Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Installationsinstruktioner

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Installationsinstruktioner
Du bör anteckna serienumret för varje komponent i
registrerings- och garantisyfte.
Verktyg som behövs
GHP Compact
Reactor™ Hydraulic
™
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
OBSERVERA
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma
motorn och solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte
fastnar i rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
Skruvnycklar
90 mm (3,5 tum) hålsåg eller roterande skärverktyg, för
installation av en kontrollenhet (tilläggsutrustning)
• Trådavbitare/trådavdragare
• Stjärn- och spårskruvmejslar
• Kabelhållare
• Enpolig envägsomkopplare (SPST) (att använda som en
förbikoppling av autopiloten när du inte installerar Shadow
Drive™ ventilen)
• Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Marint korrosionsskyddsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
• Hydraulslang med maskinpressade eller utbytbara kopplingar
och en nominell kapacitet på minst 1 000 lbf/tum2
• Hydrauliska T-kopplingar
• Kabelmonterade hydrauliska avstängningsventiler
• Hydraulvätska
• Gängtätning
• Avluftningsutrustning för hydraulik
• Antikärvningsmedel (tillägg)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för huvudkomponenterna till
autopilotsystemet. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande
typ av skruv.
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
®
OBS!
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.
Installationsförberedelser
Autopilotsystemet består av flera komponenter. Du bör bekanta
dig med informationen om montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Du kan läsa hydraulscheman (Schema för ström och data,
sidan 3) för att bättre förstå informationen om montering och
anslutning.
Du bör lägga ut alla komponenter på båten när du planerar
installationen och kontrollera att kablarna når varje komponent.
Vid behov finns förlängningskablar (säljs separat) för olika
komponenter att köpa hos din Garmin återförsäljare eller från
www.garmin.com.
®
Januari 2016
OBS!
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas
när den är monterad.
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera kontrollenheten så att den fälls in i
instrumentpanelen. Tänk på följande när du väljer
monteringsplats.
• Enheten ska monteras på en plats som är i ögonhöjd eller
lägre för att säkerställa optimal sikt för manövrering av båten.
Tryckt i Taiwan
190-01831-79_0A
• Enheten ska monteras på en plats där det är lätt att nå
knapparna på enheten.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
enhetens vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och
anslutning av kablarna bakom monteringsytan.
Att tänka på inför anslutning av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
• Kontrollenheten måste anslutas till NMEA 2000 nätverket.
• NMEA 0183 tilläggsenheter, såsom vindsensorer, fart
genom vatten-sensorer eller GPS-enheter kan anslutas till
kontrollenheten med en NMEA datakabel (NMEA 0183 – att
tänka på inför anslutning, sidan 9).
®
Att tänka på inför montering och anslutning av CCU
• CCU:n är den primära sensorn i det GHP Compact Reactor
Hydraulic autopilotsystemet. För bästa prestanda bör du följa
dessa överväganden när du väljer monteringsplats.
◦ En handkompass bör användas för att testa den
magnetiska störningen i området där CCU:n ska
monteras.
Om nålen på en handkompass rör sig när du håller den
där du tänker montera CCU:n finns magnetisk störning.
Du måste välja en annan plats och testa igen.
◦ För bästa prestanda ska CCU:n monteras på ett fast
underlag.
• Monteringsskruvar medföljer CCU:n. Om du använder annat
monteringsmaterial än de medföljande skruvarna, måste det
vara av högkvalitativt material av rostfritt stål eller mässing för
att undvika att CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
Hitta den bästa monteringsplatsen
1 Gör en lista med alla lämpliga monteringsplatser för CCU:n
där varken järn, magneter eller starkströmskablar finns inom
60 cm (2 fot).
En stor magnet, t.ex. en subwoofer-högtalarmagnet ska inte
finnas på närmare avstånd från dessa platser än 1,5 m
(5 fot).
2 Hitta båtens rotationscentrum och mät avståndet mellan
rotationscentrum och var och en av de lämpliga
monteringsplatserna som du angett i steg 1.
3 Välj den plats som ligger närmast rotationscentrum.
Om fler än en plats ligger på ungefär samma avstånd från
rotationscentrum bör du välja den plats som bäst uppfyller
följande överväganden.
• Den bästa platsen ligger närmast båtens centrumlinje.
• Den bästa platsen ligger lägre i båten.
• Den bästa platsen ligger något mer framåt i båten.
Att tänka på inför montering av och anslutning av ECU
• ECU:n kan monteras på ett plant underlag åt vilket håll som
helst.
• Fästskruvar medföljer ECU:n men du kan behöva använda
en annan typ av skruv om de som medföljer inte passar för
monteringsunderlaget.
• ECU:n måste monteras inom 0,5 m (19 tum) från pumpen.
2
◦ Kablarna som ansluter ECU:n till pumpen kan inte
förlängas.
• ECU:n måste monteras på en plats där den inte kommer att
nedsänkas i vatten eller överspolas.
• Strömkabeln för ECU:n ansluts till båtbatteriet och den kan
förlängas om det behövs (Strömkabelförlängningar,
sidan 7).
Att tänka på inför pumpmontering
Läs igenom hydraulschemana i de här instruktionerna för att
fastställa pumpinstallationsplatsen (Hydraulschema, sidan 4).
• Montera pumpen på en plats dit du kan dra båtens
hydrauliska styrledningar.
• Pumpen ska helst monteras horisontellt.
• Om pumpen monteras vertikalt är det viktigt att
hydraulkopplingarna pekar uppåt.
Att tänka på inför Shadow Drive montering
Obs! Shadow Drive är en sensor som du installerar i din båts
hydrauliska styrlinor. Den känner av när du tar manuell kontroll
över rodret och åsidosätter autopilotstyrning av båten.
Obs! Om autopiloten inte levererades med en Shadow Drive
kan du montera en manuell brytare för att inaktivera autopiloten
vid behov.
• Montera Shadow Drive horisontellt och så plant som möjligt.
Sätt fast den ordentligt med kabelband.
• Shadow Drive ska monteras minst 305 mm (12 tum) från
magnetiska föremål eller enheter, som högtalare och
elmotorer.
• Montera Shadow Drive närmare rattpumpen än autopilotens
pump.
• Montera Shadow Drive lägre än rattstyrningen men högre än
pumpen.
• Anslut inte Shadow Drive direkt till kopplingen baktill på
rodret. Lämna alltid en slanglängd mellan kopplingen på
rodret och Shadow Drive.
• Shadow Drive får inte anslutas direkt till en hydraulisk Tkontakt i hydraulledningen. Lämna alltid en slanglängd
mellan en T-kontakt och Shadow Drive.
• I en installation med enkelroder ska det inte vara någon Tkontakt mellan rodret och Shadow Drive.
• I en installation med dubbla styrplatser installeras Shadow
Drive mellan pumpen och den hydrauliska T-kontakten som
leder till övre och nedre styrplatsen, närmare rattpumpen än
T-kontakten.
• Shadow Drive måste installeras i antingen styrbords eller
babords styrledning.
Shadow Drive får inte installeras i vare sig returledningen
eller högtrycksledningen, om tillämpligt.
Att tänka på inför montering av och anslutning av en autopi­
lotomkopplare
Om autopiloten inte levererades med en Shadow Drive ventil
kan du installera en manuell enpolig envägsomkopplare (SPST)
(medföljer inte) om du vill inaktivera autopiloten vid behov.
Omkopplaren ska installeras nära den primära kontrollenheten,
så att det är lätt att komma åt när du använder båten.
Omkopplaren ska vara ansluten till samma kablar som ansluter
en Shadow Drive ventil.
Om det behövs kan ledningarna förlängas med en 0,08 mm2
kabel (28 AWG).
Att tänka på inför montering av och anslutning av larm
• Larmet bör monteras nära huvudstyrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en
0,08 mm2-kabel (28 AWG).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
• CCU:n och kontrollenheten måste ansluta till ett NMEA 2000
nätverk.
• Om din båt inte redan har ett NMEA 2000 nätverk kan du
bygga ett med de medföljande NMEA 2000 kablarna och
kontakterna (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 8).
• För att kunna använda de avancerade funktionerna hos
autopiloten kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter
såsom vindsensor, fart genom vatten-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
Objekt Beskrivning
ECU
ECU måste befinna sig inom 0,5 m (19 tum)
från pumpen.
Kablarna som ansluter ECU till pumpen kan
inte förlängas.
Å
CCU
CCU:n kan monteras i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer
att nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 2).
CCU:n ska inte placeras i närheten av källor
till magnetisk störning.
Æ
ECUströmkabeln
ECU:n måste anslutas till en 12 till 24 Vlikströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 7).
Ç
CCU-kabel
För att förlänga kabeln så att den når ECU:n
behöver du eventuellt använda förlängningskablar (säljs separat) (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 2).
Den här kabeln ansluter till larmet och
Shadow Drive.
È
Pump
Pumpen måste befinna sig inom 0,5 m
(19 tum) från ECU.
Kablarna som ansluter pumpen till ECU kan
inte förlängas.
É
Larm
Larmet avger ljudsignaler från autopilotsystemet och ska installeras vid den primära
kontrollenheten (Installera larmet, sidan 8).
Shadow Drive
(tillval)
Autopilotomkopplare
(medföljer inte)
Shadow Drive måste installeras korrekt i den
hydrauliska styrledningen och anslutas till
CCU-kabeln (Installera Shadow Drive,
sidan 8).
Om autopiloten inte levererades med en
Shadow Drive ventil kan du installera en
manuell enpolig envägsomkopplare (SPST)
(medföljer inte) om du vill inaktivera
autopiloten vid behov.
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Viktigt att tänka på
Ä
Kopplingsschema
Schema för styrplats
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
(eller
kompatibel
Garmin plotter)
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Á
Datakabel för
kontrollenhet
Den här kabeln bör endast monteras om du
ansluter autopiloten till NMEA 0183 tilläggsenheter, såsom vindsensor, fart genom
vatten-sensor eller GPS-enhet (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 9).
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Om så
behövs medföljer specifika kopplingsdiagram de detaljerade
installationsinstruktionerna för respektive komponent.
Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.
NMEA 2000
strömkabel
Den här kabeln ska bara installeras om du
bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera inte
den här kabeln om det redan finns ett NMEA
2000 nätverk på din båt.
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till
en 9 till 16 V-likströmskälla.
Objekt Beskrivning
Â
À
Ã
NMEA 2000
nätverk
Kontrollenheten eller en kompatibel Garmin
plotter och CCU:n måste vara anslutna till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 3).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna
(Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet, sidan 8).
À
Á
Â
Kontrollenhet
Viktigt att tänka på
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Pump
ECU
3
Objekt Beskrivning
Ã
Ä
Å
Viktigt att tänka på
Batteri för 12 till ECU:n måste anslutas till en 12 till 24 V24 V DC
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 7).
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till
en 9 till 16 V-likströmskälla.
CCU
NMEA 2000
nätverk
CCU:n kan monteras i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 2).
CCU:n ska inte placeras i närheten av källor
till magnetisk störning.
Kontrollenheten eller en kompatibel Garmin
plotter och CCU:n måste vara anslutna till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 3).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 8).
Layoutriktlinjer för dubbla styrplatser
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
Ä
NMEA 2000
nätverk
Kontrollenheten eller en kompatibel Garmin
plotter och CCU:n måste vara anslutna till ett
NMEA 2000 nätverk med de medföljande Tkontakterna (Att tänka på inför NMEA 2000
anslutning, sidan 3).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna (Bygga
ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet, sidan 8).
Å
CCU
CCU:n kan monteras i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer att
nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU, sidan 2).
CCU:n ska inte placeras i närheten av källor
till magnetisk störning.
Hydraulschema
OBS!
Om styrsystemet i din båt inte motsvarar något av
hydraulschemana i den här handboken och du inte är säker på
hur pumpen bör installeras ska du kontakta Garmin
produktsupport.
Innan du börjar installera pumpen måste du ta reda på vilken typ
av hydrauliskt styrsystem som båten är utrustad med. Alla båtar
skiljer sig åt och du måste ta hänsyn till den befintliga
hydrauliken när du väljer monteringsställe för pumpen.
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Om så
behövs medföljer specifika kopplingsdiagram de detaljerade
installationsinstruktionerna för respektive komponent.
Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Kontrollenhet
Viktigt att tänka på
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla
autopilotpaket. Om du installerar autopiloten
utan dedikerad kontrollenhet måste autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA
2000 nätverk som en kompatibel Garmin
plotter för att du ska kunna konfigurera och
styra autopilotsystemet.
Viktigt att tänka på
• De tre hydrauliska portarna på pumpen är 1/4 tum NPT.
• Garmin rekommenderar att du använder T-kontakter för att
ansluta hydraulledningarna till pumpen.
• För att det ska vara lätt att ta isär och demontera pumpen
rekommenderar Garmin att avstängningsventiler installeras i
hydraulledningarna mellan pumpventilblocket och Tkontakterna.
• Teflon tejp får inte användas på någon hydraulkoppling.
• Använd en lämplig gängtätning på alla rörgängor i
hydraulsystemet.
®
Schema för styrplats utan servo
Batteri för 12 till ECU:n måste anslutas till en 12 till 24 V24 V DC
likströmskälla. Om du vill förlänga den här
kabeln ska du använda rätt kabeldimension
(Strömkabelförlängningar, sidan 7).
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till
en 9 till 16 V-likströmskälla.
Pump
ECU
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
4
Shadow Drive
Styrbordsledning
Returledning
Pump
Babordsledning
Avstängningsventiler
Roder
Styrcylinder
Schema för dubbla styrplatser utan servo
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Roder
Servomodul
Avstängningsventiler
Pump
Styrcylinder
Schema för styrplats med Uflex MasterDrive™
®
OBSERVERA
När pumpen installeras i system som har en Uflex MasterDrive
ska du, för att undvika skador på personer och egendom, inte
kapa högtrycksledningen som förbinder kraftenheten med
styrningen.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive
Styrbordsledning
Babordsledning
Avstängningsventiler
Pump
Övre roder
Nedre roder
Styrcylinder
Schema för styrplats med servo
OBS!
Installera pumpen mellan cylindern och servomodulen för att
den ska fungera korrekt.
Obs! Du kan behöva ta bort servomodulen för att komma åt
kopplingar, slangar och T-kopplingen med luftningsfunktion.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Roder
Shadow Drive
Styrbordsledning
Styrcylindrar
Babordsledning
Högtrycksledning – KAPA INTE
Returledning
Avstängningsventiler
Uflex MasterDrive strömenhet
Pump
Schema för dubbla styrningar med Uflex MasterDrive
OBSERVERA
När pumpen installeras i system som har en Uflex MasterDrive
ska du, för att undvika skador på personer och egendom, inte
kapa högtrycksledningen som förbinder kraftenheten med
styrningen.
À
Á
Â
Shadow Drive
Styrbordsledning
Babordsledning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Styrcylindrar
Babordsledning
Avstängningsventiler
Returledning
Pump
Shadow Drive
5
Æ
Ç
È
É
Styrbordsledning
Styrplatser
Uflex MasterDrive strömenhet
Högtrycksledning – KAPA INTE
Installationsprocedur
OBSERVERA
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
Du kan applicera marint tätningsmedel runt packningen för
att förhindra läckage bakom instrumentpanelen (valfritt).
12 Placera kontrollenheten i utskärningen.
13 Fäst kontrollenheten ordentligt på monteringsytan med de
medföljande skruvarna.
Om du monterar kontrollenheten på glasfiber ska du använda
antikärvningsmedel enligt anvisningen.
Knäpp
fast dekorationsringen À.
14
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Installation av kontrollenhet
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
Installera kontrollenheten genom att fälla in den i
instrumentbrädan nära styrplatsen och ansluta den till ett NMEA
2000 nätverk.
Montering av kontrollenheten
OBS!
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Vi rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Innan du kan montera kontrollenheten måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av kontrollenhet,
sidan 1).
1 Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den
passar på den valda monteringsplatsen.
Mallen för nedsänkt montering medföljer i kontrollenhetens
produktförpackning.
2 Fäst mallen på den valda monteringsplatsen.
3 Om du tänker skära hålet med ett multiverktyg istället för en
90 mm (3,5 tum) hålsåg, använder du en 10 mm (3/8 tum)
borrspets för att borra ett rikthål för att börja skära i
monteringsytan.
4 Såga ut monteringsytan med en hålsåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av den streckade linjen på mallen.
5 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6 Placera kontrollenheten i utskärningen för att kontrollera att
de fyra monteringshålen på mallen är i rätt läge.
7 Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering
av de fyra monteringshålen.
8 Ta bort kontrollenheten från utskärningen.
9 Borra de fyra rikthålen på 2,8 mm (7/64 tum).
Om du monterar kontrollenheten på glasfiber ska du använda
en försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10 Avlägsna återstoden av mallen.
11 Placera den medföljande packningen på enhetens baksida.
6
Montera CCU:n
1 Bestäm monteringsplats.
2 Markera platsen för de två rikthålen på monteringsytan
genom att använda CCU:n som mall.
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
4 Använd de medföljande monteringsskruvarna för att fästa
CCU:n i monteringsytan.
Obs! Om du använder annat monteringsmaterial än de
medföljande skruvarna, måste det vara av högkvalitativt
material av rostfritt stål eller mässing för att undvika att
CCU:n påverkas av magnetiska störningar.
Testa monteringsmaterialet med en handkompass för att
säkerställa att inget magnetfält finns i materialet.
Installation av ECU
Montera ECU:n
Innan du kan montera ECU:n måste du välja ut en plats och
avgöra vilket monteringsmaterial som behövs (Att tänka på inför
montering av och anslutning av ECU, sidan 2).
1 Håll ECU:n på monteringsplatsen och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med ECU:n som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst ECU:n i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
Ansluta ECU till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
Du bör ansluta ECU strömkabeln direkt till båtbatteriet om det
går. Om du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller
annan källa måste du koppla den via en säkring på 40 A. Detta
är dock inte att rekommendera.
Om du planerar att leda ECU strömmen via en brytare eller
omkopplare i närheten av rodret, bör du tänka på att använda ett
korrekt dimensionerat relä och signalledning i stället för att
förlänga ECU strömkabeln.
1 Led den kontaktdonsförsedda änden av ECU strömkabeln till
ECU, men anslut den inte till ECU.
2 Led strömkabelns blanktrådsände av ECU strömkabeln till
båtbatteriet.
Om ledningen inte räcker till kan du förlänga den
(Strömkabelförlängningar, sidan 7).
Anslut
den svarta ledningen (-) till den negativa (-) polen på
3
batteriet och anslut den röda ledningen (+) till den positiva (+)
polen på batteriet.
4 När du har installerat alla andra autopilotkomponenter
ansluter du strömkabeln till ECU.
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda
en lämplig ledningsdimension för förlängningen.
Objekt
À
Á
Â
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Installation av pumpen
Montering av pump
Innan du kan montera pumpen måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför pumpmontering, sidan 2) och
bestämma vilket monteringsmaterial som behövs (Verktyg som
behövs, sidan 1).
1 Håll pumpen i monteringsläget och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med pumpen som mall.
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.
3 Fäst pumpen i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.
Beskrivning
Ansluta hydraulledningarna till pumpen
Se hydraulscheman för ytterligare vägledning (Hydraulschema,
sidan 4).
1 Koppla bort de nödvändiga ledningarna från
hydraulsystemet.
2 Anslut en T-kontakt till systemledningarna för styrbord- och
babordsidan, mellan rodret och styrcylindern.
Obs! Om båten har en servomodul måste du ansluta Tkontakterna mellan servomodulen och styrcylindern.
3 Slutför en åtgärd:
• Om båten inte har någon servomodul ska du lägga till
tillräckligt med hydraulslang för att ansluta rodrets
returkoppling till pumpkopplingen i mitten.
• Om båten har en servomodul ansluter du en T-kontakt till
systemets returledning mellan servomodulen och rodret.
Det ska finnas en befintlig returledning mellan rodret och
servomodulen.
4 Anslut en hydraulslang till den oanvända kopplingen på varje
T-kontakt, med tillräckligt lång slang för att kunna ansluta Tkontakten till pumpkopplingarna.
5 Anslut T-kopplingarna på babords och styrbords ledningar till
lämpliga pumpkopplingar, enligt kopplingsschemat för den
hydrauliska konfigurationen.
6 Installera Shadow Drive-enheten till styrbords eller babords
hydraulledning mellan rodret och T-kontakten (Installera
Shadow Drive, sidan 8).
Montera
en avstängningsventil (medföljer ej) på varje
7
hydraulledning som är ansluten direkt till pumpen.
Skarv
Lufta hydrauliken
Beskrivning
Säkring
Batteri
2,7 m (9 fot) ingen förlängning
Beskrivning
Skarv
5,26 mm²- (10 AWG)-förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 4,6 m (15 fot)
8,36 mm²- (8 AWG)-förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 7 m (23 fot)
Beskrivning
Skarv
13,29 mm²- (6 AWG)-förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 11 m (36 fot)
OBS!
Det här är ett allmänt tillvägagångssätt för att avlufta hydrauliska
styrsystem. För specifik information om avluftning av ditt system
bör du läsa instruktionerna från tillverkaren av styrsystemet.
Innan hydraulsystemet avluftas ska du kontrollera att alla
slanganslutningar är kompletta och täta.
1 Välj ett alternativ:
• Om rattpumpens tank innehåller otillräckligt med vätska
fyller du på vätska efter behov.
• Tappa av överflödig vätska via avluftningen om
vätskenivån i rattpumpens tank är för hög.
2 Sätt i en förbikopplingsslang mellan cylinderns
avluftningsportar.
TIPS: Om du använder en genomskinlig plastslang för denna
förbikoppling kan du se luftbubblorna under
avluftningsprocessen.
3 Vrid ratten manuellt till full babord.
4 Öppna båda shuntventilerna vid cylinderkopplingarna.
5 Vrid ratten sakta manuellt till babord under tre minuter.
7
TIPS: Du kan sluta vrida när du inte längre ser luft som
passerar genom förbikopplingsslangen.
6 Starta autopilotsystemet och avaktivera Shadow Drive.
I dokumentationen till autopilotsystemet finns mer information
om hur du avaktiverar Shadow Drive.
(babord) på kontrollenheten i minst 10 sekunder.
7 Håll ned
TIPS: Du kan sluta hålla ned
när du inte längre ser luft
som passerar genom förbikopplingsslangen.
8 Stäng båda shuntventilerna vid cylinderkopplingarna.
9 Fyll vid behov på vätska i rattpumpens tank.
10 Upprepa steg 3 till 9 för styrbords sida.
(babord) på kontrollenheten tills styrningen
11 Håll ned
stannar och Hydraulpumpstopp visas på kontrollenheten.
(styrbord) på kontrollenheten tills styrningen
12 Håll ned
stannar och Hydraulpumpstopp visas på kontrollenheten.
13 Välj ett alternativ:
• Om Hydraulpumpstopp inte visas inom 2–3 sekunder
efter att cylindern stannat upprepar du steg 1–13 för att
avlufta systemet igen.
• Om Hydraulpumpstopp visas inom 2–3 sekunder efter
att cylindern stannat är avluftningen av systemet slutförd.
När avluftningen av hydrauliken är slutförd kan du aktivera
Shadow Drive igen.
Korrosionsskydd
OBS!
För att säkerställa en lång livslängd för alla komponenter ska
pumpen behandlas med korrosionsskyddsmedel minst två
gånger om året.
Ett korrosionsskyddsmedel som är godkänt för marina
tillämpningar bör användas på pumpen när alla hydraul- och
elanslutningar har kopplats in och hydraulsystemet har luftats.
Ansluta CCU-enheten
Dra de orange och blå ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit där du planerar att installera larmet
(Installera larmet, sidan 8).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2 (28 AWG) kabeltråd.
Installera Shadow Drive
Ansluta Shadow Drive till hydraulsystemet
Innan du kan installera Shadow Drive måste du välja en plats
där du ansluter Shadow Drive till båtens hydrauliska styrning
(Att tänka på inför Shadow Drive montering, sidan 2).
Se hydraulscheman för ytterligare vägledning (Hydraulschema,
sidan 4).
Anslut Shadow Drive till rätt hydraulledning med
hydraulkopplingar (medföljer inte).
Ansluta Shadow Drive till CCU:n
1 För CCU-kabelns blanktrådsände till Shadow Drive.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm²-kabeltråd (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Shadow Drive Ledningsfärg
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Röd (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installera en autopilotomkopplare
Om autopiloten inte levererades med en Shadow Drive ventil
kan du installera en manuell enpolig envägsomkopplare (SPST)
(medföljer inte) om du vill inaktivera autopiloten vid behov.
8
1 För blanktrådsänden av CCU-kabeln till omkopplaren.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm²-kabeltråd (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Omkopplarkabelns funktion
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Positiv (+)
Brun (+)
Negativ (-)
Svart (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Autopiloten fungerar korrekt när omkopplarens kontakter är
stängda. När omkopplaren öppnas inaktiveras autopiloten för
manuell styrning.
Installera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av och anslutning
av larm, sidan 2).
1 För larmkabeln till CCU-kabelns blanktrådsände.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Färg på larmledning
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Vit (+)
Orange (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
4 Sätt fast larmet med kabelband eller annat fästmaterial
(medföljer ej).
NMEA 2000 och autopilotkomponenterna
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
OBS!
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.
Du kan ansluta CCU:n och kontrollenheten (tillval) via ett
befintligt NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt
NMEA 2000 nätverk på din båt finns alla delar som behövs för
att bygga ett i autopilotpaketet (Bygga ett enkelt NMEA 2000
nätverk för autopilotsystemet, sidan 8).
För att kunna använda avancerade funktioner hos autopiloten
kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet,
till NMEA 2000 nätverket.
Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk referens för
NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet klickar du
på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
OBS!
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna À, sida vid sida.
4 Anslut en medföljande T-kontakt för CCU-enheten till NMEA
2000 nätverket genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
nätverket.
5 För den medföljande droppkabeln Ä till CCU:n och till
undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).
6 Anslut droppkabeln till CCU:n och T-kontakten.
7 Vid behov, upprepa steg 2 till 6 för kontrollenheten (tillval)
eller en kompatibel Garmin plotter.
Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet
som tillval
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln Á till en
strömkälla med 9–12 V likström  via en brytare Ã.
3
4
5
6
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås om det går, eller
dra den genom en kabelmonterad omkopplare (medföljer
inte).
Obs! Den flätade avledningstråden (den bara tråden) på
NMEA 2000 strömkabeln måste vara ansluten till samma jord
som den svarta tråden på NMEA 2000 strömkabeln.
Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.
Anslut den ena av de medföljande NMEA 2000
droppkablarna Ä till en av T-kontakterna och till
kontrollenheten (tillval) eller till en kompatibel Garmin plotter
Å.
Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n Æ.
Anslut han- och hontermineringarna Ç till respektive ände på
de kopplade T-kontakterna.
Ansluta autopilotkomponenterna till ett befintligt NMEA
2000 nätverk
En dedikerad kontrollenhet ingår inte i alla autopilotpaket. Om
du installerar autopiloten utan dedikerad kontrollenhet måste
autopilotens CCU vara ansluten till samma NMEA 2000 nätverk
som en kompatibel Garmin plotter för att du ska kunna
konfigurera och styra autopilotsystemet.
1 Välj var du vill ansluta CCU:n À och kontrollenheten (tillval)
Á till det befintliga NMEA 2000 nätverket Â.
2 På den plats där du vill ansluta CCU-enheten kopplar du bort
ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt à från nätverket.
3 Om det behövs ansluter du en förlängningskabel (medföljer
inte) för NMEA 2000 nätverket till sidan av den bortkopplade
T-kontakten för att förlänga NMEA 2000 nätverket.
Du kan använda autopilotsystemets avancerade funktioner
genom att koppla in NMEA 2000 kompatibla tilläggsenheter,
såsom vindsensor, fart genom vattnet-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
Obs! Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (NMEA 0183 –
att tänka på inför anslutning, sidan 9).
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.
2 Anslut den valfria NMEA 2000 enheten till T-kontakten
genom att följa de instruktioner som medföljer enheten.
Konfiguration
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik. Du kan använda Hamnbassängsguiden och
Sjövärdighetsguiden på kontrollenheten eller en kompatibel
Garmin plotter för att konfigurera autopiloten.
Se den medföljande konfigurationsguiden för mer information
om hur du konfigurerar autopiloten.
Bilaga
NMEA Anslutningsschema för 0183
Kontrollenheten ingår inte i alla autopilotpaket. En kontrollenhet
måste vara installerad i autopilotsystemet för att ansluta NMEA
0183-enheter enligt dessa scheman. Om du installerar
autopiloten utan en kontrollenhet måste alla NMEA enheter du
tänker använda med autopilotsystemet vara anslutna till en
kompatibel Garmin plotter på samma NMEA 2000 nätverk som
CCU:n. Se installationsinstruktionerna som medföljde plottern
för NMEA 0183-anslutningsinformation.
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter NMEA 0183-enheten till
kontrollenheten.
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
• I installationsinstruktionerna till NMEA 0183 enheten finns
uppgifter om hur du identifierar de sändande (Tx) ledningarna
A (+) och B (-) samt de mottagande (Rx) ledningarna A (+)
och B (-).
• Varje Rx- och Tx-port har två ledningar som är märkta A (+)
och B (-) i överensstämmelse med NMEA 0183
konventionen. Anslut A (+)- och B (-)-ledningen för respektive
port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183
enheten. Studera tabellen och kabelschemana när du
ansluter datakabeln till NMEA 0183 enheter.
• Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa
kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med
krympslang.
• På Specifikationer, sidan 11 finns en lista över godkända
NMEA 0183 meningar för data till och från enheten.
• De interna NMEA 0183 portarna och
kommunikationsprotokollen konfigureras på den anslutna
9
•
•
•
•
•
Garmin enheten. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet
i plotterns användarhandbok.
Jordledningarna på NMEA 0183 datakabeln och NMEA 0183
enheten ska båda anslutas till jord.
När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 0183 enheterna
anslutas till gemensam jord.
När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 0183 enheterna anslutas till gemensam
jord.
Vid tvåvägskommunikation med en NMEA 0183 enhet är de
interna portarna på NMEA 0183 datakabeln inte
sammankopplade. Om du till exempel ansluter ingången på
NMEA 0183 enheten till den interna utgående porten 1 på
datakabeln, så kan du ansluta den utgående porten på
NMEA 0183 enheten till en valfri ingående port (port 1, port 2,
port 3 eller port 4) på kabelhärvan.
Det finns fyra interna NMEA 0183 ingående portar (Rxportar) och två interna NMEA 0183 utgående portar (Txportar) på den medföljande NMEA 0183 datakabeln. Du kan
ansluta en NMEA 0183 enhet per intern Rx-port för att ta
emot data i din Garmin enhet och du kan ansluta upp till tre
NMEA 0183 enheter parallellt till varje intern Tx-port för att
skicka data från din Garmin enhet.
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en sändningsledning
Om din NMEA 0183 kompatibla enhet bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en mottagningsledning
Om din NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg –
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
10
Specifikationer
NMEA 2000 PGN-information
Kompakt pump
CCU
Specifikation
Mått
Typ
PGN
Mått (H × B × D)
84,6 x 100,3 x 155,3 mm (3,3 × 4,0 × 6,1 tum)
059392 ISO-erkännande
Vikt
2,2 kg (5 pund)
Sända och ta
emot
Temperaturområde
Från -15° till 75° C (from 5° till 167° F )
059904 ISO-begäran
Material
• Motorram: Pulverlackerad i blankt svart
• Motorändstycken: Gjutna i ADC12-klassad
aluminium
• Pumpstomme och lock: Anodiserade och
formgjutna i ADC12-klassad aluminium
• Monteringsfäste: 304-klassat rostfritt stål
060928 ISO-adresskrav
0,6 m (24 tum)
127257 Sända/ta emot höjddata
ECU-kabellängd
Inspänning
ECU:n)
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
(från Från 10,5 till 13,8 V likström
Huvudeffektförbrukning
• Standby: Mindre än 1 A
• Inkopplad: från 5 till 10 A
• Topp: 34 A
Beskrivning
127251 Sända/ta emot girvinkel
Endast sändning
127250 Fartygets kurs
Endast
mottagning
127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
CCU
129025 Position snabb uppdatering
Specifikation
Mått
Mått (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 x
2 tum)
Vikt
200 g (7 oz.)
129284 Navigationsdata
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
130306 Vinddata
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Kontrollenhet
NMEA 2000 ingående spänning
Från 9 till 16 VDC
Typ
PGN
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
Kontrollenhet
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna gruppfunktion
Specifikation
Mått
Mått utan solskydd (H × B × D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tum)
Mått med solskydd (H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tum)
Vikt utan solskydd
247 g (8,71 ounce)
129025 Position snabb uppdatering
Vikt med solskydd
283 g (9,98 ounce)
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
129283 Avvikelse från utlagd kurs
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
Endast sändning 128259 Fart genom vatten
Säkerhetsavstånd till kompass
209 mm (8,25 tum)
129284 Navigationsdata
Material
Hölje: helt tätad polykarbonat
Lins: antireflexbehandlat glas
129540 GNSS-satelliter i vy
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Effektförbrukning
Max 2,5 W
Maxspänning för enheten
32 V likström
130306 Vinddata
Endast
mottagning
127245 Roderdata
127250 Fartygets kurs
NMEA 2000 ingående spänning 9 till 16 V likström
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
NMEA 2000 (LEN)
128259 Fart genom vatten
6 (300 mA på 9 V likström)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
Larm
Specifikation
129025 Position snabb uppdatering
129284 Navigationsdata
Mått
129285 Navigering: Kurs-/waypointinformation
Dimensioner (L × diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
130306 Vinddata
Vikt
68 g (2,4 oz)
130576 Status för mindre farkost
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
11
Typ
Sats
Sända
hdg
Ta emot
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Orsak
Autopilotåtgärd
ECU-spänningen är Pumpens spänning har
låg
varit under 10 V likström i
mer än 6 sekunder.
• Larmet ljuder i
5 sekunder
• Fortsätter i normal
drift
Autopiloten får
ingen navigeringsinformation.
Autopiloten har
försatts i läget Kurshållning.
Autopiloten får inte längre • Larmet ljuder i
någon giltig navigeringsin5 sekunder
formation när den utför
• Autopiloten växlar
åtgärden "rutt till".
till läget kurshållDet här meddelandet
ning
visas också om navigeringen avbryts på en
plotter innan autopiloten
kopplas från.
Anslutningen till
autopiloten
avbruten
Roderkontrollen har
förlorat anslutningen till
CCU:n.
Inga vinddata
(endast segelbåt)
Autopiloten får inte längre • Larmet ljuder i
giltiga vinddata.
5 sekunder
• Autopiloten växlar
till läget kurshållning
Fel: Anslutningen
mellan ECU och
CCU avbruten (när
autopiloten är
aktiverad)
Kommunikationen mellan
CCU och pumpen har
överskridit tidsgränsen.
Ej tillämpligt
• Roderkontrollen
piper, och
autopiloten växlar
till viloläge.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till www.my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
•
•
•
•
Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™, Reactor™ och
Shadow Drive™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som
tillhör National Marine Electronics Association. Uflex och MasterDrive™ är varumärken
som tillhör UltraFlex Group. Teflon är ett varumärke som tillhör DuPont™.
®
®
®
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising