Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Konfigurationsguide

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Konfigurationsguide
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du
Nej på kontrollenheten och upprepar steg 1 till 3.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du
Växla riktning på plottern och upprepar steg 1 till 3.
GHP™ Compact Reactor™ Hydraulic
konfigurationsguide
Autopilotsystemet måste konfigureras och anpassas efter din
båts dynamik. Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden
används för att konfigurera autopiloten. Med hjälp av dessa
guider går du igenom de erforderliga konfigurationsstegen.
Om autopilotpaketet inte innehöll en kontrollenhet måste du
konfigurera autopilotsystemet med hjälp av en kompatibel plotter
på samma NMEA 2000 nätverk som autopilot-CCU:n.
Instruktioner för konfiguration med hjälp av kontrollenheten eller
en plotter tillhandahålls.
®
Hamnbassängsguiden
OBS!
Om du använder Hamnbassängsguiden när din båt är på land
måste du lämna plats för roderrörelser för att undvika att rodret
eller andra föremål skadas.
Du kan utföra Hamnbassängsguiden medan din båt är i vatten
eller på land.
Om båten är i vatten måste den ligga stilla medan du utför
guiden.
Utföra Hamnbassängsguiden
OBS!
Om du har en båt med servostyrsystem aktiverar du
servostyrsystemet innan du startar Hamnbassängsguiden för att
undvika skador på styrsystemet.
1 Starta autopiloten.
2
3
4
5
6
7
8
Första gången du startar autopiloten uppmanas du att gå
igenom en snabb inställningssekvens.
Om Hamnbassängsguiden inte startas automatiskt efter
inställningssekvensen väljer du ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guider >
Hamnbassängsguiden.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Guider >
Hamnbassängsguiden.
Välj typ av farkost.
Verifiera styrningsriktningen (Verifiera styrriktning,
sidan 1).
Välj fartkälla vid behov (Välja en fartkälla, sidan 1).
Kontrollera varvräknaren vid behov (Kontrollera
varvräknaren, sidan 1).
Testa rodrets fulla utslag.
Granska resultatet i Hamnbassängsguiden (Granska
Hamnbassängsguiden resultat, sidan 1).
Kontrollera varvräknaren
Den här proceduren visas inte när GPS eller Inget valts som
fartkälla.
Jämför, med motorn (eller motorerna) igång,
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknaren
(eller varvräknarna) på din båts instrumentbräda.
Om varvtalet inte är justerat kan det vara något fel på NMEA
2000 fartkällan eller anslutningen.
Granska Hamnbassängsguiden resultat
Värdena du valde när du körde Hamnbassängsguiden visas.
1 Undersök Hamnbassängsguiden resultat.
2 Markera felaktiga resultat.
3 Korrigera värdet.
4 Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.
5 När du är klar med granskningen av värdena väljer du Klar.
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande
sensorer. Det är mycket viktigt att slutföra guiden under
förhållanden anpassade för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden måste utföras i lugnt vatten. Eftersom vad
som är lugnt vatten avgörs av båtens storlek och form, bör båten
innan du påbörjar Sjövärdighetsguiden vara på en lämplig plats.
• Båten får inte gunga när den ligger stilla eller rör sig väldigt
långsamt.
• Båten får inte påverkas nämnvärt av vinden.
Tänk på följande när du utför Sjövärdighetsguiden.
• Vikt på båten måste vara jämnt fördelad. Förflytta dig inte på
båten medan du utför något av stegen i Sjövärdighetsguiden.
och .
När du väljer måste rodret svänga båten åt vänster. När du
väljer måste rodret svänga båten åt höger.
2 Välj Fortsätt.
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Ja på
kontrollenheten.
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Nästa
på plottern.
Februari 2016
®
Sjövärdighetsguiden
Verifiera styrriktning
1 När du rör dig i låg fart väljer du
Välja en fartkälla
Välj ett alternativ:
• Om du har anslutit en eller flera NMEA 2000 kompatibla
motorer till NMEA 2000 nätverket väljer du Tach. – NMEA
2000 eller egen på kontrollenheten.
• Om du har anslutit en eller flera NMEA 2000 kompatibla
motorer till NMEA 2000 nätverket väljer du Varvräknare
på plottern.
• Om en NMEA 2000 varvräknardatakälla saknas eller inte
kan användas för en eller flera motorer väljer du GPS som
fartkälla.
• Om du inte har anslutit en NMEA 2000 varvräknare eller
GPS-enhet som fartkälla väljer du Ingen.
Obs! Om autopiloten inte fungerar bra när du valt Ingen
som fartkälla rekommenderar Garmin att du ansluter en
varvräknare via NMEA 2000 nätverket eller använder en
GPS-enhet som fartkälla.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1 Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
2 Välj ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guider >
Sjövärdighetsguiden.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Guider >
Sjövärdighetsguiden > Start.
Tryckt i Taiwan
190-02054-39_0A
3 Välj ett alternativ:
• På en motorbåt med planat skrov med hastighetskällan
inställd på Tach. – NMEA 2000 eller egen eller
Varvräknare konfigurerar du planingsvarvtalet.
• På en motorbåt med planat skrov med hastighetskällan
inställd på GPS konfigurerar du planingsfarten.
• På en motorbåt med hastighetskällan inställd på Tach. –
NMEA 2000 eller egen, Varvräknare eller GPS
konfigurerar du högvarvsgränsen.
• På en motorbåt med hastighetskällan inställd på GPS
konfigurerar du toppfarten.
4 Kalibrera kompassen (Kalibrera kompassen, sidan 2).
5 Utför Autojustering (Utföra Autojustering-proceduren,
sidan 2).
6 Ange norr (Ange norr, sidan 2) om GPS-kursinformation
är tillgänglig, eller ställ in kursfinjusteringen (Ställa in
kursfinjusteringen, sidan 2) om GPS-kursinformation inte
är tillgänglig.
Kalibrera kompassen
1 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Kompassinställning > Kalibrera kompass > Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Kompassinställning >
Kompasskalibrering > Start .
2 Följ anvisningarna tills kalibreringen är slutförd, och håll
båten som så stadigt och jämnt som möjligt.
Båten ska inte kränga något under kalibreringen.
3 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes felfritt på en kontrollenhet
väljer du Klar.
• Om kalibreringen slutfördes felfritt på en plotter väljer du
OK.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Försök igen
och upprepar steg 1 till 3.
Ett värde visas när kalibreringen är slutförd. Ett värde på 100
indikerar att CCU:n installerades i en perfekt magnetisk miljö
och kalibrerades korrekt. Om värdet är lågt kan du behöva flytta
CCU:n och kalibrera kompassen igen.
Utföra Autojustering-proceduren
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
1 Justera gasen så att båten rör sig i normal marschfart (lägre
än planingshastighet) och snabbt svarar på styrning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Justering av
autopilot > Autojustering > Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Justering av autopilot > Autojustering >
Start.
2
Båten rör sig i ett sicksackmönster medan Autojustering
pågår.
3 När proceduren är slutförd följer du anvisningarna som visas
på skärmen.
4 Välj ett alternativ:
• Om Autojustering inte slutförs, men du har nått maximal
marschfart, ökar du hastigheten och upprepar steg 1 till 3
tills Autojustering slutförs.
• Om Autojustering misslyckas trots att du har nått
maximal marschfart minskar du farten till den ursprungliga
autojusteringsfarten och väljer Autojustering och väljer
Alternera autojustering för att påbörja en alternativ
procedur.
När Autojustering är slutförd visas känslighetsvärden. Du kan
använda dessa värden för att avgöra kvaliteten på Autojustering.
Känslighetsvärden för Autojustering
När Autojustering har slutförts kan du granska
känslighetsvärdena som visas på kontrollenheten. Du kan
registrera dessa siffror om du vill köra autojusteringsproceduren
vid ett senare tillfälle eller om du vill justera
känslighetsinställningarna manuellt (rekommenderas inte)
(Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet,
sidan 3).
Känslighet: Anger hur snävt autopiloten håller kursen och hur
aggressivt den girar.
Motkorr. av roderökning: Anger hur aggressivt autopiloten
justerar eventuell överstyrning när du har gjort en sväng.
Ange norr
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
Den här proceduren visas om autopiloten är ansluten till en
GPS-enhet (tilläggsutrustning) och enheten har fått en GPSposition. Under den här proceduren justerar autopiloten
kompassriktningen med kurs över grund-informationen från
GPS-enheten.
Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du istället att
ställa in kursfinjusteringen (Ställa in kursfinjusteringen,
sidan 2).
1 Kör båten i marschfart längs en rak linje.
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Kompassinställning > Ange norr > Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Kompassinställning > Ange norr >
Start.
Fortsätt
köra båten i marschfart i en rak linje och följ
3
anvisningarna på skärmen.
4 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutförs felfritt väljer du Klar.
• Om kalibreringen misslyckas upprepar du steg 1 till 3.
Ställa in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet
(tilläggsutrustning) ansluten till autopiloten. Om autopiloten är
ansluten till en GPS-enhet som har fått en GPS-position
uppmanas du i stället att ange norr (Ange norr, sidan 2).
Konfigurera autopiloten
1 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här proceduren som en del av
Sjövärdighetsguiden fortsätter du till steg 3.
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en kontrollenhet,
öppnar du kursskärmen och väljer Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Kompassinställning > Kursfinjustering.
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden, och använder en plotter, väljer du
Inställningar > Min farkost > Installationsinställning
för autopilot > Kompassinställning > Kursfinjustering
> Start.
2 Justera inställningen för kursfinjusteringen tills den visar rätt
kurs enligt en tillförlitlig kursindikator, t.ex. båtens kompass
eller en handkompass.
3 Välj Tillbaka.
Testa och justera konfigurationen
OBS!
Testa autopiloten i låg hastighet. När autopiloten har testats och
justerats vid låg hastighet testar du den vid en högre hastighet
för att simulera vanliga driftförhållanden.
1 Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad
(kurshållning).
Båten kan svaja något, men ska inte svaja avsevärt.
2 Gira båten i en riktning med autopiloten och observera
beteendet.
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och
nå önskad kurs med minimal överdrivning och svajning.
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du
autopilotens accelerationsbegränsare (Justera
accelerationsbegränsarens inställningar, sidan 3).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte
korrigerar när den girar justerar du autopilotens känslighet
(Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet,
sidan 3).
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite
grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt så är
inställningarna korrekta. Inga ytterligare justeringar krävs.
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
1 På en kontrollenhet aktiverar du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder en kontrollenhet öppnar du kursskärmen
och väljer Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Justering av
autopilot > Accelerationsgräns.
• Om du använder en plotter väljer du Inställningar > Min
farkost > Installationsinställning för autopilot >
Justering av autopilot > Accelerations- gräns.
Välj
ett alternativ:
3
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra
relativt små ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare
justeringar görs.
Testa
autopilotkonfigurationen.
4
5 Upprepa steg 2 till 4 tills du är nöjd med hur autopiloten
fungerar.
Konfigurera autopiloten
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
Autopilotens känslighetsinställningar ställs in under
Autojustering. Du rekommenderas att inte justera de här
värdena, och du bör registrera värdena som angetts av
Autojustering innan du gör några ändringar.
1 På en kontrollenhet väljer du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
• Om du använder en kontrollenhet öppnar du kursskärmen
och väljer Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Justering av
autopilot > Roderkänslighet.
• Om du använder en plotter väljer du Inställningar > Min
farkost > Installationsinställning för autopilot >
Justering av autopilot > Roderökning.
Välj
ett alternativ utifrån typ av båt:
3
• Om du har en segelbåt, en båt med deplacementskrov
eller en motorbåt med fartkällan inställd till Ingen väljer du
Känslighet och justerar hur snävt rodret ska hålla kursen
och gira.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.
• Om du har en segelbåt, en båt med deplacementskrov
eller en motorbåt med fartkällan inställd tillIngen väljer du
Motkorr. av roderökning för att justera hur snävt rodret
ska korrigera giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för lågt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.
• Om du har en motorbåt med planat skrov med fartkällan
inställd till Tach. – NMEA 2000 eller egen, Varvräknare
eller GPS väljer du Låg fart eller Hög fart och justerar hur
snävt rodret håller kursen och girar i låga eller höga farter.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.
• Om du har en motorbåt med planat skrov med fartkällan
inställd till Tach. – NMEA 2000 eller egen, Varvräknare
eller GPS, välj Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för
att justera hur snävt rodret ska korrigera
giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för lågt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.
4 Testa autopilotkonfigurationen och upprepa steg 2 och 3 tills
autopilotens prestanda är tillräckligt hög.
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan utföra autojusteringen, kalibrera kompassen och
definiera norr på autopiloten utan att köra guiderna. Du kan
också definiera varje inställning för sig, utan att köra
konfigurationsprocesserna.
Aktivera återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten
Avancerade konfigurationsalternativ är under normala
förhållanden inte tillgängliga på kontrollenheten. För att nå de
avancerade konfigurationsinställningarna måste du först aktivera
Återförsäljarläge.
På en plotter är det inte nödvändigt att aktivera Återförsäljarläge
för att använda de här konfigurationsinställningarna.
1 Om du använder en kontrollenhet öppnar du kursskärmen
och väljer Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
3
2 Håll mittknappen nedtryckt i 5 sekunder.
Återförsäljarläge visas.
Bakåt > Bakåt.
Välj
3
Om alternativet för Återförsäljarkonfiguration av autopilot är
tillgängligt på skärmen Inställning har proceduren lyckats.
Utföra de automatiska konfigurationerna manuellt
1 På en kontrollenhet väljer du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Justering av
autopilot.
3 Välj en automatiserad process:
• Om du vill starta kompasskalibreringsprocedurerna väljer
du Kompassinställning > Kompasskalibrering
(Kalibrera kompassen, sidan 2).
• Om du vill inleda proceduren för att definiera norr väljer du
Kompassinställning > Ange norr (Ange norr, sidan 2).
• Om du vill starta de automatiska
autopilotjusteringsprocedurerna väljer du Justering av
autopilot > Autojustering (Utföra Autojusteringproceduren, sidan 2).
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Definiera enskilda konfigurationsinställningar
manuellt
För att definiera vissa konfigurationsinställningar kan du behöva
ändra andra inställningar. Granska de detaljerade
konfigurationsinställningarna innan du ändrar några
inställningarDetaljerade konfigurationsinställningar, sidan 4.
1 På en kontrollenhet aktiverar du Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration på kontrollenheten, sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
• På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.
• På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot.
3 Välj en inställningskategori.
4 Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i den här manualen
(Detaljerade konfigurationsinställningar, sidan 4).
5 Konfigurera inställningens värde.
Detaljerade konfigurationsinställningar
Fastän all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av
guider kan du justera alla inställningar manuellt för att finjustera
autopiloten.
Obs! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att
vissa inställningar inte visas.
Obs! Varje gång du ändrar inställningen Fartkälla på en
motorbåt måste du granska inställningarna Lågvarvsgräns,
Högvarvsgräns, Planingsvarv, Planingshastighet eller Maxfart,
där det behövs, och du måste utföra autojusteringsproceduren
igen (Utföra Autojustering-proceduren, sidan 2).
Inställningar för justering av autopilot
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Justering av
autopilot.
På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Justering av
autopilot.
4
Accelerationsgräns: Här kan du begränsa hastigheten i
autopilotstyrda svängar. Du kan öka procenttalet för att
begränsa girgraden och minska procenttalet för att möjliggöra
en högre girgrad.
Inställningar för fartkälla
Obs! Inställningarna för fartkälla är endast tillgängliga på
motorbåtar.
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Inställning av
fartkälla.
På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Inställning av
fartkälla.
Fartkälla: Här kan du välja fartkälla.
Verifiera varvräknare: Här kan du jämföra
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknarna
på på din båts instrumentbräda. Den här inställningen gäller
endast för kontrollenheten.
Planingsvarv: Här kan du justera varvtalsavläsningen på
kontrollenheten när båten övergår från förskjutning till
planingsfart. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.
Lågvarvsgräns: Här kan du justera den lägsta varvtalspunkten
för båten. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.
Högvarvsgräns: Här kan du justera den högsta varvtalspunkten
för båten. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.
Planingshastighet: Här kan du justera båtens planingsfart. Om
värdet inte överensstämmer med värdet på kontrollenheten
kan du justera värdet.
Maxfart: Här kan du justera båtens toppfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet på kontrollenheten kan du
justera värdet.
Roderökningsinställningar
Obs! Om du ställer in de här värdena för högt eller för lågt kan
autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera kursen vid
minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt
slitage på pumpen och ladda ur batteriet fortare än normalt.
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Roderkänslighet.
På en plotter väljer du Inställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Roderökning.
Obs! De här inställningarna gäller endast för motorbåtar med
deplacementskrov och motorbåtar med fartkällan inställd till
Ingen.
Känslighet: Här kan du justera hur snävt rodret håller en kurs
och girar.
Motkorr. av roderökning: Här kan du justera hur snävt rodret
korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det här värdet
för lågt kan autopiloten överdriva giren igen när den försöker
räta upp den ursprungliga giren.
Obs! De här inställningarna gäller endast för motorbåtar med
planat skrov med fartkällan inställd till Tach. – NMEA 2000 eller
egen, Varvräknare eller GPS.
Låg fart: Här kan du ställa in roderökningen för låga farter. Den
här inställningen gäller när båten används under planingsfart.
Lågfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigeringen för
roderökningen för låga farter. Den här inställningen gäller när
båten används under planingsfart.
Hög fart: Här kan du ställa in roderökningen för höga
hastigheter. Den här inställningen gäller när båten används
över planingsfart.
Konfigurera autopiloten
Högfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigeringen för
roderökningen för höga farter. Den här inställningen gäller
när båten används över planingsfart.
Styrsystemsinställningar
På en kontrollenhet väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Inställning av
styrsystem.
På en plotter väljer duInställningar > Min farkost >
Installationsinställning för autopilot > Inställning av
styrsystem.
Här kan du ställa in vilken riktning som rodret ska röra sig i
för att styra båten åt babord och styrbord. Du kan testa och
backa om det behövs.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™, Reactor™ och
Shadow Drive™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Konfigurera autopiloten
5
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising