Garmin | GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Installeringsinstruksjoner
Nødvendige verktøy
GHP™ Reactor
Mechanical
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
FORSIKTIG
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske
komponenter samt risikoen for å bli sittende fast i bevegelige
deler, når utstyret er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
MERKNAD
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.
Før installering
Autopilotsystemet består av flere komponenter. Du bør gjøre
deg kjent med hensyn ved montering og tilkobling for alle
komponentene før du begynner installasjonen. Du må vite
hvordan komponentene fungerer sammen, for å kunne
planlegge installasjonen på båten på riktig vis.
Oppsettabellene (Oppsett for strøm og data) kan hjelpe deg til å
forstå hensyn ved montering og tilkobling.
Du bør legge alle komponentene ut på båten mens du
planlegger installeringen for å være sikker på at alle kablene
rekker frem til hver enkelt komponent. Du kan kjøpe
forlengelseskabler til forskjellige komponenter (selges separat)
fra en Garmin forhandler eller fra www.garmin.com ved behov.
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål.
®
Mai 2015
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Hullsag på 90 mm (3,5 tommer) eller en vinkelkutter
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Smøring mot rust (valgfritt)
MERK: Det følger med skruer til montering for
hovedkomponentene til autopilotsystemet. Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.
Hensyn ved montering av rorkontroll
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Monteringsoverflaten må være plan, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
bygge enheten inn i dashbordet. Hvis du vil montere enheten på
en annen måte slik at den ligger flatt med fronten av dashbordet,
må du kjøpe et flatmonteringssett (vi anbefaler at det installeres
av fagfolk) fra en forhandler for Garmin.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet bør være ved eller under øyenivå, slik at
den gir optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på enheten.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.
Hensyn ved tilkobling av rorkontroll
• Rorkontrollen må kobles til NMEA 2000 nettverket.
• Valgfrie NMEA 0183-enheter, for eksempel vindsensorer,
sensorer for fart i vann eller GPS-enheter, kan kobles til
rorkontrollen ved hjelp av en datakabel (Hensyn ved tilkobling
av NMEA 0183).
®
®
Hensyn ved montering og tilkobling av
kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten er hovedsensoren til
autopilotsystemet i GHP Reactor Mechanical. Tenk over
Trykt i Taiwan
190-01769-78_0B
følgende retningslinjer for best ytelse når du velger
monteringssted.
◦ Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der
kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis nålen på det håndholdte kompasset beveger seg når
du holder det der du har tenkt å montere
kursberegningsenheten, betyr det at det er magnetiske
forstyrrelser der. Velg et annet sted, og utfør testen på
nytt.
◦ Kursberegningsenheten bør monteres på en fast overflate
for å sikre best ytelse.
◦ Kursberegningsenheten kan monteres i alle retninger på
båten, men krever da at du angir nord i
oppsettprosedyren. Du kan hoppe over dette trinnet hvis
monteringsstedet oppfyller alle hensynene nedenfor
(valgfritt).
◦ Kontaktene på kursberegningsenheten må peke mot
baugen.
◦ Sokkelen til kursberegningsenheten må stå i rett vinkel
i forhold til krengnings- og rulleaksen til båten.
◦ Kursberegningsenheten må plasseres nær båtens
rotasjonssenter, noe fremover i båten om nødvendig.
• Kabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til den elektroniske styringsenheten
og er 5 m (16 fot) lang.
◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
5 m (16 fot) fra den elektroniske styringsenheten, kan du
kjøpe forlengelseskabler fra en lokal forhandler for Garmin
eller på www.garmin.com.
◦ Denne kabelen må ikke kuttes av.
Finne det beste monteringsstedet
1 Lag en liste over alle egnede monteringssteder for
kursberegningsenheten, der det ikke er noe jern, magneter
eller kabler med høyspenning innenfor 60 cm (2 fot).
Sørg for at store magneter, for eksempel høyttalermagneten i
en basskasse, plasseres minst 1,5 m (5 fot) unna disse
stedene.
2 Finn båtens rotasjonssenter, og mål avstanden mellom
rotasjonssenteret og hver av de egnede monteringsstedene
fra listen i trinn 1.
3 Velg det stedet som er nærmest rotasjonssenteret.
Hvis flere steder er omtrent like langt unna rotasjonssenteret,
bør du velge stedet som best oppfyller følgende hensyn.
• Det beste stedet er nærmest midtlinjen i båten.
• Det beste stedet er lavt i båten.
• Det beste stedet er noe fremover i båten.
Hensyn ved montering og tilkobling av elektroniske
styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat
overflate, og vende i hvilken som helst retning.
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men
det kan hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Den elektroniske styringsenheten må være nærmere enn
0,5 m (19 tommer) fra drivenheten.
◦ Kablene mellom den elektroniske styringsenheten og
drivenheten kan ikke forlenges.
• Den elektroniske styringsenheten må monteres på et sted
hvor den ikke dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til
båtbatteriet og kan forlenges ved behov
(Strømkabelforlengelser).
2
Hensyn ved montering og tilkobling av drivenhet
• Dersom en kompatibel drivenhet ikke allerede er installert på
båten, selges den separat, og må installeres av en
profesjonell montør for at det skal være mulig å styre båten
på skikkelig vis med den.
• Drivenheten må installeres før den elektroniske
styringsenheten monteres permanent.
• Kablene som er koblet til drivenheten, kan ikke forlenges.
• Hvis du skal koble til en eksisterende drivenhet (som ikke er
laget av Garmin), må du bruke strømkabelen til en drivenhet
(selges separat) for å bruke drivenheten sammen med
autopilotsystemet (Koble til en eksisterende drivenhet).
◦ Strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
• Hvis du skal koble til en elektromagnetisk drivenhet, må du
bruke en elektromagnetisk strømkabel (selges separat) for å
bruke den elektromagnetiske drivenheten sammen med
autopilotsystemet (Koble til en elektromagnetisk drivenhet).
◦ Den elektromagnetiske strømkabelen kan ikke forlenges.
• Hvis du skal koble til en drivenhet som ikke er laget av
Garmin, må du installere en rorfeedback-sensor, for
eksempel Garmin GRF™ 10, eller koble til en eksisterende
rorfeedback-sensor ved å bruke en rorfeedback-sensorkabel
(selges separat).
MERK: Autopiloten i GHP Reactor Mechanical er kun
kompatibel med en typisk tre-terminals rorfeedback-sensor
av potensiometer-typen. Systemet vil ikke fungere med en
frekvensbasert rorfeedback-sensor.
Hensyn ved montering av Shadow Drive™
MERK: Shadow Drive er en sensor du installerer i
hydraulikkstyringsslangene på båten. Den oppdager når du tar
manuell kontroll over roret og deaktiverer midlertidig
autopilotstyringen av båten. Den er tilleggsutstyr som bare kan
brukes på båter med hydrauliske styresystemer.
• Shadow Drive må monteres horisontalt og så rett som mulig
med kabelstrips som holder den godt festet.
• Shadow Drive må monteres minst 305 mm (12 tommer) unna
magnetisk materiale eller magnetiske enheter som høyttalere
eller elektriske motorer.
• Shadow Drive skal monteres nærmere roret enn pumpen.
• Shadow Drive skal monteres lavere enn roret, men over
pumpen.
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til armaturen på
baksiden av roret. Det må være en lengde med slange
mellom armaturen ved roret og Shadow Drive.
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til en T-kobling i
hydraulikksystemet. Det må være en lengde med slange
mellom en T-kontakt og Shadow Drive.
• I installasjoner med ett ror kan det ikke være T-kontakter
mellom roret og Shadow Drive.
• I installasjoner med to ror skal Shadow Drive installeres
mellom pumpen og den hydrauliske T-koblingen som fører til
det øvre og nedre roret. Den må stå nærmere roret enn Tkoblingen.
• Shadow Drive må installeres på enten styrbord styreledning
eller babord styreledning.
Shadow Drive må ikke installeres på returledningen eller
høytrykksledningen, hvis aktuelt.
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av det primære roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
• Alarmledningene kan eventuelt forlenges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til et
NMEA 2000 nettverk.
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet).
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
Element Beskrivelse
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan
monteres i alle retninger hvor som
helst over vannlinjen, nær midten
av båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av
kursberegningsenheten).
Kursberegningsenheten skal ikke
monteres i nærheten av kilder for
magnetisk interferens.
Æ
Strømkabel for
styringsenhet
Den elektroniske styringsenheten
må kobles til en strømkilde på 12–
24 VDC. Bruk riktig kabeldiameter
for å forlenge denne kabelen
(Strømkabelforlengelser).
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Ç
Kabel for
Hvis du trenger å forlenge denne
kursberegningsenheten kabelen for å nå frem til den
elektroniske styringsenheten, kan
du kjøpe en forlengelse separat
(Hensyn ved montering og
tilkobling av
kursberegningsenheten).
Denne kabelen kobles til alarmen.
È
Drivenhet
Dette diagrammet viser bare de
elektriske tilkoblingene til
drivenheten (selges separat).
Detaljerte installeringsinstruksjoner
følger med drivenheten.
Hvis du kjøpte en drivenhet fra
Garmin, leveres den med
nødvendige strøm- og feedbackkabler.
É
Strøm- og feedbackkabler for drivenheten
Strømkabelen for drivenheten kan
ikke kuttes av eller forlenges. Hvis
du bruker autopiloten sammen med
en drivenhet som ikke er laget av
Garmin, må du bruke en
strømkabel for drivenhet (selges
separat) (Koble til en eksisterende
drivenhet).
Hvis du bruker autopiloten sammen
med en elektromagnetisk drivenhet,
må du bruke en elektromagnetisk
strømkabel (selges separat) (Koble
til en elektromagnetisk drivenhet).
Hvis du bruker autopiloten sammen
med en drivenhet som ikke er laget
av Garmin eller en
elektromagnetisk drivenhet, må du
også installere en Garmin
rorfeedback-sensor (anbefalt) eller
koble til en eksisterende
rorfeedback-sensor ved hjelp av en
rorfeedback-sensorkabel (selges
separat) (Installering av
drivenheten).
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra
autopilotsystemet, og den bør
monteres i nærheten av
rorkontroller (Installere alarmen).
POWER DRIVE
CCU
FEEDBACK
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Viktige hensyn
Rorkontroll
Datakabel for rorkontroll Denne kabelen skal bare installeres
hvis du kobler autopiloten til valgfrie
NMEA 0183 enheter, for eksempel
en vindsensor, en sensor for fart i
vann eller en GPS-enhet (Hensyn
ved tilkobling av NMEA 0183).
NMEA 2000 strømkabel Denne kabelen skal bare installeres
hvis du bygger et NMEA 2000
nettverk. Ikke installer denne
kabelen hvis det allerede finnes et
NMEA 2000 nettverk på båten.
NMEA 2000 strømkabelen må
kobles til en strømkilde på 9–
16 VDC.
Ã
NMEA 2000 nettverk
Ä
Elektronisk
styringsenhet
Viktige hensyn
Å
Rorkontrollen og
kursberegningsenheten må være
koblet til et NMEA 2000 nettverk via
de medfølgende T-kontaktene
(Hensyn ved tilkobling av NMEA
2000).
Hvis det ikke er et eksisterende
NMEA 2000 nettverk på båten, kan
du bygge et ved hjelp av de
medfølgende kablene og
kontaktene (Bygge et
grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet).
3
Fremgangsmåte for installering
Komponentoppsett
Oppsett med ett ror
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.
Installasjon av rorkontroll
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Hvis
du har behov for spesifikke tilkoblingsdiagrammer, finner du
dette i de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver
komponent.
Element Beskrivelse
À
Á
Â
12–24 VDC-batteri
Den elektroniske styringsenheten må
kobles til en strømkilde på 12–
24 VDC. Bruk riktig kabeldiameter for
å forlenge denne kabelen
(Strømkabelforlengelser).
NMEA 2000 strømkabelen må kobles
til en strømkilde på 9–16 VDC.
Kursberegningsenhet Kursberegningsenheten kan
monteres i alle retninger hvor som
helst over vannlinjen, nær midten av
båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten).
Kursberegningsenheten skal ikke
monteres i nærheten av kilder for
magnetisk interferens.
Ã
Drivenhet
Ä
Elektronisk
styringsenhet
Å
NMEA 2000 nettverk
4
Viktige hensyn
Rorkontroll
Strømkabelen for drivenheten kan
ikke kuttes av eller forlenges.
Hvis du bruker autopiloten sammen
med en drivenhet som ikke er laget
av Garmin, må du bruke en
strømkabel for drivenhet (selges
separat) (Koble til en eksisterende
drivenhet).
Hvis du bruker autopiloten sammen
med en elektromagnetisk drivenhet,
må du bruke en elektromagnetisk
strømkabel (selges separat) (Koble til
en elektromagnetisk drivenhet).
Rorkontrollen og
kursberegningsenheten må være
koblet til et NMEA 2000 nettverk via
de medfølgende T-kontaktene
(Hensyn ved tilkobling av NMEA
2000).
Hvis det ikke er et eksisterende
NMEA 2000 nettverk på båten, kan
du bygge et ved hjelp av de
medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA
2000 nettverk for autopilotsystemet).
Du må installere rorkontrollen ved å bygge den inn i dashbordet
i nærheten av roret og koble den til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie enheter som er kompatible med NMEA 2000 eller
NMEA 0183, for eksempel en vindsensor, sensor for fart i vann
eller GPS-enhet, til NMEA 2000 nettverket eller rorkontrollen via
NMEA 0183.
Montere rorkontrollen
MERKNAD
Hvis du monterer enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer de
fire styrehullene. Dette er med på å forhindre sprekker i
gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.
Du må velge et monteringssted før du kan montere rorkontrollen
(Hensyn ved montering av rorkontroll).
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
det utvalgte monteringsstedet.
Innbyggingsmalen følger med i produktesken til rorkontrollen.
2 Fest malen til det utvalgte monteringsstedet.
3 Hvis du skal skjære ut hullet med en vinkelkutter i stedet for
en hullsag på 90 mm (3,5 tommer), bruker du en borbits på
10 mm (3/8 tomme) til å bore et styrehull, som vist på malen,
for å begynne å skjære til monteringsoverflaten.
4 Bruk hullsagen eller vinkelkutteren, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av den stiplede linjen
som er angitt på malen.
5 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
Plasser
rorkontrollen i utsnittet for å bekrefte at de fire
6
monteringshullene på malen er riktig plassert.
7 Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den
riktige plasseringen for de fire monteringshullene.
8 Ta rorkontrollen ut av utsnittet.
9 Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tomme).
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, bør du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10 Fjern resten av malen.
11 Plasser den vedlagte pakningen på baksiden av enheten.
Du kan påføre tetningsmasse for båt rundt pakningen for å
forhindre lekkasje bak dashbordet (valgfritt).
12 Plasser rorkontrollen i utsnittet.
13 Fest rorkontrollen til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, bør du bruke
smøremiddel mot rust slik det angis i merknaden.
14 Klikk den dekorative kanten À på plass.
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan om nødvendig forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.
Element
À
Á
Â
Montere kursberegningsenheten
1 Velg monteringssted.
2 Bruk kursberegningsenheten som mal, og marker
plasseringen til to styrehull på monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tomme) til å bore styrehullene.
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste
kursberegningsenheten til monteringsoverflaten.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan montere styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (Hensyn ved
montering og tilkobling av elektroniske styringsenheten).
1 Hold styringsenheten på monteringsstedet, og bruk
styringsenheten som mal for å merke av monteringshullene
på monteringsoverflaten.
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.
3 Fest styringsenheten til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.
Koble Elektronisk styringsenhet til strømforsyning
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Koble Elektronisk styringsenhet sin strømkabel direkte til
båtbatteriet hvis det er mulig. Selv om det ikke anbefales, må du
koble via en 40 A-sikring hvis du vil koble strømkabelen til en
rekkeklemme eller en annen kilde.
Hvis du planlegger å føre Elektronisk styringsenhet strømmen
via en bryter nær roret, bør du vurdere å bruke et relé og en
styreledning i passende størrelse i stedet for å forlenge
Elektronisk styringsenhet strømkabelen.
1 Dra den terminerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til Elektronisk styringsenhet, men ikke koble
den til Elektronisk styringsenhet.
2 Før den uisolerte enden av Elektronisk styringsenhet
strømkabelen til båtbatteriet.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan den forlenges
(Strømkabelforlengelser).
3 Koble den svarte ledningen (–) til den negative (–) polen på
batteriet, og koble den røde ledningen (+) til den positive (+)
polen på batteriet.
4 Når du har installert alle de andre autopilotkomponentene,
kobler du strømkabelen til Elektronisk styringsenhet.
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 4,6 m (15 fot)
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 7 m (23 fot)
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 11 m (36 fot)
Installering av drivenheten
Drivenheten (selges separat) må kobles til rorkontrollen, slik at
autopiloten i GHP Reactor Mechanical kan styre båten. Når du
kjøper en drivenhet fra Garmin, har den de riktige kablene,
kontaktene og instruksjonene.
Hvis det allerede er installert en drivenhet i båten, kan du kjøpe
en strømkabel til drivenheten (selges separat) for å tilpasse
drivenheten til bruk med autopilotsystemet.
Hvis du kobler autopilotsystemet til en drivenhet som ikke
leveres av Garmin, må du også angi rorfeedbacksensorinformasjon ved å installere og koble til en Garmin5
rorfeedback-sensor (anbefalt) eller ved å koble til en
rorfeedback-sensorkabel (selges separat).
Installere en Garmin drivenhet
Følg installasjonsinstruksjonene som fulgte med Garmin
drivenheten for å montere den og koble den til rorkontrollen
og autopilotsystemet.
Korrosjonshemmer
+
MERKNAD
Du bør påføre korrosjonshemmer på driveneheten minst to
ganger i året for å sørge for lang levetid for alle delene.
‐
+
‐
+
‐
Det bør påføres en korrosjonshemmer for maritim bruk på
drivenheten etter at alle tilkoblingene er gjort.
Koble til en eksisterende drivenhet
Du må installere en strømkabel for en drivenhet som ikke er
laget av Garmin, med autopiloten i GHP Reactor Mechanical.
Kabelen selges separat.
Disse instruksjonene gjelder ikke elektromagnetiske drivenheter
(Koble til en elektromagnetisk drivenhet).
1 Bruk om nødvendig installeringsinstruksjonene som fulgte
med drivenheten, for å installere den på båten.
2 Hvis det er koblet kabler til drivenheten, må du koble fra
disse.
3 Se i dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å
finne tilkoblingene på drivenheten.
Koble
strømkabelen for drivenheten (følger ikke med) til
4
drivenheten, basert på ledningsfargene og funksjonene i
tabellen.
Strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
Element Beskrivelse
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Elektromagnet, styrbord
Elektromagnet, babord
Omløpselektromagnet
Kan mangle på enkelte
systemer.
Sekundært styresystem
Kan mangle på enkelte
systemer.
Ledning Farge
À
Á
Â
Drivenhet, positiv (+)
Svart
Drivenhet, negativ (-)
Blå
Kløtsjstrøm (kutt av og tape fast denne ledningen
hvis drivenheten ikke har kløtsj)
Hvit
Kløtsjjording (kutt av og tape fast denne ledningen
hvis drivenheten ikke har kløtsj)
5 Koble strømkabelen til drivenheten til den elektroniske
styringsenheten.
Koble til en elektromagnetisk drivenhet
Du må installere strømkabelen for å bruke en elektromagnetisk
drivenhet med autopilotsystemet i GHP Reactor Mechanical.
Kabelen selges separat.
Disse instruksjonene gjelder kun for elektromagnetiske
drivenheter.
1 Bruk eventuelt installeringsinstruksjonene som fulgte med
den elektromagnetiske drivenheten, for å installere den på
båten.
Hvis
det er koblet kabler til den elektromagnetiske
2
drivenheten, må du koble fra disse.
3 Se i dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å
finne tilkoblingene på den elektromagnetiske drivenheten.
4 Koble den elektromagnetiske strømkabelen (selges separat)
til den elektromagnetiske drivenheten i henhold til
illustrasjonen og tabellene.
Den elektromagnetiske strømkabelen er 0,8 m (2,6 fot), og
den kan ikke forlenges.
6
Ã
Ä
Beskrivelse
Rød
Koble til den positive polen (+) for
elektromagneten på styrbord side.
Hvit/rød
Koble til styrbord nøytralleder (–).
Svart
Koble til den positive polen (+) for
elektromagneten på babord side.
Ledningsfarge Funksjon
Rød
Merknader
Elektromagnetisk strømkabel Selges separat.
Hvit/svart Koble til babord nøytralleder (–).
Blå
Koble til den positive polen (+) for
omløpselektromagneten.
Klipp og fest denne ledningen med tape
dersom systemet ikke har
omløpselektromagnet.
Å
Hvit/blå
Koble til nøytralleder (–) for
omløpselektromagneten.
Klipp og fest denne ledningen med tape
dersom systemet ikke har
omløpselektromagnet.
Æ
I/T
Positiv (+) for den sekundære styringen på
styrbord side (dersom den finnes).
Ç
I/T
Positiv (+) for den sekundære styringen på
babord side (dersom den finnes).
È
I/T
Positiv (+) for den sekundære styringens omløp
(dersom den finnes).
É
I/T
Nøytralleder (–) for den sekundære styringens
(dersom den finnes).
5 Koble den elektromagnetiske strømkabelen til
styringsenheten.
Installere en Garmin rorfeedback-sensor
Hvis du installerte en drivenhet fra Garmin, gis rorfeedback-data
fra drivenheten, og det er ikke nødvendig med en separat
rorfeedback-sensor. Hvis du kobler autopiloten til en drivenhet
som ikke selges av Garmin, må du også installere en
rorfeedback-sensor, for eksempel GRF 10 (selges separat).
Følg installeringsinstruksjonene som følger med rorfeedbacksensoren for GRF, for å koble den til rorkontrollen og
autopilotsystemet.
Koble til en eksisterende rorfeedback-sensor
Hvis du koblet autopiloten til en drivenhet som ikke leveres av
Garmin, og du har tenkt å koble til en rorfeedback-sensor som
ikke leveres av Garmin, må du bruke en rorfeedbacksensorkabel til å koble sensoren til autopiloten i GHP Reactor
Mechanical. Kabelen selges separat.
MERK: Autopiloten i GHP Reactor Mechanical er kun
kompatibel med en typisk tre-terminals rorfeedback-sensor av
potensiometer-typen. Systemet vil ikke fungere med en
frekvensbasert rorfeedback-sensor.
1 Bruk eventuelt installeringsinstruksjonene som fulgte med
rorfeedback-sensoren, for å installere den på båten.
Hvis
det er koblet kabler til rorfeedback-sensoren, må du
2
koble fra kablene.
3 Se i dokumentasjonen fra produsenten av rorfeedbacksensoren for å finne tilkoblingene på rorfeedback-sensoren.
4 Koble strømkabelen for rorfeedbacken (følger ikke med) til
drivenheten, basert på ledningsfargene og funksjonene i
tabellen.
Ledningen kan eventuelt forlenges med en 22 AWG-ledning
(0,33 mm2).
Ledningsfarge
Funksjon
Rød
Rorfeedback, pluss (+)
Svart
Rorfeedback, negativ (-)
Gul
Rorfeedback-visker
5 Koble rorfeedback-kabelen til styringsenheten.
Koble til kursberegningsenheten
1 Før kontaktenden av kabelen for kursberegningsenheten til
den elektroniske styringsenheten, og koble den til.
Før
de oransje og blå ledningene fra den uisolerte delen av
2
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere alarmen (Installere alarmen).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
3 Før de brune og svarte ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere Shadow Drive (Montere Shadow Drive) (valgfritt).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
Hvis du ikke har tenkt å installere Shadow Drive, kan du kutte
og tape de brune og svarte ledningene.
Montere Shadow Drive
MERK: Shadow Drive er valgfritt tilleggsutstyr som bare kan
brukes på båter med hydrauliske styresystemer.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med 28 AWG-ledninger (0,08 mm2).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for alarm Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Hvit (+)
Oransje (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
4 Fest alarmen med kabelstrips eller andre festeanordninger
(ikke inkludert).
NMEA 2000 og autopilotkomponentene
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Du kan koble til rorkontrollen og kursberegningsenheten via et
eksisterende NMEA 2000 nettverk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner du alle
delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken (Bygge et
grunnleggende NMEA 2000 nettverk for autopilotsystemet).
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en GPS-enhet,
til NMEA 2000 nettverket.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet
MERKNAD
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
1 Koble de tre T-kontaktene À sammen ved siden av
hverandre.
Koble Shadow Drive til hydraulikksystemet
Før du kan installere Shadow Drive må du velge et sted for
tilkobling av Shadow Drive til hydraulikkstyresystemet i båten
(Hensyn ved montering av Shadow Drive™).
Bruk hydraulikkontakter (ikke inkludert) til å installere Shadow
Drive på den aktuelle hydraulikkledningen.
Koble Shadow Drive til kursberegningsenheten
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til Shadow Drive.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for
Shadow Drive
Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen Á til en
strømkilde på 9 til 12 VDC likestrøm  gjennom en bryter Ã.
Rød (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
Koble strømkabelen til båtens tenningsbryter hvis det er
mulig, eller før den via en bryter på ledningen (ikke inkludert).
MERK: Den tvinnede avlederen (bar) på NMEA 2000
strømkabelen må kobles til samme jord som den svarte
ledningen på NMEA 2000 strømkabelen.
3 Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.
4 Koble en av de medfølgende NMEA 2000 droppkablene Ä til
en av T-kontaktene og til rorkontrollen Å.
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installere alarmen
Du må velge et monteringssted før du kan montere alarmen
(Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen).
1 Før alarmkabelen til den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten.
7
5 Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten Æ.
6 Koble hann- og hunnterminatorene Ç til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.
Koble autopilotkomponentene til et eksisterende NMEA
2000 nettverk
1 Finn ut hvor du vil koble rorkontrollen À og
kursberegningsenheten Á til det eksisterende NMEA 2000
basisnettverket Â.
Havneveiviser
MERKNAD
Hvis du går gjennom Havneveiviser mens båten ikke er i vannet,
må du sørge for klaring for rorbevegelser, slik at du unngår å
skade roret eller andre objekter.
Du kan gjennomføre Havneveiviser mens båten er i eller ute av
vannet.
Hvis båten er i vannet, må den ligge stille mens du fullfører
veiviseren.
Gå gjennom Havneveiviser
MERKNAD
Hvis båten har servostyring, må du skru på
servostyringssystemet før du utfører Havneveiviser, ellers kan
styresystemet bli skadet.
1 Slå på autopiloten.
2 Der du vil plassere rorkontrollen, kobler du fra én side av en
NMEA 2000 T-tilkobling à fra nettverket.
3 Du kan eventuelt koble en NMEA 2000 forlengelseskabel for
4
5
6
7
basisnettverket (følger ikke med) til siden av den frakoblede
T-kontakten for å utvide NMEA 2000 basisnettverket.
Legg deretter den medfølgende T-kontakten for rorkontrollen
til i NMEA 2000 basisnettverket ved å koble den til siden av
den frakoblede T-kontakten eller forlengelseskabelen for
basisnettverket.
Før den medfølgende droppkabelen Ä til rorkontrollen og til
bunnen av T-kontakten som ble lagt til i trinn 4.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du
bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).
Koble droppkabelen til rorkontrollen og T-kontakten.
Gjenta trinn 2 til 6 for kursberegningsenheten.
Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til autopilotsystemet
Du kan bruke autopilotens avanserte funksjoner ved å koble til
kompatibelt NMEA 2000 ekstrautstyr, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
MERK: Du kan koble ekstrautstyr som ikke er kompatibelt med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 0183).
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.
2 Koble NMEA 2000 ekstrautstyret til T-kontakten ved å følge
instruksjonene som følger med enheten.
Konfigurere autopiloten
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du
bruker Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen til å
konfigurere autopiloten. Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.
8
Du blir spurt om å fullføre en kort oppsettsekvens første gang
du slår på autopiloten.
2 Hvis Havneveiviser ikke starter automatisk etter
oppsettsekvensen, velger du Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
3 Velg fartøytypen.
4 Velg drivenhetsklasse (Velge drivenhetsklassen).
5 Hvis du har en drivenhet som ikke er laget av Garmin, velger
du spenningen og kløtsjspenningen for drivenheten (Velge
spenning og kløtsjspenning for drivenheten).
6 Hvis du har en elektromagnetisk drivenhet, velger du den
elektromagnetiske spenningen og den elektromagnetiske
omløpsventilspenningen (Velge elektromagnetisk spenning
og elektromagnetisk omløpsventilspenning).
7 Om nødvendig aktiverer du Shadow Drive (Aktivere Shadow
Drive).
8 Kalibrer rorsensoren (Kalibrere roret).
9 Hvis du har en drivenhet som ikke er laget av Garmin, må du
tilpasse drivenheten (Tilpasse en eksisterende drivenhet).
10 Test styreretningen (Teste styreretningen).
11 Velg om nødvendig hastighetskilde (Velge hastighetskilde).
12 Bekreft turtelleren om nødvendig (Bekrefte turtelleren).
13 Se gjennom resultatene for Havneveiviser (Se gjennom
resultatene fra Havneveiviser).
Velge drivenhetsklassen
Velg et alternativ på rorkontrollen:
• Hvis du installerte en Garmin drivenhet i klasse A, velger
du Klasse A.
• Hvis du installerte en Garmin drivenhet i klasse B, velger
du Klasse B.
• Hvis du koblet autopiloten til en eksisterende
elektromagnetisk drivenhet, velger du Elektromagnet.
• Hvis du koblet autopiloten til en eksisterende drivenhet
som ikke er laget av Garmin, velger du Annet.
Velge spenning og kløtsjspenning for drivenheten
MERKNAD
Hvis du oppgir feil verdier for spenning og kløtsjspenning for
drivenheten, kan drivenheten bli skadet.
Disse innstillingene gjelder bare for drivenheter som ikke er
laget av Garmin.
1 Ta kontakt med produsenten av drivenheten for å få vite
spenningen og kløtsjspenningen for drivenheten.
2 På rorkontrollen velger du spenningen som er godkjent for
drivenheten.
3 Velg spenningen som er godkjent for drivenhetskløtsjen.
Velge elektromagnetisk spenning og elektromagnetisk
omløpsventilspenning
MERKNAD
Hvis du oppgir feil verdier for den elektromagnetiske spenningen
eller for den elektromagnetiske omløpsventilspenningen for
drivenheten, kan drivenheten bli skadet.
Disse innstillingene gjelder kun for elektromagnetiske
drivenheter.
1 Ta kontakt med produsenten av den elektromagnetiske
drivenheten for å få vite den elektromagnetiske spenningen
og den elektromagnetiske omløpsventilspenningen.
2 På rorkontrollen velger du den spenningen som er godkjent
for den elektromagnetiske drivenheten.
3 Velg den omløpsventilspenningen som er godkjent for den
elektromagnetiske drivenheten.
Kalibrere roret
MERK: Hvis det vises en feil under disse trinnene, kan det
hende at rorfeedback-sensoren har nådd grensen. Hvis dette
skjer, kan det være at rorfeedback-sensoren ikke er riktig
installert. Hvis problemet vedvarer, kan du fortsette kalibreringen
ved å flytte roret til den posisjonen lengst unna som ikke
rapporterer en feil.
1 Plasser roret slik at båten styres maksimalt mot styrbord, og
velg OK.
2 Når kalibreringen for styrbord er ferdig, plasserer du roret slik
at båten styres maksimalt mot babord, og velger OK.
3 Når kalibreringen for babord er ferdig, sentrerer du
rorposisjonen, slipper og velger Start.
Autopiloten tar kontroll over roret.
4 La autopiloten få kalibrere rorvinkelen uten å berøre roret
eller rorkontrollen.
5 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen ikke ble fullført, gjentar du trinn 1 til og
med 4.
• Hvis kalibreringen ble fullført, velger du OK.
Aktivere Shadow Drive
Hvis du installerte autopiloten på en båt med
hydraulikkstyresystem, kan du installere en Garmin Shadow
Drive ventil (selges separat).
Velg et alternativ på rorkontrollen:
• Velg Nei hvis du ikke har installert en Shadow Drive ventil.
• Velg Ja hvis du har installert en Shadow Drive ventil.
Tilpasse en eksisterende drivenhet
MERK: Denne prosessen gjelder ikke elektromagnetiske
drivenheter.
Hvis du koblet autopiloten til en drivenhet som ikke selges av
Garmin, må du tilpasse drivenheten for bruk med
autopilotsystemet.
1 Sentrer rorposisjonen og slipp roret.
2 På rorkontrollen velger du Fortsett.
Autopiloten tar kontroll over roret mens den tilpasser
drivenheten. Det vises en melding på rorkontrollen når
tilpassingen er ferdig.
3 Når tilpassingen er fullført, velger du et alternativ:
• Hvis tilpassingen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis tilpassingen ikke lykkes, gjentar du trinn 1 til 3.
MERK: Om nødvendig kan du finjustere tilpassingen senere
ved hjelp av de avanserte innstillingene (Utføre prosedyrer
for avansert tilpassing av en eksisterende drivenhet).
Teste styreretningen
og
mens båten beveger seg ved lav hastighet.
1 Velg
Når du velger , skal roret svinge båten til venstre. Når du
velger , skal roret svinge båten til høyre.
2 Velg Fortsett.
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen, velger du
Ja.
• Hvis båten styres i feil retning under testen, velger du Nei
og gjentar trinn 1–3.
Velge hastighetskilde
MERK: Denne fremgangsmåten gjelder kun hurtigbåter med
planerende skrog eller deplasementskrog. Den dukker ikke opp
når man konfigurerer autopiloten for en seilbåt.
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet en NMEA 2000 kompatibel motor (eller
motorer) til NMEA 2000 nettverket, velger du Turteller –
NMEA 2000 / egen.
• Hvis NMEA 2000 turtellerdata-kilden er utilgjengelig eller
ubrukelig, velger du GPS som hastighetskilde.
• Hvis du ikke koblet til en NMEA 2000 turteller eller -GPSenhet som hastighetskilde, velger du Ingen.
MERK: Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen
som hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en
turteller via NMEA 2000 eller bruker en GPS-enhet som
hastighetskilde.
Bekrefte turtelleren
Denne fremgangsmåten gjelder kun hurtigbåter med planerende
skrog eller deplasementskrog. Den dukker ikke opp når man
konfigurerer autopiloten for en seilbåt.
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighetskilde.
Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du
turtallavlesningene på rorkontrollen med turtelleren (eller
turtellerne) på båtens dashbord.
Hvis o/min-tallene ikke er riktige, kan det være et problem
med NMEA 2000 hastighetskilden eller tilkoblingen.
Se gjennom resultatene fra Havneveiviser
Rorkontrollen viser verdiene du valgte da du kjørte
Havneveiviser.
1 Gå gjennom resultatene fra Havneveiviser.
2 Velg eventuelle gale verdier, og velg Velg.
3 Rett opp verdien.
4 Gjenta trinn 2–3 for alle gale verdier.
5 Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du
Ferdig.
Sjøforsøksveiviser
Sjøforsøksveiviser konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under
forhold som passer for båten.
Viktige hensyn for Sjøforsøksveiviser
Du må fullføre Sjøforsøksveiviser i stille farvann. Siden stille
farvann er relativt i forhold til størrelsen og fasongen på båten,
må du før du starter Sjøforsøksveiviser, kjøre båten til et sted
der:
• båten ikke gynger hvis du sitter i ro eller beveger deg
langsomt
• båten ikke påvirkes av vinden
Tenk over følgende når du fullfører Sjøforsøksveiviser:
• Vekten på båten må være balansert. Ikke beveg deg rundt i
båten mens du fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
• Seilet må tas ned på seilbåter.
9
• På seilbåter må motoren holdes i en posisjon som driver
båten fremover i en rett linje.
Gå gjennom Sjøforsøksveiviser
1 Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Veivisere > Sjøforsøksveiviser.
3 Konfigurer eventuelt o/min for planing.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter med planende skrog,
der hastighetskilden er satt til Turteller – NMEA 2000 / egen.
4 Konfigurer eventuelt planingshastighet.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter med planende skrog
der hastighetskilden er angitt som GPS.
5 Konfigurer eventuelt den høye o/min-grensen.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter der hastighetskilden
er satt til Turteller – NMEA 2000 / egen eller GPS.
6 Konfigurer eventuelt maksimal hastighet.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter hvor hastighetskilden
er angitt som GPS.
7 Kalibrer kompasset (Kalibrere kompasset).
8 Utfør Autosøk-prosedyren (Gjennomføre prosedyren for
Autosøk).
9 Angi nord (Angi nord) hvis GPS-styrekursinformasjon er
tilgjengelig, eller angi finjustering av styrekurs (Finjustere
styrekursen) hvis GPS-styrekursinformasjon ikke er
tilgjengelig.
Kalibrere kompasset
1 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Kompassoppsett > Kalibrer kompass >
Start.
2 Følg instruksjonene på rorkontrollen til kalibreringen er ferdig,
og pass på at du holder båten så stødig og plan som mulig.
Båten skal ikke krenge under kalibrering.
3 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og
gjentar trinn 1 til og med 3.
Når kalibreringen er fullført, vises kalibreringsverdiene. Du kan
bruke disse verdiene til å vurdere kvaliteten på kalibreringen.
Kompasskalibreringsverdier
Når kalibreringsprosessen for kompasset er fullført, kan du se
på resultatene som vises på rorkontrollen for å se hvor vellykket
kalibreringen var.
Magnetisk miljø: Angir nivået på forvrengningen av Jordens
magnetfelt på monteringsstedet.
• En verdi på 100 angir at enheten ikke opplever noen
magnetiske forstyrrelser på monteringsstedet.
• Hvis verdien er lav, må du kanskje flytte
kursberegningsenheten og kalibrere kompasset om igjen.
• En verdi på 100 er ideell, men ikke nødvendig for at
autopiloten skal fungere riktig. Hvis
kursberegningsenheten er montert i en optimal plassering
på båten, bør du fortsette å konfigurere autopiloten og
evaluere ytelsen på nytt senere.
Rotasjonskvalitet: Representerer hvor plant båten lå under
kompasskalibreringen.
• En verdi på 100 angir at båten ble liggende helt plant
under kompasskalibreringen.
10
• Hvis verdien er lav, må du kanskje kalibrere kompasset på
nytt.
Gjennomføre prosedyren for Autosøk
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
1 Juster gasspaken slik at båten kjører med en typisk cruisefart
som gir reaksjonsfølsom styring.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Tilpassing av autopilot > Autosøk > Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens Autosøk
pågår.
3 Når prosedyren er ferdig, følger du instruksjonene på
skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket, men du
ikke har nådd maksimal cruisefart, øker du hastigheten og
gjentar trinn 1 til 3 til prosedyren for Autosøk er fullført.
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket og du har
nådd maksimal cruisefart, reduserer du hastigheten til den
opprinnelige Autosøk-hastigheten og velger Alternativt
autosøk for å starte en alternativ autosøkprosedyre.
Når prosedyren for Autosøk er fullført, vises
forsterkingsverdiene. Du kan bruke disse verdiene til å vurdere
kvaliteten på prosedyren for Autosøk.
Autosøk forsterkingsverdier
Når prosedyren for autosøk er fullført, kan du se over
forsterkingsverdiene på rorkontrollen. Du kan notere deg disse
tallene for ettertiden hvis du vil kjøre prosedyren for autosøk på
et senere tidspunkt, eller hvis du ønsker å justere innstillingene
for forsterkning manuelt (anbefales ikke) (Justere autopilotens
innstillinger for forsterkning).
Forsterkning: Angir i hvilken grad autopiloten holder kursen, og
hvor aggressivt den svinger.
Motforsterkning: Angir hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuelle overstyringer etter en sving.
Angi nord
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
MERK: Hvis du fulgte retningslinjene da du monterte
kursberegningsenheten, er det ikke sikkert at denne prosedyren
er nødvendig (Hensyn ved montering og tilkobling av
kursberegningsenheten).
Denne prosedyren vises hvis autopiloten er koblet til en valgfri
GPS-enhet (Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til
autopilotsystemet) og enheten har funnet en GPS-posisjon. I
løpet av denne prosedyren bruker autopiloten informasjon om
styrekursen fra GPS-enheten for å kalibrere nord på
autopilotsystemet.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, får du i stedet beskjed
om angi finjustering av styrekursen (Finjustere styrekursen).
1 Kjør båten rett fremover i cruisefart.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Kompassoppsett > Angi nord > Start.
3 Fortsette å kjøre båten i en rett linje ved cruisefart, og følg
instruksjonene på skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen ikke var vellykket, gjentar du trinn 1 til
og med 3.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en GPSenhet (ekstrautstyr) til autopiloten (Koble NMEA 2000
ekstrautstyr til autopilotsystemet). Hvis autopiloten er koblet til
en GPS-enhet som har hentet inn en GPS-posisjon, får du
beskjed om å angi nord i stedet (Angi nord).
1 Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du følger denne fremgangsmåten som en del av
Sjøforsøksveiviser, justerer du innstillingen for finjustering
av styrekurs til den samsvarer med nord på det
magnetiske kompasset.
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Kompassoppsett > Finjustering av
styrekurs. Juster innstillingen for finjustering av styrekurs
til den samsvarer med nord på det magnetiske
kompasset.
Velg
Ferdig.
3
Teste og justere konfigurasjonen
MERKNAD
Test autopiloten med lav fart. Når autopiloten er testet og justert
ved lav fart, tester du den ved høy fart for å simulere normale
driftsforhold.
1 Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold
styrekursen).
Det kan hende at båten svinger litt, men den skal ikke svinge
mye.
2 Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på
virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten
nærme seg og forbli på ønsket styrekurs med minimalt med
overstyring og svinging.
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du
autopilotens hastighetsbegrenser (Justere
hastighetsbegrenserens innstillinger).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke
korrigeres når du svinger, justerer du autopilotens
forsterkning (Justere autopilotens innstillinger for
forsterkning).
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger litt eller ikke i
det hele tatt og båten justerer styrekursen korrekt, er
konfigurasjonen riktig, og det er ikke nødvendig med
ytterligere justeringer.
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Tilpassing av autopilot > Hastighetsbegrenser.
3 Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere
justeringer.
4 Test autopilotkonfigurasjonen.
5 Gjenta trinn 3–4 til du er fornøyd med autopilotens ytelse.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Tilpassing av autopilot > Rorforsterkning.
3 Velg et alternativ etter båttype:
• Hvis du har en seilbåt, en hurtigbåt med
deplasementskrog eller en hurtigbåt med hastighetskilden
satt til Ingen, velger du Forsterkning og justerer i hvilken
grad roret holder styrekursen og svinger.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en seilbåt, en hurtigbåt med
deplasementskrog eller en hurtigbåt med hastighetskilden
satt til Ingen, velger du Motforsterkning og justerer i
hvilken grad roret korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog med
hastighetskilden satt til Turteller – NMEA 2000 / egen
eller GPS, velger du Lav hastighet eller Høy hastighet
og justerer i hvilken grad roret holder kursen og foretar
svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog med
hastighetskilden satt til Turteller – NMEA 2000 / egen
eller GPS, velger du Teller for lav hastighet eller Teller
for høy hastighet for å justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
4 Test autopilotkonfigurasjonen, og gjenta trinn 2 og 3 til du er
fornøyd med autopilotens ytelse.
Avansert konfigurasjon
Avanserte konfigurasjonsalternativer er ikke tilgjengelige på
rorkontrollen under normale bruksforhold. Hvis du vil ha tilgang
til autopilotens avanserte konfigurasjonsinnstillinger, må du først
aktivere Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
Aktivere forhandlerkonfigurasjon
1 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
System > Systeminformasjon.
2 Hold knappen i midten nede i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
3 Velg Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotoppsett for forhandler er tilgjengelig på
skjermbildet Oppsett, er prosedyren vellykket.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre autosøk, kalibrere kompasset og angi nord på
autopiloten uten å kjøre veiviserne. Du kan også definere hver
innstilling individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessen.
Kjøre de automatiske konfigurasjonsprosessene manuelt
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler.
3 Velg en automatisert prosess:
• Velg Kompassoppsett > Kalibrer kompass for å starte
prosedyrene for kompasskalibrering (Kalibrere
kompasset).
11
• Velg Kompassoppsett > Angi nord for å starte
prosedyrene for å angi nord (Angi nord).
• Velg Tilpassing av autopilot > Autosøk for å starte de
automatiske prosedyrene for tilpassing av autopiloten
(Gjennomføre prosedyren for Autosøk).
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
Konfigurering av enkelte konfigurasjonsinnstillinger kan kreve at
du endrer andre innstillinger. Gå gjennom delen Detaljerte
konfigurasjonsinnstillinger (Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger)
før du endrer noen innstillinger.
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler.
3 Velg en innstillingskategori.
4 Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser for hver innstilling i tillegget (Detaljerte
konfigurasjonsinnstillinger).
5 Konfigurer verdien for innstillingen.
Justere innstillingene manuelt for en eksisterende enhet
MERKNAD
Hvis du oppgir feil Drivenhetsspenning, Kløtsjspenning eller
Maks. strøm drivenhet, kan det skade drivenheten.
1 Aktiver forhandlerkonfigurasjon (Aktivere
forhandlerkonfigurasjon).
kan det skade drivenheten, tappe batteriet for strøm raskere enn
vanlig eller føre til at autopiloten fungerer dårlig.
For nesten alle installasjoner med drivenheter som ikke er fra
Garmin, er prosedyren for generell tilpassing som utføres i
Havneveiviser, tilstrekkelig til å kalibrere drivenheten for bruk
med autopilotsystemet. Du bør bare bruke prosedyrene for
avansert tilpassing når du skal gjøre små endringer i
drivenhetens ytelse.
Tilpasse hastigheten på en eksisterende drivenhet
Denne innstillingen gjelder ikke elektromagnetiske drivenheter.
Hastigheten til en drivenhet bestemmer hvor raskt den reagerer
på kommandoer fra autopiloten.
Hvis du velger en for lav hastighetsverdi, vil drivenheten virke
treg og bruke lengre tid på å reagere på kommandoer fra
autopiloten.
Hvis du velger en for høy hastighetsverdi, vil drivenheten
reagere for raskt, noe som kan tvinge roret til stoppene ved høy
hastighet. Dette kan skade drivenheten eller rorstoppene og
tappe batteriet for strøm raskere enn vanlig.
1 Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet > Drivenhetsklasse > Annet > Avansert
tilpassing > Tilpass hastighet.
2 Sentrer rorposisjonen, slipp kontrollen over roret og velg
Start.
Det vises en graf. Den røde linjen À representerer rorets
tiltenkte posisjon. Den blå linjen Á representerer rorets
faktiske posisjon.
2 Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet > Drivenhetsklasse.
3 Velg Annet eller Elektromagnet i samsvar med det som er
valgt i Havneveiviser.
4 Velg et alternativ:
• Velg Generell tilpassing for å kjøre tilpassingsprosedyren
du fullførte under Havneveiviser (Tilpasse en
eksisterende drivenhet), på nytt.
• Velg Drivenhetsspenning for å angi spenningen på
drivenheten i henhold til spesifikasjonene fra produsenten
av drivenheten.
• Velg Kløtsjspenning for å justere kløtsjspenningen i
henhold til spesifikasjonen fra produsenten av
drivenheten.
• Velg Maks. strøm drivenhet for å angi strømverdien for
drivenheten i henhold til spesifikasjonene fra produsenten
av drivenheten.
• Velg Avansert tilpassing for å utføre justeringer av
drivenheten på høyt nivå (Utføre prosedyrer for avansert
tilpassing av en eksisterende drivenhet).
• Velg Fabrikkinnstillinger for å gjenopprette
standardverdiene for den eksisterende drivenheten.
Når du har gjenopprettet standardverdiene for
drivenheten, må du utføre prosedyren Generell
tilpassing (Tilpasse en eksisterende drivenhet).
Hvis du justerer noen av disse verdiene eller kjører noen av
disse tilpassingsprosedyrene, må du utføre autosøkprosedyren
på nytt.
Utføre prosedyrer for avansert tilpassing av en eksisterende
drivenhet
MERKNAD
Du bør bare utføre disse prosedyrene hvis du fullt ut forstår
konseptene hastighet for drivenheten og feiltoleranse slik de er
definert nedenfor. Hvis du konfigurerer disse innstillingene feil,
12
3 Velg Tilpass, og følg med på grafen.
• Rorets tiltenkte posisjon (indikert med den røde linjen)
flyttes fra +5° til -5° hver gang du velger Tilpass, og
drivenheten styrer roret deretter (indikert med den blå
linjen).
• Hvis drivenhetens hastighet er satt for lavt, reagerer den
sakte. Når du har valgt Tilpass, tegner den blå linjen en
stor helling  til den røde linjen.
• Hvis drivenhetens hastighet er satt for høyt, reagerer den
umiddelbart, noe raskt som kan tvinge roret til stoppene.
Når du har valgt Tilpass, tegner den blå linjen en hard rett
linje som treffer den røde linjen uten en helling Ã.
• Hvis hastigheten til drivenheten er riktig konfigurert,
reagerer den raskt, og deretter stopper den kontrollert.
Når du har valgt Tilpass, tegner den blå linjen en rett linje
som har en liten helling Ä i det den nærmer seg den røde
linjen.
• Den ideelle konfigurasjonen av feiltoleransen holder feltet
Rorfeil ved rundt 0,5 % mens feltet Strøm til drivenhet blir
værende på 0 % i 30 sekunder eller mer.
7 Velg eventuelt et alternativ:
• Hvis drivenhetens feiltoleranse er angitt for lavt, velger du
Juster, øker verdien og gjentar trinn 3–6.
• Hvis drivenhetens feiltoleranse er angitt for høyt, velger du
Juster, reduserer verdien og gjentar trinn 3–6.
8 Når feiltoleransen for drivenheten er riktig tilpasset, velger du
Tilbake.
Tillegg
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183 enheten til
rorkontrollen.
4 Om nødvendig velger du Juster.
5 Velg et alternativ:
• Hvis drivenhetens hastighet er satt for lavt, øker du
verdien og gjentar trinn 3.
• Hvis drivenhetens hastighet er satt for høyt, reduserer du
verdien og gjentar trinn 3.
6 Når hastigheten til drivenheten er riktig tilpasset, velger du
Ferdig.
Tilpasse feiltoleransen på en eksisterende drivenhet
Hvis du har en drivenhet som ikke er laget av Garmin, kan du
om nødvendig justere feiltoleransen på den eksisterende
driveneheten.
Feiltoleransen for drivenheten bestemmer hvor mye feil
autopiloten tillater før den justerer drivenheten.
Hvis du angir feiltoleransen for lavt, reagerer drivenheten på de
minste avvik fra kursen. Dette gjør at drivenheten må jobbe mer,
noe som kan tappe batteriet for strøm raskere enn vanlig.
Hvis du angir feiltoleransen for høy, vil ikke drivenheten reagere
før du er betydelig ute av kurs. Dette gjør at Hold styrekursen
blir mindre pålitelig, og det kan gi unødvendig store korrigeringer
av kursen.
1 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet > Drivenhetsklasse.
2 Velg Annet eller Elektromagnet i samsvar med det du valgte
i Havneveiviser.
3 Velg Avansert tilpassing > Tilpass feiltoleranse.
4 Sentrer rorposisjonen, slipp kontrollen over roret og velg
Start.
5 Velg Tilpass.
Rorposisjonen beveger seg fra +5° til -5° hver gang du velger
Tilpass, og drivenheten styrer roret deretter.
6 Når drivenheten har stoppet, følger du med på feltene Rorfeil
og Strøm til drivenhet i 30 sekunder.
• Hvis feltet Strøm til drivenhet svinger, er feiltoleransen
angitt for lavt.
• Hvis feltet Strøm til drivenhet blir værende på 0 %, men
feltet Rorfeil viser en feilprosent på 1 % eller mer, er
feiltoleransen angitt for høyt.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én utgående
(Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheten være koblet til felles jord.
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll
– Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funksjon for ledning for
NMEA 0183 kompatibel
enhet
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående og
to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
(Tx/A) fra rorkontrollen. La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen forbli utilkoblet.
13
Spesifikasjoner
Kursberegningsenhet
À
Á
Â
Ã
Spesifikasjon
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm
(6,7 × 3,5 × 2 tommer)
Vekt
200 g (7 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Lengde på kabel for
kursberegningsenhet
5 m (16 fot)
Inngangsspenning for NMEA
2000
Fra 9 til 16 VDC
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
NMEA 0183 kompatibel enhet
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – Funksjon for ledning for
Funksjon
NMEA 0183 kompatibel
enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Elektronisk styringsenhet
I/T
Strøm
Spesifikasjon
Mål
I/T
NMEA 0183 jord
Mål (B × H × D)
Blå – Tx/A (+)
Rx
168 × 117 × 51 mm
(6,6 × 4,6 × 2 tommer)
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Vekt
680 g (24 oz)
Tx/A (+)
Temperaturområde
Fra -15 til 60°C (fra 5 til 140°F)
Tx/B (-)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Lengde på strømkabel
2,7 m (9 fot)
Inngangsspenning
Fra 11,5 til 30 VDC
Sikring
40 A, bladtype
Hovedstrømforbruk
1 A (ikke inkludert drivenheten)
Brun – Rx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående linje (Rx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den bruke ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen. Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Rorkontroll
Spesifikasjon
Mål
Mål uten soldeksel
(H × B × D)
110 x 115 x 30 mm
(4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Mål med soldeksel
(H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm
(4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
Vekt uten soldeksel
247 g (8,71 oz)
Vekt med soldeksel
283 g (9,98 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Trygg avstand fra et kompass 209 mm (8,25 tommer)
À
Á
Â
Ã
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat
Objektiv: glass behandlet mot
blendende lys
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Strømforbruk
Maks 2,5 W
Maks spenning for enhet
32 VDC
Funksjon for ledning
for NMEA 0183
kompatibel enhet
Inngangsspenning for NMEA
2000
9 til 16 VDC
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA ved 9 VDC)
I/T
Strøm
Grønn – Rx/B (-) (koblet til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll –
Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående linje (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
14
Alarm
Spesifikasjon
Mål
Mål (L × diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tomme)
Vekt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
NMEA 2000 PGN-informasjon
Type
gsv
Kursberegningsenhet
Type
PGN
Setning
rmc
Beskrivelse
bod
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
bwc
059904 ISO-forespørsel
dtm
060928 ISO-adressekrav
gll
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
rmb
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
vhw
126996 Produktinformasjon
mwv
127257 Send/motta stillingsdata
xte
127251 Send/motta svinggrad
Bare send
127245 Rordata
Feil- og advarselsmeldinger
Bare send
127250 Fartøykurs
Feilmelding
Årsak
Autopilothandling
Bare motta
127245 Rordata
Bare motta
127258 Magnetisk variasjon
Lav spenning i den
elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen til
pumpen har sunket til
under 10 VDC i mer enn 6
sekunder.
• Alarmen lyder i
5 sekunder
• Normal drift
fortsetter
Autopiloten mottar ikke
navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.
Autopiloten mottar ikke
• Alarmen lyder i
lenger gyldige
5 sekunder
navigasjonsdata under en • Autopiloten går
Rute til-manøver.
til Hold
Denne meldingen vises
styrekursen
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren
før autopiloten deaktiveres.
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Rorkontrollen har mistet
tilkoblingen til
kursberegningsenheten.
I/T
Tapt vinddata (bare
seilbåt)
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige data.
• Alarmen lyder i
5 sekunder
• Autopiloten går
til Hold
styrekursen
Lav GHC™forsyningsspenning
Forsyningsspenningsnivået I/T
har sunket under verdien
som er angitt i menyen for
lavspenningsalarm.
Feil: Høy spenning i
den elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen til
pumpen har steget over
33,5 VDC.
Feil: Spenningen i den
elektroniske
styringsenheten har
sunket raskt
Spenningen i den
• Alarmen lyder i
elektroniske
5 sekunder
styringsenheten har sunket • Denne feilen
raskt under 7,0 VDC.
løses når
spenningen i
den elektroniske
styringsenheten
stiger over
7,3 VDC.
Feil: Høy temperatur i
den elektroniske
styringsenheten
Temperaturen i den
• Alarmen lyder i
elektroniske
fem sekunder
styringsenheten har steget • Den
over 100 °C (212 °F).
elektroniske
styringsenheten
slås av
Feil: Tapt
kommunikasjon mellom
den elektroniske
styringsenheten og
kursberegningsenheten
(når autopiloten er
aktivert)
Det har oppstått et
• Rorkontrollen
tidsavbrudd for
piper, og
kommunikasjon mellom
autopiloten går
kursberegningsenheten og
til ventemodus.
pumpen.
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
130306 Vinddata
Rorkontroll
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Bare send
128259 Fart i vann
129025 Posisjon – rask oppdatering
129026 COG & SOG – rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
Bare motta
127245 Rordata
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametre – rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon – rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306 Vinddata
130576 Status for lite fartøy
Informasjon om NMEA 0183
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.
Type
Setning
Send
hdg
Motta
wpl
gga
grme
gsa
• Alarmen lyder i
5 sekunder
• Den
elektroniske
styringsenheten
slås av
Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere,
kan du justere alle innstillinger manuelt for å finjustere
autopiloten.
15
Du får tilgang til avanserte konfigurasjonsinnstillinger via
Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon). Du har
tilgang til brukerbestemte innstillinger under vanlig bruk av
autopiloten. Du finner mer informasjon i konfigurasjonsdelen i
brukerveiledningen som fulgte med autopiloten.
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det
hende at noen innstillinger ikke vises.
MERK: Hver gang du endrer til innstillingen Hastighetskilde på
en hurtigbåt, må du kontrollere innstillingene Bekreft turteller,
Lav o/min-grense, Høy o/min-grense, O/min for planing,
Planingshastighet eller Maksimal hastighet der dette er aktuelt,
før du utfører autosøkprosedyren (Gjennomføre prosedyren for
Autosøk).
Lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for lave
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
under planingshastighet.
Teller for lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for lave hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører under planingshastighet.
Høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for høye
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
over planingshastighet.
Teller for høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for høye hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører over planingshastighet.
Søkeinnstillinger for autopilot
Slik åpner du de generelle søkeinnstillingene for autopiloten:
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler.
Hastighetsbegrenser: Her kan du begrense hastigheten på
svinger som kontrolleres av autopiloten. Du kan øke
prosenttallet for å begrense krappheten på svingen, og
redusere den for å tillate krappere svinger.
Innstillinger for styresystem
Slik åpner du innstillingene for styresystem: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet.
Bekreft styreretning: Her kan du angi retningen roret må
bevege seg i for å kunne snu fartøyet mot babord og mot
styrbord. Du kan teste og reversere styreretningen hvis det er
nødvendig.
Innstillinger for hastighetskilde
MERK: Innstillingene for hastighetskilde er bare tilgjengelige for
hurtigbåter.
Slik åpner du innstillingene for hastighetskilde: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
hastighetskilde.
Hastighetskilde: Her kan du velge hastighetskilden.
Bekreft turteller: Her kan du sammenligne turavlesningene på
rorkontrollen med turtellerne på båtens dashbord.
O/min for planing: Her kan du justere turavlesningen på
rorkontrollen når båten går fra deplasement til
planingshastighet. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien
på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Planingshastighet: Her kan du justere planingshastigheten til
båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.
Lav o/min-grense: Her kan du justere det laveste turtallpunktet
for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.
Høy o/min-grense: Her kan du justere det høyeste
turtallpunktet for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Maksimal hastighet: Her kan du justere båtens
maksimumshastighet. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Innstillinger for rorforsterkning
MERK: Hvis disse verdiene angis for høyt eller lavt, kan
autopiloten bli overaktiv og konstant forsøker å justere kursen
ved selv det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake
overdreven slitasje på pumpen og tappe batteriet for
batteristrøm raskere enn normalt.
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Rorforsterkning.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare for seilbåter, hurtigbåter
med deplasementskrog og hurtigbåter der hastighetskilden er
angitt som Ingen.
Forsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger.
Motforsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen. Hvis denne verdien angis for lavt,
kan autopiloten overstyre en sving mens den forsøker å rette
opp den opprinnelige svingen.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare for hurtigbåter med
planende skrog med en hastighetskilde angitt til Turteller –
NMEA 2000 / egen eller GPS.
16
Innstillinger for rorsensor
MERK: Innstillingene for rorsensor gjelder bare når det er koblet
en rorsensor til autopilotsystemet.
Slik åpner du innstillingene for rorsensor: Velg Meny > Oppsett
> Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet > Oppsett av rorsensor.
Maks. babordvinkel: Her kan du angi vinkelen roret svinger
lengst mot babord med.
Maks. styrbordvinkel: Her kan du angi vinkelen roret svinger
lengst mot styrbord med.
Kalibrer rorsensor: Starter en prosedyre som etablerer det
maksimale bevegelsesspekteret til roret og kalibrerer
rorposisjonssensoren. Hvis det oppstår en feil under
kalibreringen, har rorposisjonssensoren sannsynligvis nådd
grensen. Det kan hende at sensoren ikke er installert på riktig
måte. Hvis problemet vedvarer, kan du omgå feilen ved å
flytte roret til den posisjonen lengst unna som ikke
rapporterer en feil.
Kalibrer rorsentrering: Starter en prosedyre som går ut på å
finne rorets midtpunkt. Du kan bruke denne
kalibreringsprosedyren dersom rorposisjonsindikatoren på
skjermen ikke samsvarer med det faktiske midtpunktet til
roret.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support
for å få informasjon om innenlandsk support.
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™, Reactor™ og Shadow Drive™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising