Garmin | GDL 40, Canada | Garmin GDL 40, Canada Vedlegg

Garmin GDL 40, Canada Vedlegg
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg
for GPSMAP 4000-/5000-/
6000-/7000-serien
®
®
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres,
lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til
å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne
brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden
om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i
innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for
å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Gamin-logoen, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd. og datterselskapene, registrert i USA og andre land.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. DAFIF™ er et varemerke for National Geospatial-Intelligence Agency. XM® og
XM WX Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Introduksjon
Introduksjon
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om XM WX Satellite Weather®, mobil GSM-kommunikasjon for vær og
XM®-satellittradio for følgende produkter:
GPSMAP® 4008
GPSMAP 5008
GPSMAP 6008
GPSMAP 7012
GPSMAP 4010
GPSMAP 5012
GPSMAP 6012
GPSMAP 7015
GPSMAP 4012
GPSMAP 5015
GPSMAP 6208
GPSMAP 7012
GPSMAP 4208
GPSMAP 5208
GPSMAP 6212
GPSMAP 7015
GPSMAP 4210
GPSMAP 5212
GPSMAP 4212
GPSMAP 5215
Krav til mobilutstyr
Hvis du vil bruke mobile værdata, må du ha en mobil GSM-antenne, for eksempel Garmin GDL 40. Se installeringsinstruksjonene til antennen for å få informasjon om hvordan du kobler kartplotteren til en mobilantenne.
Krav til XM-utstyr
Du må ha en Garmin XM-satellittmottaker for værdata for å kunne bruke XM WX Satellite Weather. Du må ha en Garmin
XM-satellittradiomottaker for å kunne bruke XM Satellite Radio. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/xm.
Se instruksjonene for XM-utstyret hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler XM-antennen til mottakeren og for
instruksjoner vedrørende abonnement.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
•
•
•
I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for innenlandsk support.
Simulatormodus
Simulatormodus gir simulerte mobile værdata.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
i
Introduksjon
Innholdsfortegnelse
Introduksjon................................................................................................................................................. i
Krav til mobilutstyr............................................................................................................................................................ i
Krav til XM-utstyr..............................................................................................................................................................i
Kontakte Garmins produktsupport.................................................................................................................................... i
Simulatormodus...............................................................................................................................................................i
XM WX Satellite Weather og mobile værdata.......................................................................................... 1
Mobile værdata................................................................................................................................................................1
XM WX Satellite Weather................................................................................................................................................1
Værfunksjoner.................................................................................................................................................................1
Kringkasting av værdata..................................................................................................................................................2
Statusmeldinger..............................................................................................................................................................2
Vise informasjon om nedbør............................................................................................................................................2
Bytte værkart...................................................................................................................................................................2
Informasjon om stormcelle og lyn....................................................................................................................................3
Informasjon om orkan......................................................................................................................................................3
Væradvarsler og værrapporter........................................................................................................................................4
Værvarselinformasjon.....................................................................................................................................................4
Vise sjøforhold.................................................................................................................................................................5
Vise fiskeinformasjon.......................................................................................................................................................7
Siktinformasjon................................................................................................................................................................7
Vise bøyerapporter..........................................................................................................................................................8
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye..........................................................................................................8
Opprette et veipunkt på værvarslingskartet.....................................................................................................................9
Om væroverlegget...........................................................................................................................................................9
Væralarmer.................................................................................................................................................................... 11
Velge en mobil- eller XM-antenne................................................................................................................................. 11
Velge en ekstern mobilantenne..................................................................................................................................... 11
Vise informasjon om værabonnement........................................................................................................................... 11
XM Satellite Radio.................................................................................................................................... 12
Bruke XM-radio.............................................................................................................................................................12
Tillegg........................................................................................................................................................ 14
Værdatagaranti..............................................................................................................................................................14
Lisensavtale for programvare........................................................................................................................................15
Væradvarsler og værrapporter Beskrivelser av fargeskyggelegging............................................................................15
Serviceavtale for XM Satellite Radio.............................................................................................................................15
Indeks........................................................................................................................................................ 16
ii
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
 Advarsel
Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av tjenesteavbrudd og kan inneholde feil, unøyaktigheter eller utdatert
informasjon og bør derfor ikke brukes som eneste grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved kjøring og navigering, og bruk
alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med sikkerhet å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er ene og alene
ansvarlig for bruk av værinformasjonen og alle avgjørelser som tas med tanke på kjøring og navigering i alle værforhold. Garmin
er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk av værdataene.
Mobile værdata
Med mobile værdata kan du få data via mobiloperatører. En antenne, for eksempel Garmin GDL® 40, kommuniserer med
mobilbasestasjoner i nærheten for å motta værdata. Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre for værdata, for
eksempel National Weather Service fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Environment Canada og
Météo-France.
Hvis du vil vise mobile værdata, må du først velge en årlig abonnementstjeneste på webområdet http://my.garmin.com.
Du kan også kjøpe et dagspass direkte fra kartplotteren. Et dagspass gir 24 timer med kontinuerlige værdata. Se antennens
installeringsinstruksjoner eller instruksjonene på http://my.garmin.com for informasjon om hvordan du aktiverer denne tjenesten.
XM WX Satellite Weather
En Garmin XM-antenne og -satellittmottaker for værdata mottar XM WX Satellite Weather-data og viser dem på ulike Garminenheter, inkludert navigasjonskartet på en kartplotter. Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre for værdata,
for eksempel National Weather Service og Hydrometerological Prediction Center. Gå til webområdet for XM WX Satellite
Weather på www.xmwxweather.com hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis du vil se informasjon fra XM WX Satellite Weather, må du abonnere på XM WX Satellite Weather, og du må ha en Garmin
XM-satellittmottaker for værdata koblet til en kartplotter.
Værfunksjoner
Funksjon
XM WX Satellite
Weather
Mobile værdata
Nedbørstype (side 2)
X
X
Satelittbilder av skydekke (side 2)
X
X
Europeisk, kanadisk og amerikansk radar (side 2)
X
X
Lyn (side 3)
X
X
Spor etter kraftig storm (side 3)
X
Advarsler for Canada og USA (side 4)
X
X
Spor etter orkan (side 3)
X
X
WX-analyse av overflate (side 4)
X
Varsel for trykk for sjøoverflate (side 4)
X
X
Værvarsler for by (side 5)
X
X
Retninger for overflatevind (side 6)
X
X
Bølgeretning og varsel om bølgeretning (side 6)
X
X
Bølgehøyde og varsel om bølgehøyde (side 6)
X
X
Bølgeperiode og varsel om bølgeperiode (side 6)
X
X
Varsling for fiskeplasser (side 7)
X
Sikt (side 7) og siktvarsel (side 8)
X
Lokalt sjøvarsel fra nasjonal værstasjon (side 8)
X
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
X
1
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Funksjon
XM WX Satellite
Weather
Mobile værdata
Bøyedata (side 8)
X
X
Temperatur og trykk ved sjøoverflaten (side 9)
X
X
Kringkasting av værdata
Satellittværdata kringkastes med faste intervaller. Data fra XM-værradaren kringkastes for eksempel med fem minutters
intervaller. Mobile værdata kringkastes med 15 minutters intervaller. Når Garmin-mottakeren er slått på eller en annen
værfunksjon er valgt, må mottakeren motta nye data før de kan vises. Det kan oppstå en forsinkelse før værdataene eller en
annen funksjon vises på kartet.
Merk: Alle værfunksjoner kan endre utseende hvis kilden som leverer informasjonen, endres.
Når du kjøper mobile værdata eller kartplotteren automatisk ber om en oppdatering for mobile værdata, sendes den gjeldende
posisjonen for båten, og kartplotteren mottar værdata for området sentrert rundt gjeldende posisjon.
Statusmeldinger
Når du ser på et værkart, kan det hende at en statusmelding, som en av de som vises nedenfor, vises øverst til venstre på
skjermen.
•
•
Kjøp WX – du må kjøpe et dagspass eller et abonnement for å kunne vise værdata (side 1).
Registrer – du må registrere mobilantennen før du kan kjøpe eller vise mobile værdata (side 1). Hvis du ser denne meldingen
etter å ha registrert antennen, slår du systemet av og deretter på igjen.
Vise informasjon om nedbør
Nedbør, fra veldig lett regn og snø og opptil kraftige tordenbyger, vises i ulike skygger og farger. Nedbør vises enten uavhengig
eller sammen med annen værinformasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør.
Tidsstempelet øverst til venstre på skjermen viser hvor lang tid det har gått siden leverandøren av værdata oppdaterte
informasjonen sist.
Vise en animert radarløkke
Du kan vise informasjon om nedbør som et bilde av den nyeste oppdateringen, eller som en animert løkke med de nyeste
oppdateringene.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør > Meny > Radar-løkke > På.
Tidsstempelet øverst til venstre på skjermen viser hvor lang tid det har gått siden tjenesteleverandøren genererte det
gjeldende radarbildet med værinformasjon som vises på skjermen.
Vise skydekke
Skydekke kan vises eller skjules. XM-værdata gir høyden på skytoppene.
Mobile værdata viser skyer basert på temperaturmålinger av skytopper som gjøres av infrarøde satellitter. Mørkere gråtoner
representerer kjøligere skyer som ofte har cirrus, eller skyer med tordenbyger. Lysere toner eller ingen skyggelegging indikerer
varmere skyer som ofte forbindes med stratus eller tåke.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør > Meny > Skydekke > Vis.
Bytte værkart
Du kan bytte fra en type værkart til et annet kart.
1.
2.
3.
4.
2
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
Velg et værkart.
Velg Meny > Endre vær.
Velg et annet værkart.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Informasjon om stormcelle og lyn
MERK: Informasjon om stormcelle er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar mobile værdata.
Stormcelleikonene ➊ på værkartet for nedbør indikerer både den nåværende posisjonen for en storm og beregnet bane for
stormen i umiddelbar fremtid.
➊
➋
➌
Røde kjegler ➋ vises sammen med et stormcelleikon. Den bredeste delen av hver kjegle peker i retning av stormcellens
beregnede bane. De røde linjene i hver kjegle indikerer hvor stormen mest sannsynlig vil befinne seg i nærmeste fremtid. Hver
linje representerer 15 minutter.
Lynnedslag representeres med lynikoner ➌. Lyn vises på værkartet for nedbør hvis det er registrert lynnedslag i løpet av de siste
syv minuttene. Det landbaserte nettverket for registrering av lyn registrerer bare sky-til-bakke-lyn.
Informasjon om orkan
Værkartet for nedbør kan vise den nåværende posisjonen til en orkan ➊, en tropisk storm eller et tropisk lavtrykk. En rød linje
ut fra et orkanikon indikerer orkanens beregnede bane ➋. Mørke prikker på den røde linjen indikerer steder det er beregnet at
orkanen vil passere gjennom, som mottatt fra leverandøren av værdata.
➋
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
➊
3
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Væradvarsler og værrapporter
Når det sendes ut en maritim væradvarsel, forsiktighetsmelding, stormvarsel, værrapport eller andre kunngjøringer om været,
indikerer skyggelegging ➊ området som informasjonen gjelder for. Velg det skyggelagte området for å se informasjon om
advarselen eller rapporten. Vannlinjene ➋ på kartet indikerer grensene for maritime værmeldinger, værmeldinger for kysten og
offshore-værmeldinger. Værrapporter kan bestå av enten værmeldinger eller væradvarsler.
Du finner en liste over beskrivelser av skyggeleggingsfargene i tillegget (side 15).
➋
➊
Værvarselinformasjon
Værvarselskartet viser værvarsler for by, maritime værvarsler, advarsler, orkanvarsler, METAR-varsler, fylkesvarsler, værfronter
og trykksentre (bare XM-værdata), overflatetrykk og WX-bøyer.
Vise gjeldende værvarselinformasjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værvarsel.
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værvarsel.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise værvarselet for de neste 12 timene, velger du Neste værvarsel, og hvis du vil vise værvarsler for opptil
48 timer i 12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel på nytt.
• Hvis du vil vise værvarselet for de forrige 12 timene, velger du Forrige værmelding, og hvis du vil vise tidligere
værvarsler for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, velger du Forrige værmelding på nytt.
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værvarsel.
2. Panorer kartet til en offshore-posisjon.
Alternativene Marint værvarsel eller Offshore-værvarsel vises når værvarselinformasjonen er tilgjengelig.
3. Velg Maritint værvarsel eller Offshore-værvarsel.
Værfronter og trykksentre:
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
4
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Værfronter vises som linjer som indikerer den ledende kanten på en luftmasse.
Frontsymbol
Beskrivelse
Kaldfront
Varmfront
Stasjonær front
Okkludert front
Tråg
Symboler for trykksenter vises ofte i nærheten av værfronter.
Symbol for trykksenter
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykksenter, som er et område med relativt lavt trykk. Bevegelse vekk fra et
lavtrykksenter fører til økt trykk. Vinden strømmer mot klokken rundt lavtrykksentre på den nordlige
halvkule.
Indikerer et høytrykksenter, som er et område med forholdsvis høyt trykk. Bevegelse vekk fra et
høytrykksenter fører til redusert trykk. Vinden strømmer med klokken rundt et høytrykksenter på
den nordlige halvkule.
Værvarsler for by
Værvarsler for by vises som værsymboler ➊. Værvarselet vises i 12-timers intervaller. XM WX Satellite Weather inneholder
data for de neste 48 timene. Mobile værdata inneholder data for de neste 24 timene.
➊
Symbol
Vær
Symbol
Vær
Symbol
Vær
Delvis skyet
Regn (duskregn, sludd, byger)
Vindfullt
Tordenbyger
Lettskyet (solskinn, varmt, skyfritt)
Tåkete
Tåke (støvete, disig)
Snø (snøbyger, vindkast, snøstorm, snødrev,
sludd, underkjølt regn, underkjølt duskregn)
Skyet
Vise sjøforhold
Kartet for sjøforhold viser informasjon om overflateforhold, inkludert vind, bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sjøforhold.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
5
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Overflatevind
Retninger for overflatevind vises på kartet for sjøforhold ved hjelp av vindpiler som indikerer retningen vinden blåser fra.
En vindpil er en sirkel med hale. Linjen eller flagget som er festet til halen på vindpilen, indikerer vindstyrken. En kort linje
representerer 5 knop, en lang linje representerer 10 knop, og en trekant representerer 50 knop.
Vindpil
Vindstyrke
Rolig
Vindretning
Vindpil
Vindstyrke
20 knop
5 knop
50 knop
10 knop
65 knop
Vindretning
15 knop
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøydene for et område vises som fargevariasjoner. Ulike farger indikerer forskjellige bølgehøyder ➊, som vist i
symbolforklaringen ➋ til venstre på skjermen.
➋
➊
➌
➍
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) mellom suksessive bølger. Bølgeperiodelinjer ➌ indikerer områder som har samme
bølgeperiode.
Bølgeretninger vises på kartet ved hjelp av røde piler ➍. Retningen på hver pilspiss indikerer retningen bølgen beveger seg i.
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet tidsrom
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sjøforhold.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise de varslede sjøforholdene for de neste 12 timene, velger du Neste værvarsel, og hvis du vil vise
værvarsler for opptil 48 timer i 12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel på nytt.
• Hvis du vil vise de varslede sjøforholdene for de forrige 12 timene, velger du Forrige værmelding, og hvis du vil vise
tidligere varslede sjøforhold for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, velger du Forrige værmelding på nytt.
6
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise fiskeinformasjon
Værkartet for fiske viser gjeldende vanntemperatur, gjeldende forhold for overflatetrykk og fiskevarsler.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Fisking.
Data for overflatetrykk og vanntemperatur
Informasjon om overflatetrykk vises som trykkisobarer og trykksentre. Isobarene ➊ kobler sammen punkter med likt trykk.
Trykkavlesninger gjør det enklere å beregne vær- og vindforhold. Områder med høytrykk forbindes generelt med lettskyet vær.
Områder med lavtrykk forbindes generelt med skyer og sjanse for nedbør. Isobarer som er pakket tett sammen, viser en sterk
trykkgradient. Sterke trykkgradienter forbindes med områder med sterkere vind.
➋
➊
Trykkenheter vises i mb (millibar), inHG (tommer kvikksølv) eller hPa (hektoPascal).
Fargelagt skyggelegging, som definert i symbolforklaringen ➋ øverst til venstre på skjermen, indikerer overflatetemperaturen for
vannet.
Varsle fiskeplasser
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte fiskearter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Fisking > Meny > Fish Species.
2. Velg en fiskeart.
3. Velg Modus > På.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale værforhold for flere fiskearter.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser. Hvis du har valgt mer enn én fiskeart, kan du velge et skyggelagt område
for å vise fiskeartene som inkluderes i det skyggelagte området.
Siktinformasjon
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
7
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan sees på overflaten, som vist i symbolforklaringen ➊ på venstre side av
skjermen. Variasjoner i skyggeleggingen for sikt ➋ viser endringen i overflatesikt i varselet.
➊
➋
Vise siktinformasjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sikt.
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sikt.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise varselet for sikt for de neste 12 timene, velger du Neste værvarsel, og hvis du vil vise varsler for sikt for
opptil 48 timer i 12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel på nytt.
• Hvis du vil vise varselet for sikt for de forrige 12 timene, velger du Forrige værmelding, og hvis du vil vise tidligere
varsler for sikt for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, velger du Forrige værmelding på nytt.
Vise bøyerapporter
Avlesningene til disse rapportene fåes fra bøyer og observasjonstasjoner på kysten. Disse avlesningene brukes til å fastslå
lufttemperatur, duggpunkt, vanntemperatur, tidevann, bølgehøyde og -periode, vindretning og -styrke, sikt og barometrisk trykk.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
Velg et værkart.
Velg
.
Velg Se på > Bøye.
Se på vises ikke hvis markøren ikke er i nærheten av et objekt. Hvis markøren er i nærheten av bare ett objekt, vises navnet
på bøyen.
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye
Du kan velge et område i nærheten av en bøye for å vise værvarselinformasjonen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
2. Velg et værkart.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg en posisjon på kartet.
• Dra skjermen for å panorere til et nytt sted og velg stedet på kartet.
4. Velg Lokalt vær.
8
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
5. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise gjeldende værforhold fra en lokal værtjeneste, velger du Gjeldende forhold.
• Hvis du vil vise et lokalt værvarsel, velger du Værvarsel.
• Hvis du vil vise overflatevind og informasjon om barometrisk trykk, velger du Sjøoverflate.
• Hvis du vil vise informasjon om vind og bølger, velger du Sjøbulleteng.
Opprette et veipunkt på værvarslingskartet
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
2. Velg et værkart.
3. Gjør ett av følgende:
• Velg en posisjon på kartet.
• Dra skjermen for å panorere til et nytt sted og velg stedet på kartet.
4. Velg Opprett veipunkt.
5. Hvis du vil gi veipunktet et navn eller legge inn informasjon om det, velger du veipunktet på høyre side av skjermen og
velger Rediger.
• Velg Navn, skriv inn navnet, og velg Fullført.
• Velg Symbol, og angi et symbol.
• Velg Dybde, angi dybden, og velg Fullført.
• Velg Vanntemperatur, angi vanntemperaturen, og velg Fullført.
• Velg Kommentar, skriv inn kommentaren, og velg Fullført.
Om væroverlegget
Væroverlegget legger vær og værrelatert informasjon over navigasjonskartet, fiskekartet og Perspective 3D-kartvisningen.
Navigasjonskartet og fiskekartet kan vise WX-radar, høyde på skytopper (XM-vær), infrarøde satellittdata for skyer (mobile
værdata), lyn, WX-bøyer, fylkesvarsler og orkanvarsler. Perspective 3D-kartvisningen kan vise WX-radar.
Innstillingene for væroverlegg må konfigureres separat for hvert kart. Du må konfigurere innstillingene for væroverlegg separat
for hvert kart.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart® g2 Vision® eller BlueChart g2, eller hvis det
innebygde kartet støtter fiskekart.
Slå på væroverlegget på et kart
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny > Kartoppsett > Vær > På.
Vise nedbørsdata fra WX-radar på et kart
Du må slå på væroverlegget før du kan vise WX-radarinformasjon på et kart (side 9).
WX-radar viser veldig lett regn og snø til sterke tordenbyger i varierende skygger og farger.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny > Kartoppsett > Vær > WX-RADAR > På.
Vise værbøyer på et kart
Du må slå på væroverlegget før du kan vise værbøyer på et kart (side 9).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny > Kartoppsett > Vær > WX-bøyer > På.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
9
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise værsymbolforklaring på et kart
Du må slå på væroverlegget før du kan vise en værsymbolforklaring på et kart (side 9).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny > Kartoppsett > Vær > Symbol > Vis.
Vise data om skydekke på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise data om skydekke på navigasjonskartet (side 9).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Vær > Skydekke > På.
Vise infrarøde satellittdata på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise infrarøde satellittdata på navigasjonskartet (side 9).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar mobile værdata. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar XM WX
Satellite Weather-data.
Infrarøde satellittdata viser skyer basert på skytopptemperaturer. Mørkere gråtoner representerer kjøligere skyer som ofte har
cirrus, eller skyer med tordenbyger. Lysere toner eller ingen skyggelegging indikerer varmere skyer som ofte forbindes med
stratus eller tåke.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Vær > Satellitt-IR > På.
Vise siktdata på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise siktdata på navigasjonskartet (side 9).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan sees på overflaten.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > Meny > Kartoppsett > Vær > Sikt > På.
Vise sjøtemperaturdata på fiskekartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise sjøtemperaturdata på fiskekartet (side 9).
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart > Meny > Kartoppsett > Vær > Sjøtemp. > På.
Vise fiskevarseldata på fiskekartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise fiskevarseldata på fiskekartet (side 9).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar mobile værdata.
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte fiskearter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart > Meny > Kartoppsett > Vær > Fish Species > På.
2. Velg en fiskeart.
3. Velg Modus > På.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale værforhold for flere fiskearter.
5. Velg et skyggelagt område for å vise fiskeartene som inkluderes i det skyggelagte området.
10
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Væralarmer
Stille inn væralarmer
Du kan stille inn en alarm for væradvarsler.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Vær.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
• Velg Sjø > På.
• Velg Tornado > På.
• Velg Kraftig storm > På.
• Velg Flom > På.
• Velg Springflo > På.
• Velg Vind/sikt > På.
• Velg Vinter > På.
MERK: Alarmer for Vind/sikt og Vinter er bare tilgjengelige hvis du mottar mobile værdata. De er ikke tilgjengelige hvis du
mottar XM WX Satellite Weather-data.
Velge en mobil- eller XM-antenne
Hvis kartplotteren er koblet til både en mobil- og en XM-antenne, må du velge hvilken antenne som skal levere værtjenesten.
Hvis du er koblet til bare én antenne, velges antennen automatisk.
Hvis du velger mobilantennen når kartplotteren er koblet til både en mobilantenne og en XM-antenne, vises ikke XM-værdata,
men XM-radioen er fortsatt tilgjengelig (hvis du har et betalt abonnement). Hvis du velger XM-antennen, vises ikke mobile
værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Foretrukne kilder >
Værantenne.
2. Velg en antenne.
Velge en ekstern mobilantenne
Hvis kartplotteren er koblet til en ekstern mobilantenne, må du velge den antennen på kartplotteren.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste > GDL 40 >
Konfigurer > GSM-antenne > Ekstern.
Vise informasjon om værabonnement
Du kan vise informasjon om værtjenestene du abonnerer på, og hvor mange minutter det har gått siden dataene for hver tjeneste
ble oppdatert. For mobile værdata vises tiden som har gått siden siste værnedlasting. Hvis du har kjøpt et dagspass, vises også
tidspunktet du kjøpte dagspasset på, og tidspunktet det utløper.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værabonnement.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
11
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Hvis du vil bruke XM Satellite Radio-funksjonene, må du ha en Garmin XM satellittradiomottaker koblet til kartplotteren og
lydinngangen på båten. Du må også ha et XM Satellite Radio-abonnement. Gå til www.garmin.com/xm hvis du vil ha mer
informasjon om abonnementer.
Bruke XM-radio
Velge en XM-radiokanal
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil velge en bestemt XM-kanal innenfor den valgte kategorien, velger du Channel Guide, deretter en kanal og
til slutt Tilbake.
• Hvis du vil angi et XM-kanalnummer manuellt, velger du Channel Entry, angir et kanalnummer og velger Fullført.
Tilpasse kanalguiden
XM-radiokanalene er gruppert i kategorier. Du kan velge kategorien med kanaler som vises i kanalguiden.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio > Category.
2. Velg en kategori.
Forhåndsinnstillinger for XM
Listen over forhåndsinnstillinger for XM er en kanalkategori som kan tilpasses. Du kan lagre favorittkanaler til listen over
forhåndsinnstillinger.
Lagre en XM-kanal til listen over forhåndsinnstillinger
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil velge en bestemt XM-kanal innenfor den valgte kategorien, velger du Channel Guide, deretter en kanal og
til slutt Tilbake.
• Hvis du vil angi et XM-kanalnummer manuellt, velger du Channel Entry.
3. Velg Save Preset.
Justere volumet på XM-radioen
MERK: Volumkontroll er ikke tilgjengelig hvis du bruker en GDL 30 eller GDL 30A.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil slå volumet på XM-radioen av eller på, velger du Mute.
• Hvis du vil justere volumnivået, velger du Volum, deretter velger og holder du nede Opp eller Ned, og til slutt velger du
Fullført.
12
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
XM Satellite Radio
Datalinje for XM-radio
Vise datalinjen for XM-radio på et kart
XM Radio-datalinjen ➊ er tilgjengelig på alle kart. På en kartplotter kan ikke datalinjen som er konfigurert på et kart, vises på et
annet kart. Datalinjen må konfigureres separat for hvert kart.
➊
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg et kart.
3. Velg Meny > Datalinjer > XM Audio > På.
Vise datalinjen for XM-radio på kombinasjonsskjermen
Du kan vise datalinjen for XM-radio ➊ langs bunnen på kombinasjonsskjermen på en kartplotter. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se kapittelet Kombinasjoner i brukerveiledningen for GPSMAP 6000-/7000-serien eller brukerveiledningen
for GPSMAP 4000-/5000-serien.
➊
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
3. Velg Meny > Endre kombinasjon > XM Bar > På > Fullført.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
13
Tillegg
Tillegg
Værdatagaranti
PROGRAMVAREPRODUKTET MED VÆRDATA LEVERES SOM DET ER. ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSER, ER HERVED UTELATT.
BRUKERSIKKERHET
Hvis du bruker XM-tjenester, er det ditt ansvar å praktisere forstandig varsomhet og overholde alle lovpålagte sikkerhetstiltak
og egen sunn fornuft. Du påtar deg den hele og fulle risiko ved din bruk av Tjenestene. XM og Garmin påtar seg intet ansvar
for ulykker forårsaket av eller forbundet med bruk av Tjenestene. Radiotjenesten inkluderer informasjon om trafikk og vær,
og du er innforstått med at slik informasjon ikke er ment som livreddende, men som tilleggs- og rådgivende informasjon, og
at informasjonen derfor ikke kan settes lit til som kritisk for sikkerheten i forbindelse med bruk av fly, båt eller bil. Denne
informasjonen leveres som den er, og XM og Garmin fraskriver seg alle garantier, uttrykte og underforståtte, med hensyn til
dette eller overføring eller mottak av dette. Videre garanterer ikke XM og Garmin nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten
eller aktualiteten til trafikk- og værinformasjonen som meddeles over radiotjenesten. XM og Garmin, deres dataleverandører,
tjenesteleverandører, markedsføring/distribusjon, programvare- eller Internett-partnere eller maskinvareprodusenter vil ikke
under noen omstendigheter være erstatningsansvarlige overfor deg eller eventuelle tredjeparter for eventuelle direkte, indirekte,
tilfeldige, følgesmessige, spesielle, typiske eller straffemessige skader eller tap av fortjeneste som følge av bruk av eller
forstyrrelser i overføring eller mottak av Tjenestene.
BEGRENSNINGER FOR VÅRT ANSVAR
a) ANSVARSFRASKRIVELSER.
MED MINDRE NOE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT HER, GIR VI INGEN GARANTIER ELLER
FREMSTILLINGER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE RADIOTJENESTEN. DU
BRUKER TJENESTEN PÅ EGEN RISIKO. TJENESTENS INNHOLD OG FUNKSJONALITET LEVERES SOM DEN ER
OG UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. VI FRASKRIVER
OSS HERVED ALLE SLIKE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITLER
OG IKKE-OVERTREDELSER).
b) BEGRENSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR.
VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER PÅFØLGENDE SKADER ELLER TAP I
FORBINDELSE MED BRUK AV RADIOTJENESTEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ UAKTSOMHET ELLER ANNET.
VÅRT TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG OG ANDRE PERSONER SOM MOTTAR VÅRE TJENESTER,
UAVHENGIG AV ÅRSAK, VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE SUMMEN DU HAR BETALT
TIL OSS FOR TJENESTEN DU HAR MOTTATT I LØPET AV DE FORRIGE SEKS (6) MÅNEDENE UMIDDELBART
FØR DEN BESTEMTE HENDELSEN SOM FORÅRSAKET DEN GJELDENDE SKADEN ELLER TAPET. DENNE
FORDELINGEN AV RISIKO GJENSPEILES I PRISENE VÅRE. DU KAN HA FLERE RETTIGHETER ENN BESKREVET
OVER I HENHOLD TIL LOVVERKET DER DU BOR.
Dette produktet ble utviklet ved hjelp av DAFIF™, et produkt levert av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
Dette produktet er ikke støttet eller på andre måter godkjent av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) eller USAs
forsvarsdepartement (10 U.S.C. 425).
a. Ifølge 10 U.S.C. 456 kan ingen sivilsak føres mot USA på grunnlag av innholdet i et hjelpemiddel for navigasjon som er
utarbeidet eller distribuert av enten det tidligere DMA (Defense Mapping Agency), NIMA (National Imagery and Mapping
Agency) eller NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
b. DAFIF-produktet leveres som det er, og ingen garanti, uttrykt ellet underforstått, inkludert, men ikke begrenset til,
underforståtte garantier vedrørende salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller som følger av vedtekt eller annet i henhold
til lov, bransjepraksis eller forretningsskikk, er opprettet av NGA etter produktets nøyaktighet og virkemåte.
c. Verken NGA eller deres ansatte er ansvarlige for eventuelle krav, tap eller skader som følger av eller i forbindelse med bruk
av dette produktet. Brukeren godtar å holde NGA (United States National Geospatial-Intelligence Agency) skadesløs. Brukerens
eneste og eksklusive rettsmiddel er å avslutte bruken av DAFIF-produktet. Dette produktet ble utviklet ved hjelp av DAFIF, et
produkt levert av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
14
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE KARTPLOTTEREN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I
LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten
("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Tittel, eiendomsrett og immaterielle rettigheter i og til
Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører Garmin og/
eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører
Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, reversere eller redusere
Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke
skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eller eksportlovene til et hvilket
som helst annet land som er aktuelt.
Væradvarsler og værrapporter Beskrivelser av fargeskyggelegging
Farge
Maritim
værgruppe
Underkategorier av vær
Lys blå
Springflo
Mørk blå
Flom
Oversvømmelse, Flom ved kysten, Jordras, Flom, Høyt vannivå, Hydrologisk,
Oversvømmelse ved innsjø, Stormflo
Gul
Maritim/vind
Frisk bris, Ekstrem vind, Underkjølt vannsprut, Stiv kuling, Farlige sjøforhold, Høye
bølgeslag, Innlandsvind, Vind av orkans styrke, Vind på innsjø, Les Suêtes-vind,
Lavvann, Maritimt vær, Tverrstrøm, Småbåter, Farlige sjøforhold for småbåter, Vind i
havneområder/elveutløp for småbåter, Vinder for småbåter, Spesielle sjøforhold, Byge,
Storm, Sterk vind, Tsunami, Skypumpe, Vind, Wreckhouse-vind
Rosa
Diverse
Luftkvalitet, Luftstagnasjon, Vulkansk aske, Virvlende støv, Sterk varme, Skogbrannfare,
Varme, Høy varme og luftfuktighet, Varmeindeks, Varmeindeks og helse, Regnskur,
Spesielle værforhold, Vær
Oransje
Kraftig storm
Rød
Tornado
Lilla
Tropisk
Orkan, Innlandsorkan, Topisk innlandsstorm, Tropisk storm, Tyfon
Mørk grå
Sikt
Tett tåke, Tett røyk, Støvstorm, Smog
Hvit
Vinter
Arktisk utstrømming, Snøskred, Snøstorm, Virvlende snø, Kuldebølge, Ekstrem kulde,
Rask nedkjøling, Kulde, Underkjølt duskregn, Underkjølt tåke, Underkjølt regn, Frost,
Tele, Sterk underkjølt vannsprut, Tung snø, Isstorm, Virvlende snø med innsjøeffekt,
Snø med innsjøeffekt, Sludd, Snø, Snø og virvlende snø, Snøbyge, Snøfall, Vindfaktor,
Vinterstorm, Vintervær
Serviceavtale for XM Satellite Radio
XM Satellite Radio Inc.
Maskinvare og nødvendig månedlig abonnement selges separat. Abonnementavgiften er bare for forbrukere. Andre skatter og
avgifter, inkludert en éngangs aktiveringsavgift, tilkommer. Alle programmeringsavgifter og værdata kan endres. Visning av
XM WX-værdata og individuell produkttilgjengelighet varierer avhengig av maskinvareutstyr. Mottaksforhold for XM-signalet
kan variere avhengig av sted. Abonnementene går innunder kundeavtalen som er inkludert i velkomstpakken fra XM tilgjengelig
på xmradio.com. XM Radio U.S. Satellittjenestene er bare tilgjengelige for personer over 18 år i de 48 sammenhengende
delstatene i USA samt District of Columbi. XM WX er et registrert varemerke for XM Satellite Radio Inc.
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
15
Indeks
Indeks
A
abonnement
vær 11
advarsler, vær 4
alarmer
båt 11
flom 11
kraftig storm 11
springflo 11
tornado 11
animert radarløkke 2
antenne
krav 1
velge ekstern eller intern 11
velge mobilt eller XM 11
B
bølge
høyde 6
periode 6
retning 6
bøyerapporter 8
E
ekstern antenne 11
F
farge for skyggelegging 15
fiskekart 9
vær 7
fiskeplasser 7, 10
forhåndsinnstillinger 12
N
National Weather Service 1
Navigasjonskart 9
nedbør 2
vanntemperatur 7
veipunkter, opprette 9
vinder, overflate 6
volum 12
O
orkaner 3
overflatetrykk 7
overflatevind 6
overlegg, vær 9
X
XM Satellite Radio 12
XM Satellite Radio-linje 13
XM WX Satellite Weather 1
P
Perspective 3D-kart 9
produktsupport i
R
radiomottaker i
radio, XM-satellitt 12
rapporter, vær 4
registrere 2
S
satellitt-IR 10
sikt
Navigasjonskart 10
værskjerm 7
simulatormodus i
sjøforhold 5
sjøforhold, kart 5
sjøtemperatur 10
skydekke 2, 10
stormceller 3
symbolforklaringer 6, 10
G
Garmins produktsupport i
T
temperatur, sjø 10
trykk, overflate 7
trykksentre 4
I
infrarøde satellittdata 9, 10
V
vær
K
kanalguide 12
kart
bytte 2
fiske 9
navigasjon 9
perspective 3D 9
sjøforhold 5
vær, fiske 7
vær, nedbør 2
værvarsel 4, 9
kart for nedbør 2
kjøpe WX 2
kontakte produktsupport i
kringkastinger, værdata 2
L
lyn 3
16
advarsler 4
alarmer 11
antenne i
fiskekart 7
fronter 4
informasjon on nedbør 2
kart for nedbør 2
overlegg 9
rapporter 4
værvarselskart 4, 9
værvarsler 4
by 5
fisk 10
fremtidige 4
gjeldende 4
maritim 4
offshore 4
tidligere 4
vær 4
Vær- og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 4000-/5000-/6000-/7000-serien
De nyeste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mai 2011
190-01245-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising