Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Installationsinstruktioner

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System for Steer-by-wire Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
Installationsinstruktioner för
kabelstyrningssystemet GHP™ 20
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt
ska du installera Garmin® GHP 20 marint autopilotsystem i enlighet med
följande instruktioner. Professionell installation av autopilotsystemet
rekommenderas starkt.
Detta autopilotsystem är konstruerat för att kommunicera med din särskilda
båttyp. Om du inte är säker på att systemet är avsett för din typ av båt
kontaktar du din Garmin-återförsäljare eller Garmins produktsupport.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmins
produktsupport.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 20.
Registrera enheten
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv ner serienumret för varje komponent i ditt GHP 20-system i fälten
avsedda för detta ändamål på sidan 3. Serienumren sitter på en dekal på
komponenterna.
 Varning
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt.
GHP 20 är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den befriar dig inte
från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering och
lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.
Lär dig att hantera GHP 20 i stilla och riskfria vatten.
Var försiktig då du använder GHP 20 nära sådant som kan utgöra en fara i
vattnet, till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.
 varning
Utrustning som ansluts till denna produkt ska ha brandinkapsling eller
utrustas med brandinkapsling.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du
borrar, skär eller slipar.
Meddelande
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i.
Var uppmärksam på bränsletankar, elkablar och hydraulslangar.
Kontakta Garmins produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support och klicka på Contact Support för att
få lokal supportinformation.
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.
Installationsinstruktioner för GHP 20
1
Innehållsförteckning
Installationsinstruktioner för kabelstyrningssystemet
GHP™ 20.................................................................................. 1
Registrera enheten.............................................................................1
Kontakta Garmins produktsupport......................................................1
Viktig säkerhetsinformation................................................................1
GHP 20-paketets innehåll och verktyg som behövs.......... 3
Huvudkomponenter............................................................................3
CCU...........................................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kablar och kontakter..........................................................................3
Styrenhetskabel.........................................................................................3
Larm..........................................................................................................3
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln...............................................................3
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter.........................................3
Verktyg som behövs...........................................................................4
Installationsförberedelser.................................................... 5
Att tänka på inför montering och anslutning.......................................5
Att tänka på inför montering av CCU.........................................................5
Att tänka på vid anslutning av CCU...........................................................5
Att tänka på vid montering av larm . .........................................................5
Att tänka på vid anslutning av larm............................................................5
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling....................................................5
Att tänka på inför montering av GHC 20....................................................5
Att tänka på vid anslutning av GHC 20.....................................................5
Allmänt anslutningsschema för GHP 20.............................................6
Installationsprocedur............................................................ 7
nstallation av CCU..............................................................................7
Om sjövärdighetsguiden...................................................................12
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden..................................12
Starta Sjövärdighetsguiden.....................................................................12
Utföra Sjövärdighetsguiden.....................................................................12
Konfigurera planingsvarv.........................................................................12
Kalibrera kompassen...............................................................................12
Utföra autojusteringsproceduren.............................................................12
Ange norr.................................................................................................12
Ställa in kursfinjusteringen.......................................................................12
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat...........................................12
Testa och justera autopilotens konfiguration...........................................12
Justera accelerationsbegränsarens inställningar....................................13
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet.............................13
Avancerad konfigurationsprocedur...................................................13
Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren...............................13
Avancerade konfigurationsinställningar............................................13
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna manuellt.............13
Köra Sjövärdighetsguiden manuellt.........................................................13
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt.....................................13
Bilaga.................................................................................... 14
NMEA 0183-anslutningsscheman....................................................14
Specifikationer..................................................................................15
PGN-information för NMEA 2000.....................................................15
CCU.........................................................................................................15
GHC 20....................................................................................................15
NMEA 0183-information...................................................................16
Konfigurationsinställningar för GHP 20............................................16
Fel- och varningsmeddelanden........................................................17
Checklista för installation av GHP 20...............................................19
CCU-monteringsmall........................................................................19
Installation av CCU-monteringsfästet........................................................7
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet...................................................................7
Ansluta CCU-enheten................................................................................7
Larminstallation.........................................................................................7
Montera larmet..........................................................................................7
Ansluta larmet............................................................................................7
Ansluta GHP 20 till båtens styrsystem...............................................7
Installera GHC 20...............................................................................8
Montera GHC 20.......................................................................................8
Ansluta GHC 20.........................................................................................8
Att tänka på med flera GHC 20-enheter....................................................8
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk....................................8
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk...............................9
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk.....................................9
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n................10
Ansluta tilläggsenheter till GHP 20-autopilotsystemet......................10
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling..................................................10
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som tilläggsutrustning till
GHC 20..............................................................................................10
Konfigurera GHP 20.............................................................11
Om Hamnbassängsguiden............................................................... 11
Utför Hamnbassängsguiden....................................................................11
Starta Hamnbassängsguiden..................................................................11
Verifiera styrriktning.................................................................................11
Välj fartkällan...........................................................................................11
Kontrollera varvräknaren.........................................................................11
Granska Hamnbassängsguidens resultat...............................................11
2
Installationsinstruktioner för GHP 20
GHP 20-paketets innehåll och verktyg
som behövs
GHP 20-autopilotsystemet består av flera komponenter. Bekanta dig
med alla komponenterna innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna planera
installationen på din båt.
Kontrollera i samband med att du bekantar dig med GHP 20komponenterna att paketet innehåller komponenterna som räknas upp
nedan. Kontakta genast din Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Notera serienumret för varje komponent i det avsedda utrymmet.
Huvudkomponenter
GHP 20-autopilotsystemet består av två huvudkomponenter: kursdatorn
(CCU, Course Computer Unit) och användarstyrgränssnittet GHC™ 10.
Kablar och kontakter
GHP 20-autopilotsystemet innehåller flera kablar. Dessa kablar ansluter
komponenterna till strömkällan, till varandra, till ett larm och till
tilläggsenheter.
Styrenhetskabel
Meddelande
Anslut inte styrenhetskabeln till ett NMEA 2000-nätverk.
GHP 20 kräver en eldriven CAN-buss för att kommunicera med
styrenheten. Se till att styrenhetens CAN-buss har korrekt strömförsörjning
och att den är rätt jordad. Kontakta båttillverkaren vid behov.
Den här kabeln ansluter CCU:n till båtens styrsystem. En del av denna
kabel innehåller färgkodade ledningar med blanktrådsändar. Dessa
ledningar ansluter CCU:n till larmet.
CCU
CCU:n fungerar som ”hjärnan” i GHP 20. CCU:n innehåller
givarutrustningen som bestämmer kursen. CCU:n ansluts till båtens
styrsystem. CCU:n kan även anslutas till ett NMEA 2000®-nätverk för
kommunikation med GHC 20 och till NMEA 2000-kompatibla GPStilläggsenheter (sidan 8).
Larm
Larmet avger ljudsignaler från GHP 20 (sidan 7).
Serienummer
GHC 20
GHC 20 är det primära gränssnittet för att manövrera
GHP 20-autopilotsystemet. Med hjälp av GHC 20 kopplar du in och styr
GHP 20. Det är också med GHC 20 du ställer in och anpassar GHP 20.
GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-nätverket för att kommunicera med
CCU:n. GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter,
som en GPS-enhet, för att avancerade funktioner hos GHP 20 ska kunna
användas. Om du saknar NMEA 2000-kompatibla enheter kan du ansluta
NMEA 0183-kompatibla enheter som tilläggsutrustning till GHC 20 istället.
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln
Kabeln kan användas för att ansluta GHC 20 till NMEA 0183kompatibla enheter.
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter
Med NMEA 2000-kablarna ansluts CCU:n och GHC 20 till
NMEA 2000-nätverket. Anslut antingen CCU:n och GHC 20 till ett
befintligt NMEA 2000-nätverk med hjälp av de medföljande T-kontakterna
och droppkablarna, eller använd alla de medföljande NMEA 2000-kablarna
och kontakterna till att bygga ett NMEA 2000-nätverk på båten om det
behövs (sidan 8).
Serienummer
Installationsinstruktioner för GHP 20
3
➊
➋
➌
➍
➊
NMEA 2000-droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
➋
NMEA 2000-strömkabel
➌
NMEA 2000 T-kontakt (x3)
➍
NMEA 2000-terminering, hane
➎
NMEA 2000-terminering, hona
➎
NMEA 2000-förlängningskablar
Förlängning och kablar för NMEA 2000 är tillgängliga om så behövs.
Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport om
du önskar beställningsinformation.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
90 mm (3 1/2 tum) hålsåg
Trådavbitare/trådavdragare
Skruvmejslar: stjärn- och spårskruvmejslar
Kabelhållare
Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller krympslang och en
värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för magnetisk
störning vid fastställande av den bästa platsen att installera CCUenheten)
• Antikärvningsmedel (tillägg)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för GHC 20 och CCU:n. Om de
medföljande skruvarna inte passar för monteringsunderlaget måste du själv
anskaffa en fungerande typ av skruv.
4
Installationsinstruktioner för GHP 20
Installationsförberedelser
Innan GHP 20-autopilotsystemet installeras måste du planera var alla
komponenterna ska placeras på båten. Placera tillfälligt komponenterna där
du har för avsikt att montera dem. Läs igenom dessa ställningstaganden
innan du börjar planera installationen.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 20.
Att tänka på inför montering och anslutning
GHP 20-komponenterna ansluts till varandra och till strömkällan med
medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når respektive komponent
och att varje komponent placeras på en lämplig plats innan någon
komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering av CCU
• CCU:n måste monteras i den främre halvan av båten, maximalt
3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.
• CCU:n får inte monteras på en plats där den kommer att nedsänkas i
vatten eller överspolas.
• CCU:n får inte monteras nära magnetiskt material, magneter
(högtalare och elmotorer) eller starkströmskablar.
• CCU:n måste monteras på minst 0,6 m (24 tum) avstånd från rörliga
eller skiftande magnetiska störningsmoment som ankare, ankarkedja,
torkarmotorer och verktygslådor.
• En handkompass bör användas för att testa den magnetiska störningen i
området där CCU:n ska monteras.
Om handkompassen inte pekar norrut när du håller den på den plats där
du avser montera CCU:n finns det magnetisk störning. Välj en annan
plats och testa igen.
• CCU:n kan monteras under vattenlinjen om den inte sitter på en plats
där den kommer att nedsänkas i vatten eller överspolas.
• CCU-fästet måste monteras på en vertikal yta eller under en horisontell
yta så att de anslutna kablarna hänger rakt ned.
• Fästskruvar medföljer CCU:n men du kan behöva använda en annan typ
av skruv om de som medföljer inte passar för monteringsunderlaget.
Att tänka på vid montering av larm
• Larmet bör monteras nära styrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
Att tänka på vid anslutning av larm
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en 0,08 mm2
(28 AWG)-kabel.
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling
• CCU:n och GHC 20 ansluts till ett NMEA 2000-nätverk.
Om din båt inte har ett NMEA 2000-nätverk kan du bygga ett med de
medföljande NMEA 2000-kablarna och -kontakterna (sidan 10).
• För att avancerade funktioner hos GHP 20 ska kunna användas
kan en NMEA 2000-kompatibel GPS-tilläggsenhet anslutas till
NMEA 2000-nätverket.
Att tänka på inför montering av GHC 20
Meddelande
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas när den
monteras.
• Monteringsplatsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Från monteringsplatsen ska det vara lätt att nå knapparna på GHC 20.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för GHC 20:s
vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och anslutning av
kablarna bakom ytan.
Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme bakom GHC 20:s hölje.
• Platsen måste vara minst 209 mm (81/4 tum) från en magnetisk kompass
för att undvika störningar.
• Platsen måste vara i ett område som inte utsätts för extrema
temperaturförhållanden (sidan 15).
Att tänka på vid anslutning av GHC 20
• Du måste ansluta GHC 20 till NMEA 2000-nätverket.
• NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet kan
kopplas till GHC 20-datakabeln (sidan 10).
Att tänka på vid anslutning av CCU
MEDDELANDE
Anslut inte styrenhetskabeln till ett NMEA 2000-nätverk.
GHP 20 kräver en eldriven CAN-buss för att kommunicera med
styrenheten. Se till att styrenhetens CAN-buss har korrekt strömförsörjning
och att den är rätt jordad. Kontakta båttillverkaren vid behov.
• Styrenhetskabeln ansluter CCU:n till båtens styrenhet och ger 3 m
(9,5 fot) kabel mellan CCU:n och styrenhetens åtkomstpunkt.
◦◦ Kontakta båtens tillverkare vid behov om du behöver hjälp med att
hitta styrsystemets åtkomstpunkt.
◦◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 3 m (9,5 fot) från
styrenhetens åtkomstpunkt kan NMEA 2000-kablar användas som
förlängningssladd.
◦◦ Styrenhetskabeln får inte kapas.
Installationsinstruktioner för GHP 20
5
Allmänt anslutningsschema för GHP 20
Använd endast denna tabell för hänvisning till kopplingar mellan komponenter. Följ de detaljerade installationsinstruktionerna för varje komponent med
början på sidan 7.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Objekt Beskrivning
GHC 20
➊
➋
NMEA 2000-nätverk
➌
NMEA 2000-strömkabel
➍
CCU
➎
Styrenhetskabel
➏
Styrsystemets
åtkomstpunkt
➐
Larm
6
Viktigt att tänka på
GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna (sidan 8).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande kablarna och
kopplingarna (sidan 10).
Den här kabeln ska bara installeras om du bygger ett NMEA 2000-nätverk. Installera inte den här kabeln om det redan
finns ett NMEA 2000-nätverk på din båt (sidan 10).
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
Montera CCU:n så att kablarna pekar rakt neråt (sidan 7).
Styrsystemets åtkomstpunkt kan likna ett NMEA 2000-nätverk, men styrenhetskabeln kan endast anslutas till
styrsystemets åtkomstpunkt, och inte till NMEA 2000-nätverket (sidan 7). Anslutningen varierar beroende på
styrenhetstillverkare. Mer information hittar du i styrenhetsdokumentationen eller på www.garmin.com.
Anslut styrenhetskabeln till larmet (sidan 7).
Installationsinstruktioner för GHP 20
Installationsprocedur
När du har planerat installationen av GHP 20 på båten och tagit hänsyn till
de specifika förutsättningarna för montering och anslutning på din båt, kan
du påbörja montering och anslutning av komponenterna.
nstallation av CCU
För att installera CCU:n måste du montera den på båten (sidan 7), ansluta
den till båtens styrsystem (sidan 7), ansluta den till ett NMEA 2000-nätverk
(sidan 8) och ansluta den till larmet (sidan 7).
Installation av CCU-monteringsfästet
Innan du kan montera CCU:n måste du välja ut en plats och avgöra vilket
monteringsmaterial som behövs (sidan 5).
CCU-fästet består av en monteringsdel och en låsdel.
1. Klipp ut monteringsmallen på sidan 19.
2. Tejpa fast mallen på platsen för montering.
Om du installerar CCU:n på en vertikal yta ska du installera fästets
monteringsdel med en öppning ➊ nedåt.
Larminstallation
Larmet ger ifrån sig tydliga ljudsignaler vid viktiga händelser på GHP 20.
För att installera larmet måste du montera det på båten (sidan 7) och ansluta
det till CCU:n (sidan 7).
Montera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en monteringsplats (sidan 5).
Sätt fast larmet med kabelband eller annat passande fästmaterial
(medföljer ej).
Ansluta larmet
1. Led larmkabeln till blanktrådsänden av styrenhetskabeln.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar med
0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut kablarna - utgå från tabellen nedan.
Färg på
Färg på ledningar i styrenhetskabeln
larmledning
Vit (+)
Orange (+)
Svart (-)
Blå (-)
➋
➊
3. Borra styrhål vid de tre fästpunkterna.
4. Fäst CCU-fästets monteringsdel med skruvar ➋.
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet
1. Anslut styrenhetskabeln och
➌
NMEA 2000-droppkabeln till
CCU:n.
2. Placera CCU:n i CCU-fästets
monteringsdel med kablarna
hängande rakt ned ➊.
3. Placera fästets låsdel över kulan och
knäpp fast den på monteringsdelen.
Börja knäppa fast de två armarna ➋
som saknar tumskruv ➌.
➋
4. Kablarna ska hänga rakt ned, och
armen sätts fast med tumskruven.
Kablarna måste hänga rakt ned för
➊
att CCU:n ska kunna ange rätt kurs.
5. Handdra tumskruvarna tills CCU:n sitter ordentligt fast i fästet.
Dra inte åt tumskruvarna för hårt.
Installationsinstruktioner för GHP 20
Ansluta CCU-enheten
1. Dra styrenhetskabelns fempoliga kontaktände till styrsystemets
åtkomstpunkt på båten (sidan 7).
2. Led de orange och blå ledningarna till platsen där du tänker installera
larmet (sidan 7).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar med
0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Ansluta GHP 20 till båtens styrsystem
Meddelande
Anslut inte styrenhetskabeln till ett NMEA 2000-nätverk.
GHP 20 kräver en eldriven CAN-buss för att kommunicera med
styrenheten. Se till att styrenhetens CAN-buss har korrekt strömförsörjning
och att den är rätt jordad. Kontakta båttillverkaren vid behov.
Med styrenhetskabeln kan GHP 20-autopilotsystemet kommunicera med
båtens styrsystem.
Kontakta båtens tillverkare vid behov om du behöver hjälp med att hitta
styrsystemets åtkomstpunkt.
1. Hitta platsen för styrsystemets åtkomstpunkt på båten.
2. Anslut styrenhetskabeln från CCU:n till styrsystemet.
Om du behöver förlänga styrenhetskabeln använder du en
NMEA 2000-förlängningssladd.
7
Installera GHC 20
14. Knäpp fast dekorationsringen ➊.
Installera GHC 20 genom att fälla in den i instrumentbrädan vid
styrpulpeten och ansluta den till ett NMEA 2000-nätverk.
För att avancerade funktioner hos GHP 20 ska kunna användas kan
NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatibla GPS-enheter anslutas till
NMEA 2000-nätverket eller till GHC 20 via NMEA 0183.
Montera GHC 20
Meddelande
Temperaturintervallet för GHC 20 är -15 °C till 70 °C (5 °F till 158 °F).
Långvarig exponering för temperaturer utanför detta intervall (vid förvaring
eller drift) kan leda till att LCD-skärmen eller andra komponenter går
sönder. Den typen av fel och efterföljande konsekvenser täcks inte av
tillverkarens begränsade garanti.
➊
Ansluta GHC 20
Anslut GHC 20 till NMEA 2000-nätverket med den medföljande
NMEA 2000-droppkabeln (sidan 8).
Att tänka på med flera GHC 20-enheter
Du kan installera flera GHC 20-enheter (säljs separat) för att styra
autopiloten från olika platser på båten.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber rekommenderar vi att du använder en
försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning genom bara det
översta geltäckskiktet när du borrar de fyra rikthålen. På så sätt undviker du
sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
• Alla extra GHC 20-enheter måste vara anslutna till
NMEA 2000-nätverket (sidan 8).
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt.
Garmin rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på skruven
innan den används.
Meddelande
Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten bör det redan
vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte den medföljande
NMEA 2000-strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000-nätverk.
Innan du kan montera GHC 20 måste du välja ut en monteringsplats
(sidan 5).
1. Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den passar på
platsen där du vill montera GHC 20.
Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen, inte
dessa instruktioner.
Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan.
2. Ta bort skyddstejpen på mallens självhäftande baksida och fäst den på
platsen där du ska montera GHC 20.
3. Om du tänker skära hålet med en sticksåg istället för med en 90 mm
(317/32 tum) hålsåg använder du ett 10 mm (3/8 tum) sågblad för att såga
ett rikthål enligt mallen för att börja skära i monteringsytan.
4. Använd sticksågen eller hålsågen på 90 mm (3,5 tum) och skär
monteringsytan längs insidan på den streckade linjen på mallen för
infälld montering.
5. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6. Placera GHC 20 i utskärningen och kontrollera att de fyra
monteringshålen stämmer.
7. Välj ett alternativ:
• Om monteringshålen stämmer går du vidare till steg 8.
• Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering av de
fyra monteringshålen.
8. Ta bort GHC 20 från utskärningen.
9. Borra de fyra rikthålen på 2,8 mm (7/64 tum).
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10. Avlägsna återstoden av mallen.
11. Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av enheten.
Applicera marint tätningsmedel runt packningen för att förhindra
läckage bakom instrumentbrädan.
12. Placera GHC 20 i utskärningen.
13. Fäst GHC 20 ordentligt på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda ett
antikärvningsmedel enligt anvisningen.
8
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk
Du kan ansluta GHC 20 till CCU:n genom ett befintligt
NMEA 2000-nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000-nätverk
på din båt finns alla delar som behövs för att bygga ett nätverk i
GHP 20-paketet (sidan 10).
För att avancerade funktioner hos GHP 20 ska kunna användas
kan en NMEA 2000-kompatibel GPS-tilläggsenhet anslutas till
NMEA 2000-nätverket.
Mer information om NMEA 2000 finns på www.garmin.com.
Installationsinstruktioner för GHP 20
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Bestäm var du vill ansluta GHC 20 ➊ till ditt befintliga
NMEA 2000-stamnät ➋ (sidan 5).
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Bestäm var du vill ansluta CCU:n ➊ till ditt befintliga
NMEA 2000-stamnät ➋ (sidan 5).
➊
➊
➍
➍
➌
➌
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du en
förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till sidan av
den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T-kontakten➌ för GHC 20 till
NMEA 2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten
som lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du
använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång (medföljer
inte).
6. Anslut droppkabeln till GHC 20.
7. Anslut droppkabeln till T-kopplingen du lade till i steg 3 och till
GHC 20.
Installationsinstruktioner för GHP 20
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du en
förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till sidan av
den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T-kontakten ➌ för CCU till
NMEA 2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten
som lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du
använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång (medföljer
inte).
6. Anslut droppkabeln till CCU:n.
9
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n
Meddelande
Du måste ansluta den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till båtens
tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. GHC 20
laddar ur batteriet om NMEA 2000-strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
1. Koppla ihop de tre T-kopplingarna ➊ på sidorna.
➏
➐
➍
-
+
➌
➊
➑
För att avancerade funktioner hos GHP 20 ska kunna användas kan en
NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatibel GPS-tilläggsenhet anslutas till
NMEA 2000-nätverket eller till GHC 20 via NMEA 0183.
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling
• I installationsinstruktionerna för din enhet finns information om hur du
identifierar överföringsledningarna (Tx) A(+) och B(-) för din NMEA
0183-kompatibla enhet.
• När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och
NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en sändningslinje
(Tx) eller endast en mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen
och NMEA 0183-enheten anslutas till gemensam jord.
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som
tilläggsutrustning till GHC 20
1. Bestäm hur din NMEA 0183-kompatibla enhet ska kopplas in.
2. Anslut din NMEA 0183-kompatibla enhet till GHC 20, utifrån
informationen i tabellen nedan.
➎
➋
➑
2. Anslut den medföljande NMEA 2000-nätkabeln ➋ till en strömkälla
med 12 V likström ➌ via en brytare.
Anslut till båtens tändningslås ➍ om det går, eller genom en
kabelmonterad brytare (medföljer ej).
3. Anslut NMEA 2000-strömkabeln till en av T-anslutningarna.
4. Anslut en av de medföljande NMEA 2000-droppkablarna ➎ till en av
T-kopplingarna och till GHC 20 ➏.
5. Anslut den andra medföljande NMEA 2000-droppkabeln till den andra
T-kopplingen och till CCU:n ➐.
6. Anslut han- och hontermineringar ➑ till båda ändarna av de kopplade
T-kopplingarna.
10
Ansluta tilläggsenheter till
GHP 20-autopilotsystemet
Färg, GHC 20-datakabel
Blå
Vit
Brun
Grön
Funktion
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tre exempel på olika inkopplingssituationer finns i bilagan (sidan 14).
3. Använd vid behov 0,33 mm2 (22 AWG) partvinnat kablage för långa
kabellängder.
4. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installationsinstruktioner för GHP 20
Konfigurera GHP 20
GHP 20 ska konfigureras och anpassas efter din båts dynamik och
motorkonfiguration. Använd hamnbassängsguiden (i förekommande fall)
och sjövärdighetsguiden på GHC 20 för konfigurering av GHP 20. Med
hjälp av dessa guider går du igenom de erforderliga konfigurationsstegen.
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Ja.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du Nej.
4. Om du valde Nej i steg 3 ska du upprepa steg 1–2.
Om Hamnbassängsguiden
Välj fartkällan
Det här steget är inte tillämpligt på samtliga båtar. Om det inte visas på
GHC 20 fortsätter du med nästa steg.
Meddelande
Om du använder hamnbassängsguiden när din båt är på land får du lämna
plats för roderrörelser för att undvika att rodret eller andra föremål skadas.
Om ditt styrsystem skickar varvräknarinformation till autopiloten kommer
det att väljas automatiskt och då behöver ingen NMEA 2000-varvräknareller GPS-fartkälla väljas.
Välj ett alternativ:
• Om du kopplat en NMEA 2000-kompatibel motor (eller motorer)
till NMEA 2000-nätverket väljer du NMEA 2000.
• Om varvräknardata inte finns tillgängliga eller inte kan användas,
väljer du GPS-data som fartkälla.
◦◦ När GPS-data används som fartkälla måste max.farten för alla
typer av farkoster konfigureras.
• Om du inte anslutit någon fartkälla väljer du Ingen.
◦◦ Om autopiloten inte fungerar bra när ingen fartkälla valts,
rekommenderar Garmin att du ansluter en varvräknare eller GPS
som fartkälla.
Du kan slutföra hamnbassängsguiden medan din båt är på land. Om båten
är i vattnet måste den ligga stilla medan du slutför guiden.
Utför Hamnbassängsguiden
Meddelande
Det kan hända att samtliga steg som beskrivs i det här avsnittet inte är
tillämpliga på din båt. Om något av de steg som innehåller texten ”i
förekommande fall” inte visas på GHC 20 fortsätter du med nästa steg.
1. Slå på GHP 20.
Första gången du startar GHP 20 uppmanas du att gå igenom en snabb
inställningssekvens på GHC 20.
2. Slutför inställningssekvensen om det behövs.
3. Starta hamnbassängsguiden (sidan 11).
4. Välj farkosttyp i förekommande fall.
5. Testa styrriktningen i förekommande fall (sidan 11).
6. Välj hastighetskälla och kontrollera varvräknaren (sidan 11) i
förekommande fall.
7. Granska guidens resultat (sidan 11).
Starta Hamnbassängsguiden
Det här steget är inte tillämpligt på samtliga båtar. Om det inte visas på
GHC 20 fortsätter du med nästa steg.
1. När du har slutfört de inledande inställningarna väljer du ett alternativ:
• Om hamnbassängsguiden startar automatiskt går du vidare till
steg 2.
• Om hamnbassängsguiden inte startar automatiskt väljer du Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guider >
Hamnbassängsguiden.
2. Välj Start.
Kontrollera varvräknaren
Det här steget är inte tillämpligt på samtliga båtar. Om det inte visas på
GHC 20 fortsätter du med nästa steg.
Jämför, med motorn (eller motorerna) igång, varvtalen per minut på
GHC 20 med varvräknaren (eller varvräknarna) på instrumentbrädan på
din båt.
Granska Hamnbassängsguidens resultat
På GHC 20 visas de värden som du valt när du körde Hamnbassängsguiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Undersök hamnbassängsguidens resultat.
Markera felaktiga resultat och välj Välj.
Korrigera värdet.
Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.
När du granskat värdena väljer du Klar.
Verifiera styrriktning
Det här steget är inte tillämpligt på samtliga båtar. Om det inte visas på
GHC 20 fortsätter du med nästa steg.
1. Testa styrningsriktningen med pilarna på GHC 20.
När du väljer den högra pilen skall rodret vrida sig så att båten skulle
styra åt höger, och när du väljer den vänstra pilen skall rodret vrida sig
så att båten skulle svänga åt vänster.
2. Välj Fortsätt.
Installationsinstruktioner för GHP 20
11
Om sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande givare. Det är
mycket viktigt att slutföra guiden under förhållanden anpassade för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Slutför sjövärdighetsguiden i lugnt vatten. Vad som anses som lugnt vatten
beror på din båts storlek och form.
• Se till att din båt inte gungar när den har stannat eller rör sig väldigt
långsamt.
• Se till att din båt inte påverkas nämnvärt av vinden.
• Håll din båt välbalanserad. Förflytta dig INTE på båten när du
slutför sjövärdighetsguidens steg.
Starta Sjövärdighetsguiden
Innan du startar Sjövärdighetsguiden måste du köra till ett öppet område
med lugnt vatten.
1. Slå på GHP 20.
2. Välj ett alternativ:
• Om Sjövärdighetsguiden startar automatiskt går du vidare till steg 3.
• Om Sjövärdighetsguiden inte startar automatiskt väljer du Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guider >
Sjövärdighetsguiden.
3. Välj Start.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1. Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
2. Starta sjövärdighetsguiden (sidan 12).
3. Konfigurera planingsvarvtalet (sidan 12).
4. Kalibrera kompassen (sidan 12).
5. Utför autojusteringsproceduren (sidan 12).
6. Ange norr (sidan 12).
7. Om det behövs ställer du in kursfinjusteringen (sidan 12).
Konfigurera planingsvarv
1. Notera varvtal per minut på varvräknaren på båtens instrumentbräda när
båten börjar plana.
2. Om värdet på varvräknaren inte överensstämmer med värdet på
GHC 20 justerar du värdet med pilarna.
3. Välj Klar.
Kalibrera kompassen
1. Kör båten med låg hastighet/på tomgång längs en rak linje.
2. Välj Start och fortsätt köra längs en rak linje.
3. När du får instruktionen om att svänga gör du en långsam sväng
medsols, som är så stadig och jämn som möjligt.
Gira långsamt så att båten INTE lutar.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande när kalibreringen är slutförd.
4. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Igen och upprepar
steg 1-3.
12
Utföra autojusteringsproceduren
Innan du kan utföra autojusteringsproceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
1. Justera gasen så att båten går under planingsfarten.
2. Välj Start.
Båten går i ett antal sicksack-rörelser medan autojusteringen är igång.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande.
3. Välj ett alternativ:
• Om autojusteringen fullfördes väljer du Klar återtar manuell
styrning av båten.
• Om autojusteringen inte utfördes justerar du gasen och väljer
Autojustering igen.
4. Om autojusteringen inte slutförs upprepar du steg 1-3 tills den slutförs.
5. Om autojusteringen inte slutförs fast du har nått maximal marschfart
ökar du farten till den ursprungliga autojusteringsfarten och väljer
Alternera autojustering för att påbörja en alternativ procedur.
Ange norr
Innan du kan ange norr måste du ha minst 45 sekunder med riskfritt, öppet
vatten framför dig.
Den här proceduren visas endast om du ansluter en GPS-enhet som
tilläggsutrustning till GHP 20 (sidan 10) och enheten har hämtat en GPSposition. Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du att ställa in
kursfinjusteringen (sidan 12).
1. Kör båten i en rak linje i marschfart, parallellt med den rådande vinden
och strömmen, i 45 sekunder.
2. Välj Start.
3. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes upprepar du steg 1-2.
Ställa in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet ansluten
som tilläggsutrustning till GHP 20 (sidan 10). Om du har en GPS-enhet
installerad på din båt och den har hämtat en GPS-position uppmanas du
ange norr i stället (sidan 12).
1. Identifiera norr med hjälp av en handkompass.
2. Justera kursfinjusteringen tills den matchar norr på den magnetiska
kompassen.
3. Välj Klar.
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat
1. Testa autopiloten i låg hastighet.
2. Justera känslighetsinställningen om det behövs (sidan 13).
3. Testa autopiloten vid en högre hastighet (normala driftförhållanden).
4. Justera inställningarna för känslighet och accelerationsbegränsare om det
behövs.
Testa och justera autopilotens konfiguration
1. Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad (kurshållning).
Båten bör inte gunga betydligt. Ett visst mått av svajande rörelser är
dock normalt.
Installationsinstruktioner för GHP 20
2. Gira båten i en riktning med autopiloten och observera beteendet.
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och nå önskad
kurs med minimal överdrivning och svajning.
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du autopilotens
accelerationsbegränsare (sidan 13).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte korrigerar när
den girar justerar du autopilotens känslighet (sidan 13).
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite grann eller inte
alls och båten justerar kursen korrekt går du vidare till steg 5.
4. Upprepa steg 2 och 3 tills båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar
lite grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt.
5. För planande farkoster, upprepa steg 1–4 i högre farter (sidan 13).
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
Obs! När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra relativt
små ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Starta GHP 20 med proceduren för avancerad konfiguration (sidan 13).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Justering av autopilot > Accelerationsbegränsare på GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 20 är tillfredsställande.
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
Obs! När roderökningen (eller motkorrigeringen av roderökningen)
justeras manuellt, bör relativt små justeringar göras och endast ett värde per
gång. Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 13).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Justering av autopilot > Roderökning på GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Låg fart eller Hög fart och använd pilarna på GHC 20 till
att justera hur snävt rodret håller kursen och girar i låga eller höga
farter.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli överaktiv
och konstant försöka justera kursen vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan orsaka onödigt slitage på drivenheten och
laddar ur batteriet fortare än normalt.
• Välj Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för att justera hur
snävt rodret korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det
här värdet för högt kan autopiloten överdriva giren igen när den
försöker räta upp den ursprungliga giren.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 20 är tillfredsställande.
Installationsinstruktioner för GHP 20
Avancerad konfigurationsprocedur
Avancerade konfigurationsalternativ är inte tillgängliga för GHC 20 under
normala förhållanden. Öppna de avancerade konfigurationsinställningarna
på GHP 20 med den avancerade konfigurationsproceduren.
Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
2. Håll ned den mellersta funktionsknappen ➊ i 5 sekunder.
Återförsäljarläget visas.
➊
3. Tryck på Tillbaka > Tillbaka.
Om alternativet för Återförsäljarkonfiguration av autopilot
är tillgängligt på skärmen Inställning är den avancerade
konfigurationsproceduren aktiverad.
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan köra den automatiserade konfigurationsprocessen Autojustering,
kalibrera kompassen och definiera norr på GHP 20 genom GHC 20 utan att
köra guiderna. Du kan också definiera de flesta inställningarna var för sig,
utan att köra konfigurationsprocesserna.
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna
manuellt
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 13).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Automatiserad konfiguration.
3. Välj Autojustering, Kalibrera kompass eller Ange norr.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Köra Sjövärdighetsguiden manuellt
Med hjälp av Sjövärdighetsguiden kan du snabbt definiera alla viktiga
konfigurationsinställningar på GHP 20. Om du efter att ha kört guiden
inte upplever att GHP 20 fungerar som den ska kan du köra guiden igen
när du vill. Om du vill få tillgång till guiden aktiverar du den avancerade
konfigurationsproceduren (sidan 13).
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 13).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot.
3. Välj inställningskategorin.
4. Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i bilagan (sidan 16).
5. Konfigurera inställningens värde.
Obs! Om du konfigurerar vissa inställningar i återförsäljarkonfigurationsproceduren av autopiloten kan det bli nödvändigt att ändra andra
inställningar. Granska avsnittet med konfigurationsinställningar för GHP 20
(sidan 16) innan du ändrar några inställningar.
13
Bilaga
Ledning GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
➊
NMEA 0183-anslutningsscheman
NMEA 0183-kompatibel
enhet - ledningsfunktion
Ström
Följande tre anslutningscheman är exempel på olika situationer som du kan
stöta på när du ansluter din NMEA 0183-enhet till GHC 20.
➋
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx
Exempel ett av tre: Tvåvägskommunikation med NMEA 0183
➍
Vit - oansluten
Ej tillämpligt
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grön - Rx/B (-)
Tx/B (-)
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA
0183-enheten anslutas till gemensam jord.
>
>
➍
>
>
Om din NMEA 0183-kompatibla enhet endast har en sändningsledning (Tx)
ansluter du den till den bruna ledningen (Rx/A) från GHC 20 och ansluter
den gröna ledningen (Rx/B) från GHC 20 till NMEA-jord.
➋
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➌
12 V-likströmskälla
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej
tillämpligt
➊
+
➊
NMEA 0183-kompatibel
enhet - ledningsfunktion
Ström
➋
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Vit - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grön - Rx/B (-)
Tx/B (-)
>
➋
➊
>
➍
>
>
➌
➎
➏
-
➋
➌
➍
➎
➊
>
>
➍
>
➌ 12 V-likströmskälla
➍ NMEA 0183-kompatibel enhet
Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en mottagningsledning
(Rx), ansluter du den till den blå ledningen (Tx/A) från GHC 20, och
lämnar den vita ledningen (Tx/B) från GHC 20 oansluten.
➌
➌
➊ GHC 20
➋ NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
Exempel två av tre: Endast en mottagningsledning
+
>
>
Obs! När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och
NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
➊
➋
GHC 20
➋
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➌
12 V-likströmskälla
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
➊
NMEA 0183-kompatibel
enhet - ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
➌
Grön - Rx/B - anslut till
NMEA 0183-jord
Blå - Tx/A (+)
➍
Vit - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➋
Rx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
sändningslinje (Tx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten
anslutas till gemensam jord.
-
➊
14
Exempel tre av tre: Endast en sändningsledning
>
➍
>
>
Installationsinstruktioner för GHP 20
Specifikationer
Enhet
CCU
Sända
Mått
91,4 mm (3 19/32 tum)
159 g (5,6 oz)
Från -15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
Helt tätad, stöttålig plast, vattentät enligt IEC
60529 IPX7-normer
Styrenhetskabelns 3 m (9,5 fot)
längd
Larm
Mått
(L × Diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
Vikt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde Från -15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
GHC 20 Mått
110 × 115 × 30 mm (4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16
tum)
Vikt
247 g (8,71 oz)
Kablar
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel och strömkabel –
2 m (6 1/2 fot)
Temperaturområde Från –15 °C till 70 °C (från 5 °F till 158 °F)
Säkerhetsavstånd 209 mm (8 1/4 tum)
till kompass
Material
Hölje: Helt tätad polykarbonat, vattentät
enligt IEC 60529 IPX7-standard
Lins: antireflexbehandlat glas
GHC 20
Max 2,5 W
effektförbrukning
NMEA 2000
9–16 V DC
ingående spänning
NMEA 2000 LEN 6 (300 mA)
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127245
Roderdata
127250
Farkostens kurs
Typ
PGN
Beskrivning
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127245
Roderdata
127250
Farkostens kurs
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
128259
Fart genom vatten
129025
Position – Snabb uppdatering
129029
GNSS-positionsdata
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129285
Navigering – Kurs-/WP-information
130306
Vinddata
130576
Status för mindre farkost
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
128259
Fart genom vatten
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
COG & SOG – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
129540
GNSS Sats i vy
130306
Vinddata
Specifikation
Mått
Vikt
Temperaturområde
Material i höljet
GHC 20
PGN-information för NMEA 2000
CCU
Typ
PGN
Beskrivning
Ta emot
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996
Produktinformation
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar – Snabb uppdatering
129025
Position – Snabb uppdatering
129026
COG & SOG – Snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd kurs
129284
Navigationsdata
Installationsinstruktioner för GHP 20
Sända
15
NMEA 0183-information
GHC 20 använder följande NMEA 0183-satser när NMEA
0183-kompatibla enheter kopplas in som tilläggsutrustning.
Typ
Ta emot
Sända
Sats
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Konfigurationsinställningar för GHP 20
Kategori
Inställning
Beskrivning
Roderökning
Lågfartsökning
Här kan du ställa in
roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används under
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka
justera kursen vid minsta
avvikelse.
Roderökning
Lågfartskontroll
Här kan du ställa in
motkorrigeringen för
roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används under
planingsfart.
Om du ställer in det här
värdet för lågt kan autopiloten
överdriva önskad kurs vid
girar. Om du ställer in det
här värdet för högt kan
autopiloten bli långsam med
att genomföra girar.
Roderökning
Högfartsökning
Här kan du ställa in
roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används över
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka
justera kursen vid minsta
avvikelse.
Roderökning
Högfartskontroll
Här kan du ställa in
motkorrigeringen för
roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används över
planingsfart.
Om du ställer in det här
värdet för lågt kan autopiloten
överdriva önskad kurs vid
girar. Om du ställer in det
här värdet för högt kan
autopiloten bli långsam med
att genomföra girar.
NMEA-inställning
NMEAchecksum
Om den anslutna NMEA 0183GPS-enheten beräknar
felaktiga checksummor kan
du eventuellt fortfarande
använda den om du stänger
av denna inställning. När
den är avstängd äventyras
datauppgifter.
NMEA-inställning
Omvänd XTE
Om den anslutna NMEA 0183
GPS-enheten skickar den
felaktiga styrriktningen
med XTE-signalen, kan du
korrigera styrningsriktningen
med den här inställningen.
Fastän all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av guide kan
du justera alla inställningar manuellt (sidan 13).
Obs! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att vissa
inställningar inte visas.
Kategori
Inställning
Beskrivning
Inställning av fartkälla
Verifiera
varvräknare
Jämför varvtalsavläsningarna
på GHC 20 med varvräknaren
på instrumentbrädan på din
båt.
Inställning av fartkälla
Planingsvarv
Här kan du justera
varvtalsavläsningen
på GHC 20 när båten
övergår från förskjutning till
planingsfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet
på GHC 20 justerar du värdet
med pilarna.
Inställning av fartkälla
Lågvarvsgräns
Här kan du justera den lägsta
varvtalspunkten för båten. Om
värdet inte överensstämmer
med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Inställning av fartkälla
16
Högvarvsgräns
Här kan du justera den högsta
varvtalspunkten för båten. Om
värdet inte överensstämmer
med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Installationsinstruktioner för GHP 20
Kategori
Inställning
Beskrivning
Navigationskonfiguration
Navigationsökning
Här kan du justera hur
aggressivt autopiloten
eliminerar avvikelse från
utlagd kurs när den följer ett
rutt till-mönster.
Om värdet är för högt kan
autopiloten svaja fram och
tillbaka över kurslinjen på
långa avstånd.
Om värdet är för lågt kan
autopiloten svara långsamt på
att eliminera avvikelser från
utlagd kurs.
Navigationskonfiguration
Navigationstrimningsökning
Här kan du justera godtagbar
avvikelse från utlagd kurs på
lång sikt när ett ruttmönster
följs. Justera inte detta värde
förrän navigationsökningen
har ställts in.
Om värdet är för högt
överkompenserar autopiloten
avvikelser från utlagd kurs.
Om värdet är för lågt tillåter
autopiloten stora avvikelser
från utlagd kurs på lång sikt.
Obs! Avancerade konfigurationsinställningar är tillgängliga när du
använder den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 13). Andra
inställningar är tillgängliga vid normal användning av GHP 20. Mer
information finns i konfigurationsavsnittet i användarhandboken för
GHC 20.
Installationsinstruktioner för GHP 20
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation.
Autopiloten är i läget
kurshållning.
Det finns ingen
anslutning till
autopiloten
Låg driftspänning för
GHC
Anslutningen med
styrenheten avbruten
Ingen styrenhet
upptäcktes
Styrenheten stöds ej
Orsak
Autopiloten får inte
längre någon giltig
navigeringsinformation
när den utför "rutt till".
Detta meddelande
visas även om
navigering stoppas
på en plotter
innan autopiloten
avaktiveras.
Anslutningen mellan
GHC och CCU är
avbruten.
Driftspänningen ligger
under det värde som
anges i menyn för
lågspänningslarm.
Autopilotens
anslutning till båtens
styrsystem avbröts
medan autopiloten var
aktiverad.
Autopiloten upptäcker
inte båtens styrsystem
vid aktiveringsförsök.
Båtens styrsystem
är inte kompatibelt
med den installerade
versionen av GHP 20.
Autopilotåtgärd
• Larmet ljuder
• Autopiloten växlar till
läget kurshållning
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
•
•
Larmet ljuder
Autopiloten växlar till
viloläge
•
•
Larmet ljuder
Autopiloten växlar till
viloläge
Larmet ljuder
Autopiloten växlar till
viloläge
•
•
17
Checklista för installation av GHP 20
Ta ut denna checklista från installationsinstruktionerna och använd den som stöd vid installationen av GHP 20.
Läs alla installationsinstruktioner innan GHP 20 installeras. Kontakta Garmins produktsupport om du har några frågor under installationsprocessen.
1. Läs i diagrammet och anmärkningarna med början på sidan 6 om de erforderliga el- och dataanslutningarna.
2. Börja med att lägga ut alla komponenter. Kontrollera kabellängderna. Skaffa vid behov förlängningskabel.
3. Montera CCU:n genom att följa anvisningarna som börjar på sidan 5. Montera CCU:n på en plats utan magnetiska störningar. Testa med hjälp
av en handkompass om magnetiska störningar finns i utrymmet. Montera CCU:n i fästet så att ledningarna hänger rakt ned.
4. Montera GHC 20 genom att följa anvisningarna som börjar på sidan 5.
5. Anslut CCU:n till båtens styrsystem med styrenhetskabeln (sidan 7).
6. Anslut GHC 20 och CCU:n till ett NMEA 2000-nätverk. Anslut en NMEA 2000‑kompatibel GPS-enhet som tilläggsutrustning till
NMEA 2000-nätverket (sidan 8).
7. Anslut en NMEA 0183-kompatibel GPS-enhet som tilläggsutrustning till GHC 20 om du saknar NMEA 2000‑kompatibel GPS-enhet
(sidan 10).
8. Konfigurera GHP 20-systemet (sidan 11).
CCU-monteringsmall
➊
➊
Upp, vid montering på en
vertikal yta
Installationsinstruktioner för GHP 20
19
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™ och myGarmin™ är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. NMEA 2000® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine
Electronics Association.
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2015
190-01455-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising