Garmin | GHP™ 10 Marine Autopilot System | User manual | Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Brukerveiledning

Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Brukerveiledning
GHC 10
brukerveiledning
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål,
uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om
opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller
organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™, GMI™, Shadow Drive™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin
Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Introduksjon
Introduksjon
 Advarsler
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det føres på en
forsvarlig måte. GHP™ 10/10V/12 er et verktøy som forbedrer betjeningen av
båten. Det unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte.
Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
Vær alltid klar til å ta manuell kontroll over båten.
Lær deg å betjene GHP under rolige værforhold i åpent farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker GHP i nærheten av farer i vannet, for eksempel
brygger, pæleverk og andre båter.
GHP-autopilotsystemet justerer kontinuerlig styringen av båten, slik at du
opprettholder en konstant styrekurs. I tillegg til grunnleggende funksjonalitet for
å holde styrekursen kan du med GHP-autopilotsystemet styre manuelt, og det er
flere modi med automatiske styringsfunksjoner og -mønstre.
Betjen GHP-autopilotsystemet ved hjelp av GHC™ 10-styringsenheten. Med
GHC 10-styringsenheten kan du aktivere og styre, konfigurere og tilpasse GHPautopilotsystemet.
Tips og snarveier
• Velg STBY-tasten fra et hvilket som helst skjermbilde for å sette autopiloten
i standbymodus og gå tilbake til Styrekurs-skjermbildet.
• Velg for å justere bakgrunnslyset og fargemodusen.
• Hold inne for å slå autopiloten av eller på.
Merk: Hvis mer enn én GHC 10-enhet er koblet til for å slå på autopiloten,
må du slå av alle de tilkoblede GHC 10-enhetene for å slå av autopiloten.
• Velg
eller
for å merke et alternativ eller en meny.
Standarder i brukerveiledningen
I denne brukerveiledningen refereres det til GHP-autopilotsystemet som
autopiloten, og GHC 10-styringsenheten refereres til som enheten.
Når du blir bedt om å velge et element på enheten, trykker du på en skjermtast
langs bunnen av skjermen.
Piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i rekkefølge. Hvis du for
eksempel ser "Velg Meny > Oppsett", skal du velge Meny og deretter velge
Oppsett.
Bruk de medfølgende installeringsinstruksjonene til å installere GHPautopilotsystemet, inkludert GHC 10-styringsenheten.
Brukerveiledning for GHC 10
i
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Introduksjon.............................i
Tips og snarveier............................. i
Standarder i brukerveiledningen..... i
Komme i gang.........................1
Frontpanel..................................... 1
Slå på autopiloten.......................... 1
Slå av autopiloten.......................... 1
Justere displayet........................... 1
Justere fargemodusen....................1
Justere bakgrunnslyset...................1
Aktivere nettverksdeling.................1
Om Styrekurs-skjermbildet............ 2
Sikksakkmønster............................5
Sirkelmønster.................................6
U-svingmønster..............................7
Mann over bord-mønster................7
Avbryte et styremønster.................8
GPS-styremønstre......................... 8
Rute til............................................9
Banemønster..................................9
Kløverbladmønster.......................10
Søkemønster................................10
Avbryte et GPS-styremønster....... 11
Konfigurere GHC 10fjernkontrollen.........................17
Brukerinnstillinger for GHC 10..... 17
Strømmodus................................ 18
Endre strømmodus.......................18
Tilpasse strømmodus...................18
Tillegg....................................19
Konfigurere autopiloten................19
Lisensavtale for programvare...... 19
Samsvarserklæring..................... 19
Feil- og advarselsmeldinger........ 20
Betjene autopiloten for
seilbåt....................................12 Indeks....................................21
Hold styrekursen......................... 12
Justere styrekursen......................12
Vindhold....................................... 13
Betjene autopiloten for
Justering av vindhold....................14
hurtigbåt..................................3
Hurtigbåttips.................................. 3
Bauting og jibbing........................ 14
Hold styrekursen........................... 3
Justere styrekursen....................... 3
Rute til......................................... 15
Retningskontroll............................. 4
Systeminnstillinger................... 16
Fjernkontrollinnstillinger for
GHC 10..................................... 16
Dynamisk menyalternativ...............3
Justere styrekursen med roret........3
Justere styrekursen med
autopiloten................................3
Bruke retningskontroll.....................4
Styremønstre................................. 5
ii
Innstillinger for bauting
og jibbing................................14
Innstillinger...........................16
Koble til GHC 10fjernkontrollen.........................16
Brukerveiledning for GHC 10
Komme i gang
Komme i gang
Frontpanel
Slå på autopiloten
Velg
.
Slå av autopiloten
Hold inne .
Merk: Hvis mer enn én GHC 10-enhet er koblet til for å slå på autopiloten,
må du slå av alle de tilkoblede GHC 10-enhetene for å slå av autopiloten.
Justere displayet
➊
➋
Element Beskrivelse
Standby
➀
➁
➂
Skjermtaster
Av/på-knapp
➌
Justere fargemodusen
1. Velg fra et hvilket som helst skjermbilde.
2. Velg Fargemodus.
3. Velg Velg for å veksle mellom fargemodus for natt eller dag.
Justere bakgrunnslyset
1. Velg fra et hvilket som helst skjermbilde.
2. Velg Bakgrunnslys.
3. Velg
eller
for å justere lysstyrken for bakgrunnslyset.
4. Velg Ferdig.
Aktivere nettverksdeling
Du kan dele innstillinger for fargemodus og bakgrunnslys med andre GHC 10og GMI™ 10-enheter via NMEA 2000-nettverket.
1. Velg Nettverksdeling.
2. Velg Velg for å aktivere nettverksdeling.
Brukerveiledning for GHC 10
1
Komme i gang
Om Styrekurs-skjermbildet
Styrekurs-skjermbildet vises statusen for autopiloten og styrekursen. Du kan
bruke skjermtastene til å aktivere autopiloten og justere styrekursen manuelt fra
Styrekurs-skjermbildet.
Når du slår på autopiloten, starter systemet i standbymodus og viser Styrekursskjermbildet på GHC 10-enheten.
Når du velger Aktiver for å aktivere at autopiloten skal holde styrekursen, tar
autopiloten kontroll over roret og styrer båten slik at styrekursen opprettholdes.
Den tiltenkte styrekursen ➊ indikeres på kompasset øverst på Styrekursskjermbildet.
➊
➊
➋
➌
➍
Element
➊
➋
➌
➍
2
Se side 12 hvis du vil ha informasjon om skjermbildet for vindhold for seilbåten.
Beskrivelse
Status for autopiloten
Faktisk styrekurs
Indikator for rorposisjon (bare seilbåter og hurtigbåter
med sensor)
Skjermtastenes funksjoner
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Hurtigbåttips
Dynamisk menyalternativ
Det første alternativet på menyen som du kommer til ved å velge Meny fra
Styrekurs-skjermbildet, endres basert på følgende forhold:
• Hvis autopiloten ikke styrer etter et mønster, velger du alternativet for å gå til
aktiveringsskjermbildet for mønsteret som ble brukt sist.
• Hvis autopiloten styrer etter et mønster, velger du alternativet for å gå
til konfigurasjonsskjermbildet for mønsteret. Hvis det ikke finnes noen
innstillinger som kan konfigureres for mønsteret, kan du ikke velge
menyalternativet.
Hold styrekursen
Du kan aktivere autopilotens funksjon for å holde styrekursen for å opprettholde
den gjeldende styrekursen uten å styre med roret.
Aktivere Hold styrekursen
Velg Aktiver fra Styrekurs-skjermbildet.
Autopiloten styrer båten for å opprettholde gjeldende styrekurs.
Justere styrekursen
Når autopiloten er aktivert, kan du justere styrekursen ved hjelp av roret (hvis
autopiloten er utstyrt med Shadow Drive™) eller skjermtastene på autopiloten.
Brukerveiledning for GHC 10
Justere styrekursen med roret
Du kan styre båten manuelt fra roret mens autopiloten er aktivert. Autopiloten
styrer ikke båten mens du har roret, og meldingen "Du har roret" blinker i
gult øverst på skjermen. Hvis du opprettholder en bestemt styrekurs manuelt i
noen sekunder, gjenopptar autopiloten kontrollen over den nye styrekursen, og
Styrekurs-skjermbildet viser meldingen "Autopilot aktivert".
Gjenoppta et mønster etter en justering av styrekursen med roret
Når autopiloten styrer etter et mønster, kan det hende at du må styre båten
manuelt fra roret for å unngå farer i vannet. Når du har passert alle farene, må du
starte mønsteret på nytt manuelt. Med det dynamiske menyalternativet (side 3)
kan du raskt gjenoppta mønsteret.
Velg Meny > [navn på mønster] for å gjenoppta mønsteret som ble brukt sist.
Justere styrekursen med autopiloten
Du kan styre båten ved hjelp av autopiloten. Med trinnstyring svinger båten med
intervaller på 1° når du velger skjermtasten for styring, og med større intervaller
når du holder inne skjermtasten for styring. Med rorstyring svinger båten med
intervaller på 1° når du velger skjermtasten for styring, mens båten styres når du
holder inne skjermtasten for styring.
Endre styremodus
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Styremodus.
2. Velg et alternativ:
• Velg Styremodus > Ror for å aktivere rorstyring.
• Velg Styremodus > Trinn for å aktivere trinnstyring.
3
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Justere intervallene for trinnstyring
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Styremodus > Trinnvis
snuøkning.
2. Velg
eller
for å angi den trinnvise snuøkningen.
3. Velg Ferdig.
Styre med skjermtastene
Du kan justere styrekursen manuelt fra Styrekurs-skjermbildet mens autopiloten
er aktivert.
Merk: Hvis autopiloten styrer etter et mønster (side 5), avbrytes mønsteret
hvis du justerer styrekursen manuelt.
Velg et alternativ:
• Hvis trinnstyring er aktivert, velger du
og
.
• Hvis rorstyring er aktivert, velger du
og
.
Autopiloten styrer båten, og Styrekurs-skjermbildet viser den faktiske
styrekursen ➊ og den tiltenkte styrekursen ➋.
➊
4
Retningskontroll
Når båten er utstyrt for det, kan du kontrollere båtens kjøreretning (forover eller
bakover) ved hjelp av autopiloten.
Bruke retningskontroll
Fra Styrekurs-skjermbildet velger du et alternativ:
• Når du kjører forover i standbymodus, velger du Retning for å aktivere
rygging.
Autopiloten aktiverer rygging, og meldingen Rev. vises i oransje på
Styrekurs-skjermbildet.
• Når du kjører bakover i standbymodus, velger du Retning for å aktivere
kjøring forover.
Autopiloten aktiverer kjøring forover, og meldingen Rev. fjernes fra
Styrekurs-skjermbildet.
➋
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Styremønstre
 Forsiktig
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start et mønster før
du er sikker på at det ikke er noen hindringer i vannet.
Autopiloten kan styre båten etter forhåndsinnstilte mønstre for fisking, og den
kan også utføre andre spesielle manøvre som U-svinger og henting av mann over
bord. Du kan bruke GHC 10-enheten til å starte mønsterstyring.
Følge sikksakkmønsteret
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Mønsterstyring > Sikksakk.
2. Velg Aktiver.
Autopiloten følger sikksakkmønsteret, og Styrekurs-skjermbildet viser
utslaget og tidsperioden for sikksakkmønsteret ➊.
Mønsterstyring er ikke basert på GPS, og det kan brukes uten at det er koblet en
GPS-enhet til autopiloten.
Sikksakkmønster
Sikksakkmønsteret styrer båten fra babord til styrbord og tilbake, i en angitt tid
og med en angitt vinkel, på tvers av den gjeldende styrekursen.
➀
Konfigurere sikksakkmønsteret
Du kan endre utslaget og tidsperioden for sikksakkmønsteret. Standardverdiene
er 30° og 1,5 minutter.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Mønsterstyring > Sikksakk >
Oppsett > Sikksakk-utslag.
2. Velg
eller
for å angi utslaget i intervaller på 5°.
3. Velg Ferdig.
4. Velg Oppsett > Sikksakk-periode.
5. Velg
eller
for å angi perioden.
6. Velg Ferdig.
Brukerveiledning for GHC 10
TIPS: Hvis du raskt vil gjenoppta et mønster etter at du har justert styrekursen
med roret eller skjermtastene (side 3), velger du den midterste skjermtasten to
ganger.
5
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Sirkelmønster
Sirkelmønsteret styrer båten i en kontinuerlig sirkel i en angitt retning og i et
angitt tidsintervall.
Autopiloten følger sirkelmønsteret, og Styrekurs-skjermbildet viser tiden for
sirkelmønsteret ➀.
Konfigurere sirkelmønsteret
Du kan justere hvor lang tid autopiloten skal bruke på sirkelen. Med
standardverdien lages det en sirkel som det tar fem minutter å kjøre.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Mønsterstyring > Sirkler >
Tid.
2. Velg
eller
for å angi tiden.
3. Velg Ferdig.
➀
Følge sirkelmønsteret
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Mønsterstyring > Sirkler.
2. Velg Aktiver.
3. Velg et alternativ:
• Velg
for å starte en sving med klokken.
• Velg
for å starte en sving mot klokken.
Autopiloten plasserer båten slik at sirkelmønsteret sentreres på stedet der du
aktiverer mønsteret.
TIPS: Hvis du raskt vil gjenoppta et mønster etter at du har justert styrekursen
med roret eller skjermtastene (side 3), velger du den midterste skjermtasten to
ganger.
6
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for hurtigbåt
U-svingmønster
U-svingmønsteret snur båten 180° og opprettholder den nye styrekursen. Det
finnes ingen innstillinger for å justere u-svingmønsteret.
Følge u-svingmønsteret
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Mønsterstyring > U-sving.
2. Velg Aktiver.
3. Velg et alternativ:
• Velg
for å svinge mot styrbord.
• Velg
for å svinge mot babord.
Autopiloten følger u-svingmønsteret, og Styrekurs-skjermbildet viser
retningen for svingen ➀.
➀
Mann over bord-mønster
Mann over bord-mønsteret snur båten for å kjøre langs stedet der mann over
bord-mønsteret ble startet. Det finnes ingen innstillinger for å justere mann over
bord-mønsteret.
Følge mann over bord-mønsteret
 ADVARSEL
Mann over bord-mønsteret fastsettes ikke av GPS og påvirkes av vind, strøm
og hastighet. Vær klar til å justere gasspaken og ta roret for å unngå å skade
personen i vannet.
 Forsiktig
Båten må kjøre under planingshastighet når du bruker dette mønsteret.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Mønsterstyring > Mann
over bord.
2. Velg Aktiver.
3. Velg et alternativ:
• Velg
for å svinge mot styrbord.
• Velg
for å svinge mot babord.
Når u-svingen er ferdig, opprettholder autopiloten den nye styrekursen.
TIPS: Hvis du raskt vil gjenoppta et mønster etter at du har justert styrekursen
med roret eller skjermtastene (side 3), velger du den midterste skjermtasten to
ganger.
Brukerveiledning for GHC 10
7
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Autopiloten følger mann over bord-mønsteret, og Styrekurs-skjermbildet
viser retningen for svingen ➀.
➀
GPS-styremønstre
 forsiktig
Du er ansvarlig for at båten betjenes på en trygg måte. Ikke start et GPS-mønster
før du er sikker på at det ikke er noen hindringer i vannet.
Autopiloten kan styre båten langs en rute som er definert av GPS-enheten,
eller etter forhåndsinnstilte mønstre som er basert på en GPS-posisjon
(veipunkt). Hvis du vil bruke GPS-styring, må det være koblet en kompatibel
GPS-enhet til autopiloten som bruker NMEA 2000 eller NMEA 0183. Hvis
du vil ha mer informasjon om å koble til en kompatibel GPS-enhet, kan du se
installeringsinstruksjonene for autopiloten.
GPS-styremønstre er basert på et GPS-veipunkt som du navigerer aktivt til ved
hjelp av den valgfrie GPS-enheten. Dette veipunktet kalles det aktive veipunktet.
TIPS: Hvis du raskt vil gjenoppta et mønster etter at du har justert styrekursen
med roret eller skjermtastene (side 3), velger du den midterste skjermtasten to
ganger.
Avbryte et styremønster
Utfør én av følgende handlinger mens du følger et styremønster:
• Styr båten fysisk med roret (hvis autopiloten er utstyrt med Shadow
Drive).
• Bruk skjermtastene til å justere styrekursen manuelt.
• Velg STBY.
8
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Rute til
Autopiloten styrer båten i henhold til en rute som er definert på kartplotteren.
GHC 10-enheten må være koblet til en NMEA 2000- eller NMEA 0183kompatibel kartplotter hvis du vil bruke Rute til.
Banemønster
Banemønsteret styrer båten i en kontinuerlig sirkel rundt det aktive veipunktet
(side 8). Størrelsen på sirkelen defineres av avstanden fra det aktive veipunktet
når du starter banemønsteret. Det finnes ingen innstillinger som kan justeres.
Følge Rute til-mønsteret
Følge banemønsteret
Før du kan begynne å bruke Rute til, må du definere en rute på kartplotteren. Se
brukerveiledningen for kartplotteren hvis du trenger informasjon om hvordan du
definerer en rute.
Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > GPS-styring > Rute til.
Autopiloten styrer båten i henhold til ruten som er definert på kartplotteren,
og Styrekurs-skjermbildet viser avstanden til neste sving ➀ og avstanden ute
av kurs ➋.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > GPS-styring > Bane >
Aktiver.
2. Velg et alternativ:
• Velg
for å starte en sving med klokken.
• Velg
for å starte en sving mot klokken.
Autopiloten styrer båten i en kontinuerlig sirkel rundt det aktive veipunktet,
og Styrekurs-skjermbildet viser retningen til banen ➊.
➊
➋
Brukerveiledning for GHC 10
➊
9
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Kløverbladmønster
Kløverbladmønsteret styrer båten slik at den gjentatte ganger passerer et aktivt
veipunkt. Når du starter kløverbladmønsteret, kjører autopiloten båten mot det
aktive veipunktet og starter kløverbladmønsteret.
Autopiloten styrer båten i et kontinuerlig kløverbladmønster over det aktive
veipunktet, og Styrekurs-skjermbildet viser svingretningen og avstanden for
kløverbladet ➀.
Konfigurere kløverbladmønsteret
Du kan justere avstanden fra veipunktet der autopiloten svinger båten for å
passere veipunktet på nytt. Med standardinnstillingen svinger båten med en
rekkevidde på 300 m (1000 fot) fra det aktive veipunktet.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > GPS-styring > Kløverblad >
Lengde.
2. Velg
eller
for å angi lengden.
3. Velg Ferdig.
➊
Følge kløverbladmønsteret
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > GPS-styring > Kløverblad >
Aktiver.
2. Velg et alternativ:
• Velg
for å svinge mot styrbord.
• Velg
for å svinge mot babord.
Søkemønster
Søkemønsteret styrer båten i stadig større sirkler utover fra det aktive veipunktet
og former dermed et spiralmønster. Når du starter søkemønsteret, kjører
autopiloten båten til det aktive veipunktet og starter mønsteret.
Konfigurere søkemønsteret
Du kan justere avstanden mellom hver sirkel i spiralen. Standardavstanden
mellom sirklene er 20 m (50 fot).
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > GPS-styring > Søk >
Avstand.
2. Velg
eller
for å angi avstanden.
3. Velg Ferdig.
10
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for hurtigbåt
Følge søkemønsteret
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > GPS-styring > Søk > Aktiver.
2. Velg et alternativ:
• Velg
for å svinge mot styrbord.
• Velg
for å svinge mot babord.
Autopiloten følger søkemønsteret rundt det aktive veipunktet, og Styrekursskjermbildet viser avstanden i søkemønsteret ➀.
Avbryte et GPS-styremønster
Utfør én av følgende handlinger mens du følger et GPS-styremønster:
• Styr båten fysisk med roret (hvis autopiloten er utstyrt med Shadow
Drive).
• Bruk skjermtastene til å justere styrekursen manuelt.
• Velg STBY.
➊
Brukerveiledning for GHC 10
11
Betjene autopiloten for seilbåt
Betjene autopiloten for seilbåt
 forsiktig
Når autopiloten er aktivert, styrer den bare roret. Du og besetningen er ansvarlige
for seilene mens autopiloten er aktivert.
I tillegg til å holde styrekursen kan du bruke autopiloten til å opprettholde
vindhold. Du kan også bruke autopiloten til å kontrollere roret under bauting og
jibbing.
Hold styrekursen
Du kan aktivere autopilotens funksjon for å holde styrekursen for å opprettholde
den gjeldende styrekursen uten å styre roret (side 2).
Aktivere Hold styrekursen
Velg Aktiver fra Styrekurs-skjermbildet.
Autopiloten styrer båten for å opprettholde gjeldende styrekurs.
Justere styrekursen med autopiloten
Du kan justere styrekursen ved hjelp av trinnstyring på autopiloten.
Merk: Hvis autopiloten styrer etter en rute (side 15), avbrytes ruten hvis du
justerer styrekursen manuelt.
Velg et alternativ:
• Velg
eller
for å styre båten med intervaller på 1°.
• Hold inne
eller
for å styre båten med større intervaller.
Intervallstørrelsen vises på skjermtasten.
Autopiloten styrer båten, og Styrekurs-skjermbildet viser den faktiske
styrekursen ➊ og den tiltenkte styrekursen ➋.
➊
➋
Justere styrekursen
Du kan justere styrekursen ved hjelp av skjermtastene på autopiloten når
autopiloten er aktivert. Du må sette autopiloten til standby for å justere
styrekursen ved hjelp av roret.
Justere intervallene for trinnstyring
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Trinnvis snuøkning.
2. Velg
eller
for å angi den trinnvise snuøkningen.
3. Velg Ferdig.
12
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for seilbåt
Vindhold
Du kan angi at autopiloten skal opprettholde en bestemt retning i forhold til
den gjeldende vindvinkelen. Enheten må være koblet til en NMEA 2000- eller
NMEA 0183-kompatibel vindsensor for å utføre vindhold eller vindbasert
bauting eller jibbing.
Vindhold-skjermbildet
Styrekurs-skjermbildet viser statusen for autopiloten. Når autopiloten ikke er
aktivert, velger du Vindhold for å aktivere vindhold.
Autopiloten styrer endringer på Styrekurs-skjermbildet slik at det inkluderer ny
informasjon om vindhold.
➊
➋
➌
➍
➎
Retning i forhold til vindvinkel
Vindmåler: gjeldende vindvinkel
Aktivere Vindhold fra holdt styrekurs
Velg Meny > Vindhold med Hold styrekursen aktivert.
Autopiloten styrer båten for å opprettholde samme styrekurs i forhold til
vindretningen, og Styrekurs-skjermbildet viser vindmåleren.
Bruke vindhold som hjelp ved heising og firing av seil
1. Aktiver vindhold.
2. Bruk skjermtastene til å justere vindholdretningen til 0°.
Autopiloten styrer båten direkte inn i vinden, noe som er ideelt ved heising
og firing av seil.
➍
➎
➊
➋
➌
Status for autopiloten
Kompass som viser gjeldende styrekurs
Vindtype: faktisk eller relativ
Brukerveiledning for GHC 10
13
Betjene autopiloten for seilbåt
Justering av vindhold
Du kan justere vindholdvinkelen ved hjelp av skjermtastene på autopiloten når
vindhold er aktivert.
Bauting og jibbing
Justere vindholdvinkelen med autopiloten
Innstillinger for bauting og jibbing
Innstillinger som definerer hvordan autopiloten skal baute eller jibbe,
konfigureres under installering. Hvis autopiloten ikke bauter eller jibber på en
trygg og tilfredsstillende måte, kan du eventuelt justere følgende innstillinger:
Du kan justere vindholdvinkelen ved hjelp av trinnstyring på autopiloten.
eller
for å justere vindholdvinkelen i intervaller
Velg
på 1°.
Hold inne
eller
for å justere vindholdvinkelen i større
intervaller. Intervallstørrelsen vises på skjermtasten og er den samme som
trinnstyringsintervallet (side 12).
Styrekursskiven på vindskjermbildet viser den faktiske styrekursen ➊ og den
tiltenkte styrekursen ➋ mens autopiloten styrer båten.
Du kan angi at autopiloten skal baute eller jibbe mens Hold styrekursen eller
Vindhold er aktivert.
•
•
•
•
•
Hold styrekursen mot bautevinkel (side 17)
Forsinkelse av bauting/jibbing (side 17)
Jibb-inhibitor (side 17)
Vindhold-type (side 18)
Vindbegrenser (side 18)
Bauting og jibbing fra Hold styrekursen
Før du begynner å baute eller jibbe fra Hold styrekursen, må du angi Hold
styrekursen mot bautevinkel (side 17).
➊
14
➋
1. Aktiver Hold styrekursen (side 3).
2. Velg Meny > Baute/jibbe.
3. Velg
eller
for å velge retning.
Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing, og Styrekursskjermbildet viser en Bauter-melding til manøveren er ferdig.
Brukerveiledning for GHC 10
Betjene autopiloten for seilbåt
Bauting og jibbing fra Vindhold
1. Aktiver Vindhold (side 13).
2. Velg Meny > Baute/jibbe.
3. Velg Baute eller Jibbe.
Autopiloten styrer båten gjennom bauting eller jibbing, og Vindholdskjermbildet viser kompasset og vindmålerne med gule markeringer som
viser retningen og fremdriften for bautingen eller jibbingen.
Rute til
 forsiktig
Garmin anbefaler at du bare bruker Rute til under kjøring med motor. Hvis
du bruker Rute til når du seiler, kan det forårsake uventet jibbing, som kan
skade seilbåten. Ubevoktede seil eller rigg kan bli skadet eller kan forårsake
personskader på besetning eller passasjerer under en uventet jibbemanøver.
Autopiloten styrer båten i henhold til en rute som er definert på
kartplotteren. GHC 10-enheten må være koblet til en NMEA 2000- eller
NMEA 0183-kompatibel kartplotter hvis du vil bruke Rute til.
Bruke Rute til
Før du kan begynne å bruke Rute til, må du definere en rute på kartplotteren. Se
brukerveiledningen for kartplotteren hvis du trenger informasjon om hvordan du
definerer en rute.
TIPS: Du kan begynne å baute eller jibbe direkte fra skjermbildene Hold
styrekursen eller Vindhold.
Velg et alternativ:
• Begynn bauting eller jibbing til babord ved å holde inne venstre og
midtre skjermtast i ett sekund.
• Begynn bauting eller jibbing til styrbord ved å holde inne høyre og
midtre skjermtast i ett sekund.
Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Rute til.
Autopiloten styrer båten langs ruten som er definert på kartplotteren, og
Styrekurs-skjermbildet viser avstanden til neste sving ➀ og avstanden ute av
kurs ➋.
➊
➋
Brukerveiledning for GHC 10
15
Innstillinger
Innstillinger
Du kan tilpasse innstillinger for system, fjernkontroll og bruker.
•
Systeminnstillinger
•
Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > System.
• Enheter – angi måleenhetene som brukes til å representere verdier som vises
på GHC 10-enheten.
◦◦ Systemenheter – enheter som brukes til alle mål som vises på GHC
10-enheten. Du kan velge Engelsk (mil, fot), Metrisk (km, m), Nautisk
(nm, fot) eller Metrisk, nautisk (nm, m).
◦◦ Rorforflytning – enhet som brukes for forflytningsvolum for den
hydrauliske styrepumpen, indikeres typisk på roret. Du kan velge
Kubikktommer (t³) eller Kubikkcentimeter (cm³).
• Styrekurs – angi referansen som brukes ved beregning av
styrekursinformasjon.
◦◦ Magnetisk – beregner styrekursen basert på magnetisk nord.
◦◦ Geografisk – beregner styrekursen basert på geografisk nord.
• Varians – angi variansen fra geografisk nord. Varians er bare tilgjengelig når
Styrekurs er satt til Geografisk.
◦◦ Auto – fastsetter automatisk den ideelle innstillingen for varians.
◦◦ Bruker – du definerer innstillingen for varians.
• Piper – angir hvorvidt enheten skal avgi en lyd når du velger en tast eller det
går av en alarm.
◦◦ Bare alarmer – piper bare når det går av en alarm.
16
•
•
•
•
◦◦ På (taster og alarmer) – piper når du velger en tast, og når det går av en
alarm.
Automatisk på – aktiverer at enheten skal slå seg på automatisk når
NMEA 2000-nettverket aktiveres.
Enhetsspenning – enheten viser et varsel og det går av en alarm når batteriet
når en bestemt spenning. Når du velger På, må du angi spenningen alarmen
skal gå av ved, samt varselvisningene.
Språk – angi hvilket språk som skal vises på skjermen.
Driftsmodus – angi om enheten skal brukes i normal modus eller i
butikkdemonstrasjonsmodus.
Systeminformasjon – viser enhets-ID-numre og programvareinformasjon
for GHC og GHP.
Fabrikkinnstillinger – velg Nullstill for å gjenopprette enheten til
fabrikkinnstillingene.
Fjernkontrollinnstillinger for GHC 10
Koble til GHC 10-fjernkontrollen
Før du kan bruke GHC 10-fjernkontrollen, må du koble fjernkontrollen til
GHC 10-enheten og konfigurere innstillingene.
Du kan koble en GHC 10-fjernkontroll (valgfritt) til en GHC 10-enhet.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > Fjernkontroll.
2. Velg Søk etter fjernkontroll, og hold deretter inne den venstre og høyre
dobbeltpiltasten på fjernkontrollen. Autopiloten søker etter og oppretter en
forbindelse med GHC 10-fjernkontrollen.
Brukerveiledning for GHC 10
Innstillinger
Konfigurere GHC 10-fjernkontrollen
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > Fjernkontroll.
2. Velg et alternativ:
• Handling for knapp 1 – angir hvilken funksjon som utføres med den
første knappen på fjernkontrollen.
• Handling for knapp 2 – angir hvilken funksjon som utføres med den
andre knappen på fjernkontrollen.
• Handling for knapp 3 – angir hvilken funksjon som utføres med den
tredje knappen på fjernkontrollen.
• Koble fra fjernkontroll – koble fjernkontrollen fra enheten.
Brukerinnstillinger for GHC 10
 Forsiktig
På et GHP 10-autopilotsystem må du, hvis du deaktiverer Shadow Drive, sette
autopiloten til standby (STBY) for å kontrollere roret manuelt. Vær forsiktig når
du deaktiverer Shadow Drive.
På et GHP 10V-autopilotsystem vil alle justeringer på roret koble ut autopiloten
fullstendig hvis du deaktiverer Shadow Drive.
Selv om autopiloten konfigureres for båten under installering, kan det hende at
det blir nødvendig å justere den i henhold til sjøforholdene.
Velg Meny > Oppsett > Brukerdefinert autopilotkonfigurasjon.
• Shadow Drive™ – angir at enheten automatisk skal gå til standbymodus når
du styrer roret manuelt, og aktiverer deretter Hold styrekursen på nytt når du
holder en stø kurs i noen sekunder.
MERK: Shadow Drive er bare tilgjengelig på hydrauliske styresystemer.
Brukerveiledning for GHC 10
• Shadow Drive-følsomhet – Shadow Drive aktiveres når det legges et visst
trykk på roret. Juster denne innstillingen hvis Shadow Drive løses ut i utide,
eller hvis den ikke aktiveres riktig. Hvis autopiloten deaktiveres mens roret
er støtt, kan du få mindre uønsket deaktivering hvis du reduserer verdien for
følsomhet. Hvis Shadow Drive ikke deaktiverer autopiloten riktig når du tar
roret, kan det hjelpe å øke verdien for følsomhet.
Merk: Denne innstillingen gjelder ikke for GHP 10V- eller GHP
12-autopilotsystemer.
• Filtrering av vanntilstand – juster filtreringen av vanntilstand for å angi
reaksjonsfølsomheten for styrekurs. Sett Filtrering av vanntilstand til
0 % under normale driftsforhold. Øk Filtrering av vanntilstand i krapp
sjø ved lav hastighet for å redusere roraktiviteten og redusere slitasje på
autopilotsystemet.
• Retningskontroll – aktiver at enheten skal sette retningen til forover el-ler
bakover fra Styrekurs-skjermbildet når autopiloten er i standbymodus. Se
side 4 hvis du vil ha informasjon om å bruke retningskontroll.
• Hold styrekursen mot bautevinkel – (bare seilbåter) angi den faste
vinkelen som autopiloten skal utføre baute- eller jibbemanøvre med, mens
Hold styrekurs er aktivert. Velg en vinkel fra 1° til 180°.
• Forsinkelse av bauting/jibbing – (bare seilbåter) autopiloten forsinker
styringen av bauting eller jabbing når du har startet manøveren ved hjelp
av fjernkontrollen eller enheten. Forsinkelsen telles ned på Styrekursskjermbildet, og det går av en alarm når autopiloten begynner å baute eller
jibbe. Velg en forsinkelse fra 0 til 15 sekunder.
• Jibb-inhibitor – (bare seilbåter) forhindrer at autopiloten jibber. Jibbinhibitoren forhindrer ikke at du jibber manuelt ved hjelp av roret eller
trinnstyring.
17
Innstillinger
• Vindhold-type – (bare seilbåter) autopiloten styrer etter relativ vind eller
faktisk vind når vindhold er aktivert. For både faktisk og relativ vind
beregnes vindvinkelen i henhold til baugen på båten, og den representeres i
grader til babord eller styrbord.
MERK: Alternativet for å veksle mellom vindhold-typer er bare tilgjengelig
hvis båten er utstyrt med både en vindsensor og en sensor for fart i vann.
◦◦ Relativ vindstyrke gjenspeiler luftstrømmen slik den faktisk oppleves
mens du er i en båt. Relativ er det eneste tilgjengelige alternativet for
vindhold hvis båten er utstyrt med en vindsensor, men ikke med sensor
for fart i vann.
◦◦ Data om faktisk vind reflekterer luftstrømmen slik den oppleves i forhold
til hastigheten til båten. Velg Faktisk eller Relativ hvis båten er utstyrt
med en vindsensor og en vannhastighetssensor.
• Vindbegrenser – (bare seilbåter) under jibbing reduserer vindbegrenseren
svingegraden ettersom vindretningen nærmer seg akterstavnen. Hvis
svingegraden er for treg, øker du verdien for vindbegrenseren. Hvis
svingegraden er for rask, reduserer du verdien for vindbegrenseren.
Tilpasse strømmodus
Du kan justere nivået for roraktivitet i økonomisk strømmodus.
1. Gå til skjermbildet for styrekurs, og velg Meny > Oppsett > Brukerdefinert
autopilotkonfigurasjon > Strømsparer.
2. Velg en prosentandel, og velg Ferdig.
En høyere prosentandel reduserer roraktiviteten på bekostning av ytelsen
for styrekurs. Jo høyere prosentandel du angir, jo mer avviker kursen før
autopiloten retter den opp.
TIPS: Hvis du øker prosentandelen for Strømsparer i krapp sjø ved
lav hastighet, reduseres roraktiviteten, og du reduserer slitasje på
autopilotsystemet.
Strømmodus
Du kan aktivere en strømmodus for å hjelpe til med å redusere roraktivitet.
Endre strømmodus
1. Gå til skjermbildet for styrekurs, og velg Meny > Oppsett > Brukerdefinert
autopilotkonfigurasjon.
2. Velg et alternativ:
• Velg Strømmodus > Økonomi for å aktivere økonomisk strømmodus.
• Velg Strømmodus > Normal for å gå tilbake til vanlig bruk.
18
Brukerveiledning for GHC 10
Tillegg
Tillegg
Konfigurere autopiloten
MERKNAD
Endringer i konfigurasjonen av autopiloten påvirker virkemåten til autopiloten
direkte, og de bør foretas av en autorisert installatør. Unødvendige justeringer av
autopilotkonfigurasjonen kan føre til at autopiloten ikke kan brukes.
Autopiloten konfigureres for båten din under installeringsprosessen, og
hovedinnstillingene for autopilotkonfigurasjonen må sjelden justeres. Hvis
autopiloten ikke fungerer som den skal, kan du kontakte installatøren.
Hvis du vil vite mer om avansert autopilotkonfigurasjon, kan du se
installeringsinstruksjonene som fulgte med autopiloten.
Registrere produktet
1. Gå til my.garmin.com.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på
telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238
0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for
innenlandsk support.
Brukerveiledning for GHC 10
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE GHP 10/10V/12 OG GHC 10 GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR
PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en begrenset lisens til å bruke
programvaren som følger med denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form
ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter til Programvaren
forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene
og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i
Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i
kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/
eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere,
endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du
ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eller eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet samsvarer med hovedkravene og andre
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele samsvarserklæringen,
kan du gå til www.garmin.com/compliance.
GHP 10/12 og GHC 10 er NMEA 2000®-sertifisert.
19
Tillegg
Feil- og advarselsmeldinger
Feilmelding
Årsak
Ingen feedback-sensor for rorposisjon oppdaget. Autopiloten oppdager ikke en feedback-enhet for ror eller gyldig
rorposisjon.
Rorposisjonsdataen er ugyldige.
Autopiloten mister gyldige feedback-data om rorposisjon.
Autopiloten mottar ikke navigasjonsdata.
Autopiloten er satt i Hold styrekursen.
Autopiloten mottar ikke lenger gyldige navigasjonsdata under
Rute til.
Denne meldingen vises også hvis navigasjonen stoppes på en
kartplotter før deaktivering av autopiloten.
GHC-enheten mistet tilkoblingen til CCU.
Autopiloten mottar ikke lenger gyldige data.
Mistet tilkoblingen til autopilot.
Tapt vinddata.
Lav GHC-forsyningsspenning.
Rorsensor er ikke kalibrert.
Forsyningsspenningsnivået er under verdien som er angitt i
menyen for lavspenningsalarm.
Rorsensoren for drivenheten er ikke kalibrert.
Kalibrer roret.
Autopilothandling
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten kobles fra.
• Autopiloten går til standby.
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten kobles fra.
• Autopiloten går til standby.
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Autopiloten går til Hold styrekursen.
I/T
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Autopiloten går til Hold styrekursen.
I/T
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten kobles fra.
• Autopiloten går til standby.
• Det går av en alarm.
• Normal drift fortsetter.
Normal drift fortsetter.
Ror ved grensen. Sentrer roret.
Roret forblir nær grensen (rorstopp) i mer enn fem sekunder.
"Ror ved grensen" blinker på tittellinjen.
Autopiloten har kjørt roret nær grensen (rorstopp). Autopiloten
kan ikke kjøre roret lenger i denne retningen.
Autopiloten har oppdaget at brukeren har forsøkt å starte jibbing. •
•
Advarsel! Jibbing startet. Vil du fortsette?
20
Det går av en alarm.
GHC10 ber brukeren angi noe. Hvis du
velger Jibbe, starter jibbing, og hvis du
velger Avbryt, avbrytes jibbingen.
Brukerveiledning for GHC 10
Indeks
Indeks
A
Advarselsmeldinger 20
Alarmer 16
Automatisk på 16
Autopilotstyring
Avbryte 8
GPS-mønsterstyring 8
Mønsterstyring 5
B
Bane 9
Baute/jibbe 14
Fra Hold styrekursen 14
Fra Vindhold 15
Innstillinger 14
D
Demomodus 16
F
Feilmeldinger 20
Feilsøking 20
Filtrering av vanntilstand 17
Fjernkontroll 16
Koble til 16
Konfigurere 17
Brukerveiledning for GHC 10
G
Garmins produktsupport 19
H
Hold styrekursen
Hurtigbåt 3
Seilbåt 12. See also Vindhold
I
Innstillinger 16
Bruker 17
Fjernkontroll 16
System 16
K
Kløverblad 10
Koble til
Fjernkontroll 16
Konfigurere
Fjernkontroll 17
M
Mann over bord 7
Meldinger
Feil/advarsel 20
N
Nettverksdeling 1
Nord
Magnetisk/geografisk innstilling 16
O
Økonomi 18
Strømmodus 18
Styrekurs-skjermbilde 2. See
also Vindhold-skjermbildet
Support, produkt 19
P
Produktsupport 19
T
Tillegg 19
R
Retningskontroll 4
Bruke 4
Innstillinger 17
Rute til
Hurtigbåt 9
Seilbåt 15
U
U-sving 7
Varians 16
S
Seil, heise og fire 13
Shadow Drive 17
Følsomhet 17
Sikksakk 5
Sirkler 6
Skjerm
Bakgrunnslys 1
Fargemodus 1
Justere 1
Slå av autopiloten 1
Slå på autopiloten 1
Søk 10
Spenningsalarm 16
V
Varsler 16
Vind
Faktisk 18
Vindbegrenser 18
Vindhold-type 18
Vindhold 13
Aktivere 13
Justering 14
Skjerm 13
Vindhold-skjermbildet 13
21
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for Garmin-produkter finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
August 2011
Delenummer 190-01289-38 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising