Garmin | GHP™ 10 Marine Autopilot System | User guide | Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Användarhandbok

Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Användarhandbok
GHC 10
Användarhandbok
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och
även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från
Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™, GMI™, Shadow Drive™ och myGarmin™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Introduktion
Introduktion
 Varningar
Du ansvar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt. GHP™
10/10V/12 är ett verktyg som hjälper dig att manövrera båten. Det befriar dig
inte från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering och
lämna aldrig rodret utan översikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.
Lär dig att använda GHP i stilla och riskfria vatten utan några faror.
Var försiktig när du använder GHP nära faror i vattnet, till exempel hamnar,
pålverk och andra båtar.
Autopiloten GHP anpassar kontinuerligt styrningen av din båt så att en fast
kurs hålls. Förutom den grundläggande funktionen att hålla kursen möjliggör
autopiloten GHP manuell styrning samt olika automatiska styrningsfunktioner
och styrmönster.
Autopiloten GHP manövreras med styrenheten GHC™ 10. Med styrenheten
GHC 10 kan du aktivera och styra, ställa in och anpassa autopiloten GHP.
Tips och genvägar
• Tryck på STBY-knappen oavsett vilken skärmbild som visas om du vill
försätta autopiloten i viloläge och återvända till kursskärmen.
• Tryck på för att justera belysning och färgläge.
• Håll ned för att sätta på eller stänga av autopiloten.
Obs! Om mer än en GHC 10-enhet är ansluten för tillkoppling av
autopiloten måste du stänga av alla anslutna GHC 10-enheter för att stänga
av autopiloten.
• Tryck på
eller
för att markera ett alternativ i en meny.
Konventioner för handboken
I den här handboken kallas autopilotsystemet GHP för autopiloten och
GHC 10-styrenheten kallas enheten.
När du uppmanas att välja ett objekt på enheten trycker du på en funktionsknapp
längst ned på skärmen.
Pilsymboler (>) i texten anger att du ska välja alternativen i angiven ordning.
Om till exempel ”Välj Meny > Inställning” visas, tryck på Meny och sedan på
Inställning.
Du installerar autopiloten GHP med styrenheten GHC 10 enligt de medföljande
installationsinstruktionerna.
GHC 10 Användarhandbok
i
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion..............................i
Tips och genvägar........................... i
Konventioner för handboken........... i
Komma igång..........................1
Framsida....................................... 1
Slå på autopiloten.......................... 1
Stänga av autopiloten.................... 1
Ändra skärmen.............................. 1
Ändra färgläget...............................1
Justera belysningen........................1
Slå på nätverksdelning...................1
Om kursskärmen........................... 2
U-svängmönster.............................7
Man överbord-mönster...................7
Avbryta ett styrmönster...................8
GPS-styrmönster........................... 8
Rutt till.............................................9
Varvmönster...................................9
Klöverbladsmönster......................10
Sökmönster..................................10
Avbryta ett GPS-styrmönster........ 11
Använda autopiloten på
segelbåt.................................12
Kurshållning................................. 12
Strömläge.................................... 18
Ändra strömläge...........................18
Anpassa strömläget......................18
Bilaga.....................................19
Konfigurera autopiloten................19
Programlicensavtal . ................... 19
Överensstämmelseförklaring
(DoC)........................................ 19
Fel- och
varningsmeddelanden.............. 20
Index......................................21
Ställa in kurs.................................12
Fast vindvinkel............................. 13
Ändring av fast vindvinkel.............14
Använda autopiloten på
Kryssa och gippa......................... 14
Inställningar för kryssning och
motorbåt..................................3
Tips för motorbåt........................... 3
Dynamiskt menyalternativ..............3
Kurshållning................................... 3
Ställa in kurs.................................. 3
Ställa in kurs med roder..................3
Ställa in kurs med autopiloten........3
Riktningskontroll............................ 4
Välj riktningskontroll........................4
Styrmönster................................... 5
Sicksackmönster............................5
Cirkelmönster.................................6
ii
gippning..................................14
Rutt till......................................... 15
Inställningar..........................16
Systeminställningar.................. 16
Inställningar för
GHC 10-fjärrkontrollen.............. 16
Ansluta GHC 10-fjärrkontrollen.....16
Konfigurera fjärrkontrollen
GHC 10...................................17
GHC 10 Användarinställningar.... 17
GHC 10 Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
Framsida
Slå på autopiloten
Välj
.
Stänga av autopiloten
Håll ned .
Obs! Om mer än en GHC 10-enhet är ansluten för tillkoppling av
autopiloten måste du stänga av alla anslutna GHC 10-enheter för att stänga
av autopiloten.
Ändra skärmen
➊
Objekt
➀
➁
➂
➋
➌
Beskrivning
(STBY) Viloläge
Funktionsknappar
Strömknapp
Ändra färgläget
1. Tryck på från valfri skärm.
2. Tryck på Färgläge.
3. Tryck på Välj för att växla mellan dagljus- och nattljusfärger.
Justera belysningen
1. Tryck på från valfri skärm.
2. Välj Belysning.
3. Tryck på
eller
4. Tryck på Klar.
för att justera bakgrundsbelysningen.
Slå på nätverksdelning
Det går att dela inställningarna för färgläge och bakgrundsbelysning med andra
GHC 10- och GMI™ 10-enheter via nätverket NMEA 2000.
1. Tryck på Nätverksdelning.
2. Tryck på Välj om du vill aktivera nätverksdelning.
GHC 10 Användarhandbok
1
Komma igång
Om kursskärmen
I kursskärmen visas kursen och autopilotens status. Du kan använda
funktionsknapparna för att aktivera autopiloten och ändra kursen manuellt i
kursskärmen.
När du startar autopiloten är den i viloläge och kursskärmbilden visas i GHC 10.
När du trycker på Aktivera för att aktivera autopilotläget kurshållning tar
autopiloten över styrningen av rodret och styr båten med bibehållen kurs. Den
inställda kursen ➊ visas på kompassen högst upp på kursskärmbilden.
➊
➊
➋
➌
➍
Objekt
➊
➋
➌
➍
2
Se sidan 12 för mer information om skärmen för fast vindvinkel för segelbåt.
Beskrivning
Status för autopilot
Faktisk kurs
Rodrets lägesindikator (endast för segelbåt och motorbåt
med givare)
Programknapparnas funktion
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på motorbåt
Använda autopiloten på motorbåt
Tips för motorbåt
Dynamiskt menyalternativ
Det första alternativet i menyn som öppnas när Meny väljs på kursskärmen
ändras baserat på följande villkor:
• Om autopiloten inte styr ett mönster väljer du detta alternativ för att gå till
aktiveringsskärmen för det mönster som användes senast.
• Om autopiloten styr ett mönster väljer du detta alternativ för att gå till
skärmen för mönsterkonfiguration. Om det inte finns några inställningar som
kan konfigureras för mönstret, kan du inte välja detta menyalternativ.
Kurshållning
Du kan aktivera autopilotens kurshållningsfunktion för att hålla den nuvarande
kursen utan att styra rodret.
Ställa in kurs med roder
Du kan styra båten manuellt med rodret när autopiloten är aktiv. Autopiloten styr
inte båten när du håller i rodret och meddelandet ”Du har rodret” blinkar högst
upp på skärmen i gult. Om du håller en fast kurs manuellt under några sekunder
återtar autopiloten styrningen av den nya kursen och meddelandet ”Autopiloten
aktiverad” visas i kursskärmen.
Återuppta ett mönster efter att kursen ändrats med rodret
När autopiloten styr enligt ett mönster, kan du behöva styra båten manuellt med
rodret för att undvika faror i vattnet. När du passerat alla faror, måste du starta
mönstret igen manuellt. Med det dynamiska menyalternativet (sidan 3) kan du
snabbt återgå till mönstret.
Tryck på Meny > [mönstrets namn] för att återgå till det mönster som senast
använts.
Aktivera kurshållning
Ställa in kurs med autopiloten
Det går att styra båten med hjälp av autopiloten. Stegstyrningen ändrar båtens
kurs i steg om 1° när du trycker på funktionsknappen för styrning och i större
steg när du håller knappen intryckt. Roderstyrningen ändrar båtens kurs i steg
om 1° när du trycker på funktionsknappen för styrning och styr båten när du
håller knappen intryckt.
Ställa in kurs
Ändra styrningsläge
I kursskärmbilden väljer du Aktivera.
Autopiloten styr båten för att hålla den nuvarande kursen.
När autopiloten är aktiverad kan du ställa in kursen med rodret (om autopiloten
är utrustad med Shadow Drive™) eller funktionsknapparna på autopiloten.
GHC 10 Användarhandbok
1. På kursskärmen väljer du Meny > Styrningsläge.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Styrningsläge > Roder för att aktivera roderstyrning
• Välj Styrningsläge > Steg för att aktivera stegstyrning.
3
Använda autopiloten på motorbåt
Ställa in stegstyrningens steg
1. På kursskärmen väljer du Meny > Styrningsläge > Steggirsstorlek.
2. Tryck på
eller
för att ställa in steggirsstorleken.
3. Välj Klar.
Styra med funktionsknapparna
När autopiloten är aktiverad kan du ställa in kursen manuellt på kursskärmen.
Obs! Om autopiloten styr enligt ett mönster (sidan 5) avaktiveras mönstret om
du ändrar kursen manuellt.
Välj ett alternativ:
• Om stegstyrning är aktiverad, välj
och
.
• Om roderstyrning är aktiverad, välj
och
.
Autopiloten styr båten och kursskärmen visar den faktiska kursen ➊ och den
inställda kursen ➋.
➊
4
Riktningskontroll
Om båten är korrekt utrustad, kan du styra båtens färdriktning (framåt eller
bakåt) med hjälp av autopiloten.
Välj riktningskontroll
På kursskärmen väljer du ett alternativ:
• Vid färd framåt i viloläge, välj Riktning för att aktivera färd bakåt.
Autopiloten aktiverar färd bakåt och meddelandet "Bakåt" visas i orange
på kursskärmen.
• Vid färd bakåt i viloläge, välj Riktning för att aktivera färd framåt.
Autopiloten aktiverar färd framåt och meddelandet "Bakåt" försvinner
från kursskärmen.
➋
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på motorbåt
Styrmönster
 Varning
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt. Aktivera bara
mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är fritt från hinder.
Autopiloten kan styra båten enligt förinställda mönster för fiske och dessutom
utföra andra specialmanövrer som U-svängar och räddning av man överbord.
Mönsterstyrning kan startas med GHC 10.
Följa sicksackmönstret
1. Välj Meny > Mönsterstyrning > Sicksack i kursskärmen.
2. Välj Aktivera.
Autopiloten följer sicksackmönstret och kursskärmen visar amplituden och
sicksackmönstrets period ➊.
Mönsterstyrning bygger inte på GPS-data och kan användas utan att en GPSenhet är ansluten till autopiloten.
Sicksackmönster
Med sicksackmönstret styrs båten från babord till styrbord och tillbaka, under
angiven tid och med angiven vinkel, längs den aktuella kursen.
➀
Ställa in sicksackmönster
Det går att ändra amplituden och sicksackmönstrets period. Standardvärdena är
30° och 1,5 minuter.
1. Välj Meny > Mönsterstyrning > Sicksack > Inställning >
Sicksacksamplitud på kursskärmen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in amplituden i steg om 5°.
3. Välj Klar.
4. Välj Inställning > Sicksacksperiod.
5. Tryck
eller
för att ställa in tiden.
6. Välj Klar.
GHC 10 Användarhandbok
Tips: För att återgå till ett mönster efter att du ändrat kursen med rodret eller
funktionsknapparna (sidan 3), tryck på funktionsknappen i mitten två gånger.
5
Använda autopiloten på motorbåt
Cirkelmönster
Med cirkelmönstret styrs båten i en oavbruten cirkel, i angiven riktning och med
angivet tidsintervall.
Autopiloten följer cirkelmönstret och kursskärmen visar tiden för
cirkelmönstret ➀.
Ställa in cirkelmönster
Det går att ställa in tiden som autopiloten behöver för att slutföra en cirkel.
Standardvärdet är inställt på en cirkel som tar 5 minuter.
1. Välj Meny > Mönsterstyrning > Cirklar > Tid på kursskärmen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in tiden.
3. Välj Klar.
➀
Följa cirkelmönstret
1. Välj Meny > Mönsterstyrning > Cirklar på kursskärmen.
2. Tryck på Aktivera.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att påbörja en gir medurs.
• Tryck på
för att påbörja en gir moturs.
Autopiloten styr båten så att cirkelmönstrets mittpunkt hamnar på den plats
där du aktiverar mönstret.
Tips: För att återgå till ett mönster efter att du ändrat kursen med rodret eller
funktionsknapparna (sidan 3), tryck på funktionsknappen i mitten två gånger.
6
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på motorbåt
U-svängmönster
Med U-svängsmönstret girar båten 180° och bibehåller den nya kursen. Det går
inte att göra några inställningar för U-svängmönstret.
Följa U-svängmönstret
1. Välj Meny > Mönsterstyrning > U-sväng i kursskärmen.
2. Tryck på Aktivera.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att påbörja en styrbordsgir.
• Tryck på
för att påbörja en babordsgir.
Autopiloten följer U-svängsmönstret och kursskärmen visar girens
riktning ➀.
➀
Man överbord-mönster
Med man överbord-mönstret girar båten tillbaka så att den färdas längs med
den plats där man överbord-mönstret aktiverades. Det går inte att göra några
inställningar för man överbord-mönstret.
Följa man överbord-mönstret
 VARNING
Man överbord-mönstret är inte kopplat till GPS-data och påverkas av vind,
strömmar och hastighet. Var beredd att sänka farten och ändra kursen för att
undvika att personer i vattnet skadas.
 Varning
Båten måste hålla en hastighet lägre än planingsfart för att mönstret ska kunna
användas.
1. Välj Meny > Mönsterstyrning > Man överbord i kursskärmen.
2. Tryck på Aktivera.
3. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att påbörja en styrbordsgir.
• Tryck på
för att påbörja en babordsgir.
När U-svängen fullbordats fortsätter autopiloten hålla den nya kursen.
Tips: För att återgå till ett mönster efter att du ändrat kursen med rodret eller
funktionsknapparna (sidan 3), tryck på funktionsknappen i mitten två gånger.
GHC 10 Användarhandbok
7
Använda autopiloten på motorbåt
Autopiloten följer man överbord-mönstret och kursskärmen visar girens
riktning ➀.
➀
GPS-styrmönster
 Varning
Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt. Aktivera bara ett GPSmönster om du är säker på att vattnet är fritt från hinder.
Autopiloten kan styra båten längs en rutt som definieras i en GPS-enhet eller
enligt förinställda mönster som bygger på en GPS-position (waypoint). För
att kunna använda GPS-styrning måste det finnas en kompatibel GPS-enhet
ansluten till autopiloten via NMEA 2000 eller NMEA 0183. Mer information om
hur du ansluter en kompatibel GPS-enhet finns i installationsinstruktionerna för
autopiloten.
GPS-styrmönstren utgår från en GPS-waypoint som du navigerar aktivt till med
hjälp av en GPS-enhet. Denna waypoint kallas ”aktiv waypoint”.
Tips: För att återgå till ett mönster efter att du ändrat kursen med rodret eller
funktionsknapparna (sidan 3), tryck på funktionsknappen i mitten två gånger.
Avbryta ett styrmönster
Utför någon av följande åtgärder när ett styrmönster är aktiverat:
• Styr båten för hand med rodret (om autopiloten är utrustad med Shadow
Drive).
• Använd funktionsknapparna för att justera kursen manuellt.
• Tryck på STBY.
8
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på motorbåt
Rutt till
Autopiloten styr båten enligt en rutt som angetts i plottern. GHC 10 måste vara
ansluten till en plotter som är kompatibel med NMEA 2000 eller NMEA 0183
för kunna använda "rutt till".
Varvmönster
Med varvmönstret styrs båten i en oavbruten cirkel runt den aktiva waypointen
(sidan 8). Cirkelns storlek bestäms av avståndet från den aktiva waypointen när
du aktiverar varvmönstret. Det finns inga inställningar.
Följa "rutt till"-mönstret
Följa varvmönstret
Innan "rutt till" kan användas måste du ange en rutt i plottern. Se
användarhandboken som följer med plottern för information om hur en rutt
anges.
Välj Meny > GPS-styrning > Rutt till på kursskärmen.
Autopiloten styr båten enligt rutten som angetts i plottern och kursskärmen
visar avståndet till nästa gir ➀ samt hur mycket kursen avviker ➋.
1. Välj Meny > GPS-styrning > Varv > Aktivera på kursskärmen.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att påbörja en gir medurs.
• Tryck på
för att påbörja en gir moturs.
Autopiloten styr båten i en oavbruten cirkel runt den aktiva waypointen och
kursskärmen visar varvets riktning ➊.
➊
➋
GHC 10 Användarhandbok
➊
9
Använda autopiloten på motorbåt
Klöverbladsmönster
Med klöverbladsmönstret styrs båten så att den gång på gång passerar förbi en
aktiv waypoint. När du aktiverar klöverbladsmönstret styr autopiloten båten till
den aktiva waypointen för att därefter påbörja klöverbladsmönstret.
Autopiloten styr båten i ett oavbrutet klöverbladsmönster genom den
aktiva waypointen och kursskärmen visar klöverbladsgirens riktning och
avstånd ➀.
Inställning av klöverbladsmönster
Det går att ställa in avståndet från waypointen där autopiloten girar båten för
att köra tillbaka genom waypointen. Standardinställningen girar båten vid ett
avstånd på 300 m (1000 ft.) från den aktiva waypointen.
1. Välj Meny > GPS-styrning > Klöverblad > Längd på kursskärmen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in längden.
3. Välj Klar.
➊
Följ klöverbladsmönstret
1. Välj Meny > GPS-styrning > Klöverblad > Aktivera på kursskärmen.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att påbörja en styrbordsgir.
• Tryck på
för att påbörja en babordsgir.
Sökmönster
Sökmönstret styr båten i allt större cirklar ut från den aktiva waypointen och
formar ett spiralmönster. När du aktiverar sökmönstret styr autopiloten båten till
den aktiva waypointen och styr sedan enligt mönstret.
Ställa in sökmönster
Det går att ställa in avståndet mellan varje cirkel i spiralen. Standardavståndet
mellan cirklarna är 20 m (50 ft.).
1. Välj Meny > GPS-styrning > Sökning > Mellanrum på kursskärmen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in mellanrummet.
3. Välj Klar.
10
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på motorbåt
Följa sökmönstret
1. Välj Meny > GPS-styrning > Sökning > Aktivera på kursskärmen.
2. Välj ett alternativ:
• Tryck på
för att påbörja en styrbordsgir.
• Tryck på
för att påbörja en babordsgir.
Autopiloten följer sökmönstret runt den aktiva waypointen och kursskärmen
visar mellanrummet mellan cirklarna i sökmönstret ➀.
Avbryta ett GPS-styrmönster
Utför någon av följande åtgärder när ett GPS-styrmönster är aktiverat:
• Styr båten för hand med rodret (om autopiloten är utrustad med Shadow
Drive).
• Använd funktionsknapparna för att justera kursen manuellt.
• Tryck på STBY.
➊
GHC 10 Användarhandbok
11
Använda autopiloten på segelbåt
Använda autopiloten på segelbåt
 Varning
När autopiloten är aktiverad styr den enbart rodret. Du och din besättning är
fortsatt ansvariga för seglen när autopiloten är aktiverad.
Autopiloten kan förutom att hålla kursen även bibehålla en fast vindvinkel.
Autopiloten kan även användas för att styra rodret under kryssning och gippning.
Kurshållning
Du kan aktivera autopilotens kurshållningsfunktion för att hålla den nuvarande
kursen utan att styra rodret (sidan 2).
Ställa in kursen med autopiloten
Det går att ändra kurs med stegstyrningen på autopiloten.
Obs! Om autopiloten styr enligt en rutt (sidan 15) avaktiveras rutten om du
ändrar kursen manuellt.
Välj ett alternativ:
• Tryck
eller
för att styra båten i steg om 1°.
• Håll ned
eller
för att styra båten i större steg.
Stegstorleken visas på funktionsknappen.
Autopiloten styr båten och kursskärmen visar den faktiska kursen ➊ och den
inställda kursen ➋.
Aktivera kurshållning
➊
På kursskärmbilden väljer du Aktivera.
Autopiloten styr båten för att hålla den nuvarande kursen.
➋
Ställa in kurs
Kursen kan ändras med funktionsknapparna på autopiloten när autopiloten är
aktiverad. Autopiloten måste ställas in i viloläget för att kunna ändra kursen med
rodret.
Ställa in stegstyrningens steg
1. På kursskärmen väljer du Meny > Steggirsstorlek.
2. Tryck på
eller
för att ställa in steggirsstorleken.
3. Välj Klar.
12
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på segelbåt
Fast vindvinkel
Det går att ställa in autopiloten för att bibehålla en särskild bäring i förhållande
till den aktuella vindvinkeln. Enheten måste vara ansluten till en vindsensor som
är kompatibel med NMEA 2000 eller NMEA 0183 för att en vindvinkel eller en
vindbaserad kryssning/gippning ska kunna utföras.
Skärm för fast vindvinkel
I kursskärmen visas autopilotens status. När autopiloten inte är aktiverad, välj
Fast vindvinkel för att aktivera fast vindvinkel.
Autopiloten styr kursskärmens förändringar för att inkludera ny information
kopplad till vindvinkeln.
➊
➋
➌
➍
➎
Bäring i förhållande till vindvinkeln
Vindmätare: aktuell vindvinkel
Aktivera Fast vindvinkel från Kurshållning
Med kurshållningen aktiverad väljer du Meny > Fast vindvinkel.
Autopiloten styr båten för att bibehålla samma kurs i förhållande till vindens
riktning och kursskärmen visar vindmätaren.
Använda fast vindvinkel som stöd för att hissa och hala segel
1. Aktivera fast vindvinkel.
2. Använd funktionsknapparna för att ändra riktning för fast vindvinkel till 0°
Autopiloten styr båten direkt mot vinden, vilket är idealiskt för att hissa och
hala segel.
➍
➎
➊
➋
➌
Status för autopilot
Kompass som visar aktuell kurs
Typ av vind: faktisk eller skenbar
GHC 10 Användarhandbok
13
Använda autopiloten på segelbåt
Ändring av fast vindvinkel
Den fasta vindvinkeln kan ändras med funktionsknapparna på autopiloten när
fast vindvinkel är aktiverad.
Kryssa och gippa
Ändra fast vindvinkel med autopiloten
Inställningar för kryssning och gippning
Inställningarna som styr hur autopiloten utför kryssning eller gippning ställs in
under installationen. Men om autopiloten inte utför kryssning eller gippning på
ett säkert och tillfredsställande sätt kan du ändra på följande inställningar:
Det går att ändra den fasta vindvinkeln med stegstyrningen på autopiloten.
eller
för att ändra den fasta vindvinkeln i steg
Tryck
om 1°.
Håll ned
eller
för att ändra den fasta vindvinkeln i större
steg. Stegstorleken visas på funktionsknappen och motsvarar stegstyrningens
steg (sidan 12).
Kursindikatorn i vindskärmen visar den faktiska kursen ➊ och den inställda
kursen ➋ samtidigt som autopiloten styr båten.
Det går att ställa in så att autopiloten utför en kryssning eller gippning när
kurshållning eller fast vindvinkel är aktiverad.
•
•
•
•
•
Kurshållningens kryssningsvinkel (sidan 17)
Kryssnings-/gippningsfördröjning (sidan 17)
Gippningsbegränsare (sidan 17)
Typ av fast vindvinkel (sidan 18)
Vindbegränsare (sidan 18)
Kryssning och gippning från kurshållningen
Innan du börjar kryssa eller gippa från kurshållningen måste kurshållningens
kryssningsvinkel ställas in (sidan 17).
➊
14
➋
1. Aktivera kurshållningen (sidan 3).
2. Välj Meny > Kryssa/gippa.
3. Tryck på
eller
för att välja riktning.
Autopiloten styr båten genom en kryssning eller gippning och kursskärmen
visar meddelandet "Kryssning" tills manövern avslutats.
GHC 10 Användarhandbok
Använda autopiloten på segelbåt
Kryssning och gippning från den fasta vindvinkeln
1. Aktivera den fasta vindvinkeln (sidan 13).
2. Välj Meny > Kryssa/gippa.
3. Tryck på Kryssa eller gippa.
Autopiloten styr båten genom en kryssning eller gippning och skärmen för
fast vindvinkel visar kompassen och vindmätarna med gula markeringar för
kryssningens/gippningens riktning och framsteg.
Rutt till
 Varning
Garmin rekommenderar att "rutt till" endast används på motorbåtar. Om "rutt
till" används vid segling kan en oväntad gippning uppkomma och riskera att
skada segelbåten. Obevakade segel och riggar kan skadas eller orsaka skada på
besättning eller passagerare vid en oväntad gippmanöver.
Autopiloten styr båten enligt en rutt som angetts i plottern. GHC 10 måste vara
ansluten till en plotter som är kompatibel med NMEA 2000 eller NMEA 0183
för kunna använda "rutt till".
Använda rutt till
Innan "rutt till" kan användas måste du ange en rutt i plottern. Se
användarhandboken som följer med plottern för information om hur en rutt
anges.
Tips: Det går att påbörja kryssningen eller gippningen direkt från skärmen för
kurshållning eller fast vindvinkel.
Välj ett alternativ:
• Håll ned funktionsknapparna till vänster och i mitten i en sekund för att
påbörja en kryssning eller gippning om babord.
• Håll ned funktionsknapparna till höger och i mitten i en sekund för att
påbörja en kryssning eller gippning om styrbord.
GHC 10 Användarhandbok
På kursskärmen väljer du Meny > Rutt till.
Autopiloten styr båten enligt rutten som angetts i plottern och kursskärmen
visar avståndet till nästa gir ➀ samt hur mycket kursen avviker ➋.
➊
➋
15
Inställningar
Inställningar
Det går att anpassa systemet, fjärrkontrollen och användarinställningarna.
Systeminställningar
På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System.
• Enheter – anger måttenheter för visning av olika värden i GHC 10.
◦◦ Systemenheter – enheter som används för alla mätningar som visas
i GHC 10. Det går att välja Brittiska (mi., ft.), Metriska (km, m),
Nautiska (nm, ft.) och Metrisk-nautiska (nm, m).
◦◦ Roderförskjutning – enhet som används för den hydrauliska
styrpumpens förskjutningsvolym, visas normalt på rodret. Det går att
välja Kubiktum (in³ ) och Kubikcentimeter (cc).
• Kurs – ställ in den referens som används vid beräkning av kursinformation.
◦◦ Magnetisk – beräknar kursen baserat på den magnetiska nordpolen.
◦◦ Verklig – beräknar kursen baserat på den geografiska nordpolen.
• Variation – ställer in missvisningen från den geografiska nordpolen.
Variation kan bara användas när kursen är inställd på Verklig.
◦◦ Auto – bestämmer automatiskt den ideala variationsinställningen.
◦◦ Användare – användaren anger variationsinställningen.
• Summer – ställer in om enheten avger ljud när en knapp trycks ned eller när
ett larm ljuder.
◦◦ Endast larm – piper bara när ett larm ljuder.
◦◦ På (knappar & larm) – piper när en knapp trycks ned och när ett larm
ljuder.
16
• Autostart – enheten slås på automatiskt när NMEA 2000-nätverket slås på.
• Enhetsspänning – enheten visar en varning och avger ett larm när batteriet
når ett viss spänning. Om du väljer På måste du ange vid vilken spänning
som larmet ljuder och varningen visas.
• Språk – välj visningsspråk.
• Driftläge – ställ in enheten på normal drift eller demoläge.
• Systeminformation – visar ID-nummer för enheten och
programvaruinformation för GHC och GHP.
• Fabriksinställningar – tryck Återställ för att återställa enheten till
fabriksinställningarna.
Inställningar för GHC 10-fjärrkontrollen
Ansluta GHC 10-fjärrkontrollen
Innan GHC 10-fjärrkontrollen används måste den anslutas till GHC 10 och
inställningarna konfigureras.
Du kan ansluta en GHC 10-fjärrkontroll (tillbehör) till en GHC 10.
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > Fjärrkontroll.
2. Tryck på Sök fjärrkontroll och håll sedan den vänstra och högra
dubbelpilknappen nedtryckt på fjärrkontrollen. Autopiloten söker efter och
parar ihop sig med GHC 10-fjärrkontrollen.
GHC 10 Användarhandbok
Inställningar
Konfigurera fjärrkontrollen GHC 10
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > Fjärrkontroll.
2. Välj ett alternativ:
• Knapp 1 åtgärd – ställer in funktionen som utförs av den första knappen
på fjärrkontrollen.
• Knapp 2 åtgärd – ställer in funktionen som utförs av den andra knappen
på fjärrkontrollen.
• Knapp 3 åtgärd – ställer in funktionen som utförs av den tredje knappen
på fjärrkontrollen.
• Koppla bort fjärrkontroll – koppla bort fjärrkontrollen från enheten.
GHC 10 Användarinställningar
 Varning
Om du avaktiverar Shadow Drive i autopilotsystemet GHP 10 måste du försätta
autopiloten i viloläge (STBY) för att kunna styra rodret manuellt. Var försiktig
när du avaktiverar Shadow Drive.
Om du avaktiverar Shadow Drive på ett GHP 10V autopilotsystem, kopplas
autopiloten ur helt om kursen ändras.
Trots att autopiloten konfigureras för din båt vid installationen kan du ändå
behöva göra mindre justeringar beroende på förhållandena där båten används.
Välj Meny > Inställning > Användarkonfiguration av autopilot.
• Shadow Drive™ – gör det möjligt för enheten att automatiskt växla till
vänteläge när rodret styrs manuellt. Kurshållningen aktiveras därefter igen
när du håller en stadig kurs i några sekunder.
OBS! Shadow Drive är endast tillgängligt på hydrauliska styrsystem.
GHC 10 Användarhandbok
• Shadow Drive-känslighet – Shadow Drive aktiveras när ett visst tryck läggs
på rodret. Ändra inställningen om Shadow Drive aktiveras felaktigt eller inte
aktiveras korrekt. Om autopiloten avaktiveras trots att rodret inte rubbas kan
en sänkning av känsligheten hjälpa till att förhindra oönskad avaktivering.
Om Shadow Drive inte avaktiverar autopiloten korrekt när du tar rodret kan
det hjälpa att öka känsligheten.
Obs! Den här inställningen gäller inte autopilotsystemet GHP 10V.
• Sjöstatusfiltrering – ändra sjöstatusfiltreringen för att ställa in
roderkänsligheten. Ställ in sjöstatusfiltreringen på 0 % vid normal drift.
Öka sjöstatusfiltreringen i krabb sjö vid låga hastigheter för att minska
roderaktiviteten och minska slitaget på autopilotsystemet.
• Riktningskontroll – aktivera enheten för att ställa färdriktningen framåt
eller bakåt från kursskärmen när autopiloten är i viloläge. Se sidan 4 för
information om hur riktningskontrollen används.
• Kurshållningens kryssningsvinkel – (endast segelbåtar) ställ in den fasta
vinkel där autopiloten utför en kryss- eller gippmanöver med aktiverad
kurshållning. Välj en vinkel från 1° till 180°.
• Kryssnings-/gippningsfördröjning – (endast segelbåtar) autopiloten
aktiverar en fördröjning av kryssnings-/gippningsstyrningen efter att
manövern initierats med fjärrkontrollen eller enheten. Fördröjningen räknar
ned på kursskärmen och avger ett larm när autopiloten börjar kryssa eller
gippa. Välj en fördröjning från 0 till 15 sekunder.
• Gippningsbegränsare – (endast segelbåtar) hindrar autopiloten från att
utföra en gippning. Gippbegränsaren hindrar dig inte från att utföra en gipp
för hand med rodret eller stegstyrningen.
17
Inställningar
• Typ av fast vindvinkel – (endast segelbåtar) autopiloten styr mot skenbar
vind eller faktisk vind när den fasta vindvinkeln är aktiverad. För både
faktisk och skenbar vind beräknas vindriktningen med båtens bog som
referens och betecknas med grader babord eller grader styrbord.
OBS! Alternativet att växla mellan fasta vindvinkeltyper är endast
tillgängligt om din båt är utrustad med både en vindsensor och en
vattenfartgivare.
◦◦ Skenbar vindhastighet återspeglar det upplevda luftflödet på en båt.
Skenbar är det enda tillgängliga alternativet för fast vindvinkel om din
bår är utrustad med en vindsensor och saknar vattenfartgivare.
◦◦ Faktiska vinddata återspeglar det upplevda luftflödet med hänvisning till
båtens hastighet. Välj Faktisk eller Skenbar om båten är utrustad med
en vindsensor och en givare för fart genom vatten.
• Vindbegränsare – (endast segelbåtar) under en gippning bromsar
vindbegränsaren girvinkeln när vindriktningen rör sig mot aktern. Om
girvinkeln är för långsam, minska värdet för vindbegränsaren. Om girvinkeln
är för snabb, öka värdet för vindbegränsaren.
Anpassa strömläget
Du kan justera nivån på roderaktiviteten i ekonomiströmläget.
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställningar > Användarkonfiguration
av autopilot > Energisparande.
2. Välj en procentandel och välj Klar.
En inställning av en högre procentandel minskar roderaktiviteten på
bekostnad av kurshållningen. Ju högre procentandel du ställer in desto mer
kommer därför din kurs att avvika innan autopiloten korrigerar den.
TIPS: Att öka procentandelen för energisparandet i krabb sjö vid låga
hastigheter minskar roderaktiviteten och slitaget på autopilotsystemet.
Strömläge
Du kan aktivera strömläget för att hjälpa till med att minska roderaktiviteten.
Ändra strömläge
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställningar > Användarkonfiguration
av autopilot.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Strömläge > Ekonomi för att aktivera ekonomiströmläget.
• Välj Strömläge > Normal för att återgå till normal användning.
18
GHC 10 Användarhandbok
Bilaga
Bilaga
Konfigurera autopiloten
Meddelande
Ändringar i autopilotens konfiguration påverkar dess beteende. Alla ändringar
bör göras av en auktoriserad installatör. Felaktiga ändringar av autopilotens
konfiguration kan göra den obrukbar.
Autopiloten konfigureras för din båt vid installationen och de grundläggande
inställningarna behöver sällan ändras. Om autopiloten inte fungerar som den ska
kontaktar du den som installerat den.
För avancerade autopilotinställningar, se installationsinstruktionerna som
medföljer autopiloten.
Registrera din produkt
1. Gå till my.garmin.com.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
• Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
• Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar
på Contact Support för information om support från ditt hemland.
GHC 10 Användarhandbok
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA GHP 10/10V/12 OCH GHC 10 ACCEPTERAR DU ATT
FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för användning
av den programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer
och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen
av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att
källkoden för Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera,
ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller på något annat
sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete
som bygger på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som gäller i
USA eller de exportkontrollagar som gäller i något annat tillämpligt land.
Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och
andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Överensstämmelseförklaringen i sin
helhet finns på www.garmin.com/compliance.
GHP 10/12 och GHC 10 är NMEA 2000®-certifierade.
19
Bilaga
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Ingen givare för roderläge identifierad.
Ogiltiga data för roderläge.
Autopiloten får ingen navigeringsinformation.
Autopiloten är i läget kurshållning.
Det finns ingen anslutning till autopiloten.
Inga vinddata.
Låg driftspänning för GHC.
Rodergivaren är inte kalibrerad.
Roder nära gränsvärde. Centrera rodret.
"Rodret nära gränsen" blinkar i namnlisten.
Varning! En gippning har initierats.
Vill du fortsätta?
20
Orsak
Autopilotåtgärd
Autopiloten kan inte identifiera någon roderlägesenhet eller giltig • Larmet ljuder i 5 sekunder
roderposition.
• Drivenheten är avaktiverad
• Autopiloten växlar till viloläge
Autopiloten tappar giltiga data för roderläge.
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Drivenheten är avaktiverad
• Autopiloten växlar till viloläge
Autopiloten får inte längre någon giltig navigeringsinformation när • Larmet ljuder i 5 sekunder
den utför "rutt till".
• Autopiloten växlar till läget kurshållning
Detta meddelande visas även om navigering stoppas på en
plotter innan autopiloten avaktiveras.
Anslutningen mellan GHC och CCU är avbruten.
Ej tillämpligt
Autopiloten får inte längre giltiga vinddata.
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Autopiloten växlar till läget kurshållning
Driftspänningen ligger under det värde som anges i menyn för
Ej tillämpligt
lågspänningslarm.
Drivenhetens rodergivare har inte kalibrerats.
• Larmet ljuder i 5 sekunder
• Drivenheten är avaktiverad
Kalibrera rodret.
• Autopiloten växlar till viloläge
Rodret ligger kvar nära gränsen (roderstopp) i mer än 5
• Akustiskt larm
sekunder.
• Fortsätter i normal drift
Autopiloten har kört rodret nära gränsen (roderstopp). Autopiloten Fortsätter i normal drift
kan inte köra rodret längre i denna riktning.
Autopiloten har upptäckt att användaren har försökt att påbörja
• Akustiskt larm
en gippning.
• GHC10 ställer fråga till användaren. Välj
Gippning för att påbörja gippningen och
välj Avbryt för att avbryta gippningen.
GHC 10 Användarhandbok
Index
Index
Felsökning 20
Filtrera på sjöstatus 17
Meddelanden
Fel/varning 20
A
Ansluta
Extern fjärrkontroll 16
Autopilotstyrning
Avbryta 8
GPS-mönsterstyrning 8
Mönsterstyrning 5
Autostart 16
G
Garmins produktsupport 19
N
Nätverksdelning 1
Nord
Magnetisk/verklig inställning 16
Variation 16
B
Bilaga 19
K
Klöverblad 10
Konfigurera
Extern fjärrkontroll 17
Kryssa/gippa 14
Från den fasta vindvinkeln 15
Från kurshållningen 14
Inställningar 14
Kurshållning
Motorbåt 3
Segelbåt 12. See also Fast
vindvinkel
Kursskärm 2. See also Skärm för fast
vindvinkel
C
Cirklar 6
D
Demoläge 16
E
Ekonomi 18
Extern fjärrkontroll 16
Ansluta 16
Konfigurera 17
F
Fast vindvinkel 13
Aktivera 13
Justera 14
Skärm 13
Felmeddelanden 20
GHC 10 Användarhandbok
I
Inställningar 16
Egen 17
Extern fjärrkontroll 16
System 16
L
Larm 16
M
Man överbord 7
O
Omloppsbana 9
P
Produktsupport 19
R
Riktningskontroll 4
Använda 4
Inställningar 17
Rutt till
Motorbåt 9
Segelbåt 15
Skärm för fast vindvinkel 13
Slå på autopiloten 1
Sök 10
Spänningslarm 16
Stänga av autopiloten 1
Strömläge 18
Support, produkt 19
V
Varningar 16
Varningsmeddelanden 20
Vind
Faktisk 18
Typ av fast vindvinkel 18
Vindbegränsare 18
S
Segel, hissa och hala 13
Shadow Drive-enhet 17
Känslighet 17
Sicksack 5
Skärm
Belysning 1
Färgläge 1
Justera 1
21
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Augusti 2011
Artikelnummer 190-01289-39 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising