Garmin | GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ | Installation guide | Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Instrukcja instalacji

Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Instrukcja instalacji
Sterowanie
elektroniczne GHP™
Reactor
Instrukcja instalacji
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne i roztropne
sterowanie swoim statkiem. Autopilot jest narzędziem, które
wspomaga sterowanie. Nie zwalnia ono użytkownika
z obowiązku bezpiecznego sterowania swoją łodzią. Należy
unikać zagrożeń nawigacyjnych i nigdy nie zostawiać steru bez
nadzoru.
Należy zawsze być przygotowanym do szybkiego przejęcia
ręcznego sterowania łodzią.
Obsługi autopilota najlepiej nauczyć się na spokojnych,
bezpiecznych i otwartych wodach.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z autopilota
w pobliżu niebezpiecznych wód, to jest w pobliżu doków, palisad
i innych łodzi.
PRZESTROGA
Należy uważać na nagrzewający się silnik i elementy solenoidu.
Należy także zachować ostrożność, przebywając w pobliżu
ruchomych części i nie wkładać pomiędzy nie części ciała ani
przedmiotów.
Niezainstalowanie tego sprzętu i brak jego konserwacji zgodnie
z niniejszymi instrukcjami może doprowadzić do uszkodzeń
i obrażeń.
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia łodzi, autopilot powinien być
zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora urządzeń
morskich. Do prawidłowej instalacji wymagana jest fachowa
wiedza na temat hydraulicznych urządzeń sterowniczych oraz
morskich układów elektrycznych.
Przygotowanie do instalacji
System autopilota składa się z wielu elementów. Przed
rozpoczęciem instalacji zapoznaj się ze wszystkimi uwagami
dotyczącymi połączeń oraz montażu elementów. Aby móc
właściwie zaplanować instalację systemu, należy dowiedzieć
się, w jaki sposób współdziałają ze sobą poszczególne jego
elementy.
Styczeń 2015
Schematy układu (Schemat zasilania i przesyłu danych) mogą
pomóc zrozumieć uwagi dotyczące połączeń oraz montażu.
Podczas planowania instalacji należy rozłożyć wszystkie
komponenty w odpowiednich miejscach na łodzi, aby upewnić
się, że przewody do nich dosięgną. W razie potrzeby istnieje
możliwość zamówienia przedłużaczy (do nabycia osobno) dla
różnorodnych komponentów u dealera firmy Garmin lub za
pośrednictwem strony www.garmin.com.
Numer seryjny każdego z elementów należy zapisać na
wypadek, gdyby okazało się konieczne jego podanie podczas
rejestracji lub podczas dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
®
Niezbędne narzędzia
• Okulary ochronne
• Wiertarka i wiertła
• Piła walcowa 90 mm (3,5 cala) lub obrotowe narzędzie do
cięcia
• Szczypce do cięcia drutu / usuwania izolacji z drutu
• Śrubokręt krzyżowy i płaski
• Wiązania
• Wodoszczelne łączniki kabli (nakrętki kabli) lub izolacja
termokurczliwa i opalarka
• Środek uszczelniający do zastosowań morskich
• Przenośny lub ręczny kompas (do sprawdzenia poziomu
zakłóceń magnetycznych)
• Smar przeciwzatarciowy (opcjonalny)
UWAGA: W zestawie znajdują się śruby montażowe do
głównych elementów systemu autopilota. Jeśli dostarczone
śruby nie są właściwe dla powierzchni montażowej, należy
zapewnić odpowiedni typ śrub.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu
Dołączone przewody służą do łączenia ze sobą poszczególnych
elementów autopilota oraz do podłączenia ich do sieci
zasilającej. Przed rozpoczęciem montażu i podłączeniem
przewodów upewnij się, że przewody mają wystarczającą
długość, aby było możliwe ich podłączenie do poszczególnych
elementów, oraz że są one prawidłowo umiejscowione.
Uwagi dotyczące montażu kontroli steru
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy
przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.
Powierzchnia montażowa musi być płaska, w przeciwnym razie
urządzenie może ulec uszkodzeniu w trakcie montażu.
Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można
przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce
rozdzielczej. Aby zamontować urządzenie w taki sposób, aby
było ono umieszczone płasko na przedniej części deski
rozdzielczej, należy kupić u sprzedawcy firmy Garmin zestaw do
montażu płaskiego (zalecamy zlecenie montażu
wykwalifikowanemu specjaliście).
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.
• Miejsce montażu powinno znajdować się na linii wzroku lub
poniżej niej i umożliwiać wygodną obsługę urządzenia
podczas podróży łodzią.
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
przycisków urządzenia.
Wydrukowano na Tajwanie
190-01766-80_0A
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
• Za miejscem montażu musi być pozostawione miejsce na
poprowadzenie i podłączenie przewodów.
Uwagi dotyczące połączeń kontroli steru
• Kontrolę steru należy podłączyć do sieci NMEA 2000 .
• Opcjonalne urządzenia zgodne z interfejsem NMEA , takie
jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można podłączyć do kontroli steru za
pomocą przewodu do przesyłu danych (Uwagi dotyczące
połączeń interfejsu NMEA 0183).
®
®
Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera kursowego
• Komputer kursowy pełni rolę podstawowego czujnika
systemu autopilota serii Sterowanie elektroniczne GHP
Reactor. Aby uzyskać najlepszą wydajność, podczas wyboru
miejsca montażu należy wziąć pod uwagę następujące
wskazówki.
◦ W miejscu, w którym ma zostać zamontowany komputer
kursowy, należy sprawdzić poziom zakłóceń
magnetycznych, korzystając z przenośnego kompasu.
Jeśli igła kompasu przenośnego porusza się, gdy kompas
znajduje się w miejscu, w którym ma zostać zamontowany
komputer kursowy, oznacza to obecność zakłóceń
magnetycznych. Wybierz inną lokalizację i ponownie
sprawdź poziom zakłóceń.
◦ W celu uzyskania optymalnej wydajności działania
komputer kursowy powinien zostać zamontowany na
sztywnej powierzchni.
◦ Komputer kursowy można zamontować na łodzi
w dowolnym położeniu. Aby uniknąć kroku mającego na
celu określenie kierunku północnego podczas procedury
konfiguracyjnej, wystarczy spełnić wszystkie poniższe
wytyczne dotyczące wyboru miejsca montażu
(opcjonalnie).
◦ Połączenia komputera kursowego muszą być
zwrócone w kierunku dziobu.
◦ Podstawa komputera kursowego powinna znajdować
się pod odpowiednim kątem względem osi kołysania
(wzdłużnego) i kiwania łodzi.
◦ Komputer kursowy musi znajdować się w pobliżu
środka obrotu łodzi — a w razie potrzeby — należy
przesunąć go nieco do przodu.
• Przewód komputera kursowego ma długość 3 m (9 stóp)
i łączy komputer kursowy z układem sterowania.
◦ Jeśli montaż komputera kursowego w odległości mniejszej
niż 3 m (9 stóp) od układu sterowania jest niemożliwy,
należy skorzystać z przedłużacza, który można nabyć
u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Garmin lub na
stronie www.garmin.com.
◦ Tego przewodu nie należy przecinać.
Określenie najlepszego miejsca montażu
1 Sporządź listę wszystkich miejsc, w których możliwy jest
montaż komputera kursowego, które są oddalone co najmniej
60 cm (2 stóp) od żelaznych części, magnesów i przewodów
o wysokim prądzie.
Duże magnesy (np. w głośniku niskotonowym) powinny
znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m (5 stóp) od
miejsca montażu.
2 Określ położenie środka obrotu łodzi i zmierz jego odległość
do poszczególnych możliwych miejsc montażu z określonych
w kroku 1.
2
3 Wybierz miejsce montażu znajdujące się najbliżej środka
obrotu łodzi.
Jeśli więcej niż jedno możliwe miejsce montażu znajduje się
podobnej odległości od środka obrotu łodzi, należy wybrać to,
które jest w największym stopniu zgodne z wytycznymi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się najbliżej linii
środkowej łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się w możliwie
nisko położonej części łodzi.
• Najlepsze miejsce powinno znajdować się nieco bliżej
dziobu.
Uwagi dotyczące połączeń i montażu alarmu
• Alarm powinien zostać zamontowany niedaleko głównej stacji
steru.
• Alarm można zamontować pod deską rozdzielczą.
• W razie potrzeby przewody alarmu można przedłużyć,
korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000
• Komputer kursowy i kontrolę steru należy podłączyć do sieci
NMEA 2000.
• Jeśli na łodzi nie jest dostępna sieć NMEA 2000, można ją
utworzyć, korzystając z dołączonych przewodów i złączy
NMEA 2000 (Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla
systemu autopilota).
• Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Schemat zasilania i przesyłu danych
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
Element Opis
À
Á
Ważne uwagi
Kontrola steru
Przewód
kontroli steru
do przesyłu
danych
Ten przewód służy wyłącznie do podłączania
do autopilota opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 0183, takich
jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po
wodzie lub urządzenie GPS (Uwagi
dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183).
Przewód
zasilający
NMEA 2000
Ten przewód służy wyłącznie do tworzenia
sieci NMEA 2000. Przewodu nie należy
instalować, jeśli na łodzi jest już
zainstalowana sieć NMEA 2000.
Przewód zasilający interfejsu NMEA 2000
musi zostać podłączony do źródła zasilania
9–16 V DC.
Ã
Sieć NMEA
2000
Kontrola steru i komputer kursowy muszą
zostać podłączone do sieci NMEA 2000 za
pomocą dołączonych trójników (Uwagi
dotyczące połączeń interfejsu NMEA 2000).
Jeśli na łodzi nie jest dostępna istniejąca sieć
NMEA 2000, można ją utworzyć, korzystając
z dołączonych przewodów i złączy
(Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000
dla systemu autopilota).
Ä
Komputer
kursowy
Komputer kursowy może zostać
zamontowany blisko środkowej części łodzi,
w dowolnym kierunku, w miejscu, które nie
jest zanurzane (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu komputera kursowego).
Komputer kursowy musi być oddalony od
wszelkich źródeł zakłóceń magnetycznych.
Å
Połączenie
silnika
Komputer kursowy jest podłączony
bezpośrednio do modułu sterowania silnikiem
lub do odpowiedniego adaptera. Dodatkowe
instrukcje zostały dołączone do adaptera
(jeśli ma zastosowanie).
Æ
Alarm
Alarm przekazuje alerty dźwiękowe systemu
autopilota, dlatego należy go zainstalować
blisko kontroli steru (Instalacja alarmu).
Â
Procedury instalacji
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Po zaplanowaniu instalacji autopilota oraz uwzględnieniu
wszelkich uwag dotyczących połączeń oraz montażu
odnoszących się do danego rodzaju instalacji można rozpocząć
montaż i podłączanie elementów.
Instalacja kontroli steru
otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli
to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.
Najpierw należy wybrać miejsce montażu kontroli steru (Uwagi
dotyczące montażu kontroli steru).
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
Szablon dla uchwytu do montażu wpuszczanego jest
dołączony do opakowania kontroli steru.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Chcąc wyciąć otwór obrotowym narzędziem do cięcia
zamiast piłą walcową do wycinania otworów o średnicy
90 mm (3,5 cala), przed rozpoczęciem wycinania powierzchni
montażowej należy skorzystać z wiertła o średnicy 10 mm
(3/8 cala) w celu wywiercenia otworu prowadzącego.
4 Za pomocą piły walcowej lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii przerywanej oznaczonej na szablonie.
5 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
6 Umieść kontrolę steru w wycięciu, aby mieć pewność, że 4
otwory montażowe na szablonie znajdują się we właściwych
miejscach.
7 Jeśli otwory montażowe są nieprawidłowo umiejscowione,
oznacz miejsca, w których powinny znajdować się 4 otwory.
8 Wyjmij kontrolę steru z wycięcia.
9 Wywierć cztery otwory prowadzące o średnicy 2,8 mm
(7/64 cala).
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami wiertła
z pogłębiaczem stożkowym.
10 Zdejmij resztę szablonu.
11 Zamocuj dołączoną uszczelkę z tyłu urządzenia.
Możesz nanieść środek uszczelniający do zastosowań
morskich na powierzchnię wokół uszczelki w celu
zapobiegnięcia przeciekom za pulpitem (opcjonalnie).
12 Umieść kontrolę steru w wycięciu.
13 Zamocuj pewnie kontrolę steru na powierzchni montażowej,
korzystając z dołączonych wkrętów.
W przypadku montażu kontroli steru na powierzchni z włókna
szklanego, należy użyć zgodnie z instrukcjami smaru
przeciwzatarciowego.
14 Zatrzaśnij ramkę dekoracyjną À na swoim miejscu.
Należy przeprowadzić montaż wpuszczany kontroli steru
w desce rozdzielczej w pobliżu steru, a następnie podłączyć ją
do sieci NMEA 2000.
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 lub do kontroli steru (za
pośrednictwem interfejsu NMEA 0183) opcjonalnych urządzeń
zgodnych z modelem NMEA 2000 lub interfejsem NMEA 0183,
takich jak czujnik wiatru, czujnik prędkości po wodzie lub
urządzenie GPS, można korzystać z zaawansowanych funkcji
systemu autopilota.
Montaż kontroli steru
UWAGA
W przypadku montażu urządzenia na włóknie szklanym,
podczas wiercenia czterech otworów prowadzących zalecane
jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia
Montowanie komputera kursowego
1 Określ miejsce montażu.
2 Używając komputera kursowego jako szablonu, zaznacz na
powierzchni montażowej położenie dwóch otworów
prowadzących.
3
3 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory
prowadzące.
4 Użyj dołączonych wkrętów, aby zamocować komputer
kursowy do powierzchni montażowej.
Podłączanie komputera kursowego
1 Poprowadź koniec przewodu komputera kursowego
wyposażony w złącze do złącza układu sterowania lub
magistrali CAN i podłącz go.
2 Poprowadź pomarańczowy i niebieski przewód
z nieizolowanego fragmentu przewodu komputera kursowego
do miejsca, w którym ma zostać zainstalowany alarm
(Instalacja alarmu).
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 0,08 mm2 (28 AWG).
Podłączanie do układu sterowania łodzi
UWAGA
Przewodu sterownika sterowego nie należy podłączać do sieci
NMEA 2000.
Autopilot wymaga zasilanej magistrali CAN w celu komunikacji
ze sterownikiem sterowym. Należy upewnić się, że magistrala
CAN sterownika sterowego jest prawidłowo zasilana
i zaterminowana. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem
łodzi.
Przewód sterownika sterowego umożliwia komunikację systemu
autopilota z układem sterowania łodzi za pośrednictwem
magistrali CAN sterownika sterowego. Dodatkowe instrukcje
zostały dołączone do magistrali CAN.
W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem łodzi,
aby uzyskać pomoc w znalezieniu punktu dostępu do układu
sterowego.
1 Znajdź punkt dostępu do układu sterowego łodzi.
2 Podłącz przewód sterownika sterowego między komputerem
kursowym a układem sterowania za pośrednictwem
dołączonej magistrali CAN sterownika sterowego.
UWAGA: Przewód sterownika sterowego można w razie
potrzeby przedłużyć, korzystając z przedłużacza NMEA
2000.
Instalacja alarmu
Przed rozpoczęciem montażu alarmu należy wybrać miejsce,
w jakim zostanie on zamontowany (Uwagi dotyczące połączeń
i montażu alarmu).
1 Poprowadź przewód alarmu do końca przewodu komputera
kursowego bez złącza.
Jeśli przewód jest za krótki, przedłuż odpowiednie żyły
przewodu, korzystając z przewodu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Połącz przewody zgodnie z poniższą tabelą.
Kolor przewodu alarmu Kolor żyły przewodu komputera
kursowego
Biały (+)
Pomarańczowy (+)
Czarny (-)
Niebieski (-)
Kontrolę steru i komputer kursowy można połączyć w ramach
istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie jest dostępna
istniejąca sieć NMEA 2000, można ją utworzyć. Konieczne do
tego celu części zostały dołączone do opakowania autopilota
(Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota).
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak urządzenie GPS,
można korzystać z zaawansowanych funkcji autopilota.
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000,
należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe informacje
dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie Informacje
techniczne dla produktów NMEA 2000. Aby pobrać ten
dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia w serwisie
www.garmin.com.
Budowanie podstawowej sieci NMEA 2000 dla systemu
autopilota
UWAGA
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.
1 Podłącz bokiem trzy trójniki À.
2 Podłącz dołączony przewód zasilający NMEA 2000 Á do
źródła zasilania 9–12 V DC Â, korzystając z przełącznika Ã.
3
4
5
3 Zlutuj wszystkie połączenia nieizolowanych przewodów
i zabezpiecz je izolacją.
W miarę możliwości podłącz przewód zasilający do stacyjki
łodzi lub poprowadź go przez wmontowany przełącznik (do
nabycia osobno).
UWAGA: Opleciony przewód spustowy (nieizolowany)
przewodu zasilającego urządzenia NMEA 2000 musi zostać
podłączony do tego samego uziemienia co czarna żyła
przewodu zasilającego urządzenia NMEA 2000.
Podłącz przewód zasilający interfejsu NMEA 2000 do
jednego z trójników.
Podłącz jeden z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 Ä do jednego z trójników oraz do
kontroli steru Å.
Podłącz inny z dołączonych przewodów podłączeniowych
interfejsu NMEA 2000 do innego trójnika oraz do komputera
kursowego Æ.
Podłącz terminator męski i żeński Ç z każdego końca
połączonych trójników.
4 Zabezpiecz alarm za pomocą wiązań lub innych elementów
6
Informacje o interfejsie NMEA 2000 oraz elementach
autopilota
Podłączanie elementów autopilota do istniejącej sieci NMEA
2000
1 Określ miejsce podłączenia kontroli steru À i komputera
kursowego Á do szkieletu istniejącej sieci NMEA 2000 Â.
montażowych (do nabycia osobno).
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania. Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.
4
Z kreatora Kreator nadbrzeżny można skorzystać zarówno, gdy
łódź znajduje się na wodzie, jak i na lądzie.
Jeśli łódź znajduje się na wodzie, należy upewnić się, że na
czas korzystania z kreatora łódź będzie unieruchomiona.
Korzystanie z Kreator nadbrzeżny
UWAGA
Jeśli posiadasz łódź z układem sterowania ze wspomaganiem,
włącz wspomaganie przed uruchomieniem Kreator nadbrzeżny,
aby uniknąć uszkodzenia układu sterowania.
1 Włącz autopilota.
2 W miejscu podłączenia kontroli steru odłącz od sieci jedną
stronę trójnika NMEA 2000 Ã.
3 Szkielet sieci NMEA 2000 można w razie potrzeby
4
5
6
7
rozszerzyć; w tym celu należy podłączyć przedłużacz
szkieletu sieci NMEA 2000 (do nabycia osobno) z boku
odłączonego trójnika.
Dodaj dołączony trójnik kontroli steru do szkieletu sieci
NMEA 2000, podłączając go do przedłużacza szkieletu lub
z boku odłączonego trójnika.
Poprowadź dołączony kabel podłączeniowy Ä do kontroli
steru i do dolnej części trójnika dodanego w kroku 4.
Jeśli dołączony kabel podłączeniowy jest za krótki, można
skorzystać z kabla podłączeniowego o maks. długości 6 m
(do nabycia osobno).
Podłącz kabel podłączeniowy do kontroli steru i trójnika.
Powtórz kroki 2–6 dla komputera kursowego.
Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000
Po podłączeniu do sieci NMEA 2000 opcjonalnych urządzeń
zgodnych z interfejsem NMEA 2000, takich jak czujnik wiatru,
czujnik prędkości po wodzie lub urządzenie GPS, można
korzystać z zaawansowanych funkcji systemu autopilota.
UWAGA: Opcjonalne urządzenia, które nie są zgodne
z interfejsem NMEA 2000, mogą zostać podłączone do kontroli
steru za pośrednictwem interfejsu NMEA 0183 (Uwagi
dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183).
1 Dodaj do sieci NMEA 2000 dodatkowy trójnik (do nabycia
osobno).
2 Podłącz opcjonalne urządzenie NMEA 2000 do trójnika,
wykonując kroki opisane w dokumentacji dołączonej do
urządzenia.
Konfiguracja autopilota
Autopilota należy skonfigurować i dostosować do dynamiki łodzi.
Kreatory Kreator nadbrzeżny i Kreator próby morskiej kontroli
steru służą konfiguracji autopilota. Kreatory mają na celu
poprowadzenie użytkownika przez procedurę konfiguracyjną.
Kreator Kreator nadbrzeżny
UWAGA
Aby skorzystać z kreatora Kreator nadbrzeżny w czasie, gdy
łódź nie znajduje się na wodzie, należy upewnić się , że
dostępna jest wolna przestrzeń umożliwiająca ruch steru, co
pozwoli uniknąć uszkodzenia steru i innych obiektów.
Przy pierwszym włączeniu autopilota zostanie wyświetlony
monit o przeprowadzenie krótkiej procedury konfiguracyjnej.
2 Jeśli Kreator nadbrzeżny nie uruchomi się automatycznie po
zakończeniu procedury konfiguracyjnej, wybierz kolejno
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Kreatory > Kreator nadbrzeżny.
3 Wybierz typ łodzi.
4 Przeprowadź test kierunku sterowania (Test kierunku
sterowania).
5 W razie potrzeby wybierz źródło prędkości (Wybór źródła
prędkości).
6 W razie potrzeby sprawdź tachometr (Sprawdzanie
tachometru).
7 Sprawdź wyniki pracy Kreator nadbrzeżny (Przeglądanie
wyników działania kreatora Kreator nadbrzeżny).
Test kierunku sterowania
1 Przy poruszaniu się z małą prędkością, wybierz przycisk
i .
W przypadku użycia przycisku
ster musi skierować łódź
w lewo. W przypadku użycia przycisku
ster musi
skierować łódź w prawo.
2 Wybierz Kontynuuj.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli test sterowania wykaże, że łódź płynie we właściwym
kierunku, wybierz Tak.
• Jeśli w wyniku testu sterowania łódź skręca w przeciwną
stronę, wybierz Nie i powtórz kroki 1–3.
Wybór źródła prędkości
Wybierz opcję:
• Podłączając silnik(i) zgodne z interfejsem NMEA 2000 do
sieci NMEA 2000, wybierz Tachom.- NMEA2000/sieci
prod..
• Jeśli źródło danych tachometru NMEA 2000 jest
niedostępne lub nie nadaje się do użytku, wybierz GPS
jako źródło prędkości.
• Jeśli jako źródło prędkości nie został podłączony
tachometr ani urządzenie GPS zgodne ze standardem
NMEA 2000, wybierz opcję Brak.
UWAGA: Jeśli autopilot nie działa prawidłowo po
wybraniu opcji Brak jako źródła prędkości, firma Garmin
zaleca podłączenie tachometru za pośrednictwem sieci
NMEA 2000 lub użycie urządzenia GPS jako źródła
prędkości.
Sprawdzanie tachometru
Procedura nie jest dostępna w przypadku wyboru źródła
prędkości GPS lub Brak.
Po włączeniu silniku(ów) funkcja umożliwia porównanie
odczytów z kontroli steru dotyczących obrotów silnika
z tachometrem(ami) na desce rozdzielczej łodzi.
Jeśli wartości obrotów nie są zgodne, mógł wystąpić problem
ze źródłem prędkości NMEA 2000 lub połączeniem.
5
Przeglądanie wyników działania kreatora Kreator
nadbrzeżny
Kontrola steru wyświetla po uruchomieniu kreatora Kreator
nadbrzeżny wybrane wartości.
1 Zapoznaj się z wynikami działania kreatora Kreator
nadbrzeżny
Wybierz
dowolną nieprawidłową wartość, a następnie
2
wybierz opcję Wybierz.
3 Popraw wartość.
4 Powtórz kroku 2–3 dla wszystkich nieprawidłowych wartości.
5 Po przejrzeniu wartości wybierz opcję Gotowe.
Kreator Kreator próby morskiej
Kreator Kreator próby morskiej umożliwia konfigurację
podstawowych czujników autopilota. Przeprowadzenie
konfiguracji w warunkach odpowiednich dla typu posiadanej
łodzi jest bardzo ważne.
Ważne uwagi dotyczące Kreator próby morskiej
Kreator próby morskiej należy uruchomić na spokojnej wodzie.
Ponieważ postrzeganie spokojnej wody jest zależne od rozmiaru
i kształtu łodzi, przed rozpoczęciem korzystania z Kreator próby
morskiej łódź musi znajdować się w odpowiedniej lokalizacji.
• Łódź stojąca w miejscu lub poruszająca się powoli nie może
się kołysać.
• Łódź nie może być wystawiona na działanie silnego wiatru.
Podczas korzystania z Kreator próby morskiej należy wziąć pod
uwagę następujące kwestie.
• Obciążenie łodzi musi być zrównoważone. Podczas
wykonywania każdego z kroków w ramach Kreator próby
morskiej nie należy poruszać się po łodzi.
Korzystanie z kreatora Kreator próby morskiej
1 Wypłyń łodzią na otwartą, spokojną wodę.
2 Wybierz kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota
przez sprzed. > Kreatory > Kreator próby morskiej.
3 W razie potrzeby skonfiguruj obroty silnika dla ślizgania się
po wodzie.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych z kadłubem
ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na Tachom.NMEA2000/sieci prod..
4 W razie potrzeby skonfiguruj prędkość dla ślizgania się po
wodzie.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych z kadłubem
ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na GPS.
5 W razie potrzeby skonfiguruj górny limit obrotów silnika.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na Tachom.- NMEA2000/sieci prod.
lub GPS.
6 W razie potrzeby skonfiguruj maksymalną prędkość.
Ten krok odnosi się tylko do łodzi motorowych ze źródłem
prędkości ustawionym na GPS.
7 Skalibruj kompas (Kalibracja kompasu).
8 Przeprowadź procedurę Automatyczne dostosowywanie
regulacji (Korzystanie z procedury Automatyczne
dostosowywanie).
Ustaw
północ (Ustawianie północy), jeśli informacje GPS
9
o kierunku są dostępne, lub precyzyjnie wyreguluj kierunek
(Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku), jeśli
informacje GPS o kursie są niedostępne.
Kalibracja kompasu
1 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
6
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja kompasu > Kalibruj kompas > Początek.
2 Postępuj zgodnie z wytycznymi na kontroli steru do czasu
zakończenia kalibracji, zwracając uwagę na to, aby
zachować stabilność łodzi.
W trakcie kalibracji łódź nie powinna się przechylać.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
opcję Gotowe.
• Jeśli kalibracja nie powiodła się, wybierz Ponów i powtórz
kroki 1–3.
Po zakończeniu procesu kalibracji zostaną wyświetlone
odpowiednie wartości. Mogą one posłużyć do oszacowania
dokładności procedury kalibracji.
Wartości kalibracji kompasu
Po zakończeniu procesu kalibracji kompasu możesz zapoznać
się z wynikami na kontroli steru i ocenić, czy kalibracja się
powiodła.
Środowisko magnetyczne: Informuje o poziomie zakłóceń,
jakie pole magnetycznie Ziemi generuje w miejscu montażu.
• Wartość 100 oznacza, że w miejscu montażu urządzenie
nie rejestruje żadnych zakłóceń.
• Jeśli ta wartość jest niska, może być konieczne
przeniesienie komputera kursowego w inne miejsce
i ponowne skalibrowanie kompasu.
• Wartość 100 jest idealna, ale nie jest konieczna do
prawidłowego funkcjonowania autopilota. Jeśli komputer
kursowy jest zainstalowany w optymalnej lokalizacji na
łodzi, należy kontynuować konfigurowanie autopilota
i później ponownie ocenić jego wydajność.
Wskaźnik wypoziomowania: Odnosi się do stabilności łodzi
podczas procesu kalibracji kompasu.
• Wartość 100 oznacza, że podczas kalibracji kompasu łódź
była idealnie stabilna.
• Jeśli ta wartość jest niska, może być konieczne ponowne
skalibrowanie kompasu.
Korzystanie z procedury Automatyczne dostosowywanie
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
1 Wyreguluj przepustnicę tak, aby łódź płynęła z typową
prędkością rejsową umożliwiającą skuteczne sterowanie.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Dostosowywanie autopilota > Automatyczne
dostosowywanie > Początek.
Podczas procedury Automatyczne dostosowywanie łódź
wykonuje różne zygzakowate ruchy.
3 Po jej zakończeniu postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlonymi na ekranie.
4 Wybierz opcję:
• Jeśli procedura Automatyczne dostosowywanie
zakończy się niepowodzeniem, ale nie została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, zwiększ prędkość
i powtarzaj kroki 1–3 do czasu pomyślnego zakończenia
procesu Automatyczne dostosowywanie.
• Jeśli proces Automatyczne dostosowywanie zakończy
się niepowodzeniem oraz jeśli została osiągnięta
maksymalna prędkość rejsowa, zmniejsz prędkość do
wartości z początkowego etapu procesu Automatyczne
dostosowywanie. Następnie wybierz Altern. autom.
dostosowyw., aby rozpocząć alternatywną procedurę
automatycznej regulacji.
Po zakończeniu procedury Automatyczne dostosowywanie
zostaną wyświetlone wartości czułości. Mogą one posłużyć do
oszacowania dokładności procedury Automatyczne
dostosowywanie.
Wartości automatycznej regulacji czułości
Po zakończeniu automatycznej regulacji możesz zapoznać się
z wartościami czułości wyświetlanymi na kontroli steru. Możesz
zapisać je na wypadek przeprowadzenia automatycznej
regulacji ponownie w przyszłości lub w celu ręcznego regulacji
czułości (niezalecane) (Dostosowywanie ustawień czułości
autopilota).
Czułość: Umożliwia ustawienie precyzji, z jaką autopilot
utrzymuje kierunek oraz agresywności wykonywania skrętów.
Czułość kontrowania: Umożliwia ustawienie agresywności
autopilota w kompensowaniu kursu po wykonaniu skrętu.
Ustawianie północy
Przeprowadzenie tej procedury wymaga dużej przestrzeni na
otwartej wodzie.
UWAGA: Jeśli podczas instalacji komputera kursowego
stosowano się do wytycznych, ta procedura może nie być
potrzebna (Uwagi dotyczące połączeń i montażu komputera
kursowego).
Ta procedura jest dostępna, jeśli autopilot został podłączony do
opcjonalnego urządzenia GPS (Podłączanie do systemu
autopilota opcjonalnych urządzeń NMEA 2000), które odebrało
informację o pozycji GPS. Podczas przeprowadzania tej
procedury autopilot wykorzystuje informacje GPS o kierunku
w celu ustalenia północy w systemie autopilota.
Jeśli do systemu nie zostało podłączone urządzenie GPS,
wyświetlony zostanie monit o doprecyzowanie regulacji kierunku
(Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku).
1 Płyń prędkością rejsową w linii prostej.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, wybierz Początek.
• Przeprowadzając tę procedurę poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja kompasu > Ustaw północ > Początek.
3 Płyń łodzią z prędkością rejsową w prostej linii i postępuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Wybierz
opcję:
4
• Jeśli kalibracja zostanie zakończona pomyślnie, wybierz
opcję Gotowe.
• W przeciwnym wypadku powtórz kroki 1–3.
Ustawianie szczegółowego dostosowywania kierunku
Ta procedura jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy
opcjonalne urządzenie GPS nie zostało podłączone do systemu
autopilota (Podłączanie do systemu autopilota opcjonalnych
urządzeń NMEA 2000). Jeśli autopilot jest podłączony do
urządzenia GPS, które odebrało informacje o pozycji GPS,
wyświetlony zostanie monit o ustawienie północy (Ustawianie
północy).
1 Ustal kierunek północny, korzystając z przenośnego
kompasu.
2 Wybierz opcję:
• Przeprowadzając tę procedurę w ramach Kreator próby
morskiej, dostosowuj szczegółowe ustawienie kierunku do
czasu, gdy będzie ono odpowiadało północy na kompasie
magnetycznym.
• Przeprowadzając tę kalibrację poza Kreator próby
morskiej, z ekranu kierunku wybierz kolejno Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfiguracja kompasu > Precyz. regul. kierunku,
a następnie dostosowuj szczegółowe ustawienie kierunku
do czasu, gdy będzie ono odpowiadało północy na
kompasie magnetycznym.
3 Wybierz Gotowe.
Testowanie i dostosowywanie konfiguracji
UWAGA
Przetestuj autopilota przy małej prędkości. Po przeprowadzeniu
testu i regulacji autopilota przy małej prędkości należy
przetestować go przy większej prędkości w celu
przeprowadzenia symulacji normalnych warunków działania.
1 Płyń łodzią w jednym kierunku z włączonym systemem
autopilota (w trybie utrzymywania kierunku).
Łódź może nieznacznie zmieniać kurs, nie powinny to być
jednak duże różnice w stosunku do ustawionego kursu.
2 Obróć łódź w jednym kierunku korzystając z autopilota
i obserwuj zachowanie łodzi.
Łódź powinna skręcić płynnie — nie za szybko, ale i nie za
wolno.
Pokonując zakręt wybrany z użyciem autopilota, łódź
powinna wpłynąć na ustawiony kurs i pozostać na nim;
odchyły i różnice w kierunku powinny być nieznaczne.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli łódź skręca zbyt szybko lub zbyt wolno, dostosuj
ogranicznik przyspieszenia autopilota (Dostosowywanie
ustawień ogranicznika przyspieszenia).
• Jeśli w trybie utrzymywania kierunku występują duże
wahania lub jeśli łódź nie koryguje kierunku podczas
zakręcania, dostosuj czułość autopilota (Dostosowywanie
ustawień czułości autopilota).
• Jeśli łódź skręca płynnie, a w trybie utrzymywania
kierunku nie występują wahania kierunku ruchu łodzi lub
jeśli są one nieznaczne oraz jeśli łódź właściwie
dostosowuje kierunek, oznacza to, że konfiguracja jest
prawidłowa i nie jest konieczne wprowadzanie dalszych
zmian.
Dostosowywanie ustawień ogranicznika przyspieszenia
1 Włącz tryb Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy).
2 Wybierz kolejno opcje Menu > Konfiguracja > Konfig.
autopilota przez sprzed. > Dostosowywanie autopilota >
Ogranicznik przyspieszenia.
3 Wybierz opcję:
• Zwiększ wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
szybko.
• Zmniejsz wartość ustawienia, jeśli autopilot skręca zbyt
wolno.
Dostosowując ogranicznik przyspieszenia ręcznie, należy
dokonywać nieznacznych zmian. Przed wprowadzeniem
dodatkowych zmian sprawdź, jaki będzie wynik już
wprowadzonej zmiany.
4 Przetestuj konfigurację autopilota.
5 Powtarzaj kroki 3–4 do czasu, gdy autopilot będzie działał
prawidłowo.
Dostosowywanie ustawień czułości autopilota
1 Włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu konfiguracyjnego
sprzedawcy).
2 Wybierz kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota
przez sprzed. > Dostosowywanie autopilota > Wartości
czułości steru.
3 Wybierz odpowiednią opcję w zależności od rodzaju łodzi:
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem
wypornościowym i łodzi motorowej ze źródłem prędkości
7
ustawionym na Brak wybierz Czułość i określ, w jakim
stopniu ster ma trzymać kierunek i jak ciasne mają być
wykonywane zakręty.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem
wypornościowym i łodzi motorowej ze źródłem prędkości
ustawionym na Brak wybierz Czułość kontrowania
i określ, w jakim stopniu ster ma korygować błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem ślizgowym oraz
źródłem prędkości ustawionym na Tachom.- NMEA2000/
sieci prod. lub GPS, wybierz Mała prędkość lub Duża
prędkość i określ, w jakim stopniu ster ma trzymać
kierunek i jak ciasne mają być zakręty wykonywane przy
małych i dużych prędkościach.
Jeśli ustawiona wartość będzie zbyt wysoka, autopilot
może wykazywać nadmierną aktywność i nieustannie
próbować dostosować kierunek przy najmniejszych
odchyleniach. Autopilot, który wykazuje nadmierną
aktywność, powoduje szybsze rozładowywanie
akumulatora.
• W przypadku łodzi motorowej z kadłubem dostosowanym
do ślizgania się po wodzie, ze źródłem prędkości
ustawionym na Tachom.- NMEA2000/sieci prod. lub
GPS, wybierz opcję Kontrow. przy m.pręd. lub Kontrow.
przy d.pręd. i określ, w jakim stopniu ster ma korygować
błędny kurs.
Jeśli wybrana zostanie zbyt niska wartość, działanie
autopilota może ponownie spowodować zbyt szeroki skręt
przy próbie zrównoważenia oryginalnego skrętu.
Przetestuj
konfigurację autopilota i powtarzaj kroki 2–3 do
4
czasu, gdy autopilot będzie działał właściwie.
Zaawansowana konfiguracja
W normalnych warunkach zaawansowane opcje konfiguracyjne
nie są dostępne z poziomu kontroli steru. Przed uzyskaniem
dostępu do zaawansowanych ustawień konfiguracyjnych
autopilota należy włączyć tryb Tryb sprzedawcy (Włączanie
trybu konfiguracyjnego sprzedawcy).
Włączanie trybu konfiguracyjnego sprzedawcy
1 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu >
Konfiguracja > System > Informacje systemowe.
2 Przytrzymaj środkowy klawisz przez 5 sekund .
Zostanie wyświetlona opcja Tryb sprzedawcy.
3 Wybierz kolejno opcje Wróć > Wróć.
Jeśli na ekranie konfiguracyjnym dostępna jest opcja Konfig.
autopilota przez sprzed., oznacza to, że procedura została
przeprowadzona pomyślnie.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne
Istnieje możliwość skorzystania z procesu automatycznego
dostosowywania, przeprowadzenia kalibracji kompasu oraz
określenia północy na autopilocie bez uruchamiania kreatorów.
Każde z ustawień można także dostosować osobno, bez
konieczności przeprowadzania procesu konfiguracyjnego.
Ręczne uruchamianie automatycznych procesów
konfiguracyjnych
1 Włącz Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu konfiguracyjnego
sprzedawcy).
Na
ekranie kierunku wybierz kolejno Menu > Konfiguracja >
2
Konfig. autopilota przez sprzed..
8
3 Wybierz zautomatyzowany proces:
• Wybierz kolejno Konfiguracja kompasu > Kalibruj
kompas, aby uruchomić kalibrację kompasu (Kalibracja
kompasu).
• Wybierz kolejno Konfiguracja kompasu > Ustaw
północ, aby ustalić północ (Ustawianie północy).
• Wybierz kolejno Dostosowywanie autopilota >
Automatyczne dostosowywanie, aby rozpocząć
automatyczną regulację autopilota (Korzystanie
z procedury Automatyczne dostosowywanie).
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Ręczne ustawianie poszczególnych ustawień
konfiguracyjnych
W celu dostosowania niektórych ustawień konfiguracyjnych
może okazać się konieczna zmiana innych ustawień. Przed
zmianą jakichkolwiek ustawień przejrzyj sekcję „Szczegółowe
ustawienia konfiguracyjne” (Szczegółowe ustawienia
konfiguracyjne).
1 Włącz tryb Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy).
2 Na ekranie kierunku wybierz kolejno opcje Menu >
Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed..
3 Wybierz kategorię ustawień.
4 Wybierz ustawienie do konfiguracji.
Opis każdego z ustawień jest dostępny w załączniku
(Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne).
5 Skonfiguruj wartość ustawienia.
Załącznik
Schematy połączeń interfejsu NMEA 0183
Poniższe schematy połączeń stanowią przykłady różnych
sytuacji, jakie można napotkać, podłączając do kontroli steru
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183.
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).
• Podczas podłączania zgodnych z interfejsem NMEA 0183
urządzeń z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
• Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA 0183
urządzenia z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym
przewodem odbiorczym (Rx), magistralę NMEA 2000 oraz
urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.
Dwukierunkowa komunikacja z interfejsem NMEA 0183
À
Á
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Â
Ã
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
niedostępne
Zasilanie
niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: Podczas podłączania zgodnego z interfejsem NMEA
0183 urządzenia z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma
przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie
magistrali NMEA 2000 oraz urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód odbiorczy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód odbiorczy (Rx), przewód ten
należy podłączyć do niebieskiego przewodu (Tx/A) kontroli
steru, podczas gdy biały przewód (Tx/B) kontroli steru musi
pozostać niepodłączony.
À
Á
Â
Ã
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Źródło zasilania 12 V DC
Kontrola steru
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli steru Funkcja przewodu
— funkcja
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Niedostępne
Zasilanie
Zielony — Rx/B (-) (należy
połączyć z uziemieniem
interfejsu NMEA 0183)
NMEA 0183 — uziemienie
Niebieski — Tx/A (+)
Rx/A (+)
Biały — Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem przesyłowym (Tx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Dane techniczne
Komputer kursowy
À
Á
Â
Ã
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2
cale)
Źródło zasilania 12 V DC
Masa
200 g (7 uncji)
Kontrola steru
Zakres temperatur
Od -15°C do 70°C (od 5°F do
158°F)
Materiał
W pełni uszczelniony, bardzo
odporny na uderzenia plastik
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Długość przewodu komputera
kursowego
3 m (9 stóp)
Napięcie wejściowe NMEA 2000
Od 9 V do 16 V DC
NMEA 2000 – liczba LEN
4 (200 mA)
Sieć NMEA 2000 (zasilanie kontroli steru)
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Przewód Kolor przewodu kontroli
steru — funkcja
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183
Niedostępne
Zasilanie
Niedostępne
Uziemienie interfejsu NMEA
0183
Niebieski — Tx/A (+)
Rx
Biały — niepodłączony
Niedostępne
Brązowy — Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zielony — Rx/B (-)
Tx/B (-)
UWAGA: Podłączając zgodne z interfejsem NMEA 0183
urządzenie z tylko jednym przewodem odbiorczym (Rx), należy
podłączyć magistralę NMEA 2000 oraz urządzenie zgodne
z interfejsem NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
Tylko 1 przewód przesyłowy
Jeśli zgodne z interfejsem NMEA 0183 urządzenie jest
wyposażone w tylko jeden przewód przesyłowy (Tx), przewód
ten należy podłączyć do brązowego przewodu (Rx/A) kontroli
steru, podczas gdy zielony przewód (Rx/B) kontroli steru musi
zostać podłączony do uziemienia interfejsu NMEA.
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Kontrola steru
Dane techniczne
Wielkość
Wymiary bez osłony
przeciwsłonecznej (wys. × szer. ×
gł.)
110 × 115 × 30 mm (4,33 × 4,53 ×
1,18 cala)
Wymiary z osłoną
przeciwsłoneczną (wys. × szer. ×
gł.)
115 × 120 × 35,5 mm (4,53 × 4,72
× 1,40 cala)
Masa bez osłony
przeciwsłonecznej
247 g (8,71 uncji)
Masa z osłoną przeciwsłoneczną
283 g (9,98 uncji)
Zakres temperatur
Od -15° do 70°C (od 5° do 158°F)
Bezpieczny dystans dla kompasu
209 mm (8,25 cala)
9
Dane techniczne
Wielkość
Materiał
Obudowa: W pełni uszczelniony
poliwęglan
Szklane wykończenie: Szkło
z powłoką antyrefleksyjną
Wodoszczelność
IEC 60529 IPX7*
Zużycie energii
Maks. 2,5 W
Maks. napięcie jednostki
32 V DC
Napięcie wejściowe NMEA 2000
od 9 do 16 V DC
NMEA 2000 (liczba LEN)
6 (300 mA przy 9 V DC)
Typ
130306 Informacje o wietrze
Tylko odbiór
Wymiary (dł. x średnica)
29/
Masa
2,4 uncji (68 g)
Zakres temperatur
Od -15°C do 60°C (5°F do 140°F)
Długość przewodu
3 m (10 stóp)
32
× 1 cal (23 × 25 mm)
127245 Dane steru
127250 Kierunek łodzi
127488 Parametry silnika - szybka aktualizacja
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja - szybka aktualizacja
129029 Dane z satelitów GNSS dotyczące pozycji
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
129285 Nawigacja - informacje o trasie/punktach
trasy
Alarm
Wielkość
Opis
129540 Wykryte satelity GNSS
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na
głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczne
PGN
130306 Informacje o wietrze
130576 Małe jednostki - status
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Autopilot podłączony do opcjonalnego urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 wykorzystuje następujące sentencje
NMEA 0183.
Informacje o PGN NMEA 2000
Typ
Sentencja
Komputer kursowy
Transmisja
hdg
Odbiór
wpl
Typ
PGN
Opis
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
gga
grme
059904 Żądanie ISO
gsa
060928 Uzyskanie adresu ISO
gsv
126208 NMEA: Grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
rmc
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
bwc
bod
dtm
126996 Informacje o produkcie
gll
127257 Przesyłanie/odbieranie danych orientacji
w przestrzeni
rmb
127251 Przesyłanie/odbieranie danych o prędkości
zmiany kursu
vhw
Tylko przesył
127250 Kierunek jednostki
xte
Tylko odbiór
127258 Deklinacja magnetyczna
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
mwv
Komunikaty o błędach i ostrzeżenia
128259 Prędkość po wodzie
Komunikat o błędzie Przyczyna
Działanie autopilota
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
Napięcie modułu
ECU jest niskie
Napięcie zasilania
pompy spadło poniżej
10 V DC na ponad
6 sekund.
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot działa
nadal w trybie
normalnej
eksploatacji
Autopilot nie odbiera
danych
nawigacyjnych.
Autopilot działa
w trybie
utrzymywania
kierunku.
Autopilot nie odbiera
• Alarm uruchomi się
danych nawigacyjnych
na 5 sekund
podczas wykonywania • Autopilot przechodzi
manewru podróży do
w tryb utrzymywania
pozycji.
kierunku
Ten komunikat jest
wyświetlany także
w przypadku
zatrzymania nawigacji
na ploterze
nawigacyjnym przed
wyłączeniem
autopilota.
Utracono połączenie
z autopilotem
Kontrola steru utraciła
połączenie
z komputerem
kursowym.
129026 COG i PND: Szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
130306 Dane o wietrze
Kontrola steru
Typ
PGN
Transmisja
i odbiór
059392 Potwierdzenie ISO
Opis
059904 Żądanie ISO
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy
PGN
126996 Informacje o produkcie
Tylko przesył
128259 Prędkość po wodzie
129025 Pozycja - szybka aktualizacja
129026 COG i PND - szybka aktualizacja
129283 Błąd zejścia z trasy
129284 Dane nawigacji
10
niedostępne
Komunikat o błędzie Przyczyna
Działanie autopilota
Utracono dane
Autopilot nie odbiera
o wietrze (tylko łodzie danych o wietrze.
żaglowe)
• Alarm uruchomi się
na 5 sekund
• Autopilot przechodzi
w tryb utrzymywania
kierunku
Błąd: utracono
połączenie między
CCU a modułem
ECU (w przypadku,
gdy włączony jest
autopilot)
Nastąpiło
• Kontrola steru
przekroczenie czasu
wyemituje sygnał
połączenia między
dźwiękowy,
komputerem kursowym
a autopilot przejdzie
i pompą.
w tryb gotowości.
Szczegółowe ustawienia konfiguracyjne
Choć wszelkie ustawienia konfiguracyjne uzupełnia się zwykle
automatycznie z użyciem kreatorów, istnieje możliwość
ręcznego dostosowania wszelkich ustawień w celu
szczegółowego ustawienia autopilota.
Zaawansowane ustawienia konfiguracyjne są dostępne
wyłącznie w trybie Tryb sprzedawcy (Włączanie trybu
konfiguracyjnego sprzedawcy). Ustawienia określane przez
użytkownika są dostępne podczas normalnej eksploatacji
autopilota. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją
instrukcji dołączonej do autopilota, która jest poświęcona
konfiguracji.
UWAGA: W zależności od konfiguracji autopilota niektóre
ustawienia mogą być niedostępne.
UWAGA: W przypadku łodzi motorowych, po każdej zmianie
ustawienia Źródło prędkości należy przejrzeć odpowiednio
ustawienia Sprawdź tachometr, Dolny limit RPM, Górny limit
RPM, RPM prędkości ślizgu, Prędkość ślizgu lub Maks.
prędkość przed przeprowadzeniem procedury automatycznego
dostosowania (Korzystanie z procedury Automatyczne
dostosowywanie).
Ustawienia dostosowywania autopilota
Aby otworzyć ogólne ustawienia dostosowywania autopilota,
wybierz kolejno opcje Menu > Konfiguracja > Konfig.
autopilota przez sprzed..
Ogranicznik przyspieszenia: Umożliwia ograniczenie
prędkości zakrętów kontrolowanych przez autopilota.
Wartość procentową można zwiększyć, aby ograniczyć
prędkość wykonywania zakrętów, lub zmniejszyć, aby
zwiększyć prędkość wykonywania zakrętów.
Ustawienia źródła prędkości
UWAGA: Ustawienia źródła prędkości są dostępne wyłącznie
w przypadku łodzi motorowych.
Aby otworzyć ustawienia źródła prędkości, wybierz kolejno opcje
Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez sprzed. >
Konfig. źródła prędkości.
Źródło prędkości: Umożliwia wybór źródła prędkości.
Sprawdź tachometr: Funkcja umożliwia porównanie odczytów
z kontroli steru dotyczących obrotów silnika z tachometrami
na desce rozdzielczej łodzi.
RPM prędkości ślizgu: Funkcja umożliwia dostosowanie
wskazań kontroli steru dotyczących obrotów silnika
w momencie, gdy łódź przechodzi od wyporności do
prędkości ślizgu po wodzie. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Prędkość ślizgu: Funkcja umożliwia dostosowanie prędkości
ślizgania się łodzi po wodzie. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Dolny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie najniższego
poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Górny limit RPM: Funkcja umożliwia dostosowanie
najwyższego poziomu obrotów silnika łodzi. Jeśli wartość nie
odpowiada wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Maks. prędkość: Funkcja umożliwia dostosowanie
maksymalnej prędkości łodzi. Jeśli wartość nie odpowiada
wartości na kontroli steru, można ją dostosować.
Ustawienia czułości steru
UWAGA: Jeśli ustawione wartości będą zbyt wysokie lub zbyt
niskie, może wystąpić nadczynność autopilota, który będzie
nieustannie próbował dostosowywać kierunek przy
najmniejszych odchyleniach. Autopilot, który działa zbyt
aktywnie, zwiększa zużycie pompy i powoduje szybsze
rozładowywanie akumulatora.
Wybierz kolejno Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota
przez sprzed. > Wartości czułości steru.
UWAGA: Te ustawienia odnoszą się tylko do łodzi żaglowych,
łodzi motorowych z kadłubem wypornościowym i łodzi
motorowych ze źródłem prędkości ustawionym na Brak.
Czułość: Umożliwia określenie, w jakim stopniu ster utrzymuje
kierunek i na ile ciasne są wykonywane zakręty.
Czułość kontrowania: Umożliwia określenie, w jakim stopniu
ster dokonuje korekty zbyt szerokich zakrętów. Jeśli wybrana
zostanie zbyt niska wartość, działanie autopilota może
spowodować zbyt szeroki zakręt przy próbie wyrównania
oryginalnego skrętu.
UWAGA: Te ustawienia odnoszą się tylko do łodzi motorowych
z kadłubem ślizgowym i ze źródłem prędkości ustawionym na
Tachom.- NMEA2000/sieci prod. lub GPS.
Mała prędkość: Umożliwia ustawienie czułości steru przy niskiej
prędkości. To ustawienie ma zastosowanie do łodzi płynącej
poniżej prędkości ślizgu.
Kontrow. przy m.pręd.: Umożliwia ustawienie kontrowania
czułości steru przy niskiej prędkości. To ustawienie ma
zastosowanie do łodzi płynącej poniżej prędkości ślizgu.
Duża prędkość: Umożliwia ustawienie czułości steru przy
wysokiej prędkości. To ustawienie ma zastosowanie do łodzi
płynącej powyżej prędkości ślizgu.
Kontrow. przy d.pręd.: Umożliwia ustawienie kontrowania
czułości steru przy wysokiej prędkości. To ustawienie ma
zastosowanie do łodzi płynącej powyżej prędkości ślizgu.
Ustawienia układu sterowania
Aby otworzyć ustawienia układu sterowania, wybierz kolejno
opcje Menu > Konfiguracja > Konfig. autopilota przez
sprzed. > Konfiguracja układu sterowania.
Sprawdź kier. sterow.: Funkcja umożliwia ustawienie kierunku,
w którym należy przesunąć ster w celu wykonania łodzią
skrętu na lewą i prawą burtę. Istnieje możliwość
przetestowania ustawienia. W razie potrzeby można także
odwrócić kierunek sterowania.
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.
11
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. GHP™, GHC™ oraz Reactor™ są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA , NMEA 2000 oraz logo NMEA 2000 są znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising