Garmin | GHP Reactor™ Hydraulic Autopilot | Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Autopilot Asennusohjeet

Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Autopilot Asennusohjeet
GHP™ Reactor
Hydraulinen
Asennusohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Olet vastuussa aluksen turvallisesta ja järkevästä käytöstä.
Automaattiohjaus on työkalu, joka tehostaa veneen käyttöä. Se
ei poista vastuutasi veneen turvallisesta käytöstä. Vältä
navigoinnin vaaratilanteet äläkä jätä ruoria ilman valvontaa.
Ole aina valmiina siirtymään manuaaliseen ohjaukseen.
Opettele käyttämään automaattiohjausta tyynessä ja
esteettömässä avovedessä.
Ole varovainen, kun käytät automaattiohjausta vedessä olevien
esteiden, kuten laitureiden, paalutuksien ja muiden veneiden
lähellä.
VAROITUS
Varo käytön aikana kuumaa moottoria ja solenoidin osia sekä
liikkuvia osia.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen laitteen asentamisen ja
ylläpidon yhteydessä voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja.
ILMOITUS
Automaattiohjausjärjestelmän saa asentaa ainoastaan
ammattiasentaja. Muutoin vene voi vahingoittua. Oikeanlainen
asennus edellyttää erityistietoja hydraulisen ohjauksen osista
sekä veneiden sähköjärjestelmistä.
Asennuksen valmistelu
Automaattiohjausjärjestelmässä on useita osia. Tutustu kaikkien
osien kiinnityksessä ja liitännässä huomioitaviin asioihin ennen
kuin aloitat asentamisen. Sinun on tiedettävä, miten osat
toimivat yhdessä, jotta voit suunnitella asennuksen veneeseen.
Kokoonpanokaaviot (Sähkö- ja datakaavio) helpottavat
kiinnityksessä ja liitännässä huomioitavien asioiden
hahmottamista.
Kun suunnittelet asennusta, levitä kaikki osat veneeseen, jotta
näet, että kaapelit ulottuvat kaikkiin osiin. Jatkokaapeleita
(myydään erikseen) on saatavilla tarvittaessa Garmin
jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
Kirjaa kunkin osan sarjanumero rekisteröintiä ja takuuta varten.
®
Tarvittavat työkalut
• turvalasit
• pora ja poranteriä
Toukokuu 2015
•
•
•
•
•
•
kiintoavaimia
90 mm (3,5 tuuman) reikä- tai pyörösaha
katkaisupihdit/lankaraappa
risti- ja tasapäisiä ruuvitalttoja
nippusiteitä
vedenkestäviä johdon liittimiä tai kutistemuovia ja
kuumailmapuhallin
• merivedenkestävää tiivistysainetta
• merivedenkestävää korroosionestosuihketta
• kannettava kompassi (magneettisten häiriöiden testaamista
varten)
• hydrauliletkua, jonka koneellisesti puristettujen tai kentällä
vaihdettavien liittimien vähimmäisluokitus on 6895 kPa (1000
lbf/tuumaa2)
• hydrauliikan T-liittimiä
• linjaan asennettavia hydraulisia sulkuventtiileitä
• hydraulinestettä
• kierteiden tiivistysainetta
• hydrauliikan ilmausvälineitä
• juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen).
HUOMAUTUS: kiinnitysruuvit toimitetaan
automaattiohjausjärjestelmän pääosia varten. Jos mukana
toimitetut ruuvit eivät sovellu käytettäviksi kiinnityspinnalla, sinun
on hankittava sopivat ruuvit itse.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Automaattiohjausjärjestelmän osat liitetään toisiinsa ja
virtalähteeseen niiden mukana toimitetuilla kaapeleilla.
Varmista, että oikeat kaapelit ulottuvat kuhunkin osaan ja että
kukin osa on hyväksyttävässä paikassa, ennen kuin kiinnität tai
liität osia.
Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen yhteydessä
ILMOITUS
Laite on kiinnitettävä paikkaan, joka ei altistu äärilämpötiloille tai
-olosuhteille. Laitteen käyttö- ja varastointilämpötilat on ilmoitettu
laitteen teknisissä tiedoissa. Pitkäaikainen altistuminen
suositeltua matalammille tai korkeammille lämpötiloille
varastoinnin tai käytön aikana saattaa vioittaa laitetta. Takuu ei
kata äärilämpötilojen aiheuttamia vikoja ja seurauksia.
Asennuspinnan on oltava tasainen, jotta laite ei vahingoitu
asennettuna.
Laitteen voi tasokiinnittää kojelautaan käyttämällä mukana
toimitettuja tarvikkeita ja mallia. Jos haluat kiinnittää laitteen
siten, että näyttö on kojelaudan suuntainen, osta vastaava
kiinnityssarja (ammattimaista asennusta suositellaan) Garmin
myyjältä.
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa.
• Kiinnityspaikan pitäisi olla silmän tasolla tai sen alapuolella,
jotta katselukulma on optimaalinen, kun ohjaat alusta.
• Laitteen painikkeiden on oltava helposti käytettävissä
kiinnityspaikassa.
• Kiinnityspinnan on kestettävä laitteen paino ja suojattava
laitetta tärinältä.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
• Kiinnityspinnan takana on oltava riittävästi tilaa kaapeleiden
ohjaamiseen ja liittämiseen.
Huomioitavaa ohjausnäytön liitännän yhteydessä
• Ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Valinnaisia NMEA 0183 laitteita, kuten tuuliantureita,
nopeusantureita ja GPS-laitteita, voi liittää ohjausnäyttöön
®
®
Painettu Taiwanissa
190-01768-77_0B
datakaapelilla (Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän
yhteydessä).
Huomioitavaa valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa
• CCU on GHP Reactor Hydraulinen
automaattiohjausjärjestelmän ensisijainen anturi. Huomioi
nämä seikat parhaan mahdollisen suorituskyvyn
varmistamiseksi, kun valitset asennuspaikkaa.
◦ CCU-osan asennuspaikan magneettiset häiriöt on
testattava kannettavalla kompassilla.
Jos kompassin neula liikkuu paikassa, johon aiot asentaa
CCU-osan, paikassa on magneettisia häiriöitä. Valitse
jokin toinen paikka ja testaa uudelleen.
◦ Asenna CCU tukevaan pintaan, jotta suorituskyky on
paras mahdollinen.
◦ Vaikka CCU-osan voi asentaa veneeseen minkä
suuntaisesti tahansa, voit ohittaa pohjoisen määrityksen
huomioimalla seuraavat seikat, kun valitset
asennuspaikkaa (valinnainen).
◦ CCU-osan liitinten on osoitettava keulan suuntaan.
◦ CCU-osan alaosan on oltava oikeassa kulmassa
veneen rullaus- ja pituuskallistusakseliin nähden.
◦ CCU-osan on oltava lähellä veneen
kiertymiskeskipistettä tai tarvittaessa hiukan siitä
eteenpäin.
• CCU-kaapeli liittää CCU-osan ECU-osaan ja on 5 metriä (16
jalkaa) pitkä.
◦ Jos CCU-osaa ei voi asentaa 5 metrin (16 jalan) säteelle
ECU-osasta, jatkokaapelin voi hankkia paikalliselta
Garmin jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.
◦ Tätä kaapelia ei saa katkaista.
Parhaan asennuspaikan etsiminen
1 Laadi luettelo kaikista sopivista CCU-osan asennuspaikoista,
joissa ei ole rautaa, magneetteja eikä suurjännitejohtoja alle
60 cm:n (2 jalkaa) säteellä.
Suuria magneetteja, kuten bassokaiuttimen magneetteja, ei
saa olla alle 1,5 m (5 jalkaa) säteellä.
2 Etsi veneen kiertymiskeskipiste ja mittaa etäisyys siitä
kuhunkin vaiheessa 1 määrittämääsi sopivaan
asennuspaikkaan.
3 Valitse asennuspaikka, joka on lähimpänä
kiertymiskeskipistettä.
Jos sopivia paikkoja on useita, valitse seuraavia seikkoja
parhaiten vastaava paikka.
• Paras paikka on lähinnä veneen keskilinjaa.
• Paras paikka on mahdollisimman alhaalla veneessä.
• Paras paikka on hiukan veneen keskikohdasta eteenpäin.
Huomioitavaa valittaessa ECU-osan kiinnityspaikkaa
• ECU-osan voi asentaa tasaiselle pinnalle mihin tahansa
suuntaan.
• ECU-osan mukana toimitetaan kiinnitysruuvit, mutta sinun on
ehkä hankittava sopivat ruuvit itse, jos mukana toimitetut
ruuvit eivät sovellu kiinnityspinnalle.
• ECU-osan on oltava enintään 0,5 m (19 tuuman) päässä
pumpusta.
◦ ECU-osasta pumppuun meneviä kaapeleita ei voi jatkaa.
• ECU-osaa ei saa kiinnittää paikkaan, jossa se joutuu veden
alle tai altistuu pesulle.
• ECU-osan virtajohto kytketään akkuun, ja sitä voi jatkaa
tarvittaessa (Virtajohdon jatkaminen).
Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™
kiinnityspaikkaa
HUOMAUTUS: Shadow Drive on anturi, joka asennetaan
veneen hydraulisiin ohjauslinjoihin. Se havaitsee, kun siirryt
2
manuaaliseen ohjaukseen, ja keskeyttää veneen
automaattiohjauksen.
• Shadow Drive on asennettava mahdollisimman suoraan
vaakatasoon ja kiinnitettävä paikalleen nippusiteillä.
• Shadow Drive on asennettava vähintään 305 mm
(12 tuumaa) päähän magneettisista materiaaleista tai
esineistä, kuten kaiuttimista ja sähkömoottoreista.
• Shadow Drive on asennettava lähemmäs ruoria kuin
pumppua.
• Shadow Drive on asennettava alemmas kuin ruori, mutta
ylemmäs kuin pumppu.
• Järjestelmää Shadow Drive ei saa liittää suoraan ruorin
takana olevaan liittimeen. Ruorin liittimen ja järjestelmän
Shadow Drive välillä on oltava letkua.
• Järjestelmää Shadow Drive ei saa liittää suoraan hydraulisen
linjan T-liittimeen. T-liittimen ja järjestelmän Shadow Drive
välillä on oltava letkua.
• Yhden ruorin asennuksessa ruorin ja järjestelmän Shadow
Drive välillä ei saa olla T-liitintä.
• Kahden ruorin asennuksessa Shadow Drive on asennettava
pumpun ja ylempään ja alempaan ruoriin johtavan
hydraulisen T-liitännän välille, lähemmäs ruoria kuin Tliitäntää.
• Shadow Drive on asennettava joko tyyrpuurin puoleiseen
ohjauslinjaan tai paapuurin puoleiseen ohjauslinjaan.
Järjestelmää Shadow Drive ei saa asentaa paluu- eikä
korkeapainelinjaan.
Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa
• Hälytys on kiinnitettävä ensisijaisen ruorin lähelle.
• Hälytyksen voi kiinnittää kojelaudan alapuolelle.
• Hälytyksen kaapeleita voi jatkaa tarvittaessa 28 AWG:n (0,08
mm2:n) johdolla.
Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän yhteydessä
• CCU-osa ja ohjausnäyttö on liitettävä NMEA 2000 verkkoon.
• Jos veneessä ei vielä ole NMEA 2000 verkkoa, voit rakentaa
sen mukana toimitetuilla NMEA 2000 kaapeleilla ja liittimillä
(NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten).
• Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai
GPS-laitteen.
Sähkö- ja datakaavio
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
Kohde Kuvaus
É
Tärkeää huomioitavaa
Hälytys
Hälytystoiminto toistaa hälytysääniä
automaattiohjausjärjestelmästä, ja se on
asennettava ohjausnäytön lähelle (Hälyttimen
asentaminen).
Shadow Drive
Shadow Drive on asennettava oikein
hydraulisiin ohjauslinjoihin ja liitettävä CCUjohtoon (Shadow Drive järjestelmän
asentaminen).
Osakaavio
Yhden ruorin kaavio
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
Ohjausnäytön
datakaapeli
NMEA 2000
virtajohto
NMEA 2000
verkko
Asenna tämä kaapeli vain, jos liität
automaattiohjausjärjestelmän valinnaisiin
NMEA 0183 yhteensopiviin laitteisiin, kuten
tuulianturiin, nopeusanturiin tai GPSlaitteeseen (Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä).
Asenna tämä kaapeli ainoastaan, jos rakennat
NMEA 2000 verkon. Älä asenna tätä kaapelia,
jos veneessä on jo NMEA 2000 verkko.
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA
2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon
rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää
varten).
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Pumppu
ECU
12 - 24 Vdc:n
akku
ECU-yksikkö on liitettävä 12–24 Vdc:n
virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon
jatkaminen).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Ä
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan
kiinnityspaikkaa).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
Å
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA
2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon
rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää
varten).
ECU
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan
kiinnityspaikkaa).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
ECU-virtajohto ECU-yksikkö on liitettävä 12–24 Vdc:n
virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon
jatkaminen).
Ç
CCU-kaapeli
Tämän kaapelin jatkamiseen niin, että se yltää
ECU-yksikköön, tarvitsee ehkä hankkia
jatkojohtoja (myydään erikseen)
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan
kiinnityspaikkaa).
Tämä kaapeli liitetään hälytykseen ja Shadow
Drive järjestelmään.
È
Pumppu
Tämä kaavio sisältää ainoastaan pumpun
(myydään erikseen) sähköliitännät.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet toimitetaan
pumpun mukana.
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
Ohjeet kahden ruorin järjestelmää varten
HUOMAUTUS: tämä kaavio on tarkoitettu vain suunnittelua
varten. Tarkat liitoskaaviot sisältyvät tarvittaessa kunkin osan
yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin.
Tämä kaavio ei sisällä hydrauliikkaliitoksia.
3
Kohde Kuvaus
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Tärkeää huomioitavaa
Ohjausnäyttö
12 - 24 Vdc:n
akku
ECU-yksikkö on liitettävä 12–24 Vdc:n
virtalähteeseen. Jos jatkat tätä johtoa, käytä
oikean paksuista johtoa (Virtajohdon
jatkaminen).
NMEA 2000 virtajohto on liitettävä 9–16 Vdc:n
virtalähteeseen.
Pumppu
ECU
NMEA 2000
verkko
Ohjausnäyttö ja CCU-osa on liitettävä NMEA
2000 verkkoon mukana toimitetuilla T-liittimillä
(Huomioitavaa NMEA 2000 liitännän
yhteydessä).
Jos veneessäsi ei ole NMEA 2000 verkkoa,
voit luoda sen mukana toimitetuilla kaapeleilla
ja liittimillä (NMEA 2000 perusverkon
rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää
varten).
CCU
CCU-osan voi kiinnittää vedenpinnan
yläpuolella pysyvään paikkaan lähelle veneen
keskikohtaa mihin asentoon hyvänsä
(Huomioitavaa valittaessa CCU-osan
kiinnityspaikkaa).
CCU-osa ei saa olla magneettisten häiriöiden
lähteiden lähellä.
Asennustoimet
3 Jos aiot sahata reiän pyörösahalla 90 mm:n (3,5 tuuman)
reikäsahan sijasta, poraa kiinnityspintaan malliin merkityn
mukainen aloitusreikä 10 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin katkoviivan
mukainen aukko reikä- tai pyörösahalla.
5 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
6 Aseta ohjausnäyttö aukkoon ja varmista, että mallin neljä
kiinnitysreikää ovat oikeissa paikoissa.
7 Jos kiinnitysreiät eivät ole oikeissa paikoissa, merkitse neljän
kiinnitysreiän oikeat paikat.
8 Irrota ohjausnäyttö aukosta.
9 Poraa neljä 2,8 mm:n (7/64 tuuman) aloitusreikää.
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä
upotusporanterää Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
10 Irrota loput mallista.
11 Aseta mukana toimitettu tiiviste laitteen taustapuolelle.
Voit estää vuodot kojelaudan takana levittämällä tiivisteen
ympärille merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen).
12 Aseta ohjausnäyttö aukkoon.
13 Kiinnitä ohjausnäyttö kiinnityspintaan tukevasti mukana
toimitetuilla ruuveilla.
Jos kiinnität ohjausnäyttöä lasikuituun, käytä juuttumista
estävää voiteluainetta Ilmoitus-kohdan mukaisesti.
14 Napsauta koristekehys À paikalleen.
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Kun olet suunnitellut automaattiohjauksen asennuksen
veneeseen ja huomioinut kaikki asennusta ja liitäntöjä koskevat
seikat, voit aloittaa osien asennuksen ja liittämisen.
Ohjausnäytön asennus
Asenna ohjausnäyttö tasokiinnittämällä se kojelautaan ruorin
lähelle ja liittämällä se NMEA 2000 verkkoon.
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä NMEA 2000 verkkoon tai NMEA 0183
verkon kautta ohjausnäyttöön valinnaisia NMEA 2000
yhteensopivia tai NMEA 0183 yhteensopivia laitteita, kuten
tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen.
Ohjausnäytön kiinnittäminen
ILMOITUS
Jos kiinnität laitetta lasikuitupintaan, aloitusreiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Garmin suosittelee, että levität ruuviin juuttumista estävää
voiteluainetta ennen käyttöä.
Ennen ohjausnäytön asentamista sinun on valittava
kiinnityspaikka (Huomioitavaa ohjausnäytön kiinnityksen
yhteydessä).
1 Tasaa tasokiinnitysmalli ja varmista, että se sopii valittuun
asennuspaikkaan.
Tasokiinnitysmalli toimitetaan ohjausnäytön mukana.
2 Kiinnitä malli vaittuun asennuspaikkaan.
4
CCU-osan asentaminen
1 Määritä kiinnityskohta.
2 Merkitse kahden aloitusreiän kohdat kiinnityspintaan käyttäen
CCU-osaa mallina.
3 Poraa aloitusreiät 3 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
4 Käytä mukana toimitettuja ruuveja CCU-osan kiinnittämiseen.
ECU-asennus
ECU-osan asentaminen
Määritä ennen ECU-osan asennusta asennuspaikka ja sopivat
asennustarvikkeet (Huomioitavaa valittaessa ECU-osan
kiinnityspaikkaa).
1 Pidä ECU-osaa kiinnityspaikan kohdalla ja merkitse
kiinnitysreikien paikat kiinnityspintaan käyttämällä ECU-osaa
asennusmallina.
2 Käytä kiinnityspintaan sopivaa poranterää ja valittuja
kiinnitystarvikkeita ja poraa neljä reikää kiinnityspintaan.
3 Kiinnitä ECU-osa kiinnityspintaan valittujen
kiinnitystarvikkeiden avulla.
ECU osan liittäminen virtalähteeseen
VAROITUS
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
ECU osan virtajohto on liitettävä suoraan veneen akkuun, jos se
on mahdollista. Jos liität virtajohdon jakorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen, käytä 40 A:n sulaketta. Tätä tapaa ei
kuitenkaan suositella.
Jos aiot ohjata ECU osan virtajohdon ruorin lähellä olevan
katkaisijan tai kytkimen kautta, älä jatka ECU virtajohtoa, vaan
käytä sopivan kokoista relettä ja ohjausjohdinta.
1 Ohjaa ECU virtajohdon liitinpää ECU osaan, mutta älä liitä
sitä ECU osaan.
2 Ohjaa ECU virtajohdon paljasjohtiminen pää veneen akulle.
Jos johto ei ole tarpeeksi pitkä, sitä voi jatkaa (Virtajohdon
jatkaminen).
3 Liitä musta johdin (-) akun miinusnapaan (-) ja punainen
johdin (+) akun plusnapaan (+).
4 Kun olet asentanut kaikki muut automaattiohjauksen osat,
liitä virtajohto ECU osaan.
Virtajohdon jatkaminen
Virtajohtoa voi tarvittaessa jatkaa käyttämällä oikean paksuista
johtoa.
Kohde
À
Á
Â
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kohde
À
Á
Kuvaus
Sulake
Akku
2,7 m (9 jalkaa), ei jatkoa
Kuvaus
Liitos
10 AWG:n (5,26 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 4,6 m (15 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
8 AWG:n (8,36 mm²) jatkokaapeli
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 7 m (23 jalkaa)
Kuvaus
Liitos
6 AWG:n (13,29 mm²) jatkokaapeli
Kohde
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Kuvaus
Sulake
20,3 cm (8 tuumaa)
Akku
20,3 cm (8 tuumaa)
Enintään 11 m (36 jalkaa)
Pumpun asentaminen
Pumppu (myydään erikseen) on asennettava hydraulisiin
ohjauslinjoihin, jotta GHP Reactor Hydraulinen automaattiohjaus
voi ohjata venettä. Kun ostat pumpun, jonka myyjä on Garmin,
sen mukana on oikeat kaapelit, liittimet ja ohjeet.
Asenna pumppu ja liitä se hydrauliseen ohjausjärjestelmään
pumpun mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Hydrauliikan ilmaaminen
ILMOITUS
Hydraulinen ohjausjärjestelmä ilmataan näin. Tarkempia tietoja
järjestelmän ilmaamisesta on ohjausjärjestelmän valmistajan
toimittamissa ohjeissa.
Varmista, että kaikki letkuliitännät on tehty ja että ne on kiristetty
kunnolla ennen hydrauliikkajärjestelmän ilmaamista.
1 Valitse vaihtoehto:
• Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
• Jos ruorin hydraulinestesäiliössä on liikaa nestettä, poista
liika hydraulineste, jotta säiliö ei vuoda yli ilmaamisen
aikana.
2 Aseta ohitusletku sylinterin ilmaamisporttien väliin.
VIHJE: jos käytät ohitukseen kirkasta muoviletkua, voit
tarkkailla ilmakuplia ilmaamisen aikana.
3 Käännä ruori manuaalisesti täysin paapuuriin.
4 Avaa molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
5 Käännä ruoria hitaasti manuaalisesti paapuuriin kolmen
minuutin aikana.
VIHJE: voit lopettaa kääntämisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
6 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön ja poista Shadow
Drive järjestelmä käytöstä.
Automaattiohjausjärjestelmän oppaissa on lisätietoja Shadow
Drive osan poistamisesta käytöstä.
Paina
ohjausnäytön kohtaa
(paapuuri) vähintään 10
7
sekuntia.
VIHJE: voit lopettaa painamisen, kun ohitusletkussa ei näy
enää ilmaa.
8 Sulje molemmat sylinterin liitoksen ohitusventtiilit.
9 Lisää tarvittaessa nestettä ruorin hydraulinestesäiliöön.
10 Toista vaiheet 3 - 9 tyyrpuurin puolella.
(paapuuri), kunnes ohjaus
11 Paina ohjausnäytön kohtaa
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
(tyyrpuuri), kunnes ohjaus
12 Paina ohjausnäytön kohtaa
pysähtyy ja ohjausnäytössä näkyy teksti Hydraulipumppu
pys..
13 Valitse vaihtoehto:
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. ei näy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, ilmaa
järjestelmä uudelleen toistamalla vaiheet 1-13.
• Jos teksti Hydraulipumppu pys. näkyy 2 - 3 sekunnin
kuluessa siitä, kun sylinteri on pysähtynyt, järjestelmän
ilmaaminen on valmis.
Kun ilmausprosessi on valmis, voit ottaa Shadow Drive
järjestelmän taas käyttöön.
5
Korroosionestoaine
NMEA 2000 ja automaattiohjauksen osat
ILMOITUS
Varmista kaikkien osien kestävyys levittämällä pumppuun
korroosionestoainetta vähintään kaksi kertaa vuodessa.
ILMOITUS
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 verkko, se on
todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä NMEA 2000
virtajohtoa nykyiseen NMEA 2000 verkkoon, koska NMEA 2000
verkkoon saa liittää vain yhden virtalähteen.
Pumppu on käsiteltävä merivedenkestävällä
korroosionestoaineella, kun kaikki hydrauliikka- ja sähköliitännät
on tehty ja hydrauliikkajärjestelmä on ilmattu.
CCU-osan liittäminen
1 Ohjaa CCU-kaapelin liitinpää ECU-osaan ja liitä se
pumppuun.
2 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään siniset ja
punaiset johtimet paikkaan, johon aiot asentaa hälyttimen
(Hälyttimen asentaminen).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
3 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtimisen pään ruskeat ja mustat
johtimet paikkaan, johon aiot asentaa Shadow Drive (Shadow
Drive järjestelmän asentaminen).
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja
0,08 mm2:n (28 AWG) johdolla.
Shadow Drive järjestelmän asentaminen
Shadow Drive järjestelmän liittäminen hydrauliseen
järjestelmään
Ennen Shadow Drive osan asentamista on valittava kohta, josta
Shadow Drive liitetään veneen hydrauliseen ohjaukseen
(Huomioitavaa valittaessa järjestelmän Shadow Drive™
kiinnityspaikkaa).
Katso lisätietoja pumpun mukana toimitetuista
hydrauliikkakaavioista.
Käytä hydraulisia liittimiä (ei mukana), kun asennat
järjestelmän Shadow Drive asianmukaiseen hydrauliseen
linjaan.
Voit yhdistää ohjausnäytön ja CCU-osan olemassa olevan
NMEA 2000 verkon kautta. Jos veneessä ei ole NMEA 2000
verkkoa, kaikki verkon rakentamiseen tarvittavat osat
toimitetaan automaattiohjauksen paketissa (NMEA 2000
perusverkon rakentaminen automaattiohjausjärjestelmää
varten).
Jos haluat käyttää automaattiohjauksen edistyneimpiä
ominaisuuksia, NMEA 2000 verkkoon voidaan liittää valinnaisia
NMEA 2000 laitteita, kuten GPS-laite.
Jos NMEA 2000 ei ole ennestään tuttu, lisätietoja on NMEA
2000 verkon perusteet -kohdassa NMEA 2000 tuotteiden
tekninen käsikirja -oppaassa. Lataa asiakirja valitsemalla
Manuals laitteen tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com.
NMEA 2000 perusverkon rakentaminen
automaattiohjausjärjestelmää varten
ILMOITUS
Jos asennat NMEA 2000 virtajohtoa, se on kiinnitettävä veneen
käynnistyskytkimeen tai toiseen johtoon sisältyvän kytkimen
kautta. NMEA 2000 laitteet kuluttavat akun virtaa, jos NMEA
2000 virtajohto liitetään akkuun suoraan.
1 Liitä kolme T-liitintä À toisiinsa rinnakkain.
Shadow Drive -järjestelmän liittäminen CCU-osaan
1 Ohjaa CCU-kaapelin paljasjohtiminen pää Shadow Drive
järjestelmälle.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 28
AWG:n (0,08 mm²:n) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Shadow Drive järjestelmän
johtimen väri
CCU-kaapelin johtimen
väri
Punainen (+)
Ruskea (+)
Musta (-)
Musta (-)
2 Liitä mukana toimitettu NMEA 2000 virtajohto Á 9 - 12 Vdc:n
virtalähteeseen  kytkimen à kautta.
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
Hälyttimen asentaminen
Ennen hälyttimen asentamista sinun on valittava kiinnityspaikka
(Huomioitavaa valittaessa hälytyksen kiinnityspaikkaa).
1 Ohjaa hälytyskaapeli CCU-kaapelin paljasjohtimiseen
päähän.
Jos kaapeli ei riitä, voit jatkaa asianmukaisia johtoja 0,08
mm2:n (28 AWG:n ) johdolla.
2 Liitä johdot oheisen taulukon mukaisesti.
Hälytysjohtimen väri
CCU-kaapelin johtimen väri
Valkoinen (+)
Oranssi (+)
Musta (-)
Sininen (-)
3 Juota ja peitä kaikki paljasjohtimiset liitännät.
4 Kiinnitä hälytin nippusiteillä tai muilla kiinnitystarvikkeilla (ei
mukana).
6
3
4
5
6
Liitä virtajohto mahdollisuuksien mukaan veneen
käynnistyskytkimeen tai johtoon sisältyvään kytkimeen
(lisävaruste).
HUOMAUTUS: NMEA 2000 virtajohdon punottu suojajohdin
on liitettävä samaan maadoitukseen kuin NMEA 2000
virtajohdon musta johdin.
Liitä NMEA 2000 virtajohto yhteen T-liittimistä.
Liitä yksi mukana toimitetuista NMEA 2000
yksittäiskytkentäkaapeleista Ä yhteen T-liittimistä ja
ohjausnäyttöön Å.
Liitä toinen mukana toimitettu NMEA 2000
yksittäiskytkentäkaapeli toiseen T-liittimeen ja CCU-osaan Æ.
Liitä uros- ja naaraspäätevastus Ç yhteenliitettyjen Tliittimien päihin.
Automaattiohjauksen osien liittäminen nykyiseen NMEA
2000 verkkoon
1 Määritä, miten liität ohjausnäytön À ja CCU-osan Á
nykyiseen NMEA 2000 runkoverkkoon Â.
Ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
käyttö
ILMOITUS
Jos veneen ohjausjärjestelmässä on ohjaustehostin, ota se
käyttöön ennen Ohj. Dockside Wizard -toiminto, jottet vahingoita
ohjausjärjestelmää.
1 Ota automaattiohjausjärjestelmä käyttöön.
2 Irrota ohjausnäytön liittämiskohdassa NMEA 2000 T-liittimen
à toinen reuna verkosta.
3 Liitä tarvittaessa NMEA 2000 rungon jatkokaapeli (ei
4
5
6
7
mukana) irrotetun T-liittimen reunaan NMEA 2000 verkon
rungon jatkamiseksi.
Liitä ohjausnäytön mukana toimitettu T‑liitin NMEA 2000
runkoon kiinnittämällä se irrotetun T-liittimen reunaan tai
rungon jatkokaapeliin.
Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli Ä
ohjausnäyttöön ja vaiheessa 4 lisätyn T-liittimen alaosaan.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit käyttää enintään 6 metrin (20 jalan)
pituista yksittäiskytkentäkaapelia (lisävaruste).
Liitä yksittäiskytkentäkaapeli ohjausnäyttöön ja T-liittimeen.
Toista vaiheet 2 - 6 CCU-osan kohdalla.
Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen
automaattiohjausjärjestelmään
Voit käyttää automaattiohjausjärjestelmän edistyneimpiä
ominaisuuksia liittämällä valinnaisia NMEA 2000 yhteensopivia
laitteita, kuten tuulianturin, nopeusanturin tai GPS-laitteen,
NMEA 2000 verkkoon.
HUOMAUTUS: laitteet, jotka eivät ole NMEA 2000
yhteensopivia, voi liittää ohjausnäyttöön NMEA 0183:n kautta
(Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä).
1 Lisää ylimääräinen T-liitin (lisävaruste) NMEA 2000 verkkoon.
2 Liitä valinnainen NMEA 2000 laite T-liittimeen noudattamalla
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.
Automaattiohjauksen määrittäminen
Automaattiohjaus on määritettävä ja säädettävä veneeseen
sopivaksi. Ohjausnäytön ohjattuja Ohjattu Dockside Wizard toiminto- ja Ohjattu Sea Trial -toiminto -toimintoja käytetään
automaattiohjauksen määrittämiseen. Ohjatut toiminnot auttavat
sinua suorittamaan tarvittavat määritysvaiheet.
Ohjattu Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminto
ILMOITUS
Jos suoritat ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto toiminnon, kun vene ei ole vedessä, varmista, että peräsimellä
on liikkumatilaa, jotta se ei vahingoitu tai vahingoita muita
esineitä.
Voit suorittaa ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto toiminnon veneen ollessa vedessä tai kuivalla maalla.
Jos vene on vedessä, sen on oltava paikallaan ohjatun
toiminnon aikana.
Kun otat automaattiohjauksen käyttöön ensimmäistä kertaa,
sinua pyydetään suorittamaan lyhyt määritysjakso.
2 Jos ohjattu Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminto ei
käynnisty automaattisesti määritysjakson jälkeen, valitse
Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Ohjatut toiminnot > Ohj. Dockside Wizard -toiminto.
3 Valitse aluksen tyyppi.
4 Testaa ohjaussuunta (Ohjaussuunnan testaaminen).
5 Valitse nopeuslähde tarvittaessa (Nopeuslähteen
valitseminen).
6 Tarkista kierroslukumittari tarvittaessa (Kierroslukumittarin
tarkistaminen).
7 Tarkista Ohjattu Dockside Wizard -toiminto (Ohjatun Ohjattu
Dockside Wizard -toiminto -toiminnon tulosten läpikäyminen).
Ohjaussuunnan testaaminen
ja .
1 Etene hitaasti ja valitse
Kun valitset , peräsimen on käännettävä venettä
vasemmalle. Kun valitset , peräsimen on käännettävä
venettä oikealle.
2 Valitse Jatka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyi testin aikana oikeaan suuntaan, valitse
Kyllä.
• Jos vene kääntyi testin aikana vastakkaiseen suuntaan,
valitse Ei ja toista vaiheet 1 - 3.
Nopeuslähteen valitseminen
Valitse vaihtoehto:
• Jos olet liittänyt NMEA 2000 yhteensopivan moottorin (tai
moottoreita) NMEA 2000 verkkoon, valitse Kierr.lukumNMEA 2000 tai oma.
• Jos NMEA 2000 kierroslukumittarin tietolähde ei ole
käytettävissä tai käyttökelpoinen, valitse nopeuslähteeksi
GPS.
• Jos et ole liittänyt NMEA 2000 kierroslukumittaria tai GPSlaitetta nopeuslähteeksi, valitse Ei yhtään.
HUOMAUTUS: jos automaattiohjausjärjestelmä ei toimi
kunnolla, kun nopeuslähteeksi on valittu Ei yhtään,
Garmin suosittelee käyntinopeusmittarin liittämistä NMEA
2000 verkon kautta tai GPS-laitteen käyttämistä
nopeuslähteenä.
Kierroslukumittarin tarkistaminen
Tämä toimenpide ei ole käytettävissä, kun nopeuslähteeksi on
valittu GPS tai Ei yhtään.
Kun moottori on (tai moottorit ovat) käynnissä, vertaa
ohjausnäytön kierroslukemia veneen kojelaudan
kierroslukumittarin (tai kierroslukumittareiden) lukemiin.
Jos kierrosluvut eivät täsmää, NMEA 2000 nopeuslähteessä
tai yhteydessä saattaa olla ongelma.
Ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
tulosten läpikäyminen
Ohjausnäyttö näyttää arvot, jotka valitsit ohjatun Ohjattu
Dockside Wizard -toiminto -toiminnon aikana.
1 Käy ohjatun Ohjattu Dockside Wizard -toiminto -toiminnon
tulokset läpi.
2 Jos huomaat virheellisen arvon, valitse se ja sitten Valitse.
3 Korjaa arvo.
7
4 Toista vaiheet 2–3 kaikkien virheellisten arvojen kohdalla.
5 Kun olet käynyt arvot läpi, valitse Valmis.
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto määrittää
automaattiohjaukselle olennaiset anturit, ja on erittäin tärkeää,
että ohjattu toiminto suoritetaan veneelle soveltuvissa
olosuhteissa.
Tärkeää huomioitavaa ohjatusta Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnosta
Ohjattu Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminto on suoritettava
tyynessä vedessä. Koska tyyni sää on suhteellinen käsite ja
määräytyy veneen koon ja muodon mukaan, veneen on oltava
sopivassa paikassa ennen ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aloittamista.
• Vene ei saa keinua, kun se on paikallaan tai liikkuu hyvin
hitaasti.
• Tuuli ei saa vaikuttaa merkittävästi veneen kulkuun.
Huomioi seuraavat seikat ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon aikana.
• Veneessä olevan painon on oltava tasapainossa. Älä liiku
veneessä ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminnon
aikana.
Ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto -toiminnon käyttö
1 Ohjaa vene avoimeen, tyyneen veteen.
2 Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Ohjatut toiminnot > Ohjattu Sea Trial toiminto.
3 Määritä Pintalukukierrokset-asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain pintaliukurunkoisia moottoriveneitä,
joiden Nopeuslähde-asetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000
tai oma.
4 Määritä Pintaliukunopeus-asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain pintaliukurunkoisia moottoriveneitä,
joiden Nopeuslähde-asetuksena on GPS.
5 Määritä Suuren kierrosluvun rajoitus -asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain moottoriveneitä, joiden
Nopeuslähde-asetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma tai GPS.
6 Määritä Maksiminopeus-asetus tarvittaessa.
Tämä vaihe koskee vain moottoriveneitä, joiden
Nopeuslähde-asetuksena on GPS.
7 Kalibroi kompassi (Kompassin kalibroiminen).
8 Tee Automaattiviritys (Automaattiviritys tekeminen).
9 Määritä pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen), jos GPSsuuntatiedot ovat käytettävissä, tai määritä kulkusuunnan
hienosäätö (Suunnan hienosäätö), jos GPS-suuntatiedot
eivät ole käytettävissä.
Kompassin kalibroiminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Kompassin määritys > Kalibroi kompassi > Alku.
Noudata
ohjausnäytön ohjeita, kunnes kalibrointi on valmis.
2
Pidä vene mahdollisimman paikallaan ja suorassa.
Veneen ei pitäisi kallistua kalibroinnin aikana.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi epäonnistui, valitse Yritä uud. ja toista
vaiheet 1 - 3.
8
Kun kalibrointi on valmis, kalibrointiarvot näkyvät. Niiden avulla
voit arvioida kalibroinnin laadun.
Kompassin kalibrointiarvot
Kun kompassi on kalibroitu, voit arvioida kalibroinnin
onnistumista ohjausnäytössä näkyvien tulosten perusteella.
Magneettinen ympäristö: osoittaa maapallon magneettikentän
vääristymistason asennuspaikassa.
• arvo 100 osoittaa, että laitteen asennuspaikassa ei ole
magneettisia häiriöitä.
• Jos arvo on pieni, sinun on ehkä siirrettävä CCU-osaa ja
kalibroitava kompassi uudelleen.
• Arvo 100 on ihanteellinen, mutta ei pakollinen
automaattiohjauksen toiminnan kannalta. Jos CCU on
asennettu optimaaliseen sijaintiin veneessä, jatka
automaattiohjauksen määritystä ja arvioi teho myöhemmin
uudelleen.
Kieppuminen: osoittaa veneen suoruuden kompassin
kalibroinnin aikana.
• arvo 100 osoittaa, että vene oli täysin suorassa kompassin
kalibroinnin aikana.
• Jos arvo on pieni, sinun on ehkä kalibroitava kompassi
uudelleen.
Automaattiviritys tekeminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
1 Säädä kaasua niin, että vene kulkee tyypillisellä
kulkunopeudella ja reagoi ohjaamiseen herkästi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Automaattiohjauksen viritys > Automaattiviritys >
Alku.
Vene liikkuu mutkitellen Automaattiviritys-toiminnon aikana.
3 Kun toimenpide on valmis, seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu, mutta käytössä ei
vielä ole suurin mahdollinen kulkunopeus, lisää nopeutta
ja toista vaiheita 1 - 3, kunnes Automaattiviritys on
valmis.
• Jos Automaattiviritys epäonnistuu ja käytössä on
enimmäiskulkunopeus, laske nopeus alkuperäiseen
Automaattiviritys-nopeuteen ja aloita vaihtoehtoinen
toimenpide valitsemalla Vaihtoehtoinen
automaattisiritys.
Kun Automaattiviritys on valmis, näet herkkyysarvot. Niiden
avulla voit arvioida Automaattiviritys-toiminnon laadun.
Automaattivirityksen herkkyysarvot
Kun automaattiviritys on valmis, voit tarkistaa herkkyysarvot
ohjausnäytöstä. Voit kirjoittaa luvut muistiin, jos haluat tehdä
automaattivirityksen myöhemmin tai säätää herkkyysasetuksia
manuaalisesti (ei suositella) (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen).
Herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus säilyttää
kulkusuunnan ja miten jyrkästi se tekee mutkat.
Laskurin herkkyys: määrittää, miten tiukasti automaattiohjaus
korjaa liian suuren käännöksen.
Pohjoisen määrittäminen
Varmista, että käytössä on laaja ja esteetön vesialue, ennen
kuin aloitat tämän toimenpiteen.
HUOMAUTUS: jos noudatit ohjeita asentaessasi CCU-osaa,
tätä toimenpidettä ei välttämättä tarvita (Huomioitavaa
valittaessa CCU-osan kiinnityspaikkaa).
Tämä toimenpide on käytettävissä, jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaiseen GPSlaitteeseen (Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen
automaattiohjausjärjestelmään) ja laite on hakenut GPSsijainnin. Toimenpiteen aikana automaattiohjausjärjestelmä
määrittää järjestelmän pohjoisen käyttämällä GPS-laitteen
suuntatietoja.
Jos et ole liittänyt järjestelmään GPS-laitetta, sinua kehotetaan
tekemään kulkusuunnan hienosäätö (Suunnan hienosäätö).
1 Aja venettä suoraan kulkunopeudella.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon yhteydessä, valitse Alku.
• Jos teet toimenpiteen ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Kompassin määritys > Määritä pohjoinen > Alku.
3 Aja edelleen suoraan kulkunopeutta ja seuraa näytön ohjeita.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos kalibrointi onnistui, valitse Valmis.
• Jos kalibrointi epäonnistui, toista vaiheet 1 - 3.
Suunnan hienosäätö
Tämä toimenpide on käytettävissä vain, jos et ole liittänyt
valinnaista GPS-laitetta automaattiohjausjärjestelmään
(Valinnaisten NMEA 2000 laitteiden liittäminen
automaattiohjausjärjestelmään). Jos
automaattiohjausjärjestelmä on liitetty GPS-laitteeseen, joka on
hakenut GPS-sijainnin, sinua kehotetaan määrittämään
pohjoinen (Pohjoisen määrittäminen).
1 Määritä pohjoinen kannettavalla kompassilla.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos teet tämän toimenpiteen osana ohjattua Ohjattu Sea
Trial -toiminto -toimintoa, säädä suunnan
hienosäätöasetusta, kunnes se vastaa magneettisen
kompassin pohjoista.
• Jos teet kalibroinnin ohjatun Ohjattu Sea Trial -toiminto toiminnon ulkopuolella, valitse suuntanäytössä Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Kompassin määritys > Kulkusuunnan hienosäätö ja
säädä suunnan hienosäätöasetusta, kunnes se vastaa
magneettisen kompassin pohjoista.
3 Valitse Valmis.
Määrityksen testaaminen ja säätäminen
ILMOITUS
Testaa automaattiohjaus pienellä nopeudella. Kun
automaattiohjaus on testattu ja säädetty pienellä nopeudella,
jäljittele normaaleja ohjausolosuhteita testaamalla sitä
suuremmilla ajonopeuksilla.
1 Ohjaa venettä yhteen suuntaan automaattiohjaus käytössä
(kulkusuunnan pito).
Vene saa heilua vähän, mutta ei merkittävästi.
2 Käännä venettä toiseen suuntaan automaattiohjauksella ja
tarkkaile veneen liikettä.
Veneen pitäisi kaartaa tasaisesti, ei liian nopeasti eikä liian
hitaasti.
Kun käännät venettä automaattiohjauksella, veneen pitäisi
lähestyä haluttua suuntaa ja asettua siihen mahdollisimman
suoraan ja ilman turhaa heilahtelua.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos vene kääntyy liian nopeasti tai hitaasti, säädä
automaattiohjauksen kiihtyvyyssäädintä
(Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen).
• Jos kulkusuunnan pito heiluttaa venettä merkittävästi tai
vene ei oikene käännyttäessä, säädä
automaattiohjauksen herkkyyttä (Automaattiohjauksen
herkkyysasetusten säätäminen).
• Jos vene kääntyy sujuvasti, kulkusuunnan pito heiluttaa
venettä vain vähän tai ei ollenkaan ja vene korjaa
kulkusuuntaa oikein, määritys on onnistunut eikä
lisäsäätöjä tarvitse tehdä.
Kiihtyvyyssäätimen asetusten säätäminen
1 Ota Myyjätila -tila käyttöön (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Automaattiohjauksen viritys >
Kiihtyvyyssäädin.
3 Valitse vaihtoehto:
• Lisää asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy liian
nopeasti.
• Vähennä asetuksen arvoa, jos automaattiohjaus kääntyy
liian hitaasti.
Kun säädät kiihtyvyyssäädintä manuaalisesti, tee vain pieniä
muutoksia kerrallaan. Testaa muutosta, ennen kuin teet lisää
säätöjä.
4 Testaa automaattiohjauksen määritys.
5 Toista vaiheita 3–4, kunnes automaattiohjaus toimii halutulla
tavalla.
Automaattiohjauksen herkkyysasetusten säätäminen
1 Ota käyttöön Myyjätila (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Automaattiohjauksen viritys > Peräsimen
herkkyydet.
3 Valitse vaihtoehto veneen tyypin mukaan:
• Jos käytössä on purjevene, uppoumarunkoinen
moottorivene tai moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, valitse Herkkyys
ja määritä, miten tiukasti peräsin pitää suunnan ja
kääntyy.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on purjevene, uppoumarunkoinen
moottorivene tai moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään, valitse Laskurin
herkkyys ja määritä, miten tiukasti peräsin korjaa liian
suuren käännöksen.
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma tai GPS, valitse Pieni nopeus tai Nopea ja määritä,
miten tiukasti peräsin pitää suunnan ja kääntyy pienillä tai
suurilla nopeuksilla.
Jos säädät arvon liian suureksi, automaattiohjaus saattaa
toimia liian tehokkaasti ja yrittää säätää suuntaa jatkuvasti
pienimpienkin poikkeamien vuoksi. Liian tehokkaasti
toimiva automaattiohjaus saattaa tyhjentää akun tavallista
nopeammin.
• Jos käytössä on pintaliukurunkoinen moottorivene, jonka
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai
oma tai GPS, valitse Pienen nop. laskuri tai Suuren
nop. laskuri ja määritä, miten tiukasti peräsin korjaa liian
suuren käännöksen.
9
Jos määrität arvon liian pieneksi, automaattiohjaus
saattaa kääntää venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan
alkuperäistä heilahdusta.
4 Testaa automaattiohjauksen määritys ja toista vaiheita 2 ja 3,
kunnes automaattiohjaus toimii halutulla tavalla.
Edistynyt määritys
Edistyneet määritysasetukset eivät ole käytettävissä
ohjausnäytössä normaaleissa olosuhteissa. Jos haluat käyttää
automaattiohjausjärjestelmän edistyneitä määritysasetuksia,
sinun on ensin otettava käyttöön Myyjätila -tila (Dealermäärityksen ottaminen käyttöön).
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitteita, joissa on kaksi lähettävää ja
kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 ‑väylää ja NMEA
0183 ‑laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
• Kun liität NMEA 0183 ‑laitetta, jossa on vain yksi lähettävä
(Tx) tai vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 ‑väylä ja
NMEA 0183 ‑laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
Kaksisuuntainen NMEA 0183 tiedonsiirto
Dealer-määrityksen ottaminen käyttöön
1 Valitse suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Järjestelmä
> Järjestelmätiedot.
2 Pidä keskipainiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
Myyjätila -tila ilmestyy näyttöön.
3 Valitse Takaisin > Takaisin.
Jos Myyjän automaattiohj. määritys -valinta näkyy Setupnäytössä, määrityksen käyttöönotto onnistui.
Edistyneet määritysasetukset
Voit suorittaa automaattisen viritystoimenpiteen, kalibroida
kompassin ja määrittää, missä on automaattiohjausjärjestelmän
pohjoinen ilman ohjattuja toimintoja. Jokaisen asetuksen voi
myös määrittää yksittäin ilman kattavaa määritystä.
Automaattisten määritysten tekeminen manuaalisesti
1 Ota käyttöön Myyjätila (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys.
3 Valitse automaattinen määritys:
• Aloita kompassin kalibrointi valitsemalla Kompassin
määritys > Kalibroi kompassi (Kompassin
kalibroiminen).
• Aloita pohjoisen määritys valitsemalla Kompassin
määritys > Määritä pohjoinen (Pohjoisen
määrittäminen).
• Aloita automaattiohjauksen viritys valitsemalla
Automaattiohjauksen viritys > Automaattiviritys
(Automaattiviritys tekeminen).
Seuraa
näytön ohjeita.
4
Yksittäisten asetusten määrittäminen manuaalisesti
Tiettyjen asetusten määrittäminen voi edellyttää muiden
asetusten muokkaamista. Lue Yksityiskohtaiset
määritysasetukset -osio (Yksityiskohtaiset määritysasetukset)
ennen asetusten muokkaamista.
1 Ota Myyjätila -tila käyttöön (Dealer-määrityksen ottaminen
käyttöön).
2 Valitse suuntanäytössä Valikko > Asetukset > Myyjän
automaattiohj. määritys.
3 Valitse asetusluokka.
4 Valitse määritettävä asetus.
Jokaisen asetuksen kuvaus on liitteessä (Yksityiskohtaiset
määritysasetukset).
5 Määritä asetuksen arvo.
Liite
NMEA 0183 kytkentäkaaviot
Nämä kytkentäkaaviot ovat esimerkkejä tilanteista, joita saatat
kohdata liittäessäsi NMEA 0183 laitettasi ohjausnäyttöön.
Huomioitavaa NMEA 0183 -liitännän yhteydessä
• NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
10
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri - NMEA 0183 yhteensopivan
Toiminto
laitteen johtimen toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
Tx/B (-)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on kaksi
lähettävää ja kaksi vastaanottavaa johdinta, NMEA 2000 väylää
ja NMEA 0183 laitetta ei tarvitse liittää samaan maadoitukseen.
Vain yksi vastaanottava johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
vastaanottava johdin (Rx), se on liitettävä ohjausnäytön siniseen
johtimeen (Tx/A) ja ohjausnäytön valkoinen johdin (Tx/B) on
jätettävä kytkemättä.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
12 Vdc:n virtalähde
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
-
Virta
-
NMEA 0183 maadoitus
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
NMEA 0183 yhteensopivan
laitteen johtimen toiminto
ECU
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (L × K × S)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 ×
2 tuumaa)
Tx/A (+)
Paino
680 g (24 unssia)
Tx/B (-)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 60 °C (5 - 140 °F)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
vastaanottava (Rx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183
laite on liitettävä samaan maadoitukseen.
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä
alumiiniseos
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
Vain yksi lähettävä johdin
Jos NMEA 0183 yhteensopivassa laitteessasi on vain yksi
lähettävä johdin (Tx), se on liitettävä ohjausnäytön ruskeaan
johtimeen (Rx/A), ja ohjausnäytön vihreä johdin (Rx/B) on
liitettävä NMEA 0183 maadoitukseen.
Virtajohdon pituus
2,7 m (9 jalkaa)
Tulojännite
11,5 - 30 Vdc
Sulake
40 A, terätyyppinen
Päävirran käyttö
1 A (ei sisällä pumppua)
Ì
Í
Î
Ï
Sininen - Tx/A (+)
Rx
Valkoinen - ei kytketty
-
Ruskea - Rx/A (+)
Vihreä - Rx/B (-)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
Ohjausnäyttö
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat ilman aurinkosuojusta (K × L 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
× S)
1,18 tuumaa)
Mitat aurinkosuojuksen kanssa (K 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
× L × S)
1,40 tuumaa)
À
Á
Â
Ã
Paino ilman suojusta
247 g (8,71 unssia)
Paino suojuksen kanssa
283 g (9,98 unssia)
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
NMEA 2000 verkko (tuottaa ohjausnäytön tarvitseman virran)
Kompassin turvaväli
209 mm (8,25 tuumaa)
12 Vdc:n virtalähde
Materiaali
Kotelo: täysin koteloitu
polykarbonaatti
Linssi: lasi, jossa häikäisyä estävä
käsittely
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
Virrankäyttö
Enintään 2,5 W
Laitteen enimmäisjännite
32 Vdc
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA, 9 Vdc)
Ohjausnäyttö
NMEA 0183 yhteensopiva laite
Johdin Ohjausnäytön johtimen väri Toiminto
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183
yhteensopivan laitteen
johtimen toiminto
-
Virta
Vihreä - Rx/B (-) (liitä NMEA
0183 -maadoitukseen)
NMEA 0183 maadoitus
Sininen - Tx/A (+)
Rx/A (+)
Valkoinen - Tx/B (-)
Rx/B (-)
Ruskea - Rx/A (+)
Tx/A (+)
HUOMAUTUS: kun liität NMEA 0183 laitetta, jossa on vain yksi
lähettävä (Tx) johdin, NMEA 2000 väylä ja NMEA 0183 ‑laite on
liitettävä samaan maadoitukseen.
Tekniset tiedot
CCU
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
Hälytys
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × halkaisija)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tuumaa)
Paino
68 g (2,4 unssia)
Lämpötila-alue
–15–60 °C (5–140 °F)
Kaapelin pituus
3 m (10 jalkaa)
Tekniset tiedot
Mittatiedot
Mitat (P × L × K)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 ×
2 tuumaa)
Paino
200 g (7 unssia)
Tyyppi
PGN
Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
059392 ISO-kuittaus
Materiaali
Täysin koteloitu, kestävä muovi
Lähetys ja
vastaanotto
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7*
059904 ISO-pyyntö
CCU-kaapelin pituus
5 m (16 jalkaa)
060928 ISO-osoitevaatimus
NMEA 2000 tulojännite
9 - 16 Vdc
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
126208 NMEA: komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
NMEA 2000 PGN-tiedot
CCU
Kuvaus
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen
veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/waterrating.
126996 Tuotetiedot
127257 Lähetyksen/vastaanoton asentotiedot
127251 Lähetyksen/vastaanoton kääntymistiedot
Vain lähetys
127250 Aluksen suunta
Vain vastaanotto 127258 Magneettinen eranto
11
Tyyppi
PGN
Virhe- ja varoitusilmoitukset
Kuvaus
127488 Moottorin parametrit: nopea päivitys
128259 Vesinopeus
129025 Sijainti: nopea päivitys
129026 COG & SOG: nopea päivitys
129283 Cross Track Error ‑virhe
129284 Navigointitiedot
130306 Tuulitiedot
Ohjausnäyttö
Tyyppi
PGN
Kuvaus
Lähetys ja
vastaanotto
059392 ISO-kuittaus
Virheilmoitus
Automaattiohjaus ei
vastaanota
navigointitietoja.
Automaattiohjaus
asetettu Kulkusuunnan
pito ‑tilaan.
Automaattiohjaus ei • Hälytys kuuluu 5
enää vastaanota
sekunnin ajan
kelvollisia
• Automaattiohjaus
navigointitietoja
siirtyy Kulkusuunnan
seuratessaan reittiä
pito ‑tilaan
määränpäähän.
Tämä ilmoitus tulee
näkyviin, jos
navigointi on
pysäytetty
karttaplotterissa
ennen kuin
automaattiohjaus
on katkaistu.
Yhteys
automaattiohjaukseen
on katkennut
Ohjausnäytön
yhteys CCU-osaan
on katkennut.
Menetetyt tuulitiedot
(vain purjeveneet)
Automaattiohjaus ei • Hälytys kuuluu 5
enää vastaanota
sekunnin ajan
kelvollisia
• Automaattiohjaus
tuulitietoja.
siirtyy Kulkusuunnan
pito ‑tilaan
Pieni GHC™
syöttöjännite
Syöttöjännite on
matalampi kuin
pienen jännitteen
hälytysvalikossa
määritetty arvo.
-
Virhe: ECU-yksikön
jännite korkea
Pumpun
virtalähteen jännite
on noussut yli 33,5
Vdc:n.
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• ECU-yksikkö
sammutetaan
Virhe: ECU-yksikön
jännite on laskenut
nopeasti
ECU-yksikön
jännite on laskenut
nopeasti alle 7,0
Vdc:n.
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• Virhe poistuu, kun
ECU-yksikön jännite
nousee yli 7,3 Vdc:n.
Virhe: ECU-yksikön
lämpötila korkea
ECU-yksikön
lämpötila on
noussut yli 100 °C
(212 °F).
• Hälytys kuuluu 5
sekunnin ajan
• ECU-yksikkö
sammutetaan
CCU-osan ja
pumpun välinen
yhteys on
aikakatkaistu.
• Ohjausnäyttö antaa
äänimerkin, ja
automaattiohjaus
siirtyy valmiustilaan.
060928 ISO-osoiteväite
126208 NMEA- komento/pyyntö/
kuittausryhmätoiminto
126464 Lähetyksen/vastaanoton PGNluetteloryhmätoiminto
Vain lähetys
128259 Veden nopeus
129025 Sijainti - nopea päivitys
129026 COG & SOG - nopea päivitys
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129540 GNSS-satelliitit näkyvissä
130306 Tuulitiedot
Vain
vastaanotto
127245 Peräsimen tiedot
127250 Aluksen suunta
127488 Moottorin parametrit - nopea päivitys
128259 Veden nopeus
129025 Sijainti - nopea päivitys
129029 GNSS-sijaintitiedot
129283 Cross Track Error -virhe
129284 Navigointitiedot
129285 Navigointi - reitti-/reittipistetiedot
130306 Tuulitiedot
130576 Pienen aluksen tila
NMEA 0183 tiedot
Automaattiohjauksen
toiminta
ECU-yksikön jännite on Pumpun
• Hälytys kuuluu 5
pieni
virtalähteen jännite
sekunnin ajan
on laskenut alle 10 • Jatkuu normaalina
Vdc:n yli 6 sekunnin
käyttönä
ajaksi.
059904 ISO-pyyntö
126996 Tuotetiedot
Syy
-
Tyyppi
Määritys
Virhe: ECU- ja CCUyksikön välinen yhteys
katkesi (kun
automaattiohjaus on
käytössä)
Lähetys
hdg
Yksityiskohtaiset määritysasetukset
Vastaanotto
wpl
Vaikka kaikki määritykset tehdään automaattisesti ohjattujen
toimintojen avulla, voit säätää kaikkia asetuksia myös
manuaalisesti ja hienosäätää siten automaattiohjausta.
Määrityksen edistyneimmät asetukset ovat käytettävissä vain
Myyjätila -tilassa (Dealer-määrityksen ottaminen käyttöön).
Käyttäjäkohtaiset asetukset ovat käytettävissä
automaattiohjauksen normaalin käytön aikana. Lisätietoja on
automaattiohjausjärjestelmän käyttöoppaan määritysosiossa.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset eivät välttämättä näy
automaattiohjauksen määritysten mukaan.
HUOMAUTUS: aina kun vaihdat Nopeuslähde -asetuksen
käyttöön moottoriveneessä, sinun on tarvittaessa tarkistettava
Kierroslukum. tarkist.-, Pien. kierr.l. raj, Suur. kierr.l. raj,
Pintaliukukierrokset, Pintaliukunopeus tai Maksiminopeus asetukset ennen automaattisen viritystoimenpiteen suorittamista
(Automaattiviritys tekeminen).
Kun automaattiohjausjärjestelmä on liitetty valinnaisiin NMEA
0183 yhteensopiviin laitteisiin, se käyttää seuraavia NMEA 0183
määrityksiä.
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
12
Automaattiohjauksen säätöasetukset
Avaa automaattiohjauksen yleiset säätöasetukset valitsemalla
Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys.
Kiihtyvyyssäädin: tämän asetuksen avulla voit säätää
automaattiohjauksen tekemien käännösten nopeutta.
Prosenttiluvun suurentaminen pienentää kääntymisnopeutta,
ja prosenttiluvun pienentäminen suurentaa
kääntymisnopeutta.
Nopeuslähdeasetukset
HUOMAUTUS: nopeuslähdeasetukset ovat käytettävissä vain
moottoriveneissä.
Avaa nopeuslähdeasetukset valitsemalla Valikko > Asetukset
> Myyjän automaattiohj. määritys > Nopeuslähteen
määritys.
Nopeuslähde: tämän asetuksen avulla voit valita
nopeuslähteen.
Kierroslukum. tarkist.: tämän asetuksen avulla voit verrata
ohjausnäytön käyntinopeuslukemia veneen kojelaudan
käyntinopeusmittareiden lukemiin.
Pintaliukukierrokset: tämän asetuksen avulla voit säätää
ohjausnäytön käyntinopeuslukemaa, kun vene siirtyy
uppoumasta pintaliukunopeuteen. Jos arvo ei vastaa
ohjausnäytön arvoa, voit säätää sitä.
Pintaliukunopeus: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pintaliukunopeutta. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Pien. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
pienintä kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Suur. kierr.l. raj: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
suurinta kierroslukua. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Maksiminopeus: tämän asetuksen avulla voit säätää veneen
enimmäisnopeutta. Jos arvo ei vastaa ohjausnäytön arvoa,
voit säätää sitä.
Peräsimen herkkyysasetukset
HUOMAUTUS: jos säädät arvon liian suureksi tai pieneksi,
automaattiohjaus saattaa toimia liian tehokkaasti ja yrittää
säätää suuntaa jatkuvasti pienimpienkin poikkeamien vuoksi.
Liian tehokkaasti toimiva automaattiohjaus voi kuluttaa pumppua
tarpeettomasti ja tyhjentää akun tavallista nopeammin.
Valitse Valikko > Asetukset > Myyjän automaattiohj.
määritys > Peräsimen herkkyydet.
HUOMAUTUS: nämä asetukset koskevat ainoastaan
purjeveneitä, uppoumarunkoisia moottoriveneitä ja niitä
moottoriveneitä, joiden nopeuslähdeasetuksena on Ei yhtään.
Herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka tiukasti
peräsin pitää suunnan ja kääntyy.
Laskurin herkkyys: tämän asetuksen avulla voit säätää, kuinka
tiukasti peräsin korjaa liian suuren käännöksen. Jos määrität
arvon liian pieneksi, automaattiohjaus saattaa kääntää
venettä liikaa takaisinpäin korjatessaan alkuperäistä
heilahdusta.
HUOMAUTUS: nämä asetukset koskevat ainoastaan
pintaliukurunkoisia moottoriveneitä, joiden
nopeuslähdeasetuksena on Kierr.lukum-NMEA 2000 tai oma tai
GPS.
Pieni nopeus: voit määrittää peräsimen herkkyyden pienellä
nopeudella. Tämä asetus koskee tilannetta, jossa veneen
nopeus on alle pintaliukunopeuden.
Pienen nop. laskuri: voit määrittää peräsimen herkkyyden
vastakorjauksen pienellä nopeudella. Tämä asetus koskee
tilannetta, jossa veneen nopeus on alle pintaliukunopeuden.
Nopea: voit määrittää peräsimen herkkyyden suurella
nopeudella. Tämä asetus koskee tilannetta, jossa veneen
nopeus on yli pintaliukunopeuden.
Suuren nop. laskuri: voit määrittää peräsimen herkkyyden
vastakorjauksen suurella nopeudella. Tämä asetus koskee
tilannetta, jossa veneen nopeus on yli pintaliukunopeuden.
Ohjausjärjestelmän asetukset
Avaa ohjausjärjestelmän asetukset valitsemalla Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Ohjausjärjestelmän määritys.
Vahvista ohj. suunta: tämän asetuksen avulla voit määrittää
suunnan, johon peräsimen on liikuttava kääntääkseen
venettä paapuuriin ja tyyrpuuriin. Voit tarvittaessa testata
ohjaussuunnan ja vaihtaa sen päinvastaiseksi.
Peräsinanturin asetukset
HUOMAUTUS: peräsinanturin asetukset ovat käytettävissä vain
silloin, kun automaattiohjausjärjestelmään on liitetty
peräsinanturi.
Avaa peräsinanturin asetukset valitsemalla Valikko >
Asetukset > Myyjän automaattiohj. määritys >
Ohjausjärjestelmän määritys > Peräsinanturin määritys.
Paap. enimmäiskulma: tämän asetuksen avulla voit antaa
kulman, jossa peräsin kääntyy eniten paapuuriin.
Tyyrp. enimmäiskulma: tämän asetuksen avulla voit antaa
kulman, jossa peräsin kääntyy eniten tyyrpuuriin.
Kalibroi peräsinanturi: aloittaa prosessin, jossa määritetään
peräsimen enimmäisliikkuvuusalue ja kalibroidaan peräsimen
asentoanturi. Jos kalibroinnin aikana tapahtuu virhe,
peräsimen asentoanturi on luultavasti saavuttanut
äärirajansa. Anturia ei ehkä ole asennettu oikein. Jos
ongelma jatkuu, ohita virhe siirtämällä peräsin kauimmaiseen
mahdolliseen asentoon, jossa virhettä ei esiinny.
Kalibroi peräs. keskik.: aloittaa prosessin, jossa määritetään
peräsimen keskiasento. Voit käyttää tätä kalibrointia, jos
näytöllä näkyvä peräsimen asennonosoitin ei vastaa veneesi
todellista peräsimen keskiasentoa.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.8200 tai (800)
800.1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.8501241.
13
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GHP™, GHC™, Reactor™ ja Shadow Drive™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
NMEA , NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising