Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Installationsinstruktioner

Garmin GDL 40, Canada Installationsinstruktioner
Installationsinstruktioner för GDL® 40
Om GDL 40
GDL 40-antennen förser kompatibla
Garmin-plottrar på ditt NMEA 2000®nätverk med GSM-väderdata. GDL 40
ansluter till mobilmaster i området för att
ta emot väderdata som köps direkt från en
Garmin-plotter från dag till dag, när behovet
uppstår.
Kontakta Garmins
produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor om produkten.
• Gå till www.garmin.com/support.
• Ring +1 913 397 8200 eller
+1 800 800 1020.
Registrera och aktivera
GDL 40
Innan du installerar GDL 40 på din båt
måste du aktivera den online. Under
aktiveringsprocessen måste du ange ett
kreditkort som ska belastas varje gång du
köper ett endagspass direkt från plottern.
1. Anteckna enhets-ID-numret och
serienumret (S/N) från din GDL 40
nedan.
Numren finns på en klisterdekal på
antennen samt på förpackningens utsida.
Enhetens ID
S/N
När du har registrerat och aktiverat
antennen köper du ett endagspass direkt
från plottern vid behov.
Installera GDL 40
 Varning
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd
och andningsskydd när du borrar, skär eller
slipar. Kontrollera alltid vad som finns
bakom ytan som du ska borra eller skära i.
Medföljande delar
Innan du installerar din enhet ska du
kontrollera att förpackningen innehåller
följande delar. Kontakta genast din Garminåterförsäljare om det saknas delar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GDL 40-antenn
Ytmonteringsfäste
Mastmonteringsfäste
Monteringsfäste under däck
Tre självgängande M4-skruvar
M3-inställd skruv
NMEA 2000 T-kontakt
NMEA 2000-droppkabel
Installationsinstruktioner, mall för
ytmontering och registreringsblad
Verktyg som behövs
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Försänkare – vid montering på glasfiber
Figursåg – hål för ytmontering
Skruvmejsel – för ytmontering av
skruvar
Valfri utrustning
2. Gå till http://my.garmin.com.
3. Så här slutför du en åtgärd:
• Logga in på ditt myGarmin-konto.
• Om du inte redan har ett myGarminkonto skapar du ett konto nu.
4. Registrera din produkt genom att klicka
på länken.
5. Följ instruktionerna på skärmen.
April 2011
• Marint tätningsmedel
• Självgängande M4-skruvar, kortare än 25
mm (1 tum) – beroende på hur tjock ytan
är när du använder ett monteringsfäste
under däck (sidan 4)
• Extra NMEA 2000-nätverkskomponenter
(sidan 5)
• Extern mobiltelefonantenn, antennkabel
och kontaktadapter (sidan 5)
190-01243-79 Rev. A
GDL 40–0110233910
Tryckt i Taiwan
Montera antennen
Du kan ytmontera GDL 40-antennen
(sidan 2), fästa den vid ett
standardmarinfäste (sidan 3) eller montera
antennen under glasfiber (sidan 4).
Monteringsplatsavvägningar
För bästa mottagning bör du göra dessa
avvägningar när du väljer monteringsplats.
• Montera antennen på en plats med
obehindrad sikt mot himlen i alla
riktningar.
• Montera antennen där den inte täcks av
båtens yttre struktur, en radarenhet eller
en mast ➊.
• Högre monteringsplatser ger bättre
mottagning.
➊
➋
➍
➌
➎
• Montera inte antennen nära källor till
elektromagnetisk strålning (EMI =
electromagnetic interference) ➋ som t.ex.
motorn eller annan stor marinelektronik.
• Montera antennen på minst 1 m (3 fot)
avstånd från radarstrålens väg eller en
VHF-radioantenn ➌.
◦◦ Det bästa är att montera antennen
ovanför radarstrålens väg ➍.
◦◦ Det fungerar även att montera
antennen under radarstrålens väg ➎.
• Montera antennen på minst 15 cm
(5,9 tum) avstånd från en magnetisk
kompass för att undvika störningar med
kompassen.
2
Kontrollera en monteringsplats
1. Välj en monteringsplats (sidan 2).
2. Fäst antennen tillfälligt på vald plats.
3. Testa att antennen fungerar som den ska
på plottern.
4. Om du upplever störningar med annan
elektronik kan du försöka med en annan
plats.
5. Upprepa steg 3 och 4 tills du hittat en
monteringsplats där antennen fungerar
som den ska.
När du har kontrollerat att antennen fungerar
som den ska på monteringsplatsen monterar
du antennen permanent.
Montera antennen på en yta
1. Välj en monteringsplats för antennen
och kontrollera att den fungerar som den
ska på den platsen (sidan 2).
2. Beskär mallen för ytmontering och
försäkra dig om att antennen får plats på
den valda monteringsplatsen (sidan 2).
3. Ta bort skyddstejpen på mallens baksida
och fäst mallen på monteringsplatsen.
4. Använd en 3,2 mm (1/8 tum) borrspets
och borra de tre rikthålen som är
utmärkta på mallen.
Obs! Om du monterar antennen på
glasfiber bör du använda en försänkare
för att borra en försänkning genom det
övre gelcoat-lagret (men inte djupare).
På så sätt undviker du sprickor i gelcoatlagret när skruvarna dras åt.
5. Använd en 10 mm (3/8-tums) borrspets
och förborra ett hål för figursågbladet, så
som anges på mallen.
6. Skär ut det mittre hålet med en figursåg
så som anges på mallen.
Installationsinstruktioner för GDL 40
7. Fäst ytmonteringsfästet ➋ vid
monteringsytan ➌ med hjälp av de tre
M4-skruvarna ➊.
➐
➊
➏➎
Montera antennen med kabeln dragen
på utsidan av masten
1. Välj en monteringsplats för antennen
och kontrollera att den fungerar som den
ska på den platsen (sidan 2).
2. Led en NMEA 2000-droppkabel genom
mastmonteringsfästet ➊.
➌
➍
➍
➋
➌
8. Se till att den stora packningen sitter på
plats längst ned på antennen ➍.
9. Led en NMEA 2000-droppkabel genom
mitthålet och anslut den till antennen ➎.
10. Om du använder en extern
mobiltelefonantenn (sidan 5) leder du
antennkabeln genom mitthålet och
ansluter den till GDL 40-antennen ➏.
11. Placera antennen på ytmonteringsfästet
och vrid den medurs tills den låses fast.
12. Sätt fast antennen på monteringsfästet
med den M3-inställda skruven ➐.
13. Led NMEA 2000-droppkabeln bort från
källor till elektroniska störningar.
14. Anslut antennen till ditt NMEA
2000-nätverk (sidan 5).
Montera antennen på en mast
Med mastmonteringsfästet kan du montera
antennen på ett standardmarinfäste
(medföljer ej). Ett gängat standardmarinfäste
har följande egenskaper:
• En ytterdiameter på en tum
• Gängor, där det går 14 gängor på en tum
Obs! En extern mobiltelefonantenn är inte
kompatibel med mastmonteringsfästet
(sidan 5).
Installationsinstruktioner för GDL 40
➊
➋
3. Placera kabeln i det lodräta spåret ➋
längs mastmonteringsfästets bas.
4. Skruva på mastmonteringsfästet på ett
standardmarinfäste (medföljer ej).
Dra inte åt fästet för hårt.
5. Anslut NMEA 2000-droppkabeln till
antennen.
6. Placera antennen på
mastmonteringsfästet och vrid den ➌
tills den låses fast.
7. Sätt fast antennen på fästet med den M3inställda skruven ➍.
8. Fäst marinfästet på båten om det inte
redan är gjort.
9. Led NMEA 2000-droppkabeln bort från
källor till elektroniska störningar.
10. Anslut antennen till ditt NMEA
2000-nätverk (sidan 5).
11. Efter att antennen monterats på
mastfästet fyller du i det återstående
mellanrummet i det lodräta kabelspåret
med ett marint tätningsmedel (tillval).
3
Montera antennen med kabeln dragen
genom masten
1. Välj en monteringsplats för antennen
och kontrollera att den fungerar som den
ska på den platsen (sidan 2).
2. Placera tillfälligt ett standardmarinfäste
(medföljer ej) på den valda
monteringsplatsen (sidan 2).
3. Märk ut mastens ungefärliga mittpunkt.
4. På den markerade plasten använder du
en 19 mm (3/4 tum) borrspets och borrar
ett hål som kabeln ska dras genom.
5. Sätt fast mastfästet på båten (material
ingår ej).
6. Skruva fast mastmonteringsfästet ➊ på
monteringsfästet.
Dra inte åt fästet för hårt.
➋
➌
Montera antennen under en yta
MEDDELANDE
När du väljer ut en plats för montering av
monteringsfästet under däck ska du försäkra
dig om att medföljande skruvar inte är för
långa för ytans tjocklek. Om skruvarna inte
är lämpliga för ytan korrigerar du längden
på M4-skruvarna för att undvika att skada
den övre delen av monteringsytan.
Antennen kan monteras under en
glasfiberyta. Eftersom antennen har svårt att
ta emot mobiltelefonsignaler genom metall
rekommenderar vi att du använder fästet
under däck under en glasfiberyta.
1. Identifiera monteringsplatsen på
glasfiberytan ➊, och kontrollera att
antennen fungerar som den ska på
monteringsplatsen (sidan 2).
➊
➎
➋
➌
➍
➊
7. Led en NMEA 2000-droppkabel genom
mastmonteringsfästet och masten och
anslut kabeln till antennen.
8. Placera antennen på
mastmonteringsfästet och vrid den ➋
tills den låses fast.
9. Sätt fast antennen på fästet med den
medföljande M3-inställda skruven ➌.
10. Led NMEA 2000-droppkabeln bort från
källor till elektroniska störningar.
11. Anslut antennen till ditt NMEA
2000-nätverk (sidan 5).
12. När antennen är monterad på mastfästet
fyller du det lodräta kabelspåret med ett
marint tätningsmedel (tillval).
4
➏
➐
2. Använd monteringsfästet under däck ➋
som mall och märk ut tre rikthålsplatser
➌ på ytan.
3. Använd en 3,2 mm (1/8 tum) borrspets
och borra de tre markerade rikthålen.
4. Placera antennen i fästet och vrid den
medurs tills den låses fast.
5. Sätt fast antennen på fästet med den
medföljande M3-inställda skruven ➍.
6. Ta bort ytterlagret på de självhäftande
plattorna ➎ på monteringsfästet under
däck.
7. Se till att fästet sitter mitt för rikthålen
och klistra fast monteringsfästet under
däck mot ytan.
8. Sätt fast fästet i ytan med hjälp av
skruvar av lämplig längd.
9. Anslut en NMEA 2000-droppkabel till
antennen ➏.
10. Om du använder en extern
mobiltelefonantenn (sidan 5) ansluter du
den till GDL 40-antennen ➐.
Installationsinstruktioner för GDL 40
11. Led NMEA 2000-droppkabeln bort från
källor till elektroniska störningar.
12. Anslut antennen till ditt
NMEA 2000-nätverk (sidan 5).
Ansluta GDL 40-antennen
till ett NMEA 2000-nätverk
Om du inte är bekant med NMEA 2000,
läser du kapitlet ”Grunderna i NMEA
2000-nätverk” i Teknisk referens för Garmin
NMEA 2000-produkter, som innehåller mer
information. Gå till www.garmin.com
/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000 och
klicka på Manuals.
1. Skapa ett NMEA 2000-nätverk på din
båt om du inte redan har ett.
Du kan köpa de nödvändiga kablarna
och kontakterna från www.garmin.com
/marine eller din närmaste återförsäljare
av marina produkter.
2. Anslut antennen till ditt
NMEA 2000-nätverk med hjälp av
NMEA 2000-droppkabeln och en
T-kontakt.
Om den medföljande 6 m (19,5
fot) långa droppkabeln är för kort
kan du lägga till en förlängning
till NMEA 2000-stamnätet, enligt
anvisningarna för NMEA 2000.
Obs! Om du inte redan har registrerat
din GDL 40 (sidan 1) måste du starta om
NMEA 2000-nätverket efter att du har
slutfört registreringsprocessen.
Installera en extern
mobiltelefonantenn
I vissa fall kan man utöka räckvidden för
en GDL 40-antenn genom att ansluta en
godkänd extern mobiltelefonantenn (säljs
separat).
Obs! En extern mobiltelefonantenn är inte
kompatibel med mastmonteringsfästet
(sidan 3).
Godkända mobiltelefonantenner
• Digital Antenna 295-PW (18 tums vit
flerbandsantenn)
• Digital Antenna 861-CW (30 tums vit
flerbandsantenn)
• Digital Antenna 861-CB (30 tums vit
flerbandsantenn)
Installationsinstruktioner för GDL 40
Godkända kablar och kontakter
• Digital Antenna PowerMax™-kabel,
artikelnummer DA240-30NM
• Kontaktadapter för SMA-hanne
(SubMiniature version A) till Mini UHF
RF-hona
◦◦ Bomar-mellankoppling
artikelnummer 9316505
◦◦ Amphenol® Connex artikelnummer
242116
Ansluta en extern
mobiltelefonantenn till GDL 40
1. Montera mobiltelefonantennen enligt
tillverkarens instruktioner.
2. Anslut antennkabeln till
mobiltelefonantennen med Typ
N-hankontakten.
3. Anslut SMA till Mini UHF-adaptern till
antennkabelns Mini-UHF-kontakt.
4. Anslut antennkabeln (med monterad
adapter) till SMA-kontakten nedtill på
GDL 40.
Konfigurera GDL 40 för
användning med extern
mobilantenn
Om du ansluter en extern mobilantenn till
GDL 40 måste du anger om du vill använda
den externa antennen istället för den interna
på GDL 40.
1. På en plotter som är ansluten till
NMEA 2000-nätverket väljer du
Konfigurering > Kommunikation >
Inställning NMEA2000 >
Enhetslista > GDL 40 >
Konfigurering > GSM-antenn.
2. Välj Extern.
Uppdatera plotterns
programvara
När du har installerat GDL 40-antennen
uppgraderar du din Garmin-plotter med den
senaste programvaran.
1. Gå till www.garmin.com/support
/software/marine.html.
2. Välj det uppdateringspaket som passar
för din nätverkskonfiguration.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
5
Specifikationer
Fysiska specifikationer
Specifikation Mått
Storlek
Diameter × höjd: 91,6 × 49,5
mm (3 19/32 × 1 15/16 tum)
Hölje
Helt tätad, stöttålig
plastlegering, vattentät enligt
IEC 529 IPX7-normer
Temperaturo- Från –15 °C till 70 °C (från 5 °F
mråde:
till 158 °F)
Mätområde
Säkert
15 cm (5,9 tum)
avstånd till
kompass
Strömspecifikationer
Specifikation
Strömkälla in
Effektförbrukning
NMEA 2000
LEN-nummer
(Load
Equivalency
Number)
Mått
9–16 V DC
högst 2,25 W
Väderdatautsändningar
GDL 40 tar emot följande väderuppgifter,
och kan visa dem på kompatibla Garminplottrar. Väderuppgifterna sänds ut med
fasta intervaller enligt tabellen nedan.
Väderdata
Ortsprognoser
IR-sattelit (molntussar)
Regionsvarningar
Orkanvarningar
Blixt
Marina varningar
Offshore-varningar
METAR
Väderradar (NEXRAD)
Havsyta
Väderbojar
Vindar
Utsändningsintervall
Var 15 minut
Var 30 minut
Var 15 minut
Var 15 minut
Var 15 minut
Var 15 minut
Var 15 minut
Var 15 minut
Var 15 minut
Var 30 minut
Var 15 minut
Var 30 minut
3 (150 mA)
PGN-information för NMEA 2000
Sända
059392
060928
126208
126464
126992
126996
Ta emot
059392
059904
060928
126208
6
ISO-erkännande
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/
godkänna gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
Systemtid och -datum
Produktinformation
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/
godkänna gruppfunktion
Installationsinstruktioner för GDL 40
Guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation
 VARNING
Den här produkten, förpackningen och
komponenterna innehåller kemikalier som
enligt delstaten Kaliforniens kännedom
kan orsaka cancer, missbildningar eller
skada fortplantningen. Denna kungörelse
tillhandahålls i enlighet med Kaliforniens
proposition 65. Om du har några frågor eller
behöver mer information besöker du vår
webbplats på www.garmin.com/prop65.
Meddelande
Den NMEA 2000-buss som strömförsöjer
den här enheten måste vara skyddad av
en 3 A-säkring för att undvika skada på
enheten.
Uppfyllande av FCC-krav
Den här enheten uppfyller del 15 i FCCreglerna. Användningen är underställd
följande villkor: (1) denna enhet får ej
förorsaka skadliga störningar och (2)
denna enhet måste acceptera alla mottagna
störningar, inklusive störningar som kan
medföra icke önskvärda funktioner.
Denna produkt innehåller inga delar som
kan servas av användaren. Reparationer
ska endast göras av ett auktoriserat
servicecenter. Icke auktoriserade
reparationer eller ändringar kan resultera
i permanent skada på utrustningen och
ogiltigförklara garantin och ditt tillstånd att
använda denna enhet under förordningarna
i Del 15.
Uppfyllande av krav i Industry
Canada
Radiokommunikationsenheter av Kategori
I uppfyller Industry Canada Standard
RSS-210. Radiokommunikationsenheter
av Kategori II uppfyller Industry Canada
Standard RSS-310.
Enheten uppfyller kraven i Industry
Canada License-Exempt RSS-standarder.
Användningen är underställd följande
villkor: (1) denna enhet får ej förorsaka
störningar och (2) denna enhet måste
acceptera alla mottagna störningar, inklusive
störningar som kan medföra icke önskvärda
funktioner.
Le présent appareil est conforme aux CNR
Installationsinstruktioner för GDL 40
d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage,
et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
Information om exponering för
radiofrekvensenergi
Denna utrustning uppfyller kraven enligt
FCC:s gränser för exponering för strålning
i en icke kontrollerbar miljö. Denna
utrustning ska installeras och användas
på ett minsta avstånd av 20 cm (7,9 tum)
mellan utstrålningsenheten och din kropp.
Denna sändare får ej placeras tillsammans
med eller drivas med någon annan antenn
eller sändare.
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här
produkten uppfyller de grundläggande
kraven och andra tillämpliga föreskrifter i
direktiv 1999/5/EC. Den
fullständiga
överensstämmelseförklaringen
finns på www.garmin.com/compliance.
Licensavtal för slutanvändare
GENOM ATT ANVÄNDA GDL 40
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA
VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL FÖR
SLUTANVÄNDARE. LÄS IGENOM
AVTALET NOGGRANT, OCH OM DU
INTE GÅR MED PÅ ATT OMFATTAS
AV DESSA VILLKOR, RETURNERAR
DU DEN FULLSTÄNDIGA
PRODUKTEN INOM SJU DAGAR
EFTER INKÖPSDATUM (OM DU HAR
KÖPT EN NY PRODUKT) TILL DEN
ÅTERFÖRSÄLJARE SOM DU KÖPTE
PRODUKTEN FRÅN.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag
(”Garmin”) ger dig en begränsad licens
för användning av den programvara som
är inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av
produkten. Titeln, äganderätten och
de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.
7
Du accepterar att Programvaran
tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad
enligt de upphovsrättslagar som gäller
i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser.
Du bekräftar vidare att strukturen
på, organisationen av och koden för
Programvaran, som inte källkoden
tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/
eller dess tredjepartsleverantörer och att
källkoden för Programvaran är en värdefull
affärshemlighet som tillhör Garmin och/
eller dess tredjepartsleverantörer. Du
intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den på eller
på något annat sätt göra om Programvaran
eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på
Programvaran. Du intygar också att du inte
kommer att exportera eller återexportera
Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de
exportkontrollagar som gäller i något annat
tillämpligt land.
Garmin licensierar alla väderdata
(”Väderdata”) från Meteo France (”Meteo
France”), och ger dig en licens till
Väderdata i enlighet med det här Avtalet.
Väderdata anger bara ett mätningsresultat,
eller den mest sannolika utvecklingen för
en uppsättning element. Därför godtar
du att Garmin och Meteo France inte kan
hållas ansvariga för (i) noggrannheten hos
Väderdata, oavsett de Väderdata det rör
tagits fram av Meteo France eller någon av
dess tredjepartsleverantörer, (ii) händelser
som resulterar ur din direkta eller indirekta
tolkning och/eller användning,av Väderdata,
och/eller (iii) frånvaron av observationsdata
i händelse av uteblivna eller försenade
Väderdata som tas fram av och ägs av
nationella meteorologtjänster (NMS),
via ECOMET eller EUMETSAT, eller
via GTS (Global Transmission System).
Därmed lovar du att inte söka ersättning
hos Garmin, Meteo France eller deras
tredjepartsleverantörer för händelser som har
med tolkning av informationen i Väderdata,
eller för uteblivna data. Du bekräftar
att du blivit fullständigt informerad om
användningsrestriktionerna för Väderdata,
8
om friskrivningen från ansvar och/eller
ansvarsbegränsningen rörande sådana
Väderdata, samt om giltighetsdatumet
för Väderdata som levereras till och/eller
visas för dig. Väderdata tillhandahålls i
befintligt skick, utan några garantier eller
villkor, uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men inte begränsat till, eventuella
underförstådda garantier som härrör från
lagar, handelsbruk eller affärsförlopp. Du tar
allt ansvar, och alla risker, vid användning
av Programvaran och Väderdata, och
Garmin och Meteo France avsäger sig
allt ansvar gällande förlust, kroppsskada
eller skada som direkt eller indirekt beror
på användningen av Programvaran och/
eller Väderdata, oavsett om Garmin och/
eller Meteo France har meddelats om eller
har kännedom om möjligheten till sådan
förlust, kroppsskada eller skada. Under inga
som helst omständigheter ska Garmin eller
Meteo France vara ansvarsskyldiga inför
dig eller någon annan entitet för några som
helst indirekta, tillfälliga, speciella eller
därav följande skador inklusive, men inte
begränsat till, förlorad intäkt eller vinst,
eller annan kommersiell eller ekonomisk
förlust, även om Garmin eller Meteo France
underrättats om möjligheten till sådana
skador, eller om de är förutsebara. Specifikt
undantagen från licensen som beskrivs i
det här Avtalet är användning av Väderdata
tillsammans med andra produkter, system,
program eller maskinvaruenheter från andra
tillverkare än Garmin.
Begränsad garanti
Den här Garmin-produkten garanteras vara
fri från defekter i material och utförande i
ett år från inköpsdatumet. Under denna tid
kommer Garmin efter eget gottfinnande att
reparera eller ersätta komponenter som inte
fungerar under normal användning. Sådana
reparationer eller ersättningar görs utan
någon avgift för kunden vad gäller delar
eller arbete, förutsatt att kunden står för alla
transportkostnader. Den här garantin gäller
inte för: (i) kosmetiska skador, t.ex. repor,
hack och bulor, (ii) förbrukningsdelar, t.ex.
batterier, såvida inte produktskadan uppstått
p.g.a. defekter i material eller arbete,
(iii) skada orsakad av olycka, missbruk,
vatten, översvämning, brand eller andra
naturhändelser eller yttre orsaker, (iv) skada
orsakad av service utförd av någon som inte
Installationsinstruktioner för GDL 40
är behörig serviceleverantör åt Garmin eller
(v) skada på en produkt som har modifierats
eller ändrats utan skriftligt tillstånd från
Garmin. Garmin förbehåller sig dessutom
rätten att avslå garantianspråk avseende
produkter eller tjänster som anskaffats och/
eller använts på något sätt som strider mot
något lands lagar.
Denna produkt är endast avsedd att
användas som hjälp vid resa och får inte
användas till något ändamål som kräver
exakt mätning av riktning, distans, plats
eller topografi. Garmin garanterar inte
exakthet eller fullständighet för kartdata i
denna produkt.
GARANTIERNA OCH
GOTTGÖRELSERNA SOM ANGES
HÄR GÄLLER MED ENSAMRÄTT
OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA
GARANTIER, UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA ELLER
LAGSTIFTADE, INKLUSIVE ALL
ANSVARSSKYLDIGHET SOM
HÄRRÖR FRÅN NÅGON GARANTI OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL,
LAGSTIFTAD ELLER ANNAN. DENNA
GARANTI GER DIG SPECIFIKA
LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM KAN
VARIERA FRÅN STAT TILL STAT.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA
GARMIN VARA ANSVARSSKYLDIGT
FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA,
SPECIELLA, INDIREKTA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG
DE ORSAKAS AV ANVÄNDNING,
MISSBRUK ELLER OFÖRMÅGA
ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT
ELLER AV DEFEKTER I PRODUKTEN.
VISSA STATER TILLÅTER INTE
BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ
OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR
KANSKE INTE GÄLLER DIG.
Erhåll garantiservice genom att kontakta din
lokala, Garmin-auktoriserade återförsäljare
eller ring till Garmin Produktsupport för
anvisningar angående frakt och ett RMAnummer. Förpacka enheten noga med en
kopia av originalkvittot. Kvittot krävs som
inköpsbevis för garantireparationer. Skriv
RMA-numret tydligt på paketets utsida.
Skicka enheten med frakten betald till
valfritt Garmin garantiserviceställe.
Inköp via online-auktion: Produkter
som köps via online-auktioner är inte
kvalificerade för rabatter eller andra
specialerbjudanden från Garmin-garantin.
Bekräftelse på online-auktion godkänns
inte som garantiverifikation. Om du vill ha
garantiservice måste du ha det ursprungliga
inköpskvittot, eller en kopia av den,
från ursprungsåterförsäljaren. Garmin
ersätter inte saknade komponenter från
en förpackning som köpts via en onlineauktion.
Internationella inköp: En separat garanti
kan tillhandahållas av internationella
distributörer för enheter som köpts utanför
USA, beroende på land. Om tillämpligt
tillhandahålls denna garanti av den lokala,
inhemska distributören och denna distributör
tillhandahåller service lokalt för din enhet.
Distributörsgarantier är endast giltiga i det
avsedda distributionsområdet. Enheter som
inköpts i USA eller Kanada måste returneras
till Garmins servicecenter i Storbritannien,
USA, Kanada eller Taiwan för service.
Garmin®, Garmins logotyp och GDL® är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag,
och är registrerade i USA och i andra länder.
Dessa varumärken får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd.
NMEA 2000® är ett registrerat varumärke som tillhör
National Marine Electronics Association.
PowerMax™ är ett varumärke som tillhör Digital
Antenna, Inc.
Amphenol® är ett registrerat varumärke som tillhör
Amphenol Corporation.
Garmin har efter eget gottfinnande
ensamrätt att reparera eller ersätta (med en
ny eller nyrenoverad ersättningsprodukt)
enheten eller programvaran eller erbjuda
full återbetalning av inköpspriset.
DENNA KOMPENSATION ÄR DIN
ENDA KOMPENSATION FÖR EN
ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN.
Installationsinstruktioner för GDL 40
9
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. och dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising