Garmin | GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Pokyny pro instalaci

Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Pokyny pro instalaci
Mechanický GHP™
Reactor
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Autopilot je nástroj, který zlepšuje vaše možnosti obsluhy
lodi. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz lodi.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo
bez dozoru.
Vždy buďte připraveni neprodleně převzít manuální řízení lodi.
Naučte se používat autopilota na klidné a bezpečné vodě.
Při používání autopilota blízko nebezpečných míst ve vodě, jako
jsou například doky, pilíře a jiné lodi, buďte opatrní.
UPOZORNĚNÍ
Při použití dávejte pozor na rozpálený motor a
elektromagnetické součásti a nezapomínejte na nebezpečí
zachycení pohyblivými součástmi.
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
POZNÁMKA
Aby nedošlo k poškození lodi, je třeba, aby systém autopilota
nainstaloval zkušený námořní technik. Pro řádnou instalaci jsou
nutné specifické znalosti součástí hydraulického řízení a
námořních elektrických systémů.
Příprava instalace
Systém autopilota se skládá z několika částí. Před instalací si
důkladně prostudujte postup upevnění jednotlivých částí a
požadavky na připojení. Abyste dokázali správně naplánovat
rozvržení instalace na lodi, je třeba, abyste porozuměli funkci
jednotlivých součástí.
Požadavky na upevnění a připojení lépe pochopíte, když si
prostudujete část (Schéma napájení a přenosu dat).
Při plánování instalace si jednotlivé součásti rozložte přímo na
lodi, abyste viděli, zda jsou propojovací kabely dostatečně
dlouhé. V případě potřeby pořiďte prodlužovací kabely
(prodávají se samostatně), které jsou dostupné u místního
prodejce Garmin nebo na stránkách www.garmin.com.
Poznamenejte si sériová čísla jednotlivých součástí pro případ
registrace a záruky.
®
Potřebné nástroje
• Ochranné brýle
Květen 2015
• Vrtačka a spirálové vrtáky
• Pila nebo vykružovačka schopná vytvořit otvor o průměru
90 mm (3,5 palců)
• Nástroj na stříhání/odizolování kabelu
• Plochý a křížový šroubovák
• Kabelové svorky
• Voděodolné kabelové konektory (koncovky) nebo smršťovací
izolační trubice a horkovzdušná pistole
• Tmel pro lodě
• Přenosný nebo kapesní kompas (kontrola magnetického
rušení)
• Protizasekávací lubrikant (volitelný)
POZNÁMKA: Ke hlavním součástem systému autopilota jsou
dodávány upevňovací šrouby. Pokud dodané šrouby
neodpovídají příslušnému typu povrchu, musíte použít vlastní
šrouby odpovídajícího typu.
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
Součásti autopilota jsou připojeny k napájení a propojeny
navzájem pomocí přiložených kabelů. Před upevněním a
propojením jednotlivých součástí zkontrolujte, zda jsou umístěny
ve vhodné pozici a zda k nim požadované kabely dosáhnou.
Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání kormidla
POZNÁMKA
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám. Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu. Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo může za provozních podmínek způsobit
poruchu zařízení. Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.
Montážní povrch musí být rovný, aby nedošlo při montáži
k poškození zařízení.
Přiložený instalační materiál a šablonu lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky. Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby působilo dojmem zarovnání s přední
stranou palubní desky, je nutné u prodejce Garmin zakoupit
sadu pro plochou montáž (doporučuje se profesionální
instalace).
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.
• Místo montáže by mělo být v úrovni očí nebo pod ní, aby
poskytovalo optimální zobrazení během řízení lodi.
• Místo montáže by mělo umožňovat snadný přístup
k tlačítkům zařízení.
• Montážní plocha musí být dostatečně pevná, aby udržela
hmotnost přístroje a chránila přístroj před nadměrnými
vibracemi nebo nárazy.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
• Prostor za montážní plochou musí poskytovat prostor pro
vedení a připojení kabelů.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování ovládání kormidla
• Ovládání kormidla musí být připojeno k síti NMEA 2000 .
• Volitelná zařízení NMEA 0183, například snímače rychlosti
větru či vody nebo zařízení GPS, lze k ovládání kormidla
připojit prostřednictvím datového kabelu (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183).
®
®
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU
• CCU je hlavní snímač systému autopilota řady Mechanický
GHP Reactor. Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, zvažte při
volbě vhodného místa tyto pokyny.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01769-81_0A
◦ Pomocí kapesního kompasu zkontrolujte magnetické
rušení v místě, kam chcete jednotku CCU upevnit.
Pokud se ručička kompasu v místě plánované instalace
jednotky CCU pohne, dochází zde k magnetickému
rušení. Vyberte jiné místo a znovu je zkontrolujte.
◦ Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud jednotku CCU
umístíte na pevný povrch.
◦ Jednotku CCU lze na lodi instalovat libovolným směrem.
Pokud však při výběru vhodného umístění dodržíte
následující pokyny, můžete se vyhnout nutnosti určování
severu během procesu nastavení (volitelné).
◦ Konektory jednotky CCU musí směřovat k přídi.
◦ Základna jednotky CCU musí být ve správném úhlu
s osami natočení a náklonu lodě.
◦ Jednotku CCU je třeba umístit do blízkosti středu
otáčení lodě, případně mírně dopředu.
• Kabel jednotky CCU propojuje jednotku CCU s jednotkou
ECU. Jeho délka je 5 m (16 stop).
◦ Pokud není možné upevnit jednotku CCU do 5 m (16 stop)
od jednotky ECU, můžete zakoupit prodlužovací kabel
u svého místního prodejce Garmin nebo na stránkách
www.garmin.com.
◦ Kabel nelze zkracovat.
Určení nejlepší pozice pro upevnění
1 Vyhledejte všechna místa vhodná pro upevnění jednotky
CCU, kde se ve vzdálenosti do 60 cm (2 stopy) nenacházejí
žádné železné předměty, magnety a vysokonapěťové vodiče.
Velký magnet, například reproduktor subwooferu, musí být
vzdálen minimálně 1,5 m (5 stop).
2 Určete střed otáčení lodě a změřte vzdálenost mezi tímto
bodem a jednotlivými vhodnými místy nalezenými v kroku 1.
3 Vyberte místo nejblíže středu otáčení lodě.
Pokud je střed otáčení lodě vzdálen přibližně stejně od více
míst, vybírejte podle následujících kritérií:
• Co nejblíže středové osy lodě
• V dolní části lodě
• Blíže k přední části lodě
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky ECU
• Jednotku ECU lze upevnit na rovný povrch libovolným
směrem.
• Upevňovací šrouby jsou součástí balení jednotky ECU,
pokud však tyto šrouby neodpovídají typu montážního
povrchu, použijte vlastní šrouby vhodného typu.
• Jednotku ECU je třeba umístit do vzdálenosti maximálně
0,5 m (19 palců) od hnací jednotky.
◦ Kabely propojující jednotku ECU s hnací jednotkou nelze
prodloužit.
• Jednotku ECU je třeba namontovat na místo, kde nebude
ponořena do vody a kde ji voda nemůže spláchnout.
• Napájecí kabel jednotky ECU se připojuje k lodní baterii a lze
jej podle potřeby prodloužit (Prodloužení napájecího kabelu).
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a zapojení hnací
jednotky
• Pokud na lodi nemáte nainstalovánu odpovídající hnací
jednotku, je třeba takovou jednotku pořídit (prodává se
samostatně) a nechat ji odborně nainstalovat, aby bylo
zajištěno správné řízení lodi.
• Hnací jednotku je nutné nainstalovat dříve, než trvale
upevníte jednotku ECU.
• Kabely připojené k hnací jednotce nelze prodlužovat.
• Pokud se připojujete ke stávající hnací jednotce (jiné značky
než Garmin), je nutné použít napájecí kabel hnací jednotky
2
(prodává se samostatně), který přizpůsobí hnací jednotku pro
použití s autopilotem (Připojení ke stávající hnací jednotce).
◦ Napájecí kabel hnací jednotky nelze prodlužovat.
• Pokud se připojujete k elektromagnetické hnací jednotce, je
nutné použít elektromagnetický napájecí kabel (prodává se
samostatně), který přizpůsobí elektromagnetickou hnací
jednotku pro použití s autopilotem (Připojení k solenoidové
hnací jednotce).
◦ Elektromagnetický napájecí kabel nelze prodlužovat.
• Pokud se připojujete k hnací jednotce jiné značky než
Garmin, je také nutné nainstalovat snímač zpětné vazby
kormidla, například Garmin GRF™ 10, nebo připojit stávající
snímač zpětné vazby kormidla pomocí kabelu snímače
zpětné vazby kormidla (prodává se samostatně).
POZNÁMKA: Autopilot Mechanický GHP Reactor GHP je
kompatibilní pouze s běžným tříkoncovkovým snímačem
zpětné vazby kormidla potenciometrového typu. Systém
nefunguje s frekvenčním snímačem zpětné vazby kormidla.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži systému Shadow Drive™
POZNÁMKA: Shadow Drive je snímač, který se instaluje do
vedení hydrauliky systému lodního řízení. Tento snímač
rozpozná, když převezmete ruční ovládání kormidla, a vypne
ovládání pomocí autopilota. Jedná se o volitelné příslušenství,
které se používá pouze u lodí s hydraulickým systémem řízení.
• Systém Shadow Drive je třeba pevně upevnit pomocí
kabelových svorek vodorovně a co nejrovněji.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit do vzdálenosti
minimálně 305 mm (12 palců) od magnetických prvků nebo
zařízení, například reproduktorů nebo elektrických motorů.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit blíže ke kormidlu než
k čerpadlu.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit níže než kormidlo, ale
výše než čerpadlo.
• Systém Shadow Drive nesmí být upevněn přímo
k upevňovacím prvkům na zadní straně kormidla. Mezi
upevněním na kormidle a systémem Shadow Drive musí být
vzdálenost jedné hadice.
• Systém Shadow Drive nesmí být připojen přímo ke konektoru
typu T v hydraulickém potrubí. Mezi konektorem typu T a
systémem Shadow Drive musí být vzdálenost jedné hadice.
• V instalaci s jedním kormidlem se nesmí mezi kormidlem a
systémem Shadow Drive nacházet konektor typu T.
• V instalaci se dvěma kormidly musí být systém Shadow Drive
nainstalován mezi čerpadlo a konektor typu T, který vede
k hornímu a dolnímu kormidlu; blíže ke kormidlu než ke
konektoru typu T.
• Systém Shadow Drive musí být nainstalován do vedení
pravoboku nebo levoboku.
Systém Shadow Drive nesmí být nainstalován do zpětného
vedení ani do vysokotlakého vedení.
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
alarmu
• Alarm je třeba upevnit do blízkosti stanice hlavního kormidla.
• Alarm je možné upevnit pod palubní desku.
• V případě potřeby je možné vedení alarmu prodloužit pomocí
kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 2000
• Jednotka CCU a ovládání kormidla se musí připojit k síti
NMEA 2000.
• Pokud na lodi síť NMEA 2000 dosud nemáte, můžete ji
vytvořit pomocí přiložených kabelů a konektorů NMEA 2000
(Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota).
• Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete do sítě
NMEA 2000 připojit volitelná zařízení NMEA 2000, například
snímač rychlosti větru či vody nebo zařízení GPS.
Položka Popis
È
Toto schéma zobrazuje pouze elektrické
zapojení hnací jednotky (prodává se
samostatně). Podrobné pokyny pro instalaci
jsou přiloženy k hnací jednotce.
Pokud zakoupíte hnací jednotku u společnosti
Garmin, je součástí dodávky i nezbytný napájecí
kabel a kabel zpětné vazby.
Napájecí
kabel a
kabel
zpětné
vazby hnací
jednotky
Napájecí kabel hnací jednotky nelze přeříznout
ani prodloužit. Pokud používáte autopilota
s hnací jednotkou, kterou neprodává společnost
Garmin, musí být použit napájecí kabel hnací
jednotky (prodáván samostatně) (Připojení ke
stávající hnací jednotce).
Pokud používáte autopilota se solenoidovou
hnací jednotkou, musí být použit napájecí kabel
solenoidu (prodáván samostatně) (Připojení
k solenoidové hnací jednotce).
Pokud používáte autopilota s hnací jednotkou,
kterou neprodává společnost Garmin, nebo
s elektromagnetickou hnací jednotkou, musíte
rovněž instalovat snímač pro zpětnou vazbu
pozice kormidla Garmin (doporučeno) nebo
připojit stávající snímač pro zpětnou vazbu
pozice kormidla pomocí kabelu pro zpětnou
vazbu pozice kormidla (prodáván samostatně)
(Montáž hnací jednotky).
Alarm
Alarm poskytuje zvukové alarmy ze systému
autopilota a musí být instalován poblíž ovládání
kormidla (Montáž alarmu).
Schéma napájení a přenosu dat
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.
É
POWER DRIVE
CCU
Důležitá pravidla
Hnací
jednotka
FEEDBACK
Schéma součástí
Schéma pro jednoduché kormidlo
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Důležitá pravidla
Ovládání
kormidla
Datový
kabel pro
ovládání
kormidla
Tento kabel musí být instalován, pouze pokud
připojujete autopilota k volitelným zařízením
NMEA 0183, například snímači větru, snímači
vodního proudu či zařízení GPSCo je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183.
Napájecí
kabel
NMEA
2000
Tento kabel musí být instalován, pouze pokud
vytváříte síť NMEA 2000. Tento kabel
neinstalujte, pokud již na lodi existuje síť NMEA
2000.
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být připojen
ke zdroji napájení 9 až 16 V stejnosměrné.
Síť NMEA
2000
Ovládání kormidla a jednotka CCU musí být
připojeny k síti NMEA 2000 pomocí dodaných
konektorů T (Co je třeba vzít v úvahu při
připojování zařízení NMEA 2000).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000, můžete
ji vytvořit pomocí dodaných kabelů a konektorů
(Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém
autopilota).
ECU
Jednotka
CCU
Jednotku CCU lze instalovat na nepotopené
místo poblíž středu lodi v libovolném směru. (Co
je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění
a připojení jednotky CCU).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo zdroje
magnetického rušení.
Napájecí
kabel
jednotky
ECU
Jednotka ECU musí být připojena ke zdroji
napájení 12 až 24 V stejnosměrné. Pokud
potřebujete kabel prodloužit, použijte kabel
odpovídající tloušťky (Prodloužení napájecího
kabelu).
Kabel
jednotky
CCU
Potřebujete-li prodloužit tento kabel, aby dosáhl
k jednotce ECU, může být nezbytné použít
prodloužení (prodávané samostatně) (Co je
třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU).
Tento kabel se připojuje k alarmu.
POZNÁMKA: Toto schéma je určeno pouze pro potřeby
plánování. V případě potřeby naleznete konkrétní schémata
zapojení v podrobných instalačních pokynech u jednotlivých
součástí.
Položka Popis
À
Á
Důležitá pravidla
Ovládání
kormidla
Baterie 12 až
24 V
(stejnosměrný
proud)
Jednotka ECU musí být připojena ke zdroji
napájení 12 až 24 V stejnosměrné. Pokud
potřebujete kabel prodloužit, použijte kabel
odpovídající tloušťky (Prodloužení
napájecího kabelu).
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být
připojen ke zdroji napájení 9 až 16 V
stejnosměrné.
3
Položka Popis
Â
Ã
Ä
Å
Jednotka CCU
Hnací jednotka
Důležitá pravidla
Jednotku CCU lze instalovat na
nepotopené místo poblíž středu lodi
v libovolném směru. (Co je třeba vzít
v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo
zdroje magnetického rušení.
Napájecí kabel hnací jednotky nelze
přeříznout ani prodloužit.
Pokud používáte autopilota s hnací
jednotkou, kterou neprodává společnost
Garmin, musí být použit napájecí kabel
hnací jednotky (prodáván samostatně)
(Připojení ke stávající hnací jednotce).
Pokud používáte autopilota
se solenoidovou hnací jednotkou, musí být
použit napájecí kabel solenoidu (prodáván
samostatně) (Připojení k solenoidové hnací
jednotce).
ECU
Síť NMEA 2000
Ovládání kormidla a jednotka CCU musí
být připojeny k síti NMEA 2000 pomocí
dodaných konektorů T (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota).
Postup instalace
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
2 Šablonu pevně připevněte na instalačním místě.
3 Chcete-li raději vyříznout otvor vykružovačkou namísto
90 mm (3,5 palce) pilou na otvory, začněte řezání montážní
plochy vyvrtáním pilotního otvoru 10 mm (3/8 palců) vrtákem,
jak je uvedeno na šabloně
4 Pomocí vykružovačky nebo pily vyřízněte montážní plochu
podél vnitřní přerušované čáry označené na šabloně.
5 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
Vložte
ovládání kormidla do výřezu a ověřte si, zda se
6
montážní otvory na šabloně nacházejí na správných místech.
7 Pokud montážní otvory nejsou správné, označte správná
místa pro čtyři montážní otvory.
8 Vyjměte ovládání kormidla z výřezu.
9 Vyvrtejte čtyři 2,8mm (7/64palcové) pilotní otvory.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
nástroj pro zahloubení, jak je uvedeno v upozornění.
10 Vyjměte zbytek šablony.
11 Nainstalujte těsnění na zadní stranu zařízení.
Kolem těsnění můžete nanést trochu lodního tmelu, aby
nezatékalo do palubní desky (volitelné).
12 Vložte ovládání kormidla do výřezu.
13 Bezpečně upevněte ovládání kormidla na montážní ploše
pomocí dodaných šroubů.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
trochu protizasekávacího lubrikantu, jak je uvedeno
v upozornění.
14 Zaklapněte dekorativní rámeček À na místo.
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Jakmile na lodi instalaci autopilota naplánujete a ověříte
možnosti upevnění a kapacitu kabelů, můžete přejít k montáži a
připojení.
Instalace ovládání kormidla
Ovládání kormidla se instaluje zapuštěním do palubní desky
v blízkosti kormidla a připojením k síti NMEA 2000.
Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete připojit
zařízení kompatibilní se systémem NMEA 2000 nebo systémem
NMEA 0183, například snímač rychlosti větru či vody nebo
zařízení GPS, do sítě NMEA 2000 nebo ke kormidlu
prostřednictvím systému NMEA 0183.
Upevnění ovládání kormidla
POZNÁMKA
Pokud montujete zařízení do skelné vaty, doporučuje se při
vrtání čtyř zkušebních otvorů použít záhlubník a vyvrtat válcové
zahloubení pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To
pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při
utahování šroubů.
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout. Garmin doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.
Než ovládání kormidla upevníte, vyberte vhodnou pozici pro
upevnění (Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání
kormidla).
1 Seřízněte šablonu a zkontrolujte, zda se hodí na místo, kde
chcete provést montáž.
Šablona pro zapuštěnou montáž ovládání kormidla je
součástí balení produktu.
4
Montáž jednotky CCU
1 Určete místo montáže.
2 S použitím jednotky CCU jako šablony označte umístění
dvou hlavních otvorů na montážním povrchu.
3 Pomocí 3mm (1/8palcového) vrtáku navrtejte vodicí otvory.
4 Pomocí přiložených šroubů upevněte jednotku CCU
k montážnímu povrchu.
Montáž jednotky ECU
Montáž jednotky ECU
Před montáží jednotky ECU musíte vybrat umístění a určit
správný hardware pro montáž (Co je třeba vzít v úvahu ohledně
upevnění a připojení jednotky ECU).
1 Podržte jednotku ECU v místě zamýšlené montáže a označte
umístění montážních otvorů na montážním povrchu, přičemž
jednotku ECU použijete jako šablonu.
2 Za použití spirálových vrtáků vhodných pro daný montážní
povrch a zvolený hardware pro montáž vyvrtejte do
montážního povrchu čtyři otvory.
3 Upevněte jednotku ECU k montážnímu povrchu pomocí
zvoleného hardwaru pro montáž.
Připojení ECU k napájení
Položka
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.
Å
Æ
Pokud je to možné, měli byste napájecí kabel ECU připojit přímo
k baterii lodi. Ačkoli se to nedoporučuje, pokud připojujete
napájecí kabel k terminálu nebo jinému zdroji, musíte jej připojit
přes pojistku 40 A.
Pokud plánujete napájení ECU vést přes přerušovač nebo
spínač v blízkosti kormidla, měli byste místo prodlužování
napájecího kabelu ECU zvážit použití relé a ovládacího kabelu
odpovídající velikosti.
1 Konec napájecího kabelu ECU s konektorovou koncovkou
veďte k ECU, ale nepřipojujte jej k ECU.
2 Konec napájecího kabelu ECU s neizolovaným vodičem
veďte k baterii lodi.
Pokud není kabel dostatečně dlouhý, lze jej prodloužit
(Prodloužení napájecího kabelu).
3 Připojte černý kabel (-) k zápornému pólu (-) baterie a
červený kabel (+) připojte ke kladnému pólu (+) baterie.
4 Po montáži všech ostatních součástek autopilota, připojte
napájecí kabel k ECU.
Prodloužení napájecího kabelu
V případě potřeby lze napájecí kabel prodloužit s využitím
kabelu příslušné tloušťky pro danou délku prodloužení.
Položka
Položka
À
Á
Â
Popis
Pojistka
Baterie
9 stop (2,7 m), bez prodloužení
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Popis
8 palců (20,3 cm)
Až 23 stop (7 m)
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 6 AWG (13,29 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
8 palců (20,3 cm)
Až 36 stop (11 m)
Montáž hnací jednotky
Hnací jednotka (prodává se samostatně) musí být připojena
k ovládání kormidla, aby autopilot Mechanický GHP Reactor
mohl řídit loď. Pokud si zakoupíte hnací jednotku prodávanou
společností Garmin, budou součástí balení správné kabely,
konektory a pokyny.
Pokud je hnací jednotka v lodi již namontována, můžete použít
napájecí kabel hnací jednotky (prodává se zvlášť) a upravit tak
hnací jednotku pro použití se systémem autopilota.
Pokud připojíte systém autopilota k hnací jednotce, kterou
neprodává společnost Garmin, musíte také zajistit informace o
zpětné vazbě pozice kormidla na základě montáže a připojení
snímače zpětné vazby pozice kormidla Garmin (doporučeno)
nebo připojením ke stávajícímu snímači zpětné vazby pozice
kormidla na lodi prostřednictvím kabelu pro zpětnou vazbu
pozice kormidla (prodává se samostatně).
Montáž řídicí jednotky Garmin
Při montáži a připojení hnací jednotky k ovládání pozice
kormidla a systému autopilota postupujte podle pokynů
k montáži poskytnutých spolu s hnací jednotkou Garmin.
Prostředek zabraňující korozi
POZNÁMKA
Dlouhou životnost všech dílů zajistí použití prostředku
zabraňujícího korozi na hnací jednotku minimálně dvakrát ročně.
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 10 AWG (5,26 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
8 palců (20,3 cm)
Až 15 stop (4,6 m)
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 8 AWG (8,36 mm²)
Pojistka
Na řídicí jednotku by se měl po vytvoření všech připojení
aplikovat prostředek zabraňující korozi určený pro lodě.
Připojení ke stávající hnací jednotce
Pokud chcete použít hnací jednotku, kterou neprodává
společnost Garmin s autopilotem Mechanický GHP Reactor,
musíte namontovat napájecí kabel hnací jednotky. Tento kabel
se prodává samostatně.
Tyto pokyny se nevztahují na hnací jednotku typu solenoid
(Připojení k solenoidové hnací jednotce).
1 Pokud je třeba, použijte k montáži do lodi pokyny dodané
s hnací jednotkou.
2 Pokud jsou k hnací jednotce připojeny nějaké kabely, odpojte
je.
3 Nahlédněte do dokumentace dodané výrobcem hnací
jednotky a vyhledejte připojení hnací jednotky.
4 Připojte napájecí kabel hnací jednotky (není součástí balení)
k hnací jednotce podle barev kabelů a funkcí uvedených
v tabulce.
Napájecí kabel hnací jednotky nelze prodloužit.
8 palců (20,3 cm)
Baterie
5
Barva vodiče Funkce
Kabel Barva
Červená
Hnací jednotka kladný pól (+)
Å
Bílá/modrá
Černá
Hnací jednotka záporný pól (-)
Modrá
Výkon spojky (pokud hnací jednotka nemá spojku,
tento kabel odřízněte a zalepte páskou)
Připojte k zápornému pólu (-) solenoidu pro
vedení okolo.
Pokud zde žádný solenoid pro okolní vedení
není, tento kabel odřízněte a zalepte páskou.
Bílá
Uzemnění spojky (pokud hnací jednotka nemá
spojku, tento kabel odřízněte a zalepte páskou)
Æ
Neuvedeno
Kladný pól (+) pomocného řídicího systému
na pravoboku (pokud zde je).
Ç
Neuvedeno
Kladný pól (+) pomocného řídicího systému
na levoboku (pokud zde je).
È
Neuvedeno
Kladný pól (+) pomocného řídicího systému
pro okolní vedení (pokud zde je).
É
Neuvedeno
Záporný pól (-) pomocného řídicího systému
(pokud zde je).
5 Připojte napájecí kabel hnací jednotky k elektronické řídicí
jednotce.
Připojení k solenoidové hnací jednotce
Abyste mohli se systémem autopilotaMechanický GHP Reactor
používat solenoidovou hnací jednotku, musíte namontovat
napájecí kabel solenoidu. Tento kabel se prodává samostatně.
Tyto pokyny se vztahují pouze na hnací jednotky typu solenoid.
1 Pokud je třeba, použijte pokyny dodané se solenoidovou
hnací jednotkou.
2 Pokud jsou k solenoidové hnací jednotce připojeny nějaké
kabely, odpojte je.
3 Nahlédněte do dokumentace dodané výrobcem solenoidové
hnací jednotky a vyhledejte připojení solenoidové hnací
jednotky.
4 Podle schématu a tabulek připojte k solenoidové hnací
jednotce napájecí kabel solenoidu (není součástí balení).
Napájecí kabel solenoidu je 0,8 m (2,6 stopy) dlouhý a nelze
jej prodloužit.
+
‐
+
Položka Popis
Ê
Ë
Ì
Í
Î
+
‐
Poznámky
Napájecí kabel solenoidu
Prodáváno samostatně.
Solenoid na pravoboku
Solenoid na levoboku
Solenoid pro okolní vedení Nemusí být součástí všech
systémů.
Pomocný řídicí systém
Kabel Barva
Nemusí být součástí všech
systémů.
Popis
À
Červená
Á
Bílá, červená Připojte se k zápornému pólu (-) na
pravoboku.
Â
Černá
Připojte ke kladnému pólu (+) solenoidu na
levoboku.
Bílá/černá
Připojte k zápornému pólu (-) na levoboku.
Modrá
Připojte ke kladnému pólu (+) solenoidu pro
okolní vedení.
Pokud zde žádný solenoid pro okolní vedení
není, tento kabel odřízněte a zalepte páskou.
Ã
Ä
6
‐
Připojte ke kladnému pólu (+) solenoidu na
pravoboku.
Popis
5 Připojte napájecí kabel solenoidu k elektronické řídicí
jednotce.
Montáž snímače zpětné vazby pozice kormidla Garmin
Pokud jste namontovali hnací jednotku od společnosti Garmin,
poskytuje hnací jednotka údaje zpětné vazby pozice kormidla a
samostatný snímač zpětné vazby pozice kormidla se
nevyžaduje. Pokud připojujete autopilota ke hnací jednotce
prodávané společností Garmin, musíte rovněž namontovat
snímač zpětné vazby pozice kormidla, jako je například GRF 10
(prodává se samostatně).
Při připojení k ovladači pozice kormidla a systému autopilota
postupujte podle pokynů k montáži poskytnutých spolu se
zařízením GRF.
Připojení stávajícího snímače pro zpětnou vazbu pozice
kormidla
Pokud jste připojili autopilota ke hnací jednotce, kterou
neprodává společnost Garmin a plánujete se připojit ke snímači
pro zpětnou vazbu pozice kormidla, který neprodává společnost
Garmin, musíte pro připojení snímače k autopilotu Mechanický
GHP Reactor použít kabel pro zpětnou vazbu pozice kormidla.
Tento kabel se prodává samostatně.
POZNÁMKA: Autopilot Mechanický GHP Reactor je
kompatibilní pouze s typickým snímačem pro zpětnou vazbu
pozice kormidla typu potenciometr se třemi terminály. Systém
nefunguje se snímačem pro zpětnou vazbu pozice kormidla na
bázi frekvence.
1 Pokud je třeba, použijte k montáži do lodi pokyny dodané se
snímačem pro zpětnou vazbu pozice kormidla.
2 Pokud jsou ke snímači pro zpětnou vazbu pozice kormidla
připojeny nějaké kabely, odpojte je.
3 Nahlédněte do dokumentace dodané výrobcem snímače pro
zpětnou vazbu pozice kormidla a vyhledejte připojení na
snímači pro zpětnou vazbu pozice kormidla.
4 Připojte kabel pro zpětnou vazbu pozice kormidla (není
součástí balení) k hnací jednotce podle barev kabelů a funkcí
uvedených v tabulce.
Pokud je třeba, lze kabel prodloužit pomocí kabelu 22 AWG
(0,33 mm2).
Barva vodiče
Funkce
Červená
Zpětná vazba pozice kormidla kladný pól (+)
Černá
Zpětná vazba pozice kormidla záporný pól (-)
Žlutá
Zpětná vazba pozice stěrač
5 Připojte kabel pro zpětnou vazbu pozice kormidla
k elektronické řídicí jednotce.
Připojení jednotky CCU
1 Veďte konektorový konec kabelu jednotky CCU k jednotce
ECU a proveďte připojení.
2 Veďte oranžový a modrý kabel z části s neizolovaným
vodičem kabelu CCU do místa, kam plánujete namontovat
alarm (Montáž alarmu).
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí 0,08mm2 (28 AWG) kabelu.
3 Veďte hnědý a černý kabel z části s neizolovaným vodičem
kabelu CCU do místa, kam plánujete namontovat Shadow
Drive (Montáž systému Shadow Drive) (volitelně).
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí 0,08mm2 (28 AWG) kabelu.
Pokud neplánujete montáž systému Shadow Drive, hnědý a
černý drát odřízněte a zalepte páskou.
Montáž systému Shadow Drive
Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota
POZNÁMKA
Pokud instalujete napájecí kabel NMEA 2000, je nutné ho
připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače. NMEA 2000 vybijí baterii, pokud je
napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
1 Připojte vedle sebe tři konektory ve tvaru T À.
POZNÁMKA: Shadow Drive je volitelné příslušenství, které se
používá pouze u lodí s hydraulickým systémem řízení.
Připojení systém Shadow Drive k hydraulickému systému
Než systém nainstalujete Shadow Drive, musíte vybrat místo
pro připojení systému Shadow Drive k hydraulickému řízení lodi
(Co je třeba vzít v úvahu při montáži systému Shadow Drive™).
Pomocí hydraulických konektorů (nejsou součástí balení)
namontujte systém Shadow Drive do odpovídajícího
hydraulického vedení.
Připojení systému Shadow Drive k jednotce CCU
1 Konec kabelu jednotky CCU s neizolovaným vodičem veďte
k systému Shadow Drive.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Shadow Drive Barva vodiče
Barva vodiče kabel CCU
Červená (+)
Hnědá (+)
Černá (-)
Černá (-)
2 Dodaný napájecí kabel NMEA 2000 Á zapojte do zdroje
napájení 9 až 12 V stejnosměrné Â přes spínač Ã.
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
Montáž alarmu
Před montáží alarmu musíte vybrat umístění pro montáž (Co je
třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení alarmu).
1 Veďte kabel alarmu ke konci kabelu CCU s neizolovaným
vodičem.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Barva vodiče alarm
Barva vodiče kabel CCU
Bílá (+)
Oranžová (+)
Černá (-)
Modrá (-)
3
4
5
6
Pokud je to možné, připojte napájecí kabel ke spínači
zapalování lodi, nebo jej veďte přes sériový spínač (není
součástí balení).
POZNÁMKA: Oplétaný uzemňovací kabel (neizolovaný) na
napájecím kabelu NMEA 2000 musí být připojen ke stejnému
uzemnění jako černý drát na napájecím kabelu NMEA 2000.
Připojte napájecí kabel NMEA 2000 k jednomu z konektorů
ve tvaru T.
Připojte jeden z dodaných kabelů s vývody NMEA 2000 Ä
k jednomu z konektorů ve tvaru T a k ovládání kormidla Å.
Připojte další dodaný kabel s vývody NMEA 2000 k dalšímu
konektoru ve tvaru T k CCU Æ.
Připojte koncovky s kolíky a se zdířkami Ç ke každému konci
kombinovaných konektorů ve tvaru T.
Připojení součástek autopilota ke stávající síti NMEA 2000
1 Určete, kde připojit ovládání kormidla À a CCU Á ke
stávajícímu páteřnímu kabelu NMEA 2000 Â.
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
4 Zajistěte alarm pomocí stahovačů kabelů nebo jiného
nástroje pro montáž (není součástí balení).
NMEA 2000 a součástky autopilota
POZNÁMKA
Pokud máte na lodi stávající síť NMEA 2000, měla by už být
připojená k napájení. Napájecí kabel NMEA 2000 nepřipojujte
ke stávající síti NMEA 2000, protože by měl být k síti NMEA
2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.
Ovládání kormidla a CCU můžete připojit prostřednictvím
stávající sítě NMEA 2000. Pokud nemáte na lodi stávající síť
NMEA 2000, všechny součástky potřebné k vytvoření sítě se
dodávají v balení s autopilotem (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota).
Aby bylo možné používat pokročilé funkce autopilota, lze k síti
NMEA 2000 připojit zařízení NMEA 2000, jako například
zařízení GPS.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o
síti“ v části Technické reference produktů NMEA 2000. Chcete-li
tento dokument stáhnout, vyberte možnost Návody na stránce
produktu daného zařízení na adrese www.garmin.com.
2 V místě, kde chcete připojit ovládání kormidla, odpojte jednu
stranu konektoru NMEA 2000 ve tvaru T Ã ze sítě.
3 Pokud je třeba, připojte prodlužovací kabel páteřního kabelu
NMEA 2000 (není součástí balení) ke straně odpojeného
7
4
5
6
7
konektoru ve tvaru T a prodlužte páteřní síťový kabel NMEA
2000.
Připojte dodaný konektor ve tvaru T pro ovládání kormidla
k páteřnímu kabelu NMEA 2000 tak, že jej připojíte ke straně
odpojeného konektoru ve tvaru T nebo páteřního síťového
kabelu.
Veďte dodaný kabel s vývody Ä k ovládání kormidla a ke
spodní části konektoru ve tvaru T připojeného v kroku 4.
Pokud není dodaný kabel s vývody dostatečně dlouhý,
můžete použít kabel s vývody o délce až 6 m (20 stop) (není
součástí balení).
Připojte kabel s vývody k ovládání kormidla a konektoru ve
tvaru T.
Opakujte kroky 2 až 6 pro CCU.
Připojení volitelných zařízení NMEA 2000 k systému
autopilota
Pokročilé funkce systému autopilota můžete využívat na základě
připojení volitelných zařízení kompatibilních se standardem
NMEA 2000, jako je snímač větru, snímač rychlosti vody nebo
zařízení GPS, k síti NMEA 2000.
POZNÁMKA: Volitelná zařízení, která nejsou kompatibilní se
standardem NMEA 2000, můžete k ovládání kormidla připojit
přes zařízení NMEA 0183 (Co je třeba vzít v úvahu při
připojování zařízení NMEA 0183).
1 Připojte k síti NMEA 2000 doplňující konektor ve tvaru T.
2 Připojte volitelné zařízení NMEA 2000 ke konektoru ve
tvaru T podle pokynů, které jsou k dispozici pro toto zařízení.
Konfigurace autopilota
Autopilota je nutné nakonfigurovat a naladit na dynamiku lodě.
Ke konfiguraci autopilota se používají funkce ovládání kormidla
Průvodce přístavištěm a Průvodce pro zkušební nastavení na
moři. Tito průvodci vás provedou nezbytnými kroky konfigurace.
Funkce Průvodce přístavištěm
POZNÁMKA
Pokud provedete funkci Průvodce přístavištěm, zatímco loď není
ve vodě, zajistěte volný prostor pro pohyb kormidla, abyste
zabránili poškození kormidla nebo jiných objektů.
Funkci Průvodce přístavištěm lze provést, když je loď ve vodě
nebo mimo vodu.
Pokud je loď ve vodě, musí být během provádění průvodce
v nehybné poloze.
Provedení funkce Průvodce přístavištěm
POZNÁMKA
Pokud máte loď vybavenou systémem řízení s posilovačem,
zapněte před provedením funkce Průvodce přístavištěm
posilovač, abyste zabránili poškození systému řízení.
1 Zapněte autopilota.
2
3
4
5
8
Při prvním zapnutí autopilota se zobrazí výzva k provedení
krátké sekvence nastavení.
Pokud se po sekvenci nastavení automaticky nespustí funkce
Průvodce přístavištěm, vyberte možnosti Menu > Nastavení
> Nastavení autopilota prodejcem > Průvodce >
Průvodce přístavištěm.
Vyberte typ plavidla.
Vyberte třídu hnací jednotky (Výběr třídy hnací jednotky).
Pokud máte hnací jednotku, kterou společnost Garmin
neprodává, vyberte napětí hnací jednotky a napětí spojky
hnací jednotky (Výběr napětí hnací jednotky a napětí spojky
hnací jednotky).
6 Jestliže máte solenoidovou hnací jednotku, vyberte napětí
solenoidu a napětí solenoidového obtokového ventilu (Výběr
napětí solenoidu a napětí solenoidového obtokového ventilu).
7 Je-li to nutné, aktivujte systém Shadow Drive (Aktivace
systému Shadow Drive).
8 Proveďte kalibraci snímače kormidla (Kalibrace kormidla).
9 Pokud máte hnací jednotku, kterou společnost Garmin
neprodává, vylaďte hnací jednotku (Ladění stávající hnací
jednotky).
10 Proveďte zkoušku směru řízení (Zkouška směru řízení).
11 Je-li to nutné, vyberte zdroj rychlosti (Výběr zdroje rychlosti).
12 Je-li to nutné, ověřte otáčkoměr (Ověření otáčkoměru).
13 Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm (Kontrola
výsledků funkce Průvodce přístavištěm).
Výběr třídy hnací jednotky
Vyberte odpovídající možnost na ovládání kormidla:
• Pokud jste nainstalovali hnací jednotku Garmin třídy A,
vyberte možnost Třída A.
• Pokud jste nainstalovali hnací jednotku Garmin třídy B,
vyberte možnost Třída B.
• Jestliže jste připojili autopilota ke stávající solenoidové
hnací jednotce, vyberte možnost Solenoid.
• Jestliže jste připojili autopilota ke stávající hnací jednotce,
kterou společnost Garmin neprodává, vyberte možnost
Jiný.
Výběr napětí hnací jednotky a napětí spojky hnací jednotky
POZNÁMKA
Poskytnutí nesprávné hodnoty napětí hnací jednotky nebo
napětí spojky hnací jednotky může vést k poškození hnací
jednotky.
Tato nastavení se týkají pouze hnacích jednotek, které
společnost Garmin neprodává.
1 Chcete-li určit napětí hnací jednotky a napětí spojky hnací
jednotky, obraťte se na výrobce hnací jednotky.
Na
ovládání kormidla vyberte napětí schválené pro hnací
2
jednotku.
3 Vyberte napětí schválené pro spojku hnací jednotky.
Výběr napětí solenoidu a napětí solenoidového obtokového
ventilu
POZNÁMKA
Poskytnutí nesprávné hodnoty napětí solenoidu nebo napětí
solenoidového obtokového ventilu pro hnací jednotku může vést
k poškození hnací jednotky.
Tato nastavení se týkají pouze hnacích jednotek solenoidového
typu.
1 Chcete-li určit napětí solenoidu a napětí solenoidového
obtokového ventilu, obraťte se na výrobce solenoidové hnací
jednotky.
Na
ovládání kormidla vyberte napětí schválené pro
2
solenoidovou hnací jednotku.
3 Vyberte napětí obtokového ventilu schválené pro
solenoidovou hnací jednotku.
Kalibrace kormidla
POZNÁMKA: Pokud během těchto kroků dojde k chybě, bylo
možná dosaženo meze snímače zpětné vazby kormidla. Jestliže
to nastane, snímač zpětné vazby kormidla není možná správně
nainstalován. Pokud potíže přetrvávají, můžete pokračovat
v kalibraci pohybem kormidla do nejvzdálenější polohy, při které
není oznámena chyba.
1 Umístěte kormidlo tak, aby se loď stáčela zcela doprava,
a vyberte možnost OK.
2 Po dokončení kalibrace stáčení doprava umístěte kormidlo
tak, aby se loď stáčela zcela doleva, a vyberte možnost OK.
3 Po dokončení kalibrace stáčení doleva vycentrujte polohu
kormidla, pusťte je a vyberte možnost Zahájit.
Autopilot převezme ovládání kormidla.
4 Umožněte autopilotu zkalibrovat kormidlo, aniž byste se
dotkli kormidla nebo jeho ovládání.
Vyberte
možnost:
5
• Jestliže kalibrace neproběhla úspěšně, opakujte kroky 1
až 4.
• Pokud kalibrace proběhla úspěšně, vyberte možnost OK.
Aktivace systému Shadow Drive
Pokud jste nainstalovali autopilota na loď s hydraulickým
systémem řízení, můžete nainstalovat ventil Garmin Shadow
Drive (prodává se samostatně).
Vyberte odpovídající možnost na ovládání kormidla:
• Možnost Ne vyberte, pokud jste neinstalovali ventil
Shadow Drive.
• Možnost Ano vyberte, pokud jste instalovali ventil Shadow
Drive.
Ladění stávající hnací jednotky
POZNÁMKA: Tento postup se netýká solenoidových hnacích
jednotek.
Pokud jste připojili autopilota k hnací jednotce, kterou
společnost Garmin neprodává, je nutné hnací jednotku vyladit
pro použití se systémem autopilota.
1 Vycentrujte polohu kormidla a kormidlo pusťte.
2 Na ovládání kormidla vyberte možnost Pokračovat.
Autopilot převezme ovládání kormidla, jakmile vyladí hnací
jednotku. Po dokončení ladění se na ovládání kormidla
zobrazí zpráva.
3 Po dokončení ladění vyberte odpovídající možnost:
• Pokud ladění proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže ladění neproběhne úspěšně, opakujte kroky 1
až 3.
POZNÁMKA: V případě potřeby můžete ladění později
vylepšit pomocí rozšířených nastavení (Provedení postupů
pokročilého ladění pro stávající hnací jednotku).
Zkouška směru řízení
a .
1 Při pomalém pohybu lodi vyberte ikonu
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doleva.
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doprava.
2 Vyberte možnost Pokračovat.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne správným směrem,
vyberte možnost Ano.
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne opačným směrem,
vyberte možnost Ne a zopakujte kroky 1 až 3.
Výběr zdroje rychlosti
POZNÁMKA: Tento postup se týká pouze motorových plavidel
s klouzavým nebo výtlakovým trupem. Nedojde k němu při
konfiguraci autopilota pro plachetnici.
Vyberte možnost:
• Pokud jste připojili motor (nebo motory) kompatibilní se
standardem NMEA 2000 k síti NMEA 2000, vyberte
možnost Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní.
• Jestliže není dostupný nebo nelze použít zdroj dat
otáčkoměru NMEA 2000, vyberte jako zdroj rychlosti
možnost GPS.
• Pokud jste jako zdroj rychlosti nepřipojili otáčkoměr NMEA
2000 ani zařízení GPS, vyberte možnost Žádné.
POZNÁMKA: Jestliže auto\pilot nepracuje dobře při
použití možnosti Žádné pro zdroj rychlosti, společnost
Garmin doporučuje připojit otáčkoměr přes síť NMEA
2000 nebo použít zařízení GPS jako zdroj rychlosti.
Ověření otáčkoměru
Tento postup se týká pouze motorových plavidel s klouzavým
nebo výtlakovým trupem. Nedojde k němu při konfiguraci
autopilota pro plachetnici.
K tomuto postupu nedojde, pokud je jako zdroj rychlosti vybrána
možnost GPS nebo Žádné.
Se spuštěným motorem (motory) porovnejte hodnoty otáček
za minutu na ovládání kormidla a na otáčkoměru
(otáčkoměrech), který se nachází na palubní desce lodi.
Pokud nejsou číselné hodnoty otáček za minutu stejné,
nastal možná problém se zdrojem rychlosti NMEA 2000 nebo
připojením.
Kontrola výsledků funkce Průvodce přístavištěm
Po provedení funkce Průvodce přístavištěm se na ovládání
kormidla zobrazí hodnoty, které jste zvolili.
1 Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm.
2 Vyberte jakoukoli nesprávnou hodnotu a zvolte možnost
Vybrat.
3 Opravte hodnotu.
4 Opakujte kroky 2 až 3 pro všechny nesprávné hodnoty.
5 Po ukončení kontroly hodnot vyberte možnost Hotovo.
Funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
Funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři konfiguruje
základní snímače autopilota a je mimořádně důležité provést
průvodce v podmínkách přiměřených pro vaši loď.
Důležité skutečnosti, které je nutné vzít v úvahu pro funkci
Průvodce pro zkušební nastavení na moři
Funkci Průvodce pro zkušební nastavení na moři je nutné
provést v klidné vodě. Vzhledem k tomu, že charakter klidné
vody souvisí s velikostí a tvarem lodi, je před zahájením funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři nutné, aby se loď
nacházela na vhodném místě.
• Loď se nesmí houpat, zatímco stojí nehybně na místě nebo
se velmi pomalu pohybuje.
• Na loď nesmí významně působit vítr.
Při provádění funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
dodržujte tyto pokyny.
• Zatížení lodi musí zůstat vyvážené. Při provádění libovolného
kroku funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři se
nepohybujte po lodi.
• Na plachetnicích musí být spuštěné plachty.
• U plachetnic musí motor zůstat v poloze, která řídí loď
v přímém směru.
Provedení funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
1 Odplujte lodí na volnou plochu s klidnou vodou.
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Průvodce > Průvodce zkuš nast
na moři.
3 Je-li to nutné, nakonfigurujte otáčky motoru pro klouzání.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s klouzavým
trupem a nastavenou možností Otáčk–NMEA 2000 nebo
vlastní pro zdroj rychlosti.
4 Je-li to nutné, nakonfigurujte rychlost klouzání.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s klouzavým
trupem a nastavenou možností GPS pro zdroj rychlosti.
5 Je-li to nutné, nakonfigurujte omezení pro vysoké otáčky
motoru.
9
Tento krok se týká pouze motorových lodí s nastavenou
možností Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní nebo GPS pro
zdroj rychlosti.
6 Je-li to nutné, nakonfigurujte maximální rychlost.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s nastavenou
možností GPS pro zdroj rychlosti.
7 Zkalibrujte kompas (Kalibrace kompasu).
8 Proveďte postup Automatické ladění (Provedení postupu
Automatické ladění).
9 Nastavte sever (Nastavení severu), pokud jsou k dispozici
údaje GPS o směru jízdy, nebo proveďte detailní nastavení
směru jízdy (Provedení detailního nastavení směru jízdy),
pokud údaje GPS o směru jízdy k dispozici nejsou.
Kalibrace kompasu
1 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu >
Kalibrace kompasu > Zahájit.
2 Postupujte podle pokynů na ovládání kormidla, dokud
nebude kalibrace dokončena, přičemž dbejte, abyste udrželi
loď v co nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
3 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, vyberte možnost
Opak. Akci a opakujte kroky 1 až 3.
Po dokončení kalibrace se zobrazí kalibrační hodnoty. Tyto
hodnoty můžete použít k určení kvality kalibračního procesu.
Kalibrační hodnoty kompasu
Po dokončení procesu kalibrace kompasu můžete zkontrolovat
výsledky poskytnuté na ovládání kormidla, a určit tak úspěšnost
kalibrace.
Magnetické prostředí: Udává úroveň zkreslení zemského
magnetického pole v místě instalace.
• Hodnota 100 znamená, že zařízení v místě instalace
nepociťuje žádné magnetické rušení.
• Pokud je tato hodnota nízká, bude možná potřebné
přemístit jednotku CCU a znovu provést kalibraci
kompasu.
• Hodnota 100 je ideální, ale není nezbytná pro správnou
funkci autopilota. Pokud je jednotka CCU upevněna na
optimálním místě na lodi, měli byste pokračovat
v konfiguraci autopilota a vyhodnotit výkon znovu později.
Kvalita otáčení: Vyjadřuje vodorovnou úroveň lodi při procesu
kalibrace kompasu.
• Hodnota 100 znamená, že loď zůstala během kalibrace
kompasu v dokonale vodorovné poloze.
• Pokud je tato hodnota nízká, bude možná potřebné
provést kalibraci kompasu znovu.
Provedení postupu Automatické ladění
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
1 Upravte plyn tak, aby se loď pohybovala typickou cestovní
rychlostí, při které je citlivé řízení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
10
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota >
Automatické ladění > Zahájit.
Loď v průběhu provádění postupu Automatické ladění různě
kličkuje.
3 Po ukončení procesu postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud postup Automatické ladění neproběhne úspěšně,
ale nedosáhnete maximální cestovní rychlosti, zvyšte
rychlost a opakujte kroky 1 až 3, až postup Automatické
ladění proběhne úspěšně.
• Jestliže postup Automatické ladění neproběhne úspěšně
a dosáhnete maximální cestovní rychlosti, snižte ji na
počáteční rychlost pro postup Automatické ladění
a výběrem možnosti Alternativní automatické ladění
zahajte alternativní postup.
Po dokončení postupu Automatické ladění se zobrazí hodnoty
zisku. Tyto hodnoty můžete použít k určení kvality postupu
Automatické ladění.
Hodnoty zisku automatického ladění
Po dokončení postupu automatického ladění můžete
zkontrolovat hodnoty zisku poskytnuté na ovládání kormidla.
Tyto číselné hodnoty si můžete poznamenat pro referenční
účely, pokud chcete spustit proces automatického ladění později
nebo chcete-li manuálně upravit nastavení zisku (není
doporučeno) (Úprava nastavení zisku autopilota).
Kontrola úrovně zes.: Slouží k nastavení přísnosti, s níž
autopilot dodržuje stanovený směr jízdy, a agresivity, s níž
zatáčí.
Počítadlo zisku: Slouží k nastavení agresivity, s níž autopilot
upravuje jakékoli přetáčení při zatáčení.
Nastavení severu
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
POZNÁMKA: Pokud jste při montáži jednotky CCU postupovali
podle návodu, tento postup nemusí být nutný (Co je třeba vzít
v úvahu ohledně upevnění a připojení jednotky CCU).
K tomuto postupu dojde, pokud je autopilot připojen
k volitelnému zařízení GPS (Připojení volitelných zařízení NMEA
2000 k systému autopilota) a zařízení získalo údaje o poloze
GPS. Během tohoto postupu autopilot používá údaje GPS
o směru jízdy ke kalibraci severu v systému autopilota.
Pokud nemáte připojeno zařízení GPS, zobrazí se místo toho
výzva k provedení detailního nastavení směru jízdy (Provedení
detailního nastavení směru jízdy).
1 Plujte lodí cestovní rychlostí po přímé trase.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu > Nastavit
sever > Zahájit.
3 Plujte nadále lodí cestovní rychlostí po přímé trase
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, opakujte kroky 1
až 3.
Provedení detailního nastavení směru jízdy
K tomuto postupu dojde pouze v případě, že k autopilotu
nemáte připojeno volitelné zařízení GPS (Připojení volitelných
zařízení NMEA 2000 k systému autopilota). Pokud je autopilot
připojen k zařízení GPS, které získalo údaje o poloze GPS,
zobrazí se místo toho výzva k nastavení severu (Nastavení
severu).
1 Pomocí ručního kompasu určete sever.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, upravujte
detailní nastavení směru jízdy až do sladění se severem
na magnetickém kompasu.
• Jestliže provádíte tuto kalibraci mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
jízdy možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu > Det.
nast. směru jízdy a upravujte detailní nastavení směru
jízdy až do sladění se severem na magnetickém
kompasu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Zkouška a úprava konfigurace
POZNÁMKA
Otestujte autopilota při nízké rychlosti. Po otestování autopilota
a jeho seřízení při nízké rychlosti ho otestujte při vyšší rychlosti,
aby se nasimulovaly normální provozní podmínky.
1 Plujte lodí v jednom směru se zapnutým autopilotem
(udržováním směru pohybu).
Loď může mít nepatrné výkyvy, ale tyto výkyvy by neměly být
výrazné.
2 Zatočte lodí v jednom směru pomocí autopilota a sledujte
reakci.
Loď by měla zatočit plynule, ani příliš rychle ani příliš pomalu.
Při zatáčení pomocí autopilota by se loď měla přiblížit
k požadovanému směru pohybu a vyrovnat se podle něj
s minimálním přetočením a minimálními výkyvy.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď zatočí příliš rychle nebo příliš zdlouhavě,
upravte nastavení omezovače zrychlení autopilota
(Úprava nastavení omezovače zrychlení).
• Pokud má udržování směru pohybu značné výkyvy nebo
loď při zatáčení neprovádí korekci, upravte zisk autopilota
(Úprava nastavení zisku autopilota).
• Pokud loď zatáčí plynule, udržování směru pohybu má
pouze nepatrné nebo nemá žádné výkyvy a loď správně
upravuje směr pohybu, konfigurace je správná a nejsou
nutné žádné další úpravy.
Úprava nastavení omezovače zrychlení
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Omezovač
zrychlení.
3 Vyberte možnost:
• Pokud autopilot zatáčí příliš rychle, nastavte vyšší
hodnotu.
• Jestliže autopilot zatáčí příliš pomalu, nastavte nižší
hodnotu.
Při manuální úpravě nastavení omezovače zrychlení
provádějte relativně malé úpravy. Před provedením dalších
úprav vyzkoušejte změnu.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota.
5 Opakujte kroky 3 až 4, dokud nebude výkon autopilota
uspokojivý.
Úprava nastavení zisku autopilota
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Zisk
kormidla.
3 Vyberte možnost podle typu lodě:
• Pokud máte plachetnici, motorovou loď s výtlakovým
trupem nebo motorovou loď se zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Žádné, vyberte možnost
Kontrola úrovně zes. a upravte přísnost, s níž kormidlo
dodržuje stanovený směr jízdy a zatáčí.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte plachetnici, motorovou loď s výtlakovým
trupem nebo motorovou loď se zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Žádné, vyberte možnost
Počítadlo zisku a upravte přísnost, s níž kormidlo
koriguje nadměrné zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčk–NMEA 2000
nebo vlastní nebo GPS, vyberte možnost Nízká rychlost
nebo Vysoká rychlost a upravte přísnost, s níž kormidlo
dodržuje stanovený směr jízdy a zatáčí při nízké rychlosti
nebo vysoké rychlosti.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčk–NMEA 2000
nebo vlastní nebo GPS, vyberte možnost Počítadlo
nízké rychl nebo Počítadlo vysoké rychl. a upravte
přísnost, s níž kormidlo koriguje nadměrné zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota a opakujte kroky 2
a 3, dokud nebude výkon autopilota uspokojivý.
Rozšířená konfigurace
Možnosti rozšířené konfigurace nejsou na ovládání kormidla za
normálních podmínek dostupné. K získání přístupu
k nastavením rozšířené konfigurace autopilota je nutné nejdříve
aktivovat Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
Aktivace konfigurace prodejcem
1 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Systém > Informace o systému.
2 Podržte středové tlačítko po dobu 5 sekund.
Zobrazí se Režim prodejce.
Vyberte
možnosti Zpět > Zpět.
3
Pokud je na obrazovce Nastavení dostupná možnost Nastavení
autopilota prodejcem, postup proběhl úspěšně.
Nastavení rozšířené konfigurace
Spustit proces automatického ladění, kalibrovat kompas a určit
sever pro autopilota můžete bez spuštění průvodců. Jednotlivá
nastavení můžete také určit samostatně bez spuštění
konfiguračních procesů.
Manuální spouštění automatických konfiguračních procesů
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
11
2 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem.
3 Vyberte automatický proces:
• Chcete-li zahájit proces kalibrace kompasu, vyberte
možnost Nastavení kompasu > Kalibrace kompasu
(Kalibrace kompasu).
• Chcete-li zahájit proces určení severu, vyberte možnost
Nastavení kompasu > Nastavit sever (Nastavení
severu).
• Chcete-li zahájit proces automatického ladění autopilota,
vyberte možnost Ladění autopilota > Automatické
ladění (Provedení postupu Automatické ladění).
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Manuální určení jednotlivých konfiguračních nastavení
Konfigurace určitých konfiguračních nastavení může vyžadovat
změnu dalších nastavení. Před změnou jakýchkoli nastavení
zkontrolujte část „Detailní konfigurační nastavení“ (Podrobná
nastavení konfigurace).
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem.
3 Vyberte kategorii nastavení.
4 Vyberte nastavení, které chcete konfigurovat.
Popisy jednotlivých nastavení jsou dostupné v příloze
(Podrobná nastavení konfigurace).
5 Nakonfigurujte hodnotu nastavení.
Manuální úprava nastavení pro stávající jednotku
POZNÁMKA
Poskytnutí nesprávné hodnoty pro parametr Napětí hnací j.,
Napětí spojky nebo Max proud hnací j. pro stávající hnací
jednotku může vést k poškození hnací jednotky.
1 Aktivujte konfiguraci prodejcem (Aktivace konfigurace
prodejcem).
Na
obrazovce Směr pohybu vyberte možnosti Menu >
2
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení
systému řízení > Třída hnací jednotky.
3 Vyberte možnost Jiný nebo Solenoid podle nastavení
zvoleného ve funkci Průvodce přístavištěm.
Vyberte
možnost:
4
• Výběrem možnosti Obecné ladění znovu spusťte proces
ladění, který jste provedli při použití funkce Průvodce
přístavištěm (Ladění stávající hnací jednotky).
• Vyberte možnost Napětí hnací j. a upravte napětí hnací
jednotky podle technických údajů poskytnutých výrobcem
hnací jednotky.
• Vyberte možnost Napětí spojky a upravte napětí spojky
podle technických údajů poskytnutých výrobcem hnací
jednotky.
• Vyberte možnost Max proud hnací j. a nastavte hodnotu
jmenovitého proudu hnací jednotky podle technických
údajů poskytnutých výrobcem hnací jednotky.
• Vyberte možnost Pokročilé ladění a proveďte
vysokoúrovňové úpravy nastavení hnací jednotky
(Provedení postupů pokročilého ladění pro stávající hnací
jednotku).
• Výběrem možnosti Obnovit výchozí hodnoty obnovte
výchozí hodnoty nastavení stávající hnací jednotky.
Po obnovení výchozích hodnot nastavení hnací jednotky
je nutné provést proces Obecné ladění (Ladění stávající
hnací jednotky).
12
Po úpravě libovolné z těchto hodnot nebo po spuštění
libovolného z těchto procesů ladění je nutné znovu provést
proces automatického ladění.
Provedení postupů pokročilého ladění pro stávající hnací
jednotku
POZNÁMKA
Tyto postupy byste měli provádět pouze v případě, že plně
rozumíte koncepcím rychlosti hnací jednotky a tolerance chyb
tak, jak jsou definovány níže. Nesprávné nastavení těchto
hodnot může vést k poškození hnací jednotky, rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé, nebo ke špatnému výkonu
autopilota.
Pro téměř každou instalaci hnací jednotky, kterou společnost
Garmin neprodává, je proces obecného ladění uskutečněný
během provádění funkce Průvodce přístavištěm dostačující pro
kalibraci hnací jednotky pro použití se systémem autopilota.
Tyto postupy pokročilého ladění použijte pouze, pokud je
potřebné provést drobné úpravy výkonu hnací jednotky.
Ladění rychlosti pro stávající hnací jednotku
Toto nastavení se netýká solenoidových hnacích jednotek.
Rychlost hnací jednotky určuje, jak rychle reaguje na příkazy
z autopilota.
Po nastavení příliš nízké hodnoty rychlosti se hnací jednotka
bude zdát pomalá a reakce na příkazy z autopilota bude trvat
dlouhou dobu.
Jestliže nastavíte příliš vysokou hodnotu rychlosti, hnací
jednotka bude reagovat příliš rychle a může natlačit kormidlo na
dorazy vysokou rychlostí. To by mohlo vést k poškození hnací
jednotky nebo dorazů kormidla a k rychlejšímu vybíjení baterie,
než je obvyklé.
1 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení
systému řízení > Třída hnací jednotky > Jiný > Pokročilé
ladění > Rychlost ladění.
2 Vycentrujte polohu kormidla, pusťte ovládání kormidla
a vyberte možnost Zahájit.
Zobrazí se graf. Červená čára À představuje zamýšlenou
polohu kormidla. Modrá čára Á představuje skutečnou
polohu kormidla.
3 Vyberte možnost Ladit a sledujte graf.
• Při každém výběru možnosti Ladit se zamýšlená poloha
kormidla (označená červenou čárou) posune od +5° do –
5° a hnací jednotka v souladu s tím nastaví směr kormidla
(označený modrou čárou).
• Pokud je nastavena příliš nízká hodnota rychlosti hnací
jednotky, jednotka reaguje pomalu. Po výběru možnosti
Ladit se nakreslí modrá čára s velkým sklonem Â
k červené čáře.
4 Vycentrujte polohu kormidla, pusťte ovládání kormidla
5
6
• Jestliže je nastavena příliš vysoká hodnota rychlosti hnací
jednotky, jednotka reaguje okamžitě a může rychle natlačit
kormidlo na dorazy. Po výběru možnosti Ladit se nakreslí
téměř rovná modrá čára, která dosáhne červené čáry bez
sklonu Ã.
7
• Pokud je rychlost hnací jednotky nakonfigurována
správně, jednotka reaguje rychle a zpomaluje pohyb
k zarážce. Po výběru možnosti Ladit se nakreslí modrá
rovná čára s malým sklonem Ä při přibližování k červené
čáře.
8
a vyberte možnost Zahájit.
Vyberte možnost Ladit.
Při každém výběru možnosti Ladit se poloha kormidla posune
od +5° do –5° a hnací jednotka v souladu s tím nastaví směr
kormidla.
Po zastavení hnací jednotky sledujte po dobu 30 sekund pole
Chyba korm. a Napájení hnací j..
• Pokud hodnota v poli Napájení hnací j. kolísá, pak je
nastavena příliš nízká tolerance chyby.
• Pokud se hodnota v poli Napájení hnací j. ustálí na 0 %,
ale v poli Chyba korm. se zobrazí 1% nebo vyšší velikost
chyby, pak je nastavena příliš vysoká tolerance chyby.
• Ideální konfigurace tolerance chyby udrží v poli Chyba
korm. hodnotu přibližně 0,5 %, zatímco pole Napájení
hnací j. zůstává po dobu 30 sekund nebo i déle na
hodnotě 0 %.
V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud je nastavena příliš nízká tolerance chyby hnací
jednotky, vyberte možnost Upravit, zvyšte hodnotu
a opakujte kroky 3 až 6.
• Pokud je nastavena příliš vysoká tolerance chyby hnací
jednotky, vyberte možnost Upravit, snižte hodnotu
a opakujte kroky 3 až 6.
Po správném vyladění tolerance chyby hnací jednotky
vyberte možnost Zpět.
Dodatek
Zapojovací schémata zařízení NMEA 0183
Tyto diagramy kabeláže představují příklady různých situací, se
kterými se můžete setkat při připojování zařízení NMEA 0183
K ovládání kormidla.
4 V případě potřeby vyberte možnost Upravit.
5 Vyberte možnost:
• Pokud je nastavena příliš nízká hodnota rychlosti hnací
jednotky, zvyšte ji a opakujte krok 3.
• Pokud je nastavena příliš vysoká hodnota rychlosti hnací
jednotky, snižte ji a opakujte krok 3.
6 Po správném vyladění rychlosti hnací jednotky vyberte
možnost Hotovo.
Ladění tolerance chyby pro stávající hnací jednotku
Pokud máte hnací jednotku prodávanou společností Garmin,
můžete na ní podle potřeby upravit toleranci chyby.
Tolerance chyby hnací jednotky určuje velikost chyby, kterou
autopilot povolí, než upraví nastavení hnací jednotky.
Po nastavení příliš nízké tolerance chyby bude hnací jednotka
reagovat na nejnepatrnější odchylku od kurzu. To způsobí, že
hnací jednotka bude pracovat intenzivněji a může vybíjet baterii
rychleji, než je obvyklé.
Po nastavení příliš vysoké tolerance chyby nebude hnací
jednotka reagovat, dokud se kurz neodchýlí o podstatnou
vzdálenost. To způsobí méně spolehlivé udržování směru
pohybu a může to vést ke zbytečně velkým korekcím kurzu.
1 Na obrazovce směru pohybu vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem > Nastavení
systému řízení > Třída hnací jednotky.
2 Vyberte možnost Jiný nebo Solenoid podle výběru ve funkci
Průvodce přístavištěm.
3 Vyberte možnosti Pokročilé ladění > Tol. chyby v ladění.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením kompatibilním
s formátem NMEA 0183 by měly obsahovat informace nutné
k identifikaci přenosových vodičů (Tx) a přijímacích vodičů
(Rx) A (+) a B (-).
• Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma přenosovými a
dvěma přijímacími vodiči není třeba připojovat sběrnici NMEA
2000 a zařízení NMEA 0183 ke společnému uzemnění.
• Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze jedním
přenosovým vodičem (Tx) nebo jedním přijímacím vodičem
(Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183
připojeny ke společnému uzemnění.
Dvousměrná komunikace NMEA 0183
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
13
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkce vodiče zařízení
kompatibilního se standardem
0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma
přenosovými vodiči a dvěma přijímacími vodiči není třeba
připojovat sběrnici NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183 ke
společnému uzemnění.
Pouze jeden přijímací vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přijímací vodič (Rx), musí být z ovládání kormidla
připojen k modrému kabelu (Tx/A) a bílý kabel (Tx/B) z ovládání
kormidla musí zůstat nepřipojen.
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkce vodiče
zařízení kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Zelený – Rx/B (-) (připojit
k uzemnění NMEA 0183)
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přenosovou linkou (Tx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Technické údaje
Jednotka CCU
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 palce)
Hmotnost
200 g (7 uncí)
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
Materiál
Plně utěsněno, plast odolný proti
nárazům
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Délka kabelu jednotky CCU
5 m (16 stop)
Vstupní napětí NMEA 2000
od 9 do 16 V stejnosměrné
LEN NMEA 2000
4 (200 mA)
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
ECU
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
NMEA Funkce vodiče zařízení
kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx
Bílý – nepřipojený
Neuvedeno
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přijímací linkou (Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Pouze jeden přenosový vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přenosový vodič (Tx), musí být z ovládání kormidla
připojen ke hnědému kabelu (Rx/A) a zelený kabel (Rx/B)
z ovládání kormidla musí být připojen k uzemnění NMEA 0183.
14
Rozměry
Rozměry (D × Š × V)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Technické údaje
Technické údaje
Rozměry
Rozměry (Š × V × H)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 × 2 palce)
Hmotnost
680 g (24 uncí)
Rozsah teplot
Od -15° do 60 °C (od 5° do 140 °F)
Materiál
Plně utěsněno, slitina hliníku odolná proti
nárazům
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Délka napájecího kabelu
2,7 m (9 stop)
Vstupní napětí
Od 11,5 do 30 V střídavý
Pojistka
40 A, lopatkový typ
Spotřeba energie
1 A (bez hnací jednotky)
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
Ovládání kormidla
Technické údaje
Rozměry
Rozměry bez sluneční clony
(V × Š × H)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 palců)
Rozměry se sluneční clonou
(V × Š × H)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 palců)
Hmotnost bez sluneční clony
247 g (8,71 unce)
Hmotnost se sluneční clonou
283 g (9,98 unce)
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
209 mm (8,25 palce)
Materiál
Pouzdro: plně utěsněný polykarbonát
Objektiv: sklo s úpravou proti oslnění
Technické údaje
Rozměry
Typ
PGN
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Pouze příjem
127245 Data o kormidlu
Příkon
Maximálně 2,5 W
127250 Směr plavidla
Maximální napětí jednotky
32 V stejnosměrné
127488 Parametry motoru – Rychlá aktualizace
Vstupní napětí NMEA 2000
9 až 16 V stejnosměrné
128259 Rychlost vodního proudu
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA při 9 V stejnosměrné)
129025 Pozice – Rychlá aktualizace
Popis
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
129029 Data pozice GNSS
Alarm
129285 Navigace – Informace o trase /trasovém
bodu
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
Technické údaje
Rozměry
Rozměry (D×průměr)
29/
Hmotnost
2,4 unce (68 g)
Rozsah teplot
Od 5 do 140 °F (od -15 do 60 °C)
NMEA Informace 0183
Délka kabelu
10 stop (3,0 m)
Je-li autopilot připojen k volitelnému zařízení kompatibilnímu
s formátem NMEA 0183, může přijímat tyto věty NMEA 0183.
32
130306 Údaje o větru
× 1 palec (23 × 25 mm)
Informace PGN NMEA 2000
Jednotka CCU
Typ
PGN
Popis
Odesílání a
příjem
059392 Potvrzení ISO
130576 Stav malého plavidla
Typ
Věta
Přenos
hdg
Přijmout
wpl
gga
grme
059904 Žádost ISO
gsa
060928 Vyžádání adresy ISO
gsv
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
rmc
bod
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
bwc
126996 Informace o produktu
dtm
127257 Odesílání/příjem dat o nadmořské výšce
gll
127251 Odesílání/příjem rychlosti otáčení
rmb
Pouze odesílání
127245 Data o kormidlu
vhw
Pouze odesílání
127250 Směr plavidla
mwv
Pouze příjem
127245 Data o kormidlu
xte
Pouze příjem
127258 Magnetická variace
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
128259 Rychlost vodního proudu
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
Chybová a varovná hlášení
Chybové hlášení
Příčina
Napětí jednotky
ECU je nízké
Přívodní napětí
• Na 5 sekund zazní
čerpadla kleslo pod
alarm
10 V DC na dobu delší • Pokračuje normální
než 6 sekund.
činnost
Autopilot nedostává
navigační data.
Autopilot nastaven
na režim Udržování
směru pohybu.
Autopilot již nedostává • Na 5 sekund zazní
platná navigační data,
alarm
zatímco provádí
• Autopilot přechází
manévr Zahájení
k udržování směru
trasy.
pohybu
Toto hlášení se
zobrazí rovněž
v případě, že se
navigace na
chartplotteru zastaví
předtím, než je
vypojen autopilot.
Spojení
s autopilotem
ztraceno
Ovládání kormidla
ztratilo spojení
s jednotkou CCU.
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
130306 Údaje o větru
Ovládání kormidla
Typ
PGN
Popis
Odesílání a
příjem
059392 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA – Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
126996 Informace o produktu
Pouze odesílání 128259 Rychlost vodního proudu
129025 Pozice – Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG – Rychlá aktualizace
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
129540 Satelity GNSS v dohledu
130306 Údaje o větru
Akce autopilota
Neuvedeno
Ztráta dat o větru
Autopilot již nedostává • Na 5 sekund zazní
(pouze plachetnice) platná data o větru.
alarm
• Autopilot přechází
k udržování směru
pohybu
Nízké GHC™
přívodní napětí
Úroveň přívodního
napětí klesla pod
hodnotu zadanou
v menu alarmu
nízkého napětí.
Neuvedeno
15
Chybové hlášení
Příčina
Akce autopilota
Chyba: Vysoké
napětí jednotky
ECU
Přívodní napětí
čerpadla stouplo nad
33,5 V DC.
• Na 5 sekund zazní
alarm
• Jednotka ECU se
vypne
Chyba: Napětí
Napětí jednotky ECU
jednotky ECU náhle rychle kleslo pod
pokleslo
7,0 V DC.
• Na 5 sekund zazní
alarm
• Chyba se vymaže,
jakmile napětí jednotky
ECU stoupne nad
7,3 V DC.
Chyba: Vysoká
teplota jednotky
ECU
Teplota jednotky ECU • Na 5 sekund zazní
stoupla nad 100 °C
alarm
(212 °F).
• Jednotka ECU se
vypne
Chyba: Ztráta
komunikace mezi
jednotkami ECU
a CCU (při
zapojeném
autopilotovi)
Komunikace mezi
jednotkou CCU a
čerpadlem přesáhla
časový limit.
• Ovládání kormidla
vydá zvukový signál a
autopilot přejde do
pohotovostního
režimu.
Podrobná nastavení konfigurace
Přestože se veškerá konfigurace obvykle provádí automaticky
prostřednictvím průvodců, je možné ručně upravit jakékoli
nastavení a doladit autopilota.
Pokročilá nastavení konfigurace jsou dostupná pouze při použití
možnosti Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
Během normálního provozu autopilota jsou k dispozici specifická
uživatelská nastavení. Další informace naleznete v části
o konfiguraci komunikace v návodu k obsluze dodaném
s autopilotem.
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci autopilota se některá
nastavení nemusí zobrazit.
POZNÁMKA: Na motorovém člunu je při každé změně
nastavení položky Zdroj rychlosti nutno zkontrolovat nastavení
položek Ověřit tachometr, Omez. nejn. ot./min, Omez. nejv. ot./
min, Nadn., ot. m., Rychlost plavby, nebo Maximální rychlost
tam, kde je to třeba, a teprve poté provést postup automatického
ladění (Provedení postupu Automatické ladění).
Nastavení ladění autopilota
Chcete-li otevřít obecná nastavení ladění autopilota, vyberte
položku Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem.
Omezovač zrychlení: Umožňuje omezit rychlost otočení
prováděných autopilotem. Rychlost otáčení lze omezit
zvýšením procentuální hodnoty. Chcete-li povolit rychlejší
otáčení, je třeba procentuální hodnotu snížit.
Nastavení zdroje rychlosti
POZNÁMKA: Nastavení zdroje rychlosti je k dispozici pouze pro
motorové čluny.
Chcete-li otevřít nastavení zdroje rychlosti, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení zdroje rychlosti.
Zdroj rychlosti: Umožňuje vybrat zdroj rychlosti.
Ověřit tachometr: Umožňuje porovnat nastavení otáček za
minutu na ovládání kormidla s tachometry na palubní desce
lodi.
Nadn., ot. m.: Umožňuje upravit odečet otáček za minutu na
ovládání kormidla v okamžiku, kdy loď přechází z výtlakové
na klouzavou rychlost. Pokud se hodnota neshoduje
s hodnotou na ovládání kormidla, je možné ji upravit.
Rychlost plavby: Umožňuje upravit klouzavou rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejn. ot./min: Umožňuje upravit nejnižší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
16
Omez. nejv. ot./min: Umožňuje upravit nejvyšší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Maximální rychlost: Umožňuje upravit maximální rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Nastavení zisku kormidla
POZNÁMKA: Pokud tyto hodnoty nastavíte příliš vysoko nebo
příliš nízko, může být autopilot příliš aktivní a stále se pokoušet
upravit směr pohybu již při nejmenší odchylce. Příliš aktivní
autopilot může způsobit nadměrné opotřebení čerpadla a vybít
baterii rychleji než obvykle.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem > Zisk kormidla.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro plachetnice,
motorové čluny s výtlakovým trupem a motorové čluny se
zdrojem rychlosti nastaveným na hodnotu Žádné.
Kontrola úrovně zes.: Umožňuje upravit sílu, s níž kormidlo
drží směr pohybu a provádí otočky.
Počítadlo zisku: Umožňuje upravit sílu, s níž kormidlo otáčí
přesah. Pokud tuto hodnotu nastavíte příliš nízko, může
autopilot přesáhnout otočku při pokusu o protisměr původní
otočky.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro motorové čluny
s klouzavým trupem a motorové čluny se zdrojem rychlosti
nastaveným na hodnotu Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní nebo
GPS.
Nízká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro nízké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující nižší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo nízké rychl: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro nízké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující nižší než klouzavou rychlostí.
Vysoká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro vysoké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující vyšší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo vysoké rychl.: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro vysoké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující vyšší než klouzavou rychlostí.
Nastavení systému řízení
Chcete-li otevřít nastavení systému řízení, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení systému řízení.
Ověřit směr řízení: Umožňuje nastavit směr, kterým se musí
otočit kormidlo, aby se plavidlo otočilo k levoboku a
pravoboku. V případě potřeby můžete směr řízení vyzkoušet
a obrátit.
Nastavení snímače kormidla
POZNÁMKA: Nastavení snímače kormidla jsou použitelná
pouze v případě, že je k systému autopilota připojen snímač
kormidla.
Chcete-li otevřít nastavení snímače kormidla, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení systému řízení > Nastavení snímače kormidla.
Max. úhel k levoboku: Umožňuje zadat úhel, pod nímž
kormidlo točí nejvíce na levobok.
Max. úhel k pravoboku: Umožňuje zadat úhel, pod nímž
kormidlo točí nejvíce na pravobok.
Kalibrace sn kormidla: Zahájí postup, který stanoví maximální
rozsah pohybu kormidla a kalibruje polohu snímače kormidla.
Pokud během kalibrace dojde k chybě, snímač kormidla
pravděpodobně dosáhl svého limitu. Snímač pravděpodobně
není nainstalován správně. Pokud problém přetrvává, můžete
jej obejít přesunutím kormidla do nejzazší polohy, která
nevede k chybovému hlášení.
Kalibr. střed kormidla: Zahájí postup, který stanoví středovou
polohu kormidla. Tuto kalibraci můžete použít, pokud
indikátor polohy kormidla na obrazovce neodpovídá
skutečnému středu kormidla na lodi.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Kontaktování zákaznické podpory společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.8200 nebo (800)
800.1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.8501241.
17
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GHP™, GHC™, Reactor™ a Shadow Drive™ jsou
ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising