Garmin | GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack | Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Upute za instalaciju

Garmin GHP Compact Reactor™ Hydraulic Autopilot Starter Pack Upute za instalaciju
3 Odaberite opciju:
Vodič kroz konfiguriranje hidrauličkog
uređaja GHP™ Compact Reactor™
Hydraulic
Sustav autopilota mora se konfigurirati i podesiti prema
dinamičnosti plovila. Čarobnjak za pristajanje i Čarobnjak za test
na moru koriste se za konfiguriranje autopilota. Ovi vas
čarobnjaci vode kroz neophodne korake konfiguracije.
Ako se u vašem kompletu autopilota ne nalazi kontrola kormila,
morate konfigurirati sustav autopilota pomoću kompatibilnog
plotera koji se nalazi na istoj NMEA 2000 mreži kao i CCU
jedinica autopilota. Upute o konfiguraciji pomoću kontrole
kormila ili plotera dane su u priručniku.
®
Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako funkciju Čarobnjak za pristajanje pokrenete dok je plovilo na
suhom, pazite da se kormilo slobodno može okretati kako se
izbjegla oštećenja kormila ili drugih predmeta.
Funkciju Čarobnjak za pristajanje možete izvršiti i kada je plovilo
na suhom i kada je u vodi.
Ako je plovilo u vodi, mora biti nepomično dok ne dovršite
izvođenje funkcije čarobnjaka.
Pokretanje funkcije Čarobnjak za pristajanje
OBAVIJEST
Ako je vaše plovilo opremljeno servo upravljačkim sustavom,
uključite ga prije pokretanja funkcije Čarobnjak za pristajanje
kako biste izbjegli oštećenje upravljačkog sustava.
1 Uključite autopilot.
2
3
4
5
6
7
8
Prilikom prvog uključivanja autopilota pokrenut će se kratki
slijed za postavljanje.
Ako se funkcija Čarobnjak za pristajanje ne pokrene
automatski nakon dovršetka slijeda za postavljanje, odaberite
opciju:
• Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Čarobnjaci >
Čarobnjak za pristajanje.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za
pristajanje.
Odaberite vrstu plovila.
Testirajte smjer upravljanja (Testiranje smjera upravljanja,
stranica 1).
Po potrebi odaberite izvor brzine (Odabir izvora brzine,
stranica 1).
Po potrebi potvrdite tahometar (Potvrda tahometra,
stranica 1).
Testirajte okretanje kormila do krajnjeg položaja.
Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje
(Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje,
stranica 1).
Testiranje smjera upravljanja
1 Pri maloj brzini odaberite i .
Kada odaberete , kormilo bi trebalo promijeniti smjer
kretanja plovila ulijevo. Kada odaberete , kormilo bi trebalo
promijeniti smjer kretanja plovila udesno.
2 Odaberite Nastavak.
Veljača 2016
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, na kontroli kormila odaberite Da.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u ispravnom
smjeru, na ploteru odaberite Sljedece.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, na kontroli kormila odaberite Ne i ponovite korake
od 1 do 3.
• Ako se za vrijeme testiranja plovilo okreće u pogrešnom
smjeru, na ploteru odaberite Promijeni smjer i ponovite
korake od 1 do 3.
Odabir izvora brzine
Odaberite opciju:
• Ako ste na NMEA 2000 mrežu priključili jedan ili više
kompatibilnih NMEA 2000 motora, na kontroli kormila
odaberite Tahometar – NMEA 2000 ili vlasnički.
• Ako ste na NMEA 2000 mrežu priključili jedan ili više
kompatibilnih NMEA 2000 motora, na ploteru odaberite
Tahometar.
• Ako izvor podataka za NMEA 2000 tahometar nije
dostupan za jedan ili više motora ili se ne može
upotrijebiti, za izvor brzine odaberite GPS.
• Ako kao izvor brzine niste spojili NMEA 2000 tahometar ili
GPS uređaj, odaberite Ništa.
NAPOMENA: Ako autopilot ne radi dobro kada je izvor
brzine postavljen na Ništa, tvrtka Garmin preporučuje
povezivanje tahometra putem NMEA 2000 mreže ili
korištenje GPS uređaja kao izvora podataka o brzini.
®
Potvrda tahometra
Ovaj se postupak ne pojavljuje kada je kao izvor brzine odabran
GPS ili Ništa.
S uključenim motorom (ili motorima) usporedite očitanja broja
okretaja u minuti na kontroli kormila s tahometrom (ili
tahometrima) na ploči s instrumentima na plovilu.
Ako se brojevi okretaja u minuti ne podudaraju, možda
postoji problem s NMEA 2000 izvorom brzine ili vezom.
Pregledavanje rezultata funkcije Čarobnjak za pristajanje
Prikazuju se vrijednosti koje ste odabrali kada ste pokrenuli
funkciju Čarobnjak za pristajanje.
1 Pregledajte rezultate funkcije Čarobnjak za pristajanje.
2 Odaberite bilo koju netočnu vrijednost.
3 Ispravite vrijednost.
4 Za sve netočne vrijednosti ponovite korake 2 i 3.
5 Kada završite s pregledavanjem vrijednosti, odaberite
Gotovo.
Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru konfigurira temeljne senzore
autopilota i izrazito je važno dovršiti čarobnjaka u uvjetima koji
su primjereni vašem plovilu.
Važne preporuke za Čarobnjak za test na moru
Čarobnjak za test na moru mora se dovršiti u mirnim vodama.
Obzirom da se ponašanje mirne vode mijenja ovisno o veličini i
obliku plovila, prije nego što pokrenete funkciju Čarobnjak za
test na moru, plovilo se mora nalaziti na odgovarajućoj lokaciji.
• U mirovanju ili izrazito polaganom kretanju plovilo se ne smije
ljuljati.
• Vjetar ne smije značajnije utjecati na plovilo.
Prilikom izvođenja funkcije Čarobnjak za test na moru uzmite u
obzir sljedeće preporuke.
• Težina na brodu mora ostati u ravnoteži. Prilikom izvođenja
bilo kojeg koraka funkcije Čarobnjak za test na moru nemojte
se kretati po plovilu.
Tiskano u Tajvanu
190-02054-46_0A
Izvođenje funkcije Čarobnjak za test na moru
1 Odvezite plovilo na otvorene mirne vode.
2 Odaberite opciju:
3
4
5
6
• Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Čarobnjaci >
Čarobnjak za test na moru.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Čarobnjaci > Čarobnjak za
test na moru > Početak.
Odaberite opciju:
• Na gliserima s gliserskim trupom na kojima je izvor brzine
postavljen na Tahometar – NMEA 2000 ili vlasnički ili na
Tahometar konfigurirajte broj okretaja u minuti za
glisiranje.
• Na gliserima s gliserskim trupom na kojima je izvor brzine
postavljen na GPS konfigurirajte brzinu glisiranja.
• Na gliserima na kojima je izvor brzine postavljen na
Tahometar – NMEA 2000 ili vlasnički, Tahometar ili
GPS konfigurirajte granicu broj okretaja u minuti.
• Na gliserima na kojima je izvor brzine postavljen na GPS
konfigurirajte maksimalnu brzinu.
Kalibriranje kompasa (Kalibracija kompasa, stranica 2).
Izvršite Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje, stranica 2).
Postavite sjever (Postavljanje sjevera, stranica 2) ako su
dostupni podaci o GPS smjeru ili postavite fino podešavanje
smjera (Postavljanje finog podešavanja smjera,
stranica 3) ako podaci o GPS smjeru nisu dostupni.
Kalibracija kompasa
1 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Kalibracija kompasa > Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Kalibracija kompasa > Početak.
2 Slijedite upute dok kalibracija ne završi i za vrijeme kalibracije
pazite da je plovilo što mirnije i ravnije.
Za vrijeme kalibracije plovilo se ne smije naginjati.
3 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija na kontroli kormila bila uspješna,
odaberite Gotovo.
• Ako je kalibracija na ploteru bila uspješna, odaberite OK.
• Ako kalibracija nije bila uspješna, odaberite Pokuš.pon. i
ponovite korake od 1 do 3.
Kada je kalibracija gotova, prikazuje se vrijednost. Vrijednost
100 ukazuje da je CCU jedinica postavljena u idealno
magnetsko okruženje te da je ispravno kalibrirana. Ako je ova
vrijednost niska, možda ćete morati premjestiti CCU jedinicu i
ponovno kalibrirati kompas.
Izvođenje postupka Samopodešavanje
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
1 Prilagodite regulator tako da se plovilo kreće uobičajenom
brzinom za krstarenje (sporije od brzine glisiranja) pri kojoj
plovilo dobro odgovara na kretanje kormila.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
2
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Podešavanje
autopilota > Samopodešavanje > Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Podešavanje
autopilota > Samopodešavanje > Početak.
Dok je Samopodešavanje u tijeku, plovilo će se kretati cikcak.
3 Po dovršetku postupka slijedite upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan, ali
niste postigli maksimalnu brzinu krstarenja, povećajte
brzinu i ponavljajte korake od 1 do 3 sve dok se postupak
Samopodešavanje uspješno ne dovrši.
• Ako postupak Samopodešavanje nije bio uspješan i
postigli ste maksimalnu brzinu krstarenja, smanjite brzinu
na početnu brzinu za postupak Samopodešavanje i
odaberite Alternativno samopodešavanje kako biste
započeli postupak alternativnog samopodešavanja.
Po dovršetku postupka Samopodešavanje prikazuju se
vrijednosti osjetljivosti. Pomoću tih vrijednosti možete odrediti
kvalitetu postupka Samopodešavanje.
Osjetljivost funkcije Samopodešavanje
Po dovršetku izvođenja funkcije Samopodešavanje možete
pregledati vrijednosti osjetljivosti prikazane na kontroli kormila.
Te vrijednosti možete zabilježiti za usporedbu s drugim
postupkom samopodešavanja ili ako želite ručno prilagoditi
vrijednosti osjetljivosti (ne preporučuje se) (Podešavanje
osjetljivosti autopilota, stranica 3).
Osjetljivost: Određuje koliko čvrsto autopilot drži smjer i koliko
naglo skreće.
Osjetljivost mjerača: Određuje koliko snažno autopilot
prilagođava pretjerano okretanje kormila nakon skretanja.
Postavljanje sjevera
Za ovaj je postupak potrebna duga traka otvorene vode.
Ovaj se postupak pojavljuje ako je autopilot spojen na dodatni
GPS uređaj i ako je uređaj odredio GPS položaj. Za vrijeme
ovog postupka autopilot poravnava smjer kompasa i podatke o
kopnenom kursu (COG) dobivene od GPS uređaja.
Ako niti jedan GPS uređaj nije spojen, sustav će od vas zatražiti
postavljanje finog podešavanja smjera (Postavljanje finog
podešavanja smjera, stranica 3).
1 Plovilo vozite ravno i brzinom za krstarenje.
2 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, odaberite Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Postavi sjever > Početak.
• Ako ovaj postupak ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Postavi sjever > Početak.
3 Nastavite ravno voziti plovilo brzinom za krstarenje i slijedite
upute na zaslonu.
4 Odaberite opciju:
• Ako je kalibracija bila uspješna, odaberite Gotovo.
Konfiguriranje autopilota
• Ako kalibracija nije bila uspješna, ponovite korake od 1 do
3.
Postavljanje finog podešavanja smjera
Ovaj se postupak pojavljuje samo ako dodatni GPS uređaj nije
spojen s autopilotom. Ako je autopilot spojen s GPS uređajem
koji je odredio GPS položaj, od vas će se tražiti postavljanje
sjevera (Postavljanje sjevera, stranica 2).
1 Odaberite opciju:
• Ako ovaj postupak izvodite kao dio funkcije Čarobnjak za
test na moru, nastavite na korak 3.
• Ako ovu kalibraciju ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na kontroli kormila, na zaslonu sa
smjerom odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Fino podešavanje smjera.
• Ako ovu kalibraciju ne izvodite kao dio funkcije Čarobnjak
za test na moru na ploteru, odaberite Postavke > Moje
plovilo > Postavljanje autopilota > Postavljanje
kompasa > Fino podešavanje smjera > Početak.
2 Prilagođavajte postavku finog podešavanja smjera sve dok
ne pokazuje ispravan smjer koji je odredio pouzdan indikator
smjera kao što su brodski ili ručni kompas.
3 Odaberite Natrag.
Testiranje i podešavanje konfiguracije
OBAVIJEST
Autopilot ispitajte pri maloj brzini. Nakon što je autopilot ispitan i
podešen pri maloj brzini, ispitajte ga pri većoj brzini kako biste
simulirali uobičajene radne uvjete.
1 Vozite plovilo u jednom smjeru s uključenim autopilotom
(zadržite smjer).
Plovilo smije malo oscilirati, ali to ne smije biti značajno.
2 Okrenite plovilo u jednom smjeru pomoću autopilota i
gledajte što će se dogoditi.
Plovilo se treba glatko okrenuti, ni prebrzo ni presporo.
Kada plovilo okrećete pomoću autopilota, plovilo bi trebalo
prići i prihvatiti željeni smjer uz minimalno prekoračenje kuta
okreta i oscilaciju.
3 Odaberite opciju:
• Ako se plovilo okreće prebrzo ili presporo, prilagodite
limitator ubrzanja autopilota (Podešavanje postavki
limitatora ubrzanja autopilota, stranica 3).
• Ako držanje smjera značajno oscilira ili ako se plovilo
nakon okretanja ne ispravlja, podesite osjetljivost
autopilota (Podešavanje osjetljivosti autopilota,
stranica 3).
• Ako se plovilo glatko okreće, držanje smjera neznatno
oscilira ili ne oscilira uopće, a plovilo pravilno ispravlja
smjer, konfiguracija je ispravna. Daljnja podešavanja nisu
potrebna.
Podešavanje postavki limitatora ubrzanja autopilota
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo postavljanje
autopilota > Podešavanje autopilota > Limitator
ubrzanja.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota >
Limitator ubrzanja.
3 Odaberite opciju:
Konfiguriranje autopilota
• Ako je okretanje pomoću autopilota prebrzo, povećajte
vrijednost postavke.
• Ako je okretanje pomoću autopilota presporo, smanjite
vrijednost postavke.
Prilikom ručnog prilagođavanja limitatora, napravite relativno
male izmjene. Prije dodatnih promjena provedite testiranje.
4 Testirajte konfiguraciju autopilota.
5 Ponavljajte korake od 2 do 4 dok niste zadovoljni s radom
autopilota.
Podešavanje osjetljivosti autopilota
Vrijednosti postavke osjetljivosti autopilota postavljaju se za
vrijeme izvođenja funkcije Samopodešavanje. Podešavanje ovih
vrijednosti ne preporučuje se, a prije bilo kakvih promjena
zabilježite vrijednosti koje su postavljene funkcijom
Samopodešavanje.
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo postavljanje
autopilota > Podešavanje autopilota > Osjetljivost
kormila.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota >
Osjetljivost kormila.
3 Odaberite opciju na osnovi vrste plovila:
• Ako je riječ o jedrilici, gliseru s deplasmanskim trupom ili
gliseru kojem je izvor brzine postavljen na Ništa,
odaberite Osjetljivost i podesite koliko čvrsto kormilo drži
smjer i okreće plovilo.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o jedrilici, gliseru s deplasmanskim trupom ili
gliseru kojem je izvor brzine postavljen na Ništa,
odaberite Osjetljivost mjerača i podesite koliko će
precizno kormilo ispravljati prekoračenje kuta okretanja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahometar – NMEA 2000 ili
vlasnički, Tahometar ili GPS, odaberite Mala brzina ili
Velika brzina i podesite koliko će čvrsto kormilo držati
smjer i okretati plovilo pri malim i velikim brzinama.
Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost, autopilot bi
mogao biti prekomjerno aktivan i opetovano pokušavati
prilagoditi smjer na najmanje odstupanje. Prekomjerno
aktivan autopilot može potrošiti akumulator prije nego u
normalnim okolnostima.
• Ako je riječ o gliseru s gliserskim trupom kojemu je izvor
brzine postavljen na Tahometar – NMEA 2000 ili
vlasnički, Tahometar ili GPS, odaberite Brojač male
brzine ili Brojač velike brzine i podesite koliko će
precizno kormilo ispravljati prekoračenje kuta okretaja.
Ako postavite prenisku vrijednost, autopilot može ponovno
prekoračiti kut okreta prilikom izvođenja diferencijalnog
okreta u odnosu na izvorni okret.
Testirajte
konfiguraciju autopilota i ponavljajte korake 2 i 3
4
dok niste zadovoljni s radom autopilota.
3
Napredne postavke konfiguracije
Možete pokrenuti postupak samopodešavanja, kalibrirati
kompas i odrediti sjever na autopilotu bez pokretanja
čarobnjaka. Svaku postavku možete podesiti ručno, bez
pokretanja postupaka konfiguracije.
Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli
kormila
Opcije napredne konfiguracije u normalnim uvjetima nisu
dostupne na kontroli kormila. Za korištenje naprednih postavki
konfiguracije autopilota, prvo morate omogućiti Stručni način
rada.
Omogućavanje funkcije Stručni način rada na ploteru nije
potrebno za korištenje opcija konfiguracije.
1 Na kontroli kormila na zaslonu sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Sustav > Informacije o sustavu.
2 Srednju tipku držite pritisnutom 5 sekundi.
Pojavljuje se Stručni način rada.
Natrag > Natrag.
Odaberite
3
Ako je na zaslonu Postavljanje dostupna opcija Zastupnikovo
postavljanje autopilota, postupak je bio uspješan.
Ručno izvođenje automatiziranih postupaka
konfiguracije
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na stranici sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo postavljanje
autopilota.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota > Podešavanje autopilota.
Odaberite
automatski postupak:
3
• Za pokretanje postupka kalibracije kompasa odaberite
Postavljanje kompasa > Kalibracija kompasa
(Kalibracija kompasa, stranica 2).
• Za pokretanje postupka određivanja sjevera odaberite
Postavljanje kompasa > Postavi sjever (Postavljanje
sjevera, stranica 2).
• Za pokretanje postupka automatskog podešavanja
autopilota odaberite Podešavanje autopilota >
Samopodešavanje (Izvođenje postupka
Samopodešavanje, stranica 2).
4 Slijedite upute na zaslonu.
Ručno određivanje individualnih konfiguracijskih
postavki
Konfiguriranje određenih konfiguracijskih postavki možda će
zahtijevati promjenu drugih postavki. Prije mijenjanja bilo kojih
postavki proučite odjeljak detaljne konfiguracijske
postavkeDetaljne konfiguracijske postavke, stranica 4.
1 Na kontroli kormila omogućite Stručni način rada
(Omogućavanje stručnog načina rada na kontroli kormila,
stranica 4).
2 Odaberite opciju:
• Na kontroli kormila na stranici sa smjerom odaberite
Izbornik > Postavljanje > Zastupnikovo postavljanje
autopilota.
• Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo >
Postavljanje autopilota.
3 Odaberite kategoriju postavke.
4 Odaberite postavku koju želite mijenjati.
Opisi svih postavki nalaze se u ovom priručniku (Detaljne
konfiguracijske postavke, stranica 4).
4
5 Konfigurirajte vrijednost postavke.
Detaljne konfiguracijske postavke
Iako se konfiguracija obično izvodi automatski pomoću
čarobnjaka, za precizno podešavanje autopilota možete ručno
podesiti sve postavke.
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji autopilota, određene se
postavke možda neće prikazati.
NAPOMENA: Na gliseru je prilikom svake izmjene postavke
Izvor brzine potrebno pregledati postavke Nis. ogr. o/min,
Visoko ograničenje o/min, O/min klizanja, Brzina klizanja ili
Maks. brzina, ako je to primjenjivo (Izvođenje postupka
Samopodešavanje, stranica 2).
Postavke podešavanja autopilota
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Podešavanje
autopilota.
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Podešavanje autopilota.
Limitator ubrzanja: Omogućuje ograničavanje brzine okreta
kada je aktiviran autopilot. Povećanjem postotka brzina
okreta se smanjuje, a smanjenjem postotka brzina okreta se
povećava.
Postavke izvora brzine
NAPOMENA: Postavke izvora brzine dostupne su samo za
glisere.
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Postavljanje izvora
brzine.
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Postavljanje izvora brzine.
Izvor brzine: Omogućuje odabir izvora brzine.
Potvrdi tahometar: Omogućuje usporedbu očitanja o/min na
kontroli kormila pomoću tahometara na ploči s instrumentima
na plovilu. Ova se postavka odnosi samo na kontrolu kormila.
O/min klizanja: Omogućuje prilagođavanje očitanja o/min na
kontroli kormila u trenutku prijelaza plovila s deplasmanske
na brzinu klizanja. Ako se vrijednost ne podudara s
vrijednosti na kontroli kormila, možete je podesiti.
Nis. ogr. o/min: Omogućuje podešavanje najmanje vrijednosti
o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Visoko ograničenje o/min: Omogućuje podešavanje najveće
vrijednosti o/min plovila. Ako se vrijednost ne podudara s
vrijednosti na kontroli kormila, možete je podesiti.
Brzina klizanja: Omogućuje podešavanje brzine klizanja plovila.
Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na kontroli
kormila, možete je podesiti.
Maks. brzina: Omogućuje podešavanje maksimalne brzine
plovila. Ako se vrijednost ne podudara s vrijednosti na
kontroli kormila, možete je podesiti.
Postavke osjetljivosti kormila
NAPOMENA: Ako postavite previsoku ili prenisku vrijednost
osjetljivosti, autopilot bi mogao biti prekomjerno aktivan i
opetovano pokušavati prilagoditi smjer na najmanje odstupanje.
Prekomjerno aktivan autopilot može uzrokovati trošenje pumpe i
energije iz akumulatora brže nego što je to uobičajeno.
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Osjetljivost kormila.
Na ploteru odaberite Postavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Osjetljivost kormila.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na glisere s
deplasmanskim trupom i glisere čiji je izvor brzine postavljen na
vrijednost Ništa.
Konfiguriranje autopilota
Osjetljivost: Omogućuje prilagođavanje preciznosti kojom
kormilo drži smjer i izvodi okrete.
Osjetljivost mjerača: Omogućuje prilagođavanje preciznosti
kojom kormilo ispravlja prekoračenje kuta okreta. Ako
postavite prenisku vrijednost, autopilot može prekoračiti kut
okreta prilikom izvođenja diferencijalnog okreta u odnosu na
izvorni okret.
NAPOMENA: Ove se postavke odnose samo na glisere s
gliserskim trupom čiji je izvor brzine postavljen na Tahometar –
NMEA 2000 ili vlasnički, Tahometar ili GPS.
Mala brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
male brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom manjom od brzine klizanja.
Brojač male brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za male brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom manjom od
brzine klizanja.
Velika brzina: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti kormila za
velike brzine. Ova se postavka primjenjuje kada plovilo plovi
brzinom većom od brzine klizanja.
Brojač velike brzine: Omogućuje prilagođavanje osjetljivosti
kormila na diferencijalne vrijednosti za velike brzine. Ova se
postavka primjenjuje kada plovilo plovi brzinom većom od
brzine klizanja.
Postavke sustava upravljanja
Na kontroli kormila odaberite Izbornik > Postavljanje >
Zastupnikovo postavljanje autopilota > Postavljanje sustava
upravljanja.
Na ploteru odaberitePostavke > Moje plovilo > Postavljanje
autopilota > Postavljanje sustava upravlj..
Omogućuje postavljanje smjera u kojem se kormilo mora
okrenuti za okretanje plovila ulijevo i udesno. Po potrebi
možete ispitati i okrenuti smjer upravljanja.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. GHP™, GHC™, Reactor™i Shadow Drive™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Konfiguriranje autopilota
5
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising