Garmin | GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ | Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Installationsinstruktioner

Garmin GHP Reactor™ Steer-by-wire Corepack for Viking® VIPER™ Installationsinstruktioner
Verktyg som behövs
GHP™ Reactor för
kabelstyrningssystem
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten.
Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert.
Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.
Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet,
till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.
VARNING
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma
motorn och solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte
fastnar i rörliga delar.
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller skador på utrustningen.
MEDDELANDE
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör. Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.
Installationsförberedelser
Autopilotsystemet består av flera komponenter. Du bör bekanta
dig med informationen om montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen. Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Du kan läsa hydraulscheman (Schema för ström och data) för
att bättre förstå informationen om montering och anslutning.
Du bör lägga ut alla komponenter på båten när du planerar
installationen och kontrollera att kablarna når varje komponent.
Vid behov finns förlängningskablar (säljs separat) för olika
komponenter att köpa hos din Garmin återförsäljare eller från
www.garmin.com.
Du bör anteckna serienumret för varje komponent i
registrerings- och garantisyfte.
®
Maj 2015
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
90 mm (3,5 tum) hålsåg eller multiverktyg
Trådavbitare/trådavdragare
Stjärn- och spårskruvmejslar
Kabelhållare
Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
• Antikärvningsmedel (tillägg)
OBS! Monteringsskruvar medföljer för huvudkomponenterna till
autopilotsystemet. Om de medföljande skruvarna inte passar för
monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande
typ av skruv.
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på inför montering av kontrollenhet
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna. Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas
när den är monterad.
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera enheten så att den fälls in i
instrumentbrädan. Om du vill montera enheten med en annan
metod så att den tycks ligga plant med instrumentpanelen måste
du köpa en sats för plan montering från din Garmin
återförsäljare (professionell installation rekommenderas).
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Enheten ska monteras på en plats som är i ögonhöjd eller
lägre för att säkerställa optimal sikt för manövrering av båten.
• Enheten ska monteras på en plats där det är lätt att nå
knapparna på enheten.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
enhetens vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och
anslutning av kablarna bakom monteringsytan.
Att tänka på inför anslutning av kontrollenhet
• Kontrollenheten måste anslutas till NMEA 2000 nätverket.
• NMEA 0183 tilläggsenheter, såsom vindsensorer, fart
genom vatten-sensorer eller GPS-enheter kan anslutas till
kontrollenheten med en datakabel (NMEA Att tänka på inför
anslutning av 0183).
®
®
Att tänka på inför montering och anslutning av CCU
• CCU:n är den primära sensorn i GHP Reactor för
kabelstyrningssystem autopilotsystem. För bästa prestanda
Tryckt i Taiwan
190-01766-79_0B
bör du följa dessa överväganden när du väljer
monteringsplats.
◦ En handkompass bör användas för att testa den
magnetiska störningen i området där CCU:n ska
monteras.
Om nålen på en handkompass rör sig när du håller den
där du tänker montera CCU:n finns magnetisk störning.
Du måste välja en annan plats och testa igen.
◦ För bästa prestanda ska CCU:n monteras på ett fast
underlag.
◦ Även om CCU:n kan installeras i valfri riktning på båten,
kan du undvika steget med att definiera norr i
inställningsproceduren genom att uppfylla alla följande
överväganden när du väljer monteringsplats (valfritt).
◦ Kontakterna på CCU:n måste peka mot fören.
◦ Basen på CCU:n måste vara i rät vinkel mot båtens
rullnings- och stampningsaxlar.
◦ CCU:n måste vara placerad nära båtens
rotationscentrum, något mer mot fören om det behövs.
• CCU-kabeln förbinder CCU:n med styrsystemet och är 3 m
(9 fot).
◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 3 m (9 fot) från
styrsystemet kan du skaffa förlängningskablar från din
Garmin återförsäljare eller från www.garmin.com.
◦ Kabeln får inte kapas.
Hitta den bästa monteringsplatsen
1 Gör en lista med alla lämpliga monteringsplatser för CCU:n
där varken järn, magneter eller starkströmskablar finns inom
60 cm (2 fot).
En stor magnet, t.ex. en subwoofer-högtalarmagnet ska inte
finnas på närmare avstånd från dessa platser än 1,5 m
(5 fot).
2 Hitta båtens rotationscentrum och mät avståndet mellan
rotationscentrum och var och en av de lämpliga
monteringsplatserna som du angett i steg 1.
3 Välj den plats som ligger närmast rotationscentrum.
Om fler än en plats ligger på ungefär samma avstånd från
rotationscentrum bör du välja den plats som bäst uppfyller
följande överväganden.
• Den bästa platsen ligger närmast båtens centrumlinje.
• Den bästa platsen ligger lägre i båten.
• Den bästa platsen ligger något mer framåt i båten.
Att tänka på inför montering av och anslutning av larm
• Larmet bör monteras nära huvudstyrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en
0,08 mm2-kabel (28 AWG).
Att tänka på inför NMEA 2000 anslutning
• CCU:n och kontrollenheten måste ansluta till ett NMEA 2000
nätverk.
• Om din båt inte redan har ett NMEA 2000 nätverk kan du
bygga ett med de medföljande NMEA 2000 kablarna och
kontakterna (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet).
• För att kunna använda de avancerade funktionerna hos
autopiloten kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter
såsom vindsensor, fart genom vatten-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
2
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.
Objekt Beskrivning
À
Á
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
Datakabel för
kontrollenhet
Den här kabeln bör endast monteras om du
ansluter autopiloten till NMEA 0183
tilläggsenheter, såsom vindsensor, fart
genom vatten-sensor eller GPSenhet(NMEA Att tänka på inför anslutning
av 0183).
Â
NMEA 2000
strömkabel
Den här kabeln ska bara installeras om du
bygger ett NMEA 2000 nätverk. Installera
inte den här kabeln om det redan finns ett
NMEA 2000 nätverk på din båt.
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till
en 9 till 16 V-likströmskälla.
Ã
NMEA 2000
nätverk
Kontrollenheten och CCU:n måste anslutas
till ett NMEA 2000 nätverk med de
medföljande T-kontakterna (Att tänka på
inför NMEA 2000 anslutning).
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt kan du bygga ett med de
medföljande kablarna och kontakterna
(Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet).
Ä
CCU
CCU:n kan monteras i valfri riktning på en
plats nära båtens mitt där den inte kommer
att nedsänkas i vatten (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU).
CCU:n ska inte placeras i närheten av
källor till magnetisk störning.
Å
Motoranslutning
CCU:n ansluts antingen direkt till
motorkontrollenheten eller via en adapter.
Ytterligare instruktioner medföljer adaptern,
om tillämpligt.
Æ
Larm
Larmet avger ljudsignaler från
autopilotsystemet och ska installeras vid
kontrollenheten (Installera larmet).
Installationsprocedur
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Installation av kontrollenhet
Installera kontrollenheten genom att fälla in den i
instrumentbrädan nära styrplatsen och ansluta den till ett NMEA
2000 nätverk.
För att avancerade funktioner hos autopiloten ska kunna
användas kan NMEA 2000 kompatibla eller NMEA 0183
kompatibla tilläggsenheter som en vindsensor, en tart genom
vattnet-givare eller en GPS-enhet anslutas till NMEA 2000
nätverket eller till kontrollenheten via NMEA 0183.
Montering av kontrollenheten
MEDDELANDE
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar de fyra rikthålen. På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt. Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Innan du kan montera kontrollenheten måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av kontrollenhet).
1 Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den
passar på den valda monteringsplatsen.
Mallen för nedsänkt montering medföljer i kontrollenhetens
produktförpackning.
2 Fäst mallen på den valda monteringsplatsen.
3 Om du tänker skära hålet med ett multiverktyg istället för en
90 mm (3,5 tum) hålsåg, använder du en 10 mm (3/8 tum)
borrspets för att borra ett rikthål för att börja skära i
monteringsytan.
4 Såga ut monteringsytan med en hålsåg eller ett multiverktyg
längs med insidan av den streckade linjen på mallen.
5 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.
6 Placera kontrollenheten i utskärningen för att kontrollera att
de fyra monteringshålen på mallen är i rätt läge.
7 Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering
av de fyra monteringshålen.
8 Ta bort kontrollenheten från utskärningen.
9 Borra de fyra rikthålen på 2,8 mm (7/64 tum).
Om du monterar kontrollenheten på glasfiber ska du använda
en försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10 Avlägsna återstoden av mallen.
11 Placera den medföljande packningen på enhetens baksida.
Du kan applicera marint tätningsmedel runt packningen för
att förhindra läckage bakom instrumentpanelen (valfritt).
12 Placera kontrollenheten i utskärningen.
13 Fäst kontrollenheten ordentligt på monteringsytan med de
medföljande skruvarna.
Om du monterar kontrollenheten på glasfiber ska du använda
antikärvningsmedel enligt anvisningen.
Knäpp
fast dekorationsringen À.
14
Montera CCU:n
1 Bestäm monteringsplats.
2 Markera platsen för de två rikthålen på monteringsytan
genom att använda CCU:n som mall.
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
4 Använd de medföljande monteringsskruvarna för att fästa
CCU:n i monteringsytan.
Ansluta CCU-enheten
1 Dra CCU-kabelns kontaktände till styrsystemanslutningen
eller CAN-bussen och anslut.
2 Dra de orange och blå ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit där du planerar att installera larmet
(Installera larmet).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2 (28 AWG) kabeltråd.
Ansluta till båtens styrsystem
MEDDELANDE
Anslut inte styrenhetskabeln till ett NMEA 2000 nätverk.
Autopiloten kräver en spänningssatt CAN-buss för att
kommunicera med styrenheten. Se till att styrenhetens CANbuss har korrekt strömförsörjning och att den är rätt terminerad.
Kontakta båttillverkaren vid behov.
Med styrenhetskabeln kan autopilotsystemet kommunicera med
båtens styrsystem via en styrenhets CAN-buss. Ytterligare
instruktioner medföljer CAN-bussen.
Kontakta båtens tillverkare vid behov om du behöver hjälp med
att hitta styrsystemets åtkomstpunkt.
1 Hitta styrsystemets åtkomstpunkt på båten.
2 Anslut styrenhetskabeln från CCU:n till styrsystemet via den
medföljande styrenhetens CAN-buss.
OBS! Om det behövs kan styrenhetskabeln förlängas med
en NMEA 2000 förlängningskabel.
Installera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en
monteringsplats (Att tänka på inför montering av och anslutning
av larm).
1 För larmkabeln till CCU-kabelns blanktrådsände.
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.
Färg på larmledning
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Vit (+)
Orange (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
4 Sätt fast larmet med kabelband eller annat fästmaterial
(medföljer ej).
3
NMEA 2000 och autopilotkomponenterna
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.
Du kan ansluta kontrollenheten och CCU:n genom ett befintligt
NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt finns alla delar som behövs för att bygga ett i
autopilotpaketet (Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för
autopilotsystemet).
För att kunna använda avancerade funktioner hos autopiloten
kan du ansluta NMEA 2000 tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet,
till NMEA 2000 nätverket.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter. Om du vill hämta dokumentet klickar
du på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
MEDDELANDE
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
2 På den plats där du vill ansluta kontrollenheten kopplar du
bort ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt à från nätverket.
3 Om det behövs ansluter du en förlängningskabel (medföljer
4
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna À, sida vid sida.
5
6
7
inte) för NMEA 2000 nätverket till sidan av den bortkopplade
T-kontakten för att förlänga NMEA 2000 nätverket.
Anslut en medföljande T-kontakt för kontrollenheten till
NMEA 2000 nätverket genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
nätverket.
För den medföljande droppkabeln Ä till kontrollenheten och
till undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).
Anslut droppkabeln till roderkontrollen och T-kontakten.
Upprepa steg 2–6 för CCU:n.
Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet
som tillval
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln Á till en
strömkälla med 9–12 V likström  via en brytare Ã.
3
4
5
6
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås om det går, eller
dra den genom en kabelmonterad brytare (medföljer inte).
OBS! Den flätade jordningstråden (den bara tråden) på
NMEA 2000 strömkabeln måste vara ansluten till jord och
den svarta tråden på NMEA 2000 strömkabeln till batteri
minus.
Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.
Anslut den ena av de medföljande NMEA 2000
droppkablarna Ä till en av T-kontakterna och till
kontrollenheten Å.
Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n Æ.
Anslut han- och hontermineringarna Ç till respektive ände på
de kopplade T-kontakterna.
Ansluta autopilotkomponenterna till ett befintligt NMEA
2000 nätverk
1 Välj var du vill ansluta kontrollenheten À och CCU:n Á till det
befintliga NMEA 2000 nätverket Â.
4
Du kan använda autopilotsystemets avancerade funktioner
genom att koppla in NMEA 2000 kompatibla tilläggsenheter,
såsom vindsensor, fart genom vattnet-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.
OBS! Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (NMEA Att tänka
på inför anslutning av 0183).
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.
2 Anslut den valfria NMEA 2000 enheten till T-kontakten
genom att följa de instruktioner som medföljer enheten.
Konfigurera autopiloten
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik. Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden på
kontrollenheten används för att konfigurera autopiloten. Med
hjälp av dessa guider går du igenom de erforderliga
konfigurationsstegen.
Hamnbassängsguiden
MEDDELANDE
Om du använder Hamnbassängsguiden när din båt är på land
får du lämna plats för roderrörelser för att undvika att rodret eller
andra föremål skadas.
Du kan utföra Hamnbassängsguiden medan din båt är i vatten
eller på land.
Om båten är i vatten måste den ligga stilla medan du utför
guiden.
Utföra Hamnbassängsguiden
MEDDELANDE
Om du har en båt med servostyrsystem aktiverar du
servostyrsystemet innan du startar Hamnbassängsguiden för att
undvika skador på styrsystemet.
1 Starta autopiloten.
Första gången du startar autopiloten uppmanas du att gå
igenom en snabb inställningssekvens.
2 Om Hamnbassängsguiden inte startas automatiskt efter
inställningssekvensen väljer du Meny > Inställning >
Återförs. autopilotinställning > Guider >
Hamnbassängsguiden.
3 Välj typ av farkost.
4 Verifiera styrningsriktningen (Verifiera styrriktning).
5 Välj fartkälla vid behov (Välja fartkällan).
6 Kontrollera varvräknaren vid behov (Kontrollera
varvräknaren).
7 Granska resultatet i Hamnbassängsguiden (Granska
Hamnbassängsguiden resultat).
Verifiera styrriktning
och .
1 När du rör dig i låg fart väljer du
När du väljer
måste rodret svänga båten åt vänster. När
du väljer
måste rodret svänga båten åt höger.
2 Välj Fortsätt.
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll vid verifieringen av styrriktning
väljer du Ja.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du
Nej och upprepar steg 1 till 3.
Välja fartkällan
Välj ett alternativ:
• Om du anslutit en NMEA 2000 kompatibel motor (eller
flera motorer) till NMEA 2000 nätverket väljer du Varvräkn
– NMEA 2000 el. egen.
• Om en varvräknardatakälla för NMEA 2000 saknas eller
inte kan användas väljer du GPS som fartkälla.
• Om du inte har anslutit en NMEA 2000 varvräknare eller
GPS-enhet som fartkälla väljer du Ingen.
OBS! Om autopiloten inte fungerar bra när du valt Ingen
som fartkälla rekommenderar Garmin att du ansluter en
varvräknare via NMEA 2000 nätverket eller använder en
GPS-enhet som fartkälla.
Kontrollera varvräknaren
Den här proceduren visas inte när GPS eller Ingen valts som
fartkälla.
Jämför, med motorn (eller motorerna) igång,
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknaren
(eller varvräknarna) på din båts instrumentbräda.
Om varvtalet inte är justerat kan det vara något fel på NMEA
2000 fartkällan eller anslutningen.
Granska Hamnbassängsguiden resultat
På kontrollenheten visas de värden som du valt när du körde
Hamnbassängsguiden.
1 Undersök Hamnbassängsguiden resultat.
2 Markera ett felaktigt värde och välj Välj.
3 Korrigera värdet.
4 Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.
5 När du är klar med granskningen av värdena väljer du Klar.
Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande
sensorer. Det är mycket viktigt att slutföra guiden under
förhållanden anpassade för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden måste utföras i lugnt vatten. Eftersom vad
som är lugnt vatten avgörs av båtens storlek och form, bör båten
innan du påbörjar Sjövärdighetsguiden vara på en lämplig plats.
• Båten får inte gunga när den ligger stilla eller rör sig väldigt
långsamt.
• Båten får inte påverkas nämnvärt av vinden.
Tänk på följande när du utför Sjövärdighetsguiden.
• Vikt på båten måste vara jämnt fördelad. Förflytta dig inte på
båten medan du utför något av stegen i Sjövärdighetsguiden.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1 Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
2 Välj Meny > Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Guider > Sjövärdighetsguiden.
3 Konfigurera planingsvarv om det behövs.
Det här steget gäller endast för motorbåtar med planat skrov
med fartkällan inställd till Varvräkn – NMEA 2000 el. egen.
4 Konfigurera planingshastigheten om det behövs.
Det här steget gäller endast för motorbåtar med planat skrov
med fartkällan inställd till GPS.
5 Konfigurera högvarvsgränsen om det behövs.
Det här steget gäller endast för motorbåtar med fartkällan
inställd till Varvräkn – NMEA 2000 el. egen eller GPS.
6 Konfigurera maxfarten om det behövs.
Det här steget gäller endast för motorbåtar med fartkällan
inställd till GPS.
7 Kalibrera kompassen (Kalibrera kompassen).
8 Utför Autojustering (Utföra Autojustering-proceduren).
9 Ange norr (Ange norr) om GPS-kursinformation är tillgänglig
(Ställa in kursfinjusteringen) om GPS-kursinformation inte är
tillgänglig.
Kalibrera kompassen
1 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden väljer du på kursskärmen Meny >
Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Kompassinställning > Kalibrera kompass > Start.
2 Följ anvisningarna på kontrollenheten tills kalibreringen är
slutförd, och håll båten som så stadigt och jämnt som möjligt.
Båten ska inte kränga något under kalibreringen.
3 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutförs felfritt väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Försök igen
och upprepar steg 1 till 3.
När kalibreringen är slutförd visas kalibreringsvärden. Du kan
använda dessa värden för att avgöra kvaliteten på
kalibreringsprocessen.
Kalibreringsvärden för kompassen
När kalibreringsprocessen för kompassen är slutförd kan du
granska resultatet på kontrollenheten för att fastställa hur
kalibreringen har gått.
Magnetisk miljö: Anger distorsionsnivån för jordens magnetfält
på monteringsplatsen.
• Ett värde på 100 anger att enheten inte känner av någon
magnetisk störning på monteringsplatsen.
5
• Om värdet är lågt kan du behöva flytta CCU:n och
kalibrera kompassen igen.
• Ett värde på 100 är idealiskt, men det är inte nödvändigt
för att autopiloten ska fungera korrekt. Om CCU:n är
monterad på en optimal plats på båten bör du fortsätta
konfigurera autopiloten och utvärdera prestandan igen
senare.
Rotationskvalitet: Representerar båtens nivå under
kompasskalibreringen.
• Ett värde på 100 anger att båten förblev stadig under
kompasskalibreringen.
• Om värdet är lågt kan du behöva kalibrera kompassen
igen.
Utföra Autojustering-proceduren
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
1 Justera gasen så att båten rör sig i normal marschfart och
snabbt svarar på styrning.
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden väljer du på kursskärmen Meny >
Inställning > Återförs. autopilotinställning > Justering
av autopilot > Autojustering > Start.
Båten rör sig i ett sicksackmönster medan Autojustering
pågår.
3 När proceduren är slutförd följer du anvisningarna som visas
på skärmen.
4 Välj ett alternativ:
• Om Autojustering inte slutförs, men du har nått maximal
marschfart, ökar du hastigheten och upprepar steg 1 till 3
tills Autojustering slutförs.
• Om Autojustering misslyckas trots att du har nått
maximal marschfart minskar du farten till den ursprungliga
autojusteringsfarten och väljer Autojustering och väljer
Alternera autojustering för att påbörja en alternativ
procedur.
När Autojustering är slutförd visas känslighetsvärden. Du kan
använda dessa värden för att avgöra kvaliteten på Autojustering.
Känslighetsvärden för autojustering
När autojusteringsproceduren har slutförts kan du granska
känslighetsvärdena som visas på kontrollenheten. Du kan
registrera dessa siffror om du vill köra autojusteringsproceduren
vid ett senare tillfälle eller om du vill justera
känslighetsinställningarna manuellt (rekommenderas inte)
(Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet).
Känslighet: Anger hur snävt autopiloten håller kursen och hur
aggressivt den girar.
Motkorr. av roderökning: Anger hur aggressivt autopiloten
justerar eventuell överstyrning när du har gjort en sväng.
Ange norr
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.
OBS! Om du har följt riktlinjerna vid monteringen av CCU:n
kanske denna procedur inte är nödvändig (Att tänka på inför
montering och anslutning av CCU).
Proceduren visas om autopiloten är ansluten till en GPS-enhet
(Ansluta NMEA 2000 enheter till autopilotsystemet som tillval)
och enheten har fått en GPS-position. Under den här
proceduren använder autopiloten GPS-kursinformation för att
kalibrera norr på autopilotsystemet.
Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du att istället
ställa in kursfinjusteringen (Ställa in kursfinjusteringen).
1 Kör båten i marschfart längs en rak linje.
6
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start.
• Om du utför den här proceduren utanför
Sjövärdighetsguiden väljer du på kursskärmen Meny >
Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Kompassinställning > Ange norr > Start.
3 Fortsätt köra båten i marschfart i en rak linje och följ
anvisningarna på skärmen.
Välj
ett alternativ:
4
• Om kalibreringen slutförs felfritt väljer du Klar.
• Om kalibreringen misslyckas upprepar du steg 1 till 3.
Ställa in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet
ansluten till autopiloten (Ansluta NMEA 2000 enheter till
autopilotsystemet som tillval). Om autopiloten är ansluten till en
GPS-enhet som har fått en GPS-position uppmanas du i stället
att ange norr (Ange norr).
1 Identifiera norr med hjälp av en handkompass.
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här proceduren som en del av
Sjövärdighetsguiden justerar du kursfinjusteringen tills den
stämmer med norr på den magnetiska kompassen.
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden väljer du från kursskärmen Meny >
Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Kompassinställning > Kursfinjustering och anpassar
kursfinjusteringen tills den stämmer med norr på den
magnetiska kompassen.
Välj
Klar.
3
Testa och justera konfigurationen
MEDDELANDE
Testa autopiloten i låg hastighet. När autopiloten har testats och
justerats vid låg hastighet testar du den vid en högre hastighet
för att simulera vanliga driftförhållanden.
1 Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad
(kurshållning).
Båten kan svaja något, men ska inte svaja avsevärt.
2 Gira båten i en riktning med autopiloten och observera
beteendet.
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och
nå önskad kurs med minimal överdrivning och svajning.
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du
autopilotens accelerationsbegränsare (Justera
accelerationsbegränsarens inställningar).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte
korrigerar när den girar justerar du autopilotens känslighet
(Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet).
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite
grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt, är
konfigurationen korrekt och inga ytterligare justeringar
behövs.
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
1 Aktivera Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration).
2 Välj Meny > Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Justering av autopilot > Accelerationsgräns.
3 Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra
relativt små ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare
justeringar görs.
4 Testa autopilotkonfigurationen.
5 Upprepa steg 3 och 4 tills du är nöjd med hur autopiloten
fungerar.
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
1 Aktivera Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration).
2 Välj Meny > Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Justering av autopilot > Roderökning.
3 Välj ett alternativ utifrån typ av båt:
• Om du har en båt med deplacementskrov eller en
motorbåt med fartkällan inställd till Ingen väljer du
Känslighet och justerar hur snävt rodret ska hålla kursen
och gira.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.
• Om du har en båt med deplacementskrov eller en
motorbåt med fartkällan inställd till Ingen väljer du
Motkorr. av roderökning för att justera hur snävt rodret
ska korrigera giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för lågt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.
• Om du har en motorbåt med planat skrov med fartkällan
inställd till Varvräkn – NMEA 2000 el. egen eller GPS
väljer du Låg fart eller Hög fart och justerar hur snävt
rodret ska hålla kursen och gira vid låg eller hög hastighet.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.
• Om du har en motorbåt med planat skrov med fartkällan
inställd till Varvräkn – NMEA 2000 el. egen eller GPS
väljer du Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för att
justera hur snävt rodret ska korrigera giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet för lågt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.
Testa
autopilotkonfigurationen och upprepa steg 2 och 3 tills
4
autopilotens prestanda är tillräckligt hög.
Avancerad konfigurering
Avancerade konfigurationsalternativ är under normala
förhållanden inte tillgängliga på roderkontrollen. För att nå de
avancerade konfigurationsinställningarna måste du först aktivera
Återförsäljarläge (Aktivera återförsäljarkonfiguration).
Aktivera återförsäljarkonfiguration
1 På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
2 Håll mittknappen nedtryckt i 5 sekunder.
Återförsäljarläge visas.
3 Välj Tillbaka > Tillbaka.
Om alternativet för Återförs. autopilotinställning är tillgängligt på
skärmen Inställning har proceduren lyckats.
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan utföra autojusteringen, kalibrera kompassen och
definiera norr på autopiloten utan att köra guiderna. Du kan
också definiera varje inställning för sig, utan att köra
konfigurationsprocesserna.
Utföra de automatiska konfigurationerna manuellt
1 Aktivera Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration).
2 På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning.
3 Välj en automatiserad process:
• Välj Kompassinställning > Kalibrera kompass för att
starta kompasskalibreringsproceduren (Kalibrera
kompassen).
• Välj Kompassinställning > Ange norr för att starta
proceduren med att definiera norr (Ange norr).
• Välj Justering av autopilot > Autojustering för att starta
proceduren för automatisk justering av autopilot (Utföra
Autojustering-proceduren).
Följ
instruktionerna på skärmen.
4
Definiera enskilda konfigurationsinställningar manuellt
För att definiera vissa konfigurationsinställningar kan du behöva
ändra andra inställningar. Se avsnittet "Detaljerade
konfigurationsinställningar" (Detaljerade
konfigurationsinställningar) innan du ändrar några inställningar.
1 Aktivera Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration).
2 På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning.
3 Välj en inställningskategori.
4 Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i bilagan (Detaljerade
konfigurationsinställningar).
5 Konfigurera inställningens värde.
Bilaga
NMEA 0183 anslutningsscheman
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter din NMEA 0183 enhet till
kontrollenheten.
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 2000 bussen och NMEA 0183 enheten
anslutas till gemensam jord.
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
À
Á
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
7
Â
Ã
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg NMEA 0183 kompatibel
– funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
OBS! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två sändningsoch två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en mottagningsledning
Om din NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg
– funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
OBS! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Specifikationer
CCU
Specifikation
Mått
Mått (L × B × H)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 x
2 tum)
Vikt
200 g (7 oz.)
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till
158 °F)
Material
Helt tätad, stöttålig plastlegering
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
CCU-kabellängd
3 m (9 fot)
NMEA 2000 ingående spänning
Från 9 till 16 VDC
NMEA 2000 LEN
4 (200 mA)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Kontrollenhet
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg NMEA 0183 kompatibel
– funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
À
Á
Â
Ã
Specifikation
Mått
Mått utan solskydd (H × B × D)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tum)
Mått med solskydd (H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tum)
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Vikt utan solskydd
247 g (8,71 ounce)
Blå – Tx/A (+)
Rx
Vikt med solskydd
283 g (9,98 ounce)
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
Temperaturområde
Från -15 till 70 °C (från 5 till 158 °F)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Säkerhetsavstånd till kompass
209 mm (8,25 tum)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Material
Hölje: helt tätad polykarbonat
Lins: antireflexbehandlat glas
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7*
Effektförbrukning
Max 2,5 W
Maxspänning för enheten
32 V likström
OBS! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.
Endast en sändningsledning
Om din NMEA 0183 kompatibla enhet bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.
NMEA 2000 ingående spänning 9 till 16 V likström
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA på 9 V likström)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till
30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Larm
Specifikation
Mått
Dimensioner (L × diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
8
Vikt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
NMEA 2000 PGN-information
Typ
Sats
CCU
Sända
hdg
Ta emot
wpl
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och ta
emot
059392 ISO-erkännande
gga
grme
059904 ISO-begäran
gsa
060928 ISO-adresskrav
gsv
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna
gruppfunktion
rmc
126464 Sända/ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
bwc
126996 Produktinformation
gll
127257 Sända/ta emot höjddata
rmb
127251 Sända/ta emot girvinkel
vhw
bod
dtm
Endast sändning 127250 Fartygets kurs
mwv
Endast
mottagning
xte
127258 Magnetisk variation
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
Fel- och varningsmeddelanden
128259 Fart genom vatten
Felmeddelande
Orsak
129025 Position snabb uppdatering
ECU-spänningen är låg
Pumpens spänning har • Larmet ljuder i
varit under 10 V likström
5 sekunder
i mer än 6 sekunder.
• Fortsätter i
normal drift
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation.
Autopiloten har försatts i
läget Kurshållning.
Autopiloten får inte
• Larmet ljuder i
längre någon giltig
5 sekunder
navigeringsinformation • Autopiloten
när den utför åtgärden
växlar till läget
"rutt till".
kurshållning
Det här meddelandet
visas också om
navigeringen avbryts på
en plotter innan
autopiloten kopplas från.
Anslutningen till
autopiloten avbruten
Roderkontrollen har
förlorat anslutningen till
CCU:n.
Ej tillämpligt
Inga vinddata (endast
segelbåt)
Autopiloten får inte
längre giltiga vinddata.
• Larmet ljuder i
5 sekunder
• Autopiloten
växlar till läget
kurshållning
Fel: Anslutningen
mellan ECU och CCU
avbruten (när
autopiloten är aktiverad)
Kommunikationen
mellan CCU och
pumpen har överskridit
tidsgränsen.
• Roderkontrollen
piper, och
autopiloten
växlar till
viloläge.
129026 KÖG och FÖG: Snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
130306 Vinddata
Kontrollenhet
Typ
PGN
Sända och
mottaga
059392 ISO-erkännande
Beskrivning
059904 ISO-begäran
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126996 Produktinformation
Endast
sändning
128259 Fart genom vatten
129025 Position – snabb uppdatering
129026 COG och SOG – snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129540 GNSS-satelliter i vy
Endast
mottagning
Autopilotåtgärd
130306 Vinddata
Detaljerade konfigurationsinställningar
127245 Roderdata
Fastän all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av
guider kan du justera alla inställningar manuellt för att finjustera
autopiloten.
Avancerade konfigurationsinställningar är endast tillgängliga om
du använder Återförsäljarläge (Aktivera
återförsäljarkonfiguration). Användarspecifika inställningar är
tillgängliga vid normal användning av autopiloten. Mer
information finns i konfigurationsavsnittet i användarhandboken
som medföljer autopiloten.
OBS! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att
vissa inställningar inte visas.
OBS! Varje gång du ändrar inställningen Fartkälla på en
motorbåt, måste du granska inställningarna Verifiera
varvräknare, Lågvarvsgräns, Högvarvsgräns, Planingsvarv,
Planingshastighet och Max. fart, där det behövs, innan du utför
autojusteringsproceduren (Utföra Autojustering-proceduren).
127250 Farkostens kurs
127488 Motorparametrar – snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position – snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigering – kurs-/WP-information
130306 Vinddata
130576 Status för mindre farkost
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.
Inställningar för justering av autopilot
Du öppnar de allmänna inställningarna för justering av autopilot
genom att välja Meny > Inställning > Återförs.
autopilotinställning.
9
Accelerationsgräns: Här kan du begränsa hastigheten i
autopilotstyrda svängar. Du kan öka procenttalet för att
begränsa girgraden och minska procenttalet för att möjliggöra
högre girgrad.
Inställningar för fartkälla
OBS! Inställningarna för fartkälla är endast tillgängliga på
motorbåtar.
Öppna inställningarna för fartkälla genom att välja Meny >
Inställning > Återförs. autopilotinställning > Inställning av
fartkälla.
Fartkälla: Här kan du välja fartkälla.
Verifiera varvräknare: Här kan du jämföra
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknarna
på på din båts instrumentbräda.
Planingsvarv: Här kan du justera varvtalsavläsningen på
kontrollenheten när båten övergår från förskjutning till
planingsfart. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.
Planingshastighet: Här kan du justera båtens planingsfart. Om
värdet inte överensstämmer med värdet på kontrollenheten
kan du justera värdet.
Lågvarvsgräns: Här kan du justera den lägsta varvtalspunkten
för båten. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.
Högvarvsgräns: Här kan du justera den högsta varvtalspunkten
för båten. Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.
Max. fart: Här kan du justera båtens toppfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet på kontrollenheten kan du
justera värdet.
Lågfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigeringen för
roderökningen för låga farter. Den här inställningen gäller när
båten används under planingsfart.
Hög fart: Här kan du ställa in roderökningen för höga
hastigheter. Den här inställningen gäller när båten används
över planingsfart.
Högfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigeringen för
roderökningen för höga farter. Den här inställningen gäller
när båten används över planingsfart.
Styrsystemsinställningar
Öppna styrsystemsinställningarna genom att välja Meny >
Inställning > Återförs. autopilotinställning > Inställning av
styrsystem.
Verifiera styrriktning: Här kan du ställa in vilken riktning som
rodret ska röra sig i för att styra båten åt babord och styrbord.
Du kan testa och backa om det behövs.
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.
Roderökningsinställningar
OBS! Om du ställer in de här värdena för högt eller för lågt kan
autopiloten bli överaktiv och konstant försöka justera kursen vid
minsta avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt
slitage på pumpen och ladda ur batteriet fortare än normalt.
Välj Meny > Inställning > Återförs. autopilotinställning >
Roderökning.
OBS! Dessa inställningar gäller endast för segelbåtar, båtar
med deplacementskrov och motorbåtar med fartkällan inställd till
Ingen.
Känslighet: Här kan du justera hur snävt rodret håller en kurs
och girar.
Motkorr. av roderökning: Här kan du justera hur snävt rodret
korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det här värdet
för lågt kan autopiloten överdriva giren igen när den försöker
räta upp den ursprungliga giren.
OBS! De här inställningarna gäller endast för motorbåtar med
planande skrov med fartkällan inställd till Varvräkn – NMEA
2000 el. egen eller GPS.
Låg fart: Här kan du ställa in roderökningen för låga farter. Den
här inställningen gäller när båten används under planingsfart.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™ och Reactor™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 och logotypen för NMEA 2000 är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
®
®
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising