Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Pokyny pro instalaci

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Pokyny pro instalaci
GHP™ Compact
Reactor™ Hydraulic
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o
produktu vložený v obalu s produktem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Autopilot je nástroj, který zlepšuje vaše možnosti obsluhy
lodi. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz lodi.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo
bez dozoru.
Vždy buďte připraveni neprodleně převzít manuální řízení lodi.
Naučte se používat autopilota na klidné a bezpečné vodě.
Při používání autopilota blízko nebezpečných míst ve vodě, jako
jsou například doky, pilíře a jiné lodi, buďte opatrní.
UPOZORNĚNÍ
Při použití dávejte pozor na rozpálený motor a
elektromagnetické součásti a nezapomínejte na nebezpečí
zachycení pohyblivými součástmi.
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
OZNÁMENÍ
Aby nedošlo k poškození lodi, je třeba, aby systém autopilota
nainstaloval zkušený námořní technik. Pro řádnou instalaci jsou
nutné specifické znalosti součástí hydraulického řízení a
námořních elektrických systémů.
Příprava instalace
Systém autopilota se skládá z několika částí. Před instalací si
důkladně prostudujte postup upevnění jednotlivých částí a
požadavky na připojení. Abyste dokázali správně naplánovat
rozvržení instalace na lodi, je třeba, abyste porozuměli funkci
jednotlivých součástí.
Požadavky na upevnění a připojení lépe pochopíte, když si
prostudujete část (Schéma napájení a přenosu dat, strana 3).
Při plánování instalace si jednotlivé součásti rozložte přímo na
lodi, abyste viděli, zda jsou propojovací kabely dostatečně
dlouhé. V případě potřeby pořiďte prodlužovací kabely
(prodávají se samostatně), které jsou dostupné u místního
prodejce Garmin nebo na stránkách www.garmin.com.
Poznamenejte si sériová čísla jednotlivých součástí pro případ
registrace a záruky.
®
Potřebné nástroje
• Ochranné brýle
Leden 2016
• Vrtačka a spirálové vrtáky
• Klíče
• Pila nebo vykružovačka schopná vytvořit otvor o průměru
90 mm (3,5 palců) (pro instalaci volitelného ovládání
kormidla)
• Nástroj na stříhání/odizolování kabelu
• Plochý a křížový šroubovák
• Kabelové svorky
• Jednopólový vypínač (SPST) (pro odpojení autopilota, když
není nainstalován ventil Shadow Drive™)
• Voděodolné kabelové konektory (koncovky) nebo smršťovací
izolační trubice a horkovzdušná pistole
• Tmel pro lodě
• Lodní antikorozní sprej
• Přenosný nebo kapesní kompas (kontrola magnetického
rušení)
• Hydraulická hadice s mechanicky zvlněnými nebo v terénu
vyměnitelnými spoji, které mají minimální provozní tlak
1 000 lbf/in2 (6 895 kPa)
• Hydraulické spoje tvaru T
• Vestavné hydraulické uzavírací ventily
• Hydraulická kapalina
• Závitový tmel
• Zařízení pro vypouštění hydraulického systému
• Protizasekávací lubrikant (volitelný)
POZNÁMKA: Ke hlavním součástem systému autopilota jsou
dodávány upevňovací šrouby. Pokud dodané šrouby
neodpovídají příslušnému typu povrchu, musíte použít vlastní
šrouby odpovídajícího typu.
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
Součásti autopilota jsou připojeny k napájení a propojeny
navzájem pomocí přiložených kabelů. Před upevněním a
propojením jednotlivých součástí zkontrolujte, zda jsou umístěny
ve vhodné pozici a zda k nim požadované kabely dosáhnou.
Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání kormidla
Specializované ovládání kormidla není součástí každého balení
autopilota. Pokud nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU autopilota připojena
ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter Garmin,
aby bylo možné systém autopilota konfigurovat a ovládat.
®
OZNÁMENÍ
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám. Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu. Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo může za provozních podmínek způsobit
poruchu zařízení. Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.
Montážní povrch musí být rovný, aby nedošlo při montáži
k poškození zařízení.
Přiložený instalační materiál a šablonu lze použít k zapuštěné
montáži ovládání kormidla do palubní desky. Při výběru místa
montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.
• Místo montáže by mělo být v úrovni očí nebo pod ní, aby
poskytovalo optimální zobrazení během řízení lodi.
• Místo montáže by mělo umožňovat snadný přístup
k tlačítkům zařízení.
• Montážní plocha musí být dostatečně pevná, aby udržela
hmotnost přístroje a chránila přístroj před nadměrnými
vibracemi nebo nárazy.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01831-81_0A
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
• Prostor za montážní plochou musí poskytovat prostor pro
vedení a připojení kabelů.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování ovládání kormidla
Specializované ovládání kormidla není součástí každého balení
autopilota. Pokud nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU autopilota připojena
ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter Garmin,
aby bylo možné systém autopilota konfigurovat a ovládat.
• Ovládání kormidla musí být připojeno k síti NMEA 2000.
• Volitelná zařízení NMEA 0183, například snímače rychlosti
větru či vody nebo zařízení GPS, lze k ovládání kormidla
připojit prostřednictvím datového kabelu NMEA (NMEA 0183
– Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení,
strana 10)).
®
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU
• Jednotka CCU je hlavním snímačem systému autopilota
GHP Compact Reactor Hydraulic . Abyste dosáhli nejlepšího
výkonu, zvažte při volbě vhodného místa tyto pokyny.
◦ Pomocí kapesního kompasu zkontrolujte magnetické
rušení v místě, kam chcete jednotku CCU upevnit.
Pokud se ručička kompasu v místě plánované instalace
jednotky CCU pohne, dochází zde k magnetickému
rušení. Vyberte jiné místo a znovu je zkontrolujte.
◦ Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud jednotku CCU
umístíte na pevný povrch.
• Upevňovací šrouby jsou součástí balení jednotky CCU.
Použijete-li jiný montážní materiál než přiložené šrouby, musí
být vyroben z kvalitní nerezové oceli nebo mosazi, aby
nedocházelo k magnetickému rušení jednotky CCU.
Pomocí ručního kompasu zkontrolujte veškerý montážní
materiál, zda nemá magnetické pole.
Určení nejlepší pozice pro upevnění
1 Vyhledejte všechna místa vhodná pro upevnění jednotky
CCU, kde se ve vzdálenosti do 60 cm (2 stopy) nenacházejí
žádné železné předměty, magnety a vysokonapěťové vodiče.
Velký magnet, například reproduktor subwooferu, musí být
vzdálen minimálně 1,5 m (5 stop).
2 Určete střed otáčení lodě a změřte vzdálenost mezi tímto
bodem a jednotlivými vhodnými místy nalezenými v kroku 1.
3 Vyberte místo nejblíže středu otáčení lodě.
Pokud je střed otáčení lodě vzdálen přibližně stejně od více
míst, vybírejte podle následujících kritérií:
• Co nejblíže středové osy lodě
• V dolní části lodě
• Blíže k přední části lodě
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky ECU
• Jednotku ECU lze upevnit na rovný povrch libovolným
směrem.
• Upevňovací šrouby jsou součástí balení jednotky ECU,
pokud však tyto šrouby neodpovídají typu montážního
povrchu, použijte vlastní šrouby vhodného typu.
• Jednotku ECU je třeba namontovat do vzdálenosti
maximálně 0,5 m (19 palců) od čerpadla.
◦ Kabely propojující jednotku ECU s čerpadlem nelze
prodloužit.
• Jednotku ECU je třeba namontovat na místo, kde nebude
ponořena do vody a kde ji voda nemůže spláchnout.
• Napájecí kabel jednotky ECU se připojuje k lodní baterii a lze
jej podle potřeby prodloužit (Prodloužení napájecího kabelu,
strana 7).
2
Co je třeba vzít v úvahu při montáži čerpadla
Prostudujte si schéma hydraulického systému v těchto
pokynech, které vám pomůže určit nejlepší pozici pro instalaci
čerpadla (Schéma hydrauliky, strana 4).
• Čerpadlo je nutné umístit tak, aby k němu bylo možné
protáhnout vedení hydrauliky systému lodního řízení.
• Čerpadlo by mělo být umístěno pokud možno vodorovně.
• Pokud je čerpadlo nutné umístit svisle, musí hydraulická
připojení směřovat nahoru.
Shadow DriveCo je třeba vzít v úvahu při montáži systému
POZNÁMKA: Shadow Drive je snímač, který se instaluje do
vedení hydrauliky systému lodního řízení. Tento snímač
rozpozná, když převezmete ruční ovládání kormidla, a vypne
ovládání pomocí autopilota.
POZNÁMKA: Pokud Shadow Drive není součástí autopilota,
nainstalujte ruční vypínač, aby bylo možné v případě potřeby
autopilota odpojit.
• Systém Shadow Drive je třeba pevně upevnit pomocí
kabelových svorek vodorovně a co nejrovněji.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit do vzdálenosti
minimálně 305 mm (12 palců) od magnetických prvků nebo
zařízení, například reproduktorů nebo elektrických motorů.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit blíže ke kormidlu než
k čerpadlu.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit níže než kormidlo, ale
výše než čerpadlo.
• Systém Shadow Drive nesmí být upevněn přímo
k upevňovacím prvkům na zadní straně kormidla. Mezi
upevněním na kormidle a systémem Shadow Drive musí být
vzdálenost jedné hadice.
• Systém Shadow Drive nesmí být připojen přímo ke konektoru
typu T v hydraulickém potrubí. Mezi konektorem typu T a
systémem Shadow Drive musí být vzdálenost jedné hadice.
• V instalaci s jedním kormidlem se nesmí mezi kormidlem a
systémem Shadow Drive nacházet konektor typu T.
• V instalaci se dvěma kormidly musí být systém Shadow Drive
nainstalován mezi čerpadlo a konektor typu T, který vede
k hornímu a dolnímu kormidlu; blíže ke kormidlu než ke
konektoru typu T.
• Systém Shadow Drive musí být nainstalován do vedení
pravoboku nebo levoboku.
Systém Shadow Drive nesmí být nainstalován do zpětného
vedení ani do vysokotlakého vedení.
Montáž vypínače autopilota a požadavky na připojení.
Pokud ventil Shadow Drive není součástí autopilota, nainstalujte
ruční jednopólový vypínač (SPST) (není součástí dodávky), aby
bylo možné v případě potřeby autopilota odpojit.
Vypínač by měl být nainstalován poblíž hlavního kormidla tak,
aby byl za provozu snadno dosažitelný.
Vypínač by měl být připojen k vodičům, které připojují ventil
Shadow Drive.
V případě potřeby je možné vedení prodloužit pomocí kabelu
28 AWG (0,08 mm2).
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
alarmu
• Alarm je třeba upevnit do blízkosti stanice hlavního kormidla.
• Alarm je možné upevnit pod palubní desku.
• V případě potřeby je možné vedení alarmu prodloužit pomocí
kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 2000
• Jednotka CCU a ovládání kormidla se musí připojit k síti
NMEA 2000.
• Pokud na lodi síť NMEA 2000 dosud nemáte, můžete ji
vytvořit pomocí přiložených kabelů a konektorů NMEA 2000
(Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota,
strana 9).
• Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete do sítě
NMEA 2000 připojit volitelná zařízení NMEA 2000, například
snímač rychlosti větru či vody nebo zařízení GPS.
Položka Popis
ECU
Jednotku ECU je třeba umístit do
vzdálenosti maximálně 0,5 m (19 palců) od
čerpadla.
Kabely propojující jednotku ECU
s čerpadlem nelze prodloužit.
Å
Jednotka CCU
Jednotku CCU lze instalovat na
neponořené místo poblíž středu lodi v libovolném směru (Co je třeba vzít v úvahu
ohledně upevnění a připojení jednotky
CCU, strana 2).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo
zdroje magnetického rušení.
Æ
Napájecí kabel
jednotky ECU
Jednotka ECU musí být připojena ke zdroji
napájení 12 až 24 V stejnosměrné. Pokud
potřebujete kabel prodloužit, použijte
správný průřez kabelu (Prodloužení
napájecího kabelu, strana 7).
Ç
Kabel jednotky
CCU
Potřebujete-li prodloužit tento kabel, aby
dosáhl k jednotce ECU, může být nezbytné
použít prodloužení (prodávané
samostatně) (Co je třeba vzít v úvahu
ohledně upevnění a připojení jednotky
CCU, strana 2).
Tento kabel spojuje alarm a jednotku
Shadow Drive.
È
Čerpadlo
Čerpadlo je třeba umístit do vzdálenosti
maximálně 0,5 m (19 palců) od jednotky
ECU.
Kabely propojující čerpadlo s jednotkou
ECU nelze prodloužit.
É
Alarm
Alarm poskytuje zvukové alarmy ze
systému autopilota a musí být instalován
poblíž stanice hlavního kormidla (Montáž
alarmu, strana 8).
Shadow Drive
(volitelný)
Vypínač
autopilota (není
součástí
dodávky)
Systém Shadow Drive musí být instalován
řádně ve vedení hydraulického řízení
a připojen ke kabelu jednotky CCU
(Montáž systému Shadow Drive,
strana 8).
Pokud ventil Shadow Drive není součástí
autopilota, nainstalujte ruční jednopólový
vypínač (SPST) (není součástí dodávky),
aby bylo možné v případě potřeby
autopilota odpojit.
Schéma napájení a přenosu dat
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ovládání
kormidla (nebo
kompatibilní
chartplotter
Garmin)
Důležitá pravidla
Specializované ovládání kormidla není
součástí každého balení autopilota. Pokud
nainstalujete autopilota bez specializovaného ovládání kormidla, musí být jednotka
CCU autopilota připojena ke stejné síti
NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter
Garmin, aby bylo možné systém autopilota
konfigurovat a ovládat.
Důležitá pravidla
Ä
Schéma součástí
Schéma pro jednoduché kormidlo
Datový kabel pro Tento kabel musí být instalován, pouze
ovládání
pokud připojujete autopilota k volitelným
kormidla
zařízením NMEA 0183, například snímači
větru, snímači vodního proudu či zařízení
GPS (NMEA 0183 – Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení,
strana 10).
NMEA
2000Napájecí
kabel
NMEA 2000Síť
Tento kabel musí být instalován, pouze
pokud vytváříte síť NMEA 2000. Tento
kabel neinstalujte, pokud již na lodi existuje
síť NMEA 2000.
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být
připojen ke zdroji napájení 9 až 16 V stejnosměrné.
Ovládání kormidla nebo kompatibilní chartplotter Garmin a jednotka CCU musí být
připojeny k síti NMEA 2000 pomocí
dodaných konektorů ve tvaru T (Co je
třeba vzít v úvahu při připojování zařízení
NMEA 2000, strana 2).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota, strana 9).
POZNÁMKA: Toto schéma je určeno pouze pro potřeby
plánování. V případě potřeby naleznete konkrétní schémata
zapojení v podrobných instalačních pokynech u jednotlivých
součástí.
Hydraulická zapojení nejsou v tomto schématu uvedena.
3
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ovládání
kormidla
Důležitá pravidla
Specializované ovládání kormidla není
součástí každého balení autopilota. Pokud
nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU
autopilota připojena ke stejné síti NMEA 2000
jako kompatibilní chartplotter Garmin, aby bylo
možné systém autopilota konfigurovat a
ovládat.
Položka Popis
NMEA
2000Síť
Ovládání kormidla nebo kompatibilní chartplotter Garmin a jednotka CCU musí být
připojeny k síti NMEA 2000 pomocí dodaných
konektorů ve tvaru T (Co je třeba vzít v úvahu
při připojování zařízení NMEA 2000, strana 2).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota, strana 9).
Å
Jednotka
CCU
Jednotku CCU lze instalovat na neponořené
místo poblíž středu lodi v libovolném směru
(Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění
a připojení jednotky CCU, strana 2).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo zdroje
magnetického rušení.
Čerpadlo
ECU
Důležitá pravidla
Ä
Baterie
12 až 24 V
(stejnosměrný
proud)
Jednotka ECU musí být připojena ke zdroji
napájení 12 až 24 V stejnosměrné. Pokud
potřebujete kabel prodloužit, použijte správný
průřez kabelu (Prodloužení napájecího kabelu,
strana 7).
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být připojen
ke zdroji napájení 9 až 16 V stejnosměrné.
Schéma hydrauliky
Ä
Jednotka
CCU
Jednotku CCU lze instalovat na neponořené
místo poblíž středu lodi v libovolném směru
(Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění
a připojení jednotky CCU, strana 2).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo zdroje
magnetického rušení.
OZNÁMENÍ
Pokud řídicí systém na vaší lodi neodpovídá žádnému
z hydraulických návrhů v tomto návodu k použití a nejste si jisti,
jak čerpadlo instalovat, obraťte se na oddělení podpory produktů
společnosti Garmin.
Å
NMEA
2000Síť
Ovládání kormidla nebo kompatibilní chartplotter Garmin a jednotka CCU musí být
připojeny k síti NMEA 2000 pomocí dodaných
konektorů ve tvaru T (Co je třeba vzít v úvahu
při připojování zařízení NMEA 2000, strana 2).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota, strana 9).
Pokyny pro schéma s dvojitým kormidlem
Než začnete s instalací čerpadla, zkontrolujte typ hydraulického
řízení vaší lodě. Každá loď je jiná, a před instalací čerpadla je
nutné zohlednit určité aspekty stávajícího hydraulického
schématu. Teprve poté je možné určit vhodné umístění.
Důležitá pravidla
• Tři hydraulické porty na čerpadle jsou 1/4 palce NPT.
• Společnost Garmin doporučuje používat ke spojování
hydraulického vedení k čerpadlu konektory typu T.
• Aby bylo čerpadlo možné snadno vypnout a vyjmout,
doporučuje společnost Garmin nainstalovat do hydraulického
potrubí mezi čerpadlo a konektory typu T uzavírací ventily.
• Na hydraulické potrubí nepoužívejte pásku Teflon .
• U všech závitů potrubí v hydraulickém systému použijte
vhodný závitový tmel.
®
Schéma pro jednoduché kormidlo bez posilovače
POZNÁMKA: Toto schéma je určeno pouze pro potřeby
plánování. V případě potřeby naleznete konkrétní schémata
zapojení v podrobných instalačních pokynech u jednotlivých
součástí.
Hydraulická zapojení nejsou v tomto schématu uvedena.
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
4
Ovládání
kormidla
Baterie
12 až 24 V
(stejnosměrný
proud)
Čerpadlo
ECU
Důležitá pravidla
Specializované ovládání kormidla není
součástí každého balení autopilota. Pokud
nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU
autopilota připojena ke stejné síti NMEA 2000
jako kompatibilní chartplotter Garmin, aby bylo
možné systém autopilota konfigurovat a
ovládat.
Jednotka ECU musí být připojena ke zdroji
napájení 12 až 24 V stejnosměrné. Pokud
potřebujete kabel prodloužit, použijte správný
průřez kabelu (Prodloužení napájecího kabelu,
strana 7).
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být připojen
ke zdroji napájení 9 až 16 V stejnosměrné.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Zpětné vedení
Čerpadlo
Vedení levoboku
Uzavírací ventily
Kormidlo
Řídicí válec
Schéma pro dvojité kormidlo bez posilovače
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Zpětné vedení
Kormidlo
Modul posilovače
Uzavírací ventily
Čerpadlo
Řídicí válec
Schéma pro jednoduché kormidlo se systémem Uflex
MasterDrive™
®
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci čerpadla do systému s Uflex MasterDrive neřezejte
vysokotlaké potrubí spojující napájecí jednotku ke kormidlu, aby
nedošlo ke zranění nebo poškození majetku.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Zpětné vedení
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Vedení levoboku
Uzavírací ventily
Čerpadlo
Horní kormidlo
Dolní kormidlo
Řídicí válec
Schéma pro jednoduché kormidlo s posilovačem
OZNÁMENÍ
Aby čerpadlo správně fungovalo, je třeba je nainstalovat mezi
válec a modul posilovače.
POZNÁMKA: Abyste získali přístup k hadicím a upevňovacím
prvkům, může být nutné odmontovat modul posilovače.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Kormidlo
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Řídicí písty
Vedení levoboku
Vysokotlaké vedení – NEPORUŠIT
Zpětné vedení
Uzavírací ventily
Napájecí jednotka Uflex MasterDrive
Čerpadlo
Schéma pro dvojité kormidlo se systémem Uflex
MasterDrive
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci čerpadla do systému s Uflex MasterDrive neřezejte
vysokotlaké potrubí spojující napájecí jednotku ke kormidlu, aby
nedošlo ke zranění nebo poškození majetku.
À
Á
Â
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Vedení levoboku
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Řídicí písty
Vedení levoboku
Uzavírací ventily
Zpětné vedení
Čerpadlo
Shadow Drive
5
Æ
Ç
È
É
Vedení pravoboku
Kormidla
Napájecí jednotka Uflex MasterDrive
Vysokotlaké vedení – NEPORUŠIT
Postup instalace
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
Kolem těsnění můžete nanést trochu lodního tmelu, aby
nezatékalo do palubní desky (volitelné).
12 Vložte ovládání kormidla do výřezu.
13 Bezpečně upevněte ovládání kormidla na montážní ploše
pomocí dodaných šroubů.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
trochu protizasekávacího lubrikantu, jak je uvedeno
v upozornění.
14 Zaklapněte dekorativní rámeček À na místo.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Jakmile na lodi instalaci autopilota naplánujete a ověříte
možnosti upevnění a kapacitu kabelů, můžete přejít k montáži a
připojení.
Instalace ovládání kormidla
Specializované ovládání kormidla není součástí každého balení
autopilota. Pokud nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU autopilota připojena
ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter Garmin,
aby bylo možné systém autopilota konfigurovat a ovládat.
Ovládání kormidla nainstalujte do palubní desky v blízkosti
kormidla a připojte k síti NMEA 2000.
Upevnění ovládání kormidla
OZNÁMENÍ
Pokud montujete zařízení do skelné vaty, doporučuje se při
vrtání zkušebních otvorů použít záhlubník a vyvrtat válcové
zahloubení pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To
pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při
utahování šroubů.
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout. Před montáží šroubů se
doporučuje aplikace protizasekávacího lubrikantu.
Než ovládání kormidla upevníte, vyberte vhodnou pozici pro
upevnění (Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání
kormidla, strana 1).
1 Seřízněte šablonu a zkontrolujte, zda se hodí na místo, kde
chcete provést montáž.
Šablona pro zapuštěnou montáž ovládání kormidla je
součástí balení produktu.
2 Šablonu pevně připevněte na instalačním místě.
3 Chcete-li raději vyříznout otvor vykružovačkou namísto
90 mm (3,5 palce) pilou na otvory, začněte řezání montážní
plochy vyvrtáním pilotního otvoru 10 mm (3/8 palců) vrtákem,
jak je uvedeno na šabloně
4 Pomocí vykružovačky nebo pily vyřízněte montážní plochu
podél vnitřní přerušované čáry označené na šabloně.
V
5 případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
6 Vložte ovládání kormidla do výřezu a ověřte si, zda se
montážní otvory na šabloně nacházejí na správných místech.
7 Pokud montážní otvory nejsou správné, označte správná
místa pro čtyři montážní otvory.
8 Vyjměte ovládání kormidla z výřezu.
9 Vyvrtejte čtyři 2,8mm (7/64palcové) pilotní otvory.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
nástroj pro zahloubení, jak je uvedeno v upozornění.
10 Vyjměte zbytek šablony.
11 Nainstalujte těsnění na zadní stranu zařízení.
6
Montáž jednotky CCU
1 Určete místo montáže.
2 S použitím jednotky CCU jako šablony označte umístění
dvou hlavních otvorů na montážním povrchu.
3 Pomocí 3mm (1/8palcového) vrtáku navrtejte vodicí otvory.
4 Pomocí přiložených šroubů upevněte jednotku CCU
k montážnímu povrchu.
POZNÁMKA: Použijete-li jiný montážní materiál než
přiložené šrouby, musí být vyroben z kvalitní nerezové oceli
nebo mosazi, aby nedocházelo k magnetickému rušení
jednotky CCU.
Pomocí ručního kompasu zkontrolujte veškerý montážní
materiál, zda nemá magnetické pole.
Montáž jednotky ECU
Montáž jednotky ECU
Před montáží jednotky ECU musíte vybrat umístění a určit
správný hardware pro montáž (Co je třeba vzít v úvahu ohledně
upevnění a připojení jednotky ECU, strana 2).
1 Podržte jednotku ECU v místě zamýšlené montáže a označte
umístění montážních otvorů na montážním povrchu, přičemž
jednotku ECU použijete jako šablonu.
2 Za použití spirálových vrtáků vhodných pro daný montážní
povrch a zvolený hardware pro montáž vyvrtejte do
montážního povrchu čtyři otvory.
3 Upevněte jednotku ECU k montážnímu povrchu pomocí
zvoleného hardwaru pro montáž.
Připojení ECU k napájení
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde k zneplatnění záruky produktu.
Pokud je to možné, měli byste napájecí kabel ECU připojit přímo
k baterii lodi. Ačkoli se to nedoporučuje, pokud připojujete
napájecí kabel k terminálu nebo jinému zdroji, musíte jej připojit
přes pojistku 40 A.
Pokud plánujete napájení ECU vést přes přerušovač nebo
spínač v blízkosti kormidla, měli byste místo prodlužování
napájecího kabelu ECU zvážit použití relé a ovládacího kabelu
odpovídající velikosti.
1 Konec napájecího kabelu ECU s konektorovou koncovkou
veďte k ECU, ale nepřipojujte jej k ECU.
2 Konec napájecího kabelu ECU s neizolovaným vodičem
veďte k baterii lodi.
Pokud není kabel dostatečně dlouhý, lze jej prodloužit
(Prodloužení napájecího kabelu, strana 7).
3 Připojte černý kabel (-) k zápornému pólu (-) baterie a
červený kabel (+) připojte ke kladnému pólu (+) baterie.
4 Po montáži všech ostatních součástek autopilota, připojte
napájecí kabel k ECU.
Prodloužení napájecího kabelu
V případě potřeby lze napájecí kabel prodloužit s využitím
kabelu příslušné tloušťky pro danou délku prodloužení.
Položka
À
Á
Â
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Popis
Pojistka
Baterie
9 stop (2,7 m), bez prodloužení
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 10 AWG (5,26 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
8 palců (20,3 cm)
Až 15 stop (4,6 m)
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 8 AWG (8,36 mm²)
Pojistka
Položka
Å
Æ
Popis
8 palců (20,3 cm)
Až 36 stop (11 m)
Montáž čerpadla
Montáž čerpadla
Než bude možné čerpadlo namontovat, musíte vybrat umístění
(Co je třeba vzít v úvahu při montáži čerpadla, strana 2) a
správný montážní materiál (Potřebné nástroje, strana 1).
1 Podržte čerpadlo v místě zamýšlené montáže a označte
umístění montážních otvorů na montážním povrchu, přičemž
čerpadlo použijete jako šablonu.
2 Za použití spirálových vrtáků vhodných pro daný montážní
povrch a zvolený hardware pro montáž vyvrtejte do
montážního povrchu čtyři otvory.
3 Upevněte čerpadlo k montážnímu povrchu pomocí zvoleného
hardwaru pro montáž.
Připojení hydraulického vedení k čerpadlu
V případě potřeby nahlédněte do schéma hydraulického
systému (Schéma hydrauliky, strana 4).
1 Odpojte nezbytné vedení od hydraulického systému.
2 K vedení systému na pravoboku a levoboku mezi kormidlem
a pracovním válcem připojte konektor typu T.
POZNÁMKA: Pokud je loď vybavena modulem posilovače, je
nutné mezi modul posilovače a pracovní válec doplnit
konektory ve tvaru T.
3 Dokončete následující krok:
• Pokud loď modulem posilovače vybavena není, propojte
zpětný spoj na kormidle se středním spojem čerpadla
dostatečně dlouhou hydraulickou hadicí.
• Pokud je loď vybavena modulem posilovače, připojte ke
zpětnému vedení systému mezi modulem posilovače a
kormidlem konektor ve tvaru T. Mezi modulem posilovače
a kormidlem musí být vždy zpětné vedení.
K
nepoužívanému
spoji na každém z konektorů ve tvaru T
4
připojte hydraulickou hadici dostatečně dlouhou na to, aby
propojila konektor typu T se spoji čerpadla.
5 Připojte konektory ve tvaru T vedení na levoboku a
pravoboku k příslušným spojům čerpadla podle diagramu
konfigurace vašeho hydraulického systému.
6 Systém Shadow Drive namontujte do hydraulického vedení
na levoboku nebo pravoboku mezi kormidlo a konektor ve
tvaru T (Montáž systému Shadow Drive, strana 8).
7 Na každé hydraulické vedení, které je přímo připojeno
k čerpadlu, namontujte uzavírací ventil.
8 palců (20,3 cm)
Vypouštění hydrauliky
Baterie
OZNÁMENÍ
Toto je obecný postup pro vypouštění hydraulického řídicího
systému. Podrobnější informace o vypouštění systému
naleznete v pokynech od výrobce řídicího systému.
8 palců (20,3 cm)
Až 23 stop (7 m)
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 6 AWG (13,29 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
Než hydraulický systém vypustíte, měli byste se přesvědčit, že
jsou všechna připojení hadic kompletní a plně utažená.
1 Vyberte možnost:
• Pokud nádrž kormidla obsahuje nedostatek kapaliny,
doplňte ji podle potřeby.
• Pokud nádrž kormidla obsahuje přebytečnou kapalinu,
přebytek odstraňte, aby kapalina během procesu
vypouštění nepřetekla.
2 Mezi vypouštěcí porty válce vložte obtokovou hadici.
TIP: Pokud na tento obtok používáte čirou plastovou hadici,
můžete během procesu vypouštění sledovat vzduchové
bublinky.
7
3 Ručně stočte kormidlo zcela doleva.
4 Otevřete oba obtokové ventily ve spojích válce.
5 Po více než tři minuty kormidlo pomalu ručně stáčejte doleva.
TIP: S otáčením můžete přestat, až už obtokovou hadicí
nebude unikat žádný vzduch.
6 Zapněte systém autopilota a vypněte funkci Shadow Drive.
Bližší informace o vypnutí funkce Shadow Drive najdete
v dokumentaci pro systém autopilota.
(levobok) na ovládání kormidla nejméně po
7 Podržte ikonu
dobu 10 sekund.
TIP: Ikonu
můžete pustit, pokud už obtokovou hadicí
nebude unikat žádný vzduch.
8 Uzavřete oba obtokové ventily ve spojích válce.
9 Pokud je třeba, doplňte do nádrže kormidla kapalinu.
10 Opakujte pro pravou stranu kroky 3 až 9.
(levobok) na ovládání kormidla, dokud se
11 Podržte ikonu
řízení nezastaví a na ovládání kormidla se nezobrazí nápis
Usazení hydr. čerp..
(pravobok) na ovládání kormidla, dokud se
12 Podržte ikonu
řízení nezastaví a na ovládání kormidla se nezobrazí nápis
Usazení hydr. čerp..
13 Vyberte možnost:
• Pokud se nápis Usazení hydr. čerp. nezobrazí do 2 až
3 sekund poté, co se zastaví válec, opakujte vypuštění
systému pomocí kroků 1-13.
• Pokud se nápis Usazení hydr. čerp. zobrazí do 2 až
3 sekund poté, co se zastaví válec, bylo vypouštění
systému úspěšně dokončeno.
Po dokončení vypouštění hydrauliky můžete opět aktivovat
funkci Shadow Drive.
Prostředek zabraňující korozi
OZNÁMENÍ
Dlouhá životnost všech dílů se zajistí použitím prostředku
zabraňujícímu korozi na čerpadlo minimálně dvakrát ročně.
Na čerpadlo by se po vytvoření všech hydraulických a
elektrických připojení a vypuštění hydraulického systému měl
aplikovat prostředek zabraňující korozi určený pro lodě.
Připojení jednotky CCU
Veďte oranžový a modrý kabel z části s neizolovaným
vodičem kabelu CCU do místa, kam plánujete namontovat
alarm (Montáž alarmu, strana 8).
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí 0,08mm2 (28 AWG) kabelu.
Montáž systému Shadow Drive
Připojení systém Shadow Drive k hydraulickému systému
Než systém nainstalujete Shadow Drive, musíte vybrat místo
pro připojení systému Shadow Drive k hydraulickému řízení lodi
(Shadow DriveCo je třeba vzít v úvahu při montáži systému,
strana 2).
Další nápovědu najdete v diagramech rozvržení hydrauliky
(Schéma hydrauliky, strana 4).
Pomocí hydraulických konektorů (nejsou součástí balení)
namontujte systém Shadow Drive do odpovídajícího
hydraulického vedení.
Připojení systému Shadow Drive k jednotce CCU
1 Konec kabelu jednotky CCU s neizolovaným vodičem veďte
k systému Shadow Drive.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
8
Shadow Drive Barva vodiče
Barva vodiče kabel CCU
Červená (+)
Hnědá (+)
Černá (-)
Černá (-)
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
Instalace vypínače autopilota
Pokud ventil Shadow Drive není součástí autopilota, nainstalujte
ruční jednopólový vypínač (SPST) (není součástí dodávky), aby
bylo možné v případě potřeby autopilota odpojit.
1 Neizolovaný konec kabelu jednotky CCU veďte k vypínači.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
vodiče pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Funkce vodiče vypínač
Barva vodiče kabel CCU
Kladný (+)
Hnědá (+)
Záporný (-)
Černá (-)
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
Autopilot pracuje správně, když jsou kontakty vypínače sepnuté.
Vypnutí vypínače odpojí autopilota a umožní ruční řízení.
Montáž alarmu
Před montáží alarmu musíte vybrat umístění pro montáž (Co je
třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení alarmu,
strana 2).
1 Veďte kabel alarmu ke konci kabelu CCU s neizolovaným
vodičem.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Barva vodiče alarm
Barva vodiče kabel CCU
Bílá (+)
Oranžová (+)
Černá (-)
Modrá (-)
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
4 Zajistěte alarm pomocí stahovačů kabelů nebo jiného
nástroje pro montáž (není součástí balení).
NMEA 2000 a součástky autopilota
Specializované ovládání kormidla není součástí každého balení
autopilota. Pokud nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU autopilota připojena
ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter Garmin,
aby bylo možné systém autopilota konfigurovat a ovládat.
OZNÁMENÍ
Pokud máte na lodi stávající síť NMEA 2000, měla by už být
připojená k napájení. Napájecí kabel NMEA 2000 nepřipojujte
ke stávající síti NMEA 2000, protože by měl být k síti NMEA
2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.
Jednotku CCU a volitelné ovládání kormidla můžete připojit
prostřednictvím stávající sítě NMEA 2000. Pokud nemáte na lodi
stávající síť NMEA 2000, všechny součástky potřebné
k vytvoření sítě se dodávají v balení s autopilotem (Vytvoření
základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota, strana 9).
Aby bylo možné používat pokročilé funkce autopilota, lze k síti
NMEA 2000 připojit volitelná zařízení NMEA 2000, například
zařízení GPS.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „Základní informace o síti NMEA
2000“ Technické reference produktů NMEA 2000. Chcete-li
tento dokument stáhnout, vyberte možnost Návody na stránce
produktu daného zařízení na adrese www.garmin.com.
Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota
OZNÁMENÍ
Pokud instalujete napájecí kabel NMEA 2000, je nutné ho
připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače. NMEA 2000 vybijí baterii, pokud je
napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
Specializované ovládání kormidla není součástí každého balení
autopilota. Pokud nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU autopilota připojena
ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter Garmin,
aby bylo možné systém autopilota konfigurovat a ovládat.
1 Připojte vedle sebe tři konektory ve tvaru T À.
2 V místě, kde chcete připojit jednotku CCU, odpojte jednu
stranu konektoru ve tvaru TNMEA 2000 Ã od sítě.
3 Pokud je třeba, připojte prodlužovací kabel páteřního kabelu
4
2 Dodaný napájecí kabel NMEA 2000 Á zapojte do zdroje
napájení 9 až 12 V stejnosměrné Â přes spínač Ã.
3
4
5
6
Pokud je to možné, připojte napájecí kabel ke spínači
zapalování lodi, nebo jej veďte přes kabelový spínač (není
součástí balení).
POZNÁMKA: Oplétaný uzemňovací kabel (neizolovaný) na
napájecím kabelu NMEA 2000 musí být připojen ke stejnému
uzemnění jako černý drát na napájecím kabelu NMEA 2000.
Připojte napájecí kabel NMEA 2000 k jednomu z konektorů
ve tvaru T.
Připojte jeden z dodaných NMEA 2000 kabelů s vývody Ä
k jednomu z konektorů ve tvaru T a k ovládání kormidla
(volitelné) nebo ke kompatibilnímu Garmin chartplotteru Å.
Připojte další dodaný kabel s vývody NMEA 2000 k dalšímu
konektoru ve tvaru T k CCU Æ.
Připojte koncovky s kolíky a se zdířkami Ç ke každému konci
kombinovaných konektorů ve tvaru T.
Připojení součástí autopilota ke stávající síti NMEA 2000
Specializované ovládání kormidla není součástí každého balení
autopilota. Pokud nainstalujete autopilota bez specializovaného
ovládání kormidla, musí být jednotka CCU autopilota připojena
ke stejné síti NMEA 2000 jako kompatibilní chartplotter Garmin,
aby bylo možné systém autopilota konfigurovat a ovládat.
1 Určete, kde připojit jednotku CCU À a ovládání kormidla
(volitelné) Á ke stávajícímu páteřnímu kabelu NMEA 2000 Â.
5
6
7
NMEA 2000 (není součástí balení) ke straně odpojeného
konektoru ve tvaru T a prodlužte páteřní síťový kabel NMEA
2000.
Připojte dodaný konektor ve tvaru T pro jednotku CCU
k páteřnímu kabelu NMEA 2000 tak, že jej připojíte ke straně
odpojeného konektoru ve tvaru T nebo páteřního síťového
kabelu.
Veďte dodaný kabel s vývody Ä k jednotce CCU a ke spodní
části konektoru ve tvaru T připojeného v kroku 4.
Pokud není dodaný kabel s vývody dostatečně dlouhý,
můžete použít kabel s vývody o délce až 6 m (20 stop) (není
součástí balení).
Připojte kabel s vývody k jednotce CCU a konektoru ve tvaru
T.
V případě potřeby opakujte kroky 2 až 6 pro ovládání
kormidla (volitelné) nebo kompatibilní chartplotter Garmin.
Připojení volitelných zařízení NMEA 2000 k systému
autopilota
Pokročilé funkce systému autopilota můžete využívat na základě
připojení volitelných zařízení kompatibilních se standardem
NMEA 2000, jako je snímač větru, snímač rychlosti vody nebo
zařízení GPS, k síti NMEA 2000.
POZNÁMKA: Volitelná zařízení, která nejsou kompatibilní se
standardem NMEA 2000, můžete k ovládání kormidla připojit
přes zařízení NMEA 0183 (NMEA 0183 – Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení, strana 10).
1 Připojte k síti NMEA 2000 doplňující konektor ve tvaru T.
2 Připojte volitelné zařízení NMEA 2000 ke konektoru ve
tvaru T podle pokynů, které jsou k dispozici pro toto zařízení.
Konfigurace
Autopilota je nutné nakonfigurovat a naladit na dynamiku lodě.
Pro konfiguraci autopilota můžete použít Průvodce přístavištěm
a Průvodce pro zkušební nastavení na moři na ovládání
kormidla nebo kompatibilní chartplotter Garmin.
Více informací o konfiguraci autopilota naleznete v přiloženém
průvodci konfigurací.
Dodatek
NMEA Zapojovací schémata zařízení NMEA 0183
Ovládání kormidla není součástí každého balení autopilota. Aby
bylo možné připojit zařízení NMEA 0183 podle uvedených
9
schémat, musí být ve vašem systému autopilota nainstalováno
ovládání kormidla. Pokud nainstalujete autopilota bez ovládání
kormidla, musí být všechna zařízení NMEA, která plánujete
používat se systémem autopilota, připojena ke kompatibilnímu
chartplotteru Garmin ve stejné síti NMEA 2000 jako jednotka
CCU. Informace o připojení NMEA 0183 naleznete v pokynech
pro instalaci přiložených k vašemu chartplotteru.
Tyto diagramy kabeláže představují příklady různých situací, se
kterými se můžete setkat při připojování zařízení NMEA 0183
k ovládání kormidla.
NMEA 0183 – Co je třeba vzít v úvahu při připojování
zařízení
• Pro identifikaci vodičů pro přenos (Tx) A (+) a B (-) a příjem
(Rx) A (+) a B (-) si prostudujte pokyny pro instalaci zařízení
NMEA 0183.
• Každý interní port Rx a Tx má 2 vodiče označené A (+) a B
(-) v souladu s konvencí NMEA 0183. Příslušné vodiče A (+)
a B (-) každého interního portu by měly být připojeny
k vodičům A (+) a B (-) zařízení NMEA 0183. Při připojování
zařízení NMEA 0183 k datovému kabelu se řiďte tabulkou
a diagramy kabeláže.
• Pro prodloužené vedení je nutné použít stíněné vodiče typu
kroucená dvojlinka se specifikací 28 AWG. Veškerá připojení
pájejte a utěsněte smršťovací izolační trubicí.
• Viz část Technické údaje, strana 11 kde naleznete seznam
schválených vět výstupu a vstupu pro vaše zařízení NMEA
0183.
• Interní porty a komunikační protokoly NMEA 0183 jsou
konfigurovány na připojeném zařízení Garmin. Další
informace naleznete v části NMEA 0183 návodu k obsluze
chartplotteru.
• Uzemňovací vodiče na datovém kabelu NMEA 0183 a vaše
zařízení NMEA 0183 musí být připojeny k uzemnění.
• Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma vodiči pro přenos
a dvěma vodiči pro příjem není třeba připojovat zařízení
NMEA 0183 ke společnému uzemnění.
• Při připojení zařízení NMEA 0183 s pouze jedním vodičem
pro přenos (Tx) nebo pouze jedním vodičem pro příjem (Rx)
musí být zařízení NMEA 0183 připojena ke společnému
uzemnění.
• Pro dvousměrnou komunikaci se zařízením NMEA 0183
nejsou interní porty na datovém kabelu NMEA 0183
připojeny. Jestliže je například vstup zařízení NMEA 0183
připojen k internímu výstupnímu portu 1 datového kabelu,
můžete připojit výstupní port vašeho zařízení NMEA 0183 ke
kterémukoli internímu vstupnímu portu (port 1, port 2, port 3
nebo port 4) ve svazku kabelů.
• Na přiloženém datovém kabelu NMEA 0183 jsou k dispozici
čtyři interní vstupní porty NMEA 0183 (porty Rx) a dva interní
výstupní porty NMEA 0183 (porty Tx). Můžete připojit jedno
zařízení NMEA 0183 na každý interní port Rx pro zapsání dat
na vaše zařízení Garmin a můžete připojit až tři zařízení
NMEA 0183 paralelně ke každému internímu portu Tx pro
příjem výstupu dat zařízení Garmin .
Dvousměrná komunikace NMEA 0183
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkce vodiče
zařízení kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma
přenosovými vodiči a dvěma přijímacími vodiči není třeba
připojovat sběrnici NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183 ke
společnému uzemnění.
Pouze jeden přijímací vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přijímací vodič (Rx), musí být z ovládání kormidla
připojen k modrému kabelu (Tx/A) a bílý kabel (Tx/B) z ovládání
kormidla musí zůstat nepřipojen.
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkce vodiče
zařízení kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx
Bílý – nepřipojený
Neuvedeno
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přijímací linkou (Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Pouze jeden přenosový vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přenosový vodič (Tx), musí být z ovládání kormidla
připojen ke hnědému kabelu (Rx/A) a zelený kabel (Rx/B)
z ovládání kormidla musí být připojen k uzemnění NMEA 0183.
10
Ovládání kormidla
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkce vodiče
zařízení kompatibilního se
standardem 0183
Technické údaje
Rozměry
Rozměry bez sluneční clony (V
× Š × H)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 palců)
Rozměry se sluneční clonou (V
× Š × H)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 palců)
Hmotnost bez sluneční clony
247 g (8,71 unce)
Hmotnost se sluneční clonou
283 g (9,98 unce)
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
209 mm (8,25 palce)
Materiál
Pouzdro: plně utěsněný polykarbonát
Objektiv: sklo s úpravou proti oslnění
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Příkon
Maximálně 2,5 W
Maximální napětí jednotky
32 V stejnosměrné
Vstupní napětí NMEA 2000
9 až 16 V stejnosměrné
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA při 9 V stejnosměrné)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
Neuvedeno
Napájení
Zelený – Rx/B (-) (připojit
k uzemnění NMEA 0183)
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Technické údaje
Rozměry
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Rozměry (D×průměr)
29/
Hmotnost
2,4 unce (68 g)
Rozsah teplot
Od 5 do 140 °F (od -15 do 60 °C)
Délka kabelu
10 stop (3,0 m)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přenosovou linkou (Tx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Alarm
32
× 1 palec (23 × 25 mm)
Technické údaje
Informace PGN NMEA 2000
Kompaktní čerpadlo
Jednotka CCU
Technické údaje
Rozměry
Rozměry (V × Š × H) 84,6 × 100,3 × 155,3 mm (3,3 × 4,0 × 6,1 palce)
Hmotnost
2,2 kg (5 lb)
Rozsah teplot
Od -15 do 75 °C (od 5 do 167 °F)
Materiál
• Rám motoru: lesklé černé práškové lakování
• Víka motoru: hliníková slitina ADC12
• Tělo čerpadla a víko: anodizovaná hliníková
slitina ADC12
• Montážní držák: nerezová ocel 304
Délka kabelu
jednotky ECU
0,6 m (24 palců)
Vstupní napětí
(z jednotky ECU)
Od 10,5 do 13,8 V stejnosměrné
Spotřeba energie
• Pohotovostní režim: Méně než 1 A
• Při zapnutí: Od 5 do 10 A
• Špička: 34 A
Typ
PGN
Odesílání a
příjem
059392 Potvrzení ISO
Popis
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
126996 Informace o produktu
127257 Odesílání/příjem dat o nadmořské výšce
127251 Odesílání/příjem rychlosti otáčení
Pouze odesílání 127250 Směr plavidla
Pouze příjem
127258 Magnetická variace
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
128259 Rychlost vodního proudu
Jednotka CCU
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
Technické údaje
Rozměry
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
Rozměry (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 palce)
129283 Chyba křížení trasy
Hmotnost
200 g (7 uncí)
129284 Navigační data
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
130306 Údaje o větru
Materiál
Plně utěsněno, plast odolný proti
nárazům
Ovládání kormidla
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Typ
PGN
Vstupní napětí NMEA 2000
od 9 do 16 V stejnosměrné
059392 Potvrzení ISO
LEN NMEA 2000
4 (200 mA)
Odesílání a
příjem
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
Popis
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
11
Typ
Pouze
odesílání
Chybové hlášení
Příčina
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
PGN
Popis
Spojení s autopilotem ztraceno
Ovládání kormidla ztratilo Neuvedeno
spojení s jednotkou CCU.
126996 Informace o produktu
Ztráta dat o větru
Autopilot již nedostává
(pouze plachetnice) platná data o větru.
• Na 5 sekund zazní
alarm
• Autopilot přechází
k udržování směru
pohybu
Chyba: Ztráta
komunikace mezi
jednotkami ECU
a CCU (při
zapojeném autopilotovi)
• Ovládání kormidla
vydá zvukový signál
a autopilot přejde
do pohotovostního
režimu.
128259 Rychlost vodního proudu
Akce autopilota
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
129540 Satelity GNSS v dohledu
130306 Údaje o větru
Pouze příjem
127245 Data o kormidlu
Komunikace mezi
jednotkou CCU a
čerpadlem přesáhla
časový limit.
Registrace zařízení
127250 Směr plavidla
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
128259 Rychlost vodního proudu
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na adresu www.my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
129284 Navigační data
Obraťte se na zákaznickou podporu Garmin
129285 Navigace: Informace o trase /trasovém bodu
• Informace o podpoře ve své zemi získáte na adrese
www.garmin.com/support .
• Na území USA volejte na číslo 913-397-8200 nebo
1-800-800-1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 238 0000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870 850 1241.
130306 Údaje o větru
130576 Stav malého plavidla
NMEA Informace 0183
Je-li autopilot připojen k volitelnému zařízení kompatibilnímu
s formátem NMEA 0183, může přijímat tyto věty NMEA 0183.
Typ
Věta
Přenos
hdg
Přijmout
wpl
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo
jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GHP™, GHC™,
Reactor™ a Shadow Drive™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích
dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu
společnosti Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou ochranné známky asociace National
Marine Electronics Association. Uflex a MasterDrive™ jsou ochranné známky skupiny
UltraFlex Group. Teflon je ochranná známka společnosti DuPont™.
®
®
®
gga
®
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Chybová a varovná hlášení
Chybové hlášení
Příčina
Napětí jednotky
ECU je nízké
Přívodní napětí čerpadla • Na 5 sekund zazní
kleslo pod 10 V DC na
alarm
dobu delší než 6 sekund. • Pokračuje normální
činnost
Autopilot nedostává
navigační data.
Autopilot nastaven
na režim Udržování
směru pohybu.
Autopilot již nedostává
• Na 5 sekund zazní
platná navigační data,
alarm
zatímco provádí manévr • Autopilot přechází
Zahájení trasy.
k udržování směru
Toto hlášení se zobrazí
pohybu
rovněž v případě, že se
navigace na chartplotteru
zastaví předtím, než je
vypojen autopilot.
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Akce autopilota
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising