Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Installeringsinstruksjoner
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål.
Nødvendige verktøy
GHP Compact
Reactor™ Hydraulic
™
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
FORSIKTIG
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske
komponenter samt risikoen for å bli sittende fast i bevegelige
deler, når utstyret er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
LES DETTE
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.
Før installering
Autopilotsystemet består av flere komponenter. Du bør gjøre
deg kjent med hensyn ved montering og tilkobling for alle
komponentene før du begynner installasjonen. Du må vite
hvordan komponentene fungerer sammen, for å kunne
planlegge installasjonen på båten på riktig vis.
Oppsettabellene (Oppsett for strøm og data, side 3) kan
hjelpe deg til å forstå hensyn ved montering og tilkobling.
Du bør legge alle komponentene ut på båten mens du
planlegger installeringen for å være sikker på at alle kablene
rekker frem til hver enkelt komponent. Du kan kjøpe
forlengelseskabler til forskjellige komponenter (selges separat)
fra en Garmin forhandler eller fra www.garmin.com ved behov.
®
Januar 2016
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Skiftenøkler
90 mm (3,5 tommer) hullsag eller en vinkelkutter (for
installering av valgfri rorkontroll)
• Avbitertenger/avisoleringstenger
• Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
• Kabelstrips
• Enpolet bryter med én strømretning (SPST-bryter) (brukes
som omløpsventil for autopiloten når Shadow Drive™ ventilen
ikke installeres)
• Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Maritim tetningsmasse
• Antirustspray for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Hydraulikkslange med maskinkrympede armaturer eller
armaturer som kan erstattes på stedet, og som har en
minimumskapasitet på 1000 pund/tomme2
• T-stykker for hydraulikksystem
• Innebygde hydrauliske avstengingsventiler
• Hydraulikkvæske
• Gjengepakning
• Utstyr for hydraulikkutluftning
• Smøring mot rust (valgfritt)
MERK: Det følger med skruer til montering for
hovedkomponentene til autopilotsystemet. Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.
Hensyn ved montering av rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA
2000 nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
®
LES DETTE
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Monteringsoverflaten må være plan, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.
Ved hjelp av festeanordningene og malen som følger med, kan
du bygge rorkontrollen inn i dashbordet. Når du velger
monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet bør være ved eller under øyenivå, slik at
den gir optimal sikt når du betjener fartøyet.
Trykt i Taiwan
190-01831-78_0A
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på enheten.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.
Hensyn ved tilkobling av rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
• Rorkontrollen må kobles til NMEA 2000 nettverket.
• Valgfrie NMEA 0183-enheter, for eksempel vindsensorer,
sensorer for fart i vann eller GPS-enheter, kan kobles til
rorkontrollen ved hjelp av en NMEA datakabel (NMEA 0183 –
hensyn ved tilkobling, side 10).
®
Hensyn ved montering og tilkobling av kursberegningsen­
heten
• Kursberegningsenheten er hovedsensoren til det hydrauliske
autopilotsystemet GHP Compact Reactor Hydraulic . Tenk
over følgende retningslinjer for best ytelse når du velger
monteringssted.
◦ Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der
kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis nålen på det håndholdte kompasset beveger seg når
du holder det der du har tenkt å montere
kursberegningsenheten, betyr det at det er magnetiske
forstyrrelser der. Velg et annet sted, og utfør testen på
nytt.
◦ Kursberegningsenheten bør monteres på en fast overflate
for å sikre best ytelse.
• Skruer til montering følger med kursberegningsenheten. Hvis
du bruker andre monteringsanordninger enn de medfølgende
skruene, må anordningene være laget av rustfritt stål eller
messing av høy kvalitet for å unngå magnetiske forstyrrelser
med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felt på utstyret.
Finne det beste monteringsstedet
1 Lag en liste over alle egnede monteringssteder for
kursberegningsenheten, der det ikke er noe jern, magneter
eller kabler med høyspenning innenfor 60 cm (2 fot).
Sørg for at store magneter, for eksempel høyttalermagneten i
en basskasse, plasseres minst 1,5 m (5 fot) unna disse
stedene.
2 Finn båtens rotasjonssenter, og mål avstanden mellom
rotasjonssenteret og hver av de egnede monteringsstedene
fra listen i trinn 1.
3 Velg det stedet som er nærmest rotasjonssenteret.
Hvis flere steder er omtrent like langt unna rotasjonssenteret,
bør du velge stedet som best oppfyller følgende hensyn.
• Det beste stedet er nærmest midtlinjen i båten.
• Det beste stedet er lavt i båten.
• Det beste stedet er noe fremover i båten.
Hensyn ved montering og tilkobling av elektroniske
styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat
overflate, og vende i hvilken som helst retning.
2
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men
det kan hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres nærmere enn
0,5 m (19 tommer) fra pumpen.
◦ Kablene mellom den elektroniske styringsenheten og
pumpen kan ikke forlenges.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres på et sted
hvor den ikke dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til
båtbatteriet og kan forlenges ved behov
(Strømkabelforlengelser, side 7).
Hensyn ved montering av pumpen
Bruk diagrammene over hydraulikklayout i disse instruksjonene
for å avgjøre hvor pumpen skal monteres (Hydraulikklayout,
side 4).
• Pumpen bør monteres på et sted som du kan strekke båtens
hydraulikkstyreledninger til.
• Pumpen bør monteres horisontalt, hvis det er mulig.
• Hvis pumpen må monteres vertikalt, må du montere den med
hydraulikkontaktene vendt oppover.
Hensyn ved montering av Shadow Drive
MERK: Shadow Drive er en sensor du installerer i
hydraulikkstyringsslangene på båten. Den oppdager når du tar
manuell kontroll over roret og deaktiverer midlertidig
autopilotstyringen av båten.
MERK: Hvis autopilotpakken ikke inneholder en Shadow Drive,
må du montere en manuell bryter slik at du kan deaktivere
autopiloten om nødvendig.
• Shadow Drive må monteres horisontalt og så rett som mulig
med kabelstrips som holder den godt festet.
• Shadow Drive må monteres minst 305 mm (12 tommer) unna
magnetisk materiale eller magnetiske enheter som høyttalere
eller elektriske motorer.
• Shadow Drive skal monteres nærmere roret enn pumpen.
• Shadow Drive skal monteres lavere enn roret, men over
pumpen.
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til armaturen på
baksiden av roret. Det må være en lengde med slange
mellom armaturen ved roret og Shadow Drive.
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til en T-kobling i
hydraulikksystemet. Det må være en lengde med slange
mellom en T-kontakt og Shadow Drive.
• I installasjoner med ett ror kan det ikke være T-kontakter
mellom roret og Shadow Drive.
• I installasjoner med to ror skal Shadow Drive installeres
mellom pumpen og den hydrauliske T-koblingen som fører til
det øvre og nedre roret. Den må stå nærmere roret enn Tkoblingen.
• Shadow Drive må installeres på enten styrbord styreledning
eller babord styreledning.
Shadow Drive må ikke installeres på returledningen eller
høytrykksledningen, hvis aktuelt.
Hensyn ved montering og tilkobling av autopilotbryteren
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en Shadow Drive ventil,
må du montere en enpolet bryter med én strømretning (SPSTbryter) (ikke inkludert), slik at du kan deaktivere autopiloten om
nødvendig.
Bryteren skal monteres i nærheten av hovedroret, slik at den er
lett tilgjengelig når du styrer båten.
Bryteren må kobles til de samme ledningene som du bruker til å
koble til en Shadow Drive ventil.
Ledningene kan ved behov forlenges med en 28 AWG-ledning
(0,08 mm2).
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av det primære roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
• Alarmledningene kan eventuelt forlenges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til et
NMEA 2000 nettverk.
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 8).
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
Element Beskrivelse
NMEA 2000
nettverk
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via
de medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000, side 3).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved
hjelp av de medfølgende kablene og
kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA
2000 nettverk for autopilotsystemet,
side 8).
Ä
Elektronisk
styringsenhet
Elektronisk styringsenhet må være
nærmere enn 0,5 m (19 tommer) fra
pumpen.
Kablene mellom Elektronisk styringsenhet
og pumpen kan ikke forlenges.
Å
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen,
nær midten av båten (Hensyn ved
montering og tilkobling av kursberegningsenheten, side 2).
Kursberegningsenheten skal ikke monteres
i nærheten av kilder for magnetisk
interferens.
Æ
Strømkabel for
styringsenhet
Den elektroniske styringsenheten må kobles
til en strømkilde på 12–24 VDC. Bruk riktig
kabeldiameter for å forlenge denne kabelen
(Strømkabelforlengelser, side 7).
Kabel for kursberegningsenheten
Hvis du trenger å forlenge denne kabelen
for å nå frem til den elektroniske styringsenheten, kan du kjøpe en forlengelse separat
(Hensyn ved montering og tilkobling av
kursberegningsenheten, side 2).
Denne kabelen kobles til alarmen og
Shadow Drive.
È
Pumpe
Pumpen må være nærmere enn 0,5 m
(19 tommer) fra Elektronisk styringsenhet.
Kablene mellom pumpen og Elektronisk
styringsenhet kan ikke forlenges.
É
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra autopilotsystemet, og den bør monteres i nærheten
av hovedroret (Installere alarmen,
side 8).
Shadow Drive
(valgfritt)
Autopilotbryter
(følger ikke
med)
Shadow Drive må monteres på riktig måte
på hydraulikkstyringsledningen og kobles til
kabelen for kursberegningsenheten
(Montere Shadow Drive, side 8).
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en
Shadow Drive ventil, må du montere en
enpolet bryter med én strømretning (SPSTbryter) (ikke inkludert), slik at du kan
deaktivere autopiloten om nødvendig.
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Ç
Element Beskrivelse
Viktige hensyn
Rorkontroll
(eller
kompatibel
kartplotter fra
Garmin)
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
Á
Datakabel for
rorkontroll
Denne kabelen skal bare installeres hvis du
kobler autopiloten til valgfrie NMEA 0183enheter, for eksempel en vindsensor, en
sensor for fart i vann eller en GPS-enhet
(NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling,
side 10).
Â
NMEA 2000
strømkabel
Denne kabelen skal bare installeres hvis du
bygger et NMEA 2000 nettverk. Ikke
installer denne kabelen hvis det allerede
finnes et NMEA 2000 nettverk på båten.
NMEA 2000 strømkabelen må kobles til en
strømkilde på 9–16 VDC.
À
Viktige hensyn
Ã
Komponentoppsett
Oppsett med ett ror
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Hvis
du har behov for spesifikke tilkoblingsdiagrammer, finner du
dette i de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver
komponent.
Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.
3
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Rorkontroll
Viktige hensyn
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
NMEA 2000
nettverk
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000, side 3).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 8).
Å
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen,
nær midten av båten (Hensyn ved montering
og tilkobling av kursberegningsenheten,
side 2).
Kursberegningsenheten skal ikke monteres i
nærheten av kilder for magnetisk interferens.
Elektronisk
styringsenhet
12–24 VDCbatteri
Den elektroniske styringsenheten må kobles
til en strømkilde på 12–24 VDC. Bruk riktig
kabeldiameter for å forlenge denne kabelen
(Strømkabelforlengelser, side 7).
NMEA 2000 strømkabelen må kobles til en
strømkilde på 9–16 VDC.
Ä
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan monteres i alle
retninger hvor som helst over vannlinjen,
nær midten av båten (Hensyn ved montering
og tilkobling av kursberegningsenheten,
side 2).
Kursberegningsenheten skal ikke monteres i
nærheten av kilder for magnetisk interferens.
NMEA 2000
nettverk
Rorkontrollen eller den kompatible Garmin
kartplotteren og kursberegningsenheten må
være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de
medfølgende T-kontaktene (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 2000, side 3).
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000
nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp
av de medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet, side 8).
Retningslinjer for oppsett med to ror
Viktige hensyn
Ä
Pumpe
Ã
Å
Element Beskrivelse
Hydraulikklayout
LES DETTE
Hvis styresystemet på båten ikke er i samsvar med noen av
hydraulikklayoutene i denne veiledningen, og du er usikker på
hvordan du monterer pumpen, kan du kontakte Garmin
produktsupport.
Før du starter installering av pumpen, må du kontrollere hva
slags hydraulisk styresystem du har i båten. Hver båt er
forskjellig, og du må vurdere visse aspekter av den eksisterende
hydraulikklayouten før du bestemmer deg for hvor du skal
montere pumpen.
Viktige hensyn
• De tre hydrauliske portene på pumpen er 0,63 cm (1/4
tomme) NPT.
• Garmin anbefaler å bruke T-kontakter for å koble
hydraulikkledningene til pumpen.
• Garmin anbefaler å installere avstengingsventiler på
hydraulikkledningene mellom pumpens manifold og Tkontaktene, slik at det blir enkelt å koble fra og fjerne
pumpen.
• Ikke bruk Teflon tape på hydraulikkarmatur.
• Bruk en egnet gjengepakning på alle rørgjenger i
hydraulikksystemet.
®
Layout for ett ror uten servostyring
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Hvis
du har behov for spesifikke tilkoblingsdiagrammer, finner du
dette i de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver
komponent.
Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.
Element Beskrivelse
Viktige hensyn
À
Rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en
dedikert rorkontroll. Hvis du monterer
autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til
samme NMEA 2000 nettverk som en
kompatibel Garmin kartplotter for å
konfigurere og kontrollere autopilotsystemet.
Á
12–24 VDCbatteri
Den elektroniske styringsenheten må kobles
til en strømkilde på 12–24 VDC. Bruk riktig
kabeldiameter for å forlenge denne kabelen
(Strømkabelforlengelser, side 7).
NMEA 2000 strømkabelen må kobles til en
strømkilde på 9–16 VDC.
Â
Ã
4
Pumpe
Elektronisk
styringsenhet
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Shadow Drive
Styrbord ledning
Returledning
Pumpe
Babord ledning
Avstengingsventiler
Æ
Ç
Ror
Styresylinder
Oppsett for to ror uten servomodul
Shadow Drive
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Styrbord ledning
Babord ledning
Returledning
Ror
Servomodul
Avstengingsventiler
Pumpe
Styresylinder
Oppsett med ett ror med Uflex MasterDrive™
®
FORSIKTIG
Når du monterer pumpen i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke kutte høytrykksledningen som kobler strømenheten
til roret. Det kan føre til personskader eller materielle skader.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive
Styrbord ledning
Babord ledning
Avstengingsventiler
Pumpe
Øvre ror
Nedre ror
Styresylinder
Oppsett med ett ror med servomodul
LES DETTE
Pumpen må installeres mellom sylinderen og servomodulen for
å kunne fungere på riktig måte.
MERK: Det kan være nødvending å fjerne servomodulen for å
få tilgang til armaturer, slanger og T-stykke for utluftning.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ror
Shadow Drive
Styrbord ledning
Styresylindre
Babord ledning
Høytrykksledning – MÅ IKKE KUTTES AV
Returledning
Avstengingsventiler
Uflex MasterDrive-strømenhet
Pumpe
To ror med Uflex MasterDrive­oppsett
FORSIKTIG
Når du monterer pumpen i et system med en Uflex MasterDrive,
må du ikke kutte høytrykksledningen som kobler strømenheten
til roret. Det kan føre til personskader eller materielle skader.
À
Á
Â
Ã
Ä
Styresylindre
Babord ledning
Avstengingsventiler
Returledning
Pumpe
5
Å
Æ
Ç
È
É
Shadow Drive
Styrbord ledning
Ror
Uflex MasterDrive-strømenhet
Høytrykksledning – MÅ IKKE KUTTES AV
Fremgangsmåte for installering
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
Du kan påføre tetningsmasse for båt rundt pakningen for å
forhindre lekkasje bak dashbordet (valgfritt).
12 Plasser rorkontrollen i utsnittet.
13 Fest rorkontrollen til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, bør du bruke
smøremiddel mot rust slik det angis i merknaden.
Klikk
den dekorative kanten À på plass.
14
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.
Installasjon av rorkontroll
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
Du må installere rorkontrollen ved å bygge den inn i dashbordet
i nærheten av roret og koble den til et NMEA 2000 nettverk.
Montere rorkontrollen
LES DETTE
Hvis du skal montere enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer
styrehullene. Dette bidrar til å forhindre sprekker i
gelbelegglaget når skruene strammes.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Det anbefales å påføre et smøremiddel mot rust på
skruene før de monteres.
Du må velge et monteringssted før du kan montere rorkontrollen
(Hensyn ved montering av rorkontroll, side 1).
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
det utvalgte monteringsstedet.
Innbyggingsmalen følger med i produktesken til rorkontrollen.
2 Fest malen til det utvalgte monteringsstedet.
3 Hvis du skal skjære ut hullet med en vinkelkutter i stedet for
en hullsag på 90 mm (3,5 tommer), bruker du en borbits på
10 mm (3/8 tomme) til å bore et styrehull, som vist på malen,
for å begynne å skjære til monteringsoverflaten.
4 Bruk hullsagen eller vinkelkutteren, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av den stiplede linjen
som er angitt på malen.
5 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
6 Plasser rorkontrollen i utsnittet for å bekrefte at de fire
monteringshullene på malen er riktig plassert.
7 Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den
riktige plasseringen for de fire monteringshullene.
8 Ta rorkontrollen ut av utsnittet.
9 Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tomme).
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, bør du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10 Fjern resten av malen.
11 Plasser den vedlagte pakningen på baksiden av enheten.
6
Montere kursberegningsenheten
1 Velg monteringssted.
2 Bruk kursberegningsenheten som mal, og marker
plasseringen til to styrehull på monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste
kursberegningsenheten til monteringsoverflaten.
MERK: Hvis du bruker andre monteringsanordninger enn de
medfølgende skruene, må anordningene være laget av
rustfritt stål eller messing av høy kvalitet for å unngå
magnetiske forstyrrelser med kursberegningsenheten.
Test alle monteringsanordninger sammen med et håndholdt
kompass for å være sikker på at det ikke finnes noen
magnetiske felt på utstyret.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan montere styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (Hensyn ved
montering og tilkobling av elektroniske styringsenheten, side 2).
1 Hold styringsenheten på monteringsstedet, og bruk
styringsenheten som mal for å merke av monteringshullene
på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest styringsenheten til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble Elektronisk styringsenhet til strømforsyning
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Koble Elektronisk styringsenhet sin strømkabel direkte til
båtbatteriet hvis det er mulig. Selv om det ikke anbefales, må du
koble via en 40 A-sikring hvis du vil koble strømkabelen til en
rekkeklemme eller en annen kilde.
Hvis du planlegger å føre Elektronisk styringsenhet strømmen
via en bryter nær roret, bør du vurdere å bruke et relé og en
styreledning i passende størrelse i stedet for å forlenge
Elektronisk styringsenhet strømkabelen.
1 Dra den terminerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til Elektronisk styringsenhet, men ikke koble
den til Elektronisk styringsenhet.
2 Før den uisolerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til båtbatteriet.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan den forlenges
(Strømkabelforlengelser, side 7).
3 Koble den svarte ledningen (–) til den negative (–) polen på
batteriet, og koble den røde ledningen (+) til den positive (+)
polen på batteriet.
4 Når du har installert alle de andre autopilotkomponentene,
kobler du strømkabelen til Elektronisk styringsenhet.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan om nødvendig forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.
Element
À
Á
Â
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 4,6 m (15 fot)
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 7 m (23 fot)
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
Element
Å
Æ
Beskrivelse
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 11 m (36 fot)
Installering av pumpen
Montere pumpen
Du må velge monteringssted (Hensyn ved montering av
pumpen, side 2) og velge riktige festeanordninger (Nødvendige
verktøy, side 1) før du kan montere pumpen.
1 Hold pumpen på monteringsstedet, og bruk pumpen som mal
for å merke av monteringshullene på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest pumpen til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble hydraulikkledningene til pumpen
Du finner mer informasjon i layoutdiagrammene
(Hydraulikklayout, side 4).
1 Koble de nødvendige ledningene fra hydraulikksystemet.
2 Legg til en T-kontakt på styrbord- og babordledningene i
systemet mellom roret og styresylinderen.
MERK: Hvis båten har servomodul, må du legge til Tkontaktene mellom servomodulen og styresylinderen.
3 Gjør ett av følgende:
• Hvis båten ikke har servomodul, må du legge til nok
hydraulikkslange til å kunne koble rorets returarmatur til
den midterste pumpearmaturen.
• Hvis båten har servomodul, må du legge til en T-kontakt
på systemets returledning mellom servomodulen og roret.
Det skal allerede finnes en returledning mellom roret og
servomodulen.
Legg
til hydraulikkslange på de ubrukte armaturene på hver
4
T-kontakt slik at det er nok slange til å koble T-kontakten til
pumpearmaturene.
5 Koble ledningene til T-kontaktene for styrbord og babord til
de riktige pumpearmaturene som vist i layoutdiagrammet for
den hydrauliske konfigureringen.
6 Installer Shadow Drive på ledningen for babord eller styrbord
mellom roret og T-kontakten (Montere Shadow Drive,
side 8).
7 Installer en avstegningsventil (ikke inkludert) på hver
hydraulikkledning som er koblet direkte til pumpen.
Lufte ut hydraulikksystemet
LES DETTE
Dette er en generell prosedyre for å lufte ut et
hydraulikkstyresystem. Se installeringsinstruksjonene fra
produsenten av styresystemet hvis du trenger mer spesifikk
informasjon om utlufting av systemet.
Før du lufter ut hydraulikksystemet, bør du bekrefte at alle
tilkoblingene til slangene er fullførte og helt tilstrammet.
1 Velg et alternativ:
• Hvis rorbeholderen inneholder for lite væske, fyller den
etter behov.
• Hvis rorbeholderen inneholder for mye væske, må du
fjerne væske for at det ikke skal renne over under
utluftingen.
Sett
inn en bypass-slange mellom portene.
2
TIPS: Hvis du bruker en gjennomsiktig plastslange for dette
omløpet, ser du luftbobler under luftingen.
Styr
roret manuelt helt til babord.
3
4 Åpne begge omløpsventilene på sylinderarmaturet.
7
5 Drei roret sakte mot babord i tre minutter manuelt.
TIPS: Du kan stoppe å dreie når du ikke lenger ser luften
beveger seg gjennom bypass-slangen.
6 Slå på autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.
Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer
Shadow Drive, i dokumentasjonen til autopilotsystemet.
(babord) på rorkontrollen i minst 10 sekunder.
7 Hold nede
TIPS: Du kan stoppe å holde nede
når du ikke lenger ser
luften beveger seg gjennom bypass-slangen.
8 Lukk begge omløpsventilene på sylinderarmaturet.
9 Fyll eventuelt på væske i rorbeholderen.
10 Gjenta trinn 3 til 9 for styrbord side.
(babord) på rorkontrollen til styringen stopper
11 Hold nede
og du ser Hydr. pumpe stans. på rorkontrollen.
(styrbord) på rorkontrollen til styringen stopper
12 Hold nede
og du ser Hydr. pumpe stans. på rorkontrollen.
13 Velg et alternativ:
• Hvis du ikke ser Hydr. pumpe stans. innen 2–3 sekunder
etter at sylinderen stopper, gjentar du trinn 1-13 for å lufte
systemet på nytt.
• Hvis Hydr. pumpe stans. vises innen 2–3 sekunder etter
at sylinderen stopper, er systemet luftet.
Når utluftningen av hydraulikksystemet er fullført, kan du
aktivere Shadow Drive på nytt.
Korrosjonshemmer
LES DETTE
Du bør påføre korrosjonshemmer på pumpen minst to ganger i
året for å sikre lang levetid for alle delene.
Du bør påføre en korrosjonshemmer for maritim bruk på
pumpen etter at alle hydrauliske og elektriske tilkoblinger er
koblet til og hydraulikksystemet er utluftet.
Koble til kursberegningsenheten
Før de oransje og blå ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere alarmen (Installere alarmen, side 8).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
Montere Shadow Drive
Koble Shadow Drive til hydraulikksystemet
Før du kan installere Shadow Drive må du velge et sted for
tilkobling av Shadow Drive til hydraulikkstyresystemet i båten
(Hensyn ved montering av Shadow Drive, side 2).
Du finner mer informasjon i diagrammene over hydraulikklayout
(Hydraulikklayout, side 4).
Bruk hydraulikkontakter (ikke inkludert) til å installere Shadow
Drive på den aktuelle hydraulikkledningen.
Koble Shadow Drive til kursberegningsenheten
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til Shadow Drive.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for Shadow
Drive
Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Rød (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Montere en autopilotbryter
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en Shadow Drive ventil,
må du montere en enpolet bryter med én strømretning (SPST8
bryter) (ikke inkludert), slik at du kan deaktivere autopiloten om
nødvendig.
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til bryteren.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfunksjon for
bryteren
Ledningsfarge på kabelen for kurs­
beregningsenheten
Positiv (+)
Brun (+)
Negativ (-)
Svart (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Autopiloten fungerer som den skal når bryterkontaktene er
lukkede. Når bryteren åpnes, deaktiveres autopiloten for
manuell styring.
Installere alarmen
Du må velge et monteringssted før du kan montere alarmen
(Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen, side 3).
1 Før alarmkabelen til den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med 28 AWG-ledninger (0,08 mm2).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for alarm Ledningsfarge på kabelen for kursbe­
regningsenheten
Hvit (+)
Oransje (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
4 Fest alarmen med kabelstrips eller andre festeanordninger
(ikke inkludert).
NMEA 2000 og autopilotkomponentene
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
LES DETTE
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Du kan koble kursberegningsenheten til den valgfrie
rorkontrollen via et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Hvis du
ikke har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner
du alle delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken
(Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet, side 8).
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en GPS-enhet,
til NMEA 2000 nettverket.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for autopilot­
systemet
LES DETTE
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batteriet hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Koble de tre T-kontaktene À sammen ved siden av
hverandre.
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen Á til en
strømkilde på 9 til 12 VDC likestrøm  gjennom en bryterÃ.
3
4
5
6
Du kan koble strømkabelen til båtens tenningsbryter hvis det
er mulig, eller føre den via en bryter på ledningen (ikke
inkludert).
MERK: Den tvinnede avlederen (bar) på NMEA 2000
strømkabelen må kobles til samme jord som den svarte
ledningen på NMEA 2000 strømkabelen.
Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.
Koble en av de medfølgende Garmin droppkablene Ä til en
av T-kontaktene og til rorkontrollen (valgfritt) eller til en
kompatibel NMEA 2000 kartplotter Å.
Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten Æ.
Koble hann- og hunnterminatorene Ç til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.
Koble autopilotkomponentene til et eksisterende NMEA
2000 nettverk
Ikke alle autopilotpakker inneholder en dedikert rorkontroll. Hvis
du monterer autopiloten uten en dedikert rorkontroll, må
autopilotens kursberegningsenhet kobles til samme NMEA 2000
nettverk som en kompatibel Garmin kartplotter for å konfigurere
og kontrollere autopilotsystemet.
1 Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten À og
rorkontrollen (valgfritt) Á til det eksisterende NMEA 2000
basisnettverket Â.
2 Der du vil plassere kursberegningsenheten, kobler du fra én
side av en NMEA 2000 T-kontakt à fra nettverket.
3 Du kan eventuelt koble en NMEA 2000 forlengelseskabel for
4
5
6
7
basisnettverket (følger ikke med) til siden av den frakoblede
T-kontakten for å utvide NMEA 2000 basisnettverket.
Legg deretter den medfølgende T-kontakten for
kursberegningsenheten til i NMEA 2000 basisnettverket ved
å koble den til siden av den frakoblede T-kontakten eller
forlengelseskabelen for basisnettverket.
Før den medfølgende droppkabelen Ä til
kursberegningsenheten og til bunnen av T-kontakten som ble
lagt til i trinn 4.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du
bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).
Koble droppkabelen til kursberegningsenheten og Tkontakten.
Om nødvendig gjentar du trinn 2 til og med 6 for rorkontrollen
(valgfritt) eller en kompatibel Garmin kartplotter.
Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til autopilotsystemet
Du kan bruke autopilotens avanserte funksjoner ved å koble til
kompatibelt NMEA 2000 ekstrautstyr, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
MERK: Du kan koble ekstrautstyr som ikke er kompatibelt med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
hensyn ved tilkobling, side 10).
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.
2 Koble NMEA 2000 ekstrautstyret til T-kontakten ved å følge
instruksjonene som følger med enheten.
Konfigurasjon
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du
kan bruke Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen
eller en kompatibel kartplotter fra Garmin til å konfigurere
autopiloten.
Se konfigureringsveiledningen som følger med, for mer
informasjon om konfigurering av autopiloten.
Tillegg
NMEA Tilkoblingsdiagrammer for 0183
Rorkontrollen er ikke inkludert i alle autopilotpakker. Du må
montere en rorkontroll i autopilotsystemet for å koble til NMEA
0183-enheter i henhold til disse diagrammene. Hvis du monterer
9
autopiloten uten en rorkontroll, må alle NMEA enhetene du
planlegger å bruke med autopilotsystemet være koblet til en
kompatibel Garmin kartplotter på samme NMEA 2000 nettverk
som kursberegningsenheten. Se installeringsinstruksjonene som
følger med kartplotteren for informasjon om tilkobling av NMEA
0183.
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til
rorkontrollen.
NMEA 0183 – hensyn ved tilkobling
• Se i installeringsinstruksjonene for NMEA 0183-enheten for å
finne frem til sendekablene (Tx) A (+) og B (-) og
mottakskablene (Rx) A (+) og B (-).
• Hver interne Rx- og Tx-port har to kabler, merket A (+) og B
(-) i henhold til NMEA 0183-konvensjonen. Koble de
tilsvarende kablene A (+) og B (-) for hver port til kablene A
(+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA 0183. Se
tabellen og tilkoblingsdiagrammene når du kobler
datakabelen til NMEA 0183-enheter.
• Du må bruke et skjermet, snodd 28 AWG-ledningspar ved
forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle
dem med varmekrymperør.
• Du finner en liste over godkjente NMEA 0183-setninger som
sendes til og leses av enheten, på Spesifikasjoner, side 11.
• De interne NMEA 0183-portene og
kommunikasjonsprotokollene er konfigurert på den tilkoblede
enheten fra Garmin. Se i NMEA 0183-delen av kartplotterens
brukerveiledning hvis du vil ha mer informasjon.
• Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen og NMEA 0183enheten må begge være jordet.
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 0183enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående
(Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA 0183enhetene være koblet til felles jord.
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er de
interne portene på NMEA 0183-datakabelen ikke forbundet.
Hvis inndataene for NMEA 0183-enheten for eksempel er
koblet til intern utdataport 1 på datakabelen, kan du koble
utdataporten på NMEA 0183-enheten til alle de interne
portene for inndata (port 1, port 2, port 3 eller port 4) på
kabelklemmen.
• Det er fire interne NMEA 0183-inndataporter (Rx-porter) og to
interne NMEA 0183-utdataporter (Tx-porter) på den
medfølgende NMEA 0183-datakabelen. Du kan koble én
NMEA 0183-enhet per interne Rx-port for å lese inn data på
enheten fra Garmin. Du kan koble til opptil tre NMEA 0183enheter parallelt til hver interne Tx-port for å motta data fra
enheten fra Garmin.
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
Â
Ã
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for
rorkontroll – Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funksjon for ledning for
NMEA 0183 kompatibel
enhet
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående og
to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
(Tx/A) fra rorkontrollen. La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen forbli utilkoblet.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll Funksjon for ledning for
– Funksjon
NMEA 0183 kompatibel
enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående linje (Rx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den bruke ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen. Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.
À
Á
10
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Spesifikasjon
Mål
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Rorkontroll
À
Á
Â
Ã
Spesifikasjon
Mål
Mål uten soldeksel
(H × B × D)
110 x 115 x 30 mm
(4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Mål med soldeksel
(H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm
(4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Vekt uten soldeksel
247 g (8,71 oz)
12 VDC-strømkilde
Vekt med soldeksel
283 g (9,98 oz)
Rorkontroll
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
NMEA 0183 kompatibel enhet
Trygg avstand fra et
kompass
209 mm (8,25 tommer)
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat
Objektiv: glass behandlet mot blendende
lys
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – Funksjon for ledning for
Funksjon
NMEA 0183 kompatibel
enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
I/T
Strøm
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Grønn – Rx/B (-) (koblet til
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Strømforbruk
Maks 2,5 W
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Maks spenning for enhet
32 VDC
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Inngangsspenning for
NMEA 2000
9 til 16 VDC
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA ved 9 VDC)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående linje (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Alarm
Spesifikasjoner
Kompakt pumpe
Spesifikasjon
Mål
Mål (H × B × D)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm
(3,3 x 4,0 x 6,1 tommer)
Vekt
2,2 kg (5 lb.)
Temperaturområde
Fra –15 til 75 °C (fra 5 til 167 °F)
Materiale
• Motorramme: Pulverlakkert blankt sort
• Motorens endedeksler: Støpt aluminium
ADC12
• Pumpehus og pumpehode: Anodisert, støpt
ADC12
• Monteringsbrakett: 304 rustfritt stål
Lengde på kabel for
elektronisk styringsenhet
0,6 m (24 tommer)
Inngangsspenning
(fra den elektroniske styringsenheten)
Fra 10,5 til 13,8 VDC
Hovedstrømforbruk
• Ventemodus: under 1 A
• Aktivert: fra 5 til 10 A
• Toppverdi: 34 A
Spesifikasjon
Mål
Mål (L × diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tomme)
Vekt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
NMEA 2000 PGN­informasjon
Kursberegningsenhet
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
127257 Send/motta stillingsdata
127251 Send/motta svinggrad
Bare send
127250 Fartøykurs
Bare motta
127258 Magnetisk variasjon
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
Kursberegningsenhet
Spesifikasjon
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 tommer)
Vekt
200 g (7 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Inngangsspenning for
NMEA 2000
Fra 9 til 16 VDC
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
130306 Vinddata
11
Feil­ og advarselsmeldinger
Rorkontroll
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Bare send
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
Feilmelding
Årsak
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata. Autopiloten er
satt i Hold
styrekursen.
Autopiloten mottar ikke • Alarmen lyder i 5
lenger gyldige navigasekunder
sjonsdata under en Rute • Autopiloten går til
til-manøver.
Hold styrekursen
Denne meldingen vises
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren
før autopiloten
deaktiveres.
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Rorkontrollen har mistet I/T
tilkoblingen til kursberegningsenheten.
Tapt vinddata (bare
seilbåt)
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige data.
Feil: Tapt kommunikasjon mellom den
elektroniske styringsenheten og kursberegningsenheten (når
autopiloten er
aktivert)
Det har oppstått et
• Rorkontrollen piper,
tidsavbrudd for kommuog autopiloten går
nikasjon mellom kursbetil ventemodus.
regningsenheten og
pumpen.
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
Bare motta
127245 Rordata
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjon: rute-/veipunktsinformasjon
130306 Vinddata
130576 Status for lite fartøy
Informasjon om NMEA 0183
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.
Type
Setning
Send
hdg
Motta
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
Autopilothandling
Lav spenning i den
Forsyningsspenningen • Alarmen lyder i 5
elektroniske styrings- til pumpen har sunket til
sekunder
enheten
under 10 VDC i mer enn • Normal drift
6 sekunder.
fortsetter
• Alarmen lyder i 5
sekunder
• Autopiloten går til
Hold styrekursen
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til www.my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™, Reactor™ og Shadow Drive™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine
Electronics Association. Uflex og MasterDrive™ er varemerker for UltraFlex Group.
Teflon er et varemerke for DuPont™.
®
®
®
®
rmb
vhw
mwv
xte
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising