Garmin | GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ | Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Pokyny pro instalaci

Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Pokyny pro instalaci
Elektronicky řízený
GHP™ Reactor
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Autopilot je nástroj, který zlepšuje vaše možnosti obsluhy
lodi. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz lodi.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo
bez dozoru.
Vždy buďte připraveni neprodleně převzít manuální řízení lodi.
Naučte se používat autopilota na klidné a bezpečné vodě.
Při používání autopilota blízko nebezpečných míst ve vodě, jako
jsou například doky, pilíře a jiné lodi, buďte opatrní.
UPOZORNĚNÍ
Při použití dávejte pozor na rozpálený motor a
elektromagnetické součásti a nezapomínejte na nebezpečí
zachycení pohyblivými součástmi.
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
POZNÁMKA
Aby nedošlo k poškození lodi, je třeba, aby systém autopilota
nainstaloval zkušený námořní technik. Pro řádnou instalaci jsou
nutné specifické znalosti součástí hydraulického řízení a
námořních elektrických systémů.
Příprava instalace
Systém autopilota se skládá z několika částí. Před instalací si
důkladně prostudujte postup upevnění jednotlivých částí a
požadavky na připojení. Abyste dokázali správně naplánovat
rozvržení instalace na lodi, je třeba, abyste porozuměli funkci
jednotlivých součástí.
Požadavky na upevnění a připojení lépe pochopíte, když si
prostudujete část (Schéma napájení a přenosu dat).
Při plánování instalace si jednotlivé součásti rozložte přímo na
lodi, abyste viděli, zda jsou propojovací kabely dostatečně
dlouhé. V případě potřeby pořiďte prodlužovací kabely
(prodávají se samostatně), které jsou dostupné u místního
prodejce Garmin nebo na stránkách www.garmin.com.
Poznamenejte si sériová čísla jednotlivých součástí pro případ
registrace a záruky.
®
Potřebné nástroje
• Ochranné brýle
Leden 2015
• Vrtačka a spirálové vrtáky
• Pila nebo vykružovačka schopná vytvořit otvor o průměru
90 mm (3,5 palců)
• Nástroj na stříhání/odizolování kabelu
• Plochý a křížový šroubovák
• Kabelové svorky
• Voděodolné kabelové konektory (koncovky) nebo smršťovací
izolační trubice a horkovzdušná pistole
• Tmel pro lodě
• Přenosný nebo kapesní kompas (kontrola magnetického
rušení)
• Protizasekávací lubrikant (volitelný)
POZNÁMKA: Ke hlavním součástem systému autopilota jsou
dodávány upevňovací šrouby. Pokud dodané šrouby
neodpovídají příslušnému typu povrchu, musíte použít vlastní
šrouby odpovídajícího typu.
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
Součásti autopilota jsou připojeny k napájení a propojeny
navzájem pomocí přiložených kabelů. Před upevněním a
propojením jednotlivých součástí zkontrolujte, zda jsou umístěny
ve vhodné pozici a zda k nim požadované kabely dosáhnou.
Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání kormidla
POZNÁMKA
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám. Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu. Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo může za provozních podmínek způsobit
poruchu zařízení. Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.
Montážní povrch musí být rovný, aby nedošlo při montáži
k poškození zařízení.
Přiložený instalační materiál a šablonu lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky. Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby působilo dojmem zarovnání s přední
stranou palubní desky, je nutné u prodejce Garmin zakoupit
sadu pro plochou montáž (doporučuje se profesionální
instalace).
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.
• Místo montáže by mělo být v úrovni očí nebo pod ní, aby
poskytovalo optimální zobrazení během řízení lodi.
• Místo montáže by mělo umožňovat snadný přístup
k tlačítkům zařízení.
• Montážní plocha musí být dostatečně pevná, aby udržela
hmotnost přístroje a chránila přístroj před nadměrnými
vibracemi nebo nárazy.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
• Prostor za montážní plochou musí poskytovat prostor pro
vedení a připojení kabelů.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování ovládání kormidla
• Ovládání kormidla musí být připojeno k síti NMEA 2000 .
• Volitelná zařízení NMEA 0183, například snímače rychlosti
větru či vody nebo zařízení GPS, lze k ovládání kormidla
připojit prostřednictvím datového kabelu (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183).
®
®
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU
• CCU je hlavní snímač systému autopilota řady Elektronicky
řízený GHP Reactor. Abyste dosáhli nejlepšího výkonu,
zvažte při volbě vhodného místa tyto pokyny.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01766-81_0A
◦ Pomocí kapesního kompasu zkontrolujte magnetické
rušení v místě, kam chcete jednotku CCU upevnit.
Pokud se ručička kompasu v místě plánované instalace
jednotky CCU pohne, dochází zde k magnetickému
rušení. Vyberte jiné místo a znovu je zkontrolujte.
◦ Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud jednotku CCU
umístíte na pevný povrch.
◦ Jednotku CCU lze na lodi instalovat libovolným směrem.
Pokud však při výběru vhodného umístění dodržíte
následující pokyny, můžete se vyhnout nutnosti určování
severu během procesu nastavení (volitelné).
◦ Konektory jednotky CCU musí směřovat k přídi.
◦ Základna jednotky CCU musí být ve správném úhlu
s osami natočení a náklonu lodě.
◦ Jednotku CCU je třeba umístit do blízkosti středu
otáčení lodě, případně mírně dopředu.
• Kabel jednotky CCU propojuje jednotku CCU se systémem
řízení. Jeho délka je 3 m (9 stop).
◦ Pokud není možné upevnit jednotku CCU do 3 m (9 stop)
od systému řízení, můžete zakoupit prodlužovací kabel
u svého místního prodejce Garmin nebo na stránkách
www.garmin.com.
◦ Kabel nelze zkracovat.
Určení nejlepší pozice pro upevnění
1 Vyhledejte všechna místa vhodná pro upevnění jednotky
CCU, kde se ve vzdálenosti do 60 cm (2 stopy) nenacházejí
žádné železné předměty, magnety a vysokonapěťové vodiče.
Velký magnet, například reproduktor subwooferu, musí být
vzdálen minimálně 1,5 m (5 stop).
2 Určete střed otáčení lodě a změřte vzdálenost mezi tímto
bodem a jednotlivými vhodnými místy nalezenými v kroku 1.
3 Vyberte místo nejblíže středu otáčení lodě.
Pokud je střed otáčení lodě vzdálen přibližně stejně od více
míst, vybírejte podle následujících kritérií:
• Co nejblíže středové osy lodě
• V dolní části lodě
• Blíže k přední části lodě
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
alarmu
• Alarm je třeba upevnit do blízkosti stanice hlavního kormidla.
• Alarm je možné upevnit pod palubní desku.
• V případě potřeby je možné vedení alarmu prodloužit pomocí
kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 2000
• Jednotka CCU a ovládání kormidla se musí připojit k síti
NMEA 2000.
• Pokud na lodi síť NMEA 2000 dosud nemáte, můžete ji
vytvořit pomocí přiložených kabelů a konektorů NMEA 2000
(Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota).
• Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete do sítě
NMEA 2000 připojit volitelná zařízení NMEA 2000, například
snímač rychlosti větru či vody nebo zařízení GPS.
Schéma napájení a přenosu dat
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.
2
Položka Popis
À
Á
Â
Důležitá pravidla
Ovládání
kormidla
Datový
kabel pro
ovládání
kormidla
Tento kabel musí být instalován, pouze pokud
připojujete autopilota k volitelným zařízením
NMEA 0183, například snímači větru, snímači
vodního proudu či zařízení GPSCo je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183.
Napájecí
Tento kabel musí být instalován, pouze pokud
kabel NMEA vytváříte síť NMEA 2000. Tento kabel
2000
neinstalujte, pokud již na lodi existuje síť NMEA
2000.
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být připojen
ke zdroji napájení 9 až 16 V stejnosměrné.
Ã
Síť NMEA
2000
Ovládání kormidla a jednotka CCU musí být
připojeny k síti NMEA 2000 pomocí dodaných
konektorů T (Co je třeba vzít v úvahu při
připojování zařízení NMEA 2000).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota).
Ä
Jednotka
CCU
Jednotku CCU lze instalovat na nepotopené
místo poblíž středu lodi v libovolném směru.
(Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění
a připojení jednotky CCU).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo zdroje
magnetického rušení.
Å
Zapojení
motoru
Jednotka CCU se připojuje k ovládání motoru
buď přímo, nebo prostřednictvím adaptéru.
Použijete-li adaptér, jsou k němu přiloženy
příslušné pokyny.
Æ
Alarm
Alarm poskytuje zvukové alarmy ze systému
autopilota a musí být instalován poblíž ovládání
kormidla (Montáž alarmu).
Postup instalace
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Jakmile na lodi instalaci autopilota naplánujete a ověříte
možnosti upevnění a kapacitu kabelů, můžete přejít k montáži a
připojení.
Instalace ovládání kormidla
Ovládání kormidla se instaluje zapuštěním do palubní desky
v blízkosti kormidla a připojením k síti NMEA 2000.
Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete připojit
zařízení kompatibilní se systémem NMEA 2000 nebo systémem
NMEA 0183, například snímač rychlosti větru či vody nebo
zařízení GPS, do sítě NMEA 2000 nebo ke kormidlu
prostřednictvím systému NMEA 0183.
Upevnění ovládání kormidla
POZNÁMKA
Pokud montujete zařízení do skelné vaty, doporučuje se při
vrtání čtyř zkušebních otvorů použít záhlubník a vyvrtat válcové
zahloubení pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To
pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při
utahování šroubů.
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout. Garmin doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.
Než ovládání kormidla upevníte, vyberte vhodnou pozici pro
upevnění (Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání
kormidla).
1 Seřízněte šablonu a zkontrolujte, zda se hodí na místo, kde
chcete provést montáž.
Šablona pro zapuštěnou montáž ovládání kormidla je
součástí balení produktu.
2 Šablonu pevně připevněte na instalačním místě.
3 Chcete-li raději vyříznout otvor vykružovačkou namísto
90 mm (3,5 palce) pilou na otvory, začněte řezání montážní
plochy vyvrtáním pilotního otvoru 10 mm (3/8 palců) vrtákem,
jak je uvedeno na šabloně
4 Pomocí vykružovačky nebo pily vyřízněte montážní plochu
podél vnitřní přerušované čáry označené na šabloně.
5 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
Vložte
ovládání kormidla do výřezu a ověřte si, zda se
6
montážní otvory na šabloně nacházejí na správných místech.
7 Pokud montážní otvory nejsou správné, označte správná
místa pro čtyři montážní otvory.
8 Vyjměte ovládání kormidla z výřezu.
9 Vyvrtejte čtyři 2,8mm (7/64palcové) pilotní otvory.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
nástroj pro zahloubení, jak je uvedeno v upozornění.
10 Vyjměte zbytek šablony.
11 Nainstalujte těsnění na zadní stranu zařízení.
Kolem těsnění můžete nanést trochu lodního tmelu, aby
nezatékalo do palubní desky (volitelné).
12 Vložte ovládání kormidla do výřezu.
13 Bezpečně upevněte ovládání kormidla na montážní ploše
pomocí dodaných šroubů.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
trochu protizasekávacího lubrikantu, jak je uvedeno
v upozornění.
14 Zaklapněte dekorativní rámeček À na místo.
Montáž jednotky CCU
1 Určete místo montáže.
2 S použitím jednotky CCU jako šablony označte umístění
dvou hlavních otvorů na montážním povrchu.
3 Pomocí 3mm (1/8palcového) vrtáku navrtejte vodicí otvory.
4 Pomocí přiložených šroubů upevněte jednotku CCU
k montážnímu povrchu.
Připojení jednotky CCU
1 Veďte konektorový konec kabelu jednotky CCU k připojení
řídicího systému nebo sběrnici CAN a proveďte připojení.
2 Veďte oranžový a modrý kabel z části s neizolovaným
vodičem kabelu CCU do místa, kam plánujete namontovat
alarm (Montáž alarmu).
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí 0,08mm2 (28 AWG) kabelu.
Připojení k řídicímu systému lodi
POZNÁMKA
Kabel ovladače řízení nepřipojujte k síti NMEA 2000.
Autopilot vyžaduje napájenou sběrnici CAN, která komunikuje
s ovladačem řízení. Ujistěte se, že je sběrnice CAN ovladače
řízení řádně napájena a zakončena. V případě potřeby se
obraťte na výrobce lodi.
Kabel ovladače řízení umožňuje systému autopilota
komunikovat s řídicím systémem lodi prostřednictvím sběrnice
CAN ovladače řízení. Další pokyny se dodávají se sběrnicí
CAN.
Pokud je třeba, obraťte se při hledání přístupu k řídicímu
systému na výrobce lodi.
1 Vyhledejte přístup k řídicímu systému lodi.
2 Připojte kabel ovladače řízení z CCU k řídicímu systému
prostřednictvím přiložené sběrnice CAN ovladače řízení.
POZNÁMKA: Pokud je třeba, lze kabel ovladače řízení
prodloužit pomocí prodlužovacího kabelu NMEA 2000.
Montáž alarmu
Před montáží alarmu musíte vybrat umístění pro montáž (Co je
třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení alarmu).
1 Veďte kabel alarmu ke konci kabelu CCU s neizolovaným
vodičem.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Barva vodiče alarm
Barva vodiče kabel CCU
Bílá (+)
Oranžová (+)
Černá (-)
Modrá (-)
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
4 Zajistěte alarm pomocí stahovačů kabelů nebo jiného
nástroje pro montáž (není součástí balení).
3
NMEA 2000 a součástky autopilota
POZNÁMKA
Pokud máte na lodi stávající síť NMEA 2000, měla by už být
připojená k napájení. Napájecí kabel NMEA 2000 nepřipojujte
ke stávající síti NMEA 2000, protože by měl být k síti NMEA
2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.
Ovládání kormidla a CCU můžete připojit prostřednictvím
stávající sítě NMEA 2000. Pokud nemáte na lodi stávající síť
NMEA 2000, všechny součástky potřebné k vytvoření sítě se
dodávají v balení s autopilotem (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota).
Aby bylo možné používat pokročilé funkce autopilota, lze k síti
NMEA 2000 připojit zařízení NMEA 2000, jako například
zařízení GPS.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o
síti“ v části Technické reference produktů NMEA 2000. Chcete-li
tento dokument stáhnout, vyberte možnost Návody na stránce
produktu daného zařízení na adrese www.garmin.com.
Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota
POZNÁMKA
Pokud instalujete napájecí kabel NMEA 2000, je nutné ho
připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače. NMEA 2000 vybijí baterii, pokud je
napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
2 V místě, kde chcete připojit ovládání kormidla, odpojte jednu
stranu konektoru NMEA 2000 ve tvaru T Ã ze sítě.
3 Pokud je třeba, připojte prodlužovací kabel páteřního kabelu
4
1 Připojte vedle sebe tři konektory ve tvaru T À.
5
6
7
NMEA 2000 (není součástí balení) ke straně odpojeného
konektoru ve tvaru T a prodlužte páteřní síťový kabel NMEA
2000.
Připojte dodaný konektor ve tvaru T pro ovládání kormidla
k páteřnímu kabelu NMEA 2000 tak, že jej připojíte ke straně
odpojeného konektoru ve tvaru T nebo páteřního síťového
kabelu.
Veďte dodaný kabel s vývody Ä k ovládání kormidla a ke
spodní části konektoru ve tvaru T připojeného v kroku 4.
Pokud není dodaný kabel s vývody dostatečně dlouhý,
můžete použít kabel s vývody o délce až 6 m (20 stop) (není
součástí balení).
Připojte kabel s vývody k ovládání kormidla a konektoru ve
tvaru T.
Opakujte kroky 2 až 6 pro CCU.
Připojení volitelných zařízení NMEA 2000 k systému
autopilota
2 Dodaný napájecí kabel NMEA 2000 Á zapojte do zdroje
napájení 9 až 12 V stejnosměrné Â přes spínač Ã.
3
4
5
6
Pokud je to možné, připojte napájecí kabel ke spínači
zapalování lodi, nebo jej veďte přes sériový spínač (není
součástí balení).
POZNÁMKA: Oplétaný uzemňovací kabel (neizolovaný) na
napájecím kabelu NMEA 2000 musí být připojen ke stejnému
uzemnění jako černý drát na napájecím kabelu NMEA 2000.
Připojte napájecí kabel NMEA 2000 k jednomu z konektorů
ve tvaru T.
Připojte jeden z dodaných kabelů s vývody NMEA 2000 Ä
k jednomu z konektorů ve tvaru T a k ovládání kormidla Å.
Připojte další dodaný kabel s vývody NMEA 2000 k dalšímu
konektoru ve tvaru T k CCU Æ.
Připojte koncovky s kolíky a se zdířkami Ç ke každému konci
kombinovaných konektorů ve tvaru T.
Připojení součástek autopilota ke stávající síti NMEA 2000
1 Určete, kde připojit ovládání kormidla À a CCU Á ke
stávajícímu páteřnímu kabelu NMEA 2000 Â.
Pokročilé funkce systému autopilota můžete využívat na základě
připojení volitelných zařízení kompatibilních se standardem
NMEA 2000, jako je snímač větru, snímač rychlosti vody nebo
zařízení GPS, k síti NMEA 2000.
POZNÁMKA: Volitelná zařízení, která nejsou kompatibilní se
standardem NMEA 2000, můžete k ovládání kormidla připojit
přes zařízení NMEA 0183 (Co je třeba vzít v úvahu při
připojování zařízení NMEA 0183).
1 Připojte k síti NMEA 2000 doplňující konektor ve tvaru T.
2 Připojte volitelné zařízení NMEA 2000 ke konektoru ve
tvaru T podle pokynů, které jsou k dispozici pro toto zařízení.
Konfigurace autopilota
Autopilota je nutné nakonfigurovat a naladit na dynamiku lodě.
Ke konfiguraci autopilota se používají funkce ovládání kormidla
Průvodce přístavištěm a Průvodce pro zkušební nastavení na
moři. Tito průvodci vás provedou nezbytnými kroky konfigurace.
Funkce Průvodce přístavištěm
POZNÁMKA
Pokud provedete funkci Průvodce přístavištěm, zatímco loď není
ve vodě, zajistěte volný prostor pro pohyb kormidla, abyste
zabránili poškození kormidla nebo jiných objektů.
Funkci Průvodce přístavištěm lze provést, když je loď ve vodě
nebo mimo vodu.
4
Pokud je loď ve vodě, musí být během provádění průvodce
v nehybné poloze.
Provedení funkce Průvodce přístavištěm
POZNÁMKA
Pokud máte loď vybavenou systémem řízení s posilovačem,
zapněte před provedením funkce Průvodce přístavištěm
posilovač, abyste zabránili poškození systému řízení.
1 Zapněte autopilota.
Při prvním zapnutí autopilota se zobrazí výzva k provedení
krátké sekvence nastavení.
2 Pokud se po sekvenci nastavení automaticky nespustí funkce
Průvodce přístavištěm, vyberte možnosti Menu > Nastavení
> Nastavení autopilota prodejcem > Průvodce >
Průvodce přístavištěm.
3 Vyberte typ plavidla.
4 Proveďte zkoušku směru řízení (Zkouška směru řízení).
5 Je-li to nutné, vyberte zdroj rychlosti (Výběr zdroje rychlosti).
6 Je-li to nutné, ověřte otáčkoměr (Ověření otáčkoměru).
7 Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm (Kontrola
výsledků funkce Průvodce přístavištěm).
Zkouška směru řízení
a .
1 Při pomalém pohybu lodi vyberte ikonu
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doleva.
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doprava.
2 Vyberte možnost Pokračovat.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne správným směrem,
vyberte možnost Ano.
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne opačným směrem,
vyberte možnost Ne a zopakujte kroky 1 až 3.
Výběr zdroje rychlosti
Vyberte možnost:
• Pokud jste připojili motor (nebo motory) kompatibilní se
standardem NMEA 2000 k síti NMEA 2000, vyberte
možnost Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní.
• Jestliže není dostupný nebo nelze použít zdroj dat
otáčkoměru NMEA 2000, vyberte jako zdroj rychlosti
možnost GPS.
• Pokud jste jako zdroj rychlosti nepřipojili otáčkoměr NMEA
2000 ani zařízení GPS, vyberte možnost Žádné.
POZNÁMKA: Jestliže auto\pilot nepracuje dobře při
použití možnosti Žádné pro zdroj rychlosti, společnost
Garmin doporučuje připojit otáčkoměr přes síť NMEA
2000 nebo použít zařízení GPS jako zdroj rychlosti.
Ověření otáčkoměru
K tomuto postupu nedojde, pokud je jako zdroj rychlosti vybrána
možnost GPS nebo Žádné.
Se spuštěným motorem (motory) porovnejte hodnoty otáček
za minutu na ovládání kormidla a na otáčkoměru
(otáčkoměrech), který se nachází na palubní desce lodi.
Pokud nejsou číselné hodnoty otáček za minutu stejné,
nastal možná problém se zdrojem rychlosti NMEA 2000 nebo
připojením.
Kontrola výsledků funkce Průvodce přístavištěm
Po provedení funkce Průvodce přístavištěm se na ovládání
kormidla zobrazí hodnoty, které jste zvolili.
1 Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm.
2 Vyberte jakoukoli nesprávnou hodnotu a zvolte možnost
Vybrat.
3 Opravte hodnotu.
4 Opakujte kroky 2 až 3 pro všechny nesprávné hodnoty.
5 Po ukončení kontroly hodnot vyberte možnost Hotovo.
Funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
Funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři konfiguruje
základní snímače autopilota a je mimořádně důležité provést
průvodce v podmínkách přiměřených pro vaši loď.
Důležité skutečnosti, které je nutné vzít v úvahu pro funkci
Průvodce pro zkušební nastavení na moři
Funkci Průvodce pro zkušební nastavení na moři je nutné
provést v klidné vodě. Vzhledem k tomu, že charakter klidné
vody souvisí s velikostí a tvarem lodi, je před zahájením funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři nutné, aby se loď
nacházela na vhodném místě.
• Loď se nesmí houpat, zatímco stojí nehybně na místě nebo
se velmi pomalu pohybuje.
• Na loď nesmí významně působit vítr.
Při provádění funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
dodržujte tyto pokyny.
• Zatížení lodi musí zůstat vyvážené. Při provádění libovolného
kroku funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři se
nepohybujte po lodi.
Provedení funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
1 Odplujte lodí na volnou plochu s klidnou vodou.
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Průvodce > Průvodce zkuš nast
na moři.
3 Je-li to nutné, nakonfigurujte otáčky motoru pro klouzání.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s klouzavým
trupem a nastavenou možností Otáčk–NMEA 2000 nebo
vlastní pro zdroj rychlosti.
4 Je-li to nutné, nakonfigurujte rychlost klouzání.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s klouzavým
trupem a nastavenou možností GPS pro zdroj rychlosti.
5 Je-li to nutné, nakonfigurujte omezení pro vysoké otáčky
motoru.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s nastavenou
možností Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní nebo GPS pro
zdroj rychlosti.
6 Je-li to nutné, nakonfigurujte maximální rychlost.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s nastavenou
možností GPS pro zdroj rychlosti.
7 Zkalibrujte kompas (Kalibrace kompasu).
8 Proveďte postup Automatické ladění (Provedení postupu
Automatické ladění).
9 Nastavte sever (Nastavení severu), pokud jsou k dispozici
údaje GPS o směru jízdy, nebo proveďte detailní nastavení
směru jízdy (Provedení detailního nastavení směru jízdy),
pokud údaje GPS o směru jízdy k dispozici nejsou.
Kalibrace kompasu
1 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu >
Kalibrace kompasu > Zahájit.
2 Postupujte podle pokynů na ovládání kormidla, dokud
nebude kalibrace dokončena, přičemž dbejte, abyste udrželi
loď v co nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
5
3 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, vyberte možnost
Opak. Akci a opakujte kroky 1 až 3.
Po dokončení kalibrace se zobrazí kalibrační hodnoty. Tyto
hodnoty můžete použít k určení kvality kalibračního procesu.
Kalibrační hodnoty kompasu
Po dokončení procesu kalibrace kompasu můžete zkontrolovat
výsledky poskytnuté na ovládání kormidla, a určit tak úspěšnost
kalibrace.
Magnetické prostředí: Udává úroveň zkreslení zemského
magnetického pole v místě instalace.
• Hodnota 100 znamená, že zařízení v místě instalace
nepociťuje žádné magnetické rušení.
• Pokud je tato hodnota nízká, bude možná potřebné
přemístit jednotku CCU a znovu provést kalibraci
kompasu.
• Hodnota 100 je ideální, ale není nezbytná pro správnou
funkci autopilota. Pokud je jednotka CCU upevněna na
optimálním místě na lodi, měli byste pokračovat
v konfiguraci autopilota a vyhodnotit výkon znovu později.
Kvalita otáčení: Vyjadřuje vodorovnou úroveň lodi při procesu
kalibrace kompasu.
• Hodnota 100 znamená, že loď zůstala během kalibrace
kompasu v dokonale vodorovné poloze.
• Pokud je tato hodnota nízká, bude možná potřebné
provést kalibraci kompasu znovu.
Provedení postupu Automatické ladění
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
1 Upravte plyn tak, aby se loď pohybovala typickou cestovní
rychlostí, při které je citlivé řízení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota >
Automatické ladění > Zahájit.
Loď v průběhu provádění postupu Automatické ladění různě
kličkuje.
Po
ukončení procesu postupujte podle pokynů na obrazovce.
3
4 Vyberte možnost:
• Pokud postup Automatické ladění neproběhne úspěšně,
ale nedosáhnete maximální cestovní rychlosti, zvyšte
rychlost a opakujte kroky 1 až 3, až postup Automatické
ladění proběhne úspěšně.
• Jestliže postup Automatické ladění neproběhne úspěšně
a dosáhnete maximální cestovní rychlosti, snižte ji na
počáteční rychlost pro postup Automatické ladění
a výběrem možnosti Alternativní automatické ladění
zahajte alternativní postup.
Po dokončení postupu Automatické ladění se zobrazí hodnoty
zisku. Tyto hodnoty můžete použít k určení kvality postupu
Automatické ladění.
Hodnoty zisku automatického ladění
Po dokončení postupu automatického ladění můžete
zkontrolovat hodnoty zisku poskytnuté na ovládání kormidla.
Tyto číselné hodnoty si můžete poznamenat pro referenční
účely, pokud chcete spustit proces automatického ladění později
nebo chcete-li manuálně upravit nastavení zisku (není
doporučeno) (Úprava nastavení zisku autopilota).
6
Kontrola úrovně zes.: Slouží k nastavení přísnosti, s níž
autopilot dodržuje stanovený směr jízdy, a agresivity, s níž
zatáčí.
Počítadlo zisku: Slouží k nastavení agresivity, s níž autopilot
upravuje jakékoli přetáčení při zatáčení.
Nastavení severu
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
POZNÁMKA: Pokud jste při montáži jednotky CCU postupovali
podle návodu, tento postup nemusí být nutný (Co je třeba vzít
v úvahu ohledně upevnění a připojení jednotky CCU).
K tomuto postupu dojde, pokud je autopilot připojen
k volitelnému zařízení GPS (Připojení volitelných zařízení NMEA
2000 k systému autopilota) a zařízení získalo údaje o poloze
GPS. Během tohoto postupu autopilot používá údaje GPS
o směru jízdy ke kalibraci severu v systému autopilota.
Pokud nemáte připojeno zařízení GPS, zobrazí se místo toho
výzva k provedení detailního nastavení směru jízdy (Provedení
detailního nastavení směru jízdy).
1 Plujte lodí cestovní rychlostí po přímé trase.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu > Nastavit
sever > Zahájit.
3 Plujte nadále lodí cestovní rychlostí po přímé trase
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, opakujte kroky 1
až 3.
Provedení detailního nastavení směru jízdy
K tomuto postupu dojde pouze v případě, že k autopilotu
nemáte připojeno volitelné zařízení GPS (Připojení volitelných
zařízení NMEA 2000 k systému autopilota). Pokud je autopilot
připojen k zařízení GPS, které získalo údaje o poloze GPS,
zobrazí se místo toho výzva k nastavení severu (Nastavení
severu).
1 Pomocí ručního kompasu určete sever.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, upravujte
detailní nastavení směru jízdy až do sladění se severem
na magnetickém kompasu.
• Jestliže provádíte tuto kalibraci mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
jízdy možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu > Det.
nast. směru jízdy a upravujte detailní nastavení směru
jízdy až do sladění se severem na magnetickém
kompasu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Zkouška a úprava konfigurace
POZNÁMKA
Otestujte autopilota při nízké rychlosti. Po otestování autopilota
a jeho seřízení při nízké rychlosti ho otestujte při vyšší rychlosti,
aby se nasimulovaly normální provozní podmínky.
1 Plujte lodí v jednom směru se zapnutým autopilotem
(udržováním směru pohybu).
Loď může mít nepatrné výkyvy, ale tyto výkyvy by neměly být
výrazné.
2 Zatočte lodí v jednom směru pomocí autopilota a sledujte
reakci.
Loď by měla zatočit plynule, ani příliš rychle ani příliš pomalu.
Při zatáčení pomocí autopilota by se loď měla přiblížit
k požadovanému směru pohybu a vyrovnat se podle něj
s minimálním přetočením a minimálními výkyvy.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď zatočí příliš rychle nebo příliš zdlouhavě,
upravte nastavení omezovače zrychlení autopilota
(Úprava nastavení omezovače zrychlení).
• Pokud má udržování směru pohybu značné výkyvy nebo
loď při zatáčení neprovádí korekci, upravte zisk autopilota
(Úprava nastavení zisku autopilota).
• Pokud loď zatáčí plynule, udržování směru pohybu má
pouze nepatrné nebo nemá žádné výkyvy a loď správně
upravuje směr pohybu, konfigurace je správná a nejsou
nutné žádné další úpravy.
Úprava nastavení omezovače zrychlení
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Omezovač
zrychlení.
3 Vyberte možnost:
• Pokud autopilot zatáčí příliš rychle, nastavte vyšší
hodnotu.
• Jestliže autopilot zatáčí příliš pomalu, nastavte nižší
hodnotu.
Při manuální úpravě nastavení omezovače zrychlení
provádějte relativně malé úpravy. Před provedením dalších
úprav vyzkoušejte změnu.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota.
5 Opakujte kroky 3 až 4, dokud nebude výkon autopilota
uspokojivý.
Úprava nastavení zisku autopilota
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Zisk
kormidla.
3 Vyberte možnost podle typu lodě:
• Pokud máte motorovou loď s výtlakovým trupem nebo
motorovou loď se zdrojem rychlosti nastaveným na
možnost Žádné, vyberte možnost Kontrola úrovně zes.
a upravte přísnost, s níž kormidlo dodržuje stanovený
směr jízdy a zatáčí.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte motorovou loď s výtlakovým trupem nebo
motorovou loď se zdrojem rychlosti nastaveným na
možnost Žádné, vyberte možnost Počítadlo zisku
a upravte přísnost, s níž kormidlo koriguje nadměrné
zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčk–NMEA 2000
nebo vlastní nebo GPS, vyberte možnost Nízká rychlost
nebo Vysoká rychlost a upravte přísnost, s níž kormidlo
dodržuje stanovený směr jízdy a zatáčí při nízké rychlosti
nebo vysoké rychlosti.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčk–NMEA 2000
nebo vlastní nebo GPS, vyberte možnost Počítadlo
nízké rychl nebo Počítadlo vysoké rychl. a upravte
přísnost, s níž kormidlo koriguje nadměrné zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota a opakujte kroky 2
a 3, dokud nebude výkon autopilota uspokojivý.
Rozšířená konfigurace
Možnosti rozšířené konfigurace nejsou na ovládání kormidla za
normálních podmínek dostupné. K získání přístupu
k nastavením rozšířené konfigurace autopilota je nutné nejdříve
aktivovat Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
Aktivace konfigurace prodejcem
1 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Systém > Informace o systému.
2 Podržte středové tlačítko po dobu 5 sekund.
Zobrazí se Režim prodejce.
Vyberte
možnosti Zpět > Zpět.
3
Pokud je na obrazovce Nastavení dostupná možnost Nastavení
autopilota prodejcem, postup proběhl úspěšně.
Nastavení rozšířené konfigurace
Spustit proces automatického ladění, kalibrovat kompas a určit
sever pro autopilota můžete bez spuštění průvodců. Jednotlivá
nastavení můžete také určit samostatně bez spuštění
konfiguračních procesů.
Manuální spouštění automatických konfiguračních procesů
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem.
3 Vyberte automatický proces:
• Chcete-li zahájit proces kalibrace kompasu, vyberte
možnost Nastavení kompasu > Kalibrace kompasu
(Kalibrace kompasu).
• Chcete-li zahájit proces určení severu, vyberte možnost
Nastavení kompasu > Nastavit sever (Nastavení
severu).
• Chcete-li zahájit proces automatického ladění autopilota,
vyberte možnost Ladění autopilota > Automatické
ladění (Provedení postupu Automatické ladění).
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Manuální určení jednotlivých konfiguračních nastavení
Konfigurace určitých konfiguračních nastavení může vyžadovat
změnu dalších nastavení. Před změnou jakýchkoli nastavení
zkontrolujte část „Detailní konfigurační nastavení“ (Podrobná
nastavení konfigurace).
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem.
3 Vyberte kategorii nastavení.
4 Vyberte nastavení, které chcete konfigurovat.
Popisy jednotlivých nastavení jsou dostupné v příloze
(Podrobná nastavení konfigurace).
5 Nakonfigurujte hodnotu nastavení.
7
Dodatek
Zapojovací schémata zařízení NMEA 0183
Tyto diagramy kabeláže představují příklady různých situací, se
kterými se můžete setkat při připojování zařízení NMEA 0183
K ovládání kormidla.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením kompatibilním
s formátem NMEA 0183 by měly obsahovat informace nutné
k identifikaci přenosových vodičů (Tx) a přijímacích vodičů
(Rx) A (+) a B (-).
• Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma přenosovými a
dvěma přijímacími vodiči není třeba připojovat sběrnici NMEA
2000 a zařízení NMEA 0183 ke společnému uzemnění.
• Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze jedním
přenosovým vodičem (Tx) nebo jedním přijímacím vodičem
(Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183
připojeny ke společnému uzemnění.
Dvousměrná komunikace NMEA 0183
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkce vodiče zařízení
kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx
Bílý – nepřipojený
Neuvedeno
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přijímací linkou (Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Pouze jeden přenosový vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přenosový vodič (Tx), musí být z ovládání kormidla
připojen ke hnědému kabelu (Rx/A) a zelený kabel (Rx/B)
z ovládání kormidla musí být připojen k uzemnění NMEA 0183.
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
À
Á
Â
Ã
NMEA Funkce vodiče zařízení
kompatibilního se standardem
0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma
přenosovými vodiči a dvěma přijímacími vodiči není třeba
připojovat sběrnici NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183 ke
společnému uzemnění.
Pouze jeden přijímací vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přijímací vodič (Rx), musí být z ovládání kormidla
připojen k modrému kabelu (Tx/A) a bílý kabel (Tx/B) z ovládání
kormidla musí zůstat nepřipojen.
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkce vodiče
zařízení kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Zelený – Rx/B (-) (připojit
k uzemnění NMEA 0183)
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přenosovou linkou (Tx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Technické údaje
Jednotka CCU
8
Technické údaje
Rozměry
Rozměry (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 palce)
Hmotnost
200 g (7 uncí)
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
Materiál
Plně utěsněno, plast odolný proti
nárazům
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Délka kabelu jednotky CCU
3 m (9 stop)
Vstupní napětí NMEA 2000
od 9 do 16 V stejnosměrné
Technické údaje
Rozměry
Ovládání kormidla
LEN NMEA 2000
4 (200 mA)
Typ
PGN
Odesílání a
příjem
059392 Potvrzení ISO
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
Popis
059904 Žádost ISO
Ovládání kormidla
060928 Vyžádání adresy ISO
126208 NMEA – Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
Technické údaje
Rozměry
Rozměry bez sluneční clony
(V × Š × H)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 palců)
Rozměry se sluneční clonou
(V × Š × H)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 palců)
Hmotnost bez sluneční clony
247 g (8,71 unce)
Hmotnost se sluneční clonou
283 g (9,98 unce)
129025 Pozice – Rychlá aktualizace
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
129026 COG a SOG – Rychlá aktualizace
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
209 mm (8,25 palce)
129283 Chyba křížení trasy
Materiál
Pouzdro: plně utěsněný polykarbonát
Objektiv: sklo s úpravou proti oslnění
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Příkon
Maximálně 2,5 W
Maximální napětí jednotky
32 V stejnosměrné
Vstupní napětí NMEA 2000
9 až 16 V stejnosměrné
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA při 9 V stejnosměrné)
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
126996 Informace o produktu
Pouze odesílání 128259 Rychlost vodního proudu
129284 Navigační data
129540 Satelity GNSS v dohledu
130306 Údaje o větru
Pouze příjem
127245 Data o kormidlu
127250 Směr plavidla
127488 Parametry motoru – Rychlá aktualizace
128259 Rychlost vodního proudu
129025 Pozice – Rychlá aktualizace
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
129029 Data pozice GNSS
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
Alarm
Technické údaje
Rozměry
129285 Navigace – Informace o trase /trasovém
bodu
Rozměry (D×průměr)
29/
130306 Údaje o větru
Hmotnost
2,4 unce (68 g)
Rozsah teplot
Od 5 do 140 °F (od -15 do 60 °C)
Délka kabelu
10 stop (3,0 m)
32
× 1 palec (23 × 25 mm)
Informace PGN NMEA 2000
Jednotka CCU
Typ
PGN
Popis
Odesílání a
příjem
059392 Potvrzení ISO
059904 Žádost ISO
130576 Stav malého plavidla
NMEA Informace 0183
Je-li autopilot připojen k volitelnému zařízení kompatibilnímu
s formátem NMEA 0183, může přijímat tyto věty NMEA 0183.
Typ
Věta
Přenos
hdg
Přijmout
wpl
gga
grme
060928 Vyžádání adresy ISO
gsa
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
gsv
rmc
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
bod
126996 Informace o produktu
dtm
127257 Odesílání/příjem dat o nadmořské výšce
gll
127251 Odesílání/příjem rychlosti otáčení
rmb
bwc
Pouze odesílání 127250 Směr plavidla
vhw
Pouze příjem
127258 Magnetická variace
mwv
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
xte
128259 Rychlost vodního proudu
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
130306 Údaje o větru
9
Chybová a varovná hlášení
Chybové hlášení
Příčina
Akce autopilota
Napětí jednotky
ECU je nízké
Přívodní napětí
• Na 5 sekund zazní
čerpadla kleslo pod
alarm
10 V DC na dobu delší • Pokračuje normální
než 6 sekund.
činnost
Autopilot nedostává
navigační data.
Autopilot nastaven
na režim Udržování
směru pohybu.
Autopilot již nedostává • Na 5 sekund zazní
platná navigační data,
alarm
zatímco provádí
• Autopilot přechází
manévr Zahájení trasy.
k udržování směru
Toto hlášení se zobrazí
pohybu
rovněž v případě, že se
navigace na
chartplotteru zastaví
předtím, než je vypojen
autopilot.
Spojení
s autopilotem
ztraceno
Ovládání kormidla
ztratilo spojení
s jednotkou CCU.
Neuvedeno
Ztráta dat o větru
Autopilot již nedostává • Na 5 sekund zazní
(pouze plachetnice) platná data o větru.
alarm
• Autopilot přechází
k udržování směru
pohybu
Chyba: Ztráta
komunikace mezi
jednotkami ECU
a CCU (při
zapojeném
autopilotovi)
Komunikace mezi
jednotkou CCU a
čerpadlem přesáhla
časový limit.
• Ovládání kormidla
vydá zvukový signál a
autopilot přejde do
pohotovostního
režimu.
Podrobná nastavení konfigurace
Přestože se veškerá konfigurace obvykle provádí automaticky
prostřednictvím průvodců, je možné ručně upravit jakékoli
nastavení a doladit autopilota.
Pokročilá nastavení konfigurace jsou dostupná pouze při použití
možnosti Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
Během normálního provozu autopilota jsou k dispozici specifická
uživatelská nastavení. Další informace naleznete v části
o konfiguraci komunikace v návodu k obsluze dodaném
s autopilotem.
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci autopilota se některá
nastavení nemusí zobrazit.
POZNÁMKA: Na motorovém člunu je při každé změně
nastavení položky Zdroj rychlosti nutno zkontrolovat nastavení
položek Ověřit tachometr, Omez. nejn. ot./min, Omez. nejv. ot./
min, Nadn., ot. m., Rychlost plavby, nebo Maximální rychlost
tam, kde je to třeba, a teprve poté provést postup automatického
ladění (Provedení postupu Automatické ladění).
Nastavení ladění autopilota
Chcete-li otevřít obecná nastavení ladění autopilota, vyberte
položku Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem.
Omezovač zrychlení: Umožňuje omezit rychlost otočení
prováděných autopilotem. Rychlost otáčení lze omezit
zvýšením procentuální hodnoty. Chcete-li povolit rychlejší
otáčení, je třeba procentuální hodnotu snížit.
Nastavení zdroje rychlosti
POZNÁMKA: Nastavení zdroje rychlosti je k dispozici pouze pro
motorové čluny.
Chcete-li otevřít nastavení zdroje rychlosti, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení zdroje rychlosti.
Zdroj rychlosti: Umožňuje vybrat zdroj rychlosti.
Ověřit tachometr: Umožňuje porovnat nastavení otáček za
minutu na ovládání kormidla s tachometry na palubní desce
lodi.
Nadn., ot. m.: Umožňuje upravit odečet otáček za minutu na
ovládání kormidla v okamžiku, kdy loď přechází z výtlakové
10
na klouzavou rychlost. Pokud se hodnota neshoduje
s hodnotou na ovládání kormidla, je možné ji upravit.
Rychlost plavby: Umožňuje upravit klouzavou rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejn. ot./min: Umožňuje upravit nejnižší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejv. ot./min: Umožňuje upravit nejvyšší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Maximální rychlost: Umožňuje upravit maximální rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Nastavení zisku kormidla
POZNÁMKA: Pokud tyto hodnoty nastavíte příliš vysoko nebo
příliš nízko, může být autopilot příliš aktivní a stále se pokoušet
upravit směr pohybu již při nejmenší odchylce. Příliš aktivní
autopilot může způsobit nadměrné opotřebení čerpadla a vybít
baterii rychleji než obvykle.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem > Zisk kormidla.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro plachetnice,
motorové čluny s výtlakovým trupem a motorové čluny se
zdrojem rychlosti nastaveným na hodnotu Žádné.
Kontrola úrovně zes.: Umožňuje upravit sílu, s níž kormidlo
drží směr pohybu a provádí otočky.
Počítadlo zisku: Umožňuje upravit sílu, s níž kormidlo otáčí
přesah. Pokud tuto hodnotu nastavíte příliš nízko, může
autopilot přesáhnout otočku při pokusu o protisměr původní
otočky.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro motorové čluny
s klouzavým trupem a motorové čluny se zdrojem rychlosti
nastaveným na hodnotu Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní nebo
GPS.
Nízká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro nízké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující nižší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo nízké rychl: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro nízké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující nižší než klouzavou rychlostí.
Vysoká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro vysoké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující vyšší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo vysoké rychl.: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro vysoké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující vyšší než klouzavou rychlostí.
Nastavení systému řízení
Chcete-li otevřít nastavení systému řízení, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení systému řízení.
Ověřit směr řízení: Umožňuje nastavit směr, kterým se musí
otočit kormidlo, aby se plavidlo otočilo k levoboku a
pravoboku. V případě potřeby můžete směr řízení vyzkoušet
a obrátit.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Kontaktování zákaznické podpory společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.8200 nebo (800)
800.1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.8501241.
11
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GHP™, GHC™ a Reactor™ jsou ochranné známky
společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising