Garmin | GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump | Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump Pokyny pro instalaci

Garmin GHP Reactor™ Hydraulic Corepack with SmartPump Pokyny pro instalaci
GHP™ Reactor
SmartPump
Pokyny pro instalaci
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Autopilot je nástroj, který zlepšuje vaše možnosti obsluhy
lodi. Nezbaví vás však odpovědnosti za bezpečný provoz lodi.
Vyhněte se navigačním rizikům a nikdy nenechávejte kormidlo
bez dozoru.
Vždy buďte připraveni neprodleně převzít manuální řízení lodi.
Naučte se používat autopilota na klidné a bezpečné vodě.
Při používání autopilota blízko nebezpečných míst ve vodě, jako
jsou například doky, pilíře a jiné lodi, buďte opatrní.
UPOZORNĚNÍ
Při použití dávejte pozor na rozpálený motor a
elektromagnetické součásti a nezapomínejte na nebezpečí
zachycení pohyblivými součástmi.
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
POZNÁMKA
Aby nedošlo k poškození lodi, je třeba, aby systém autopilota
nainstaloval zkušený námořní technik. Pro řádnou instalaci jsou
nutné specifické znalosti součástí hydraulického řízení a
námořních elektrických systémů.
Příprava instalace
Systém autopilota se skládá z několika částí. Před instalací si
důkladně prostudujte postup upevnění jednotlivých částí a
požadavky na připojení. Abyste dokázali správně naplánovat
rozvržení instalace na lodi, je třeba, abyste porozuměli funkci
jednotlivých součástí.
Požadavky na upevnění a připojení lépe pochopíte, když si
prostudujete část (Schéma napájení a přenosu dat).
Při plánování instalace si jednotlivé součásti rozložte přímo na
lodi, abyste viděli, zda jsou propojovací kabely dostatečně
dlouhé. V případě potřeby pořiďte prodlužovací kabely
(prodávají se samostatně), které jsou dostupné u místního
prodejce Garmin nebo na stránkách www.garmin.com.
Poznamenejte si sériová čísla jednotlivých součástí pro případ
registrace a záruky.
®
Potřebné nástroje
• Ochranné brýle
Květen 2015
• Vrtačka a spirálové vrtáky
• Klíče
• Pila nebo vykružovačka schopná vytvořit otvor o průměru
90 mm (3,5 palců)
• Nástroj na stříhání/odizolování kabelu
• Plochý a křížový šroubovák
• Kabelové svorky
• Voděodolné kabelové konektory (koncovky) nebo smršťovací
izolační trubice a horkovzdušná pistole
• Tmel pro lodě
• Lodní antikorozní sprej
• Přenosný nebo kapesní kompas (kontrola magnetického
rušení)
• Hydraulická hadice s mechanicky zvlněnými nebo v terénu
vyměnitelnými spoji, které mají minimální provozní tlak
1 000 lbf/in2 (6 895 kPa)
• Hydraulické spoje tvaru T
• Vestavné hydraulické uzavírací ventily
• Hydraulická kapalina
• Závitový tmel
• Zařízení pro vypouštění hydraulického systému
• Protizasekávací lubrikant (volitelný)
POZNÁMKA: Ke hlavním součástem systému autopilota jsou
dodávány upevňovací šrouby. Pokud dodané šrouby
neodpovídají příslušnému typu povrchu, musíte použít vlastní
šrouby odpovídajícího typu.
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
Součásti autopilota jsou připojeny k napájení a propojeny
navzájem pomocí přiložených kabelů. Před upevněním a
propojením jednotlivých součástí zkontrolujte, zda jsou umístěny
ve vhodné pozici a zda k nim požadované kabely dosáhnou.
Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání kormidla
POZNÁMKA
Toto zařízení by mělo být namontováno v místě, kde nebude
vystaveno extrémním teplotám či podmínkám. Teplotní rozsah
pro toto zařízení je uveden ve specifikacích produktu. Delší
vystavení teplotám překračujícím stanovený teplotní rozsah při
skladování nebo může za provozních podmínek způsobit
poruchu zařízení. Poškození způsobené extrémními teplotami a
související následky nebudou pokryty zárukou.
Montážní povrch musí být rovný, aby nedošlo při montáži
k poškození zařízení.
Přiložený instalační materiál a šablonu lze použít k zapuštěné
montáži zařízení do palubní desky. Chcete-li zařízení
namontovat tak, aby působilo dojmem zarovnání s přední
stranou palubní desky, je nutné u prodejce Garmin zakoupit
sadu pro plochou montáž (doporučuje se profesionální
instalace).
Při výběru místa montáže vezměte v úvahu tyto skutečnosti.
• Místo montáže by mělo být v úrovni očí nebo pod ní, aby
poskytovalo optimální zobrazení během řízení lodi.
• Místo montáže by mělo umožňovat snadný přístup
k tlačítkům zařízení.
• Montážní plocha musí být dostatečně pevná, aby udržela
hmotnost přístroje a chránila přístroj před nadměrnými
vibracemi nebo nárazy.
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.
• Prostor za montážní plochou musí poskytovat prostor pro
vedení a připojení kabelů.
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01767-81_0B
Co je třeba vzít v úvahu při připojování ovládání kormidla
• Ovládání kormidla musí být připojeno k síti NMEA 2000 .
• Volitelná zařízení NMEA 0183, například snímače rychlosti
větru či vody nebo zařízení GPS, lze k ovládání kormidla
připojit prostřednictvím datového kabelu (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183).
Co je třeba vzít v úvahu ohledně hydrauliky čerpadla
®
®
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU
• CCU je hlavní snímač systému autopilota řady GHP Reactor
SmartPump. Abyste dosáhli nejlepšího výkonu, zvažte při
volbě vhodného místa tyto pokyny.
◦ Pomocí kapesního kompasu zkontrolujte magnetické
rušení v místě, kam chcete jednotku CCU upevnit.
Pokud se ručička kompasu v místě plánované instalace
jednotky CCU pohne, dochází zde k magnetickému
rušení. Vyberte jiné místo a znovu je zkontrolujte.
◦ Nejlepšího výkonu dosáhnete, pokud jednotku CCU
umístíte na pevný povrch.
◦ Jednotku CCU lze na lodi instalovat libovolným směrem.
Pokud však při výběru vhodného umístění dodržíte
následující pokyny, můžete se vyhnout nutnosti určování
severu během procesu nastavení (volitelné).
◦ Konektory jednotky CCU musí směřovat k přídi.
◦ Základna jednotky CCU musí být ve správném úhlu
s osami natočení a náklonu lodě.
◦ Jednotku CCU je třeba umístit do blízkosti středu
otáčení lodě, případně mírně dopředu.
• Kabel jednotky CCU propojuje jednotku CCU s jednotkou
SmartPump. Jeho délka je 5 m (16 stop).
◦ Pokud není možné upevnit jednotku CCU do 5 m (16 stop)
od jednotky SmartPump, můžete zakoupit prodlužovací
kabel u svého místního prodejce Garmin nebo na
stránkách www.garmin.com.
◦ Kabel nelze zkracovat.
Určení nejlepší pozice pro upevnění
1 Vyhledejte všechna místa vhodná pro upevnění jednotky
CCU, kde se ve vzdálenosti do 60 cm (2 stopy) nenacházejí
žádné železné předměty, magnety a vysokonapěťové vodiče.
Velký magnet, například reproduktor subwooferu, musí být
vzdálen minimálně 1,5 m (5 stop).
2 Určete střed otáčení lodě a změřte vzdálenost mezi tímto
bodem a jednotlivými vhodnými místy nalezenými v kroku 1.
3 Vyberte místo nejblíže středu otáčení lodě.
Pokud je střed otáčení lodě vzdálen přibližně stejně od více
míst, vybírejte podle následujících kritérií:
• Co nejblíže středové osy lodě
• V dolní části lodě
• Blíže k přední části lodě
Co je třeba vzít v úvahu při montáži čerpadla
Prostudujte si schéma hydraulického systému v těchto
pokynech, které vám pomůže určit nejlepší pozici pro instalaci
čerpadla (Schéma hydrauliky).
• Čerpadlo je nutné umístit tak, aby k němu bylo možné
protáhnout vedení hydrauliky systému lodního řízení.
• Čerpadlo by mělo být umístěno pokud možno vodorovně.
• Pokud je čerpadlo nutné umístit svisle, otočte hydraulická
zapojení směrem vzhůru.
• Čerpadlo má pět konektorů pro připojení hydrauliky,
v doporučeném systému připojení se však používají pouze
tři. Při rozhodování o optimálním schématu zapojení pro vaši
situaci využijte nákres ventilů čerpadla uvedený v těchto
pokynech (Ventily a upevnění čerpadla).
2
POZNÁMKA
Při přidávání hydraulického vedení do systému používejte pouze
hadici s mechanicky zvlněnými nebo v terénu vyměnitelnými
spoji, které mají minimální provozní tlak 1 000 lbf/in²
(6 895 kPa).
Na žádný hydraulický úchyt nepoužívejte opravářskou pásku. U
všech závitů potrubí v hydraulickém systému použijte patřičný
závitový tmel určený pro námořní použití.
Nepokoušejte se autopilota použít k řízení lodi, dokud
nevypustíte veškerý vzduch ze všech součástí hydraulického
systému.
Prostudujte si schéma hydraulického systému v kapitole
Schéma hydrauliky, které vám pomůže určit nejlepší pozici pro
umístění čerpadla v hydraulickém systému lodě.
Doporučená metoda instalace čerpadla vyžaduje instalaci
konektorů typu T a uzavíracích ventilů, aby bylo možné čerpadlo
v případě poruchy ze systému vyjmout, aniž by bylo nutné
deaktivovat systém lodního řízení. Tento typ instalace využívá
pouze tři z pěti konektorů systému čerpadla. Čerpadlo lze také
zapojit s využitím všech pěti konektorů místo instalace
uzavíracích ventilů. Tento systém však nedoporučujeme.
Podrobnější informace o upevnění čerpadla a dalších
možnostech jeho zapojení najdete v kapitole Ventily a upevnění
čerpadla.
Ventily a upevnění čerpadla
Čerpadlo lze do hydraulického systému zapojit dvěma způsoby.
Doporučená metoda tří konektorů používá pouze upevňovací
příslušenství H1 À a H2 Á a konektoru typu T, který rozděluje
spojení mezi kormidlem a válcem. Upevnění zpětného vedení Â
se připojuje pouze ke kormidlu. Pokud je loď vybavena
vyváženým válcem, konfiguraci kontrolních ventilů Ã neměňte.
Je-li loď vybavena nevyváženým válcem, je nutné konfiguraci
kontrolních ventilů změnit (Konfigurace čerpadla pro řídicí
systém nevyváženého válce). Obtokový ventil Ä se otevírá
pouze při vypouštění hydraulického systému. Při běžném
provozu musí být pevně uzavřen.
V případě potřeby lze u tříkonektorové instalace použít místo
příslušenství H1 a H2 upevňovací příslušenství C1 Å a C2 Æ.
Čerpadlo lze také zapojit s využitím všech pěti konektorů.
Takový systém instalace využívá příslušenství C1 a C2 pro
připojení čerpadla k válci a příslušenství H1 a H2 pro připojení
čerpadla ke kormidlu. Tento systém instalace nedoporučujeme,
neboť v případě poruchy pak čerpadlo není možné vyjmout, aniž
by bylo nutné deaktivovat systém lodního řízení.
Konfigurace čerpadla pro řídicí systém nevyváženého válce
POZNÁMKA
Aby při konfiguraci čerpadla pro řídicí systém nevyváženého
válce nedošlo k poškození čerpadla, udržujte všechny díly
v čistotě, zbavené prachu a špíny.
Pokud musíte po vypuštění hydraulického systému vymontovat
kontrolní ventily, je třeba ho vypustit znovu. Při překonfigurování
kontrolních ventilů může do hydraulického systému proniknout
vzduch.
Je-li loď vybavena řídicím systémem s nevyváženým válcem,
musí být čerpadlo nakonfigurováno, aby fungovalo správně.
1 Vyjměte ze sestavy čerpadla kontrolní ventily À.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 2000
• Jednotka CCU a ovládání kormidla se musí připojit k síti
NMEA 2000.
• Pokud na lodi síť NMEA 2000 dosud nemáte, můžete ji
vytvořit pomocí přiložených kabelů a konektorů NMEA 2000
(Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota).
• Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete do sítě
NMEA 2000 připojit volitelná zařízení NMEA 2000, například
snímač rychlosti větru či vody nebo zařízení GPS.
Schéma napájení a přenosu dat
2 Vytáhněte ze sestavy čerpadla písty Á.
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.
Čerpadlo je z výroby nastaveno s písty ve vyvážené
konfiguraci Â.
3 Vyjměte z pístů O-kroužky à a vyhoďte je.
Pokud O-kroužky nelze vyjmout snadno, můžete je
přeříznout.
4 Znovu vložte písty do sestavy čerpadla v nevyvážené
konfiguraci Ä.
5 Vložte do sestavy čerpadla zpět kontrolní ventily a utáhněte
je.
Co je třeba vzít v úvahu při montáži systému Shadow Drive™
POZNÁMKA: Shadow Drive je snímač, který se instaluje do
vedení hydrauliky systému lodního řízení. Tento snímač
rozpozná, když převezmete ruční ovládání kormidla, a vypne
ovládání pomocí autopilota.
• Systém Shadow Drive je třeba pevně upevnit pomocí
kabelových svorek vodorovně a co nejrovněji.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit do vzdálenosti
minimálně 305 mm (12 palců) od magnetických prvků nebo
zařízení, například reproduktorů nebo elektrických motorů.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit blíže ke kormidlu než
k čerpadlu.
• Systém Shadow Drive je třeba upevnit níže než kormidlo, ale
výše než čerpadlo.
• Systém Shadow Drive nesmí být upevněn přímo
k upevňovacím prvkům na zadní straně kormidla. Mezi
upevněním na kormidle a systémem Shadow Drive musí být
vzdálenost jedné hadice.
• Systém Shadow Drive nesmí být připojen přímo ke konektoru
typu T v hydraulickém potrubí. Mezi konektorem typu T a
systémem Shadow Drive musí být vzdálenost jedné hadice.
• V instalaci s jedním kormidlem se nesmí mezi kormidlem a
systémem Shadow Drive nacházet konektor typu T.
• V instalaci se dvěma kormidly musí být systém Shadow Drive
nainstalován mezi čerpadlo a konektor typu T, který vede
k hornímu a dolnímu kormidlu; blíže ke kormidlu než ke
konektoru typu T.
• Systém Shadow Drive musí být nainstalován do vedení
pravoboku nebo levoboku.
Systém Shadow Drive nesmí být nainstalován do zpětného
vedení ani do vysokotlakého vedení.
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení
alarmu
• Alarm je třeba upevnit do blízkosti stanice hlavního kormidla.
• Alarm je možné upevnit pod palubní desku.
• V případě potřeby je možné vedení alarmu prodloužit pomocí
kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
Důležitá pravidla
Ovládání
kormidla
Jednotka CCU Jednotku CCU lze instalovat na nepotopené
místo poblíž středu lodi v libovolném směru.
(Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění
a připojení jednotky CCU).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo
zdroje magnetického rušení.
Datový kabel
pro ovládání
kormidla
Tento kabel musí být instalován, pouze
pokud připojujete autopilota k volitelným
zařízením NMEA 0183, například snímači
větru, snímači vodního proudu či zařízení
GPSCo je třeba vzít v úvahu při připojování
zařízení NMEA 0183.
Síť NMEA
2000
Ovládání kormidla a jednotka CCU musí být
připojeny k síti NMEA 2000 pomocí
dodaných konektorů T (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota).
Kabel jednotky Potřebujete-li prodloužit tento kabel, aby
CCU
dosáhl k jednotce ECU, může být nezbytné
použít prodloužení (prodávané samostatně)
(Co je třeba vzít v úvahu ohledně upevnění
a připojení jednotky CCU).
Tento kabel spojuje alarm a jednotku
Shadow Drive.
3
Položka Popis
Å
Æ
Ç
SmartPump
Důležitá pravidla
Pokyny pro schéma s dvojitým kormidlem
Toto schéma nezobrazuje žádná hydraulická
spojení. Podrobnosti viz schéma návrhu
hydrauliky Schéma hydrauliky.
Napájecí kabel Tento kabel musí být instalován, pouze
NMEA 2000
pokud vytváříte síť NMEA 2000. Tento kabel
neinstalujte, pokud již na lodi existuje síť
NMEA 2000.
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být
připojen ke zdroji napájení 9 až 16 V
stejnosměrné.
Napájecí kabel Čerpadlo musí být připojeno ke zdroji
pro čerpadlo
stejnosměrného proudu o napětí 12 až 24 V.
Pokud potřebujete kabel prodloužit, použijte
kabel odpovídající tloušťky (Prodloužení
napájecího kabelu).
È
Alarm
Alarm poskytuje zvukové alarmy ze systému
autopilota a musí být instalován poblíž
ovládání kormidla (Montáž alarmu).
É
Shadow Drive
Systém Shadow Drive musí být instalován
řádně ve vedení hydraulického řízení
a připojen ke kabelu jednotky CCU (Montáž
systému Shadow Drive).
POZNÁMKA: Toto schéma je určeno pouze pro potřeby
plánování. V případě potřeby naleznete konkrétní schémata
zapojení v podrobných instalačních pokynech u jednotlivých
součástí.
Hydraulická zapojení nejsou v tomto schématu uvedena.
Položka Popis
À
Á
Schéma součástí
Schéma pro jednoduché kormidlo
Â
Ã
POZNÁMKA: Toto schéma je určeno pouze pro potřeby
plánování. V případě potřeby naleznete konkrétní schémata
zapojení v podrobných instalačních pokynech u jednotlivých
součástí.
Hydraulická zapojení nejsou v tomto schématu uvedena.
Položka Popis
À
Á
Â
Ã
Ä
4
Ä
Baterie 12 až
24 V
(stejnosměrný
proud)
Jednotka CCU
Jednotku CCU lze instalovat na
nepotopené místo poblíž středu lodi
v libovolném směru. (Co je třeba vzít
v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo
zdroje magnetického rušení.
Síť NMEA 2000
Ovládání kormidla a jednotka CCU musí
být připojeny k síti NMEA 2000 pomocí
dodaných konektorů T (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě
NMEA 2000 pro systém autopilota).
Důležitá pravidla
Schéma hydrauliky
Baterie 12 až
24 V
(stejnosměrný
proud)
Čerpadlo musí být připojeno ke zdroji
stejnosměrného proudu o napětí 12 až
24 V. Pokud potřebujete kabel prodloužit,
použijte kabel odpovídající tloušťky
(Prodloužení napájecího kabelu).
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být
připojen ke zdroji napájení 9 až 16 V
stejnosměrné.
Jednotka CCU
Jednotku CCU lze instalovat na
nepotopené místo poblíž středu lodi
v libovolném směru. (Co je třeba vzít
v úvahu ohledně upevnění a připojení
jednotky CCU).
Jednotka CCU se musí nacházet mimo
zdroje magnetického rušení.
Síť NMEA 2000
Čerpadlo musí být připojeno ke zdroji
stejnosměrného proudu o napětí 12 až
24 V. Pokud potřebujete kabel prodloužit,
použijte kabel odpovídající tloušťky
(Prodloužení napájecího kabelu).
Napájecí kabel NMEA 2000 musí být
připojen ke zdroji napájení 9 až 16 V
stejnosměrné.
SmartPump
Ovládání
kormidla
SmartPump
Důležitá pravidla
Ovládání
kormidla
Ovládání kormidla a jednotka CCU musí
být připojeny k síti NMEA 2000 pomocí
dodaných konektorů T (Co je třeba vzít
v úvahu při připojování zařízení NMEA
2000).
Pokud na vaší lodi není síť NMEA 2000,
můžete ji vytvořit pomocí dodaných kabelů
a konektorů (Vytvoření základní sítě
NMEA 2000 pro systém autopilota).
POZNÁMKA
Pokud řídicí systém na vaší lodi neodpovídá žádnému
z hydraulických návrhů v tomto návodu k použití a nejste si jisti,
jak čerpadlo instalovat, obraťte se na oddělení podpory produktů
společnosti Garmin.
Než začnete s instalací čerpadla, zkontrolujte typ hydraulického
řízení vaší lodě. Každá loď je jiná, a před instalací čerpadla je
nutné zohlednit určité aspekty stávajícího hydraulického
schématu. Teprve poté je možné určit vhodné umístění.
Důležitá pravidla
• Je-li loď vybavena řídicím systémem s nevyváženým válcem,
musí být čerpadlo překonfigurováno (Konfigurace čerpadla
pro řídicí systém nevyváženého válce).
• Společnost Garmin doporučuje používat ke spojování
hydraulického vedení k čerpadlu konektory typu T.
• Aby bylo čerpadlo možné snadno vypnout a vyjmout,
doporučuje společnost Garmin nainstalovat do hydraulického
potrubí mezi čerpadlo a konektory typu T uzavírací ventily.
• Na hydraulické potrubí nepoužívejte pásku Teflon .
• U všech závitů potrubí v hydraulickém systému použijte
vhodný závitový tmel.
®
Schéma pro jednoduché kormidlo bez posilovače
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Zpětné vedení
Čerpadlo
Vedení levoboku
Uzavírací ventily
Kormidlo
Řídicí válec
Schéma pro dvojité kormidlo bez posilovače
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Vedení levoboku
Zpětné vedení
Kormidlo
Modul posilovače
Uzavírací ventily
Čerpadlo
Řídicí válec
Schéma pro jednoduché kormidlo se systémem Uflex
MasterDrive™
®
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci čerpadla do systému s Uflex MasterDrive neřezejte
vysokotlaké potrubí spojující napájecí jednotku ke kormidlu, aby
nedošlo ke zranění nebo poškození majetku.
Zpětné vedení
Shadow Drive
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Vedení pravoboku
Vedení levoboku
Uzavírací ventily
Čerpadlo
Horní kormidlo
Dolní kormidlo
Řídicí válec
Schéma pro jednoduché kormidlo s posilovačem
POZNÁMKA
Aby čerpadlo správně fungovalo, je třeba je nainstalovat mezi
válec a modul posilovače.
POZNÁMKA: Abyste získali přístup k hadicím a upevňovacím
prvkům, může být nutné odmontovat modul posilovače.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Kormidlo
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Řídicí písty
Vedení levoboku
Vysokotlaké vedení – NEPORUŠIT
Zpětné vedení
Uzavírací ventily
Napájecí jednotka Uflex MasterDrive
Čerpadlo
Schéma pro dvojité kormidlo se systémem Uflex
MasterDrive
UPOZORNĚNÍ
Při instalaci čerpadla do systému s Uflex MasterDrive neřezejte
vysokotlaké potrubí spojující napájecí jednotku ke kormidlu, aby
nedošlo ke zranění nebo poškození majetku.
5
P L T R
P L T R
4 Pomocí vykružovačky nebo pily vyřízněte montážní plochu
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Řídicí písty
Vedení levoboku
Uzavírací ventily
Zpětné vedení
Čerpadlo
Shadow Drive
Vedení pravoboku
Kormidla
Napájecí jednotka Uflex MasterDrive
Vysokotlaké vedení – NEPORUŠIT
Postup instalace
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny ochranné
brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.
podél vnitřní přerušované čáry označené na šabloně.
5 V případě potřeby lépe přizpůsobte velikost otvoru pomocí
pilníku a smirkového papíru.
6 Vložte ovládání kormidla do výřezu a ověřte si, zda se
montážní otvory na šabloně nacházejí na správných místech.
7 Pokud montážní otvory nejsou správné, označte správná
místa pro čtyři montážní otvory.
8 Vyjměte ovládání kormidla z výřezu.
9 Vyvrtejte čtyři 2,8mm (7/64palcové) pilotní otvory.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
nástroj pro zahloubení, jak je uvedeno v upozornění.
10 Vyjměte zbytek šablony.
11 Nainstalujte těsnění na zadní stranu zařízení.
Kolem těsnění můžete nanést trochu lodního tmelu, aby
nezatékalo do palubní desky (volitelné).
12 Vložte ovládání kormidla do výřezu.
13 Bezpečně upevněte ovládání kormidla na montážní ploše
pomocí dodaných šroubů.
Pokud ovládání kormidla montujete do laminátu, použijte
trochu protizasekávacího lubrikantu, jak je uvedeno
v upozornění.
14 Zaklapněte dekorativní rámeček À na místo.
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.
Jakmile na lodi instalaci autopilota naplánujete a ověříte
možnosti upevnění a kapacitu kabelů, můžete přejít k montáži a
připojení.
Instalace ovládání kormidla
Ovládání kormidla se instaluje zapuštěním do palubní desky
v blízkosti kormidla a připojením k síti NMEA 2000.
Chcete-li využívat pokročilé funkce autopilota, můžete připojit
zařízení kompatibilní se systémem NMEA 2000 nebo systémem
NMEA 0183, například snímač rychlosti větru či vody nebo
zařízení GPS, do sítě NMEA 2000 nebo ke kormidlu
prostřednictvím systému NMEA 0183.
Upevnění ovládání kormidla
POZNÁMKA
Pokud montujete zařízení do skelné vaty, doporučuje se při
vrtání čtyř zkušebních otvorů použít záhlubník a vyvrtat válcové
zahloubení pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To
pomůže zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při
utahování šroubů.
Šrouby z nerezové oceli se mohou při šroubování a přílišném
utažení do skelné vaty zaseknout. Garmin doporučuje před
montáží šroubů aplikaci protizasekávacího lubrikantu.
Než ovládání kormidla upevníte, vyberte vhodnou pozici pro
upevnění (Co je třeba vzít v úvahu při upevňování ovládání
kormidla).
1 Seřízněte šablonu a zkontrolujte, zda se hodí na místo, kde
chcete provést montáž.
Šablona pro zapuštěnou montáž ovládání kormidla je
součástí balení produktu.
2 Šablonu pevně připevněte na instalačním místě.
3 Chcete-li raději vyříznout otvor vykružovačkou namísto
90 mm (3,5 palce) pilou na otvory, začněte řezání montážní
plochy vyvrtáním pilotního otvoru 10 mm (3/8 palců) vrtákem,
jak je uvedeno na šabloně
6
Montáž jednotky CCU
1 Určete místo montáže.
2 S použitím jednotky CCU jako šablony označte umístění
dvou hlavních otvorů na montážním povrchu.
3 Pomocí 3mm (1/8palcového) vrtáku navrtejte vodicí otvory.
4 Pomocí přiložených šroubů upevněte jednotku CCU
k montážnímu povrchu.
Montáž čerpadla
Montáž čerpadla
Pokud má vaše loď řídicí systém s nevyváženým válcem,
musíte před montáží čerpadla čerpadlo překonfigurovat tak, aby
řádně pracovalo s nevyváženým válcem (Konfigurace čerpadla
pro řídicí systém nevyváženého válce).
Než bude možné čerpadlo namontovat, musíte vybrat umístění
(Co je třeba vzít v úvahu při montáži čerpadla) a určit správný
hardware pro montáž (Potřebné nástroje).
1 Podržte čerpadlo v místě zamýšlené montáže a označte
umístění montážních otvorů na montážním povrchu, přičemž
čerpadlo použijete jako šablonu.
2 Za použití spirálových vrtáků vhodných pro daný montážní
povrch a zvolený hardware pro montáž vyvrtejte do
montážního povrchu čtyři otvory.
3 Upevněte čerpadlo k montážnímu povrchu pomocí zvoleného
hardwaru pro montáž.
Připojení hydraulického vedení k čerpadlu
Další nápovědu najdete v diagramech rozvržení začínající
v části Schéma pro jednoduché kormidlo s posilovačem.
1 Odpojte nezbytné vedení od hydraulického systému.
2 K vedení systému na pravoboku a levoboku mezi kormidlem
a pracovním válcem připojte konektor typu T.
POZNÁMKA: Pokud je loď vybavena modulem posilovače,
připojte konektory typu T mezi modul posilovače a pracovní
válec.
3 Dokončete následující krok:
• Pokud loď modulem posilovače vybavena není, připojte
hydraulickou hadici dostatečně dlouhou na to, aby
propojila zpětný spoj na kormidle se spojem čerpadla
označeným písmenem T.
• Pokud je loď vybavena modulem posilovače, mělo by již
existovat zpětné vedení mezi kormidlem a modulem
posilovače. Ke zpětnému vedení systému mezi modulem
posilovače a kormidlem připojte konektor typu T.
4 K nepoužívanému spoji na každém z konektorů ve tvaru T
připojte hydraulickou hadici dostatečně dlouhou na to, aby
propojila konektor typu T se spoji čerpadla.
5 Připojte konektor ve tvaru T vedení na pravoboku ke spoji
čerpadla s označením C1 nebo C2.
6 Připojte konektor ve tvaru T vedení na levoboku ke spoji
čerpadla s označením C1 nebo C2, který jste nevyužili
v kroku 4.
7 Dokončete následující krok:
• Pokud není loď vybavena modulem posilovače, připojte
zpětný spoj na kormidle ke spoji čerpadla označenému
písmenem T.
• Pokud loď vybavena modulem posilovače je, připojte
konektor ve tvaru T zpětného vedení ke spoji čerpadla
označenému písmenem T.
8 Systém Shadow Drive namontujte do hydraulického vedení
na levoboku nebo pravoboku mezi kormidlo a konektor ve
tvaru T (Montáž systému Shadow Drive).
9 Na každé hydraulické vedení, které je přímo připojeno
k čerpadlu, namontujte uzavírací ventil.
10 Do spojů čerpadla nasaďte, utáhněte a utěsněte přiložené
krytky, pokud dosud nejsou na místě.
Připojení svazku kabelů k napájení
VAROVÁNÍ
Při připojování napájecího kabelu neodstraňujte držák kabelové
pojistky. Z důvodu zabránění možnému zranění nebo poškození
produktu v důsledku požáru nebo přehřátí musí být na místě
příslušná pojistka uvedená v technických údajích produktu.
Navíc připojením napájecího kabelu bez vložení příslušné
pojistky dojde ke zneplatnění záruky produktu.
Pokud je to možné, měli byste napájecí kabel čerpadla připojit
přímo k baterii lodi. Ačkoli se to nedoporučuje, pokud připojujete
napájecí kabel k terminálu, nebo jinému zdroji, připojte jej přes
pojistku 40 A.
Pokud plánujete čerpadlo vést přes přerušovač nebo spínač
v blízkosti kormidla, měli byste použít relé a ovládací kabel
odpovídající velikosti. V tomto případě napájecí kabel čerpadla
neprodlužujte.
1 Konec napájecího kabelu s konektorovou koncovkou veďte
k čerpadlu, ale nepřipojujte jej k němu.
2 Konec napájecího kabelu s neizolovaným vodičem veďte
k baterii lodi.
Pokud není kabel dostatečně dlouhý, lze jej prodloužit
spojením s větším kabelem (Prodloužení napájecího kabelu).
Dbejte na výstrahy týkající se prodlužování napájecího
kabelu uvedené na začátku této části.
3 Připojte černý kabel (-) k zápornému pólu (-) baterie.
4 Připojte červený kabel (+) ke kladnému pólu (+) baterie.
5 Tentokrát ponechte napájecí kabel odpojený od čerpadla.
Napájecí kabel byste měli k čerpadlu připojovat pouze poté,
co namontujete všechny ostatní součástky autopilota, abyste
zabránili nežádoucí aktivitě čerpadla.
Prodloužení napájecího kabelu
V případě potřeby lze napájecí kabel prodloužit s využitím
kabelu příslušné tloušťky pro danou délku prodloužení.
Položka
À
Á
Â
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Položka
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Popis
Pojistka
Baterie
9 stop (2,7 m), bez prodloužení
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 10 AWG (5,26 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
8 palců (20,3 cm)
Až 15 stop (4,6 m)
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 8 AWG (8,36 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
8 palců (20,3 cm)
Až 23 stop (7 m)
Popis
Spoj
Prodlužovací kabel 6 AWG (13,29 mm²)
Pojistka
8 palců (20,3 cm)
Baterie
8 palců (20,3 cm)
Až 36 stop (11 m)
Vypouštění hydrauliky
POZNÁMKA
Toto je obecný postup pro vypouštění hydraulického řídicího
systému. Podrobnější informace o vypouštění systému
naleznete v pokynech od výrobce řídicího systému.
Než hydraulický systém vypustíte, měli byste se přesvědčit, že
jsou všechna připojení hadic kompletní a plně utažená.
7
1 Vyberte možnost:
• Pokud nádrž kormidla obsahuje nedostatek kapaliny,
doplňte ji podle potřeby.
• Pokud nádrž kormidla obsahuje přebytečnou kapalinu,
přebytek odstraňte, aby kapalina během procesu
vypouštění nepřetekla.
2 Mezi vypouštěcí porty válce vložte obtokovou hadici.
TIP: Pokud na tento obtok používáte čirou plastovou hadici,
můžete během procesu vypouštění sledovat vzduchové
bublinky.
3 Ručně stočte kormidlo zcela doleva.
4 Otevřete oba obtokové ventily ve spojích válce.
5 Otevřete obtokový ventil v potrubí čerpadla.
6 Po více než tři minuty kormidlo pomalu ručně stáčejte doleva.
TIP: S otáčením můžete přestat, až už obtokovou hadicí
nebude unikat žádný vzduch.
7 Zapněte systém autopilota a vypněte funkci Shadow Drive.
Bližší informace o vypnutí funkce Shadow Drive najdete
v dokumentaci pro systém autopilota.
(levobok) na ovládání kormidla nejméně po
8 Podržte ikonu
dobu 10 sekund.
TIP: Ikonu
můžete pustit, pokud už obtokovou hadicí
nebude unikat žádný vzduch.
9 Uzavřete oba obtokové ventily ve spojích válce.
10 Uzavřete obtokový ventil v potrubí čerpadla.
11 Pokud je třeba, doplňte do nádrže kormidla kapalinu.
12 Opakujte pro pravou stranu kroky 3 až 11.
(levobok) na ovládání kormidla, dokud se
13 Podržte ikonu
řízení nezastaví a na ovládání kormidla se nezobrazí nápis
Usazení hydr. čerp..
(pravobok) na ovládání kormidla, dokud se
14 Podržte ikonu
řízení nezastaví a na ovládání kormidla se nezobrazí nápis
Usazení hydr. čerp..
15 Vyberte možnost:
• Pokud se nápis Usazení hydr. čerp. nezobrazí do 2 až
3 sekund poté, co se zastaví válec, opakujte vypuštění
systému pomocí kroků 1–15.
• Pokud se nápis Usazení hydr. čerp. zobrazí do 2 až
3 sekund poté, co se zastaví válec, bylo vypouštění
systému úspěšně dokončeno.
Po dokončení vypouštění hydrauliky můžete opět aktivovat
funkci Shadow Drive.
Připojení jednotky CCU
1 Veďte konektorový konec kabelu jednotky CCU k čerpadlu
SmartPump a proveďte připojení.
2 Veďte oranžový a modrý kabel z části s neizolovaným
vodičem kabelu CCU do místa, kam plánujete namontovat
alarm (Montáž alarmu).
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí 0,08mm2 (28 AWG) kabelu.
3 Veďte hnědý a černý kabel z části s neizolovaným vodičem
kabelu CCU do místa, kam plánujete namontovat Shadow
Drive (Montáž systému Shadow Drive).
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí 0,08mm2 (28 AWG) kabelu.
Montáž systému Shadow Drive
Připojení systém Shadow Drive k hydraulickému systému
Než systém nainstalujete Shadow Drive, musíte vybrat místo
pro připojení systému Shadow Drive k hydraulickému řízení lodi
(Co je třeba vzít v úvahu při montáži systému Shadow Drive™).
Další nápovědu najdete v diagramech rozvržení hydrauliky
(Schéma hydrauliky).
Pomocí hydraulických konektorů (nejsou součástí balení)
namontujte systém Shadow Drive do odpovídajícího
hydraulického vedení.
Připojení systému Shadow Drive k jednotce CCU
1 Konec kabelu jednotky CCU s neizolovaným vodičem veďte
k systému Shadow Drive.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm²).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Shadow Drive Barva vodiče
Barva vodiče kabel CCU
Červená (+)
Hnědá (+)
Černá (-)
Černá (-)
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
Montáž alarmu
Před montáží alarmu musíte vybrat umístění pro montáž (Co je
třeba vzít v úvahu ohledně upevnění a připojení alarmu).
1 Veďte kabel alarmu ke konci kabelu CCU s neizolovaným
vodičem.
Pokud není kabeláž dostatečně dlouhá, prodlužte příslušné
kabely pomocí kabelu 28 AWG (0,08 mm2).
2 Připojte kabely podle této tabulky.
Barva vodiče alarm
Barva vodiče kabel CCU
Prostředek zabraňující korozi
Bílá (+)
Oranžová (+)
POZNÁMKA
Dlouhá životnost všech dílů se zajistí použitím prostředku
zabraňujícímu korozi na čerpadlo minimálně dvakrát ročně.
Černá (-)
Modrá (-)
Na čerpadlo by se po vytvoření všech hydraulických a
elektrických připojení a vypuštění hydraulického systému měl
aplikovat prostředek zabraňující korozi určený pro lodě.
Montáž snímače zpětné vazby pozice kormidla
Garmin
Montáž snímače zpětné vazby pozice kormidla, jako je například
GRF™ 10 (prodává se samostatně), není nezbytná kvůli
správnému fungování autopilota, ale zajistí zvýšení výkonu,
poskytne indikaci pozice kormidla na obrazovce a prodlouží
životnost čerpadla SmartPump.
Při připojení k ovladači pozice kormidla a systému autopilota
postupujte podle pokynů k montáži poskytnutých spolu se
zařízením GRF.
8
3 Všechna připojení neizolovaného vodiče pájejte a zakryjte.
4 Zajistěte alarm pomocí stahovačů kabelů nebo jiného
nástroje pro montáž (není součástí balení).
NMEA 2000 a součástky autopilota
POZNÁMKA
Pokud máte na lodi stávající síť NMEA 2000, měla by už být
připojená k napájení. Napájecí kabel NMEA 2000 nepřipojujte
ke stávající síti NMEA 2000, protože by měl být k síti NMEA
2000 připojen pouze jeden zdroj napájení.
Ovládání kormidla a CCU můžete připojit prostřednictvím
stávající sítě NMEA 2000. Pokud nemáte na lodi stávající síť
NMEA 2000, všechny součástky potřebné k vytvoření sítě se
dodávají v balení s autopilotem (Vytvoření základní sítě NMEA
2000 pro systém autopilota).
Aby bylo možné používat pokročilé funkce autopilota, lze k síti
NMEA 2000 připojit zařízení NMEA 2000, jako například
zařízení GPS.
Pokud se sítí NMEA 2000 nejste obeznámeni, měli byste si
prostudovat kapitolu „NMEA 2000 Základní informace o
síti“ v části Technické reference produktů NMEA 2000. Chcete-li
tento dokument stáhnout, vyberte možnost Návody na stránce
produktu daného zařízení na adrese www.garmin.com.
2 V místě, kde chcete připojit ovládání kormidla, odpojte jednu
stranu konektoru NMEA 2000 ve tvaru T Ã ze sítě.
3 Pokud je třeba, připojte prodlužovací kabel páteřního kabelu
Vytvoření základní sítě NMEA 2000 pro systém autopilota
POZNÁMKA
Pokud instalujete napájecí kabel NMEA 2000, je nutné ho
připojit k lodnímu spínači zapalování nebo prostřednictvím
jiného sériového spínače. NMEA 2000 vybijí baterii, pokud je
napájecí kabel NMEA 2000 připojený k baterii přímo.
4
5
1 Připojte vedle sebe tři konektory ve tvaru T À.
6
7
NMEA 2000 (není součástí balení) ke straně odpojeného
konektoru ve tvaru T a prodlužte páteřní síťový kabel NMEA
2000.
Připojte dodaný konektor ve tvaru T pro ovládání kormidla
k páteřnímu kabelu NMEA 2000 tak, že jej připojíte ke straně
odpojeného konektoru ve tvaru T nebo páteřního síťového
kabelu.
Veďte dodaný kabel s vývody Ä k ovládání kormidla a ke
spodní části konektoru ve tvaru T připojeného v kroku 4.
Pokud není dodaný kabel s vývody dostatečně dlouhý,
můžete použít kabel s vývody o délce až 6 m (20 stop) (není
součástí balení).
Připojte kabel s vývody k ovládání kormidla a konektoru ve
tvaru T.
Opakujte kroky 2 až 6 pro CCU.
Připojení volitelných zařízení NMEA 2000 k systému
autopilota
2 Dodaný napájecí kabel NMEA 2000 Á zapojte do zdroje
napájení 9 až 12 V stejnosměrné Â přes spínač Ã.
3
4
5
6
Pokud je to možné, připojte napájecí kabel ke spínači
zapalování lodi, nebo jej veďte přes sériový spínač (není
součástí balení).
POZNÁMKA: Oplétaný uzemňovací kabel (neizolovaný) na
napájecím kabelu NMEA 2000 musí být připojen ke stejnému
uzemnění jako černý drát na napájecím kabelu NMEA 2000.
Připojte napájecí kabel NMEA 2000 k jednomu z konektorů
ve tvaru T.
Připojte jeden z dodaných kabelů s vývody NMEA 2000 Ä
k jednomu z konektorů ve tvaru T a k ovládání kormidla Å.
Připojte další dodaný kabel s vývody NMEA 2000 k dalšímu
konektoru ve tvaru T k CCU Æ.
Připojte koncovky s kolíky a se zdířkami Ç ke každému konci
kombinovaných konektorů ve tvaru T.
Připojení součástek autopilota ke stávající síti NMEA 2000
1 Určete, kde připojit ovládání kormidla À a CCU Á ke
stávajícímu páteřnímu kabelu NMEA 2000 Â.
Pokročilé funkce systému autopilota můžete využívat na základě
připojení volitelných zařízení kompatibilních se standardem
NMEA 2000, jako je snímač větru, snímač rychlosti vody nebo
zařízení GPS, k síti NMEA 2000.
POZNÁMKA: Volitelná zařízení, která nejsou kompatibilní se
standardem NMEA 2000, můžete k ovládání kormidla připojit
přes zařízení NMEA 0183 (Co je třeba vzít v úvahu při
připojování zařízení NMEA 0183).
1 Připojte k síti NMEA 2000 doplňující konektor ve tvaru T.
2 Připojte volitelné zařízení NMEA 2000 ke konektoru ve
tvaru T podle pokynů, které jsou k dispozici pro toto zařízení.
Konfigurace autopilota
Autopilota je nutné nakonfigurovat a naladit na dynamiku lodě.
Ke konfiguraci autopilota se používají funkce ovládání kormidla
Průvodce přístavištěm a Průvodce pro zkušební nastavení na
moři. Tito průvodci vás provedou nezbytnými kroky konfigurace.
Funkce Průvodce přístavištěm
POZNÁMKA
Pokud provedete funkci Průvodce přístavištěm, zatímco loď není
ve vodě, zajistěte volný prostor pro pohyb kormidla, abyste
zabránili poškození kormidla nebo jiných objektů.
Funkci Průvodce přístavištěm lze provést, když je loď ve vodě
nebo mimo vodu.
Pokud je loď ve vodě, musí být během provádění průvodce
v nehybné poloze.
Provedení funkce Průvodce přístavištěm
POZNÁMKA
Pokud máte loď vybavenou systémem řízení s posilovačem,
zapněte před provedením funkce Průvodce přístavištěm
posilovač, abyste zabránili poškození systému řízení.
1 Zapněte autopilota.
Při prvním zapnutí autopilota se zobrazí výzva k provedení
krátké sekvence nastavení.
2 Pokud se po sekvenci nastavení automaticky nespustí funkce
Průvodce přístavištěm, vyberte možnosti Menu > Nastavení
> Nastavení autopilota prodejcem > Průvodce >
Průvodce přístavištěm.
3 Vyberte typ plavidla.
4 Je-li to nutné, proveďte kalibraci snímače kormidla (Kalibrace
kormidla).
9
5
6
7
8
9
Proveďte zkoušku směru řízení (Zkouška směru řízení).
Je-li to nutné, vyberte zdroj rychlosti (Výběr zdroje rychlosti).
Je-li to nutné, ověřte otáčkoměr (Ověření otáčkoměru).
Proveďte zkoušku krajních pozic kormidla.
Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm (Kontrola
výsledků funkce Průvodce přístavištěm).
Kalibrace kormidla
POZNÁMKA: Pokud během těchto kroků dojde k chybě, bylo
možná dosaženo meze snímače zpětné vazby kormidla. Jestliže
to nastane, snímač zpětné vazby kormidla není možná správně
nainstalován. Pokud potíže přetrvávají, můžete pokračovat
v kalibraci pohybem kormidla do nejvzdálenější polohy, při které
není oznámena chyba.
1 Umístěte kormidlo tak, aby se loď stáčela zcela doprava,
a vyberte možnost OK.
2 Po dokončení kalibrace stáčení doprava umístěte kormidlo
tak, aby se loď stáčela zcela doleva, a vyberte možnost OK.
3 Po dokončení kalibrace stáčení doleva vycentrujte polohu
kormidla, pusťte je a vyberte možnost Zahájit.
Autopilot převezme ovládání kormidla.
4 Umožněte autopilotu zkalibrovat kormidlo, aniž byste se
dotkli kormidla nebo jeho ovládání.
5 Vyberte možnost:
• Jestliže kalibrace neproběhla úspěšně, opakujte kroky 1
až 4.
• Pokud kalibrace proběhla úspěšně, vyberte možnost OK.
Zkouška směru řízení
a .
1 Při pomalém pohybu lodi vyberte ikonu
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doleva.
Vyberete-li ikonu , kormidlo musí otočit loď doprava.
2 Vyberte možnost Pokračovat.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne správným směrem,
vyberte možnost Ano.
• Pokud loď při zkoušce řízení zahne opačným směrem,
vyberte možnost Ne a zopakujte kroky 1 až 3.
Výběr zdroje rychlosti
Vyberte možnost:
• Pokud jste připojili motor (nebo motory) kompatibilní se
standardem NMEA 2000 k síti NMEA 2000, vyberte
možnost Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní.
• Jestliže není dostupný nebo nelze použít zdroj dat
otáčkoměru NMEA 2000, vyberte jako zdroj rychlosti
možnost GPS.
• Pokud jste jako zdroj rychlosti nepřipojili otáčkoměr NMEA
2000 ani zařízení GPS, vyberte možnost Žádné.
POZNÁMKA: Jestliže auto\pilot nepracuje dobře při
použití možnosti Žádné pro zdroj rychlosti, společnost
Garmin doporučuje připojit otáčkoměr přes síť NMEA
2000 nebo použít zařízení GPS jako zdroj rychlosti.
Ověření otáčkoměru
K tomuto postupu nedojde, pokud je jako zdroj rychlosti vybrána
možnost GPS nebo Žádné.
Se spuštěným motorem (motory) porovnejte hodnoty otáček
za minutu na ovládání kormidla a na otáčkoměru
(otáčkoměrech), který se nachází na palubní desce lodi.
Pokud nejsou číselné hodnoty otáček za minutu stejné,
nastal možná problém se zdrojem rychlosti NMEA 2000 nebo
připojením.
Kontrola výsledků funkce Průvodce přístavištěm
Po provedení funkce Průvodce přístavištěm se na ovládání
kormidla zobrazí hodnoty, které jste zvolili.
1 Zkontrolujte výsledky funkce Průvodce přístavištěm.
10
2 Vyberte jakoukoli nesprávnou hodnotu a zvolte možnost
Vybrat.
3 Opravte hodnotu.
4 Opakujte kroky 2 až 3 pro všechny nesprávné hodnoty.
5 Po ukončení kontroly hodnot vyberte možnost Hotovo.
Funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
Funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři konfiguruje
základní snímače autopilota a je mimořádně důležité provést
průvodce v podmínkách přiměřených pro vaši loď.
Důležité skutečnosti, které je nutné vzít v úvahu pro funkci
Průvodce pro zkušební nastavení na moři
Funkci Průvodce pro zkušební nastavení na moři je nutné
provést v klidné vodě. Vzhledem k tomu, že charakter klidné
vody souvisí s velikostí a tvarem lodi, je před zahájením funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři nutné, aby se loď
nacházela na vhodném místě.
• Loď se nesmí houpat, zatímco stojí nehybně na místě nebo
se velmi pomalu pohybuje.
• Na loď nesmí významně působit vítr.
Při provádění funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
dodržujte tyto pokyny.
• Zatížení lodi musí zůstat vyvážené. Při provádění libovolného
kroku funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři se
nepohybujte po lodi.
Provedení funkce Průvodce pro zkušební nastavení na moři
1 Odplujte lodí na volnou plochu s klidnou vodou.
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Průvodce > Průvodce zkuš nast
na moři.
3 Je-li to nutné, nakonfigurujte otáčky motoru pro klouzání.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s klouzavým
trupem a nastavenou možností Otáčk–NMEA 2000 nebo
vlastní pro zdroj rychlosti.
4 Je-li to nutné, nakonfigurujte rychlost klouzání.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s klouzavým
trupem a nastavenou možností GPS pro zdroj rychlosti.
5 Je-li to nutné, nakonfigurujte omezení pro vysoké otáčky
motoru.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s nastavenou
možností Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní nebo GPS pro
zdroj rychlosti.
6 Je-li to nutné, nakonfigurujte maximální rychlost.
Tento krok se týká pouze motorových lodí s nastavenou
možností GPS pro zdroj rychlosti.
7 Zkalibrujte kompas (Kalibrace kompasu).
8 Proveďte postup Automatické ladění (Provedení postupu
Automatické ladění).
9 Nastavte sever (Nastavení severu), pokud jsou k dispozici
údaje GPS o směru jízdy, nebo proveďte detailní nastavení
směru jízdy (Provedení detailního nastavení směru jízdy),
pokud údaje GPS o směru jízdy k dispozici nejsou.
Kalibrace kompasu
1 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu >
Kalibrace kompasu > Zahájit.
2 Postupujte podle pokynů na ovládání kormidla, dokud
nebude kalibrace dokončena, přičemž dbejte, abyste udrželi
loď v co nejstabilnější a nejvodorovnější poloze.
Loď by se během kalibrace neměla naklánět.
Vyberte
možnost:
3
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, vyberte možnost
Opak. Akci a opakujte kroky 1 až 3.
Po dokončení kalibrace se zobrazí kalibrační hodnoty. Tyto
hodnoty můžete použít k určení kvality kalibračního procesu.
Kalibrační hodnoty kompasu
Po dokončení procesu kalibrace kompasu můžete zkontrolovat
výsledky poskytnuté na ovládání kormidla, a určit tak úspěšnost
kalibrace.
Magnetické prostředí: Udává úroveň zkreslení zemského
magnetického pole v místě instalace.
• Hodnota 100 znamená, že zařízení v místě instalace
nepociťuje žádné magnetické rušení.
• Pokud je tato hodnota nízká, bude možná potřebné
přemístit jednotku CCU a znovu provést kalibraci
kompasu.
• Hodnota 100 je ideální, ale není nezbytná pro správnou
funkci autopilota. Pokud je jednotka CCU upevněna na
optimálním místě na lodi, měli byste pokračovat
v konfiguraci autopilota a vyhodnotit výkon znovu později.
Kvalita otáčení: Vyjadřuje vodorovnou úroveň lodi při procesu
kalibrace kompasu.
• Hodnota 100 znamená, že loď zůstala během kalibrace
kompasu v dokonale vodorovné poloze.
• Pokud je tato hodnota nízká, bude možná potřebné
provést kalibraci kompasu znovu.
Provedení postupu Automatické ladění
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
1 Upravte plyn tak, aby se loď pohybovala typickou cestovní
rychlostí, při které je citlivé řízení.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota >
Automatické ladění > Zahájit.
Loď v průběhu provádění postupu Automatické ladění různě
kličkuje.
3 Po ukončení procesu postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud postup Automatické ladění neproběhne úspěšně,
ale nedosáhnete maximální cestovní rychlosti, zvyšte
rychlost a opakujte kroky 1 až 3, až postup Automatické
ladění proběhne úspěšně.
• Jestliže postup Automatické ladění neproběhne úspěšně
a dosáhnete maximální cestovní rychlosti, snižte ji na
počáteční rychlost pro postup Automatické ladění
a výběrem možnosti Alternativní automatické ladění
zahajte alternativní postup.
Po dokončení postupu Automatické ladění se zobrazí hodnoty
zisku. Tyto hodnoty můžete použít k určení kvality postupu
Automatické ladění.
Hodnoty zisku automatického ladění
Po dokončení postupu automatického ladění můžete
zkontrolovat hodnoty zisku poskytnuté na ovládání kormidla.
Tyto číselné hodnoty si můžete poznamenat pro referenční
účely, pokud chcete spustit proces automatického ladění později
nebo chcete-li manuálně upravit nastavení zisku (není
doporučeno) (Úprava nastavení zisku autopilota).
Kontrola úrovně zes.: Slouží k nastavení přísnosti, s níž
autopilot dodržuje stanovený směr jízdy, a agresivity, s níž
zatáčí.
Počítadlo zisku: Slouží k nastavení agresivity, s níž autopilot
upravuje jakékoli přetáčení při zatáčení.
Nastavení severu
K zahájení tohoto postupu musí být k dispozici rozsáhlá volná
vodní plocha.
POZNÁMKA: Pokud jste při montáži jednotky CCU postupovali
podle návodu, tento postup nemusí být nutný (Co je třeba vzít
v úvahu ohledně upevnění a připojení jednotky CCU).
K tomuto postupu dojde, pokud je autopilot připojen
k volitelnému zařízení GPS (Připojení volitelných zařízení NMEA
2000 k systému autopilota) a zařízení získalo údaje o poloze
GPS. Během tohoto postupu autopilot používá údaje GPS
o směru jízdy ke kalibraci severu v systému autopilota.
Pokud nemáte připojeno zařízení GPS, zobrazí se místo toho
výzva k provedení detailního nastavení směru jízdy (Provedení
detailního nastavení směru jízdy).
1 Plujte lodí cestovní rychlostí po přímé trase.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, vyberte
možnost Zahájit.
• Jestliže provádíte tento postup mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
pohybu možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu > Nastavit
sever > Zahájit.
3 Plujte nadále lodí cestovní rychlostí po přímé trase
a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4 Vyberte možnost:
• Pokud kalibrace proběhne úspěšně, vyberte možnost
Hotovo.
• Jestliže kalibrace neproběhne úspěšně, opakujte kroky 1
až 3.
Provedení detailního nastavení směru jízdy
K tomuto postupu dojde pouze v případě, že k autopilotu
nemáte připojeno volitelné zařízení GPS (Připojení volitelných
zařízení NMEA 2000 k systému autopilota). Pokud je autopilot
připojen k zařízení GPS, které získalo údaje o poloze GPS,
zobrazí se místo toho výzva k nastavení severu (Nastavení
severu).
1 Pomocí ručního kompasu určete sever.
2 Vyberte možnost:
• Pokud tento postup provádíte jako součást funkce
Průvodce pro zkušební nastavení na moři, upravujte
detailní nastavení směru jízdy až do sladění se severem
na magnetickém kompasu.
• Jestliže provádíte tuto kalibraci mimo funkci Průvodce pro
zkušební nastavení na moři, vyberte na obrazovce směru
jízdy možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Nastavení kompasu > Det.
nast. směru jízdy a upravujte detailní nastavení směru
jízdy až do sladění se severem na magnetickém
kompasu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
11
Zkouška a úprava konfigurace
POZNÁMKA
Otestujte autopilota při nízké rychlosti. Po otestování autopilota
a jeho seřízení při nízké rychlosti ho otestujte při vyšší rychlosti,
aby se nasimulovaly normální provozní podmínky.
1 Plujte lodí v jednom směru se zapnutým autopilotem
(udržováním směru pohybu).
Loď může mít nepatrné výkyvy, ale tyto výkyvy by neměly být
výrazné.
2 Zatočte lodí v jednom směru pomocí autopilota a sledujte
reakci.
Loď by měla zatočit plynule, ani příliš rychle ani příliš pomalu.
Při zatáčení pomocí autopilota by se loď měla přiblížit
k požadovanému směru pohybu a vyrovnat se podle něj
s minimálním přetočením a minimálními výkyvy.
3 Vyberte možnost:
• Pokud loď zatočí příliš rychle nebo příliš zdlouhavě,
upravte nastavení omezovače zrychlení autopilota
(Úprava nastavení omezovače zrychlení).
• Pokud má udržování směru pohybu značné výkyvy nebo
loď při zatáčení neprovádí korekci, upravte zisk autopilota
(Úprava nastavení zisku autopilota).
• Pokud loď zatáčí plynule, udržování směru pohybu má
pouze nepatrné nebo nemá žádné výkyvy a loď správně
upravuje směr pohybu, konfigurace je správná a nejsou
nutné žádné další úpravy.
Úprava nastavení omezovače zrychlení
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Omezovač
zrychlení.
3 Vyberte možnost:
• Pokud autopilot zatáčí příliš rychle, nastavte vyšší
hodnotu.
• Jestliže autopilot zatáčí příliš pomalu, nastavte nižší
hodnotu.
Při manuální úpravě nastavení omezovače zrychlení
provádějte relativně malé úpravy. Před provedením dalších
úprav vyzkoušejte změnu.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota.
5 Opakujte kroky 3 až 4, dokud nebude výkon autopilota
uspokojivý.
Úprava nastavení zisku autopilota
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Vyberte možnosti Menu > Nastavení > Nastavení
autopilota prodejcem > Ladění autopilota > Zisk
kormidla.
3 Vyberte možnost podle typu lodě:
• Pokud máte plachetnici, motorovou loď s výtlakovým
trupem nebo motorovou loď se zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Žádné, vyberte možnost
Kontrola úrovně zes. a upravte přísnost, s níž kormidlo
dodržuje stanovený směr jízdy a zatáčí.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte plachetnici, motorovou loď s výtlakovým
trupem nebo motorovou loď se zdrojem rychlosti
nastaveným na možnost Žádné, vyberte možnost
Počítadlo zisku a upravte přísnost, s níž kormidlo
koriguje nadměrné zatočení.
12
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčk–NMEA 2000
nebo vlastní nebo GPS, vyberte možnost Nízká rychlost
nebo Vysoká rychlost a upravte přísnost, s níž kormidlo
dodržuje stanovený směr jízdy a zatáčí při nízké rychlosti
nebo vysoké rychlosti.
Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, autopilot
může být nadměrně aktivní a může se neustále pokoušet
upravovat směr jízdy při nejnepatrnější odchylce.
Nadměrná aktivita autopilota může vést k rychlejšímu
vybíjení baterie, než je obvyklé.
• Pokud máte motorovou loď s klouzavým trupem a zdrojem
rychlosti nastaveným na možnost Otáčk–NMEA 2000
nebo vlastní nebo GPS, vyberte možnost Počítadlo
nízké rychl nebo Počítadlo vysoké rychl. a upravte
přísnost, s níž kormidlo koriguje nadměrné zatočení.
Jestliže nastavíte tuto hodnotu příliš nízkou, autopilot
může znovu nadměrně zatočit, když se pokusí vyrovnat
původní zatočení.
4 Proveďte zkoušku konfigurace autopilota a opakujte kroky 2
a 3, dokud nebude výkon autopilota uspokojivý.
Rozšířená konfigurace
Možnosti rozšířené konfigurace nejsou na ovládání kormidla za
normálních podmínek dostupné. K získání přístupu
k nastavením rozšířené konfigurace autopilota je nutné nejdříve
aktivovat Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
Aktivace konfigurace prodejcem
1 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Systém > Informace o systému.
2 Podržte středové tlačítko po dobu 5 sekund.
Zobrazí se Režim prodejce.
Vyberte
možnosti Zpět > Zpět.
3
Pokud je na obrazovce Nastavení dostupná možnost Nastavení
autopilota prodejcem, postup proběhl úspěšně.
Nastavení rozšířené konfigurace
Spustit proces automatického ladění, kalibrovat kompas a určit
sever pro autopilota můžete bez spuštění průvodců. Jednotlivá
nastavení můžete také určit samostatně bez spuštění
konfiguračních procesů.
Manuální spouštění automatických konfiguračních procesů
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem.
3 Vyberte automatický proces:
• Chcete-li zahájit proces kalibrace kompasu, vyberte
možnost Nastavení kompasu > Kalibrace kompasu
(Kalibrace kompasu).
• Chcete-li zahájit proces určení severu, vyberte možnost
Nastavení kompasu > Nastavit sever (Nastavení
severu).
• Chcete-li zahájit proces automatického ladění autopilota,
vyberte možnost Ladění autopilota > Automatické
ladění (Provedení postupu Automatické ladění).
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Manuální určení jednotlivých konfiguračních nastavení
Konfigurace určitých konfiguračních nastavení může vyžadovat
změnu dalších nastavení. Před změnou jakýchkoli nastavení
zkontrolujte část „Detailní konfigurační nastavení“ (Podrobná
nastavení konfigurace).
1 Aktivujte Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
2 Na obrazovce směru jízdy vyberte možnosti Menu >
Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem.
3 Vyberte kategorii nastavení.
4 Vyberte nastavení, které chcete konfigurovat.
Popisy jednotlivých nastavení jsou dostupné v příloze
(Podrobná nastavení konfigurace).
5 Nakonfigurujte hodnotu nastavení.
Dodatek
Zapojovací schémata zařízení NMEA 0183
Tyto diagramy kabeláže představují příklady různých situací, se
kterými se můžete setkat při připojování zařízení NMEA 0183
K ovládání kormidla.
Co je třeba vzít v úvahu při připojování zařízení NMEA 0183
• Pokyny k instalaci dodané spolu se zařízením kompatibilním
s formátem NMEA 0183 by měly obsahovat informace nutné
k identifikaci přenosových vodičů (Tx) a přijímacích vodičů
(Rx) A (+) a B (-).
• Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma přenosovými a
dvěma přijímacími vodiči není třeba připojovat sběrnici NMEA
2000 a zařízení NMEA 0183 ke společnému uzemnění.
• Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze jedním
přenosovým vodičem (Tx) nebo jedním přijímacím vodičem
(Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183
připojeny ke společnému uzemnění.
Dvousměrná komunikace NMEA 0183
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkce vodiče zařízení
kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx
Bílý – nepřipojený
Neuvedeno
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přijímací linkou (Rx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
Pouze jeden přenosový vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přenosový vodič (Tx), musí být z ovládání kormidla
připojen ke hnědému kabelu (Rx/A) a zelený kabel (Rx/B)
z ovládání kormidla musí být připojen k uzemnění NMEA 0183.
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
NMEA Funkce vodiče zařízení
kompatibilního se standardem
0183
Neuvedeno
Napájení
Neuvedeno
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Zelený – Rx/B (-)
Tx/B (-)
POZNÁMKA: Při připojování zařízení NMEA 0183 dvěma
přenosovými vodiči a dvěma přijímacími vodiči není třeba
připojovat sběrnici NMEA 2000 a zařízení NMEA 0183 ke
společnému uzemnění.
Pouze jeden přijímací vodič
Pokud má vaše zařízení vyhovující standardu NMEA 0183
pouze jeden přijímací vodič (Rx), musí být z ovládání kormidla
připojen k modrému kabelu (Tx/A) a bílý kabel (Tx/B) z ovládání
kormidla musí zůstat nepřipojen.
À
Á
Â
Ã
Síť NMEA 2000 (poskytuje napájení pro ovládání kormidla)
Zdroj napájení 12 V stejnosměrné
Ovládání kormidla
NMEA Zařízení kompatibilní se standardem 0183
Kabel Barva kabelu ovládání
kormidla – Funkce
Ê
Ë
Ì
Í
Î
NMEA Funkce vodiče
zařízení kompatibilního se
standardem 0183
Neuvedeno
Napájení
Zelený – Rx/B (-) (připojit
k uzemnění NMEA 0183)
NMEA Uzemnění 0183
Modrý – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Bílý – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Hnědý – Rx/A (+)
Tx/A (+)
POZNÁMKA: Pokud se zařízení NMEA 0183 připojuje pouze
jednou přenosovou linkou (Tx), musí být sběrnice NMEA 2000 a
zařízení NMEA 0183 připojeny ke společnému uzemnění.
13
Technické údaje
Informace PGN NMEA 2000
SmartPump
Jednotka CCU
Technické údaje
Rozměry
Typ
PGN
Rozměry (V × Š × H)
197 x 190 x 244 mm (7,75 x 7,48 x 9,61 palec)
059392 Potvrzení ISO
Hmotnost
7,5 kg (16,5 libry)
Odesílání a
příjem
Rozsah teplot
Od -15° do 55 °C (od 5° do 131 °F )
059904 Žádost ISO
Materiál
• Elektronická řídicí jednotka (ECU): Plně
utěsněná slitina hliníku
• Držák: uhlíková ocel
• Potrubí: slitina hliníku
• Motor: slitina hliníku
060928 Vyžádání adresy ISO
Délka napájecího
kabelu
2,7 m (9 stop)
126996 Informace o produktu
Vstupní napětí
Od 11,5 do 30 V střídavý
Pojistka
40 A, lopatkový typ
Spotřeba energie
• Pohotovostní režim: Méně než 1 A
• Při zapnutí: Od 5 do 10 A
• Špička: 34 A
Popis
126208 NMEA: Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
127257 Odesílání/příjem dat o nadmořské výšce
127251 Odesílání/příjem rychlosti otáčení
Pouze odesílání 127250 Směr plavidla
Pouze příjem
127258 Magnetická variace
127488 Parametry motoru: Rychlá aktualizace
128259 Rychlost vodního proudu
Jednotka CCU
129025 Pozice: Rychlá aktualizace
Technické údaje
Rozměry
129026 COG a SOG: Rychlá aktualizace
Rozměry (D × Š × V)
170 × 90 × 50 mm (6,7 × 3,5 × 2 palce)
129283 Chyba křížení trasy
Hmotnost
200 g (7 uncí)
129284 Navigační data
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
130306 Údaje o větru
Materiál
Plně utěsněno, plast odolný proti
nárazům
Ovládání kormidla
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
Typ
PGN
Délka kabelu jednotky CCU
5 m (16 stop)
059392 Potvrzení ISO
Vstupní napětí NMEA 2000
od 9 do 16 V stejnosměrné
Odesílání a
příjem
LEN NMEA 2000
4 (200 mA)
Popis
059904 Žádost ISO
060928 Vyžádání adresy ISO
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
126208 NMEA – Funkce skupiny příkazu/žádosti/
potvrzení
126464 Odesílání/příjem funkce skupiny seznamu
PGN
Ovládání kormidla
Technické údaje
Rozměry
Rozměry bez sluneční clony
(V × Š × H)
110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 palců)
Rozměry se sluneční clonou
(V × Š × H)
115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 palců)
Hmotnost bez sluneční clony
247 g (8,71 unce)
Hmotnost se sluneční clonou
283 g (9,98 unce)
Rozsah teplot
Od -15° do 70 °C (od 5° do 158 °F)
Bezpečná vzdálenost od
kompasu
209 mm (8,25 palce)
Materiál
Pouzdro: plně utěsněný polykarbonát
Objektiv: sklo s úpravou proti oslnění
127250 Směr plavidla
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7*
128259 Rychlost vodního proudu
Příkon
Maximálně 2,5 W
129025 Pozice – Rychlá aktualizace
Maximální napětí jednotky
32 V stejnosměrné
129029 Data pozice GNSS
Vstupní napětí NMEA 2000
9 až 16 V stejnosměrné
129283 Chyba křížení trasy
NMEA 2000 (LEN)
6 (300 mA při 9 V stejnosměrné)
129284 Navigační data
126996 Informace o produktu
Pouze odesílání 128259 Rychlost vodního proudu
129025 Pozice – Rychlá aktualizace
129026 COG a SOG – Rychlá aktualizace
129283 Chyba křížení trasy
129284 Navigační data
129540 Satelity GNSS v dohledu
130306 Údaje o větru
Pouze příjem
127245 Data o kormidlu
127488 Parametry motoru – Rychlá aktualizace
*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu
až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách
www.garmin.com/waterrating.
129285 Navigace – Informace o trase /trasovém
bodu
Alarm
130576 Stav malého plavidla
130306 Údaje o větru
Technické údaje
Rozměry
NMEA Informace 0183
Rozměry (D×průměr)
29/
Hmotnost
2,4 unce (68 g)
Je-li autopilot připojen k volitelnému zařízení kompatibilnímu
s formátem NMEA 0183, může přijímat tyto věty NMEA 0183.
Rozsah teplot
Od 5 do 140 °F (od -15 do 60 °C)
Typ
Věta
Délka kabelu
10 stop (3,0 m)
Přenos
hdg
Přijmout
wpl
14
32
× 1 palec (23 × 25 mm)
Typ
Věta
Podrobná nastavení konfigurace
gga
Přestože se veškerá konfigurace obvykle provádí automaticky
prostřednictvím průvodců, je možné ručně upravit jakékoli
nastavení a doladit autopilota.
Pokročilá nastavení konfigurace jsou dostupná pouze při použití
možnosti Režim prodejce (Aktivace konfigurace prodejcem).
Během normálního provozu autopilota jsou k dispozici specifická
uživatelská nastavení. Další informace naleznete v části
o konfiguraci komunikace v návodu k obsluze dodaném
s autopilotem.
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci autopilota se některá
nastavení nemusí zobrazit.
POZNÁMKA: Na motorovém člunu je při každé změně
nastavení položky Zdroj rychlosti nutno zkontrolovat nastavení
položek Ověřit tachometr, Omez. nejn. ot./min, Omez. nejv. ot./
min, Nadn., ot. m., Rychlost plavby, nebo Maximální rychlost
tam, kde je to třeba, a teprve poté provést postup automatického
ladění (Provedení postupu Automatické ladění).
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Chybová a varovná hlášení
Chybové hlášení
Příčina
Napětí jednotky
ECU je nízké
Přívodní napětí
• Na 5 sekund zazní
čerpadla kleslo pod
alarm
10 V DC na dobu delší • Pokračuje normální
než 6 sekund.
činnost
Akce autopilota
Autopilot nedostává
navigační data.
Autopilot nastaven
na režim Udržování
směru pohybu.
Autopilot již nedostává • Na 5 sekund zazní
platná navigační data,
alarm
zatímco provádí
• Autopilot přechází
manévr Zahájení
k udržování směru
trasy.
pohybu
Toto hlášení se
zobrazí rovněž
v případě, že se
navigace na
chartplotteru zastaví
předtím, než je
vypojen autopilot.
Spojení
s autopilotem
ztraceno
Ovládání kormidla
ztratilo spojení
s jednotkou CCU.
Neuvedeno
Ztráta dat o větru
Autopilot již nedostává • Na 5 sekund zazní
(pouze plachetnice) platná data o větru.
alarm
• Autopilot přechází
k udržování směru
pohybu
Nízké GHC™
přívodní napětí
Úroveň přívodního
napětí klesla pod
hodnotu zadanou
v menu alarmu
nízkého napětí.
Neuvedeno
Chyba: Vysoké
napětí jednotky
ECU
Přívodní napětí
čerpadla stouplo nad
33,5 V DC.
• Na 5 sekund zazní
alarm
• Jednotka ECU se
vypne
Chyba: Napětí
Napětí jednotky ECU
jednotky ECU náhle rychle kleslo pod
pokleslo
7,0 V DC.
• Na 5 sekund zazní
alarm
• Chyba se vymaže,
jakmile napětí jednotky
ECU stoupne nad
7,3 V DC.
Chyba: Vysoká
teplota jednotky
ECU
Teplota jednotky ECU • Na 5 sekund zazní
stoupla nad 100 °C
alarm
(212 °F).
• Jednotka ECU se
vypne
Chyba: Ztráta
komunikace mezi
jednotkami ECU
a CCU (při
zapojeném
autopilotovi)
Komunikace mezi
jednotkou CCU a
čerpadlem přesáhla
časový limit.
• Ovládání kormidla
vydá zvukový signál a
autopilot přejde do
pohotovostního
režimu.
Nastavení ladění autopilota
Chcete-li otevřít obecná nastavení ladění autopilota, vyberte
položku Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem.
Omezovač zrychlení: Umožňuje omezit rychlost otočení
prováděných autopilotem. Rychlost otáčení lze omezit
zvýšením procentuální hodnoty. Chcete-li povolit rychlejší
otáčení, je třeba procentuální hodnotu snížit.
Nastavení zdroje rychlosti
POZNÁMKA: Nastavení zdroje rychlosti je k dispozici pouze pro
motorové čluny.
Chcete-li otevřít nastavení zdroje rychlosti, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení zdroje rychlosti.
Zdroj rychlosti: Umožňuje vybrat zdroj rychlosti.
Ověřit tachometr: Umožňuje porovnat nastavení otáček za
minutu na ovládání kormidla s tachometry na palubní desce
lodi.
Nadn., ot. m.: Umožňuje upravit odečet otáček za minutu na
ovládání kormidla v okamžiku, kdy loď přechází z výtlakové
na klouzavou rychlost. Pokud se hodnota neshoduje
s hodnotou na ovládání kormidla, je možné ji upravit.
Rychlost plavby: Umožňuje upravit klouzavou rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejn. ot./min: Umožňuje upravit nejnižší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Omez. nejv. ot./min: Umožňuje upravit nejvyšší otáčky lodi za
minutu. Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Maximální rychlost: Umožňuje upravit maximální rychlost lodi.
Pokud se hodnota neshoduje s hodnotou na ovládání
kormidla, je možné ji upravit.
Nastavení zisku kormidla
POZNÁMKA: Pokud tyto hodnoty nastavíte příliš vysoko nebo
příliš nízko, může být autopilot příliš aktivní a stále se pokoušet
upravit směr pohybu již při nejmenší odchylce. Příliš aktivní
autopilot může způsobit nadměrné opotřebení čerpadla a vybít
baterii rychleji než obvykle.
Vyberte možnost Menu > Nastavení > Nastavení autopilota
prodejcem > Zisk kormidla.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro plachetnice,
motorové čluny s výtlakovým trupem a motorové čluny se
zdrojem rychlosti nastaveným na hodnotu Žádné.
Kontrola úrovně zes.: Umožňuje upravit sílu, s níž kormidlo
drží směr pohybu a provádí otočky.
15
Počítadlo zisku: Umožňuje upravit sílu, s níž kormidlo otáčí
přesah. Pokud tuto hodnotu nastavíte příliš nízko, může
autopilot přesáhnout otočku při pokusu o protisměr původní
otočky.
POZNÁMKA: Tato nastavení platí pouze pro motorové čluny
s klouzavým trupem a motorové čluny se zdrojem rychlosti
nastaveným na hodnotu Otáčk–NMEA 2000 nebo vlastní nebo
GPS.
Nízká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro nízké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující nižší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo nízké rychl: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro nízké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující nižší než klouzavou rychlostí.
Vysoká rychlost: Umožňuje nastavit zisk kormidla pro vysoké
rychlosti. Toto nastavení platí pro plavidlo plující vyšší než
klouzavou rychlostí.
Počítadlo vysoké rychl.: Umožňuje nastavit opačnou korekci
zisku kormidla pro vysoké rychlosti. Toto nastavení platí pro
plavidlo plující vyšší než klouzavou rychlostí.
• Přejděte na webovou stránku http://my.garmin.com.
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.
Kontaktování zákaznické podpory společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.8200 nebo (800)
800.1020.
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.8501241.
Nastavení systému řízení
Chcete-li otevřít nastavení systému řízení, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení systému řízení.
Ověřit směr řízení: Umožňuje nastavit směr, kterým se musí
otočit kormidlo, aby se plavidlo otočilo k levoboku a
pravoboku. V případě potřeby můžete směr řízení vyzkoušet
a obrátit.
Nastavení snímače kormidla
POZNÁMKA: Nastavení snímače kormidla jsou použitelná
pouze v případě, že je k systému autopilota připojen snímač
kormidla.
Chcete-li otevřít nastavení snímače kormidla, vyberte položku
Menu > Nastavení > Nastavení autopilota prodejcem >
Nastavení systému řízení > Nastavení snímače kormidla.
Max. úhel k levoboku: Umožňuje zadat úhel, pod nímž
kormidlo točí nejvíce na levobok.
Max. úhel k pravoboku: Umožňuje zadat úhel, pod nímž
kormidlo točí nejvíce na pravobok.
Kalibrace sn kormidla: Zahájí postup, který stanoví maximální
rozsah pohybu kormidla a kalibruje polohu snímače kormidla.
Pokud během kalibrace dojde k chybě, snímač kormidla
pravděpodobně dosáhl svého limitu. Snímač pravděpodobně
není nainstalován správně. Pokud problém přetrvává, můžete
jej obejít přesunutím kormidla do nejzazší polohy, která
nevede k chybovému hlášení.
Kalibr. střed kormidla: Zahájí postup, který stanoví středovou
polohu kormidla. Tuto kalibraci můžete použít, pokud
indikátor polohy kormidla na obrazovce neodpovídá
skutečnému středu kormidla na lodi.
Registrace zařízení
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. GHP™, GHC™, Reactor™ a Shadow Drive™ jsou
ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
NMEA , NMEA 2000 a logo NMEA 2000 jsou ochranné známky asociace National Marine Electronics Association. Uflex a MasterDrive™ jsou ochranné známky skupiny UltraFlex Group. Teflon je ochranná
známka společnosti DuPont™.
®
®
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
®
®
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising