Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Průvodce konfigurací

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Průvodce konfigurací
Průvodce konfigurací GHP™ Compact
Reactor™ Hydraulic
Systém autopilota je nutné nakonfigurovat a naladit na
dynamiku lodě. Ke konfiguraci autopilota se používají funkce
Průvodce přístavištěm a Průvodce pro zkušební nastavení na
moři. Tito průvodci vás provedou nezbytnými kroky konfigurace.
Pokud váš autopilot neobsahuje ovládání kormidla, musíte
systém autopilota nakonfigurovat pomocí kompatibilního
chartplotteru ve stejné síti NMEA 2000 jako jednotka CCU
autopilota. Pokyny pro konfiguraci pomocí ovládání kormidla
nebo chartplotteru jsou přiloženy.
®
Průvodce přístavištěm
OZNÁMENÍ
Pokud provedete funkci Průvodce přístavištěm, zatímco loď není
ve vodě, zajistěte volný prostor pro pohyb kormidla, abyste
zabránili poškození kormidla nebo jiných objektů.
Funkci Průvodce přístavištěm lze provést, když je loď ve vodě
nebo mimo vodu.
Pokud je loď ve vodě, musí být během provádění průvodce
v nehybné poloze.
Provedení funkce Průvodce přístavištěm
OZNÁMENÍ
Pokud máte loď vybavenou systémem řízení s posilovačem,
zapněte před provedením funkce Průvodce přístavištěm
posilovač, abyste zabránili poškození systému řízení.
1 Zapněte autopilota.
2
3
4
5
6
7
8
Při prvním zapnutí autopilota se zobrazí výzva k provedení
krátké sekvence nastavení.
Pokud se po sekvenci nastavení automaticky nespustí funkce
Průvodce přístavištěm, vyberte možnost:
• Na ovládání kormidla vyberte možnost Menu > Nastavení
> Nastavení autopilota prodejcem > Průvodce >
Průvodce přístavištěm.
• Na chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Moje
plavidlo > Nastavení instalace autopilota > Průvodce >
Průvodce přístavištěm.
Vyberte typ plavidla.
Proveďte zkoušku směru řízení (Zkouška směru řízení,
strana 1).
Je-li to nutné, vyberte zdroj rychlosti (Výběr zdroje rychlosti,
strana 1).
Je-li to nutné, ověřte otáčkoměr (Ověření otáčkoměru,
strana 1).
Proveďte zkoušku krajních pozic kormidla.
Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm
(Kontrola výsledků funkce Průvodce přístavištěm,
strana 1).
Zkouška směru řízení
1 Při pomalém pohybu lodi vyberte ikonu
a .
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doleva.
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doprava.
2 Vyberte možnost Pokračovat.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď při zkoušce řízení zatočí správným směrem,
vyberte na ovládání kormidla možnost Ano.
Únor 2016
• Pokud loď při zkoušce řízení zatočí správným směrem,
vyberte na chartplotteru možnost Další.
• Pokud loď při zkoušce řízení zatočí opačným směrem,
vyberte možnost Ne a zopakujte kroky 1 až 3.
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne opačným směrem,
vyberte na ovládání kormidla možnost Přepnout směr a
zopakujte kroky 1 až 3.
Výběr zdroje rychlosti
Vyberte možnost:
• Pokud k síti NMEA 2000 připojíte jeden nebo více motorů
kompatibilních s NMEA 2000, vyberte na ovládání
kormidla možnost Otáčkoměr – NMEA 2000 nebo
vlastní.
• Pokud k síti NMEA 2000 připojíte jeden nebo více motorů
kompatibilních s NMEA 2000, vyberte na chartplotteru
možnost Otáčkoměr.
• Pokud zdroj dat otáčkoměru NMEA 2000 není z jednoho
nebo více motorů dostupný nebo jej nelze použít, vyberte
jako zdroj rychlosti možnost GPS.
• Pokud jste jako zdroj rychlosti nepřipojili otáčkoměr NMEA
2000 ani zařízení GPS, vyberte možnost Žádné.
POZNÁMKA: Jestliže auto\pilot nepracuje dobře při
použití možnosti Žádné pro zdroj rychlosti, společnost
Garmin doporučuje připojit otáčkoměr přes síť NMEA
2000 nebo použít zařízení GPS jako zdroj rychlosti.
®
Ověření otáčkoměru
K tomuto postupu nedojde, pokud je jako zdroj rychlosti vybrána
možnost GPS nebo Žádné.
Se spuštěným motorem (motory) porovnejte hodnoty otáček
za minutu na ovládání kormidla a na otáčkoměru
(otáčkoměrech), který se nachází na palubní desce lodi.
Pokud nejsou číselné hodnoty otáček za minutu stejné,
nastal možná problém se zdrojem rychlosti NMEA 2000 nebo
připojením.
Kontrola výsledků funkce Průvodce přístavištěm
Po provedení funkce Průvodce přístavištěm se zobrazí hodnoty,
které jste zvolili.
1 Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm.
2 Vyberte jakoukoli nesprávnou hodnotu.
3 Opravte hodnotu.
4 Opakujte kroky 2 a 3 pro všechny nesprávné hodnoty.
5 Po ukončení kontroly hodnot vyberte možnost Hotovo.
Průvodce zkuš nast na moři
Funkce Průvodce zkuš nast na moři konfiguruje základní
snímače autopilota a je mimořádně důležité provést průvodce
v podmínkách přiměřených pro vaši loď.
Důležité skutečnosti, které je nutné vzít v úvahu pro
funkci Průvodce zkuš nast na moři
Funkci Průvodce zkuš nast na moři je nutné provést v klidné
vodě. Vzhledem k tomu, že charakter klidné vody souvisí
s velikostí a tvarem lodi, je před zahájením funkce Průvodce
zkuš nast na moři nutné, aby se loď nacházela na vhodném
místě.
• Loď se nesmí houpat, zatímco stojí nehybně na místě nebo
se velmi pomalu pohybuje.
• Na loď nesmí významně působit vítr.
Při provádění funkce Průvodce zkuš nast na moři dodržujte tyto
pokyny.
• Zatížení lodi musí zůstat vyvážené. Při provádění libovolného
kroku funkce Průvodce zkuš nast na moři se nepohybujte po
lodi.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-02054-41_0A
Provedení funkce Průvodce pro zkušební nastavení
na moři
1 Odplujte lodí na volnou plochu s klidnou vodou.
2 Vyberte možnost:
3
4
5
6
• Na ovládání kormidla vyberte možnost Menu > Nastavení
> Nastavení autopilota prodejcem > Průvodce >
Průvodce pro zkušební nastavení na moři.
• Na ovládání chartplotteru vyberte možnost Nastavení >
Moje plavidlo > Nastavení instalace autopilota >
Průvodce > Průvodce zkuš nast na moři > Zahájit.
Vyberte možnost:
• U motorové lodě s klouzavým trupem a zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Otáčkoměr – NMEA 2000 nebo
vlastní nebo Otáčkoměr nakonfigurujte otáčky motoru
pro klouzání.
• U motorové lodě s klouzavým trupem a zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost GPS nakonfigurujte rychlost
klouzání.
• U motorové lodě se zdrojem rychlosti nastaveným na
možnost Otáčkoměr – NMEA 2000 nebo vlastní,
Otáčkoměr, nebo GPS nakonfigurujte omezení pro
vysoké otáčky motoru.
• U motorové lodě se zdrojem rychlosti nastaveným na
možnost GPS nakonfigurujte maximální rychlost.
Zkalibrujte kompas (Kalibrace kompasu, strana 2).
Proveďte postup Automatické ladění (Provedení postupu
Automatické ladění, strana 2).
Nastavte sever (Nastavení severu, strana 2), pokud jsou
k dispozici údaje GPS o směru jízdy, nebo proveďte detailní
nastavení směru jízdy (Provedení detailního nastavení směru
jízdy, strana 3), pokud údaje GPS o směru jízdy
k dispozici nejsou.
Kalibrace kompasu
1 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce zkuš nast na moři, vyberte možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na ovládání kormidla, vyberte na
obrazovce směru pohybu možnosti Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení kompasu
> Kalibrace kompasu > Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na chartplotteru, vyberte možnosti
Nastavení > Moje plavidlo > Nastavení instalace
autopilota > Nastavení kompasu > Kalibrace kompasu
> Zahájit.
2 Postupujte podle pokynů, dokud nebude kalibrace
dokončena, přičemž dbejte, abyste udrželi loď v co
nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
3 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace na ovládání kormidla proběhne úspěšně,
vyberte možnost Hotovo.
• Pokud kalibrace na chartplotteru proběhne úspěšně,
vyberte možnost OK.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, vyberte možnost
Opak. Akci a opakujte kroky 1 až 3.
Po dokončení kalibrace se zobrazí hodnota. Hodnota 100
znamená, že jednotka CCU byla nainstalována v magneticky
ideálním prostředí a je správně kalibrována. Pokud je tato
hodnota nízká, bude možná potřebné přemístit jednotku CCU
a znovu provést kalibraci kompasu.
2
Provedení postupu Automatické ladění
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
1 Upravte plyn tak, aby se loď pohybovala typickou cestovní
rychlostí (nižší než klouzavou rychlostí), při které je citlivé
řízení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce zkuš nast na moři, vyberte možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na ovládání kormidla, vyberte na
obrazovce směru pohybu možnosti Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Ladění autopilota >
Automatické ladění > Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na chartplotteru, vyberte možnosti
Nastavení > Moje plavidlo > Nastavení instalace
autopilota > Ladění autopilota > Automatické ladění >
Zahájit.
Loď v průběhu provádění postupu Automatické ladění různě
kličkuje.
3 Po ukončení procesu postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud postup Automatické ladění neproběhne úspěšně,
ale nedosáhnete maximální cestovní rychlosti, zvyšte
rychlost a opakujte kroky 1 až 3, až postup Automatické
ladění proběhne úspěšně.
• Jestliže postup Automatické ladění neproběhne úspěšně
a dosáhnete maximální cestovní rychlosti, snižte ji na
počáteční rychlost pro postup Automatické ladění
a výběrem možnosti Alternativní automatické ladění
zahajte alternativní postup.
Po dokončení postupu Automatické ladění se zobrazí hodnoty
zisku. Tyto hodnoty můžete použít k určení kvality postupu
Automatické ladění.
Automatické ladění hodnot zisku
Po dokončení postupu Automatické ladění můžete zkontrolovat
hodnoty zisku uvedené na ovládání kormidla. Tyto číselné
hodnoty si můžete poznamenat pro referenční účely, pokud
chcete spustit proces automatického ladění později nebo
chcete-li manuálně upravit nastavení zisku (není doporučeno)
(Úprava nastavení zisku autopilota, strana 3).
Zisk: Slouží k nastavení přísnosti, s níž autopilot dodržuje
stanovený směr jízdy, a agresivity, s níž zatáčí.
Počítadlo zisku: Slouží k nastavení agresivity, s níž autopilot
upravuje jakékoli přetáčení při zatáčení.
Nastavení severu
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
K tomuto postupu dojde, pokud je autopilot připojen
k volitelnému zařízení GPS a zařízení získalo údaje o poloze
GPS. Během tohoto postupu autopilot srovná směr kompasu
s informací Kurz nad zemí (COG) ze zařízení GPS.
Pokud nemáte připojeno zařízení GPS, zobrazí se místo toho
výzva k provedení detailního nastavení směru jízdy (Provedení
detailního nastavení směru jízdy, strana 3).
1 Plujte lodí cestovní rychlostí po přímé trase.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce zkuš nast na moři, vyberte možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na ovládání kormidla, vyberte na
obrazovce směru pohybu možnosti Menu > Nastavení >
Konfigurace autopilota
Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení kompasu
> Nastavit sever > Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na chartplotteru, vyberte možnosti
Nastavení > Moje plavidlo > Nastavení instalace
autopilota > Nastavení kompasu > Nastavit sever >
Zahájit.
3 Plujte nadále lodí cestovní rychlostí po přímé trase
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, opakujte kroky 1
až 3.
Provedení detailního nastavení směru jízdy
K tomuto postupu dojde pouze v případě, že k autopilotu
nemáte připojeno volitelné zařízení GPS. Pokud je autopilot
připojen k zařízení GPS, které získalo údaje o poloze GPS,
zobrazí se místo toho výzva k nastavení severu (Nastavení
severu, strana 2).
1 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce zkuš nast na moři, přejděte ke kroku 3.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na ovládání kormidla, vyberte na
obrazovce směru pohybu možnosti Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení kompasu
> Detailní nastavení směru jízdy.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce
zkuš nast na moři na chartplotteru, vyberte možnosti
Nastavení > Moje plavidlo > Nastavení instalace
autopilota > Nastavení kompasu > Detailní nastavení
směru jízdy > Zahájit.
Upravujte
detailní nastavení směru jízdy, dokud nezobrazí
2
správný směr jízdy určený důvěryhodným indikátorem směru
pohybu, například lodním kompasem nebo ručním
kompasem.
3 Vyberte možnost Zpět.
Zkouška a úprava konfigurace
OZNÁMENÍ
Otestujte autopilota při nízké rychlosti. Po otestování autopilota
a jeho seřízení při nízké rychlosti ho otestujte při vyšší rychlosti,
aby se nasimulovaly normální provozní podmínky.
1 Plujte lodí v jednom směru se zapnutým autopilotem
(udržováním směru pohybu).
Loď může mít nepatrné výkyvy, ale tyto výkyvy by neměly být
výrazné.
2 Zatočte lodí v jednom směru pomocí autopilota a sledujte
reakci.
Loď by měla zatočit plynule, ani příliš rychle ani příliš pomalu.
Při zatáčení pomocí autopilota by se loď měla přiblížit
k požadovanému směru pohybu a vyrovnat se podle něj
s minimálním přetočením a minimálními výkyvy.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď zatáčí příliš rychle nebo příliš zdlouhavě,
upravte nastavení omezovače zrychlení autopilota
(Úprava nastavení omezovače zrychlení, strana 3).
• Pokud má udržování směru pohybu značné výkyvy nebo
loď při zatáčení neprovádí korekci, upravte zisk autopilota
(Úprava nastavení zisku autopilota, strana 3).
• Pokud loď zatáčí plynule, udržování směru pohybu má
pouze nepatrné nebo nemá žádné výkyvy a loď správně
Konfigurace autopilota
upravuje směr pohybu, konfigurace je správná. Nejsou
nutné žádné další úpravy.
Úprava nastavení omezovače zrychlení
1 Na ovládání kormidla aktivujte Režim prodejce (Zapnutí
2
3
4
5
konfigurace prodejcem na ovládání kormidla, strana 4).
Vyberte možnost:
• Na ovládání kormidla, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Omezovač
zrychlení.
• Na ovládání chartplotteru vyberte možnost Nastavení >
Moje plavidlo > Nastavení instalace autopilota >
Ladění autopilota > Zrychlení Omezovač.
Vyberte možnost:
• Pokud autopilot zatáčí příliš rychle, nastavte vyšší
hodnotu.
• Jestliže autopilot zatáčí příliš pomalu, nastavte nižší
hodnotu.
Při manuální úpravě nastavení omezovače zrychlení
provádějte relativně malé úpravy. Před provedením dalších
úprav vyzkoušejte změnu.
Proveďte zkoušku konfigurace autopilota.
Opakujte kroky 2 až 4, dokud nebude výkon autopilota
uspokojivý.
Úprava nastavení zisku autopilota
Nastavení zisku autopilota se provádí během postupu
Automatické ladění. Upravovat tyto hodnoty není doporučeno a
před prováděním jakýchkoli změn byste si měli hodnoty získané
Automatické ladění poznamenat.
1 Na ovládání kormidla aktivujte Režim prodejce (Zapnutí
konfigurace prodejcem na ovládání kormidla, strana 4).
2 Vyberte možnost:
• Na ovládání kormidla, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Zisk
kormidla.
• Na chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Moje
plavidlo > Nastavení instalace autopilota > Ladění
autopilota > Zisk kormidla
3 Vyberte možnost podle typu lodě:
• Pokud máte plachetnici, motorovou loď s výtlakovým
trupem nebo motorovou loď se zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Žádné, vyberte možnost Zisk
a upravte přísnost, s níž kormidlo dodržuje stanovený
směr jízdy a zatáčí.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte plachetnici, motorovou loď s výtlakovým
trupem nebo motorovou loď se zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Žádné, vyberte možnost
Počítadlo zisku a upravte přísnost, s níž kormidlo
koriguje nadměrné zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčkoměr – NMEA
2000 nebo vlastní, Otáčkoměr nebo GPS, vyberte
možnost Nízká rychlost nebo Vysoká rychlost a upravte
přísnost, s níž kormidlo dodržuje stanovený směr jízdy
a zatáčí při nízké rychlosti nebo vysoké rychlosti.
3
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčkoměr – NMEA
2000 nebo vlastní, Otáčkoměr, nebo GPS, vyberte
možnost Počítadlo nízké rychlosti nebo Počítadlo
vysoké rychlosti a upravte přísnost, s níž kormidlo
koriguje nadměrné zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota a opakujte kroky 2
a 3, dokud nebude výkon autopilota uspokojivý.
Nastavení rozšířené konfigurace
Spustit proces automatického ladění, kalibrovat kompas a určit
sever pro autopilota můžete bez spuštění průvodců. Jednotlivá
nastavení můžete také určit samostatně bez spuštění
konfiguračních procesů.
Zapnutí konfigurace prodejcem na ovládání kormidla
Možnosti rozšířené konfigurace nejsou na ovládání kormidla za
normálních podmínek dostupné. K získání přístupu
k nastavením rozšířené konfigurace autopilota musíte aktivovat
Režim prodejce.
Aktivace Režim prodejce pro přístup k možnostem konfigurace
není nutné na chartplotteru.
1 Na ovládání kormidla vyberte na obrazovce směru pohybu
možnosti Menu > Nastavení > Systém > Informace o
systému.
2 Podržte středové tlačítko po dobu 5 sekund.
Zobrazí se Režim prodejce.
3 Vyberte možnosti Zpět > Zpět.
Pokud je na obrazovce Nastavení dostupná možnost Nastavení
autopilota prodejcem, postup proběhl úspěšně.
Manuální spouštění automatických konfiguračních
procesů
1 Na ovládání kormidla aktivujte Režim prodejce (Zapnutí
konfigurace prodejcem na ovládání kormidla, strana 4).
2 Vyberte možnost:
• Na ovládání kormidla vyberte na obrazovce směru jízdy
možnosti Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem.
• Na ovládání chartplotteru vyberte možnost Nastavení >
Moje plavidlo > Nastavení instalace autopilota >
Ladění autopilota.
3 Vyberte automatický proces:
• Chcete-li zahájit proces kalibrace kompasu, vyberte
možnost Nastavení kompasu > Kalibrace kompasu
(Kalibrace kompasu, strana 2).
• Chcete-li zahájit proces určení severu, vyberte možnost
Nastavení kompasu > Nastavit sever (Nastavení
severu, strana 2).
• Chcete-li zahájit proces automatického ladění autopilota,
vyberte možnost Ladění autopilota > Automatické
ladění (Provedení postupu Automatické ladění, strana 2).
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Manuální určení jednotlivých konfiguračních
nastavení
Konfigurace určitých konfiguračních nastavení může vyžadovat
změnu dalších nastavení. Před změnou jakýchkoli nastavení
4
zkontrolujte část Detailní konfigurační nastaveníPodrobná
nastavení konfigurace, strana 4.
1 Na ovládání kormidla aktivujte Režim prodejce (Zapnutí
konfigurace prodejcem na ovládání kormidla, strana 4).
Vyberte
možnost:
2
• Na ovládání kormidla vyberte na obrazovce směru jízdy
možnosti Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem.
• Na ovládání chartplotteru vyberte možnost Nastavení >
Moje plavidlo > Nastavení instalace autopilota.
3 Vyberte kategorii nastavení.
4 Vyberte nastavení, které chcete konfigurovat.
Popisy jednotlivých nastavení jsou dostupné v tomto návodu
(Podrobná nastavení konfigurace, strana 4).
5 Nakonfigurujte hodnotu nastavení.
Podrobná nastavení konfigurace
Přestože se veškerá konfigurace obvykle provádí automaticky
prostřednictvím průvodců, je možné ručně upravit jakékoli
nastavení a doladit autopilota.
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci autopilota se některá
nastavení nemusí zobrazit.
POZNÁMKA: Na motorovém člunu je při každé změně
nastavení položky Zdroj rychlosti nutno zkontrolovat nastavení
položek Omez. nejv. ot./min, Nadn., ot. m., Rychlost plavby,
Max. rychlost, nebo Max. rychlost tam, kde je to třeba, a poté
znovu provést postup automatického ladění (Provedení postupu
Automatické ladění, strana 2).
Nastavení ladění autopilota
Na ovládání kormidla vyberte možnost Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Ladění autopilota.
Na ovládání chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Moje
plavidlo > Nastavení instalace autopilota > Ladění
autopilota.
Omezovač zrychlení: Umožňuje omezit rychlost otočení
prováděných autopilotem. Zvýšením procentuální hodnoty lze
rychlost otáčení omezit a snížením procentuální hodnoty lze
povolit rychlejší otáčení.
Nastavení zdroje rychlosti
POZNÁMKA: Nastavení zdroje rychlosti je k dispozici pouze pro
motorové čluny.
Na ovládání kormidla vyberte možnost Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení zdroje
rychlosti.
Na chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo >
Nastavení instalace autopilota > Nastavení zdroje rychlosti.
Zdroj rychlosti: Umožňuje vybrat zdroj rychlosti.
Ověřit tachometr: Umožňuje porovnat nastavení otáček za
minutu na ovládání kormidla s tachometry na palubní desce
lodi. Toto nastavení platí pouze pro ovládání kormidla.
Nadn., ot. m.: Umožňuje upravit odečet otáček za minutu na
ovládání kormidla v okamžiku, kdy loď přechází z výtlakové
na klouzavou rychlost. Pokud se hodnota neshoduje
s hodnotou na ovládání kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejn. ot./min: Umožňuje upravit nejnižší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejv. ot./min: Umožňuje upravit nejvyšší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Rychlost plavby: Umožňuje upravit klouzavou rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Konfigurace autopilota
Max. rychlost: Umožňuje upravit maximální rychlost lodi. Pokud
se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání kormidla, je
možné ji upravit.
Nastavení zisku kormidla
POZNÁMKA: Pokud tyto hodnoty nastavíte příliš vysoko nebo
příliš nízko, může být autopilot příliš aktivní a stále se pokoušet
upravit směr pohybu již při nejmenší odchylce. Příliš aktivní
autopilot může způsobit nadměrné opotřebení čerpadla a vybít
baterii rychleji než obvykle.
Na ovládání kormidla vyberte možnost Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Zisk kormidla.
Na chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo >
Nastavení instalace autopilota > Zisk kormidla.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro motorové čluny
s výtlakovým trupem a motorové čluny se zdrojem rychlosti
nastaveným na hodnotu Žádné.
Zisk: Umožňuje upravit intenzitu, s níž kormidlo dodržuje
stanovený směr jízdy a zatáčí.
Počítadlo zisku: Umožňuje upravit intenzitu, s níž kormidlo
koriguje nadměrné zatočení. Pokud tuto hodnotu nastavíte
příliš nízko, může autopilot přesáhnout otočku při pokusu o
protisměr původní otočky.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro motorové čluny
s klouzavým trupem se zdrojem rychlosti nastaveným na
Otáčkoměr – NMEA 2000 nebo vlastní, Otáčkoměr, nebo GPS.
Nízká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro nízké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující nižší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo nízké rychlosti: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro nízké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující nižší než klouzavou rychlostí.
Vysoká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro vysoké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující vyšší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo vysoké rychlosti: Umožňuje nastavit opačnou
korekci zisku kormidla pro vysoké rychlosti. Toto nastavení
platí pro plavidlo plující vyšší než klouzavou rychlostí.
Nastavení systému řízení
Na ovládání kormidla vyberte možnost Menu > Nastavení >
Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení systému řízení.
Na chartplotteru vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo >
Nastavení instalace autopilota > Nastavení systému řízení.
Umožňuje nastavit směr, kterým se musí otočit kormidlo, aby
se plavidlo otočilo k levoboku a pravoboku. V případě potřeby
můžete směr řízení vyzkoušet a obrátit.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GHP™, GHC™,
Reactor™ a Shadow Drive™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
®
Konfigurace autopilota
5
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising