Garmin | GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack | Installation guide | Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Instrukcja instalacji

Garmin GHP Reactor™ Mechanical/Retrofit/Solenoid Corepack Instrukcja instalacji
Mechaniczny GHP
Reactor
™
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się silnik i elementy solenoidu.
Należy także zachować ostrożność, przebywając w pobliżu
ruchomych części i nie wkładać pomiędzy nie części ciała ani
przedmiotów.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia łodzi, autopilot powinien być
zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń
morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa
wiedza na temat hydraulicznych urządzeń sterowniczych oraz
morskich układów elektrycznych.
Przygotowanie do instalacji
System autopilota składa się z wielu elementów. Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami
dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów. Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć
się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego
elementy.
Schematy układu (Schemat zasilania i przesyłu danych) mogą
pomóc zrozumieć uwagi dotyczące połączeń oraz montażu.
Styczeń 2015
Podczas planowania instalacji należy rozłożyć wszystkie
komponenty w odpowiednich miejscach na łodzi, aby upewnić
się, że przewody do nich dosięgną. W razie potrzeby istnieje
możliwość zamówienia przedłużaczy (do nabycia osobno) dla
różnorodnych komponentów u dealera firmy Garmin lub za
pośrednictwem strony www.garmin.com.
Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na
wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas
rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
®
Niezbędne narzędzia
• Okulary ochronne
• Wiertarka i wiertła
• Piła walcowa 90 mm (3,5 cala) lub obrotowe narzędzie do
cięcia
• Szczypce do cięcia drutu / usuwania izolacji z drutu
• Śrubokręt krzyżowy i płaski
• Wiązania
• Wodoszczelne łączniki kabli (nakrętki kabli) lub izolacja
termokurczliwa i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
• Smar przeciwzatarciowy (opcjonalny)
UWAGA: W zestawie znajdują się śruby montażowe do
głównych elementów systemu autopilota. Jeśli dostarczone
śruby nie są właściwe dla powierzchni montażowej, należy
zapewnić odpowiedni typ śrub.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych
elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci
zasilającej. Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem
przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą
długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych
elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.
Uwagi dotyczące montażu kontroli steru
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce
rozdzielczej. Aby zamontować urządzenie w taki sposób, aby
było ono umieszczone płasko na przedniej części deski
rozdzielczej, należy kupić u sprzedawcy firmy Garmin zestaw do
montażu płaskiego (zalecamy zlecenie montażu
wykwalifikowanemu specjaliście).
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno znajdować się na linii wzroku lub
poniżej niej i umożliwiać wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
przycisków urządzenia.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01769-80_0A
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.
Uwagi dotyczące połączeń kontroli steru
• Kontrolę steru należy podłączyć do sieci NMEA 2000 .
• Opcjonalne urządzenia zgodne z interfejsem NMEA , takie
jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można podłączyć do kontroli steru za
pomocą przewodu do przesyłu danych (Uwagi dotyczące
połączeń interfejsu NMEA 0183).
®
®
Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy pełni rolę podstawowego czujnika
systemu autopilota serii Mechaniczny GHP Reactor. Aby
uzyskać najlepszą wydajność, podczas wyboru miejsca
montażu należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki.
◦ W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń
magnetycznych, korzystając z przenośnego kompasu.
Jeśli igła kompasu przenośnego porusza się, gdy kompas
znajduje się w miejscu, w którym ma zostać zamontowany
komputer kursowy, oznacza to obecność zakłóceń
magnetycznych. Wybierz inną lokalizację i ponownie
sprawdź poziom zakłóceń.
◦ W celu uzyskania optymalnej wydajności działania
komputer kursowy powinien zostać zamontowany na
sztywnej powierzchni.
◦ Komputer kursowy można zamontować na łodzi
w dowolnym położeniu. Aby uniknąć kroku mającego na
celu określenie kierunku północnego podczas procedury
konfiguracyjnej, wystarczy spełnić wszystkie poniższe
wytyczne dotyczące wyboru miejsca montażu
(opcjonalnie).
◦ Połączenia komputera kursowego muszą być
zwrócone w kierunku dziobu.
◦ Podstawa komputera kursowego powinna znajdować
się pod odpowiednim kątem względem osi kołysania
(wzdłużnego) i kiwania łodzi.
◦ Komputer kursowy musi znajdować się w pobliżu
środka obrotu łodzi — a w razie potrzeby — należy
przesunąć go nieco do przodu.
• Przewód komputera kursowego ma długość 5 m (16 stóp)
i łączy komputer kursowy z elektronicznym modułem
sterującym.
◦ Jeśli montaż komputera kursowego w odległości mniejszej
niż 5 m (16 stóp) od elektronicznego modułu sterującego
jest niemożliwy, należy skorzystać z przedłużacza, który
można nabyć u lokalnego sprzedawcy produktów firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
◦ Tego przewodu nie należy przecinać.
Określenie najlepszego miejsca montażu
1 Sporządź listę wszystkich miejsc, w których możliwy jest
montaż komputera kursowego, które są oddalone co najmniej
60 cm (2 stóp) od żelaznych części, magnesów i przewodów
o wysokim prądzie.
Duże magnesy (np. w głośniku niskotonowym) powinny
znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od
miejsca montażu.
2 Określ położenie środka obrotu łodzi i zmierz jego odległość
do poszczególnych możliwych miejsc montażu z określonych
w kroku 1.
2
3 Wybierz miejsce montażu znajdujące się najbliżej środka
obrotu łodzi.
Jeśli więcej niż jedno możliwe miejsce montażu znajduje się
podobnej odległości od środka obrotu łodzi, należy wybrać to,
które jest w największym stopniu zgodne z wytycznymi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się najbliżej linii
środkowej łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się w możliwie
nisko położonej części łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się nieco bliżej
dziobu.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu elektronicznego
modułu sterującego
• Elektroniczny moduł sterujący może być zamontowany na
płaskiej powierzchni i zwrócony w dowolnym kierunku.
• W zestawie z elektronicznym modułem sterującym znajdują
się wkręty do montażu. Jeśli nie są one właściwe dla danej
powierzchni montażowej, należy wymienić je na inne
odpowiednie do tego zadania.
• Elektroniczny moduł sterujący musi znajdować się
w odległości mniejszej niż 0,5 m (19 cali) od układu
napędowego.
◦ Przedłużenie przewodu łączącego elektroniczny moduł
sterujący z układem napędowym nie jest możliwe.
• Elektronicznego modułu sterującego nie należy montować
w miejscu, które będzie zanurzone lub narażone na
zalewanie.
• Przewód zasilający elektronicznego modułu sterującego jest
podłączany do akumulatora łodzi i można w razie potrzeby
przedłużyć (Przedłużanie przewodu zasilającego).
Uwagi dotyczące przewodów i montażu układu napędowego
• Jeśli na łodzi nie został jeszcze zamontowany zgodny układ
napędowy, należy kupić go osobno i zlecić jego montaż
doświadczonemu technikowi w celu umożliwienia
prawidłowego sterowania łodzią.
• Układ sterowania musi zostać zamontowany przed trwałym
montażem elektronicznego modułu sterującego.
• Przewodów podłączonych do układu napędowego nie można
przedłużyć.
• Aby podłączyć istniejący układ napędowy (spoza oferty firmy
Garmin), należy użyć przewodu zasilającego układu
napędowego (do nabycia osobno) w celu podłączenia układu
napędowego do systemu autopilota (Podłączanie do
istniejącego układu napędowego).
◦ Przewodu zasilającego układu napędowego nie można
przedłużyć.
• Aby podłączyć solenoidowy układ napędowy, należy użyć
przewodu zasilającego solenoidu (do nabycia osobno) w celu
podłączenia solenoidowego układu napędowego do systemu
autopilota (Podłączanie do solenoidowego układu
napędowego).
◦ Przewodu zasilającego solenoid nie można przedłużyć.
• Chcąc podłączyć układ napędowy innego producenta niż
firma Garmin, należy zainstalować także czujnik położenia
steru, taki jak Garmin GRF™ 10, lub podłączyć się do
istniejącego czujnika położenia steru, korzystając z przewodu
czujnika położenia steru (do nabycia osobno).
UWAGA: Autopilot Mechaniczny GHP Reactor jest zgodny
tylko z typowymi czujnikami położenia steru z trzema
zaciskami i potencjometrem. System nie działa z czujnikiem
położenia steru działającym w oparciu o pomiar
częstotliwości.
Uwagi dotyczące montażu modułu Shadow Drive™
UWAGA: Moduł Shadow Drive to czujnik, który podłącza się do
przewodów hydraulicznych układu sterowania łodzi. Wykrywa
on przejęcie kontroli nad sterem przez i zawiesza działanie
autopilota. Jest to opcjonalne akcesorium, z którego można
korzystać wyłącznie na łodzi z hydraulicznym układem
sterowania.
• Moduł Shadow Drive należy zainstalować poziomo, na
możliwie równej powierzchni, a jego przewody starannie
zabezpieczyć wiązaniami.
• Moduł Shadow Drive należy zamontować w odległości co
najmniej 305 mm (12 cali) od materiałów i urządzeń
magnetycznych, takich jak głośniki lub silniki elektryczne.
• Moduł Shadow Drive powinien zostać zamontowany bliżej
steru niż pompy.
• Moduł Shadow Drive powinien zostać zamontowany niżej od
steru, ale wyżej od pompy.
• Modułu Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do
łącznika z tyłu steru. Łącznik steru oraz moduł Shadow Drive
powinna dzielić odległość węża.
• Modułu Shadow Drive nie należy podłączać bezpośrednio do
hydraulicznego trójnika na przewodzie hydraulicznym. Trójnik
oraz moduł Shadow Drive powinna dzielić odległość węża.
• W przypadku systemy z jednym sterem, pomiędzy sterem
i modułem Shadow Drive musi znajdować się trójnik.
• W przypadku systemu z dwoma sterami, moduł Shadow
Drive powinien zostać zainstalowany pomiędzy pompą
i trójnikiem hydraulicznym prowadzącym do wyższego
i niższego steru, bliżej steru niż trójnika.
• Moduł Shadow Drive należy zainstalować na przewodzie
układu sterowania dla prawej lub lewej burty.
Modułu Shadow Drive nie należy instalować na przewodzie
sygnału zwrotnego ani na przewodzie wysokiego ciśnienia,
jeśli są one obecne.
POWER DRIVE
CCU
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu
• Alarm powinien zostać zamontowany niedaleko głównej stacji
steru.
• Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.
• W razie potrzeby przewody alarmu można przedłużyć,
korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
• Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci
NMEA 2000.
• Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją
utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy
NMEA 2000 (Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota).
• Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Ä
Å
Æ
Schemat zasilania i przesyłu danych
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
FEEDBACK
Ç
Ważne uwagi
Kontrola steru
Przewód kontroli
steru do przesyłu
danych
Ten przewód służy wyłącznie do
podłączania do autopilota opcjonalnych
urządzeń zgodnych z interfejsem NMEA
0183, takich jak czujnik wiatru, czujnik
prędkości po wodzie lub urządzenie GPS
(Uwagi dotyczące połączeń interfejsu
NMEA 0183).
Przewód
zasilający NMEA
2000
Ten przewód służy wyłącznie do
tworzenia sieci NMEA 2000. Przewodu
nie należy instalować, jeśli na łodzi jest
już zainstalowana sieć NMEA 2000.
Przewód zasilający interfejsu NMEA
2000 musi zostać podłączony do źródła
zasilania 9–16 V DC.
Sieć NMEA 2000
Kontrola steru i komputer kursowy
muszą zostać podłączone do sieci
NMEA 2000 za pomocą dołączonych
trójników (Uwagi dotyczące połączeń
interfejsu NMEA 2000).
Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca
sieć NMEA 2000, można ją utworzyć,
korzystając z dołączonych przewodów
i złączy (Budowanie podstawowej sieci
NMEA 2000 dla systemu autopilota).
Elektroniczny
moduł sterujący
(ECU)
Komputer kursowy Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części
łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu,
które nie jest zanurzane (Uwagi
dotyczące połączeń i montażu
komputera kursowego).
Komputer kursowy musi być oddalony od
wszelkich źródeł zakłóceń
magnetycznych.
Przewód
zasilający
elektronicznego
modułu
sterującego (ECU)
Elektroniczny moduł sterujący należy
podłączyć do źródła zasilania 12–24 V
DC. Aby przedłużyć ten przewód, należy
użyć przewodu o odpowiedniej grubości
(Przedłużanie przewodu zasilającego).
Kabel komputera Jeśli elektroniczny moduł sterujący
kursowego (CCU) znajduje się za daleko, ten przewód
można przedłużyć. W tym celu należy
użyć przewodu przedłużającego (do
nabycia osobno) (Uwagi dotyczące
połączeń i montażu komputera
kursowego).
Przewód łączy się z alarmem.
3
Element Opis
È
É
Układ napędowy
Przewód
zasilający układu
napędowego
i przewód czujnika
położenia steru
Alarm
Ważne uwagi
Niniejszy schemat przedstawia
połączenia elektryczne układu
napędowego (do nabycia osobno).
Szczegółowe instrukcje dotyczące
instalacji zostały dołączone do układu
napędowego.
W przypadku zakupu układu
napędowego firmy Garmin, do nabytego
produktu zostaną dołączone niezbędne
przewody zasilające i przewody czujnika.
Przewodu zasilającego układu
napędowego nie można przecinać ani
przedłużać. W przypadku autopilota
z układem napędowym producenta
innego niż firma Garmin należy użyć
przewodu zasilającego układu
napędowego (do nabycia osobno)
(Podłączanie do istniejącego układu
napędowego).
W przypadku autopilota z solenoidowym
układem napędowym należy użyć
przewodu zasilającego solenoidowego
układu napędowego (do nabycia osobno)
(Podłączanie do solenoidowego układu
napędowego).
W przypadku autopilota z układem
napędowym producenta innego niż firma
Garmin lub solenoidowym układem
napędowym, należy zainstalować także
czujnik położenia steru Garmin
(zalecany) lub podłączyć system do
istniejącego czujnika położenia steru za
pomocą przewodu czujnika położenia
steru (do nabycia osobno) (Instalacja
układu napędowego).
Alarm przekazuje alerty dźwiękowe
systemu autopilota, dlatego należy go
zainstalować blisko kontroli steru
(Instalacja alarmu).
Układ elementów
Schemat systemu z jednym sterem
Element Opis
À
Á
Ważne uwagi
Kontrola steru
Akumulator 12– Elektroniczny moduł sterujący należy
24 V DC
podłączyć do źródła zasilania 12–24 V DC.
Aby przedłużyć ten przewód, należy użyć
przewodu o odpowiedniej grubości
(Przedłużanie przewodu zasilającego).
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000
musi zostać podłączony do źródła zasilania
9–16 V DC.
Â
Komputer
kursowy
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części
łodzi, w dowolnym kierunku, w miejscu,
które nie jest zanurzane (Uwagi dotyczące
połączeń i montażu komputera kursowego).
Komputer kursowy musi być oddalony od
wszelkich źródeł zakłóceń magnetycznych.
Ã
Układ
napędowy
Przewodu zasilającego układu
napędowego nie można przecinać ani
przedłużać.
W przypadku autopilota z układem
napędowym producenta innego niż firma
Garmin należy użyć przewodu zasilającego
układu napędowego (do nabycia osobno)
(Podłączanie do istniejącego układu
napędowego).
W przypadku autopilota z solenoidowym
układem napędowym należy użyć
przewodu zasilającego solenoidowego
układu napędowego (do nabycia osobno)
(Podłączanie do solenoidowego układu
napędowego).
Ä
Å
Elektroniczny
moduł sterujący
(ECU)
Sieć NMEA
2000
Kontrola steru i komputer kursowy muszą
zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za
pomocą dołączonych trójników (Uwagi
dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000).
Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca
sieć NMEA 2000, można ją utworzyć,
korzystając z dołączonych przewodów
i złączy (Budowanie podstawowej sieci
NMEA 2000 dla systemu autopilota).
Procedury instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu
wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu
odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć
montaż i podłączanie elementów.
Instalacja kontroli steru
UWAGA: Ten schemat służy wyłącznie do celów planowania.
W razie potrzeby konkretne schematy połączeń są dołączone do
szczegółowej instrukcji instalacji każdego z elementów.
4
Należy przeprowadzić montaż wpuszczany kontroli steru
w desce rozdzielczej w pobliżu steru, a następnie podłączyć ją
do sieci NMEA 2000.
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 lub do kontroli steru (za
pośrednictwem interfejsu NMEA 0183) opcjonalnych urządzeń
zgodnych z modelem NMEA 2000 lub interfejsem NMEA 0183,
takich jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji
systemu autopilota.
Montaż kontroli steru
UWAGA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia czterech otworów prowadzących zalecane
jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia
otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli
to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.
Najpierw należy wybrać miejsce montażu kontroli steru (Uwagi
dotyczące montażu kontroli steru).
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony do opakowania kontroli steru.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Chcąc wyciąć otwór obrotowym narzędziem do cięcia
zamiast piłą walcową do wycinania otworów o średnicy
90 mm (3,5 cala), przed rozpoczęciem wycinania powierzchni
montażowej należy skorzystać z wiertła o średnicy 10 mm
(3/8 cala) w celu wywiercenia otworu prowadzącego.
4 Za pomocą piły walcowej lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii przerywanej oznaczonej na szablonie.
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
6 Umieść kontrolę steru w wycięciu, aby mieć pewność, że 4
otwory montażowe na szablonie znajdują się we właściwych
miejscach.
7 Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione,
oznacz miejsca, w których powinny znajdować się 4 otwory.
8 Wyjmij kontrolę steru z wycięcia.
9 Wywierć cztery otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm
(7/64 cala).
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami wiertła
z pogłębiaczem stożkowym.
10 Zdejmij resztę szablonu.
11 Zamocuj dołączoną uszczelkę z tyłu urządzenia.
Możesz nanieść środek uszczelniający do zastosowań
morskich na powierzchnię wokół uszczelki w celu
zapobiegnięcia przeciekom za pulpitem (opcjonalnie).
12 Umieść kontrolę steru w wycięciu.
13 Zamocuj pewnie kontrolę steru na powierzchni montażowej,
korzystając z dołączonych wkrętów.
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami smaru
przeciwzatarciowego.
14 Zatrzaśnij ramkę dekoracyjną À na swoim miejscu.
Montowanie komputera kursowego
1 Określ miejsce montażu.
2 Używając komputera kursowego jako szablonu, zaznacz na
powierzchni montażowej położenie dwóch otworów
prowadzących.
Używając
wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory
3
prowadzące.
4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować komputer
kursowy do powierzchni montażowej.
Instalacja elektronicznego modułu sterującego
Montowanie elektronicznego modułu sterującego
Przed zamontowaniem elektronicznego modułu sterującego
należy wybrać jego lokalizację i ustalić właściwe elementy
montażowe (Uwagi dotyczące połączeń i montażu
elektronicznego modułu sterującego).
1 Przytrzymaj elektroniczny moduł sterujący w miejscu,
w którym ma zostać zamontowany, a następnie oznacz
umiejscowienie otworów montażowych na powierzchni
montażowej, korzystając z elektronicznego modułu
sterującego jako szablonu.
2 Korzystając z wiertła dostosowanego do powierzchni
montażowej i wybranego elementu montażowego, wywierć
w powierzchni montażowej 4 otwory.
3 Zamocuj elektroniczny moduł sterujący na powierzchni
montażowej, korzystając z wybranego elementu
montażowego.
Podłączanie urządzenia Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Przewód zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący
(ECU) należy w miarę możliwości podłączyć bezpośrednio do
akumulatora łodzi. Choć nie jest to zalecane rozwiązanie,
przewód zasilający należy podłączyć do zespołu listew
zaciskowych lub do innego źródła, korzystając z bezpiecznika
40 A.
Chcąc poprowadzić przewód zasilający urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) przez przerywacz lub
przełącznik w pobliżu steru, zamiast przedłużać przewód
zasilający urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU)
należy rozważyć użycie odpowiedniej grubości przewodu
przekaźnikowego i sterującego.
1 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) do złącza do
urządzenia Elektroniczny moduł sterujący (ECU), nie
podłączaj go jednak do urządzenia Elektroniczny moduł
sterujący (ECU).
2 Poprowadź koniec przewodu zasilającego urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU) bez złącza do
akumulatora łodzi.
Jeśli przewód jest za krótki, można go przedłużyć
(Przedłużanie przewodu zasilającego).
3 Podłącz czarną żyłę (-) do ujemnego (-) złącza akumulatora,
a następnie podłącz czerwoną żyłę (+) do dodatniego (+)
złącza akumulatora.
5
4 Po zainstalowaniu wszystkich pozostałych elementów
autopilota podłącz przewód zasilający do urządzenia
Elektroniczny moduł sterujący (ECU).
Przedłużanie przewodu zasilającego
W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy
użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do
wymaganej długości.
Pozycja
À
Á
Â
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Pozycja
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Opis
Bezpiecznik
Bateria
2,7 m (9 stóp) bez możliwości przedłużenia
Opis
Splot
Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 4,6 m (15 stóp)
Opis
Splot
Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 7 m (23 stopy)
Instalacja układu napędowego Garmin
Zastosuj się do instrukcji instalacji dostarczonej do układu
napędowego Garmin, aby go zamontować, a następnie
podłączyć do kontroli steru oraz do systemu autopilota.
Środek antykorozyjny
UWAGA
Aby zapewnić długą żywotność wszystkich części, należy
stosować środek antykorozyjny co najmniej dwa razy w roku.
Po podłączeniu wszystkich przewodów układ napędowy należy
zakonserwować środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do
zastosowań morskich.
Podłączanie do istniejącego układu napędowego
Aby móc skorzystać z układu napędowego producenta innego
niż firma Garmin, wymagane jest zastosowanie z autopilotem
Mechaniczny GHP Reactor przewodu zasilającego układu
napędowego. Przewód ten jest sprzedawany osobno.
Opisane instrukcje nie mają zastosowania do solenoidowych
układów napędowych (Podłączanie do solenoidowego układu
napędowego).
1 W razie potrzeby należy skorzystać z instrukcji instalacji
dołączonej do układu napędowego w celu przeprowadzenia
instalacji na łodzi.
2 Jeśli do układu napędowego są podłączone przewody,
należy je odłączyć.
3 Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta
układu napędowego w celu identyfikacji połączeń układu
napędowego.
4 Podłącz przewód zasilający układu napędowego (do nabycia
osobno) do układu napędowego z uwzględnieniem kolorów
oraz funkcji opisanych w tabeli.
Przewodu zasilającego układu napędowego nie można
przedłużyć.
Kolor
przewodu
Funkcja
Czerwony
Przewód dodatni układu napędowego (+)
Czarny
Przewód ujemny układu napędowego (+)
Niebieski
Zasilanie sprzęgła (w przypadku układów
napędowych, które nie są wyposażone
w sprzęgło, należy przeciąć i zaizolować ten
przewód)
Biały
Uziemienie sprzęgła (w przypadku układów
napędowych, które nie są wyposażone
w sprzęgło, należy przeciąć i zaizolować ten
przewód)
Opis
Splot
Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²)
Bezpiecznik
20,3 cm (8 cali)
Bateria
20,3 cm (8 cali)
Do 11 m (36 stóp)
Instalacja układu napędowego
Aby możliwe było sterowanie łodzią z użyciem autopilota
Mechaniczny GHP Reactor, układ napędowy (do nabycia
osobno) należy podłączyć do kontroli steru. Do układu
sterowania firmy Garmin są dołączone odpowiednie przewody,
złącza i instrukcje.
Jeśli na łodzi jest już zainstalowany układ napędowy, można
użyć przewodu zasilającego układu napędowego (do nabycia
6
osobno) w celu podłączenia układu napędowego do systemu
autopilota.
Jeśli chcesz podłączyć system autopilota do układu
napędowego innego producenta niż firma Garmin, należy
zapewnić temu systemowi dostęp do informacji o położeniu
steru poprzez zainstalowanie i podłączenie czujnika położenia
steru Garmin (zalecany) lub poprzez podłączenie istniejącego
na łodzi czujnika położenia steru za pomocą odpowiedniego
przewodu (do nabycia osobno).
5 Podłącz przewód zasilający układu napędowego do
elektronicznego modułu sterującego.
Podłączanie do solenoidowego układu napędowego
Aby móc korzystać z solenoidowego układu napędowego należy
go podłączyć do systemu autopilota Mechaniczny GHP Reactor
za pomocą przewodu zasilającego solenoidu. Przewód ten jest
sprzedawany osobno.
Te instrukcje mają zastosowanie wyłącznie do solenoidowych
układów napędowych.
1 W razie potrzeby należy skorzystać z instrukcji instalacji
dołączonej do solenoidowego układu napędowego w celu
przeprowadzenia jego instalacji na łodzi.
2 Jeśli do solenoidowego układu napędowego są podłączone
przewody, należy je odłączyć.
3 Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta
solenoidowego układu napędowego w celu identyfikacji
połączeń układu napędowego.
4 Podłącz przewód zasilający solenoidowego układu
napędowego (do nabycia osobno) do solenoidowego układu
napędowego z uwzględnieniem schematu oraz tabeli.
Przewód zasilający solenoidu ma długość 0,8 m (2,6 stóp)
i nie można go przedłużyć.
+
‐
+
Element Opis
Ê
Ë
Ì
Í
Î
‐
+
‐
Uwagi
Przewód zasilający
solenoidu
Sprzedawane osobno.
Solenoid na prawej burcie
Solenoid na lewej burcie
Solenoid obejściowy
Może nie być dostępny we
wszystkich systemach.
Pomocniczy układ
sterowania
Może nie być dostępny we
wszystkich systemach.
Przewód Kolor
Opis
À
Czerwony
Á
Biały/czerwony Podłącz do przewodu wspólnego na
prawej burcie (-).
Â
Czarny
Podłącz do dodatniego przewodu
solenoidu na lewej burcie (+).
Ã
Biały/czarny
Podłącz do przewodu wspólnego na
lewej burcie (-).
Ä
Niebieski
Podłącz do dodatniego przewodu
solenoidu obejściowego (+).
Przetnij i zaizoluj ten przewód
w przypadku braku solenoidu
obejściowego.
Å
Podłącz do dodatniego przewodu
solenoidu na prawej burcie (+).
Biały/niebieski Podłącz do przewodu wspólnego
solenoidu obejściowego (-).
Przetnij i zaizoluj ten przewód
w przypadku braku solenoidu
obejściowego.
Æ
niedostępne
Dodatni przewód (+) pomocniczego
układu sterowania na prawej burcie (jeśli
jest dostępny).
Ç
niedostępne
Dodatni przewód (+) pomocniczego
układu sterowania na lewej burcie (jeśli
jest dostępny).
È
niedostępne
Dodatni przewód (+) pomocniczego
obejściowego układu sterowania (jeśli
jest dostępny).
É
niedostępne
Przewód wspólny (-) pomocniczego
układu sterowania (jeśli jest dostępny).
5 Podłącz przewód zasilający solenoidu do elektronicznego
modułu sterującego.
Montaż czujnika położenia steru firmy Garmin
Jeżeli zamontowany został układ napędowy firmy Garmin, dane
czujnika położenia steru pochodzą z układu napędowego, dzięki
czemu oddzielny czujnik położenia steru nie jest wymagany.
Chcąc podłączyć autopilota do układu napędowego innego
producenta niż firma Garmin, należy zainstalować także czujnik
położenia steru, taki jak GRF 10 (do nabycia osobno).
Zastosuj się do instrukcji instalacji dostarczonych
z czujnikiem położenia steru GRF, aby podłączyć go do
kontroli steru oraz do systemu autopilota.
Podłączanie do istniejącego czujnika położenia steru
W przypadku podłączenia autopilota do układu napędowego
producenta innego niż firma Garmin, jeśli ma zostać
zastosowany czujnik położenia steru producenta innego niż
firma Garmin, należy podłączyć czujnik położenia steru do
autopilota Mechaniczny GHP Reactor za pomocą przewodu
czujnika położenia steru. Przewód ten jest sprzedawany
osobno.
UWAGA: Autopilot Mechaniczny GHP Reactor jest zgodny tylko
z typowymi czujnikami położenia steru z trzema zaciskami
i potencjometrem. System nie działa z czujnikiem położenia
steru działającym w oparciu o pomiar częstotliwości.
1 W razie potrzeby należy skorzystać z instrukcji instalacji
dołączonej do czujnika położenia steru w celu
przeprowadzenia jego instalacji na łodzi.
2 Jeśli do czujnika położenia steru są podłączone przewody,
należy je odłączyć.
3 Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta
czujnika położenia steru w celu identyfikacji połączeń
czujnika położenia steru.
4 Podłącz przewód czujnika położenia steru (do nabycia
osobno) do układu napędowego z uwzględnieniem kolorów
oraz funkcji opisanych w tabeli.
W razie potrzeby przewód można przedłużyć, korzystając
z przewodu 0,33 mm2 (22 AWG).
Kolor przewodu
Funkcja
Czerwony
Przewód dodatni czujnika położenia steru (+)
Czarny
Przewód ujemny czujnika położenia steru (-)
Żółty
Wycieraczka czujnika położenia steru
5 Podłącz przewód czujnika położenia steru do elektronicznego
modułu sterującego.
Podłączanie komputera kursowego
1 Poprowadź końcówkę przewodu komputera kursowego do
elektronicznego modułu sterująco i podłącz ją do niego.
2 Poprowadź pomarańczowy i niebieski przewód
z nieizolowanego fragmentu przewodu komputera kursowego
do miejsca, w którym ma zostać zainstalowany alarm
(Instalacja alarmu).
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 0,08 mm2 (28 AWG).
3 Poprowadź brązowy i czarny przewód z nieizolowanego
fragmentu przewodu komputera kursowego do miejsca,
w którym ma zostać zainstalowany moduł Shadow Drive
(Instalacja modułu Shadow Drive) (opcjonalnie).
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 0,08 mm2 (28 AWG).
Jeśli nie planujesz instalacji urządzenia Shadow Drive,
przetnij i zaizoluj brązowy i czarny przewód.
Instalacja modułu Shadow Drive
UWAGA: Moduł Shadow Drive to opcjonalne akcesorium,
z którego można korzystać wyłącznie na łodzi z hydraulicznym
układem sterowania.
7
Podłączanie modułu Shadow Drive do układu
hydraulicznego
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia Shadow Drive należy
wybrać miejsce, w którym moduł Shadow Drive ma zostać
podłączony do hydraulicznego układu sterowania łodzi (Uwagi
dotyczące montażu modułu Shadow Drive™)
Podczas instalacji modułu Shadow Drive na odpowiednim
przewodzie hydraulicznym skorzystaj ze złączy
hydraulicznych (do nabycia osobno).
Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota
UWAGA
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
1 Podłącz bokiem trzy trójniki À.
Podłączanie modułu Shadow Drive do komputera
kursowego
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego bez
złącza do modułu Shadow Drive.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor przewodu modułu
Shadow Drive
Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Czerwony (+)
Brązowy (+)
Czarny (-)
Czarny (-)
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
Instalacja alarmu
Przed rozpoczęciem montażu alarmu należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie on zamontowany (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu alarmu).
1 Poprowadź przewód alarmu do końca przewodu komputera
kursowego bez złącza.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor przewodu alarmu Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Biały (+)
Pomarańczowy (+)
Czarny (-)
Niebieski (-)
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
4 Zabezpiecz alarm za pomocą wiązań lub innych elementów
montażowych (do nabycia osobno).
Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach
autopilota
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania. Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.
Kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć w ramach
istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie jest dostępna
istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć. Konieczne do
tego celu części zostały dołączone do opakowania autopilota
(Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota).
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia w serwisie
www.garmin.com.
8
2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000 Á do
źródła zasilania 9–12 V DC Â, korzystając z przełącznika Ã.
3
4
5
6
W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki
łodzi lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik (do
nabycia osobno).
UWAGA: Opleciony przewód spustowy (nieizolowany)
przewodu zasilającego urządzenia NMEA 2000 musi zostać
podłączony do tego samego uziemienia co czarna żyła
przewodu zasilającego urządzenia NMEA 2000.
Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do
jednego z trójników.
Podłącz jeden z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 Ä do jednego z trójników oraz do
kontroli steru Å.
Podłącz inny z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera
kursowego Æ.
Podłącz terminator męski i żeński Ç z każdego końca
połączonych trójników.
Podłączanie elementów autopilota do istniejącej sieci NMEA
2000
1 Określ miejsce podłączenia kontroli steru À i komputera
kursowego Á do szkieletu istniejącej sieci NMEA 2000 Â.
2 W miejscu podłączenia kontroli steru odłącz od sieci jedną
stronę trójnika NMEA 2000 Ã.
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
4
5
6
7
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.
Dodaj dołączony trójnik kontroli steru do szkieletu sieci
NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu lub
z boku odłączonego trójnika.
Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy Ä do kontroli
steru i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m
(do nabycia osobno).
Podłącz kabel podłączeniowy do kontroli steru i trójnika.
Powtórz kroki 2–6 dla komputera kursowego.
Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji systemu autopilota.
UWAGA: Opcjonalne urządzenia, które nie są zgodne
z interfejsem NMEA 2000, mogą zostać podłączone do kontroli
steru za pośrednictwem interfejsu NMEA 0183 (Uwagi
dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183).
1 Dodaj do sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia
osobno).
2 Podłącz opcjonalne urządzenie NMEA 2000 do trójnika,
wykonując kroki opisane w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
Konfiguracja autopilota
Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki łodzi.
Kreatory Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej kontroli
steru służą konfiguracji autopilota. Kreatory mają na celu
poprowadzenie użytkownika przez procedurę konfiguracyjną.
Kreator Kreator nadbrzeżny
UWAGA
Aby skorzystać z kreatora Kreator nadbrzeżny w czasie, gdy
łódź nie znajduje się na wodzie, należy upewnić się , że
dostępna jest wolna przestrzeń umożliwiająca ruch steru, co
pozwoli uniknąć uszkodzenia steru i innych obiektów.
Z kreatora Kreator nadbrzeżny można skorzystać zarówno, gdy
łódź znajduje się na wodzie, jak i na lądzie.
Jeśli łódź znajduje się na wodzie, należy upewnić się, że na
czas korzystania z kreatora łódź będzie unieruchomiona.
Korzystanie z Kreator nadbrzeżny
UWAGA
Jeśli posiadasz łódź z układem sterowania ze wspomaganiem,
włącz wspomaganie przed uruchomieniem Kreator nadbrzeżny,
aby uniknąć uszkodzenia układu sterowania.
1 Włącz autopilota.
Przy pierwszym włączeniu autopilota zostanie wyświetlony
monit o przeprowadzenie krótkiej procedury konfiguracyjnej.
2 Jeśli Kreator nadbrzeżny nie uruchomi się automatycznie po
zakończeniu procedury konfiguracyjnej, wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Kreatory > Kreator nadbrzeżny.
3 Wybierz typ łodzi.
4 Wybierz klasę układu napędowego (Wybieranie klasy układu
napędowego).
5 Jeśli posiadasz układ napędowy producenta innego niż
Garmin, wybierz napięcie układu napędowego i sprzęgła
(Określanie napięcia układu napędowego i sprzęgła).
6 Jeśli posiadasz solenoidowy układ napędowy, wybierz
napięcie solenoidu i zaworu obejścia solenoidu (Wybieranie
napięcia solenoidu i zaworu obejścia solenoidu).
Jeśli
to konieczne, włącz moduł Shadow Drive (Aktywowanie
7
modułu Shadow Drive).
8 Skalibruj czujnik steru (Kalibracja steru).
9 Jeśli posiadasz układ napędowy innego producenta niż
Garmin, przeprowadź regulację układu napędowego
(Regulacja istniejącego układu napędowego).
10 Przeprowadź test kierunku sterowania (Test kierunku
sterowania).
11 W razie potrzeby wybierz źródło prędkości (Wybór źródła
prędkości).
12 W razie potrzeby sprawdź tachometr (Sprawdzanie
tachometru).
13 Sprawdź wyniki pracy Kreator nadbrzeżny (Przeglądanie
wyników działania kreatora Kreator nadbrzeżny).
Wybieranie klasy układu napędowego
Na kontroli steru wybierz opcję:
• Jeśli zainstalowano układ napędowy Garmin klasy A,
wybierz Klasa A.
• Jeśli zainstalowano układ napędowy Garmin klasy B,
wybierz Klasa B.
• Jeśli autopilota podłączono do istniejącego solenoidowego
układu napędowego, wybierz Solenoid.
• Jeśli autopilota podłączono do istniejącego układu
napędowego, który nie jest sprzedawany przez firmę
Garmin, wybierz Inne.
Określanie napięcia układu napędowego i sprzęgła
UWAGA
Podanie nieprawidłowego napięcia układu napędowego lub
sprzęgła może spowodować uszkodzenie układu napędowego.
Te ustawienia stosują się wyłącznie do układów napędowych,
których nie sprzedaje firma Garmin.
1 Skontaktuj się z producentem układu napędowego i ustal
napięcie układu oraz sprzęgła.
Na
kontroli steru wybierz napięcie zatwierdzone dla danego
2
układu napędowego.
3 Wybierz napięcie zatwierdzone dla danego sprzęgła układu
napędowego.
Wybieranie napięcia solenoidu i zaworu obejścia solenoidu
UWAGA
Podanie nieprawidłowego napięcia solenoidu lub zaworu
obejścia solenoidu może spowodować uszkodzenie układu
napędowego.
Te ustawienia mają zastosowanie wyłącznie do solenoidowych
układów napędowych.
1 Skontaktuj się z producentem solenoidowego układu
napędowego i ustal napięcie solenoidu oraz zaworu obejścia
solenoidu.
2 Na kontroli steru wybierz napięcie zatwierdzone dla
solenoidowego układu napędowego.
3 Na kontroli steru wybierz napięcie zaworu obejścia solenoidu
zatwierdzone dla solenoidowego układu napędowego.
Kalibracja steru
UWAGA: Wystąpienie błędu podczas tych czynności może
oznaczać, że czujnik położenia mógł osiągnąć ustalony limit.
W takim przypadku istnieje możliwość, że czujnik położenia
został nieprawidłowo zainstalowany. Jeśli problem występuje
9
nadal, można kontynuować kalibrację, przesuwając ster do
najdalej wysuniętej pozycji, w której nie jest wyświetlany błąd.
1 Ustaw ster w taki sposób, aby skierować łódź całkowicie na
prawą burtę i wybierz OK.
2 Po zakończeniu kalibracji położenia steru na prawą burtę
ustaw ster w taki sposób, aby skierować łódź całkowicie na
lewą burtę i wybierz OK.
3 Po zakończeniu kalibracji położenia steru na lewą burtę
ustaw ster w położeniu centralnym, puść go i wybierz
Początek.
Autopilot przejmie kontrolę nad sterem.
4 Pozwól, aby autopilot przeprowadził kalibrację steru i nie
dotykaj steru ani kontroli steru.
5 Wybierz opcję:
• W przeciwnym wypadku powtórz kroki 1–4.
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
OK.
Aktywowanie modułu Shadow Drive
Po zainstalowaniu autopilota na łodzi z hydraulicznym układem
sterowania możesz zainstalować zawór Garmin Shadow Drive
(do nabycia osobno).
Na kontroli steru wybierz opcję:
• Wybierz Nie, jeśli nie instalowano zaworu Shadow Drive.
• Wybierz Tak, jeśli zainstalowano zawór Shadow Drive.
Regulacja istniejącego układu napędowego
UWAGA: Ten proces nie dotyczy solenoidowych układów
napędowych.
Po podłączeniu autopilota do układu napędowego innego
producenta niż firma Garmin należy przeprowadzić dostrajanie
układu do systemu autopilota.
1 Wyśrodkuj pozycję steru i puść ster.
2 Na kontroli steru wybierz Kontynuuj.
Na czas dostrajania układu autopilot przejmie kontrolę nad
sterem. Po zakończeniu dostrajania na kontroli steru zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.
3 Po zakończeniu dostrajania wybierz opcję:
• Jeśli dostrajanie zostanie zakończone pomyślnie, wybierz
Gotowe.
• W przeciwnym wypadku powtórz kroki 1–3.
UWAGA: Jeśli będzie taka konieczność, regulację można
doprecyzować później, korzystając z zaawansowanych
ustawień (Korzystanie z zaawansowanych procedur regulacji
istniejącego układu napędowego).
Test kierunku sterowania
1 Przy poruszaniu się z małą prędkością, wybierz przycisk
i .
W przypadku użycia przycisku
ster musi skierować łódź
w lewo. W przypadku użycia przycisku
ster musi
skierować łódź w prawo.
2 Wybierz Kontynuuj.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli test sterowania wykaże, że łódź płynie we właściwym
kierunku, wybierz Tak.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca w przeciwną
stronę, wybierz Nie i powtórz kroki 1–3.
Wybór źródła prędkości
UWAGA: Ta procedura jest stosowana wyłącznie w przypadku
łodzi motorowych z kadłubem ślizgowym i łodzi z kadłubem
wypornościowym. Nie jest ona dostępna w przypadku
konfigurowania autopilota żeglarskiego.
Wybierz opcję:
10
• Podłączając silnik(i) zgodne z interfejsem NMEA 2000 do
sieci NMEA 2000, wybierz Tachom.- NMEA2000/sieci
prod..
• Jeśli źródło danych tachometru NMEA 2000 jest
niedostępne lub nie nadaje się do użytku, wybierz GPS
jako źródło prędkości.
• Jeśli jako źródło prędkości nie został podłączony
tachometr ani urządzenie GPS zgodne ze standardem
NMEA 2000, wybierz opcję Brak.
UWAGA: Jeśli autopilot nie działa prawidłowo po
wybraniu opcji Brak jako źródła prędkości, firma Garmin
zaleca podłączenie tachometru za pośrednictwem sieci
NMEA 2000 lub użycie urządzenia GPS jako źródła
prędkości.
Sprawdzanie tachometru
Ta procedura jest stosowana wyłącznie w przypadku łodzi
motorowych z kadłubem ślizgowym i łodzi z kadłubem
wypornościowym. Nie jest ona dostępna w przypadku
konfigurowania autopilota żeglarskiego.
Procedura nie jest dostępna w przypadku wyboru źródła
prędkości GPS lub Brak.
Po włączeniu silniku(ów) funkcja umożliwia porównanie
odczytów z kontroli steru dotyczących obrotów silnika
z tachometrem(ami) na desce rozdzielczej łodzi.
Jeśli wartości obrotów nie są zgodne, mógł wystąpić problem
ze źródłem prędkości NMEA 2000 lub połączeniem.
Przeglądanie wyników działania kreatora Kreator
nadbrzeżny
Kontrola steru wyświetla po uruchomieniu kreatora Kreator
nadbrzeżny wybrane wartości.
1 Zapoznaj się z wynikami działania kreatora Kreator
nadbrzeżny
Wybierz
dowolną nieprawidłową wartość, a następnie
2
wybierz opcję Wybierz.
3 Popraw wartość.
4 Powtórz kroku 2–3 dla wszystkich nieprawidłowych wartości.
5 Po przejrzeniu wartości wybierz opcję Gotowe.
Kreator Kreator próby morskiej
Kreator Kreator próby morskiej umożliwia konfigurację
podstawowych czujników autopilota. Przeprowadzenie
konfiguracji w warunkach odpowiednich dla typu posiadanej
łodzi jest bardzo ważne.
Ważne uwagi dotyczące Kreator próby morskiej
Kreator próby morskiej należy uruchomić na spokojnej wodzie.
Ponieważ postrzeganie spokojnej wody jest zależne od rozmiaru
i kształtu łodzi, przed rozpoczęciem korzystania z Kreator próby
morskiej łódź musi znajdować się w odpowiedniej lokalizacji.
• Łódź stojąca w miejscu lub poruszająca się powoli nie może
się kołysać.
• Łódź nie może być wystawiona na działanie silnego wiatru.
Podczas korzystania z Kreator próby morskiej należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie.
• Obciążenie łodzi musi być zrównoważone. Podczas
wykonywania każdego z kroków w ramach Kreator próby
morskiej nie należy poruszać się po łodzi.
• W przypadku łodzi żaglowych, należy opuścić maszt.
• Na łodziach żaglowych silnik musi pozostawać w pozycji
umożliwiającej ruch łodzi po linii prostej.
Korzystanie z kreatora Kreator próby morskiej
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
2 Wybierz kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota
przez sprzed. > Kreatory > Kreator próby morskiej.
3 W razie potrzeby skonfiguruj obroty silnika dla ślizgania się
po wodzie.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych z kadłubem
ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na Tachom.NMEA2000/sieci prod..
4 W razie potrzeby skonfiguruj prędkość dla ślizgania się po
wodzie.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych z kadłubem
ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na GPS.
5 W razie potrzeby skonfiguruj górny limit obrotów silnika.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na Tachom.- NMEA2000/sieci prod.
lub GPS.
6 W razie potrzeby skonfiguruj maksymalną prędkość.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na GPS.
7 Skalibruj kompas (Kalibracja kompasu).
8 Przeprowadź procedurę Automatyczne dostosowywanie
regulacji (Korzystanie z procedury Automatyczne
dostosowywanie).
9 Ustaw północ (Ustawianie północy), jeśli informacje GPS
o kierunku są dostępne, lub precyzyjnie wyreguluj kierunek
(Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku), jeśli
informacje GPS o kursie są niedostępne.
Kalibracja kompasu
1 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja kompasu > Kalibruj kompas > Początek.
Postępuj
zgodnie z wytycznymi na kontroli steru do czasu
2
zakończenia kalibracji, zwracając uwagę na to, aby
zachować stabilność łodzi.
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
opcję Gotowe.
• Jeśli kalibracja nie powiodła się, wybierz Ponów i powtórz
kroki 1–3.
Po zakończeniu procesu kalibracji zostaną wyświetlone
odpowiednie wartości. Mogą one posłużyć do oszacowania
dokładności procedury kalibracji.
Wartości kalibracji kompasu
Po zakończeniu procesu kalibracji kompasu możesz zapoznać
się z wynikami na kontroli steru i ocenić, czy kalibracja się
powiodła.
Środowisko magnetyczne: Informuje o poziomie zakłóceń,
jakie pole magnetycznie Ziemi generuje w miejscu montażu.
• Wartość 100 oznacza, że w miejscu montażu urządzenie
nie rejestruje żadnych zakłóceń.
• Jeśli ta wartość jest niska, może być konieczne
przeniesienie komputera kursowego w inne miejsce
i ponowne skalibrowanie kompasu.
• Wartość 100 jest idealna, ale nie jest konieczna do
prawidłowego funkcjonowania autopilota. Jeśli komputer
kursowy jest zainstalowany w optymalnej lokalizacji na
łodzi, należy kontynuować konfigurowanie autopilota
i później ponownie ocenić jego wydajność.
Wskaźnik wypoziomowania: Odnosi się do stabilności łodzi
podczas procesu kalibracji kompasu.
• Wartość 100 oznacza, że podczas kalibracji kompasu łódź
była idealnie stabilna.
• Jeśli ta wartość jest niska, może być konieczne ponowne
skalibrowanie kompasu.
Korzystanie z procedury Automatyczne dostosowywanie
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
1 Wyreguluj przepustnicę tak, aby łódź płynęła z typową
prędkością rejsową umożliwiającą skuteczne sterowanie.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Dostosowywanie autopilota > Automatyczne
dostosowywanie > Początek.
Podczas procedury Automatyczne dostosowywanie łódź
wykonuje różne zygzakowate ruchy.
3 Po jej zakończeniu postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli procedura Automatyczne dostosowywanie
zakończy się niepowodzeniem, ale nie została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, zwiększ prędkość
i powtarzaj kroki 1–3 do czasu pomyślnego zakończenia
procesu Automatyczne dostosowywanie.
• Jeśli proces Automatyczne dostosowywanie zakończy
się niepowodzeniem oraz jeśli została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, zmniejsz prędkość do
wartości z początkowego etapu procesu Automatyczne
dostosowywanie. Następnie wybierz Altern. autom.
dostosowyw., aby rozpocząć alternatywną procedurę
automatycznej regulacji.
Po zakończeniu procedury Automatyczne dostosowywanie
zostaną wyświetlone wartości czułości. Mogą one posłużyć do
oszacowania dokładności procedury Automatyczne
dostosowywanie.
Wartości automatycznej regulacji czułości
Po zakończeniu automatycznej regulacji możesz zapoznać się
z wartościami czułości wyświetlanymi na kontroli steru. Możesz
zapisać je na wypadek przeprowadzenia automatycznej
regulacji ponownie w przyszłości lub w celu ręcznego regulacji
czułości (niezalecane) (Dostosowywanie ustawień czułości
autopilota).
Czułość: Umożliwia ustawienie precyzji, z jaką autopilot
utrzymuje kierunek oraz agresywności wykonywania skrętów.
Czułość kontrowania: Umożliwia ustawienie agresywności
autopilota w kompensowaniu kursu po wykonaniu skrętu.
Ustawianie północy
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
UWAGA: Jeśli podczas instalacji komputera kursowego
stosowano się do wytycznych, ta procedura może nie być
potrzebna (Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera
kursowego).
Ta procedura jest dostępna, jeśli autopilot został podłączony do
opcjonalnego urządzenia GPS (Podłączanie do systemu
autopilota opcjonalnych urządzeń NMEA 2000), które odebrało
informację o pozycji GPS. Podczas przeprowadzania tej
procedury autopilot wykorzystuje informacje GPS o kierunku
w celu ustalenia północy w systemie autopilota.
Jeśli do systemu nie zostało podłączone urządzenie GPS,
wyświetlony zostanie monit o doprecyzowanie regulacji kierunku
(Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku).
1 Płyń prędkością rejsową w linii prostej.
11
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja kompasu > Ustaw północ > Początek.
3 Płyń łodzią z prędkością rejsową w prostej linii i postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wybierz
opcję:
4
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
opcję Gotowe.
• W przeciwnym wypadku powtórz kroki 1–3.
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku
Ta procedura jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy
opcjonalne urządzenie GPS nie zostało podłączone do systemu
autopilota (Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000). Jeśli autopilot jest podłączony do
urządzenia GPS, które odebrało informacje o pozycji GPS,
wyświetlony zostanie monit o ustawienie północy (Ustawianie
północy).
1 Ustal kierunek północny, korzystając z przenośnego
kompasu.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, dostosowuj szczegółowe ustawienie kierunku do
czasu, gdy będzie ono odpowiadało północy na kompasie
magnetycznym.
• Przeprowadzając tę kalibrację poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja kompasu > Precyz. regul. kierunku,
a następnie dostosowuj szczegółowe ustawienie kierunku
do czasu, gdy będzie ono odpowiadało północy na
kompasie magnetycznym.
Wybierz
Gotowe.
3
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji
UWAGA
Przetestuj autopilota przy małej prędkości. Po przeprowadzeniu
testu i regulacji autopilota przy małej prędkości należy
przetestować go przy większej prędkości w celu
przeprowadzenia symulacji normalnych warunków działania.
1 Płyń łodzią w jednym kierunku z włączonym systemem
autopilota (w trybie utrzymywania kierunku).
Łódź może nieznacznie zmieniać kurs, nie powinny to być
jednak duże różnice w stosunku do ustawionego kursu.
2 Obróć łódź w jednym kierunku korzystając z autopilota
i obserwuj zachowanie łodzi.
Łódź powinna skręcić płynnie — nie za szybko, ale i nie za
wolno.
Pokonując zakręt wybrany z użyciem autopilota, łódź
powinna wpłynąć na ustawiony kurs i pozostać na nim;
odchyły i różnice w kierunku powinny być nieznaczne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli łódź skręca zbyt szybko lub zbyt wolno, dostosuj
ogranicznik przyspieszenia autopilota (Dostosowywanie
ustawień ogranicznika przyspieszenia).
• Jeśli w trybie utrzymywania kierunku występują duże
wahania lub jeśli łódź nie koryguje kierunku podczas
zakręcania, dostosuj czułość autopilota (Dostosowywanie
ustawień czułości autopilota).
• Jeśli łódź skręca płynnie, a w trybie utrzymywania
kierunku nie występują wahania kierunku ruchu łodzi lub
jeśli są one nieznaczne oraz jeśli łódź właściwie
12
dostosowuje kierunek, oznacza to, że konfiguracja jest
prawidłowa i nie jest konieczne wprowadzanie dalszych
zmian.
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia
1 Włącz tryb Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy).
Wybierz
kolejno opcje Menu > Konfiguracja > Konfig.
2
autopilota przez sprzed. > Dostosowywanie autopilota >
Ogranicznik przyspieszenia.
3 Wybierz opcję:
• Zwiększ wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
szybko.
• Zmniejsz wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
wolno.
Dostosowując ogranicznik przyspieszenia ręcznie, należy
dokonywać nieznacznych zmian. Przed wprowadzeniem
dodatkowych zmian sprawdź, jaki będzie wynik już
wprowadzonej zmiany.
4 Przetestuj konfigurację autopilota.
5 Powtarzaj kroki 3–4 do czasu, gdy autopilot będzie działał
prawidłowo.
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota
1 Włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu konfiguracyjnego
sprzedawcy).
Wybierz
kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota
2
przez sprzed. > Dostosowywanie autopilota > Wartości
czułości steru.
3 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od rodzaju łodzi:
• W przypadku łodzi żaglowej, łodzi motorowej z kadłubem
wypornościowym i łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na Brak wybierz Czułość i określ, w jakim
stopniu ster ma trzymać kierunek i jak ciasne mają być
wykonywane zakręty.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi żaglowej, łodzi motorowej z kadłubem
wypornościowym i łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na Brak wybierz Czułość kontrowania
i określ, w jakim stopniu ster ma korygować błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem ślizgowym oraz
źródłem prędkości ustawionym na Tachom.- NMEA2000/
sieci prod. lub GPS, wybierz Mała prędkość lub Duża
prędkość i określ, w jakim stopniu ster ma trzymać
kierunek i jak ciasne mają być zakręty wykonywane przy
małych i dużych prędkościach.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem dostosowanym
do ślizgania się po wodzie, ze źródłem prędkości
ustawionym na Tachom.- NMEA2000/sieci prod. lub
GPS, wybierz opcję Kontrow. przy m.pręd. lub Kontrow.
przy d.pręd. i określ, w jakim stopniu ster ma korygować
błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
4 Przetestuj konfigurację autopilota i powtarzaj kroki 2–3 do
czasu, gdy autopilot będzie działał właściwie.
Ręczna regulacja ustawień istniejącego układu
UWAGA
Podanie nieprawidłowej wartości Napięcie ukł. napęd., Napięcie
sprzęgła lub Max prąd ukł.napęd. dla istniejącego układu może
spowodować jego uszkodzenie.
Zaawansowana konfiguracja
W normalnych warunkach zaawansowane opcje konfiguracyjne
nie są dostępne z poziomu kontroli steru. Przed uzyskaniem
dostępu do zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych
autopilota należy włączyć tryb Tryb sprzedawcy (Włączanie
trybu konfiguracyjnego sprzedawcy).
Włączanie trybu konfiguracyjnego sprzedawcy
1 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu >
Konfiguracja > System > Informacje systemowe.
2 Przytrzymaj środkowy klawisz przez 5 sekund .
Zostanie wyświetlona opcja Tryb sprzedawcy.
3 Wybierz kolejno opcje Wróć > Wróć.
Jeśli na ekranie konfiguracyjnym dostępna jest opcja Konfig.
autopilota przez sprzed., oznacza to, że procedura została
przeprowadzona pomyślnie.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne
Istnieje możliwość skorzystania z procesu automatycznego
dostosowywania, przeprowadzenia kalibracji kompasu oraz
określenia północy na autopilocie bez uruchamiania kreatorów.
Każde z ustawień można także dostosować osobno, bez
konieczności przeprowadzania procesu konfiguracyjnego.
Ręczne uruchamianie automatycznych procesów
konfiguracyjnych
1 Włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu konfiguracyjnego
sprzedawcy).
2 Na ekranie kierunku wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed..
3 Wybierz zautomatyzowany proces:
• Wybierz kolejno Konfiguracja kompasu > Kalibruj
kompas, aby uruchomić kalibrację kompasu (Kalibracja
kompasu).
• Wybierz kolejno Konfiguracja kompasu > Ustaw
północ, aby ustalić północ (Ustawianie północy).
• Wybierz kolejno Dostosowywanie autopilota >
Automatyczne dostosowywanie, aby rozpocząć
automatyczną regulację autopilota (Korzystanie
z procedury Automatyczne dostosowywanie).
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczne ustawianie poszczególnych ustawień
konfiguracyjnych
W celu dostosowania niektórych ustawień konfiguracyjnych
może okazać się konieczna zmiana innych ustawień. Przed
zmianą jakichkolwiek ustawień przejrzyj sekcję „Szczegółowe
ustawienia konfiguracyjne” (Szczegółowe ustawienia
konfiguracyjne).
1 Włącz tryb Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy).
2 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed..
3 Wybierz kategorię ustawień.
4 Wybierz ustawienie do konfiguracji.
Opis każdego z ustawień jest dostępny w załączniku
(Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne).
5 Skonfiguruj wartość ustawienia.
1 Włącz tryb konfiguracyjny sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy).
Na
ekranie kierunku wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
2
Konfig. autopilota przez sprzed. > Konfiguracja układu
sterowania > Klasa ukł. napędow..
3 Wybierz Inne lub Solenoid, zgodnie z ustawieniami
wybranymi w Kreator nadbrzeżny.
Wybierz
opcję:
4
• Wybierz Regulacja ogólna, aby ponownie uruchomić
procedurę regulacji, która została przeprowadzona przez
Kreator nadbrzeżny (Regulacja istniejącego układu
napędowego).
• Wybierz Napięcie ukł. napęd., aby wyregulować napięcie
układu napędowego zgodnie z danymi technicznymi
podanymi przez producenta.
• Wybierz Napięcie sprzęgła, aby wyregulować napięcie
sprzęgła zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez
producenta.
• Wybierz Max prąd ukł.napęd., aby ustawić znamionową
wartość prądu układu napędowego zgodnie z danymi
technicznymi podanymi przez producenta.
• Wybierz Regulacja zaawansowana, aby przeprowadzić
precyzyjną regulację układu napędowego (Korzystanie
z zaawansowanych procedur regulacji istniejącego układu
napędowego).
• Wybierz Przywróć domyślne, aby zresetować istniejące
ustawienia układu napędowego do wartości domyślnych.
Po zresetowaniu ustawień układu napędowego do
wartości domyślnych musisz przeprowadzić procedurę
Regulacja ogólna (Regulacja istniejącego układu
napędowego).
Po wyregulowaniu tych wartości lub uruchomieniu dowolnej
z tych procedur dostrajania musisz przeprowadzić ponownie
procedurę automatycznej regulacji.
Korzystanie z zaawansowanych procedur regulacji
istniejącego układu napędowego
UWAGA
Poniższe procedury należy wykonywać dopiero po dokładnym
przeczytaniu i zrozumieniu poniższych definicji szybkości układu
napędowego oraz tolerancji błędu. Nieprawidłowe ustawienie
tych wartości może doprowadzić do uszkodzenia układu
napędowego, szybszego wyczerpania baterii lub błędnego
działania autopilota.
W przypadku niemal każdej instalacji układu napędowego spoza
oferty Garmin standardowa procedura regulacji wykonana przez
Kreator nadbrzeżny jest wystarczająca do skalibrowania układu
na potrzeby systemu autopilota. Z procedur zaawansowanej
regulacji należy korzystać tylko w celu wprowadzenia
niewielkich poprawek pracy układu.
Regulacja szybkości w istniejącym układzie napędowym
To ustawienie nie dotyczy solenoidowych układów napędowych.
Szybkość układu napędowego definiuje, jak szybko będzie on
reagował na polecenia autopilota.
Jeśli szybkość będzie zbyt niska, układ napędowy będzie
reagował na polecenia autopilota z dużym opóźnieniem.
Jeśli szybkość będzie zbyt wysoka, układ napędowy będzie
reagował zbyt szybko i może spowodować zatrzymanie pracy
13
steru. Może to spowodować uszkodzenie układu napędowego
lub zatrzymanie pracy steru i szybsze rozładowanie
akumulatora.
1 Na ekranie kierunku wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Konfiguracja układu
sterowania > Klasa ukł. napędow. > Inne > Regulacja
zaawansowana > Regulacja prędkości.
2 Wyśrodkuj pozycję steru, puść ster i wybierz Początek.
Zostanie wyświetlony wykres. Czerwona linia À wskazuje
zamierzoną pozycję steru. Niebieska linia Á wskazuje
rzeczywistą pozycję steru.
3 Wybierz Regulacja i obserwuj wykres.
• Zamierzona pozycja steru (czerwona linia) zmienia
położenie w zakresie od +5° do -5° za każdym razem, gdy
wybierzesz Regulacja, a układ napędowy odpowiednio
kieruje sterem (niebieska linia).
• Jeśli wartość szybkości układu napędowego jest za niska,
będzie reagować z opóźnieniem. Po wybraniu Regulacja
niebieska linia pobiegnie znacznie w dół Â do czerwonej
linii.
• Jeśli wartość szybkości układu napędowego jest za
wysoka, będzie reagować natychmiastowo i może
spowodować szybkie zatrzymanie steru. Po wybraniu
Regulacja niebieska linia pobiegnie prosto à do
czerwonej linii.
• Jeśli szybkość układu napędowego jest skonfigurowana
prawidłowo, będzie reagował szybko i sprawnie zatrzyma
pracę steru. Po wybraniu Regulacja niebieska linia
pobiegnie nieznacznie w dół Ä do czerwonej linii.
4 W razie potrzeby wybierz Reguluj.
5 Wybierz opcję:
• Jeśli wartość szybkości układu napędowego jest zbyt
niska, zwiększ wartość i powtórz krok 3.
• Jeśli wartość szybkości układu napędowego jest zbyt
wysoka, zmniejsz wartość i powtórz krok 3.
6 Po pomyślnym ustawieniu szybkości układu napędowego
wybierz Gotowe.
Regulowanie tolerancji błędu w istniejącym układzie
napędowym
Jeśli posiadasz układ napędowy producenta innego niż Garmin,
w razie potrzeby możesz regulować tolerancję błędu
w istniejącym układzie napędowym.
Tolerancja błędu w układzie napędowym określa poziom
odchylenia, jaki dopuszcza autopilot przed dokonaniem korekty.
Jeśli tolerancja błędu będzie miała zbyt niską wartość, układ
napędowy będzie reagował na nawet najmniejsze odchylenie.
Układ napędowy będzie pracował intensywniej, co może
spowodować szybsze rozładowanie akumulatora.
Jeśli tolerancja błędu będzie miała zbyt wysoką wartość, układ
napędowy zareaguje dopiero po znacznym odchyleniu od kursu.
Utrzymywanie kursu będzie przez to utrudnione i może wiązać
się z niepotrzebnymi korektami.
1 Na ekranie kierunku wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
Konfig. autopilota przez sprzed. > Konfiguracja układu
sterowania > Klasa ukł. napędow..
2 Wybierz Inne lub Solenoid, zgodnie z ustawieniami
wybranymi w Kreator nadbrzeżny.
3 Wybierz kolejno Regulacja zaawansowana >
Regul.tolerancji błędu.
4 Wyśrodkuj pozycję steru, puść ster i wybierz Początek.
5 Wybierz Regulacja.
Za każdym razem, gdy wybierzesz Regulacja, pozycja steru
zmienia się w zakresie od +5° do -5°, a układ napędowy
odpowiednio kieruje sterem.
6 Po zatrzymaniu układu napędowego przez 30 sekund śledź
wartości w polach Błąd steru i Moc układu napędowego.
• Jeśli wartość pola Moc układu napędowego zmienia się,
wartość tolerancji błędu jest zbyt niska.
• Jeśli wartość pola Moc układu napędowego pozostaje na
poziomie 0%, ale w polu Błąd steru wartość jest równa lub
przekracza 1%, wartość tolerancji błędu jest zbyt wysoka.
• Przy idealnej konfiguracji tolerancji błędu wartości pól Błąd
steru i Moc układu napędowego powinny trzymać się na
poziomie odpowiednio 0,5% i 0% przez 30 sekund lub
dłużej.
7 W razie potrzeby wybierz opcję:
• Jeśli tolerancja błędu układu napędowego jest zbyt niska,
wybierz Reguluj, zwiększ wartość i powtórz kroki 3–6.
• Jeśli tolerancja błędu układu napędowego jest zbyt
wysoka, wybierz Reguluj, zmniejsz wartość i powtórz
kroki 3–6.
8 Po pomyślnym ustawieniu tolerancji błędu układu
napędowego wybierz Wróć.
Załącznik
Schematy połączeń interfejsu NMEA 0183
Poniższe schematy połączeń stanowią przykłady różnych
sytuacji, jakie można napotkać, podłączając do kontroli steru
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183.
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
14
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.
Dwukierunkowa komunikacja z interfejsem NMEA 0183
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Niedostępne
Zasilanie
Niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
Biały — niepodłączony
Niedostępne
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem odbiorczym (Rx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Tylko 1 przewód przesyłowy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód przesyłowy (Tx), przewód
ten należy podłączyć do brązowego przewodu (Rx/A) kontroli
steru, podczas gdy zielony przewód (Rx/B) kontroli steru musi
zostać podłączony do uziemienia interfejsu NMEA.
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
niedostępne
Zasilanie
niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód odbiorczy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód odbiorczy (Rx), przewód ten
należy podłączyć do niebieskiego przewodu (Tx/A) kontroli
steru, podczas gdy biały przewód (Tx/B) kontroli steru musi
pozostać niepodłączony.
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli steru Funkcja przewodu
— funkcja
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Niedostępne
Zasilanie
Zielony — Rx/B (-) (należy
połączyć z uziemieniem
interfejsu NMEA 0183)
NMEA 0183 — uziemienie
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem przesyłowym (Tx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Dane techniczne
Komputer kursowy
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
cale)
Masa
200 g (7 uncji)
15
Dane techniczne
Wielkość
Informacje o PGN NMEA 2000
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Komputer kursowy
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo
odporny na uderzenia plastik
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Długość przewodu komputera
kursowego
5 m (16 stóp)
Napięcie wejściowe NMEA 2000
Od 9 V do 16 V DC
NMEA 2000 – liczba LEN
4 (200 mA)
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA: Grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
126996 Informacje o produkcie
Elektroniczny moduł sterujący (ECU)
127257 Przesyłanie/odbieranie danych orientacji
w przestrzeni
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
168 × 117 × 51 mm (6,6 × 4,6 ×
2 cala)
127251 Przesyłanie/odbieranie danych o prędkości
zmiany kursu
Tylko przesył
127245 Dane steru
Masa
680 g (24 uncje)
Tylko przesył
127250 Kierunek jednostki
Zakres temperatur
Od -15° do 60°C (od 5° do 140°F)
Tylko odbiór
127245 Dane steru
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo
odporny na uderzenia stop
aluminium
Tylko odbiór
127258 Deklinacja magnetyczna
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Długość przewodu zasilającego
2,7 m (9 stóp)
Napięcie wejściowe
Od 11,5 do 35 V DC
Bezpiecznik
40 A, płaski
Zużycie energii
1 A (nie obejmuje układu
napędowego)
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Kontrola steru
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary bez osłony
przeciwsłonecznej (wys. × szer. ×
gł.)
110 × 115 × 30 mm (4,33 × 4,53 ×
1,18 cala)
Wymiary z osłoną
przeciwsłoneczną (wys. × szer. ×
gł.)
115 × 120 × 35,5 mm (4,53 × 4,72
× 1,40 cala)
Masa bez osłony
przeciwsłonecznej
247 g (8,71 uncji)
Masa z osłoną przeciwsłoneczną
283 g (9,98 uncji)
Zakres temperatur
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Bezpieczny dystans dla kompasu
209 mm (8,25 cala)
Materiał
Obudowa: W pełni uszczelniony
poliwęglan
Szklane wykończenie: Szkło
z powłoką antyrefleksyjną
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
130306 Dane o wietrze
Kontrola steru
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy
PGN
126996 Informacje o produkcie
Tylko przesył
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja - szybka aktualizacja
129026 COG i PND - szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129540 Wykryte satelity GNSS
130306 Informacje o wietrze
Tylko odbiór
127245 Dane steru
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
127250 Kierunek łodzi
Zużycie energii
Maks. 2,5 W
127488 Parametry silnika - szybka aktualizacja
Maks. napięcie jednostki
32 V DC
128259 Prędkość po wodzie
Napięcie wejściowe NMEA 2000
od 9 do 16 V DC
129025 Pozycja - szybka aktualizacja
NMEA 2000 (liczba LEN)
6 (300 mA przy 9 V DC)
129029 Dane z satelitów GNSS dotyczące pozycji
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Alarm
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Nawigacja - informacje o trasie/punktach
trasy
130306 Informacje o wietrze
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. x średnica)
29/
Masa
2,4 uncji (68 g)
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Zakres temperatur
Od -15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Długość przewodu
3 m (10 stóp)
Autopilot podłączony do opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 wykorzystuje następujące sentencje
NMEA 0183.
16
32
× 1 cal (23 × 25 mm)
130576 Małe jednostki - status
Typ
Sentencja
Transmisja
hdg
Odbiór
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
Komunikat
o błędzie
Przyczyna
Działanie autopilota
Błąd: wysoka
Temperatura
temperatura modułu elektronicznego
ECU
modułu sterującego
wzrosła powyżej
100°C (212°F).
• Alarm uruchomi się na
5 sekund
• Następuje wyłączenie
elektronicznego
modułu sterującego
Błąd: utracono
połączenie między
CCU a modułem
ECU (w przypadku,
gdy włączony jest
autopilot)
• Kontrola steru
wyemituje sygnał
dźwiękowy, a autopilot
przejdzie w tryb
gotowości.
Nastąpiło
przekroczenie czasu
połączenia między
komputerem
kursowym i pompą.
gll
Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne
rmb
Choć wszelkie ustawienia konfiguracyjne uzupełnia się zwykle
automatycznie z użyciem kreatorów, istnieje możliwość
ręcznego dostosowania wszelkich ustawień w celu
szczegółowego ustawienia autopilota.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne są dostępne
wyłącznie w trybie Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy). Ustawienia określane przez
użytkownika są dostępne podczas normalnej eksploatacji
autopilota. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją
instrukcji dołączonej do autopilota, która jest poświęcona
konfiguracji.
UWAGA: W zależności od konfiguracji autopilota niektóre
ustawienia mogą być niedostępne.
UWAGA: W przypadku łodzi motorowych, po każdej zmianie
ustawienia Źródło prędkości należy przejrzeć odpowiednio
ustawienia Sprawdź tachometr, Dolny limit RPM, Górny limit
RPM, RPM prędkości ślizgu, Prędkość ślizgu lub Maks.
prędkość przed przeprowadzeniem procedury automatycznego
dostosowania (Korzystanie z procedury Automatyczne
dostosowywanie).
vhw
mwv
xte
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
Komunikat
o błędzie
Przyczyna
Działanie autopilota
Napięcie modułu
ECU jest niskie
Napięcie zasilania
pompy spadło poniżej
10 V DC na ponad
6 sekund.
• Alarm uruchomi się na
5 sekund
• Autopilot działa nadal
w trybie normalnej
eksploatacji
Autopilot nie
odbiera danych
nawigacyjnych.
Autopilot działa
w trybie
utrzymywania
kierunku.
Autopilot nie odbiera
• Alarm uruchomi się na
danych nawigacyjnych
5 sekund
podczas wykonywania • Autopilot przechodzi
manewru podróży do
w tryb utrzymywania
pozycji.
kierunku
Ten komunikat jest
wyświetlany także
w przypadku
zatrzymania nawigacji
na ploterze
nawigacyjnym przed
wyłączeniem
autopilota.
Utracono
połączenie
z autopilotem
Kontrola steru utraciła
połączenie
z komputerem
kursowym.
niedostępne
Utracono dane
o wietrze (tylko
łodzie żaglowe)
Autopilot nie odbiera
danych o wietrze.
• Alarm uruchomi się na
5 sekund
• Autopilot przechodzi
w tryb utrzymywania
kierunku
Niskie GHC™
napięcie zasilania
Poziom napięcia
niedostępne
zasilania spadł poniżej
wartości określonej
w menu alarmu
niskiego napięcia.
Błąd: wysokie
napięcie modułu
ECU
Napięcie zasilania
pompy wzrosło
powyżej 33,5 V DC.
• Alarm uruchomi się na
5 sekund
• Następuje wyłączenie
elektronicznego
modułu sterującego
Błąd: napięcie
modułu ECU
gwałtownie spadło
Napięcie
elektronicznego
modułu sterującego
gwałtownie spadło
poniżej 7,0 V DC.
• Alarm uruchomi się na
5 sekund
• Błąd przestanie być
wyświetlany, gdy
napięcie
elektronicznego
modułu sterującego
wzrośnie powyżej
7,3 V DC.
Ustawienia dostosowywania autopilota
Aby otworzyć ogólne ustawienia dostosowywania autopilota,
wybierz kolejno opcje Menu > Konfiguracja > Konfig.
autopilota przez sprzed..
Ogranicznik przyspieszenia: Umożliwia ograniczenie
prędkości zakrętów kontrolowanych przez autopilota.
Wartość procentową można zwiększyć, aby ograniczyć
prędkość wykonywania zakrętów, lub zmniejszyć, aby
zwiększyć prędkość wykonywania zakrętów.
Ustawienia źródła prędkości
UWAGA: Ustawienia źródła prędkości są dostępne wyłącznie
w przypadku łodzi motorowych.
Aby otworzyć ustawienia źródła prędkości, wybierz kolejno opcje
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfig. źródła prędkości.
Źródło prędkości: Umożliwia wybór źródła prędkości.
Sprawdź tachometr: Funkcja umożliwia porównanie odczytów
z kontroli steru dotyczących obrotów silnika z tachometrami
na desce rozdzielczej łodzi.
RPM prędkości ślizgu: Funkcja umożliwia dostosowanie
wskazań kontroli steru dotyczących obrotów silnika
w momencie, gdy łódź przechodzi od wyporności do
prędkości ślizgu po wodzie. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Prędkość ślizgu: Funkcja umożliwia dostosowanie prędkości
ślizgania się łodzi po wodzie. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Dolny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie najniższego
poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Górny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie
najwyższego poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie
odpowiada wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
17
Maks. prędkość: Funkcja umożliwia dostosowanie
maksymalnej prędkości łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Ustawienia czułości steru
UWAGA: Jeśli ustawione wartości będą zbyt wysokie lub zbyt
niskie, może wystąpić nadczynność autopilota, który będzie
nieustannie próbował dostosowywać kierunek przy
najmniejszych odchyleniach. Autopilot, który działa zbyt
aktywnie, zwiększa zużycie pompy i powoduje szybsze
rozładowywanie akumulatora.
Wybierz kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota
przez sprzed. > Wartości czułości steru.
UWAGA: Te ustawienia odnoszą się tylko do łodzi żaglowych,
łodzi motorowych z kadłubem wypornościowym i łodzi
motorowych ze źródłem prędkości ustawionym na Brak.
Czułość: Umożliwia określenie, w jakim stopniu ster utrzymuje
kierunek i na ile ciasne są wykonywane zakręty.
Czułość kontrowania: Umożliwia określenie, w jakim stopniu
ster dokonuje korekty zbyt szerokich zakrętów. Jeśli wybrana
zostanie zbyt niska wartość, działanie autopilota może
spowodować zbyt szeroki zakręt przy próbie wyrównania
oryginalnego skrętu.
UWAGA: Te ustawienia odnoszą się tylko do łodzi motorowych
z kadłubem ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na
Tachom.- NMEA2000/sieci prod. lub GPS.
Mała prędkość: Umożliwia ustawienie czułości steru przy niskiej
prędkości. To ustawienie ma zastosowanie do łodzi płynącej
poniżej prędkości ślizgu.
Kontrow. przy m.pręd.: Umożliwia ustawienie kontrowania
czułości steru przy niskiej prędkości. To ustawienie ma
zastosowanie do łodzi płynącej poniżej prędkości ślizgu.
Duża prędkość: Umożliwia ustawienie czułości steru przy
wysokiej prędkości. To ustawienie ma zastosowanie do łodzi
płynącej powyżej prędkości ślizgu.
Kontrow. przy d.pręd.: Umożliwia ustawienie kontrowania
czułości steru przy wysokiej prędkości. To ustawienie ma
zastosowanie do łodzi płynącej powyżej prędkości ślizgu.
Maks. wychyl. w lewo: Opcja umożliwia wprowadzenie kąta,
pod jakim ster będzie skręcał najdalej w lewo.
Maks. wychyl. w prawo: Opcja umożliwia wprowadzenie kąta,
pod jakim ster będzie skręcał najdalej w prawo.
Kalibruj czujnik steru: Rozpoczęcie procedury pozwalającej
określić maksymalny zakres ruchu steru oraz skalibrować
czujnik pozycji steru. Wystąpienie błędu podczas procesu
kalibracji oznacza, że czujnik mógł osiągnąć ustalony limit.
Czujnik mógł zostać nieprawidłowo zainstalowany. Jeśli
problem występuje nadal, można go ominąć, przesuwając
ster do najdalej wysuniętej pozycji, w której nie jest
wyświetlany błąd.
Kalibruj środek steru: Rozpoczęcie procedury ustalenia
środkowego położenia steru. Kalibrację można
przeprowadzić, jeśli wskazanie ekranowego wskaźnika
pozycji steru nie odpowiada rzeczywistemu środkowemu
położeniu steru na łodzi.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.
Ustawienia układu sterowania
Aby otworzyć ustawienia układu sterowania, wybierz kolejno
opcje Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Konfiguracja układu sterowania.
Sprawdź kier. sterow.: Funkcja umożliwia ustawienie kierunku,
w którym należy przesunąć ster w celu wykonania łodzią
skrętu na lewą i prawą burtę. Istnieje możliwość
przetestowania ustawienia. W razie potrzeby można także
odwrócić kierunek sterowania.
Ustawienia czujnika steru
UWAGA: Ustawienia czujnika steru mają zastosowanie
wyłącznie w przypadku, gdy czujnik steru jest podłączony do
systemu autopilota.
Aby otworzyć ustawienia czujnika steru, wybierz kolejno opcje
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja układu sterowania > Konfiguracja czujnika
steru.
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHP™, GHC™, Reactor™ oraz Shadow Drive™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising