1. Vælg Fuld skærm > MENU >
Dybde linje på skærmen Hjem.
2. Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger
Til, skal du trykke op eller ned på
VIPPEKNAPPEN for at justere dybde
linjen, tryk derefter på VÆLG.
Sonarens opsætning
Sådan ændrer du
sonarindstillingerne:
Vælg Fuld skærm > MENU > Ekkolods
opsætning på skærmen Hjem.
• Farve skema - Vælg hvid eller blå.
Dette ændrer baggrunden på alle
sonarskærme.
• Fiskesymbol - Indstil, hvordan sonaren
skal fortolke bundfaste mål.
Bundfaste mål vises som
symboler med visning af
baggrundsoplysninger, hvilket gør
det nemmere at se forskel på fisk
og strukturer.
Bundfaste mål vises som
symboler med visning af
baggrundsoplysninger. Måldybden
for hvert symbol vises også.
Bundfaste mål vises som
symboler uden visning af
baggrundsoplysninger.
Bundfaste mål vises som
symboler uden visning af
baggrundsoplysninger. Måldybden
for hvert symbol vises.
• Scroll fart - Juster, hvor hurtigt sonaren
ruller fra venstre til højre (Ultrascroll,
Hurtig, Medium eller Langsom). Hvis
du bruger en hastighedskompatibel
transducer, skal du vælge Auto for at få
rullehastigheden til automatisk at justere
sig efter bådens vandhastighed.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
• Overflade støj - Vis eller skjul de sonare returdata nær vandets overflade. Skjul overfladestøj
for at reducere visuel støj.
• Hvidlinje - Fremhæver det stærkeste signal fra bunden for at hjælpe med at skelne hårde
og bløde objekter. Høj er den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærke returneringer
fremhæves med hvidt. Med indstillingen Lav fremhæves kun de stærkeste returdata med
hvidt.
• Køl offset (kun synligt, hvis der ikke er påsat et hastighedshjul; se Transducer nedenfor,
hvis der er påsat et hastighedshjul) - udligner overfladelæsningen af en køls dybde, så du
kan måle dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transduceren. Indtast et
positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et negativt tal, så du kan kompensere for et stort
fartøj, der kan trække flere meter vand. Brug VIPPEKNAPPEN til at justere offset, tryk
derefter på VÆLG.
Transducer ved overfladen
Indtast et (+) positivt tal for at få
vist dybden fra bunden af kølen.
Transducer ved bunden af kølen
Indtast et (-) negativt tal for at få
vist dybden fra overfladen.
• Transducer (kun synligt, hvis der er påsat et hastighedshjul) - Vælg Køl offset for at
justere til dybden af en køl. Indstil som beskrevet ovenfor.
Vælg Juster fart gennem vandet for at kalibrere en transducer med hastighedsmåler
eller separat hastighedshjul. Følg vejledningen på skærmen for at justere farten.
• Data felter - Viser eller skjuler vandtemperatur, fart gennem vandet (hvis du har en
transducer med hastighedsmåler eller separat hastighedshjul) og batterispænding.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Forstå skærmen
Blinkfunktion
På skærmen Hjem vælger du Blinkfunktion
for at vise sonaroplysninger på en cirkulær
dybdeskala. Skalaen angiver, hvad der befinder
sig under båden. Den er organiseret som en
ring, der starter i toppen og fortsætter med uret
rundt. Sonaroplysninger blinker på ringen, når
de registreres på den angivne dybde. Farverne
angiver de forskellige styrker af sonarens
returdata. (Når det hvide standardfarveskema
anvendes, angiver rød det stærkeste signal, blå
det svageste signal og hvid intet signal.)
Batterispænding
Dybden på
sonaraflæsningerne
Sikker dybde
på den aktuelle
placering
Tryk på MENU for at ændre område, gain,
kegle og sonarindstillinger, som beskrevet
begyndende på side 5.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Forstå skærmen Split zoom
På skærmen Hjem vælger du Split zoom til at få vist samtlige sonardata og en indzoomet del på
samme skærm.
Dybde, temperatur,
fart gennem vandet og
batterispænding
Indzoomet
dybdeskala
Vinduet
Zoom
Område
Transducer
tilstand
Tryk på MENU for at ændre område, gain, kegle, zoom, dybdelinje og sonarindstillinger, som
beskrevet begyndende på side 5.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Forstå skærmen Datafelter
Skærmen Datafelter viser numeriske oplysninger i stedet for en graf. De viste oplysninger
afhænger af transduceren.
Alle sonar transducere viser dybde. Transducere, der kan måle temperatur, viser feltet Vand
temperatur. Transducere, der kan måle hastighed, viser felterne Fart gennem vandet og
Distancetæller.
Sådan nulstilles distancetælleren:
På skærmen Hjem vælger du Datafelter > MENU > Nulstil distancetæller > Ja.
10Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Forstå skærmen Temp. log
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, vil skærmen Temp. log indeholde en
grafisk log over temperaturaflæsninger. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Temperatur
og dybde
Temperaturområde
Samlet tid
Varighed
Sådan justerer du grafens tidsskala:
1. På skærmen Hjem vælger du Temp. log > MENU > Varighed.
2. Tryk op eller ned på VIPPEKNAPPEN, tryk derefter på VÆLG.
Sådan justerer du grafens temperaturskala:
1. På skærmen Hjem vælger du Temp. log > MENU > Skala.
2. Tryk op eller ned på VIPPEKNAPPEN for at vælge temperaturområde, tryk derefter
på VÆLG.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart11
Forstå skærmen Opsætning
Skærmen Opsætning indeholder punkter, der
definerer universelle indstillinger for Fishfinder.
• Lavt vand - Indstil en alarm, der
skal lyde, når dybden bliver lavere
end den angivne værdi. Hvis du
vælger Til, skal du trykke op eller ned
på VIPPEKNAPPEN for at vælge
minimumdybde, tryk derefter på VÆLG.
• Dybt vand - Indstil en alarm, der
skal lyde, når dybden bliver større
end den angivne værdi. Hvis du
vælger Til, skal du trykke op eller ned
på VIPPEKNAPPEN for at vælge
maksimumdybde, tryk derefter på VÆLG.
Alarmer
Sådan indstilles Fishfinder 300C til
at udløse en hørlig alarm:
På skærmen Hjem vælger du Opsætning >
Alarmer.
• Fisk - Indstil en alarm til at blive udløst,
når Fishfinder 300C registrerer et mål
under båden, der passer til de angivne
symboler.
Der lyder en alarm ved
alle størrelser fisk.
Der lyder kun en alarm
ved medium størrelse
og store fisk.
Der lyder udelukkende
en alarm ved store fisk.
12Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
• Vand temperatur - Indstil en alarm til at
blive udløst, når transduceren rapporterer
en temperatur, der er 1,1° C over eller
under den specificerede temperatur.
Hvis du vælger Til, skal du trykke op
eller ned på VIPPEKNAPPEN for
at vælge temperatur, tryk derefter
på VÆLG.
• Batteri - Indstil en alarm til at blive udløst,
når batteriet når en brugerdefineret lav
spænding. Hvis du vælger Til, skal du
trykke op eller ned på VIPPEKNAPPEN
for at vælge minimumspænding, tryk
derefter på VÆLG.
• Afdrift - Indstil en alarm til at blive udløst,
når dybden skifter med den angivne
værdi. Hvis du vælger Til, skal du trykke
op eller ned på VIPPEKNAPPEN for
at vælge ændring i afdrift, tryk derefter
på VÆLG.
Display
Sådan justerer du
baggrundsbelysningen eller
skifter mellem dag- og nattilstand:
På skærmen Hjem vælger du Opsætning >
Display.
• Baggrundslys - Tryk til højre eller til
venstre på VIPPEKNAPPEN.
• Dag/nat funktion - Tryk ned på
VIPPEKNAPPEN for at fremhæve
linjen Dag/nat. Tryk til højre eller til
venstre på VIPPEKNAPPEN for at
skifte mellem dag- og nattilstand.
Sonar
Sådan ændrer du
sonarindstillingerne:
På skærmen Hjem vælger du Opsætning >
Sonar. Tilpas sonarindstillinger som
beskrevet begyndende på side 6.
System
Sådan ændrer du
systemindstillingerne:
På skærmen Hjem vælger du Opsætning >
System.
• Bipper - Indstil, hvordan bip skal lyde ved
en alarm (side 12), eller når der trykkes
på taster. Vælg Fra, Kun alarmer eller
Til (Tastatur & alarmer).
• Simulator - Giver dig mulighed for at
øve dig med eller uden en transducer.
• NMEA output - Gør det muligt for
Fishfinder 300C at sende oplysninger
til andet NMEA 0183-kompatibelt
elektronisk udstyr.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart13
• Auto tænding - Indstiller Fishfinder 300C
til automatisk at tænde, når strømmen
slås til efter strømudfald. Fishfinder 300C
tænder ikke automatisk, hvis der er
blevet slukket for den på knappen
TÆND/SLUK.
• Sprog - Giver mulighed for at vælge
skærmsproget.
• Systeminformation - Viser oplysninger
om softwareversion og Fishfinder 300C’s
ID-nummer.
• Fabriksindstillinger - Sletter alle
ændrede indtillinger og slukker for
Fishfinder 300C. Når du tænder for
Fishfinder 300C igen, er du nødt til
at konfigurere de grundlæggende
indstillinger igen (side 16).
Enheder
Sådan ændrer du måleenheder
På skærmen Hjem vælger du Opsætning >
Enheder.
• Dybde - Vælg Fod (ft), Meter (m) eller
Favne (fa).
• Vand temp. - Vælg Fahrenheit (°F)
eller Celsius (°C). (Kun muligt med
transducere, der kan måle temperaturer).
• Fart gennem vandet - Vælg Miles/
hour (mh), Kilometer/time (kt) eller
Knob (kn). (Kun muligt med transducere,
der kan måle hastighed, eller separate
hastighedshjul.)
• Distance - Vælg Statute (mi),
Metrisk (km) eller Nautisk (nm).
(Kun muligt med transducerere,
der kan måle hastighed.)
14Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
Størrelse: 11,43 cm × 11,43 cm ×
6,03 cm (HxBxD)
Vægt: 275 g, 365 g med monteringsbøjle
Display: 31/2" diagonalt (9 cm),
QVGA-display med justerbar lysstyrke,
320 × 240 pixel, kan vise 4.096 farver
Hus: Fuldt tætnet, robust plastlegering,
vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7
Temperaturområde: Fra -15ºC
til 55ºC (5ºF til 131ºF)
Strømtilførsel: 10–33 V dc
Sikring: AGC/3AG – 3,0 A
Sonar
•
•
•
•
Effekt: 150 W (RMS),
1.200 W (peak-to-peak)
Sonar-spændingsområde: 10-20 V DC
Frekvens: 80/200 kHz
Dybde: 275 m (900 fod)
(dybdekapaciteten afhænger af
vandets saltindhold, bundtype
og andre vandforhold.)
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart15
Sådan initialiserer du
indstillingerne på
Fishfinder 300C
Første gang, du tænder for Fishfinder 300C,
skal du konfigurere en række indstillinger.
Disse indstillinger skal også konfigureres, når
du genopretter fabriksindstillingerne (side 14).
Hver af disse indstillinger kan senere ændres på
enten skærmen Sonar opsætning (Farve skema)
eller skærmen Opsætning (Sprog og Enheder).
Sådan initialiserer du indstillingerne
på Fishfinder 300C:
1. Sprog - Vælg skærmsproget.
2. Enheder - Vælg Statute (mh, ft, °F),
Metrisk (kt, m, °C) eller
Nautisk (kn, ft, °F).
3. Farve skema - Vælg Hvid eller Blå
som baggrund på sonarskærme.
4. Vælg OK.
Alarmer og meddelelser
Fishfinder 300C bruger skærmmeddelelser til
at informere dig om driftskarakteristikkerne.
Når der vises en meddelelse, skal du trykke på
VÆLG for at godkende meddelelsen og vende
tilbage til det aktuelle skærmbillede.
Batteri alarm - Batterispændingen er
faldet under den værdi, der er angivet på
batterialarmskærmbilledet (Opsætning >
Alarmer > Batteri > Til).
Batteri spænding er for høj Indgangsspændingen er for høj. Fishfinder
300C lukker ned om 10 sekunder. Reducer
indgangsspændingen til 33 volt eller mindre.
Båden bevæger sig for langsomt til
kalibrering - Båden bevæger sig ikke hurtigt
nok til, at hastighedshjulet kan bestemme en
gyldig fart.
Spænding så høj kan ikke indlæses Spændingsværdien på skærmen Batteri alarm
er højere, end Fishfinder 300C kan læse.
16Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Spænding så lav kan ikke indlæses Spændingsværdien på skærmen Batteri
alarm er lavere end den spænding, hvor
Fishfinder 300C automatisk slukker.
Dybvands alarm - Dybden på
dybvandsalarmen (Opsætning >
Alarmer > Dybt vand > Til) er nået.
Afdrift alarm - Dybden er ændret med den
mængde, der er angivet på skærmen Afdrift
alarm (Opsætning > Alarmer > Afdrift > Til).
Indtastet vand temperatur (ikke)
registreret - Vandtemperaturen er 1,1°C
over eller under alarmen for vandtemperatur
(Opsætning > Alarmer > Vand temp. > Til).
Disse meddelelser vises, når du kommer ind
i eller forlader denne zone.
Fiske alarm - Der vises et ikon (side 12), og
der afspilles biplyde (hvis disse er aktiveret),
når der registreres en fisk. Denne alarm udløser
ikke et meddelelsesbanner.
Lavt vands alarm - Dybden, der udløser
alarmen for lavt vand (Opsætning >
Alarmer > Lavt vand > Til), er nået.
Simulator funktion - Fishfinder 300C er i
simulatortilstand.
Sonar deaktiveret pga. høj spænding.
Kontroller enhedsspænding - Spændingen
på Fishfinder 300C er mere end 20 volt.
Kontroller spændingen på batteriet
(Opsætning > Datafelter). Sluk og
tænd derefter igen for Fishfinder 300C
for at gendanne sonaren.
Sonar mislykkedes, enheden skal
repareres - Der er opstået et internt
problem i Fishfinder 300C. Kontakt din
forhandler eller Garmins produktsupport,
så du kan få Fishfinder 300C serviceret.
Transducer afbrudt, sonar slukket Transduceren eller kablet er ikke tilsluttet,
eller de skal repareres. Hvis transducerkablet
fjernes, mens Fishfinder 300C er tændt, skal
du sætte det i igen og tænde.
Vandhastighedssensor fungerer
ikke - Vandhastighedssensoren blev
ikke fundet. Kontroller forbindelserne.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart17
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre
vores onlineregistrering i dag. Gå til http://
my.garmin.com. Opbevar den originale
købskvittering, eller en kopi af den, på et
sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål
omkring brugen af din Fishfinder 300C. I USA
kan du kontakte Garmin Product Support på
tlf. nr.: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020,
mandag-fredag, kl. 8:00-17:00 centraltid; eller
besøg www.garmin.com/support/.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at denne Fishfinder 300C
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Her kan du se hele
overensstemmelseserklæringen vedr.
dit Garmin-produkt:
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Klik på Manualer,
og vælg derefter linket
Overensstemmelseserklæring.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden
for Storbritannien) eller på 0808 2380000
(kun i Storbritannien).
18Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE Fishfinder 300C ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder
til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur, organisering
og kode er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må eksportere
eller reeksportere softwaren til noget land i strid
med USAs love om eksportregulering.
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart19
20Fishfinder 300C Vejledning til lynstart
Fishfinder 300C Vejledning til lynstart21
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins
hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Januar 2009
Delnummer 190-00864-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising