Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Konfigurasjonsveiledning

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Konfigurasjonsveiledning
Konfigurasjonsveiledning for
hydrauliske GHP™ Compact Reactor™
Hydraulic
Autopilotsystemet må konfigureres og tilpasses båtens
dynamikk. Du bruker Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser til å
konfigurere autopiloten. Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.
Hvis autopilotpakken ikke inneholder en rorkontroll, må du
konfigurere autopilotsystemet ved hjelp av en kartplotter på
samme NMEA 2000 nettverk som autopilotens
kursberegningsenhet. Instruksjoner om konfigurering ved hjelp
av enten rorkontrollen eller en kartplotter, følger med.
®
Havneveiviser
LES DETTE
Hvis du bruker Havneveiviser mens båten ikke er i vannet, må
du sørge for klaring for rorbevegelser, slik at du unngår å skade
roret eller andre objekter.
Du kan gjennomføre Havneveiviser mens båten er i eller ute av
vannet.
Hvis båten er i vannet, må den ligge stille mens du fullfører
veiviseren.
Gå gjennom Havneveiviser
LES DETTE
Hvis båten har servostyring, må du skru på
servostyringssystemet før du utfører Havneveiviser, ellers kan
styresystemet bli skadet.
1 Slå på autopiloten.
2
3
4
5
6
7
8
Du blir spurt om å fullføre en kort oppsettsekvens første gang
du slår på autopiloten.
Hvis Havneveiviser ikke starter automatisk etter
oppsettsekvensen, velger du et alternativ:
• På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Veivisere >
Havneveiviser.
Velg fartøytypen.
Test styreretningen (Teste styreretningen, side 1).
Velg om nødvendig hastighetskilde (Velge en hastighetskilde,
side 1).
Bekreft turtelleren om nødvendig (Bekrefte turtelleren,
side 1).
Test rorets maksimale utslag.
Se gjennom resultatene fra Havneveiviser (Se gjennom
resultatene fra Havneveiviser, side 1).
Teste styreretningen
og mens båten beveger seg ved lav hastighet.
Når du velger , skal roret svinge båten til venstre. Når du
velger , skal roret svinge båten til høyre.
2 Velg Fortsett
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen på en
rorkontroll, velger du Ja.
1 Velg
Februar 2016
• Hvis båten styres i riktig retning under testen på en
kartplotter, velger du Neste.
• Hvis båten styres i feil retning under testen på en
rorkontroll, velger du Nei og gjentar trinn 1–3.
• Hvis båten styres i feil retning under testen på en
kartplotter, velger du Bytt retning og gjentar trinn 1–3.
Velge en hastighetskilde
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet til en eller flere NMEA 2000 kompatible
motorer til NMEA 2000 nettverket på en rorkontroll, velger
du Turteller –NMEA 2000 eller egen.
• Hvis du koblet til en eller flere NMEA 2000 kompatible
motorer til NMEA 2000 nettverket på en kartplotter, velger
du Turteller.
• Hvis NMEA 2000 datakilden til turtelleren er utilgjengelig
fra en eller flere motorer, eller er ubrukelig, velger du GPS
som hastighetskilde.
• Hvis du ikke koblet til en NMEA 2000 turteller eller -GPSenhet som hastighetskilde, velger du Ingen.
MERK: Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen
som hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en
turteller via NMEA 2000 eller bruker en GPS-enhet som
hastighetskilde.
®
Bekrefte turtelleren
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighetskilde.
Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du
turtallavlesningene på rorkontrollen med turtelleren (eller
turtellerne) på båtens dashbord.
Hvis o/min-tallene ikke er riktige, kan det være et problem
med NMEA 2000 hastighetskilden eller tilkoblingen.
Se gjennom resultatene fra Havneveiviser
Verdiene du valgte da du kjørte Havneveiviser, vises.
1 Gå gjennom resultatene fra Havneveiviser.
2 Velg en uriktig verdi.
3 Rett opp verdien.
4 Gjenta trinn 2 og 3 for alle gale verdier.
5 Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du
Ferdig.
Sjøforsøksveiviser
Sjøforsøksveiviser konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under
forhold som passer for båten.
Viktige hensyn for Sjøforsøksveiviser
Du må fullføre Sjøforsøksveiviser i stille farvann. Siden stille
farvann er relativt i forhold til størrelsen og fasongen på båten,
må du før du starter Sjøforsøksveiviser, kjøre båten til et sted
der:
• båten ikke gynger hvis du sitter i ro eller beveger deg
langsomt
• båten ikke påvirkes av vinden
Tenk over følgende når du fullfører Sjøforsøksveiviser:
• Vekten på båten må være balansert. Ikke beveg deg rundt i
båten mens du fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
Gå gjennom Sjøforsøksveiviseren
1 Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2 Velg et alternativ:
• På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Sjøforsøksveiviser.
Trykt i Taiwan
190-02054-38_0A
3
4
5
6
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Veivisere >
Sjøforsøksveiviser > Start.
Velg et alternativ:
• Konfigurer o/min for planing på en hurtigbåt med planende
skrog der hastighetskilden er angitt til Turteller –NMEA
2000 eller egen eller Turteller.
• Konfigurer planingshastigheten på en hurtigbåt med
planende skrog der hastighetskilden er angitt til GPS.
• Konfigurer den høye o/min-grensen på en hurtigbåt der
hastighetskilden er angitt til Turteller –NMEA 2000 eller
egen, Turteller eller GPS.
• Konfigurer den maksimale hastigheten på en hurtigbåt der
hastighetskilden er angitt til GPS.
Kalibrer kompasset (Kalibrere kompasset, side 2).
Utfør prosedyren for Autosøk (Gjennomføre prosedyren for
Autosøk, side 2).
Angi nord (Angi nord, side 2) hvis GPSstyrekursinformasjon er tilgjengelig, eller angi finjustering av
styrekurs (Finjustere styrekursen, side 2) hvis GPSstyrekursinformasjon ikke er tilgjengelig.
Kalibrere kompasset
1 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en rorkontroll, går du til
skjermbildet Styrekurs og velger Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Kompassoppsett > Kalibrer kompass > Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du
Innstillinger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for
Autopilot > Kompassoppsett > Kompasskalibrering >
Start.
2 Følg instruksjonene til kalibreringen er fullført, og pass på at
du holder båten så stødig og plan som mulig.
Båten skal ikke krenge under kalibrering.
3 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket på en rorkontroll, velger du
Ferdig.
• Hvis kalibreringen er vellykket på en kartplotter, velger du
OK.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og
gjentar trinn 1 til og med 3.
Det vises en verdi når kalibreringen er fullført. En verdi på 100
indikerer at kursberegningsenheten ble installert i et perfekt
magnetisk miljø og kalibrert på riktig måte. Hvis verdien er lav,
må du kanskje flytte kursberegningsenheten og kalibrere
kompasset på nytt.
Gjennomføre prosedyren for Autosøk
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
1 Juster gasspaken slik at båten kjører med en typisk cruisefart
(under planingshastighet) som gir reaksjonsfølsom styring.
Velg
et alternativ:
2
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en rorkontroll, går du til
skjermbildet Styrekurs og velger Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av
autopilot > Autosøk > Start.
2
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du
Innstillinger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for
Autopilot > Tilpassing av autopilot > Autosøk > Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens Autosøk
pågår.
3 Når prosedyren er ferdig, følger du instruksjonene på
skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket, men du
ikke har nådd maksimal cruisefart, øker du hastigheten og
gjentar trinn 1 til 3 til prosedyren for Autosøk er fullført.
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket og du har
nådd maksimal cruisefart, reduserer du hastigheten til den
opprinnelige Autosøk-hastigheten og velger Alternativt
autosøk for å starte en alternativ autosøkprosedyre.
Når prosedyren for Autosøk er fullført, vises
forsterkingsverdiene. Du kan bruke disse verdiene til å vurdere
kvaliteten på prosedyren for Autosøk.
Autosøk forsterkingsverdier
Når prosedyren for Autosøk er fullført, kan du se over
forsterkingsverdiene på rorkontrollen. Du kan notere deg disse
tallene for ettertiden hvis du vil kjøre prosedyren for autosøk på
et senere tidspunkt, eller hvis du ønsker å justere innstillingene
for forsterkning manuelt (anbefales ikke) (Justere autopilotens
innstillinger for forsterkning, side 3).
Forsterkning: Angir i hvilken grad autopiloten holder kursen, og
hvor aggressivt den svinger.
Motforsterkning: Angir hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuelle overstyringer etter en sving.
Angi nord
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
Denne prosedyren vises hvis autopiloten er koblet til en GPSenhet (tilleggsutstyr) og enheten har hentet inn en GPSposisjon. Under denne prosedyren justerer autopiloten
kompassretningen ved hjelp av COG-informasjonen (kurs over
land) fra GPS-enheten.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, får du i stedet beskjed
om angi finjustering av styrekursen (Finjustere styrekursen,
side 2).
1 Kjør båten rett fremover i cruisefart.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en rorkontroll, går du til
skjermbildet Styrekurs og velger Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Kompassoppsett > Angi nord > Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du
Innstillinger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for
Autopilot > Kompassoppsett > Angi nord > Start.
3 Fortsette å kjøre båten i en rett linje ved cruisefart, og følg
instruksjonene på skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen ikke var vellykket, gjentar du trinn 1 til
og med 3.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en GPSenhet (tilleggsutstyr) til autopiloten. Hvis autopiloten er koblet til
Konfigurere autopiloten
en GPS-enhet som har hentet inn en GPS-posisjon, får du
beskjed om å angi nord i stedet (Angi nord, side 2).
1 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, går du videre til trinn 3.
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs på
en rorkontroll og velger Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Kompassoppsett > Finjustering av styrekurs.
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser på en kartplotter, velger du
Innstillinger > Mitt fartøy > Installasjonsoppsett for
Autopilot > Kompassoppsett > Finjustering av
styrekurs > Start.
2 Juster innstillingen for finjustering av styrekurs til den viser
riktig kurs i henhold til en pålitelig retningsindikator, for
eksempel skipskompasset eller et håndholdt kompass.
Velg
Tilbake.
3
Teste og justere konfigurasjonen
LES DETTE
Test autopiloten med lav fart. Når autopiloten er testet og justert
ved lav fart, tester du den ved høy fart for å simulere normale
driftsforhold.
1 Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold
styrekursen).
Det kan hende at båten svinger litt, men den skal ikke svinge
mye.
2 Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på
virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten
nærme seg og forbli på ønsket styrekurs med minimalt med
overstyring og svinging.
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du
autopilotens hastighetsbegrenser (Justere
hastighetsbegrenserens innstillinger, side 3).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke
korrigeres når du svinger, justerer du autopilotens
forsterkning (Justere autopilotens innstillinger for
forsterkning, side 3).
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen bare svinger så vidt
eller ikke i det hele tatt og båten justerer styrekursen på
riktig måte, er konfigurasjonen riktig. Du trenger ikke å
gjøre flere justeringer.
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 3) på en rorkontroll.
Velg
et alternativ:
2
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Tilpassing av autopilot >
Hastighetsbegrenser.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av
autopilot > Hastighetsbegrenser.
3 Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere
justeringer.
Konfigurere autopiloten
4 Test autopilotkonfigurasjonen.
5 Gjenta trinn 2–4 til du er fornøyd med autopilotens ytelse.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
Innstillingene for forsterking av autopiloten angis under
prosedyren for Autosøk. Det anbefales at du ikke endrer disse
verdiene, og du bør notere verdiene som ble angitt av
prosedyren for Autosøk, før du gjør noen endringer.
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 3) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Tilpassing av autopilot > Rorforsterkning.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av
autopilot > Rorforsterkning.
3 Velg et alternativ etter båttype:
• Hvis du har en seilbåt, en hurtigbåt med
deplasementskrog eller en hurtigbåt med hastighetskilden
satt til Ingen, velger du Forsterkning og justerer i hvilken
grad roret holder styrekursen og svinger.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en seilbåt, en hurtigbåt med
deplasementskrog eller en hurtigbåt med hastighetskilden
satt til Ingen, velger du Motforsterkning og justerer i
hvilken grad roret korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog der
hastighetskilden er angitt til Turteller –NMEA 2000 eller
egen, Turteller eller GPS, velger du Lav hastighet eller
Høy hastighet og justerer i hvilken grad roret holder
kursen og foretar svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog der
hastighetskilden er angitt til Turteller –NMEA 2000 eller
egen, Turteller eller GPS, velger du Teller for lav
hastighet eller Teller for høy hastighet for å justere i
hvilken grad roret korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
4 Test autopilotkonfigurasjonen, og gjenta trinn 2 og 3 til du er
fornøyd med autopilotens ytelse.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre autosøk, kalibrere kompasset og angi nord på
autopiloten uten å kjøre veiviserne. Du kan også definere hver
innstilling individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessen.
Aktivere forhandlerkonfigurasjon på rorkontrollen
Avanserte konfigurasjonsalternativer er ikke tilgjengelige på
rorkontrollen under normale bruksforhold. Hvis du vil aktivere de
avanserte konfigurasjonsinnstillingene på autopiloten, må du
aktivere Forhandlermodus.
Det er ikke nødvendig å aktivere Forhandlermodus for å bruke
konfigurasjonsalternativene på en kartplotter.
1 Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg Meny
> Oppsett > System > Systeminformasjon.
3
2 Hold knappen i midten nede i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
Bakover > Bakover.
Velg
3
Hvis alternativet Autopilotkonfigurasjon for forhandler er
tilgjengelig på skjermbildet Oppsett, er prosedyren vellykket.
Kjøre de automatiske konfigurasjonsprosessene
manuelt
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 3) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av
autopilot.
Velg
en automatisert prosess:
3
• Når du vil starte prosedyren for kompasskalibrering, velger
du Kompassoppsett > Kompasskalibrering (Kalibrere
kompasset, side 2).
• Når du vil starte prosedyren for å definere nord, velger du
Kompassoppsett > Angi nord (Angi nord, side 2).
• Når du vil starte prosedyrene for automatisk tilpassing av
autopiloten, velger du Tilpassing av autopilot > Autosøk
(Gjennomføre prosedyren for Autosøk, side 2).
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger
manuelt
Konfigurering av enkelte konfigurasjonsinnstillinger kan kreve at
du endrer andre innstillinger. Se gjennom delen med de
detaljerte konfigurasjonsinnstillingene før du endrer noen
innstillingerDetaljerte konfigurasjonsinnstillinger, side 4.
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon
på rorkontrollen, side 3) på en rorkontroll.
2 Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Styrekurs på en rorkontroll, og velg
Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler.
• På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot.
3 Velg en innstillingskategori.
4 Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser for hver av innstillingene i denne
veiledningen (Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger,
side 4).
5 Konfigurer verdien for innstillingen.
Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere,
kan du justere alle innstillinger manuelt for å finjustere
autopiloten.
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det
hende at noen innstillinger ikke vises.
MERK: Hver gang du endrer innstillingen Hastighetskilde på en
hurtigbåt, må du kontrollere innstillingene Lav o/min-grense,
Høy o/min-grense, O/min for planing, Planingshastighet eller
Maks. fart der dette er aktuelt, før du utfører prosedyren for
autosøk på nytt (Gjennomføre prosedyren for Autosøk, side 2).
Søkeinnstillinger for autopilot
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av
autopilot.
4
På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Tilpassing av autopilot.
Hastighetsbegrenser: Her kan du begrense hastigheten på
svinger som kontrolleres av autopiloten. Du kan øke
prosenttallet for å begrense krappheten på svingen, og
redusere den for å tillate krappere svinger.
Innstillinger for hastighetskilde
MERK: Innstillingene for hastighetskilde er bare tilgjengelige for
hurtigbåter.
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett av
hastighetskilde.
På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Oppsett av
hastighetskilde.
Hastighetskilde: Her kan du velge hastighetskilden.
Bekreft turteller: Her kan du sammenligne turavlesningene på
rorkontrollen med turtellerne på båtens dashbord. Denne
innstillingen gjelder bare for rorkontrollen.
O/min for planing: Her kan du justere turavlesningen på
rorkontrollen når båten går fra deplasement til
planingshastighet. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien
på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Lav o/min-grense: Her kan du justere det laveste turtallpunktet
for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.
Høy o/min-grense: Her kan du justere det høyeste
turtallpunktet for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Planingshastighet: Her kan du justere planingshastigheten til
båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.
Maks. fart: Her kan du justere båtens maksimumshastighet.
Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på rorkontrollen,
kan du justere verdien.
Innstillinger for rorforsterkning
MERK: Hvis disse verdiene angis for høyt eller lavt, kan
autopiloten bli overaktiv og konstant forsøker å justere kursen
ved selv det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake
overdreven slitasje på pumpen og tappe batteriet for
batteristrøm raskere enn normalt.
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Rorforsterkning.
På en kartplotter velger du Innstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Rorforsterkning.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare hurtigbåter med
deplasementskrog og hurtigbåter der hastighetskilden er angitt
til Ingen.
Forsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger.
Motforsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen. Hvis denne verdien angis for lavt,
kan autopiloten overstyre en sving mens den forsøker å rette
opp den opprinnelige svingen.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare for hurtigbåter med
planende skrog der hastighetskilden er angitt til Turteller –NMEA
2000 eller egen, Turteller eller GPS.
Lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for lave
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
under planingshastighet.
Teller for lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for lave hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører under planingshastighet.
Konfigurere autopiloten
Høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for høye
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
over planingshastighet.
Teller for høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for høye hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører over planingshastighet.
Innstillinger for styresystem
På en rorkontroll velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett av
styringssystemet.
På en kartplotter velger duInnstillinger > Mitt fartøy >
Installasjonsoppsett for Autopilot > Oppsett av
styringssystemet.
Her kan du angi retningen roret må bevege seg i for å kunne
snu fartøyet mot babord og mot styrbord. Du kan teste og
reversere styreretningen hvis det er nødvendig.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™, Reactor™ og Shadow Drive™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Konfigurere autopiloten
5
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising