Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Installeringsinstruksjoner

Garmin GDL 40, Canada Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GDL®40
Om GDL 40
Antennen GDL 40 leverer GSM værdata til
kompatible Garmin-kartplottere på NMEA
2000®-nettverket. GDL 40 kommuniserer
med mobilbasestasjoner i nærheten for å
motta værdata, noe som kjøpes direkte fra en
Garmin-kartplotter, etter behov fra dag til dag.
Kontakte Garmins
produktsupport
Installere GDL 40
 Forsiktig
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og
støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Du må alltid sjekke hva som er på den
motsatte siden av overflaten før du begynner å
bore eller skjære.
Inkluderte deler
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har
spørsmål om produktet.
• Gå til www.garmin.com/support.
• Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
Registrere og aktivere
GDL 40
Før du installerer GDL 40 på båten, må du
aktivere den på Internett. Under aktiveringen
må du oppgi et kredittkort som blir belastet
hver gang du kjøper et dagspass direkte fra
kartplotteren.
1. Registrer enhets-IDen og serienummeret
(S/N) fra GDL 40-antennen din nedenfor.
Du finner numrene på et klistremerke på
antennen og på utsiden av pakken.
Enhets-ID
S/N
Før du installerer enheten, må du kontrollere
at pakken inneholder følgende deler. Hvis det
mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt
med Garmin-forhandleren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GDL 40-antenne
Overflatemonteringsbrakett
Brakett for montering på stang
Brakett for montering under dekk
Tre selvborende M4-skruer
M3-justeringsskrue
NMEA 2000-T-kontakt
NMEA 2000-droppkabel
Installeringsinstruksjoner, mal for
overflatemontering og registreringsark
Nødvendig verktøy
• Boremaskin og borbits
• Forsenkningsbit – ved montering på
glassfiber
• Løvsag – hull for overflatemontering
• Skrutrekker – skruer for overflatemontering
Valgfritt utstyr
2. Gå til http://my.garmin.com.
3. Utfør én av følgende handlinger:
• Logg deg på myGarmin-kontoen din.
• Opprett en myGarmin-konto hvis du
ikke har en fra før.
4. Klikk på koblingen for å registrere
produktet.
5. Følg instruksjonene på skjermen.
Når antennen er registrert og aktivert, kan
du kjøpe dagspass direkte fra kartplotteren
etter behov.
April 2011
• Tetningsmasse for båt
• Selvborende M4-skruer, kortere enn 25 mm
(1 tomme) – avhenging av tykkelsen
på overflaten i enkelte situasjoner ved
montering under dekk (side 4)
• Flere NMEA 2000-nettverkskomponenter
(side 5)
• Ekstern mobilantenne, antennekabel og
kontaktadapter (side 5)
190-01243-78 Rev. A
GDL 40–0110233910
Trykt i Taiwan
Montere antennen
Du kan overflatemontere GDL 40-antennen
(side 2), feste den på et standardisert maritimt
feste for montering på stang (side 3) eller
montere antennen under glassfiber (side 4).
Hensyn ved valg av
monteringssted
For å sikre best mulig mottak bør du huske på
følgende når du skal velge monteringssted.
• Monter antennen på et sted som har fri og
uhindret sikt mot himmelen i alle retninger.
• Monter antennen på et sted hvor den
ikke dekkes av båtens overbygning, en
radarenhet eller en mast ➊.
• Du får bedre mottak hvis du velger et høyt
monteringssted.
➊
➋
➍
➌
➎
• Ikke monter antennen nær kilder som kan
føre til elektromagnetisk interferens (EMI)
➋, for eksempel motoren eller andre store
maritime elektronikkenheter.
• Monter antennen minst 1  m (3 fot) fra
banen til en eventuell radarstråle eller
VHF-radioantenne ➌.
◦◦ Det er best å montere antennen over
banen til radarstrålen ➍.
◦◦ Det er OK å montere antennen under
banen til radarstrålen ➎.
• Monter antennen minst 15 cm (5,9 tommer)
fra et magnetisk kompass for å unngå
interferens med kompasset.
2
Kontrollere monteringsstedet
1. Velg monteringssted (side 2).
2. Fest antennen midlertidig på det valgte
stedet.
3. Test at antennen fungerer som den skal på
kartplotteren.
4. Hvis antennen blir forstyrret av annen
elektronikk, kan du prøve en annen
plassering.
5. Gjenta trinn 3 og 4 til du finner et
monteringssted der antennen fungerer som
den skal.
Når du har kontrollert at antennen fungerer
som den skal på monteringsstedet, kan du feste
den permanent.
Montere antennen på en overflate
1. Velg et monteringssted for antennen, og
kontroller at den fungerer som den skal på
monteringsstedet (side 2).
2. Skjær til malen for overflatemontering,
og kontroller at antennen passer på
monteringsstedet du har valgt (side 2).
3. Fjern det beskyttende mellomlegget på
baksiden av malen, og fest malen på
monteringsstedet.
4. Bruk en borbits på 3,2 mm. (1/8 tommer)
til å bore de tre styrehullene som er angitt
på malen.
Merk: Hvis du monterer antennen
på glassfiber, anbefales det at du
bruker en forsenkningsbits til å bore
en klaringsforsenkning gjennom det
øverste laget med gelbelegg (men ikke
dypere). Dette bidrar til å unngå sprekker i
gelbelegget når skruene strammes til.
5. Bruk en borbits på 10 mm (3/8 tommer) til
å bore et starthull for sagbladet, som angitt
på malen.
6. Bruk en løvsag til å skjære midthullet,
som angitt på malen.
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
7. Bruk de tre m4-skruene ➊ til å feste
overflatemonteringsbraketten ➋ til
monteringsoverflaten ➌.
➐
➊
➏➎
Montere antennen med kabelen ført på
utsiden av stangen
1. Velg et monteringssted for antennen, og
kontroller at den fungerer som den skal på
monteringsstedet (side 2).
2. Før en NMEA 2000-droppkabel gjennom
braketten for montering på stang ➊.
➌
➍
➍
➋
➌
8. Kontroller at den store pakningen er på
plass nederst på antennen ➍.
9. Før en NMEA 2000-droppkabel gjennom
midthullet, og koble den til antennen ➎.
10. Hvis du bruker en ekstern mobilantenne
(side 5), fører du antennekabelen gjennom
midthullet og kobler den til GDL
40-antennen ➏.
11. Plasser antennen på
overflatemonteringsbraketten, og vri den
med klokken for å låse den på plass.
12. Fest antennen til monteringsbraketten med
M3-låseskruen ➐.
13. Før NMEA 2000-droppkabelen bort
fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.
14. Koble antennen til NMEA 2000-nettverket
(side 5).
Montere antennen på en stang
Du kan montere antennen på et standardisert
maritimt feste for montering på stang (ikke
inkludert) ved hjelp av braketten for montering
på stang. Et standardisert maritimt feste for
montering på stang har følgende kjennetegn:
• En utvendig diameter (OD) på 2,5 cm
(1 tomme)
• Gjenger som måler 14 gjenger per tomme
Merk: Bruk av ekstern mobilantenne er ikke
kompatibelt med braketten for montering på
stang (side 5).
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
➊
➋
3. Plasser kabelen i den vertikale åpningen ➋
langs sokkelen på braketten for montering
på stang.
4. Træ braketten for montering på stang på et
standardisert maritimt feste for montering
på stang (ikke inkludert).
Ikke stram til braketten for mye.
5. Koble NMEA 2000-droppkabelen til
antennen.
6. Plasser antennen på braketten for
montering på stang, og vri den ➌ for å
låse den på plass.
7. Fest antennen til braketten med M3justeringsskruen ➍.
8. Fest det maritime festet for montering på
stang til båten hvis det ikke allerede er
festet.
9. Før NMEA 2000-droppkabelen bort
fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.
10. Koble antennen til NMEA 2000-nettverket
(side 5).
11. Når antennen er montert på festet
for montering på stang, fyller du det
gjenstående mellomrommet i den vertikale
kabelåpningen med maritim tetningsmasse
(valgfritt).
3
Montere antennen med kabelen ført
gjennom stangen
1. Velg et monteringssted for antennen, og
kontroller at den fungerer som den skal på
monteringsstedet (side 2).
2. Plasser et standardisert maritimt feste
for montering på stang (ikke inkludert)
midlertidig på valgt monteringssted
(side 2).
3. Marker det omtrentlige midtpunktet på
stangen.
4. På det merkede punktet bruker du en
borbits på 19 mm (3/4 tommer) til å bore
hull slik at kabelen kan føres gjennom.
5. Fest det maritime festet for montering på
stang på båten (anordningssettet er ikke
inkludert).
6. Træ braketten for montering på stang ➊ på
det maritime festet for montering på stang.
Ikke stram til braketten for mye.
Montere antennen under en
overflate
MERKNAD
Når du skal velge et monteringssted for
braketten for montering under dekk, må du
kontrollere at de medfølgende skruene ikke er
for lange for overflatetykkelsen. Hvis skruene
ikke passer til overflaten, må du selv skaffe
M4-skruer i riktig lengde slik at du unngår
skade på toppen av monteringsoverflaten.
Antennen kan monteres under en
glassfiberoverflate. Det anbefales at du bruker
braketten for montering under dekk under
en glassfiberoverflate, da antennen kan få
problemer med å innhente mobilsignaler
gjennom metall.
1. Finn monteringsstedet på
glassfiberoverflaten ➊, og kontroller
at antennen fungerer som den skal på
monteringsstedet (side 2).
➋
➌
➊
➎
➋
➌
➍
➏
➊
7. Før en NMEA 2000-droppkabel gjennom
braketten for montering på stang og
stangen, og koble kabelen til antennen.
8. Plasser antennen på braketten for
montering på stang, og vri den ➋ for å
låse den på plass.
9. Fest antennen til braketten med den
medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
10. Før NMEA 2000-droppkabelen bort
fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.
11. Koble antennen til NMEA 2000-nettverket
(side 5).
12. Når antennen er montert på festet for
montering på stang, fyller du den vertikale
kabelåpningen med maritim tetningsmasse
(valgfritt).
4
➐
2. Bruk braketten for montering under dekk
➋ som mal, og marker tre steder for
styrehull ➌ på overflaten.
3. Bruk en borbits på 3,2 mm (1/8 tommer) til
å bore de tre markerte styrehullene.
4. Plasser antennen i braketten, og vri den
med klokken for å låse den på plass.
5. Fest antennen til braketten med den
medfølgende M3-justeringsskruen ➍.
6. Fjern baksiden av klebeputene ➎ på
braketten for montering under dekk.
7. Kontroller at braketten er på linje med
styrehullene, og fest braketten for
montering under dekk til overflaten.
8. Fest braketten til overflaten med skruer i
passende lengde.
9. Koble NMEA 2000-droppkabelen til
antennen ➏.
10. Hvis du bruker en ekstern
mobilantenne (side 5), kobler du den til
GDL 40-antennen ➐.
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
11. Før NMEA 2000-droppkabelen bort
fra kilder som kan føre til elektronisk
interferens.
12. Koble antennen til NMEA 2000-nettverket
(side 5).
Koble GDL 40-antennen til et
NMEA 2000-nettverk
Hvis du ikke er kjent med NMEA 2000,
kan du se kapittelet Grunnleggende ved et
NMEA 2000-nettverk i Teknisk referanse for
Garmin NMEA 2000-produkter for å få mer
informasjon. Gå til www.garmin.com/garmin
/cms/us/onthewater/nmea2000, og klikk på
Manuals (Brukerveiledninger).
1. Opprett et NMEA 2000-nettverk på båten
din hvis du ikke har et fra før.
Du kan kjøpe nødvendige kabler og
kontakter på www.garmin.com/marine
eller hos din lokale forhandler av maritime
produkter.
2. Koble antennen til NMEA 2000-nettverket
med NMEA 2000-droppkabelen og en
T-kontakt.
Hvis den medfølgende droppkabelen
på 6 m (19,5 fot) ikke er lang nok,
kan du legge til en forlengelse på
NMEA 2000-basisnettverket, basert på
retningslinjer for NMEA 2000.
MERK: Hvis du ikke allerede har
registrert GDL 40-antennen (side 1),
må du slå NMEA 2000-nettverket
av og på igjen etter at du har fullført
registreringsprosessen.
Installere en ekstern
mobilantenne
I noen tilfeller kan du øke rekkevidden til
GDL 40-antennen ved å koble til en sertifisert,
ekstern mobilantenne (selges separat).
Merk: Bruk av ekstern mobilantenne er ikke
kompatibelt med braketten for montering på
stang (side 3).
Sertifiserte mobilantenner
• Digital Antenna 295-PW (18 tommers hvit
flerbåndsantenne)
• Digital Antenna 861-CW (30 tommers hvit
flerbåndsantenne)
• Digital Antenna 861-CB (30 tommers svart
flerbåndsantenne)
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
Sertifiserte kabler og kontakter
• Digital Antenna PowerMax™-kabel,
delenummer DA240-30NM
• RF-kontaktadapter: SMA-hann
(SubMiniature versjon A) til Mini-UHFhunn
◦◦ Bomar Interconnect, delenummer
9316505
◦◦ Amphenol® Connex, delenummer
242116
Koble en ekstern mobilantenne til
GDL 40
1. Monter mobilantennen i henhold til
produsentens instruksjoner.
2. Koble antennekabelen til mobilantennen
med en hannkontakt av type N.
3. Koble adapteren (SMA til Mini-UHF) til
Mini-UHF-kontakten på antennekabelen.
4. Koble antennekabelen (med adapteren
installert) til SMA-kontakten nederst på
GDL 40.
Konfigurere GDL 40 for bruk med
en ekstern mobilantenne
Hvis du kobler en ekstern mobilantenne til
GDL 40, må du spesifisere at du ønsker å
bruke den eksterne antennen i stedet for den
interne antennen på GDL 40.
1. På en kartplotter koblet til NMEA
2000-nettverket, velger du Konfigurer >
Kommunikasjon > NMEA2000-oppsett
> Enhetsliste > GDL 40 > Konfigurer >
GSM-antenne.
2. Velg Ekstern.
Oppdatere kartplotterens
programvare
Når du har montert GDL 40-antennen,
oppgraderer du Garmin-kartplotteren med den
nyeste programvaren.
1. Gå til www.garmin.com/support/software
/marine.html.
2. Velg oppdateringspakken som gjelder for
ditt nettverksoppsett.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
5
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon Mål
Størrelse
Diameter × høyde:
91,6 x 49,5 mm
(3 19/32 x 1 15/16 tommer)
Hus
Fullstendig tett, støtsikker
plastlegering, vanntett i henhold til
IEC 529 IPX7-standardene
Temp. område Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Sikkerhetsav- 15 cm (5,9 tommer)
stand for
kompass
Strømspesifikasjoner
Spesifikasjon
Strøminntakskilde
Strømforbruk
LEN-nummer
(Load
Equivalency
Number) for
NMEA 2000
Mål
9–16 VDC
2,25 W maksimum
3 (150 mA)
Informasjon om værkringkasting
GDL 40 mottar følgende værfunksjoner,
og klargjør dem for visning på kompatible
Garmin-kartplottere. Værfunksjonene
kringkastes med faste intervaller, som vist i
tabellen.
Værdata
Værvarsler for by
Satellitt-IR (skytopper)
Fylkesadvarsler
Stormvarsler
Lyn
Marine advarsler
Offshore-varsler
METARs
Værradar (NEXRAD)
Sjøoverflate
Værbøyer
Vind
Kringkastingsintervall
Hvert 15. minutt
Hvert 30. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 30. minutt
Hvert 15. minutt
Hvert 30. minutt
NMEA 2000 PGN-informasjon
Sende
059392
060928
126208
126464
126992
126996
Motta
059392
059904
060928
126208
6
ISO-bekreftelse
ISO-adressekrav
NMEA – kommander/forespør/
bekreft gruppefunksjon
Sende/motta PGNlistegruppefunksjon
Systemtid og -dato
Produktinformasjon
ISO-bekreftelse
ISO-forespørsel
ISO-adressekrav
NMEA – kommander/forespør/
bekreft gruppefunksjon
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon
 ADVARSEL
Dette produktet med tilhørende emballasje
og komponenter inneholder kjemikalier
som myndighetene i California vet kan
forårsake kreft, fødselsskader eller redusert
reproduksjonsevne. Denne informasjonen gis
i samsvar med California Proposition 65. Hvis
du har spørsmål eller vil ha mer informasjon,
kan du gå til webområdet vårt på
www.garmin.com/prop65.
Merknad
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre
le fonctionnement.
Informasjon om strålebelastning
fra radiofrekvensstråling
Dette utstyret er i overensstemmelse med
FCCs grense for strålebelastning som er
nedfelt for et ukontrollert miljø. Dette
utstyret bør installeres og betjenes med en
minimumsavstand på 20 cm (7,9 tommer)
mellom antennen og kroppen.
NMEA 2000-bussen som forsyner enheten
med strøm, må beskyttes av en 3A-sikring for
å unngå skade på enheten.
Denne senderen må ikke plasseres eller brukes
sammen med en annen antenne eller sender.
FCC-samsvar
Garmin erklærer herved at dette produktet
samsvarer med hovedkravene og andre
relevante bestemmelser i
direktivet 1999/5/EF. Hvis du
vil se hele
samsvarserklæringen, kan du gå
til www.garmin.com/compliance.
Enheten samsvarer med del 15 i FCCreglementet. Bruk av denne enheten er
underlagt følgende forutsetninger: (1)
Denne enheten må ikke forårsake skadelig
interferens, og (2) denne enheten må kunne
godta all interferens som mottas, inkludert
interferens som kan resultere i uønsket drift.
Dette produktet inneholder ingen deler som
kan repareres av brukeren. Reparasjoner skal
bare utføres av et autorisert servicesenter.
Uautoriserte reparasjoner eller endringer kan
resultere i varige skader på utstyret og kan
gjøre garantien og din rett til å bruke utstyret
under bestemmelsene i del 15 ugyldig.
Industry Canada-samsvar
Radiokommunikasjonsenheter i kategori I
samsvarer med Industry Canada Standard
RSS-210. Radiokommunikasjonsenheter i
kategori II samsvarer med Industry Canada
Standard RSS-310.
Enheten samsvarer med Industry Canadas
ulisensierte RSS-standard(er). Bruk av denne
enheten er underlagt følgende forutsetninger:
(1) Denne enheten må ikke forårsake
interferens, og (2) denne enheten må kunne
godta all interferens som mottas, inkludert
interferens som kan resultere i uønsket drift av
enheten.
Le présent appareil est conforme aux CNR
d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1)
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
Samsvarserklæring
Lisensavtale for sluttbruker
VED Å BRUKE GDL 40 GODTAR DU
AT DU ER BUNDET AV VILKÅRENE
OG BETINGELSENE I FØLGENDE
LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE
AV PROGRAMVAREN. LES DENNE
AVTALEN NØYE, OG HVIS DU
IKKE GODTAR VILKÅRENE OG
BETINGELSENE, RETURNERER DU
HELE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN
DU KJØPTE PRODUKTET AV, INNEN 7
DAGER ETTER ANSKAFFELSESDATOEN
FOR Å FÅ REFUNDERT HELE
KJØPESUMMEN (HVIS KJØPT NY).
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin")
gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten
("Programvaren"), i en binær kjørbar
form ved normal bruk av produktet. Tittel,
eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er
beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover
og internasjonale avtaler om opphavsrett.
Du er videre innforstått med at strukturen,
7
organiseringen og kodingen i Programvaren,
som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og
at Programvaren i kildekodeform forblir en
verdifull forretningshemmelighet som tilhører
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du samtykker i at du ikke skal dekompilere,
demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren
eller deler av den til lesbar form, eller lage
avledede produkter basert på Programvaren.
Du samtykker i at du ikke skal eksportere
eller reeksportere Programvaren til et annet
land i strid med USAs eksportlover eller
eksportlovene til et hvilket som helst annet
land som er aktuelt.
Garmin lisensierer værdataene ("Værdata")
fra Meteo France ("Meteo France") og
gir deg lisens til Værdataene under denne
Avtalen. Værdataene angir bare målinger
eller den mest sannsynlige utviklingen
for et sett med elementer. Du er derfor
innforstått med at Garmin og Meteo France
ikke skal holdes erstatningsansvarlig for (i)
Værdataenes nøyaktighet, enten Værdataene
er produsert av Meteo France eller en av dets
tredjepartsleverandører, (ii) hendelser som er
et resultat av din tolkning og/eller bruk, direkte
eller indirekte, av Værdataene, og/eller (iii)
fravær av observasjonsdata ved forsinkelse
eller fravær av Værdata som er produsert
og eid av nasjonale meteorologitjenester
(NMS), via ECOMET eller EUMETSAT
eller via det globale overføringssystemet
(GTS – Global Transmission System). I
samsvar med dette godtar du å avstå fra å
fremme krav mot Garmin, Meteo France eller
dets tredjepartsleverandører i forbindelse
med hendelser som er relatert til tolkningen
av informasjonen som finnes i Værdataene,
eller i forbindelse med manglende data. Du
erkjenner at du er fullstendig informert om
begrensningene for bruken av Værdataene,
om fritak og/eller begrensninger for
erstatningsansvar i forbindelse med slike
Værdata, og om gyldighetsdatoen for
Værdataene som leveres og/eller vises til deg.
Værdataene leveres "som de er", uten noen
garantier eller vilkår, verken uttrykkelig eller
innforstått, inkludert, men ikke begrenset til,
enhver underforstått garanti som følger av lov,
vedtekt, bransjepraksis eller forretningsskikk.
Du påtar deg alt ansvar og all risiko for
8
bruken av Programvaren og Værdataene, og
Garmin og Meteo France fraskriver seg ethvert
erstatningsansvar for direkte eller indirekte
skade på person eller eiendom som skyldes
bruk av Programvaren og/eller Værdataene,
enten direkte eller indirekte, uten hensyn til
om Garmin og/eller Meteo France har blitt
varslet om eller har kunnskap om muligheten
for slikt tap eller slik skade på person eller
eiendom. Under ingen omstendigheter
skal Garmin eller Meteo France holdes
erstatningsansvarlig av deg eller andre
personer eller enheter for eventuelle indirekte,
tilfeldige, spesielle eller typiske skader eller
følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til,
tap av inntekter eller avkastning eller andre
kommersielle eller økonomiske tap, selv om
Garmin eller Meteo France har blitt informert
om eller kan forutse muligheten for slike
skader. Spesifikt utelatt fra lisensen som er
nedfelt i denne Avtalen, er bruk eller drift av
Værdataene i forbindelse med andre produkter,
systemer, programmer eller annen maskinvare
enn enheter som er produsert av Garmin.
Begrenset garanti
Dette Garmin-produktet garanteres å være
feilfritt med hensyn til materiell og utførelse
i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden
vil Garmin, etter eget valg, reparere eller
skifte ut enhver komponent som ikke
fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner
eller utskiftinger utføres kostnadsfritt for
kunden, både når det gjelder deler og arbeid,
forutsatt at kunden selv dekker eventuelle
transportkostnader. Denne garantien gjelder
ikke: (i) kosmetiske skader, for eksempel
riper, hakk og bulker; (ii) forbruksdeler, for
eksempel batterier, med mindre produktet har
blitt skadet på grunn av en defekt i materialet
eller utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell,
misbruk, feilaktig bruk, vann, flom, brann
eller andre naturhendelser eller eksterne
årsaker; (iv) skade som skyldes service som
er utført av personer som ikke er autoriserte
serviceleverandører for Garmin; eller (v) skade
på et produkt som har blitt endret uten skriftlig
tillatelse fra Garmin. I tillegg forbeholder
Garmin seg retten til å nekte garantikrav mot
produkter eller tjenester som er innhentet og/
eller som brukes i strid med lovene i et hvilket
som helst land.
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
Dette produktet er bare beregnet på å brukes
som en reisehjelp og skal ikke brukes til
eventuelle formål som krever nøyaktig måling
av retning avstand, posisjon eller topografi.
Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten
eller fullstendigheten til kartdataene i dette
produktet.
DE GARANTIER OG RETTSMIDLER SOM
ER NEDFELT HER, ER EKSKLUSIVE OG
ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE
ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT
ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR
SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV
GARANTIER OM SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL,
LOVPÅLAGTE ELLER ANDRE. DENNE
GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE
JURIDISKE RETTIGHETER, SOM KAN
VARIERE FRA LAND TIL LAND.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER
SKAL GARMIN HOLDES
ERSTATNINGSANSVARLIG FOR
EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE
ELLER INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK,
FEILAKTIG BRUK ELLER MANGLENDE
EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
PRODUKTFEIL. NOEN LAND TILLATER
IKKE ANSVARSFRITAK VED TILFELDIGE
SKADER OG FØLGESKADER, OG DET ER
DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE
OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter
som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner,
kvalifiserer ikke til rabatter eller andre
spesialtilbud fra Garmins garantidekning.
Bekreftelser fra auksjoner på Internett godtas
ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det
kreves en original kvittering eller en kopi av
kvitteringen fra det opprinnelige utsalgsstedet
for at en reparasjon skal dekkes av garantien.
Garmin vil ikke erstatte manglende
komponenter fra en pakke som er kjøpt via en
auksjon på Internett.
Internasjonale kjøp: En separat garanti
kan gis av internasjonale distributører for
enheter som er kjøpt utenfor USA, avhengig
av landet. Hvis aktuelt gis denne garantien
av den lokale distributøren, og denne
distributøren utfører lokal service på enheten.
Distributørgarantier er bare gyldige i området
for tiltenkt distribusjon. Enheter som er kjøpt i
USA eller Canada, må returneres til Garminservicesenteret i Storbritannia, USA, Canada
eller Taiwan for service.
Garmin®, Garmin-logoen og GDL® er varemerker for
Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert
i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® er et registrert varemerke for National
Marine Electronics Association.
PowerMax™ er et varemerke for Digital Antenna, Inc.
Amphenol® er et registrert varemerke for Amphenol
Corporation.
Garmin forbeholder seg retten til, etter egen
vurdering, å reparere eller erstatte (med et
nytt eller nylig reparert produkt) enheten eller
programvaren, eller tilby full refusjon av
kjøpesummen. DETTE RETTSMIDDELET
ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL VED
EVENTUELLE GARANTIBRUDD.
Hvis du ønsker garantiservice, kan du
kontakte din nærmeste autoriserte Garminforhandler eller ringe Garmins produktsupport
for å få instruksjoner om frakt og et RMAsporingsnummer. Pakk enheten godt inn,
og legg ved en kopi av kvitteringen, som
kreves som kjøpsbevis for å kunne motta
garantiservice. Skriv sporingsnummeret
tydelig på utsiden av pakken. Send enheten
med betalt porto til et hvilket som helst
Garmin-verksted som tilbyr garantiservice.
Installeringsinstruksjoner for GDL 40
9
De nyeste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising