Garmin | GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ | Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Installeringsinstruksjoner
Nødvendige verktøy
GHP™ Reactor Steerby-Wire
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.
Autopiloten er et verktøy som forbedrer måten du styrer båten
på. Autopiloten unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en
trygg og sikker måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret
stå ubemannet.
Vær alltid beredt til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av
faremomenter i vannet, for eksempel brygger, pæleverk og
andre båter.
FORSIKTIG
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske
komponenter samt risikoen for å bli sittende fast i bevegelige
deler, når utstyret er i bruk.
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
MERKNAD
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten. Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.
Før installering
Autopilotsystemet består av flere komponenter. Du bør gjøre
deg kjent med hensyn ved montering og tilkobling for alle
komponentene før du begynner installasjonen. Du må vite
hvordan komponentene fungerer sammen, for å kunne
planlegge installasjonen på båten på riktig vis.
Oppsettabellene (Oppsett for strøm og data) kan hjelpe deg til å
forstå hensyn ved montering og tilkobling.
Du bør legge alle komponentene ut på båten mens du
planlegger installeringen for å være sikker på at alle kablene
rekker frem til hver enkelt komponent. Du kan kjøpe
forlengelseskabler til forskjellige komponenter (selges separat)
fra en Garmin forhandler eller fra www.garmin.com ved behov.
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål.
®
Mai 2015
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Hullsag på 90 mm (3,5 tommer) eller en vinkelkutter
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Smøring mot rust (valgfritt)
MERK: Det følger med skruer til montering for
hovedkomponentene til autopilotsystemet. Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.
Hensyn ved montering av rorkontroll
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for
ekstreme temperaturer eller forhold. Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene. Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det dekkes ikke av garantien.
Monteringsoverflaten må være plan, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
bygge enheten inn i dashbordet. Hvis du vil montere enheten på
en annen måte slik at den ligger flatt med fronten av dashbordet,
må du kjøpe et flatmonteringssett (vi anbefaler at det installeres
av fagfolk) fra en forhandler for Garmin.
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Monteringsstedet bør være ved eller under øyenivå, slik at
den gir optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på enheten.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.
Hensyn ved tilkobling av rorkontroll
• Rorkontrollen må kobles til NMEA 2000 nettverket.
• Valgfrie NMEA 0183-enheter, for eksempel vindsensorer,
sensorer for fart i vann eller GPS-enheter, kan kobles til
rorkontrollen ved hjelp av en datakabel (Hensyn ved tilkobling
av NMEA 0183).
®
®
Hensyn ved montering og tilkobling av
kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten er hovedsensoren til
autopilotsystemet i GHP Reactor Steer-by-Wire. Tenk over
Trykt i Taiwan
190-01766-78_0B
følgende retningslinjer for best ytelse når du velger
monteringssted.
◦ Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der
kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis nålen på det håndholdte kompasset beveger seg når
du holder det der du har tenkt å montere
kursberegningsenheten, betyr det at det er magnetiske
forstyrrelser der. Velg et annet sted, og utfør testen på
nytt.
◦ Kursberegningsenheten bør monteres på en fast overflate
for å sikre best ytelse.
◦ Kursberegningsenheten kan monteres i alle retninger på
båten, men krever da at du angir nord i
oppsettprosedyren. Du kan hoppe over dette trinnet hvis
monteringsstedet oppfyller alle hensynene nedenfor
(valgfritt).
◦ Kontaktene på kursberegningsenheten må peke mot
baugen.
◦ Sokkelen til kursberegningsenheten må stå i rett vinkel
i forhold til krengnings- og rulleaksen til båten.
◦ Kursberegningsenheten må plasseres nær båtens
rotasjonssenter, noe fremover i båten om nødvendig.
• Kabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til styresystemet og er 3 m (9 fot)
lang.
◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
3 m (9 fot) fra styresystemet, kan du kjøpe
forlengelseskabler fra en lokal forhandler for Garmin eller
på www.garmin.com.
◦ Denne kabelen må ikke kuttes av.
Finne det beste monteringsstedet
1 Lag en liste over alle egnede monteringssteder for
kursberegningsenheten, der det ikke er noe jern, magneter
eller kabler med høyspenning innenfor 60 cm (2 fot).
Sørg for at store magneter, for eksempel høyttalermagneten i
en basskasse, plasseres minst 1,5 m (5 fot) unna disse
stedene.
2 Finn båtens rotasjonssenter, og mål avstanden mellom
rotasjonssenteret og hver av de egnede monteringsstedene
fra listen i trinn 1.
3 Velg det stedet som er nærmest rotasjonssenteret.
Hvis flere steder er omtrent like langt unna rotasjonssenteret,
bør du velge stedet som best oppfyller følgende hensyn.
• Det beste stedet er nærmest midtlinjen i båten.
• Det beste stedet er lavt i båten.
• Det beste stedet er noe fremover i båten.
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
Element Beskrivelse
À
Á
Datakabel for
rorkontroll
Denne kabelen skal bare installeres
hvis du kobler autopiloten til valgfrie
NMEA 0183 enheter, for eksempel
en vindsensor, en sensor for fart i
vann eller en GPS-enhet (Hensyn
ved tilkobling av NMEA 0183).
Â
NMEA 2000
strømkabel
Denne kabelen skal bare installeres
hvis du bygger et NMEA 2000
nettverk. Ikke installer denne kabelen
hvis det allerede finnes et NMEA
2000 nettverk på båten.
NMEA 2000 strømkabelen må kobles
til en strømkilde på 9–16 VDC.
Ã
NMEA 2000 nettverk
Rorkontrollen og
kursberegningsenheten må være
koblet til et NMEA 2000 nettverk via
de medfølgende T-kontaktene
(Hensyn ved tilkobling av NMEA
2000).
Hvis det ikke er et eksisterende
NMEA 2000 nettverk på båten, kan
du bygge et ved hjelp av de
medfølgende kablene og kontaktene
(Bygge et grunnleggende NMEA
2000 nettverk for autopilotsystemet).
Ä
Kursberegningsenhet
Kursberegningsenheten kan
monteres i alle retninger hvor som
helst over vannlinjen, nær midten av
båten (Hensyn ved montering og
tilkobling av kursberegningsenheten).
Kursberegningsenheten skal ikke
monteres i nærheten av kilder for
magnetisk interferens.
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av det primære roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
• Alarmledningene kan eventuelt forlenges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til et
NMEA 2000 nettverk.
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og kontaktene (Bygge et grunnleggende NMEA 2000
nettverk for autopilotsystemet).
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
2
Viktige hensyn
Rorkontroll
Element Beskrivelse
Viktige hensyn
Å
Motortilkobling
Kursberegningsenheten kan enten
kobles direkte til motorkontrollen eller
via en adapter. Ytterligere
instruksjoner følger med adapteren
hvis det er aktuelt.
Æ
Alarm
Alarmen sørger for lydvarsler fra
autopilotsystemet, og den bør
monteres i nærheten av rorkontroller
(Installere alarmen).
Fremgangsmåte for installering
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, bør du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10 Fjern resten av malen.
11 Plasser den vedlagte pakningen på baksiden av enheten.
Du kan påføre tetningsmasse for båt rundt pakningen for å
forhindre lekkasje bak dashbordet (valgfritt).
12 Plasser rorkontrollen i utsnittet.
13 Fest rorkontrollen til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, bør du bruke
smøremiddel mot rust slik det angis i merknaden.
14 Klikk den dekorative kanten À på plass.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.
Installasjon av rorkontroll
Du må installere rorkontrollen ved å bygge den inn i dashbordet
i nærheten av roret og koble den til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie enheter som er kompatible med NMEA 2000 eller
NMEA 0183, for eksempel en vindsensor, sensor for fart i vann
eller GPS-enhet, til NMEA 2000 nettverket eller rorkontrollen via
NMEA 0183.
Montere rorkontrollen
MERKNAD
Hvis du monterer enheten i glassfiber, anbefales det at du
bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning
gjennom bare det øverste laget med gelbelegg når du borer de
fire styrehullene. Dette er med på å forhindre sprekker i
gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.
Du må velge et monteringssted før du kan montere rorkontrollen
(Hensyn ved montering av rorkontroll).
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
det utvalgte monteringsstedet.
Innbyggingsmalen følger med i produktesken til rorkontrollen.
2 Fest malen til det utvalgte monteringsstedet.
3 Hvis du skal skjære ut hullet med en vinkelkutter i stedet for
en hullsag på 90 mm (3,5 tommer), bruker du en borbits på
10 mm (3/8 tomme) til å bore et styrehull, som vist på malen,
for å begynne å skjære til monteringsoverflaten.
4 Bruk hullsagen eller vinkelkutteren, og skjær ut
monteringsoverflaten langs innsiden av den stiplede linjen
som er angitt på malen.
5 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.
6 Plasser rorkontrollen i utsnittet for å bekrefte at de fire
monteringshullene på malen er riktig plassert.
7 Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den
riktige plasseringen for de fire monteringshullene.
8 Ta rorkontrollen ut av utsnittet.
9 Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tomme).
Montere kursberegningsenheten
1 Velg monteringssted.
2 Bruk kursberegningsenheten som mal, og marker
plasseringen til to styrehull på monteringsoverflaten.
3 Bruk en borbits på 3 mm (1/8 tomme) til å bore styrehullene.
4 Bruk de medfølgende skruene til å feste
kursberegningsenheten til monteringsoverflaten.
Koble til kursberegningsenheten
1 Før kontaktenden av kabelen for kursberegningsenheten til
styresystemtilkoblingen eller CAN-bussen, og koble den til.
2 Før de oransje og blå ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere alarmen (Installere alarmen).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med en ledning på 0,08 mm2 (28 AWG).
Koble til båtens styresystem
MERKNAD
Ikke koble styrekabelen til et NMEA 2000 nettverk.
Autopiloten må ha en strømdrevet CAN-buss for å kunne
kommunisere med styresystemet. Kontroller at CAN-bussen for
styresystemet drives og termineres på riktig måte. Ta eventuelt
kontakt med båtprodusenten.
Ved hjelp av styrekabelen kan autopilotsystemet kommunisere
med styresystemet til båten via en styrekontroll-CAN-buss. Det
leveres ekstra instruksjoner med CAN-bussen.
Du kan ved behov ta kontakt med båtprodusenten for å få hjelp
til å finne inngangen til styresystemet.
1 Finn plasseringen for inngangen til styresystemet på båten.
2 Koble styrekabelen fra kursberegningsenheten til
styresystemet via den medfølgende styrekontroll-CANbussen.
MERK: Styrekabelen kan eventuelt forlenges med en NMEA
2000 forlengelseskabel.
Installere alarmen
Du må velge et monteringssted før du kan montere alarmen
(Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen).
3
1 Før alarmkabelen til den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med 28 AWG-ledninger (0,08 mm2).
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.
Ledningsfarge for alarm Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Hvit (+)
Oransje (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
4 Fest alarmen med kabelstrips eller andre festeanordninger
4 Koble en av de medfølgende NMEA 2000 droppkablene Ä til
en av T-kontaktene og til rorkontrollen Å.
5 Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten Æ.
6 Koble hann- og hunnterminatorene Ç til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.
Koble autopilotkomponentene til et eksisterende NMEA
2000 nettverk
1 Finn ut hvor du vil koble rorkontrollen À og
kursberegningsenheten Á til det eksisterende NMEA 2000
basisnettverket Â.
(ikke inkludert).
NMEA 2000 og autopilotkomponentene
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Du kan koble til rorkontrollen og kursberegningsenheten via et
eksisterende NMEA 2000 nettverk. Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner du alle
delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken (Bygge et
grunnleggende NMEA 2000 nettverk for autopilotsystemet).
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie NMEA 2000 enheter, for eksempel en GPS-enhet,
til NMEA 2000 nettverket.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet
NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for
NMEA 2000 Products. Last ned dette dokumentet ved å velge
Veiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet
MERKNAD
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den
til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter.
NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000
strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
1 Koble de tre T-kontaktene À sammen ved siden av
2 Der du vil plassere rorkontrollen, kobler du fra én side av en
NMEA 2000 T-tilkobling à fra nettverket.
3 Du kan eventuelt koble en NMEA 2000 forlengelseskabel for
4
5
hverandre.
6
7
basisnettverket (følger ikke med) til siden av den frakoblede
T-kontakten for å utvide NMEA 2000 basisnettverket.
Legg deretter den medfølgende T-kontakten for rorkontrollen
til i NMEA 2000 basisnettverket ved å koble den til siden av
den frakoblede T-kontakten eller forlengelseskabelen for
basisnettverket.
Før den medfølgende droppkabelen Ä til rorkontrollen og til
bunnen av T-kontakten som ble lagt til i trinn 4.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du
bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).
Koble droppkabelen til rorkontrollen og T-kontakten.
Gjenta trinn 2 til 6 for kursberegningsenheten.
Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til autopilotsystemet
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen Á til en
strømkilde på 9 til 12 VDC likestrøm  gjennom en bryter Ã.
Koble strømkabelen til båtens tenningsbryter hvis det er
mulig, eller før den via en bryter på ledningen (ikke inkludert).
MERK: Den tvinnede avlederen (bar) på NMEA 2000
strømkabelen må kobles til samme jord som den svarte
ledningen på NMEA 2000 strømkabelen.
3 Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.
4
Du kan bruke autopilotens avanserte funksjoner ved å koble til
kompatibelt NMEA 2000 ekstrautstyr, for eksempel en
vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000 nettverket.
MERK: Du kan koble ekstrautstyr som ikke er kompatibelt med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (Hensyn ved
tilkobling av NMEA 0183).
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.
2 Koble NMEA 2000 ekstrautstyret til T-kontakten ved å følge
instruksjonene som følger med enheten.
Konfigurere autopiloten
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Du
bruker Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen til å
konfigurere autopiloten. Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.
Havneveiviser
MERKNAD
Hvis du går gjennom Havneveiviser mens båten ikke er i vannet,
må du sørge for klaring for rorbevegelser, slik at du unngår å
skade roret eller andre objekter.
Du kan gjennomføre Havneveiviser mens båten er i eller ute av
vannet.
Hvis båten er i vannet, må den ligge stille mens du fullfører
veiviseren.
Gå gjennom Havneveiviser
MERKNAD
Hvis båten har servostyring, må du skru på
servostyringssystemet før du utfører Havneveiviser, ellers kan
styresystemet bli skadet.
1 Slå på autopiloten.
Du blir spurt om å fullføre en kort oppsettsekvens første gang
du slår på autopiloten.
2 Hvis Havneveiviser ikke starter automatisk etter
oppsettsekvensen, velger du Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
3 Velg fartøytypen.
4 Test styreretningen (Teste styreretningen).
5 Velg om nødvendig hastighetskilde (Velge hastighetskilde).
6 Bekreft turtelleren om nødvendig (Bekrefte turtelleren).
7 Se gjennom resultatene for Havneveiviser (Se gjennom
resultatene fra Havneveiviser).
Teste styreretningen
og
mens båten beveger seg ved lav hastighet.
1 Velg
Når du velger , skal roret svinge båten til venstre. Når du
velger , skal roret svinge båten til høyre.
2 Velg Fortsett.
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen, velger du
Ja.
• Hvis båten styres i feil retning under testen, velger du Nei
og gjentar trinn 1–3.
Velge hastighetskilde
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet en NMEA 2000 kompatibel motor (eller
motorer) til NMEA 2000 nettverket, velger du Turteller –
NMEA 2000 / egen.
• Hvis NMEA 2000 turtellerdata-kilden er utilgjengelig eller
ubrukelig, velger du GPS som hastighetskilde.
• Hvis du ikke koblet til en NMEA 2000 turteller eller -GPSenhet som hastighetskilde, velger du Ingen.
MERK: Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen
som hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en
turteller via NMEA 2000 eller bruker en GPS-enhet som
hastighetskilde.
Bekrefte turtelleren
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighetskilde.
Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du
turtallavlesningene på rorkontrollen med turtelleren (eller
turtellerne) på båtens dashbord.
Hvis o/min-tallene ikke er riktige, kan det være et problem
med NMEA 2000 hastighetskilden eller tilkoblingen.
Se gjennom resultatene fra Havneveiviser
Rorkontrollen viser verdiene du valgte da du kjørte
Havneveiviser.
1
2
3
4
5
Gå gjennom resultatene fra Havneveiviser.
Velg eventuelle gale verdier, og velg Velg.
Rett opp verdien.
Gjenta trinn 2–3 for alle gale verdier.
Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du
Ferdig.
Sjøforsøksveiviser
Sjøforsøksveiviser konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under
forhold som passer for båten.
Viktige hensyn for Sjøforsøksveiviser
Du må fullføre Sjøforsøksveiviser i stille farvann. Siden stille
farvann er relativt i forhold til størrelsen og fasongen på båten,
må du før du starter Sjøforsøksveiviser, kjøre båten til et sted
der:
• båten ikke gynger hvis du sitter i ro eller beveger deg
langsomt
• båten ikke påvirkes av vinden
Tenk over følgende når du fullfører Sjøforsøksveiviser:
• Vekten på båten må være balansert. Ikke beveg deg rundt i
båten mens du fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
Gå gjennom Sjøforsøksveiviser
1 Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Veivisere > Sjøforsøksveiviser.
3 Konfigurer eventuelt o/min for planing.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter med planende skrog,
der hastighetskilden er satt til Turteller – NMEA 2000 / egen.
4 Konfigurer eventuelt planingshastighet.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter med planende skrog
der hastighetskilden er angitt som GPS.
5 Konfigurer eventuelt den høye o/min-grensen.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter der hastighetskilden
er satt til Turteller – NMEA 2000 / egen eller GPS.
6 Konfigurer eventuelt maksimal hastighet.
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter hvor hastighetskilden
er angitt som GPS.
7 Kalibrer kompasset (Kalibrere kompasset).
8 Utfør Autosøk-prosedyren (Gjennomføre prosedyren for
Autosøk).
9 Angi nord (Angi nord) hvis GPS-styrekursinformasjon er
tilgjengelig, eller angi finjustering av styrekurs (Finjustere
styrekursen) hvis GPS-styrekursinformasjon ikke er
tilgjengelig.
Kalibrere kompasset
1 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Kompassoppsett > Kalibrer kompass >
Start.
2 Følg instruksjonene på rorkontrollen til kalibreringen er ferdig,
og pass på at du holder båten så stødig og plan som mulig.
Båten skal ikke krenge under kalibrering.
3 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og
gjentar trinn 1 til og med 3.
5
Når kalibreringen er fullført, vises kalibreringsverdiene. Du kan
bruke disse verdiene til å vurdere kvaliteten på kalibreringen.
Kompasskalibreringsverdier
Når kalibreringsprosessen for kompasset er fullført, kan du se
på resultatene som vises på rorkontrollen for å se hvor vellykket
kalibreringen var.
Magnetisk miljø: Angir nivået på forvrengningen av Jordens
magnetfelt på monteringsstedet.
• En verdi på 100 angir at enheten ikke opplever noen
magnetiske forstyrrelser på monteringsstedet.
• Hvis verdien er lav, må du kanskje flytte
kursberegningsenheten og kalibrere kompasset om igjen.
• En verdi på 100 er ideell, men ikke nødvendig for at
autopiloten skal fungere riktig. Hvis
kursberegningsenheten er montert i en optimal plassering
på båten, bør du fortsette å konfigurere autopiloten og
evaluere ytelsen på nytt senere.
Rotasjonskvalitet: Representerer hvor plant båten lå under
kompasskalibreringen.
• En verdi på 100 angir at båten ble liggende helt plant
under kompasskalibreringen.
• Hvis verdien er lav, må du kanskje kalibrere kompasset på
nytt.
Gjennomføre prosedyren for Autosøk
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
1 Juster gasspaken slik at båten kjører med en typisk cruisefart
som gir reaksjonsfølsom styring.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Tilpassing av autopilot > Autosøk > Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens Autosøk
pågår.
3 Når prosedyren er ferdig, følger du instruksjonene på
skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket, men du
ikke har nådd maksimal cruisefart, øker du hastigheten og
gjentar trinn 1 til 3 til prosedyren for Autosøk er fullført.
• Hvis prosedyren for Autosøk ikke er vellykket og du har
nådd maksimal cruisefart, reduserer du hastigheten til den
opprinnelige Autosøk-hastigheten og velger Alternativt
autosøk for å starte en alternativ autosøkprosedyre.
Når prosedyren for Autosøk er fullført, vises
forsterkingsverdiene. Du kan bruke disse verdiene til å vurdere
kvaliteten på prosedyren for Autosøk.
Autosøk forsterkingsverdier
Når prosedyren for autosøk er fullført, kan du se over
forsterkingsverdiene på rorkontrollen. Du kan notere deg disse
tallene for ettertiden hvis du vil kjøre prosedyren for autosøk på
et senere tidspunkt, eller hvis du ønsker å justere innstillingene
for forsterkning manuelt (anbefales ikke) (Justere autopilotens
innstillinger for forsterkning).
Forsterkning: Angir i hvilken grad autopiloten holder kursen, og
hvor aggressivt den svinger.
Motforsterkning: Angir hvor aggressivt autopiloten justerer
eventuelle overstyringer etter en sving.
Angi nord
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann foran deg.
6
MERK: Hvis du fulgte retningslinjene da du monterte
kursberegningsenheten, er det ikke sikkert at denne prosedyren
er nødvendig (Hensyn ved montering og tilkobling av
kursberegningsenheten).
Denne prosedyren vises hvis autopiloten er koblet til en valgfri
GPS-enhet (Koble NMEA 2000 ekstrautstyr til
autopilotsystemet) og enheten har funnet en GPS-posisjon. I
løpet av denne prosedyren bruker autopiloten informasjon om
styrekursen fra GPS-enheten for å kalibrere nord på
autopilotsystemet.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, får du i stedet beskjed
om angi finjustering av styrekursen (Finjustere styrekursen).
1 Kjør båten rett fremover i cruisefart.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du utfører denne prosedyren som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start.
• Hvis du utfører denne prosedyren uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Kompassoppsett > Angi nord > Start.
3 Fortsette å kjøre båten i en rett linje ved cruisefart, og følg
instruksjonene på skjermen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen ikke var vellykket, gjentar du trinn 1 til
og med 3.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en GPSenhet (ekstrautstyr) til autopiloten (Koble NMEA 2000
ekstrautstyr til autopilotsystemet). Hvis autopiloten er koblet til
en GPS-enhet som har hentet inn en GPS-posisjon, får du
beskjed om å angi nord i stedet (Angi nord).
1 Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du følger denne fremgangsmåten som en del av
Sjøforsøksveiviser, justerer du innstillingen for finjustering
av styrekurs til den samsvarer med nord på det
magnetiske kompasset.
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for
forhandler > Kompassoppsett > Finjustering av
styrekurs. Juster innstillingen for finjustering av styrekurs
til den samsvarer med nord på det magnetiske
kompasset.
3 Velg Ferdig.
Teste og justere konfigurasjonen
MERKNAD
Test autopiloten med lav fart. Når autopiloten er testet og justert
ved lav fart, tester du den ved høy fart for å simulere normale
driftsforhold.
1 Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold
styrekursen).
Det kan hende at båten svinger litt, men den skal ikke svinge
mye.
2 Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på
virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten
nærme seg og forbli på ønsket styrekurs med minimalt med
overstyring og svinging.
3 Velg et alternativ:
Avansert konfigurasjon
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du
autopilotens hastighetsbegrenser (Justere
hastighetsbegrenserens innstillinger).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke
korrigeres når du svinger, justerer du autopilotens
forsterkning (Justere autopilotens innstillinger for
forsterkning).
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger litt eller ikke i
det hele tatt og båten justerer styrekursen korrekt, er
konfigurasjonen riktig, og det er ikke nødvendig med
ytterligere justeringer.
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Tilpassing av autopilot > Hastighetsbegrenser.
Velg
et alternativ:
3
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere
justeringer.
Test
autopilotkonfigurasjonen.
4
5 Gjenta trinn 3–4 til du er fornøyd med autopilotens ytelse.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Tilpassing av autopilot > Rorforsterkning.
3 Velg et alternativ etter båttype:
• Hvis du har en hurtigbåt med deplasementskrog eller en
hurtigbåt med hastighetskilden satt til Ingen, velger du
Forsterkning og justerer i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en hurtigbåt med deplasementskrog eller en
hurtigbåt med hastighetskilden satt til Ingen, velger du
Motforsterkning og justerer i hvilken grad roret korrigerer
overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog med
hastighetskilden satt til Turteller – NMEA 2000 / egen
eller GPS, velger du Lav hastighet eller Høy hastighet
og justerer i hvilken grad roret holder kursen og foretar
svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv og konstant prøve å justere kursen ved selv det
minste avvik. En overaktiv autopilot kan tappe batteriet
raskere enn ved vanlig bruk.
• Hvis du har en hurtigbåt med planende skrog med
hastighetskilden satt til Turteller – NMEA 2000 / egen
eller GPS, velger du Teller for lav hastighet eller Teller
for høy hastighet for å justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for lavt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.
4 Test autopilotkonfigurasjonen, og gjenta trinn 2 og 3 til du er
fornøyd med autopilotens ytelse.
Avanserte konfigurasjonsalternativer er ikke tilgjengelige på
rorkontrollen under normale bruksforhold. Hvis du vil ha tilgang
til autopilotens avanserte konfigurasjonsinnstillinger, må du først
aktivere Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
Aktivere forhandlerkonfigurasjon
1 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
System > Systeminformasjon.
2 Hold knappen i midten nede i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
3 Velg Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotoppsett for forhandler er tilgjengelig på
skjermbildet Oppsett, er prosedyren vellykket.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre autosøk, kalibrere kompasset og angi nord på
autopiloten uten å kjøre veiviserne. Du kan også definere hver
innstilling individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessen.
Kjøre de automatiske konfigurasjonsprosessene manuelt
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler.
3 Velg en automatisert prosess:
• Velg Kompassoppsett > Kalibrer kompass for å starte
prosedyrene for kompasskalibrering (Kalibrere
kompasset).
• Velg Kompassoppsett > Angi nord for å starte
prosedyrene for å angi nord (Angi nord).
• Velg Tilpassing av autopilot > Autosøk for å starte de
automatiske prosedyrene for tilpassing av autopiloten
(Gjennomføre prosedyren for Autosøk).
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
Konfigurering av enkelte konfigurasjonsinnstillinger kan kreve at
du endrer andre innstillinger. Gå gjennom delen Detaljerte
konfigurasjonsinnstillinger (Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger)
før du endrer noen innstillinger.
1 Aktiver Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon).
2 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotoppsett for forhandler.
3 Velg en innstillingskategori.
4 Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser for hver innstilling i tillegget (Detaljerte
konfigurasjonsinnstillinger).
5 Konfigurer verdien for innstillingen.
Tillegg
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183 enheten til
rorkontrollen.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én utgående
(Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA 2000 bussen
og NMEA 0183 enheten være koblet til felles jord.
7
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den bruke ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen. Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll
– Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Funksjon for ledning for
NMEA 0183 kompatibel
enhet
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående og
to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
(Tx/A) fra rorkontrollen. La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen forbli utilkoblet.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll –
Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Funksjon for ledning
for NMEA 0183
kompatibel enhet
I/T
Strøm
Grønn – Rx/B (-) (koblet til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående linje (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
Spesifikasjoner
Kursberegningsenhet
À
Á
Â
Ã
Spesifikasjon
Mål
Mål (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm
(6,7 × 3,5 × 2 tommer)
Vekt
200 g (7 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker legering
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Lengde på kabel for
kursberegningsenhet
3 m (9 fot)
Inngangsspenning for NMEA
2000
Fra 9 til 16 VDC
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
Rorkontroll
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – Funksjon for ledning for
Funksjon
NMEA 0183 kompatibel
enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående linje (Rx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.
8
Rorkontroll
Spesifikasjon
Mål
Mål uten soldeksel
(H × B × D)
110 x 115 x 30 mm
(4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Mål med soldeksel
(H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm
(4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
Vekt uten soldeksel
247 g (8,71 oz)
Vekt med soldeksel
283 g (9,98 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Trygg avstand fra et kompass 209 mm (8,25 tommer)
Spesifikasjon
Mål
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat
Objektiv: glass behandlet mot
blendende lys
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7*
Strømforbruk
Maks 2,5 W
Maks spenning for enhet
32 VDC
Inngangsspenning for NMEA
2000
9 til 16 VDC
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA ved 9 VDC)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Alarm
Type
PGN
Beskrivelse
128259 Fart i vann
129025 Posisjon – rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306 Vinddata
130576 Status for lite fartøy
Informasjon om NMEA 0183
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.
Type
Setning
Spesifikasjon
Mål
Send
hdg
Mål (L × diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tomme)
Motta
wpl
Vekt
68 g (2,4 oz)
gga
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
grme
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
gsa
gsv
NMEA 2000 PGN-informasjon
rmc
Kursberegningsenhet
Type
PGN
bod
Beskrivelse
bwc
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
dtm
059904 ISO-forespørsel
gll
060928 ISO-adressekrav
rmb
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
vhw
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
mwv
126996 Produktinformasjon
xte
127257 Send/motta stillingsdata
127251 Send/motta svinggrad
Feil- og advarselsmeldinger
Bare send
127250 Fartøykurs
Feilmelding
Årsak
Bare motta
127258 Magnetisk variasjon
Lav spenning i den
elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen til • Alarmen lyder i 5
pumpen har sunket til
sekunder
under 10 VDC i mer enn • Normal drift
6 sekunder.
fortsetter
Autopiloten mottar ikke
navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.
Autopiloten mottar ikke • Alarmen lyder i 5
lenger gyldige
sekunder
navigasjonsdata under
• Autopiloten går
en Rute til-manøver.
til Hold
Denne meldingen vises
styrekursen
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren
før autopiloten
deaktiveres.
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Rorkontrollen har mistet I/T
tilkoblingen til
kursberegningsenheten.
Tapt vinddata (bare
seilbåt)
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige data.
• Alarmen lyder i 5
sekunder
• Autopiloten går
til Hold
styrekursen
Feil: Tapt
kommunikasjon mellom
den elektroniske
styringsenheten og
kursberegningsenheten
(når autopiloten er
aktivert)
Det har oppstått et
tidsavbrudd for
kommunikasjon mellom
kursberegningsenheten
og pumpen.
• Rorkontrollen
piper, og
autopiloten går til
ventemodus.
127488 Motorparametere: Rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon: Rask oppdatering
129026 COG/SOG rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
130306 Vinddata
Rorkontroll
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Bare send
128259 Fart i vann
129025 Posisjon – rask oppdatering
129026 COG & SOG – rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
Bare motta
Autopilothandling
130306 Vinddata
Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger
127245 Rordata
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere,
kan du justere alle innstillinger manuelt for å finjustere
autopiloten.
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametre – rask oppdatering
9
Du får tilgang til avanserte konfigurasjonsinnstillinger via
Forhandlermodus (Aktivere forhandlerkonfigurasjon). Du har
tilgang til brukerbestemte innstillinger under vanlig bruk av
autopiloten. Du finner mer informasjon i konfigurasjonsdelen i
brukerveiledningen som fulgte med autopiloten.
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det
hende at noen innstillinger ikke vises.
MERK: Hver gang du endrer til innstillingen Hastighetskilde på
en hurtigbåt, må du kontrollere innstillingene Bekreft turteller,
Lav o/min-grense, Høy o/min-grense, O/min for planing,
Planingshastighet eller Maksimal hastighet der dette er aktuelt,
før du utfører autosøkprosedyren (Gjennomføre prosedyren for
Autosøk).
Søkeinnstillinger for autopilot
Slik åpner du de generelle søkeinnstillingene for autopiloten:
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler.
Hastighetsbegrenser: Her kan du begrense hastigheten på
svinger som kontrolleres av autopiloten. Du kan øke
prosenttallet for å begrense krappheten på svingen, og
redusere den for å tillate krappere svinger.
Innstillinger for hastighetskilde
MERK: Innstillingene for hastighetskilde er bare tilgjengelige for
hurtigbåter.
Slik åpner du innstillingene for hastighetskilde: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
hastighetskilde.
Hastighetskilde: Her kan du velge hastighetskilden.
Bekreft turteller: Her kan du sammenligne turavlesningene på
rorkontrollen med turtellerne på båtens dashbord.
O/min for planing: Her kan du justere turavlesningen på
rorkontrollen når båten går fra deplasement til
planingshastighet. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien
på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Planingshastighet: Her kan du justere planingshastigheten til
båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.
Lav o/min-grense: Her kan du justere det laveste turtallpunktet
for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.
Høy o/min-grense: Her kan du justere det høyeste
turtallpunktet for båten. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Maksimal hastighet: Her kan du justere båtens
maksimumshastighet. Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.
Innstillinger for rorforsterkning
MERK: Hvis disse verdiene angis for høyt eller lavt, kan
autopiloten bli overaktiv og konstant forsøker å justere kursen
ved selv det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake
overdreven slitasje på pumpen og tappe batteriet for
batteristrøm raskere enn normalt.
Velg Meny > Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler >
Rorforsterkning.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare for seilbåter, hurtigbåter
med deplasementskrog og hurtigbåter der hastighetskilden er
angitt som Ingen.
Forsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger.
Motforsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen. Hvis denne verdien angis for lavt,
kan autopiloten overstyre en sving mens den forsøker å rette
opp den opprinnelige svingen.
MERK: Disse innstillingene gjelder bare for hurtigbåter med
planende skrog med en hastighetskilde angitt til Turteller –
NMEA 2000 / egen eller GPS.
Lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for lave
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
under planingshastighet.
Teller for lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for lave hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører under planingshastighet.
Høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for høye
hastigheter. Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører
over planingshastighet.
Teller for høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for høye hastigheter. Denne innstillingen
gjelder når fartøyet kjører over planingshastighet.
Innstillinger for styresystem
Slik åpner du innstillingene for styresystem: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotoppsett for forhandler > Oppsett av
styringssystemet.
Bekreft styreretning: Her kan du angi retningen roret må
bevege seg i for å kunne snu fartøyet mot babord og mot
styrbord. Du kan teste og reversere styreretningen hvis det er
nødvendig.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support
for å få informasjon om innenlandsk support.
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™ og Reactor™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 og NMEA 2000 logoen er varemerker for National Marine Electronics Association.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising