Garmin | GHP™ 10 Marine Autopilot System | Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 10
For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere
det maritime autopilotsystemet Garmin® GHP 10 i henhold til følgende
instruksjoner. Det anbefales at autopilotsystemet monteres av fagfolk.
Les alle installeringsinstruksjonene før du begynner med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmins produktsupport.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 10-systemet.
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et
trygt sted.
Skriv ned serienummeret som er tildelt hver enkelt komponent i
GHP 10-systemet, i feltene på side 3, slik at du har det for fremtidig
referanse. Serienumrene finner du på en etikett på hver komponent.
Kontakte Garmin
Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker
GHP 10-systemet.
 Advarsler
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres på en
forsvarlig måte. GHP 10 er et verktøy som forbedrer betjeningen av båten.
Det unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte.
Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
Vær alltid klar til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene GHP 10-systemet under rolige værforhold i åpent farvann
uten hindringer.
Vær forsiktig når du bruker GHP 10-systemet i nærheten av farer i vannet,
for eksempel brygger, pæleverk og andre båter.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken
for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
 forsiktig
Utstyr som skal kobles til dette produktet, bør ha en brannhemmende
mekanisme eller utstyres med dette.
Bruk alltid vernebriller, hørselvern og støvmaske når du borer, skjærer
eller sliper.
Merknad
Du må alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten,
før du begynner å bore eller skjære. Vær oppmerksom på drivstofftanker,
elektriske kabler og hydraulikkslanger.
I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på
telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support
for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 850 1241.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
1
Innholdsfortegnelse
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 10................................1
Registrere enheten............................................................................. 1
Kontakte Garmin................................................................................ 1
Viktig sikkerhetsinformasjon............................................................... 1
Innhold i GHP 10-pakken og
nødvendige verktøy...............................................................3
Hovedkomponenter............................................................................ 3
Kursberegningsenhet................................................................................3
Elektronisk styringsenhet...........................................................................3
Hydraulikkpumpen og motoren..................................................................3
Shadow Drive............................................................................................3
GHC 20......................................................................................................3
Kabler og kontakter............................................................................ 4
Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten/styringsenheten........4
Alarm.........................................................................................................4
Strømkabel for styringsenhet.....................................................................4
GHC 20 NMEA 0183 datakabel.................................................................4
Kabler og kontakter for NMEA 2000..........................................................4
Eksternt turtellerfilter..................................................................................4
Nødvendige verktøy........................................................................... 4
Forberede installering............................................................5
Hensyn ved montering og tilkobling................................................... 5
Hensyn ved montering av Shadow Drive..................................................5
Hensyn ved montering av den elektroniske styringsenheten....................5
Hensyn ved tilkobling av den elektroniske styringsenheten......................5
Hydrauliske hensyn for å unngå overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten...............................................................5
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten...................................5
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten.....................................5
Hensyn ved montering av alarmen . .........................................................5
Hensyn ved tilkobling av alarmen..............................................................5
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000........................................................6
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten.............................................6
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten...............................................6
Hensyn ved tilkobling av hastighetskilde...................................................6
Generelt diagram for tilkoblinger........................................................ 7
Layoutretningslinjer for båter med ett ror........................................... 8
Retningslinjer for layout for båter med to ror...................................... 9
Fremgangsmåte for installering..........................................10
Shadow Drive-installering................................................................. 10
Koble Shadow Drive til hydraulikken.......................................................10
Koble til Shadow Drive............................................................................10
Installering av den elektroniske styringsenheten.............................. 10
Elektronisk styringsenhet på et 24 VDC-system.....................................10
Montere den elektroniske styringsenheten..............................................10
Koble den elektroniske styringsenheten til strømforsyningen.................10
Installering av kursberegningsenheten............................................. 10
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten....................10
Feste kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten.....................................................................11
Koble til kursberegningsenheten.............................................................11
Koble GHP-systemet til turtelleren..........................................................11
Installering av alarmen..................................................................... 11
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk.........................................................................13
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for GHC 20-enheten og
kursberegningsenheten.....................................................................13
Koble ekstrautstyr til GHP 10-autopilotsystemet.............................. 14
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183......................................................14
Koble en NMEA 0183-kompatibel enhet (ekstrautstyr) til
GHC 20-enheten...............................................................................14
Konfigurering av GHP 10.....................................................14
Om havneveiviseren......................................................................... 14
Starte havneveiviseren..................................................................... 14
Gå gjennom havneveiviseren........................................................... 14
Kalibrere omdreininger for fullt rorutslag.................................................14
Kalibrere rorforflytning.............................................................................14
Teste styreretningen................................................................................14
Velge hastighetskilde...............................................................................15
Bekrefte turtelleren..................................................................................15
Se gjennom resultatene av havneveiviseren...........................................15
Om sjøforsøksveiviseren.................................................................. 15
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren.................................... 15
Starte sjøforsøksveiviseren.............................................................. 15
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren.................................................... 15
Konfigurere o/min for planing..................................................................15
Konfigurere planingshastighet.................................................................15
Konfigurere den høye o/min-grensen......................................................15
Konfigurere maksimumshastighet...........................................................15
Kalibrere kompasset................................................................................16
Gjennomføre prosedyren for autosøk......................................................16
Angi nord.................................................................................................16
Finjustere styrekursen.............................................................................16
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen............................ 16
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen...............................................16
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger..........................................16
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning....................................17
Redusere faren for overbelastning av kretskortet i den elektroniske
styringsenheten.................................................................................17
Justere hastighetsbegrenseren for roret.................................................17
Prosedyre for avansert konfigurasjon............................................... 17
Aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon......................................17
Innstillinger for avansert konfigurasjon............................................. 17
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt..................17
Manuell kjøring av Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser........................17
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt........................17
Tillegg....................................................................................18
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183............................................ 18
Spesifikasjoner................................................................................. 18
NMEA 2000-PGN-informasjon......................................................... 19
Kursberegningsenhet..............................................................................19
GHC 20....................................................................................................19
NMEA 0183-informasjon.................................................................. 20
Konfigurasjonsinnstillinger for GHP 10-systemet............................. 20
Feil- og advarselsmeldinger............................................................. 22
Monteringsmal for elektronisk styringsenhet.................................... 23
Monteringsmal for kursberegningsenhet.......................................... 23
Sjekkliste for installering av GHP 10................................................ 25
Montere alarmen.....................................................................................11
Koble til alarmen......................................................................................11
Installering av GHC 20-enheten....................................................... 11
Montere GHC 20-enheten.......................................................................11
Koble til GHC 20-enheten........................................................................12
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter.................................................12
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk...................................... 12
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk............12
2
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Innhold i GHP 10-pakken og
nødvendige verktøy
GHP 10-autopilotsystemet består av flere komponenter. Gjør deg kjent med
alle komponentene før du begynner installeringen. Du må vite hvordan
komponentene fungerer sammen for å kunne planlegge installasjonen på
båten på riktig vis.
Etter hvert som du gjør deg kjent med GHP 10-komponentene, må du
kontrollere at pakken inneholder elementene som står oppført under. Alle
komponentene, unntatt hydraulikkpumpen, følger med i hovedesken til
GHP 10-systemet. Hvis det mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt
med Garmin-forhandleren.
Hydraulikkpumpen og motoren
Hydraulikkpumpen (og motoren) styrer båten ved å samhandle med
hydraulikkstyringssystemet, basert på kommandoene du angir ved hjelp
av GHC 20. Pumpen er ikke inkludert i grunnpakken for GHP 10, ettersom
den pumpetypen du bruker sammen med GHP 10, fastsettes i henhold til
båtstyringssystemets størrelse og type. Pumpen er i en annen eske. Du
finner installeringsinstruksjoner for pumpen i pumpeesken.
Serienummer
Shadow Drive
Noter ned serienummeret for hver komponent i feltene for dette.
Hovedkomponenter
GHP 10-autopilotsystemet består av fem hovedkomponenter: den
elektroniske styringsenheten (ECU), kursberegningsenheten (CCU), en
hydraulikkpumpe, Shadow Drive™ samt GHC™ 10-brukergrensesnittet.
Kursberegningsenhet
Shadow Drive er en sensor som du installerer i hydraulikkstyringsslangene
på båten. Når GHP 10 er tilkoblet, kobler Shadow Drive midlertidig ut
autopiloten når du tar manuell kontroll over roret. Når du oppnår en ny jevn
styrekurs, kobler Shadow Drive automatisk inn autopiloten.
Serienummer
GHC 20
Kursberegningsenheten fungerer som hjernen i GHP 10-systemet.
Kursberegningsenheten inneholder sensorutstyret som trengs for
å fastsette styrekursen. Kursberegningsenheten kobles til den
elektroniske styringsenheten og til GHC 20-enheten med én kabel.
Kursberegningsenheten kan også kobles til et NMEA 2000®-nettverk
for å kommunisere med GHC 20-systemet, og til valgfrie NMEA
2000-kompatible GPS-enheter (side 12).
Serienummer
Elektronisk styringsenhet
GHC 20-enheten er hovedgrensesnittet som brukes til å betjene
GHP 10-autopilotsystemet. Bruk GHC 20-enheten til å aktivere og styre
GHP 10-systemet. Du kan også konfigurere og tilpasse GHP 10-systemet
ved hjelp av GHC 20-enheten.
GHC 20-enheten kobles til et NMEA 2000-nettverk for å kommunisere
med kursberegningsenheten. GHC 20-enheten kan også kobles til valgfrie
NMEA 2000-kompatible enheter, for eksempel en GPS-enhet, for å bruke
avanserte funksjoner i GHP 10-systemet. Hvis NMEA 2000-kompatible
enheter ikke er tilgjengelige, kan du koble GHC 20-enheten til NMEA
0183-kompatible enheter (ekstrautstyr) i stedet.
Serienummer
Den elektroniske styringsenheten kobles til kursberegningsenheten
og drivenheten. Den elektroniske styringsenheten styrer drivenheten i
henhold til informasjon fra kursberegningsenheten. Den elektroniske
styringsenheten gir strøm til både kursberegningsenheten og drivenheten.
Serienummer
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
3
Kabler og kontakter
GHP 10-autopilotsystemet inkluderer flere kabler. Disse kablene kobler
komponentene til strømforsyningen, til hverandre, til en alarm og til
ekstrautstyr.
Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten/
styringsenheten
Denne kabelen kobler sammen kursberegningsenheten og styringsenheten.
En del av kabelen inneholder fargekodede ledninger med uisolerte ender.
Disse ledningene kobler kursberegningsenheten til alarmen og til den gule
ledningen fra GHC 20-enheten.
Kabler og kontakter for NMEA 2000
NMEA 2000-kablene kobler kursberegningsenheten og GHC 20 til
NMEA 2000-nettverket. Koble kursberegningsenheten og GHC 20-enheten
til et eksisterende NMEA 2000-nettverk ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene og droppkablene, eller bruk alle de medfølgende NMEA
2000-kablene og -kontaktene til å bygge et NMEA 2000-nettverk på båten
hvis det er nødvendig (side 12).
➊
➋
➌
Forlenget sammenkoblingskabel for kursberegningsenhet/
styringsenhet
➍
➎
Når du installerer GHP 10-systemet, kan det hende at du er nødt til
å montere kursberegningsenheten mer enn 5 meter (16 fot) fra den
elektroniske styringsenheten. Garmin tilbyr også alternative kabler
eller forlengelseskabler om nødvendig.
Type
Reserve
Reserve
Forlengelse
Forlengelse
Forlengelse
Lengde
10 m (32 fot)
20 m (66 fot)
5 m (16 fot)
15 m (50 fot)
25 m (82 fot)
Ta kontakt med din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport
for å få informasjon om hvordan du bestiller.
Alarm
Alarmen avgir hørbare varsler fra GHP 10-systemet (side 11).
Strømkabel for styringsenhet
Denne kabelen gir strøm til den elektroniske styringsenheten (side 10).
➊ NMEA 2000 droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
➋ NMEA 2000-strømkabel
➌ NMEA 2000-T-kontakt (×3)
➍ NMEA 2000-terminator, hann
➎ NMEA 2000-terminator, hunn
NMEA 2000-forlengelseskabler
NMEA 2000-forlengelseskabler er tilgjengelige ved behov. Ta kontakt
med din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for å få
informasjon om hvordan du bestiller.
Eksternt turtellerfilter
Hvis turtelleren er koblet direkte til en vekselstrømgenerator eller en
annen signalkilde som er sterkere enn 12 VDC, eller hvis du opplever
sporadiske turtellerfeil, kan du installere et eksternt turtellerfilter (Garmindelenummer: 010-11399-00), ikke inkludert. Ta kontakt med din lokale
Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for å få informasjon om
hvordan du bestiller.
Nødvendige verktøy
GHC 20 NMEA 0183 datakabel
Denne kabelen kobler GHC 20-enheten til den gule ledningen for
kursberegningsenheten og til samme jord som den elektroniske
styringsenheten. Denne kabelen kan også brukes til å koble
GHC 20-enheten til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter (side 14).
4
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
90 mm (3 1/2 tommers) hullsag
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller varmekrymperør
og en varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (for å teste for magnetisk interferens
når man leter etter den beste plasseringen for installering av
kursberegningsenheten)
• Antirust-spray (valgfritt)
Merk: Det følger med monteringsskruer for GHC 20-enheten,
kursberegningsenheten, styringsenheten og pumpen. Hvis skruene som
følger med, ikke passer til den aktuelle monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Forberede installering
Før du installerer GHP 10-autopilotsystemet, må du planlegge hvor alle
komponentene skal plasseres på båten. Sett komponentene midlertidig
på plass der du vil installere dem. Les om hensynene du bør ta, og se på
diagrammene på side 7–9 før du begynner å planlegge installeringen.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 10-systemet.
Hensyn ved montering og tilkobling
GHP 10-komponentene kobles til hverandre og til strømforsyningen, ved
hjelp av kablene som følger med. Kontroller at de riktige kablene rekker
frem til hver enkelt komponent, og at hver enkelt komponent er plassert
på et passende sted, før du monterer eller kobler til noen komponenter.
Hensyn ved montering av Shadow Drive
• Monter Shadow Drive horisontalt og så plant som mulig ved hjelp av
kabelstropper som holder den på plass.
• Monter Shadow Drive minst 0,3 m (12 tommer) unna magnetisk
materiale som for eksempel høyttalere og elektriske motorer,
inkludert autopilotpumpen.
• Installer Shadow Drive nærmere roret enn pumpen.
• Installer Shadow Drive lavere enn roret, men høyere enn pumpen.
• Unngå løkker i hydraulikkledningene.
• Ikke installer Shadow Drive rett på festene på baksiden av roret.
Installer en slangelengde mellom armaturen ved roret og Shadow Drive.
• Ikke installer Shadow Drive rett på en T-kobling i hydraulikksystemet.
Installer en slangelengde mellom en
T-kobling og Shadow Drive.
• I en installasjon med ett ror må du ikke installere en T-kobling
mellom roret og Shadow Drive.
• I en installasjon med to ror kan du installere Shadow Drive mellom
pumpen og det nedre roret. Den må stå nærmere roret enn pumpen.
• Installer Shadow Drive på enten babord styrelinje eller styrbord
styrelinje. Ikke installer Shadow Drive i returlinjen.
• Ikke bruk Teflon-tape på hydraulikkarmaturen. Bruk en passende
gjengepakning, for eksempel Loctite Pro Lock Tight universal,
anaerob gel, delenummer 51604, eller tilsvarende, på alle rørgjenger i
hydraulikksystemet.
Hensyn ved montering av den elektroniske styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat overflate og
vende i hvilken som helst retning.
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men det kan
hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Den elektroniske styringsenheten må være plassert mindre enn 0,5 m
(19 tommer) fra drivenheten.
• Den elektroniske styringsenheten må ikke monteres på et sted hvor den
dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
Hensyn ved tilkobling av den elektroniske styringsenheten
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til båtbatteriet
og kan forlenges ved behov (side 10).
• ECU-enheter med et tidligere serienummer enn 19E002748 er bare
kompatible med 12 VDC-systemer.
ECU-enheter med serienummer 19E002748 eller senere er kompatible
både med 12 VDC- og 24 VDC-systemene.
• Kablene mellom pumpen og styringsenheten kan ikke forlenges.
Hydrauliske hensyn for å unngå overbelastning av
kretskortet i den elektroniske styringsenheten
• Kontroller at riktig pumpe er installert på korrekt måte på båten.
MERK: Hvis du har spørsmål om riktig pumpe for båten din, kan du
få mer informasjon ved å kontakte Garmin-forhandleren eller Garmins
produktsupport.
• Bruk hydraulikkslanger med stor innvendig diameter på
styringssystemet, hvis det er mulig.
• Monter pumpen nærmere sylinderen for å begrense lengden på slangen.
• Fjern unødvendig hydraulikkarmatur i hydraulikkarmaturen.
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og
ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
• Kursberegningsenheten må ikke monteres på et sted hvor den dekkes av
vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Kursberegningsenheten må ikke monteres i nærheten av magnetisk
materiale, magneter (høyttalere og elektriske motorer) eller
ledninger som fører høyspenning.
• Kursberegningsenheten må monteres minst 0,6 m (24 tommer)
unna bevegelig eller vekslende magnetisk forstyrrelse som anker,
ankerkjetting, viskermotorer og verktøykasser.
• Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er magnetisk
interferens i området der kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis det håndholdte kompasset ikke peker mot nord på det stedet der
du vil montere kursberegningsenheten, avgis det magnetisk interferens.
Velg et annet sted, og gjør testen på nytt.
• Du kan montere kursberegningsenheten under vannlinjen hvis den ikke
dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Braketten for kursberegningsenheten må monteres på en vertikal
overflate eller under en horisontal overflate, slik at ledningene som
er koblet til, henger rett ned.
• Det følger monteringsskruer med kursberegningsenheten, men det kan
hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten, slik at du må bruke
andre skruer eller bolter.
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten
• Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten
kobler kursberegningsenheten til styringsenheten og er 5 m (16 fot)
lang.
◦◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
5 m (16 fot) fra styringsenheten, finnes det reserve- og
forlengelseskabler (side 4).
◦◦ Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/
styringsenheten må ikke kuttes av.
• Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten
kobler kursberegningsenheten til GHC 20-enheten med én enkelt gul
signalledning (side 11). Autopilotsystemet slås ikke på hvis denne
tilkoblingen ikke foretas.
Hensyn ved montering av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av roret.
• Alarmen kan monteres under dashbordet.
Hensyn ved tilkobling av alarmen
• Om nødvendig kan alarmledningene forlenges med 28 AWG
(0,08 mm2) ledning.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
5
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og GHC 20-enheten kobles til NMEA
2000-nettverket.
Hvis båten ikke har et NMEA 2000-nettverk, er det mulig å bygge et
ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000-kablene og -kontaktene
(side 13).
• Hvis du vil bruke avanserte funksjoner på GHP 10-systemet, kan
du koble valgfrie NMEA 2000-kompatible enheter, for eksempel en
GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket.
Hensyn ved tilkobling av hastighetskilde
Garmin anbefaler å koble til en NMEA 2000-hastighetskilde eller en
hastighetskilde med analog turteller for å få optimal ytelse under alle
forhold. Hastighetskildene i tabellen er oppført i rekkefølgen best til
dårligst hva gjelder autopilotytelse.
Hastighetskilde Riktig tilkobling
NMEA 2000motordata
•
Hvis motoren støtter NMEA 2000-motordata og
er koblet til det samme NMEA 2000-nettverket
som GHC 20- og kursberegningsenheten, er det
ikke behov for ytterligere tilkobling til turteller. Du
finner mer informasjon om NMEA 2000-nettverket
på side 12.
Merk: Mercury og Volvo tilbyr ekstra
NMEA 2000-gatewayer for å dele
Mercury-og Volvo-motorinformasjon over
NMEA 2000-nettverket. Hvis du har en Mercuryeller Volvo-motor, vil disse adapterne sørge for
en lettest mulig installering og en svært pålitelig
motordataoverføring. Kontakt forhandleren av
maritime produkter for å få flere detaljer.
Turteller
•
Hvis motoren ikke støtter NMEA 2000-motordata,
kan du koble GHP 10-autopilotsystemet
til turtelleren på båten ved hjelp av den
uisolerte delen av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og styringsenheten. I de
fleste tilfeller kan denne tilkoblingen gjøres ved
turtellerskjermen bak dashbordet.
Se i motorens brukerveiledning eller
verkstedhåndbok for å finne fargekodene og
plasseringene til turtellertilkoblingene på båten.
Du finner en liste over vanlige turtellertilkoblinger
på www.garmin.com/ghp10/. Klikk på
hurtigkoblingen for brukerveiledninger.
Merk: Hvis båten din bruker et elektrisk
system som gir mer enn 12 VDC, eller hvis du
får sporadiske turtellerfeil, kan du installere et
eksternt turtellerfilter (010-11399-00). Ta kontakt
med din lokale Garmin-forhandler eller Garmins
produktsupport for å få mer informasjon.
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten
Merknad
Monteringsoverflaten må være flat, slik at enheten ikke blir skadet når den
er montert.
• Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener fartøyet.
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på GHC 20-enheten.
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
GHC 20-enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler på området
bak overflaten.
Det må være minst 8 cm (3 tommer) klaring bak GHC 20-enheten.
• Stedet må være minst 209 mm (8 1/4 tommer) fra et magnetisk kompass
for å unngå interferens.
• Stedet må være i et område som ikke er utsatt for ekstreme
temperaturforhold (side 19).
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten
• Du må koble GHC 20-enheten til NMEA 2000-nettverket.
• For at autopiloten skal fungere, må du koble til to ledninger fra
datakabelen for GHC 20 riktig:
◦◦ Koble den gule signalledningen fra datakabelen for GHC 20
til den gule ledningen på sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten/styringsenheten.
◦◦ Koble den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 til den
samme jordingen som styringsenheten.
• Valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter, for eksempel en GPS-enhet,
kan kobles til GHC 20-datakabelen (side 14).
•
•
GPS
•
•
Ingen
•
•
6
GPS-data kan brukes hvis turtellerdataene
er utilgjengelige eller ubrukelige.
Merk: GPS-hastighetskildedata støttes
bare med GHC 20-programvareversjon 3.00
eller nyere når den brukes sammen med
GHP 10-programvareversjon 3.30 eller nyere.
Når GPS-enheten er koblet til GHC 20-enheten,
kan GPS-data sendes til GHP 10-systemet
ved å koble enheten til et NMEA 2000- eller
NMEA 0183-nettverk.
Selv om det ikke anbefales, kan noen båter,
for eksempel båter med deplasementskrog,
konfigureres til ikke å bruke hastighetskilde.
Ingen tilkoblinger er nødvendige når valgt
hastighetskilde er Ingen.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Generelt diagram for tilkoblinger
Dette diagrammet skal kun brukes som referanse for sammenkobling av komponenter. Følg de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver komponent.
➊
➋
➍
➌
➎
}
➏
➐
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➑
➒
Generell tilkoblingsoversikt for GHP 10-systemet
Element Beskrivelse
GHC 20
➊
Viktige hensyn
➋
Datakabel for GHC 20
➌
NMEA 2000-strømkabel
➍
NMEA 2000-nettverk
➎
Kursberegningsenhet
For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen fra denne kabelen kobles til den gule ledningen fra
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og den svarte ledningen fra denne kabelen
må kobles til den samme jordingen som styringsenheten (side 12).
Denne kabelen skal bare installeres hvis du bygger et NMEA 2000-nettverk. Ikke installer denne kabelen hvis det
allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten (side 13).
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9–16 VDC.
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 12).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende
kablene og kontaktene (side 13).
Monter kursberegningsenheten slik at kablene peker rett ned (side 10).
➏
Båtturteller
Du finner informasjon om turtellertilkobling på side 11.
➐
Elektronisk styringsenhet
Den elektroniske styringsenheten kan monteres i alle retninger.
➑
Strømkabel for
styringsenhet
➒
Sammenkoblingskabel for
kursberegningsenheten/
styringsenheten
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC. Bruk riktig kabeldiameter for å
forlenge denne kabelen (side 10).
Den svarte ledningen fra GHC 20-datakabelen må være koblet til den samme jordingen som denne kabelen
(side 12).
For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen fra denne kabelen kobles til den gule ledningen fra
datakabelen for GHC 20.
Kjøp de nødvendige forlengelsene hvis du vil forlenge denne kabelen slik at den når styringsenheten (side 4).
De røde og blå ledningene fra denne kabelen må være koblet til alarmen (side 11).
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
7
Layoutretningslinjer for båter med ett ror
➊
➋
➌
➎
➍
NMEA 2000-nettverk
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Spesifikke tilkoblingsdiagrammer er inkludert i de detaljerte installeringsinstruksjonene for
hver komponent. Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.
Element Beskrivelse
GHC 20
➊
➋
Viktige hensyn
For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen fra datakabelen for GHC 20 kobles til den gule ledningen
fra sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og den svarte ledningen fra datakabelen for
GHC 20 må kobles til den samme jordingen som styringsenheten (side 12).
Kursberegningsenhet Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
➌
NMEA 2000-nettverk
➍
12–24 VDC-batteri
➎
Elektronisk
styringsenhet
8
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 12).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende kablene og
kontaktene (side 13).
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC.
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9–16 VDC.
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til et batteri på 12 eller 24 VDC.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Retningslinjer for layout for båter med to ror
➊
➊
➋
➍
➌
➎
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging. Spesifikke tilkoblingsdiagrammer er inkludert i de detaljerte installeringsinstruksjonene for
hver komponent. Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.
Element Beskrivelse
GHC 20
➊
➋
Kursberegningsenhet
➌
NMEA 2000-nettverk
➍
Elektronisk
styringsenhet
12–24 VDC-batteri
➎
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Viktige hensyn
For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen fra datakabelen for GHC 20 kobles til den gule ledningen
fra sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og den svarte ledningen fra datakabelen for
GHC 20 må kobles til den samme jordingen som styringsenheten (side 12).
Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 12).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende kablene
og kontaktene (side 13).
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til et batteri på 12 eller 24 VDC.
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC.
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9–16 VDC.
9
Fremgangsmåte for installering
Når du er ferdig med å planlegge installeringen av GHP 10-systemet på
båten og har gått gjennom all hydraulikk, montering og tilkobling for
den bestemte installeringen, kan du starte monteringen og tilkoblingen av
komponentene.
Shadow Drive-installering
Installer Shadow Drive ved å koble den til hydraulikkstyringsledningen på
båten, og koble den til sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten
og styringsenheten.
Koble Shadow Drive til hydraulikken
Før du kan installere Shadow Drive, må du velge et sted der Shadow
Drive skal kobles til den hydrauliske styringen på båten, etter at
du har lest og fulgt hensynene for montering og tilkobling (side 5).
Du finner mer informasjon i layoutdiagrammene for hydraulikken i
installeringsinstruksjonene som følger med i pumpeesken.
Bruk de medfølgende kontaktene til å installere Shadow Drive i
hydraulikksystemet.
Koble til Shadow Drive
Når du kobler Shadow Drive til hydraulikksystemet, må du ta noen viktige
hensyn (side 5).
Du kobler til Shadow Drive ved å koble den til sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten/styringsenheten.
1. Dra den uisolerte enden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og styringsenheten til Shadow Drive.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene
med 28 AWG-ledning.
2. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Ledningsfarge for Shadow
Drive
Ledningsfarge på
sammenkoblingskabel for
kursberegningsenhet/styringsenhet
Rød (+)
Brun (+)
Svart (–)
Svart (–)
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Du installerer den elektroniske styringsenheten ved å montere den på båten
(side 10), koble den til pumpen og til kursberegningsenheten (side 11) og
koble den til båtbatteriet (side 10).
Elektronisk styringsenhet på et 24 VDC-system
Den elektroniske styringsenhetens maskinvare er oppdatert for å fungere
sammen med elektriske systemer på 24 VDC, men eldre elektroniske
styringsenheter vil bare kjøre på elektriske systemer på 12 VDC. For å
finne ut om den elektroniske styringsenheten er kompatibel med et
24 VDC-system, kan du kontrollere styringsenhetens serienummer (side 5).
Merk: GHP 10-systemprogramvaren (programvaren for
kursberegningsenheten) må være av versjon 2.70 eller nyere
for å støtte 24 VDC-installeringer.
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan installere den elektroniske styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (side 5).
1.
2.
3.
4.
10
Klipp ut monteringsmalen du finner på side 23.
Tape fast malen til monteringsstedet.
Bor styrehull på de fire monteringsstedene.
Bruk skruer til å montere styringsenheten.
Koble den elektroniske styringsenheten til
strømforsyningen
Merknad
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen fra batterikabelen når du kobler
til batteriet. Hvis du fjerner den innebygde sikringsholderen, opphever du
GHP 10-garantien og kan skade GHP 10-autopilotsystemet.
Koble styringsenhetens strømkabel direkte til båtbatteriet, hvis det er mulig.
Selv om det ikke anbefales, må du koble via en 40 A-sikring hvis du vil
koble strømkabelen til en rekkeklemme eller annen kilde.
Hvis du planlegger å føre styringsenheten via en bryter nær roret, kan du
vurdere å bruke et relé og en styreledning i passende størrelse i stedet for å
forlenge styringsenhetens strømkabel.
1. Dra den terminerte enden av styringsenhetens strømkabel til
styringsenheten, men ikke koble den til styringsenheten.
2. Dra den uisolerte enden av styringsenhetens strømkabel til båtbatteriet.
Hvis ledningen ikke er lang nok, er det mulig å forlenge den.
3. Bruk tabellen nedenfor til å finne riktig kabeldiameter for et lengre
kabelstrekk.
Lengde på forlengelsen
3 m (10 fot)
4,5 m (15 fot)
6 m (20 fot)
7,5 m (25 fot)
Anbefalt kabeldiameter
12 AWG (3,31 mm2)
10 AWG (5,26 mm2)
10 AWG (5,26 mm2)
8 AWG (8,36 mm2)
4. Koble den svarte ledningen (-) til den negative (-) polen på batteriet.
5. Koble den røde ledningen (+) til den positive (+) polen på batteriet.
6. Ikke koble styringsenhetens strømledning til styringsenheten.
Du skal ikke koble strømkabelen til styringsenheten før etter at du
har installert alle de andre GHP 10-komponentene.
Installering av kursberegningsenheten
Installer kursberegningsenheten ved å montere den på båten (side 10),
koble den til den elektroniske styringsenheten (side 11), koble den til et
NMEA 2000-nettverk (side 12) og koble den til alarmen (side 11) og til
den gule signalledningen for kursberegningsenheten på GHC 20-enheten
(side 11).
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten
Før du kan montere kursberegningsenheten, må du velge et monteringssted
og finne riktige monteringsdeler (side 5).
Kursberegningsenhetens brakett består av to deler: monteringsdelen og
sikringsdelen.
1. Klipp ut monteringsmalen du finner på side 23.
2. Tape fast malen til monteringsstedet.
Hvis du installerer kursberegningsenheten på en vertikal overflate, må
du installere monteringsdelen av braketten med en åpning ➊ nederst.
➋
➊
3. Bor styrehull på de tre monteringsstedene.
4. Bruk skruene ➋ til å feste monteringsdelen av braketten for
kursberegningsenheten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Feste kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten
1. Koble sammenkoblingskabel
➌
for kursberegningsenheten/
styringsenheten og
NMEA 2000-droppkabelen
til kursberegningsenheten.
2. Plasser kursberegningsenheten
i monteringsdelen av braketten
for kursberegningsenheten med
ledningene hengende rett ned ➊.
3. Sett festedelen av braketten over
➋
ballen, og smekk den på plass i
monteringsdelen av braketten. Start
med de to armene ➋ som ikke har
➊
en tommeskrue ➌.
4. Koble til armen med tommeskruen
mens kablene henger rett ned.
Kablene må henge rett ned for at kursberegningsenheten skal kunne lese
av kursen helt nøyaktig.
5. Stram til tommeskruen for hånd til kursberegningsenheten sitter godt i
braketten.
Ikke stram til tommeskruene for mye.
Koble til kursberegningsenheten
1. Dra sekspinners-kontaktenden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og styringsenheten til styringsenheten,
og koble den til.
2. Dra ledningene fra den uisolerte delen av kabelen til
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten.
• Dra de røde og blå ledningene til stedet der du vil installere alarmen
(side 11).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle
ledningene med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
• Dra den gule ledningen til stedet der du vil installere
GHC 20-enheten (side 11).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den gule ledningen
med 22 AWG (0,33 mm2) ledning.
3. Kutt av og tape fast de gjenværende uisolerte ledningene – de skal ikke
brukes.
Koble GHP-systemet til turtelleren
1. Hvis du kobler til en eller flere analoge turtellere, må du finne ut hvor
og hvordan turtelleren (eller turtellerne) er koblet til på båten.
2. Dra den uisolerte enden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og styringsenheten til turtelleren
(eller turtellerne).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge ledningene med tvunne
par med 22 AWG-ledning.
3. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Motorkonfigurasjon
Turteller
Jord
Enkeltmotor
Grønn og fiolett
(tvunnet sammen)
Hvit og grå
(tvunnet sammen)
To motorer
Babord motor = fiolett
Babord motor = grå
Styrbord motor = grønn
Styrbord motor = hvit
4. Koble turtellerledningen(e) fra kursberegningsenhetens/
styringsenhetens sammenkoblingskabel til turtellerens sensorledning(er)
fra motoren(e). Koble jordingsledningene til jord.
Merk: Ved tre eller flere utenbordsmotorer må du koble til den
ytterste motoren på babord og styrbord side, slik det er vist i tabellen.
5. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Installering av alarmen
Alarmen avgir lyd for å varsle om viktige GHP 10-hendelser.
Installer alarmen ved å montere den på båten (side 10), koble den til
kursberegningsenheten (side 10) og koble den til den gule signalledningen
for kursberegningsenheten på GHC 20-enheten (side 11).
Montere alarmen
Før du kan montere alarmen, må du velge et monteringssted (side 5).
Fest alarmen med kabelstropper eller annet passende utstyr
(følger ikke med).
Koble til alarmen
1. Dra alarmkabelen til den uisolerte enden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten/styringsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene
med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
2. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Ledningsfarge for
alarm
Hvit (+)
Svart (–)
Ledningsfarge på sammenkoblingskabel for
kursberegningsenhet/styringsenhet
Rød (+)
Blå (–)
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installering av GHC 20-enheten
Installer GHC 20-enheten ved å montere den skjult i dashbordet i nærheten
av roret, koble den til den gule ledningen fra sammenkoblingskabelen
for kursberegningsenheten/styringsenheten og koble den til et NMEA
2000-nettverk.
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 10-systemet, kan du
koble valgfrie NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible
enheter, for eksempel en GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket eller til
GHC 20-enheten via NMEA 0183.
Montere GHC 20-enheten
Merknad
Temperaturområdet for GHC 20 er fra –15 til 70 °C (5 til 158 °F).
Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor dette området (under
oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre
komponenter. Denne typen feil og relaterte følger er IKKE dekket av
produsentens begrensede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, anbefales det at du når
du borer de fire styrehullene, bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette
er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber.
Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes.
Før du kan montere GHC 20-enheten, må du velge et monteringssted
(side 5).
1. Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på stedet der
du skal montere GHC 20-enheten.
Innbyggingsmalen følger med i esken for produktet og ikke i disse
instruksjonene.
Malen for innbygging har lim på baksiden.
2. Ta av beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og legg den på stedet
der du skal montere GHC 20-enheten.
11
3. Hvis du skal skjære ut hullet med en løvsag, og ikke med en 90 mm
(3 17/32-tommers) hullsag, bruker du en 10 mm (3/8-tommers) til
å bore et pilothull som vist på malen, for å begynne å skjære ut
monteringsoverflaten.
4. Bruk løvsagen eller hullsagen på 90 mm (3,5 tommer) til å skjære ut
monteringsflaten langs innsiden av den stiplede linjen som er opptegnet
på innbyggingsmalen.
5. Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen på hullet.
6. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen for å se om de fire
monteringshullene er korrekte.
7. Velg et alternativ:
• Hvis monteringshullene er korrekte, går du til trinn 8.
• Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den riktige
plasseringen for de fire monteringshullene.
8. Fjern GHC 20-enheten fra utskjæringen.
9. Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10. Fjern resten av malen.
11. Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og påfør
tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre lekkasje bak
dashbordet.
12. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen.
13. Fest GHC 20-enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke
smøremiddel mot gnaging slik det angis i merknaden.
14. Klikk den dekorative kanten ➊ på plass..
GHC 20-hovedenheten.
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk
Merknad
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal det
allerede være koblet til strøm. Ikke koble den medfølgende NMEA
2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Et NMEA
2000-nettverk skal bare være koblet til én strømkilde.
Du kan koble GHC 20-enheten til kursberegningsenheten gjennom
et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Hvis du ikke har et NMEA
2000-nettverk på båten, finnes alle delene som trengs for å bygge det,
i GHP 10-pakken (side 13).
Hvis du vil bruke avanserte funksjoner på GHP 10-systemet, kan du koble
valgfrie NMEA 2000-kompatible enheter, for eksempel en GPS-enhet, til
NMEA 2000-nettverket.
Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende NMEA
2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble GHC 20-enheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋ (side 5).
➊
➊
Koble til GHC 20-enheten
For at autopilotsystemet skal fungere som det skal, må du koble til to
ledninger fra datakabelen for GHC 20 (gul og svart).
1. Koble den gule ledningen fra datakabelen for GHC 20 til den gule
ledningen fra sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/
styringsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den gule ledningen med
22 AWG (0,33 mm2) ledning.
2. Koble den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 til det samme
jordingspunktet som den elektroniske styringsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den svarte ledningen
med 22 AWG (0,33 mm2) ledning.
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter
Du kan installere flere GHC 20-enheter (selges separat) for å kontrollere
autopiloten fra ulike steder på båten.
• Alle ekstra GHC 20-enheter må være koblet til NMEA 2000-nettverket
(side 12).
• Hvis du vil bruke en ekstra GHC 20-enhet til å slå på autopiloten,
kobler du de gule og svarte ledningene fra den ekstra GHC 20-enheten
til de samme ledningene som GHC 20-hovedenheten.
◦◦ Hvis du kobler til ekstra GHC 20-enheter for å slå på autopiloten,
må du slå av alle for å slå av autopiloten.
◦◦ Hvis du ikke kobler til en ekstra GHC 20-enhet for å slå på
autopiloten, vil den ekstra GHC 20-enheten settes i standbymodus
når du slår den av, og autopiloten blir værende på til den slås av av
12
➍
➌
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å
koble en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (følger
ikke med) til siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for GHC 20-enheten til i NMEA
2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som
du la til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til GHC 20-enheten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
7. Koble droppkabelen til T-kontakten du la til i trinn 3, og til
GHC 20-enheten.
MERK: For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen
fra datakabelen for GHC 20 kobles til den gule ledningen fra
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten,
og den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 må kobles til den
samme jordingen som styringsenheten (side 12).
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋ (side 5).
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten
Merknad
Du må koble NMEA 2000-strømkabelen til båtens tenningsbryter eller en
annen innebygd bryter. GHC 20-enheten vil tappe batteriet for strøm hvis
NMEA 2000-strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
1. Koble sammen de tre T-kontaktene ➊ fra sidene.
➏
➊
➍
-
+
➌
➊
➍
➌
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å
koble en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (følger
ikke med) til siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for kursberegningsenheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som
du la til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til kursberegningsenheten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
➐
➑
➎
➋
➑
2. Koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen ➋ til en 12
VDC-strømkilde ➌ gjennom en bryter.
Du kan om mulig koble ledningen til tenningsbryteren ➍ på båten,
eventuelt via en innebygd bryter (følger ikke med).
3. Koble NMEA 2000-strømkabelen til en av T-kontaktene.
4. Koble en av de medfølgende NMEA 2000-droppkablene ➎ til en av
T-kontaktene og til GHC 20-enheten ➏.
5. Koble den andre medfølgende NMEA 2000-droppkabelen til den
gjenværende T-kontakten og til kursberegningsenheten ➐.
6. Koble hann- og hunnterminatorene ➑ til hver ende av de kombinerte
T-kontaktene.
MERK: GHC 20-enheten må kobles til kursberegningsenheten
med den gule signalledningen i datakabelen for GHC 20. Den svarte
ledningen må kobles til jord på kursberegningsenheten (side 12).
13
Koble ekstrautstyr til GHP 10-autopilotsystemet
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 10-systemet, kan du
koble valgfrie NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible
enheter, for eksempel en GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket eller til
GHC 20-enheten via NMEA 0183.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Se installeringsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten
for å identifisere hva som er dennes overføringsledninger (Tx) av typen
A (+) og B (-).
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to linjer for sending og to
linjer for mottak, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jording.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående (Tx)
og én inngående (Rx) linje, må NMEA 2000 bussen og NMEA
0183-enheten være koblet til felles jord.
Koble en NMEA 0183-kompatibel enhet (ekstrautstyr) til
GHC 20-enheten
1. Finn ut hvordan NMEA 0183 skal kobles til den
NMEA 0183-kompatible enheten.
2. Bruk tabellen nedenfor til å finne tu hvordan du skal koble den
NMEA 0183-kompatible enheten til GHC 20-enheten.
Ledningsfarge for datakabelen
for GHC 20
Svart
Gul
Blå
Hvit
Brun
grønn
Funksjon
Jord for signal for
kursberegningsenheten
Signal for kursberegningsenhet
Tx/A (+)
Tx/B (–)
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Du finner tre eksempler på ulike tilkoblingssituasjoner i tillegget
(side 18).
3. Om nødvendig bruker du en 22 AWG-ledning (0,33 mm2) med
tvunnede par som forlenger.
4. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Konfigurering av GHP 10
GHP 10 må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk og
motorkonfigurasjon. Bruk Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på
GHC 20 til å konfigurere GHP 10. Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.
Om havneveiviseren
Merknad
Hvis du går gjennom havneveiviseren mens båten ikke er i vannet, må
du sørge for klaring for rorbevegelser slik at du unngår å skade roret eller
andre objekter.
Du kan gjennomføre havneveiviseren mens båten er i eller ute av vannet.
Hvis båten er i vannet, må den stå stille mens du gjennomfører veiviseren.
Starte havneveiviseren
1. Slå på GHP 10-enheten.
Den første gangen du slår på GHP 10-enheten, blir du bedt om å utføre
en kort oppsettssekvens på GHC 20-enheten.
2. Fullfør oppsettssekvensen hvis det er nødvendig.
3. Når du har fullført førstegangsoppsettet, velger du et alternativ:
• Hvis havneveiviseren starter automatisk, går du til trinn 4.
• Hvis havneveiviseren ikke starter automatisk, velger du Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
4. Velg Start.
Gå gjennom havneveiviseren
1. Start havneveiviseren (side 14).
2. Velg fartøytypen.
3. Velg antall omdreininger du må gjøre med roret for å få maksimalt
utslag (side 14).
4. Rorforflytning (side 14).
5. Test styreretningen (side 14).
6. Velg hastighetskilde (side 15).
7. Bekreft turtelleren om nødvendig (side 15).
8. Se gjennom resultatene av veiviseren (side 15).
Kalibrere omdreininger for fullt rorutslag
1. Tell antall omdreininger du må gjøre med roret for å få maksimalt utslag
til babord og styrbord side.
2. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å angi det tallet du telte (standard
er 4,5).
3. Velg Ferdig.
Kalibrere rorforflytning
Rorforflytning skrives vanligvis på rorpumpehuset. Hvis du er usikker,
kan du kontakte båtprodusenten for å få oppgitt rorforflytningsverdien.
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å angi rorforflytningsverdien
(standard er 1,7 in3).
2. Velg Ferdig.
Teste styreretningen
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å teste styreretningen.
Når du velger høyrepilen, skal roret snu slik at båten styres mot høyre,
og når du velger venstrepilen, skal roret snu slik at båten stures mot
venstre.
14
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
2. Velg Fortsett.
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen, velger du Ja.
• Hvis båten styres i feil retning under testen, velger du Nei.
4. Hvis du valgte Nei i trinn 3, gjentar du trinn 1–2.
MERK: Hvis styreretningen er feil, kan den også endres under
autosøkprosessen (side 16).
Velge hastighetskilde
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet en NMEA 2000-kompatibel motor (eller motorer)
til NMEA 2000-nettverket, velger du NMEA 2000.
• Hvis du ikke har koblet til en NMEA 2000-kompatibel motor
(eller motorer), velger du motoren (eller motorene) som du har
koblet turtellersensoren fra kursberegningsenheten til.
◦◦ Hvis du har en enmotors båt, velger du Babord.
• Hvis turtellerdataene er utilgjengelige er ubrukelige, velger du
GPS-data som hastighetskilde.
◦◦ Når GPS-data brukes som hastighetskilde, må
maksimumshastigheten for alle fartøytyper konfigureres.
• Hvis du ikke har koblet til en hastighetskilde, velger du Ingen.
◦◦ Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen som
hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en turteller
eller GPS som hastighetskilde.
Bekrefte turtelleren
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighetskilde.
• Sørg for at båten ikke påvirkes betydelig av vinden.
• Balanser båtens vekt. IKKE beveg deg omkring i båten mens
du fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
Starte sjøforsøksveiviseren
Før du starter sjøforsøksveiviseren, må du kjøre til et åpent område i stille
farvann.
1. Slå på GHP 10-enheten.
2. Velg et alternativ:
• Hvis sjøforsøksveiviseren starter automatisk, går du til trinn 3.
• Hvis sjøforsøksveiviseren ikke starter automatisk, velger du
Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Veivisere > Sjøforsøksveiviser.
3. Velg Start.
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren
1. Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2. Start sjøforsøksveiviseren (side 15).
3. Konfigurer om nødvendig o/min for planing (side 15).
4. Konfigurer om nødvendig planingshastigheten (side 15).
5. Konfigurer om nødvendig den høye o/min-grensen (side 15).
6. Konfigurer om nødvendig maksimumshastigheten (side 15).
7. Kalibrer kompasset (side 16).
8. Utfør autosøkprosedyren (side 16).
9. Angi nord (side 16).
10. Finjuster om nødvendig styrekursen (side 16).
1. Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du turtallavlesningene
på GHC 20-enheten med turtelleren (eller turtellerne) på båtens
dashbord.
2. Hvis verdiene ikke samsvarer, bruker du pilene til å justere verdiene
for Pulser per omdreininger.
MERK: Når du justerer Pulser per omdreininger med pilene,
oppstår det en liten forsinkelse før det nye turtallet kan leses av på
GHC 20-enheten. Pass på å vente til GHC 20-enheten justerer seg
til de nye avlesningene for hver justering.
Konfigurere o/min for planing
MERK: Denne prosedyren vises ikke hvis du velger deplasementskrog
som fartøytype, eller hvis du velger Ingen som hastighetskilde.
Se gjennom resultatene av havneveiviseren
GHC 20-enheten viser verdiene du valgte da du kjørte havneveiviseren.
Konfigurere planingshastighet
MERK: Denne prosedyren vises bare når GPS er valgt som hastighetskilde
og Hurtigbåt med planende skrog er valgt som fartøytype.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå gjennom resultatene av havneveiviseren.
Velg eventuelle gale verdier, og velg Velg.
Rett opp verdien.
Gjenta trinn 2 og 3 for alle gale verdier.
Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du Ferdig.
Om sjøforsøksveiviseren
Sjøforsøksveiviseren konfigurerer de grunnleggende sensorene på
autopiloten. Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under
forhold som passer for båten.
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren
Gjennomfør sjøforsøksveiviseren i stille farvann. Stille farvann står i
forhold til størrelsen og formen på båten.
1. Legg merke til turtallavlesningene fra turtellerne på dashbordet når
båten går fra deplasement til planingshastighet.
2. Hvis turtelleren ikke viser det samme som verdien på GHC 20, må du
bruke pilene til å justere verdien.
3. Velg Ferdig.
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å justere verdien.
2. Velg Ferdig.
Konfigurere den høye o/min-grensen
MERK: Denne prosedyren vises bare når GPS er valgt som hastighetskilde.
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å justere verdien.
2. Velg Ferdig.
Konfigurere maksimumshastighet
MERK: Denne prosedyren vises bare når GPS er valgt som hastighetskilde.
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å justere verdien.
2. Velg Ferdig.
• Sørg for at båten ikke gynger mens den er i ro eller beveger seg
langsomt.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
15
Kalibrere kompasset
1. Kjør båten rett fremover i cruisefart.
2. Velg Start, og fortsett å kjøre rett fremover.
3. Når du blir bedt om det, svinger du båten sakte med klokken i en så
stødig og lang sving som mulig.
Sving langsomt slik at båten IKKE får slagside.
Når du er ferdig med kalibreringen, viser GHC 20-enheten en
fullføringsmelding.
4. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og gjentar
trinn 1–3.
Gjennomføre prosedyren for autosøk
Før du starter prosedyren for autosøk, må du ha en lang strekning med
åpent farvann tilgjengelig.
1. Hvis du har et fartøy uten planing, justerer du gasspaken slik at båten
kjører med en typisk cruisefart som gir reaksjonsfølsom styring.
Hvis du har et fartøy med planing, justerer du gasspaken slik at båten
kjører under planingshastighet.
2. Velg Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens autosøket pågår.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding.
3. Velg et alternativ:
• Hvis autosøket er vellykket, velger du Ferdig og tar manuell
kontroll over båten.
• Hvis autosøket mislykkes, justerer du gasspaken og velger
Prøv autosøk på nytt.
• Hvis autosøket mislykkes og roret gikk hardt i borde eller båten
gikk i ring, velger du Snu styreretning og prøv på nytt.
• Hvis du mottar feilmeldingen Overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av
belastningen i brukerveiledningen, finner du tips på side 17.
4. Hvis autosøket mislykkes på nytt, gjentar du trinn 1–3 til autosøket
lykkes.
5. Hvis prosedyren for autosøk mislykkes også etter at du har nådd
maksimal cruisefart, reduserer du farten til den første autosøkfarten
og velger Alternativt autosøk for å starte en alternativ prosedyre for
autosøk.
Angi nord
Før du kan angi nord, må du ha minst 45 sekunder med åpent farvann uten
farer tilgjengelig.
Denne prosedyren vises hvis du har koblet en valgfri GPS-enhet til
GHP 10-systemet (side 14) og enheten har innhentet en GPS-posisjon.
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, blir du bedt om å finjustere
styrekursen (side 16).
1. Kjør båten i en rett linje ved cruisefart, og velg Start.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding når kalibreringen er
fullført.
2. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen var vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, gjentar du trinn 1–2.
16
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en valgfri GPS-enhet
til GHP 10-systemet (side 14). Hvis du har installert en GPS-enhet på båten
og den har innhentet en GPS-posisjon, blir du bedt om å angi nord i stedet
(side 16).
1. Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.
2. Juster innstillingen for finjustering av styrekursen til den samsvarer med
nord på det magnetiske kompasset.
3. Velg Ferdig.
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen
1. Test autopiloten med lav fart.
2. Juster om nødvendig forsterkningsinnstillingen (side 17).
3. Hvis du mottar feilmeldingen Overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av
belastningen i brukerveiledningen, finner du tips på side 17.
4. Test autopiloten med høyere fart (vanlige bruksforhold).
5. Juster om nødvendig innstillingene for forsterkning og
hastighetsbegrenseren.
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen
1. Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold styrekursen).
Båten bør ikke svinge mye, men det er normalt at den svinger litt.
2. Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på virkemåten.
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten nærme seg og
forbli på ønsket styrekurs med minimalt med overstyring og svinging.
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du autopilotens
hastighetsbegrenser (side 16).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke korrigeres når du
svinger, justerer du autopilotens forsterkning (side 17).
• Hvis du mottar feilmeldingen Overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av
belastningen i brukerveiledningen, finner du tips på side 17.
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så vidt eller ikke
i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig, går du videre til
trinn 5.
4. Gjenta trinn 2 og 3 til båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så
vidt eller ikke i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig.
5. For fartøy med planing gjentar du trinn 1–4 ved høyere hastigheter
(side 16).
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
MERK: Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer. Test endringen før du gjør flere justeringer.
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Hastighetsbegrenser.
3. Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 10-systemet er tilfredsstillende.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
MERK: Hvis du justerer rorforsterkningen (eller motforsterkningen)
manuelt, bør du foreta relativt små justeringer og bare justere én verdi
om gangen. Test endringen før du gjør flere justeringer.
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning.
3. Velg et alternativ:
• Velg Lav hastighet eller Høy hastighet, og bruk pilene på
GHC 20-enheten til å justere i hvilken grad roret holder styrekursen
og svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv
ved at den konstant forsøker å justere kursen ved det minste avvik.
En overaktiv autopilot kan gi unødvendig slitasje og tære på
drivenheten og tapper batteriet for strøm raskere enn normalt.
• Velg Teller for lav hastighet eller Teller for høy hastighet for å
justere i hvilken grad roret korrigerer overstyringen. Hvis denne
verdien angis for høyt, kan autopiloten overstyre svingen på nytt
mens den forsøker å rette opp den opprinnelige svingen.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 10-systemet er tilfredsstillende.
Redusere faren for overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten
Hvis du mottar feilmeldingen Overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av
belastningen i brukerveiledningen, kan disse tipsene hjelpe deg med
å redusere belastningen:
• Kontroller at riktig pumpe er installert på korrekt måte på båten.
• Bruk hydraulikkslanger med stor innvendig diameter på
styringssystemet, hvis det er mulig.
• Monter pumpen nærmere sylinderen for å begrense lengden på slangen.
• Fjern unødvendig hydraulikkarmatur i hydraulikkarmaturen.
• Hvis overbelastningen inntreffer under autosøkprosedyren, hopper du
over prosedyren og tilpasser autopiloten manuelt.
• Øk innstillingen for hastighetsbegrenseren for roret for å senke
væskehastigheten.
• Reduser rorforsterkningen for å begrense pumpeaktivitet.
Justere hastighetsbegrenseren for roret
Hvis feilmeldingen Overbelastning av kretskortet i den elektroniske
styringsenheten. Du finner tips for redusering av belastningen i
brukerveiledningen fortsetter å vises, kan det hende du må justere
hastighetsbegrenseren for roret.
MERK: Justeringer av hastighetsbegrenseren for roret må bare fullføres
ved havnen eller mens båten står stille.
MERK: Hvis du justerer hastighetsbegrenseren for roret, må du utføre
autosøkprosedyren.
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Tilpassing av autopilot >
Hastighetsbegrenser for roret.
3. Velg Fortsett.
Autopiloten tar kontroll over roret.
4. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å justere hastigheten på begrenseren.
• 0 % er standard hastighet for hastighetsbegrenseren for roret.
• Lavere tall for hastighetsbegrenseren for roret gjør at roret kan
bevege seg raskere mellom høyre og venstre reling.
• Lavere tall for hastighetsbegrenseren for roret øker driftsstrømmen.
• Høyere tall for hastighetsbegrenseren for roret reduserer
driftsstrømmen.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
5. Velg Ferdig.
6. Test innstillingene for hastighetsbegrenseren for roret.
7. Gjenta trinn 2–6 til ytelsen til hastighetsbegrenseren for roret er
tilfredsstillende.
8. Gjennomfør autosøkprosessen.
Prosedyre for avansert konfigurasjon
Alternativer for avansert konfigurasjon er ikke tilgjengelig på
GHC 20-enheten under normale bruksforhold. Hvis du ønsker å få tilgang
til de avanserte konfigurasjonsinnstillingene for GHP 10-systemet, må du
aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon.
Aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon
1. Fra skjermbildet Styrekurs velger du Meny > Oppsett > System >
Systeminformasjon.
2. Trykk på og hold inne den midtre skjermtasten ➊ i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
➊
3. Trykk på Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotkonfigurasjon for forhandler er tilgjengelig i
skjermbildet Oppsett, er prosedyren for avansert konfigurasjon aktivert.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre den automatiserte konfigurasjonsprosessen for Autosøk,
kalibrere kompasset og definere nord på GHP 10-systemet via
GHC 20-enheten uten å måtte kjøre veiviserne. Du kan også definere hver
innstilling individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessen.
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Automatisk oppsett.
3. Velg Autosøk, Kalibrer kompass eller Angi nord.
4. Følg instruksjonene på skjermen (side 14).
Manuell kjøring av Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser
Med Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser kan du raskt definere alle
de viktige konfigurasjonsinnstillingene på GHP 10. Hvis du har kjørt
veiviserne og ikke tror at GHP 10-systemet fungerer som det skal, kan du
når som helst kjøre veiviserne på nytt. Du får tilgang til veiviserne ved å
aktivere prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17).
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler.
3. Velg en kategori for innstillinger.
4. Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser av hver innstilling i tillegget (side 20).
5. Konfigurer verdien for innstillingen.
MERK: Hvis du konfigurerer enkelte innstillinger i prosedyren for avansert
konfigurasjon, kan det hende du må endre andre innstillinger. Se delen for
konfigurasjonsinnstillinger for GHP 10-systemet (side 20) før du endrer
noen innstillinger.
17
Tillegg
Ledning
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Følgende tre tilkoblingsdiagrammer er eksempler på situasjoner som kan
oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til GHC 20-enheten.
Eksempel én av tre: toveis NMEA 0183-kommunikasjon
➋
+
➊
➌
-
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx
➍
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én inngående
linje (Rx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til
felles jord.
>
>
➍
>
>
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➌
12 VDC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning
➊
GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
Eksempel tre av tre: bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én utgående ledning
(Tx), kobler du den til den brune ledningen (Rx/A) fra GHC 20-enheten og
kobler den grønne ledningen (Rx/B) fra GHC 20-enheten til NMEA-jord.
➋
+
➊
➌
-
➋
➌
➍
➎
➊
➊
GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
➊
GHC 20
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➌
12 VDC-strømkilde
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
MERK: Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og to
inngående linjer, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
Eksempel to av tre: bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én inngående ledning
(Rx), kobler du den til den blå ledningen (Tx/A) fra GHC 20-enheten.
La den hvite ledningen (Tx/B) fra GHC 20-enheten forbli utilkoblet.
➋
+
➊
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
>
Ledning
>
>
➍
>
GHC 20-ledningsfarge – funksjon
I/T
Funksjon for ledning for
NMEA 0183-kompatibel enhet
Strøm
NMEA 0183-jord
➌
Grønn – Rx/B – koble til
NMEA 0183-jord
Blå – Tx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➊
➋
Rx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående linje
(Tx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles
jord.
-
➊
➋
>
>
>
>
>
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
➌
12 VDC-strømkilde
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
➍
Spesifikasjoner
Enhet
Spesifikasjon
Elektronisk
Størrelse
styringsenhet
Vekt
Temperaturområde
Dekselmateriale
Mål
(B × H × D) 167,6 × 116,8 × 50,8 mm
(6 19/32 × 4 19/32 × 2 tommer)
0,68 kg (1,5 pund)
Fra –15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Fullstendig tett, støtsikker
aluminiumslegering, vanntett i
henhold til IEC 529 IPX7-standardene
2,7 m (9 fot)
Lengde på
strømkabel
Inngangseffekt
11,5–30 VDC
Sikring
40 A, bladtype
Hovedstrømforbruk 1 A (ikke inkludert drivenheten)
18
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Enhet
Kursbereg­
ningsenhet
Spesifikasjon
Størrelse
Vekt
Temperaturområde
Dekselmateriale
Alarm
Lengde på
sammenkob­
lingskabel for
kursbereg­
ningsenheten/
styringsenheten
NMEA 2000 LEN
Størrelse
GHC 20
Vekt
Temperaturområde
Kabellengde
Størrelse
Vekt
Kabler
Temperaturområde
Sikkerhetsavstand
for kompass
Materiale
Strømforbruk for
GHC 20
Inngangsspenning
for NMEA 2000
NMEA 2000 LEN
Mål
91,4 mm (3 19/32 tommer) i diameter
159 g (5,6 oz)
Fra –15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Fullstendig tett, støtsikker
aluminiumslegering, vanntett i
henhold til IEC 529 IPX7-standardene
5 m (16 fot)
Send
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306
Vinddata
130576
Status for lite fartøy
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
GHC 20
2 (100 mA)
(L × diameter): 23 × 25 mm
(29/32 × 1 tomme)
68 g (2,4 oz)
Fra –15 til 55 °C (5 til 131 °F)
3 m (10 fot)
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer)
247 g (8,71 oz)
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel og
-strømkabel – 2 m (6 1/2 fot)
Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
209 mm (8 1/4 tommer)
Etui: fullstendig tett polykarbonat,
vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7standardene
Objektiv: glass behandlet mot
blendende lys
Maks 2,5 W
9–16 VDC
6 (300 mA)
NMEA 2000-PGN-informasjon
Kursberegningsenhet
Send
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
059392
ISO-bekreftelse
126996
Produktinformasjon
059904
ISO-forespørsel
128259
Fart i vann
060928
ISO-adressekrav
129025
Posisjon – rask oppdatering
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
129026
COG & SOG – rask oppdatering
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
129283
Kryssrutefeil
126996
Produktinformasjon
129284
Navigasjonsdata
127258
Magnetisk variasjon
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
127488
Motorparametre – rask oppdatering
130306
Vinddata
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
GHP 10-systemet og GHC 20-enheten er NMEA 2000-sertifiserte.
19
NMEA 0183-informasjon
Når GHC 20-enheten er koblet til NMEA 0183-kompatible enheter
(ekstrautstyr), bruker den følgende NMEA 0183-setninger.
Type
Motta
Send
Setning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Oppsett av
hastighetskilde
Lav o/min-grense
Her kan du justere det
laveste turtallpunktet for
båten. Hvis turtelleren ikke
viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke
pilene til å justere verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
Høy o/min-grense
Her kan du justere det
høyeste turtallpunktet for
båten. Hvis turtelleren ikke
viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke
pilene til å justere verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
Maks. hastighet
Her kan du justere båtens
maksimumshastighet.
Hvis turtelleren ikke
viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke
pilene til å justere verdien.
Rorforsterkning
Forsterkning
Her kan du justere i
hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger.
Hvis denne verdien angis
for høyt, kan autopiloten
være overaktiv ved at
den konstant forsøker å
justere kursen ved det
minste avvik. En overaktiv
autopilot kan forårsake
slitasje og tære på
drivenheten (side 17).
Rorforsterkning
Motforsterkning
Her kan du justere
i hvilken grad roret
korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis
for høyt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt
mens den forsøker å rette
opp den opprinnelige
svingen (side 17).
Rorforsterkning
Lav hastighet
Her kan du angi
rorforsterkning for lave
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører under
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis
for høyt, kan autopiloten
være overaktiv ved at
den konstant forsøker å
justere kursen ved det
minste avvik. En overaktiv
autopilot kan forårsake
slitasje og tære på
drivenheten (side 17).
Rorforsterkning
Teller for lav
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkningens
motkorreksjon for lave
hastigheter.
Denne innstillinger gjelder
når fartøyet kjører under
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis
for høyt, kan autopiloten
være overaktiv ved at den
konstant forsøker å justere
kursen ved det minste
avvik.
En overaktiv autopilot kan
forårsake slitasje og tære
på drivenheten (side 17).
Konfigurasjonsinnstillinger for GHP 10-systemet
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere, kan du
justere alle innstillinger manuelt (side 17).
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det hende at noen
innstillinger ikke vises.
MERK: Hver gang du endrer til innstillingen for hastighetskilde, må du
kontrollere innstillingene for Bekreft turteller, Lav o/min-grense, Høy
o/min-grense, O/min for planing, Planingshastighet eller Maks. hastighet
der dette er aktuelt, før du utfører autosøkprosedyren (side 16).
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Autopilotkonfigurasjon
for forhandler
Fartøytype
Her kan du velge
fartøytypen autopiloten
er installert på.
Oppsett av
hastighetskilde
Hastighetskilde
Her kan du velge
NMEA 2000-turteller,
GPS-hastighet eller
motoren (eller motorene)
som du har koblet
turtellersensoren fra
kursberegningsenheten til.
Oppsett av
hastighetskilde
Bekreft turteller
Her kan du sammenligne
turavlesningene på
GHC 20-enheten med
turtellerne på båtens
dashbord.
Oppsett av
hastighetskilde
O/min for planing
Her kan du justere
turavlesningen på
GHC 20-enheten når
båten går fra deplasement
til planingshastighet.
Hvis turtelleren ikke
viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke
pilene til å justere verdien.
Oppsett av
hastighetskilde
20
Planingshastighet
Her kan du justere
planingshastigheten til
båten. Hvis turtelleren ikke
viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke
pilene til å justere verdien.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Rorforsterkning
Høy hastighet
Her kan du angi
rorforsterkning for høye
hastigheter.
Denne innstillinger gjelder
når fartøyet kjører over
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis
for høyt, kan autopiloten
være overaktiv ved at den
konstant forsøker å justere
kursen ved det minste
avvik.
En overaktiv autopilot kan
forårsake slitasje og tære
på drivenheten (side 17).
Navigasjonsoppsett
Navigasjon
trimforsterkning
Her kan du justere den
akseptable mengden
langsiktige kryssrutefeil
når et Rute til-mønster
følges. Du må bare justere
denne innstillingen etter at
navigasjonsforsterkningen
er angitt.
Hvis denne verdien er for
høy, overkompenserer
autopiloten for
kryssrutefeilen.
Hvis denne verdien er for
lav, tillater autopiloten en
stor langsiktig kryssrutefeil.
Rorforsterkning
Teller for høy
hastighet
Her kan du angi
rorforsterkningens
motkorreksjon for høye
hastigheter.
Denne innstillingen gjelder
når fartøyet kjører over
planingshastighet.
Hvis denne verdien angis
for høyt, kan autopiloten
være overaktiv ved at den
konstant forsøker å justere
kursen ved det minste
avvik.
En overaktiv autopilot kan
forårsake slitasje og tære
på drivenheten (side 17).
Oppsett av
styringssystemet
Bekreft
styreretning
Denne innstillingen
forteller autopiloten hvilken
retning roret må beveges
for å svinge fartøyet mot
babord og styrbord. Du
kan teste og reversere
styreretningen hvis det er
nødvendig.
Oppsett av
styringssystemet
Omdreininger for
fullt rorutslag
Her kan du justere antall
omdreininger du må
gjøre med roret for å få
maksimalt utslag til babord
og styrbord side.
Oppsett av
styringssystemet
Rorforflytning
Her kan du kalibrere
rorforflytning.
Oppsett av
styringssystemet
Leddkoblings­
kompensasjon
Her kan du justere
leddkoblingskompen­
sasjonen hvis styringen
er løs eller slapp. Jo
høyere verdi, desto mer vil
autopiloten kompensere
for løs eller slapp styring.
Bruk denne innstillingen
med varsomhet.
NMEA-oppsett
NMEA-kontrollsum Hvis den tilkoblede NMEA
0183-kompatible GPSenheten feilaktig beregner
kontrollsummer, kan du
fortsatt bruke den hvis du
slår av denne funksjonen.
Når den er avslått, kan
det gå på akkord med
dataintegriteten.
NMEA-oppsett
Reversert XTE
Hvis den tilkoblede
NMEA 0183-GPS-enheten
sender feil styreretning
sammen med feilsignalet
for kryssrute, kan du bruke
denne innstillingen til å
korrigere styreretningen.
Navigasjonsoppsett
Navigasjonsfor­
sterkning
Her kan du justere hvor
aggressivt autopiloten
fjerner kryssrutefeil når et
Rute til-mønster følges.
Hvis denne verdien er
for høy, kan autopiloten
svinge bakover og forover
på tvers av kurslinjen over
lange avstander.
Hvis denne verdien er
for lav, kan autopiloten
reagere sakte når den skal
fjerne kryssrutefeil.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
MERK: Innstillinger for avansert konfigurasjon er tilgjengelige når du
bruker prosedyren for avansert konfigurasjon (side 17). Andre
innstillinger er tilgjengelige under normal bruk av GHP 10-systemet.
Se i konfigurasjonsdelen i Brukerveiledning for GHC 20 hvis du ønsker
mer informasjon.
21
Feil- og advarselsmeldinger
Feilmelding
Lav spenning i
den elektroniske
styringsenheten.
Autopiloten mottar
ikke navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.
Mistet tilkoblingen til
autopilot.
Lav GHCforsyningsspenning.
Feil: Høy spenning
i den elektroniske
styringsenheten.
Årsak
Forsyningsspenningen
til den elektroniske
styringsenheten går
under 10 VDC i mer en
seks sekunder.
Autopiloten mottar
ikke lenger gyldige
navigasjonsdata.
Denne meldingen vises
også hvis navigasjonen
stoppes på en kartplotter
før deaktivering av
autopiloten.
GHC-enheten mistet
tilkoblingen til CCU.
Forsyningsspen­
ningsnivået er under
verdien som er
angitt i menyen for
lavspenningsalarm.
Forsyningsspenningen
for den elektroniske
styringsenheten kommer
over en bestemt grense:
• 12 V-system: 20 volt
• 24 V-system: 36 volt
Autopilothandling
• En alarm går av.
• Normal drift
fortsetter.
•
•
I/T
I/T
•
•
•
Feil: Høy temperatur
i den elektroniske
styringsenheten.
Temperaturen i
•
den elektroniske
•
styringsenheten kommer
over 100 °C (212 °F).
•
Feil: Overbelastning
av kretskortet i
den elektroniske
styringsenheten. Du
finner tips for redusering
av belastningen i
brukerveiledningen.
Feil: Tapt
kommunikasjon mellom
den elektroniske
styringsenheten og
kursberegningsenheten.
Den gjennomsnittlige
•
strømverdien for
•
den elektroniske
styringsenheten kommer •
over 16 A.
Mistet GPS som
hastighetskilde.
22
En alarm går av.
Autopiloten går til
Hold styrekursen.
Det har oppstått
et tidsavbrudd for
kommunikasjon mellom
kursberegningsenheten
og den elektroniske
styringsenheten.
•
•
GPS-signalet er tapt.
• Inntreffer når
GPS er valgt som
hastighetskilde.
•
En alarm går av.
Drivenheten
kobles fra.
GHC 20-enheten
starter en
nedtellingstidtaker
som slår av
autopiloten
automatisk etter
60 sekunder.
En alarm går av.
Drivenheten
kobles fra.
GHC10-enheten
starter en
nedtellingstidtaker
som slår av
autopiloten
automatisk etter
60 sekunder.
En alarm går av.
Drivenheten
kobles fra.
Autopiloten går
til standby.
En alarm går av.
GHC10-enheten
starter en
nedtellingstidtaker
som slår av
autopiloten
automatisk etter
60 sekunder.
Autopiloten går til
Hold styrekursen.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
Monteringsmal for elektronisk styringsenhet
Monteringsmal for kursberegningsenhet
➊
➊
Opp, når du monterer på
en vertikal overflate
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
23
Sjekkliste for installering av GHP 10
Riv ut denne sjekklisten av installeringsinstruksjonene, og bruk den når du installerer GHP 10-systemet.
Les alle installeringsinstruksjonene før du installerer GHP 10-systemet. Ta kontakt med Garmins produktsupport hvis du har spørsmål angående
installeringsprosessen.
Se diagrammet på side 7 og merknadene på side 5 for å forstå de nødvendige elektriske tilkoblingene og datatilkoblingene.
Legg ut alle komponentene, og kontroller kabellengdene. Få tak i forlengere ved behov.
Installer drivenheten i henhold til instruksjonene som følger med den.
Monter den elektroniske styringsenheten (side 10). Den elektroniske styringsenheten må være plassert mindre enn 0,5 m (19 1/2 tommer) fra
drivenheten.
Koble drivenheten til den elektroniske styringsenheten.
onter kursberegningsenheten (side 10) på et sted der det ikke er magnetisk interferens. Bruk et håndholdt kompass til å teste om det er magnetisk
M
interferens i området. Monter kursberegningsenheten i braketten slik at ledningene henger rett ned.
Monter GHC 20-enheten (side 11).
Koble den gule ledningen på datakabelen for GHC 20 til den gule ledningen på sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten,
og koble den svarte ledningen på datakabelen for GHC 20 til jord på kursberegningsenheten (side 11).
Koble GHC 20-enheten og kursberegningsenheten til et NMEA 2000-nettverk (side 12).
Koble eventuelle valgfrie NMEA 2000-kompatible enheter til NMEA 2000-nettverket (side 14), eller koble eventuelle valgfrie NMEA 0183-kompatible
enheter til GHC 20-enheten hvis du ikke har en tilgjengelig NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet (side 14).
Koble den elektroniske styringsenheten til båtbatteriet (side 10).
Konfigurer GHP 10-systemet ved å fullføre havneveiviseren og sjøforsøksveiviseren (side 14).
Test og juster konfigurasjonen av autopiloten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 10
25
© 2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium,
uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et
annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer
eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og
andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er registrerte varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™, myGarmin™ og Shadow Drive™
er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Mercury® Verado® er et registrert varemerke for Brunswick
Corporation. NMEA 2000® er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Loctite® og Pro Lock Tight® er registrerte varemerker for Henkel Corporation.
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produktet finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mai 2013
190-01331-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising