Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Przewodnik konfiguracyjny

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Przewodnik konfiguracyjny
GHP™ Compact Reactor™ Hydraulic —
przewodnik konfiguracyjny
System autopilota należy skonfigurować i dostosować do
dynamiki łodzi. Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej
służą do konfiguracji autopilota. Kreatory mają na celu
poprowadzenie użytkownika przez procedurę konfiguracyjną.
Jeśli do opakowania autopilota nie dołączono kontroli steru,
należy skonfigurować system autopilota za pomocą zgodnego
plotera nawigacyjnego podłączonego do tej samej sieci NMEA
2000 co komputer kursowy autopilota. Instrukcje dotyczące
konfiguracji za pomocą kontroli steru lub plotera nawigacyjnego
zostały dołączone.
®
Kreator nadbrzeżny
NOTYFIKACJA
Aby skorzystać z Kreator nadbrzeżny w czasie, gdy łódź nie
znajduje się na wodzie, należy upewnić się , że dostępna jest
wolna przestrzeń umożliwiająca ruch steru, co pozwoli uniknąć
uszkodzenia steru i innych obiektów.
Z Kreator nadbrzeżny można skorzystać zarówno, gdy łódź
znajduje się na wodzie, jak i na lądzie.
Jeśli łódź znajduje się na wodzie, należy upewnić się, że na
czas korzystania z kreatora łódź będzie unieruchomiona.
Korzystanie z Kreator nadbrzeżny
NOTYFIKACJA
Jeśli posiadasz łódź z układem sterowania ze wspomaganiem,
włącz wspomaganie przed uruchomieniem Kreator nadbrzeżny,
aby uniknąć uszkodzenia układu sterowania.
1 Włącz autopilota.
2
3
4
5
6
7
8
Przy pierwszym włączeniu autopilota zostanie wyświetlony
monit o przeprowadzenie krótkiej procedury konfiguracyjnej.
Jeśli Kreator nadbrzeżny nie uruchomi się automatycznie po
zakończeniu procedury konfiguracyjnej, wybierz opcję:
• Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę > Kreatory
> Kreator nadbrzeżny.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Kreatory > Kreator nadbrzeżny.
Wybierz typ łodzi.
Przeprowadź test kierunku sterowania (Test kierunku
sterowania, strona 1).
W razie potrzeby wybierz źródło prędkości (Wybór źródła
prędkości, strona 1).
W razie potrzeby sprawdź tachometr (Sprawdzanie
tachometru, strona 1).
Przeprowadź test obrotu steru.
Sprawdź wyniki pracy Kreator nadbrzeżny (Przeglądanie
wyników działania Kreator nadbrzeżny, strona 1).
Test kierunku sterowania
1 Przy poruszaniu się z małą prędkością, wybierz przycisk
i .
W przypadku użycia przycisku ster musi skierować łódź
w lewo. W przypadku użycia przycisku ster musi skierować
łódź w prawo.
2 Wybierz Kontynuuj.
3 Wybierz opcję:
Luty 2016
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca we właściwą
stronę, wybierz Tak na kontroli steru.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca we właściwą
stronę, wybierz Dalej na ploterze nawigacyjnym.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca w przeciwną
stronę, wybierz Nie na kontroli steru i powtórz kroki 1–3.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca w przeciwną
stronę, wybierz Zmień kierunek na ploterze
nawigacyjnym i powtórz kroki 1–3.
Wybór źródła prędkości
Wybierz opcję:
• Jeśli podłączono przynajmniej jeden zgodny silnik NMEA
2000 do sieci NMEA 2000, wybierz Tachometr – NMEA
2000 lub sieci producentów na kontroli steru.
• Jeśli podłączono przynajmniej jeden zgodny silnik NMEA
2000 do sieci NMEA 2000, wybierz Tachometr na
ploterze nawigacyjnym.
• Jeśli źródło danych tachometru NMEA 2000 jest
niedostępne w przypadku co najmniej jednego z silników
lub nie nadaje się do użytku, wybierz GPS jako źródło
prędkości.
• Jeśli jako źródło prędkości nie został podłączony
tachometr ani urządzenie GPS zgodne ze standardem
NMEA 2000, wybierz opcję Brak.
UWAGA: Jeśli autopilot nie działa prawidłowo po
wybraniu opcji Brak jako źródła prędkości, firma Garmin
zaleca podłączenie tachometru za pośrednictwem sieci
NMEA 2000 lub użycie urządzenia GPS jako źródła
prędkości.
®
Sprawdzanie tachometru
Procedura nie jest dostępna w przypadku wyboru źródła
prędkości GPS lub Brak.
Po włączeniu silniku(ów) funkcja umożliwia porównanie
odczytów z kontroli steru dotyczących obrotów silnika
z tachometrem(ami) na desce rozdzielczej łodzi.
Jeśli wartości obrotów nie są zgodne, mógł wystąpić problem
ze źródłem prędkości NMEA 2000 lub połączeniem.
Przeglądanie wyników działania Kreator nadbrzeżny
Wyświetlane są wartości wybrane podczas działania Kreator
nadbrzeżny.
1 Zapoznaj się z wynikami działania Kreator nadbrzeżny
2 Wybierz dowolną nieprawidłową wartość.
3 Popraw wartość.
4 Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich nieprawidłowych wartości.
5 Po przejrzeniu wartości wybierz opcję Gotowe.
Kreator próby morskiej
Kreator próby morskiej umożliwia konfigurację podstawowych
czujników autopilota. Przeprowadzenie konfiguracji
w warunkach odpowiednich dla typu posiadanej łodzi jest
bardzo ważne.
Ważne uwagi dotyczące Kreator próby morskiej
Kreator próby morskiej należy uruchomić na spokojnej wodzie.
Ponieważ postrzeganie spokojnej wody jest zależne od rozmiaru
i kształtu łodzi, przed rozpoczęciem korzystania z Kreator próby
morskiej łódź musi znajdować się w odpowiedniej lokalizacji.
• Łódź stojąca w miejscu lub poruszająca się powoli nie może
się kołysać.
• Łódź nie może być wystawiona na działanie silnego wiatru.
Podczas korzystania z Kreator próby morskiej należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie.
Wydrukowano na Tajwanie
190-02054-40_0A
• Obciążenie łodzi musi być zrównoważone. Podczas
wykonywania każdego z kroków w ramach Kreator próby
morskiej nie należy poruszać się po łodzi.
i skalibrowano prawidłowo. Jeśli ta wartość jest niska, może być
konieczne przeniesienie komputera kursowego w inne miejsce
i ponowne skalibrowanie kompasu.
Korzystanie z Kreatora próby morskiej
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
2 Wybierz opcję:
Korzystanie z procedury Automatyczne dostosowywanie
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
1 Wyreguluj przepustnicę tak, aby łódź płynęła z typową
prędkością rejsową (poniżej prędkości ślizgu) umożliwiającą
skuteczne sterowanie.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota
przez sprzedawcę > Dostosowywanie autopilota >
Automatyczne dostosowywanie > Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Dostosowyw. autopilota > Automatyczne
dostosowywanie > Początek.
Podczas procedury Automatyczne dostosowywanie łódź
wykonuje różne zygzakowate ruchy.
3 Po jej zakończeniu postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli procedura Automatyczne dostosowywanie
zakończy się niepowodzeniem, ale nie została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, zwiększ prędkość
i powtarzaj kroki 1–3 do czasu pomyślnego zakończenia
procesu Automatyczne dostosowywanie.
• Jeśli procedura Automatyczne dostosowywanie
zakończy się niepowodzeniem oraz jeśli została
osiągnięta maksymalna prędkość rejsowa, zmniejsz
prędkość do wartości z początkowego etapu procesu
Automatyczne dostosowywanie. Następnie wybierz
Altern. autom. dostosowyw., aby rozpocząć
alternatywną procedurę automatycznej regulacji.
Po zakończeniu procedury Automatyczne dostosowywanie
zostaną wyświetlone wartości czułości. Mogą one posłużyć do
oszacowania dokładności procedury Automatyczne
dostosowywanie.
3
4
5
6
• Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę > Kreatory
> Kreator próby morskiej.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Kreatory > Kreator próby morskiej > Początek.
Wybierz opcję:
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem dostosowanym
do ślizgania się po wodzie ze źródłem prędkości
ustawionym na Tachometr – NMEA 2000 lub sieci
producentów lub Tachometr skonfiguruj obroty silnika
w celu ślizgania się po wodzie.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem dostosowanym
do ślizgania się po wodzie ze źródłem prędkości
ustawionym na GPS skonfiguruj prędkość w celu ślizgania
się po wodzie
• W przypadku łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na Tachometr – NMEA 2000 lub sieci
producentów, Tachometr lub GPS skonfiguruj górny limit
obrotów silnika.
• W przypadku łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na GPS skonfiguruj maksymalną prędkość.
Skalibruj kompas (Kalibracja kompasu, strona 2).
Przeprowadź procedurę Automatyczne dostosowywanie
(Korzystanie z procedury Automatyczne dostosowywanie,
strona 2).
Ustaw północ (Ustawianie północy, strona 2), jeśli
informacje GPS o kierunku są dostępne, lub precyzyjnie
wyreguluj kierunek (Ustawianie szczegółowego
dostosowywania kierunku, strona 3), jeśli informacje GPS
o kursie są niedostępne.
Kalibracja kompasu
1 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota
przez sprzedawcę > Konfiguracja kompasu > Kalibruj
kompas > Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Konfiguracja kompasu > Kalibracja
kompasu. > Początek.
2 Postępuj zgodnie z wytycznymi do czasu zakończenia
kalibracji, zwracając uwagę na to, aby zachować stabilność
łodzi.
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja powiodła się w przypadku kontroli steru,
wybierz opcję Gotowe.
• Jeśli kalibracja powiodła się, wybierz opcję OK.
• Jeśli kalibracja nie powiodła się, wybierz Ponów i powtórz
kroki 1–3.
Po zakończeniu procesu kalibracji zostanie wyświetlona
wartość. Wartość 100 wskazuje, że komputer kursowy
zainstalowano w idealnym środowisku magnetycznym
2
Wartości Automatyczne dostosowywanie czułości
Po zakończeniu Automatyczne dostosowywanie możesz
zapoznać się z wartościami czułości wyświetlanymi na kontroli
steru. Możesz zapisać je na wypadek przeprowadzenia
automatycznej regulacji ponownie w przyszłości lub w celu
ręcznego regulacji czułości (niezalecane) (Dostosowywanie
ustawień czułości autopilota, strona 3).
Czułość: Umożliwia ustawienie precyzji, z jaką autopilot
utrzymuje kierunek oraz agresywności wykonywania skrętów.
Czułość kontrowania: Umożliwia ustawienie agresywności
autopilota w kompensowaniu kursu po wykonaniu skrętu.
Ustawianie północy
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
Ta procedura jest dostępna, jeśli autopilot został podłączony do
opcjonalnego urządzenia GPS, które odebrało informację
o pozycji GPS. Podczas przeprowadzania tej procedury
autopilot dopasowuje kierunek kompasu do informacji
dotyczących kursu nad dnem (Course over Ground (COG))
uzyskanych z urządzenia GPS.
Konfiguracja autopilota
Jeśli do systemu nie zostało podłączone urządzenie GPS,
zostanie wyświetlony monit o doprecyzowanie regulacji kierunku
(Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku,
strona 3).
1 Płyń prędkością rejsową w linii prostej.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota
przez sprzedawcę > Konfiguracja kompasu > Ustaw
północ > Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Konfiguracja kompasu > Ustaw północ >
Początek.
Płyń
łodzią z prędkością rejsową w prostej linii i postępuj
3
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja powiodła się, wybierz opcję Gotowe.
• W przeciwnym wypadku powtórz kroki 1–3.
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku
Ta procedura jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy
opcjonalne urządzenie GPS nie zostało podłączone do
autopilota. Jeśli autopilot jest podłączony do urządzenia GPS,
które odebrało informacje o pozycji GPS, wyświetlony zostanie
monit o ustawienie północy (Ustawianie północy, strona 2).
1 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, przejdź do kroku 3.
• Przeprowadzając tę kalibrację poza Kreator próby
morskiej na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota
przez sprzedawcę > Konfiguracja kompasu >
Precyzyjna regulacja kierunku.
• Przeprowadzając tę kalibrację poza Kreator próby
morskiej na ploterze nawigacyjnym, wybierz kolejno
Ustawienia > Moja łódź > Konfiguracja instalacji
autopilota > Konfiguracja kompasu > Precyzyjna
regulacja kierunku > Początek.
2 Dostosuj ustawienie precyzyjnej regulacji kierunku do
momentu, aż wskaże prawidłowy kierunek zgodny
z wiarygodnym wskaźnikiem kierunku, takim jak kompas
statku lub przenośny kompas.
3 Wybierz Wróć.
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji
NOTYFIKACJA
Przetestuj autopilota przy małej prędkości. Po przeprowadzeniu
testu i regulacji autopilota przy małej prędkości należy
przetestować go przy większej prędkości w celu
przeprowadzenia symulacji normalnych warunków działania.
1 Płyń łodzią w jednym kierunku z włączonym systemem
autopilota (w trybie utrzymywania kierunku).
Łódź może nieznacznie zmieniać kurs, nie powinny to być
jednak duże różnice w stosunku do ustawionego kursu.
2 Obróć łódź w jednym kierunku korzystając z autopilota
i obserwuj zachowanie łodzi.
Łódź powinna skręcić płynnie — nie za szybko, ale i nie za
wolno.
Konfiguracja autopilota
Pokonując zakręt wybrany z użyciem autopilota, łódź
powinna wpłynąć na ustawiony kurs i pozostać na nim;
odchyły i różnice w kierunku powinny być nieznaczne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli łódź skręca zbyt szybko lub zbyt wolno, dostosuj
ogranicznik przyspieszenia autopilota (Dostosowywanie
ustawień ogranicznika przyspieszenia, strona 3).
• Jeśli w trybie utrzymywania kierunku występują duże
wahania lub jeśli łódź nie koryguje kierunku podczas
zakręcania, dostosuj czułość autopilota (Dostosowywanie
ustawień czułości autopilota, strona 3).
• Jeśli łódź skręca płynnie, kierunek jest utrzymywany
z lekkimi wahnięciami lub w ogóle bez wahnięć, a łódź
prawidłowo ustawia kierunek, to konfiguracja jest
prawidłowa. Nie jest konieczne wprowadzanie dalszych
zmian.
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
2
3
4
5
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota przez
sprzedawcę > Dostosowywanie autopilota >
Ogranicznik przyspieszenia.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Dostosowyw. autopilota > Ogranicznik
przyspieszenia.
Wybierz opcję:
• Zwiększ wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
szybko.
• Zmniejsz wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
wolno.
Dostosowując ogranicznik przyspieszenia ręcznie, należy
dokonywać nieznacznych zmian. Przetestuj zmianę przed
dokonaniem kolejnych korekt.
Przetestuj konfigurację autopilota.
Powtarzaj kroki 2–4 do czasu, aż autopilot będzie działał
prawidłowo.
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota
Ustawienia czułości autopilota są dostosowywane podczas
procedury Automatyczne dostosowywanie. Nie zaleca się
dostosowywania tych wartości, dlatego przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian należy zarejestrować wartości ustawione
podczas procedury Automatyczne dostosowywanie.
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota przez
sprzedawcę > Dostosowywanie autopilota > Wartości
czułości steru.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Dostosowyw. autopilota > Wartości czułości steru
3 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od rodzaju łodzi:
• W przypadku łodzi żaglowej, łodzi motorowej z kadłubem
wypornościowym i łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na Brak wybierz Czułość i określ, w jakim
stopniu ster ma trzymać kierunek i jak ciasne mają być
wykonywane zakręty.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
3
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi żaglowej, łodzi motorowej z kadłubem
wypornościowym i łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na Brak wybierz Czułość kontrowania
i określ, w jakim stopniu ster ma korygować błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem ślizgowym ze
źródłem prędkości ustawionym na Tachometr – NMEA
2000 lub sieci producentów, Tachometr lub GPS
wybierz Mała prędkość lub Duża prędkość i określ,
w jakim stopniu ster ma trzymać kierunek i jak ciasne mają
być zakręty wykonywane przy małych i dużych
prędkościach.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem dostosowanym
do ślizgania się po wodzie ze źródłem prędkości
ustawionym na Tachometr – NMEA 2000 lub sieci
producentów, Tachometr lub GPS wybierz Kontrowanie
przy małej prędkości lub Kontrowanie przy dużej
prędkości i określ, w jakim stopniu ster ma korygować
błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
4 Przetestuj konfigurację autopilota i powtarzaj kroki 2–3 do
czasu, gdy autopilot będzie działał właściwie.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne
Istnieje możliwość skorzystania z procesu automatycznego
dostosowywania, przeprowadzenia kalibracji kompasu oraz
określenia północy na autopilocie bez uruchamiania kreatorów.
Każde z ustawień można także dostosować osobno, bez
konieczności przeprowadzania procesu konfiguracyjnego.
Włączanie trybu konfiguracyjnego sprzedawcy na
kontroli steru
W normalnych warunkach zaawansowane opcje konfiguracyjne
nie są dostępne z poziomu kontroli steru. Aby korzystać
z zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych autopilota należy
włączyć Tryb sprzedawcy.
Włączenie funkcji Tryb sprzedawcy w celu korzystania z opcji
konfiguracji nie jest konieczne w przypadku plotera
nawigacyjnego.
1 Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno Menu
> Konfiguracja > System > Informacje systemowe.
2 Przytrzymaj środkowy klawisz przez 5 sekund.
Zostanie wyświetlona opcja Tryb sprzedawcy.
3 Wybierz kolejno opcje Wróć > Wróć.
Jeśli na ekranie konfiguracyjnym dostępna jest opcja
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę, oznacza to, że
procedura została przeprowadzona pomyślnie.
Ręczne uruchamianie automatycznych procesów
konfiguracyjnych
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
4
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota przez
sprzedawcę.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota >
Dostosowyw. autopilota.
Wybierz
zautomatyzowany proces:
3
• Aby uruchomić procedury służące do kalibracji kompasu,
wybierz kolejno Konfiguracja kompasu > Kalibracja
kompasu. (Kalibracja kompasu, strona 2).
• Aby uruchomić procedury służące do zdefiniowania
kierunku północnego, wybierz kolejno Konfiguracja
kompasu > Ustaw północ (Ustawianie północy,
strona 2).
• Aby uruchomić procedury służące do automatycznej
regulacji autopilota, wybierz kolejno Dostosowyw.
autopilota > Automatyczne dostosowywanie
(Korzystanie z procedury Automatyczne dostosowywanie,
strona 2).
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczne ustawianie poszczególnych ustawień konfigu­
racyjnych
W celu dostosowania niektórych ustawień konfiguracyjnych
może okazać się konieczna zmiana innych ustawień. Przed
zmianą jakichkolwiek ustawień przejrzyj sekcję dotyczącą
szczegółowych ustawień konfiguracyjnych Szczegółowe
ustawienia konfiguracyjne, strona 4.
1 Na kontroli steru włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy na kontroli steru, strona 4).
2 Wybierz opcję:
• Na kontroli steru, na ekranie kierunku wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfiguracja autopilota przez
sprzedawcę.
• Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia >
Moja łódź > Konfiguracja instalacji autopilota.
3 Wybierz kategorię ustawień.
4 Wybierz ustawienie do konfiguracji.
Opis każdego z ustawień jest dostępny w tym podręczniku
(Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne, strona 4).
5 Skonfiguruj wartość ustawienia.
Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne
Choć wszelkie ustawienia konfiguracyjne uzupełnia się zwykle
automatycznie z użyciem kreatorów, istnieje możliwość
ręcznego dostosowania wszelkich ustawień w celu
szczegółowego ustawienia autopilota.
UWAGA: W zależności od konfiguracji autopilota niektóre
ustawienia mogą być niedostępne.
UWAGA: W przypadku łodzi motorowych po każdej zmianie
ustawienia Źródło prędkości należy przejrzeć odpowiednio
ustawienia Dolny limit RPM, Górny limit RPM, RPM prędkości
ślizgu, Prędkość ślizgu lub Maksymalna prędkość, a także
ponownie przeprowadzić procedurę automatycznej regulacji
(Korzystanie z procedury Automatyczne dostosowywanie,
strona 2).
Ustawienia dostosowywania autopilota
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę >
Dostosowywanie autopilota.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Dostosowyw.
autopilota.
Ogranicznik przyspieszenia: Umożliwia ograniczenie
prędkości zakrętów kontrolowanych przez autopilota.
Konfiguracja autopilota
Wartość procentową można zwiększyć, aby ograniczyć
prędkość wykonywania zakrętów, lub zmniejszyć, aby
zwiększyć prędkość wykonywania zakrętów.
Ustawienia źródła prędkości
UWAGA: Ustawienia źródła prędkości są dostępne wyłącznie
w przypadku łodzi motorowych.
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę > Konfiguracja
źródła prędkości.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Konfig. źródła
prędkości.
Źródło prędkości: Umożliwia wybór źródła prędkości.
Sprawdź tachometr: Funkcja umożliwia porównanie odczytów
z kontroli steru dotyczących obrotów silnika z tachometrami
na desce rozdzielczej łodzi. To ustawienie ma zastosowanie
wyłącznie w przypadku kontroli steru.
RPM prędkości ślizgu: Funkcja umożliwia dostosowanie
wskazań kontroli steru dotyczących obrotów silnika
w momencie, gdy łódź przechodzi od wyporności do
prędkości ślizgu po wodzie. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Dolny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie najniższego
poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Górny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie
najwyższego poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie
odpowiada wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Prędkość ślizgu: Funkcja umożliwia dostosowanie prędkości
ślizgania się łodzi po wodzie. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Maksymalna prędkość: Funkcja umożliwia dostosowanie
maksymalnej prędkości łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Kontrowanie przy małej prędkości: Umożliwia ustawienie
kontrowania czułości steru przy niskiej prędkości. To
ustawienie ma zastosowanie do łodzi płynącej poniżej
prędkości ślizgu.
Duża prędkość: Umożliwia ustawienie czułości steru przy
wysokiej prędkości. To ustawienie ma zastosowanie do łodzi
płynącej powyżej prędkości ślizgu.
Kontrowanie przy dużej prędkości: Umożliwia ustawienie
kontrowania czułości steru przy wysokiej prędkości. To
ustawienie ma zastosowanie do łodzi płynącej powyżej
prędkości ślizgu.
Ustawienia układu sterowania
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę > Konfiguracja
układu sterowania.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Konfiguracja
układu sterowania.
Funkcja umożliwia ustawienie kierunku, w którym należy
przesunąć ster w celu wykonania łodzią skrętu na lewą
i prawą burtę. Istnieje możliwość przetestowania ustawienia.
W razie potrzeby można także odwrócić kierunek sterowania.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHP™, GHC™, Reactor™
oraz Shadow Drive™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Ustawienia czułości steru
UWAGA: Jeśli ustawione wartości będą zbyt wysokie lub zbyt
niskie, może wystąpić nadczynność autopilota, który będzie
nieustannie próbował dostosowywać kierunek przy
najmniejszych odchyleniach. Autopilot, który działa zbyt
aktywnie, zwiększa zużycie pompy i powoduje szybsze
rozładowywanie akumulatora.
Na kontroli steru wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfiguracja autopilota przez sprzedawcę > Wartości
czułości steru.
Na ploterze nawigacyjnym wybierz kolejno Ustawienia > Moja
łódź > Konfiguracja instalacji autopilota > Wartości czułości
steru.
UWAGA: Te ustawienia odnoszą się tylko do łodzi motorowych
z kadłubem wypornościowym i łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na Brak.
Czułość: Umożliwia określenie, w jakim stopniu ster utrzymuje
kierunek i na ile ciasne są wykonywane zakręty.
Czułość kontrowania: Umożliwia określenie, w jakim stopniu
ster dokonuje korekty zbyt szerokich zakrętów. Jeśli wybrana
zostanie zbyt niska wartość, działanie autopilota może
spowodować zbyt szeroki zakręt przy próbie wyrównania
oryginalnego skrętu.
UWAGA: Te ustawienia odnoszą się tylko do łodzi motorowych
z kadłubem ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na
Tachometr – NMEA 2000 lub sieci producentów, Tachometr lub
GPS.
Mała prędkość: Umożliwia ustawienie czułości steru przy niskiej
prędkości. To ustawienie ma zastosowanie do łodzi płynącej
poniżej prędkości ślizgu.
Konfiguracja autopilota
5
© 2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising