Garmin | GHP™ 10 Marine Autopilot System | Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Installationsinstruktioner

Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
Installationsinstruktioner för GHP™ 10
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din
båt ska du installera Garmin® GHP 10 marint autopilotsystem i
enlighet med följande instruktioner. Professionell installation av
autopilotsystemet rekommenderas starkt.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmins
produktsupport.
 Varning
Du ansvar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt.
GHP 10 är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den befriar
dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig
navigering och lämna aldrig rodret utan uppsikt.
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.
Lär dig att hantera GHP 10 i stilla och riskfria vatten utan några faror.
Var försiktig då du använder GHP 10 nära faror i vattnet, till exempel
hamnar, pålverk och andra båtar.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 10.
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig information om produkten och
säkerhet.
Registrera enheten
 varning
Utrustning som ansluts till denna produkt ska ha brandinkapsling eller
utrustas med brandinkapsling.
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Skriv ner serienumret för varje komponent i ditt GHP 10-system i fälten
avsedda för detta ändamål på sidan 3. Serienumren sitter på en dekal på
komponenterna.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du
borrar, skär eller slipar.
Meddelande
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller
skära i. Var uppmärksam på bränsletankar, elkablar och hydraulslangar.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om användningen
av GHP 10.
Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800)
800.1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för information om support från ditt
hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Installationsinstruktioner för GHP 10
1
Table of Contents
Installationsinstruktioner för GHP™ 10��������������������������� 1
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk���������������������� 12
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk��������������������������� 13
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och CCU:n�������� 13
Registrera enheten�����������������������������������������������������������������������1
Kontakta Garmin��������������������������������������������������������������������������1
Viktig säkerhetsinformation����������������������������������������������������������1
Ansluta tilläggsenheter till GHP 10-autopilotsystemet����������������14
GHP 10-paketinnehåll och verktyg som behövs����������� 3
Konfigurera GHP 10������������������������������������������������������� 14
Huvudkomponenter����������������������������������������������������������������������3
CCU��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
ECU��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Hydraulpump och motor�������������������������������������������������������������������� 3
Shadow Drive-enhet�������������������������������������������������������������������������� 3
GHC 20���������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Kablar och kontakter��������������������������������������������������������������������4
Förbindningskabel mellan CCU och ECU������������������������������������������ 4
Larm��������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
ECU-strömkabeln������������������������������������������������������������������������������ 4
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln������������������������������������������������������� 4
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter���������������������������������� 4
Externt varvräknarfilter����������������������������������������������������������������������� 4
Verktyg som behövs���������������������������������������������������������������������4
Installationsförberedelser����������������������������������������������� 5
Att tänka på inför montering och anslutning���������������������������������5
Att tänka på vid montering av Shadow Drive-enhet��������������������������� 5
Att tänka på vid montering av ECU���������������������������������������������������� 5
Att tänka på vid anslutning av ECU��������������������������������������������������� 5
Hydrauliska förutsättningar att tänka på för att undvika
överbelastning i ECU:s drivkrets�������������������������������������������������� 5
Att tänka på inför montering av CCU������������������������������������������������� 5
Att tänka på vid anslutning av CCU��������������������������������������������������� 5
Att tänka på vid montering av larm ��������������������������������������������������� 5
Att tänka på vid anslutning av larm���������������������������������������������������� 5
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling��������������������������������������������� 6
Att tänka på inför montering av GHC 20�������������������������������������������� 6
Att tänka på vid anslutning av GHC 20���������������������������������������������� 6
Att tänka på vid anslutning av fartkälla���������������������������������������������� 6
Allmän kopplingstabell������������������������������������������������������������������7
Layoutriktlinjer för enkelroder�������������������������������������������������������8
Layoutriktlinjer för dubbelroder�����������������������������������������������������9
Installationsprocedur����������������������������������������������������� 10
Installera Shadow Drive-enheten�����������������������������������������������10
Ansluta Shadow Drive-enheten till hydrauliken������������������������������� 10
Ansluta Shadow Drive-enheten������������������������������������������������������� 10
Installation av ECU���������������������������������������������������������������������10
ECU i ett 24 V DC-system��������������������������������������������������������������� 10
Montera ECU:n�������������������������������������������������������������������������������� 10
Ansluta ECU:n till strömmen������������������������������������������������������������ 10
Installation av CCU���������������������������������������������������������������������10
Installation av CCU-monteringsfästet���������������������������������������������� 10
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet����������������������������������������������������������11
Ansluta CCU-enheten�����������������������������������������������������������������������11
Ansluta GHP:n till varvräknaren��������������������������������������������������������11
Larminstallation��������������������������������������������������������������������������11
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling������������������������������������������� 14
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som tilläggsutrustning till
GHC 20�������������������������������������������������������������������������������������� 14
Om Hamnbassängsguiden���������������������������������������������������������14
Starta Hamnbassängsguiden�����������������������������������������������������14
Utför Hamnbassängsguiden�������������������������������������������������������14
Kalibrera girar med fullt utslag��������������������������������������������������������� 14
Kalibrera roderförskjutning��������������������������������������������������������������� 14
Testa styrriktningen�������������������������������������������������������������������������� 14
Välj fartkällan����������������������������������������������������������������������������������� 15
Kontrollera varvräknaren����������������������������������������������������������������� 15
Granska Hamnbassängsguidens resultat���������������������������������������� 15
Om sjövärdighetsguiden�������������������������������������������������������������15
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden����������������������������15
Starta Sjövärdighetsguiden��������������������������������������������������������15
Utföra Sjövärdighetsguiden��������������������������������������������������������15
Konfigurera planingsvarv����������������������������������������������������������������� 15
Konfigurera planingsfarten��������������������������������������������������������������� 15
Konfigurera den höga varvtalsgränsen�������������������������������������������� 15
Konfigurera toppfarten��������������������������������������������������������������������� 15
Kalibrera kompassen����������������������������������������������������������������������� 16
Utföra autojusteringsproceduren����������������������������������������������������� 16
Ange norr����������������������������������������������������������������������������������������� 16
Ställa in kursfinjusteringen��������������������������������������������������������������� 16
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat������������������������������16
Testa och justera autopilotens konfiguration������������������������������������ 16
Justera accelerationsbegränsarens inställningar����������������������������� 16
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet���������������������� 17
Minska risken för överbelastning av ECU-drivkretsen��������������������� 17
Justera roderhastighetsbegränsaren����������������������������������������������� 17
Avancerad konfigurationsprocedur���������������������������������������������17
Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren����������������������� 17
Avancerade konfigurationsinställningar��������������������������������������17
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna manuellt����� 17
Köra Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden manuellt����� 17
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt����������������������������� 17
Bilaga������������������������������������������������������������������������������� 18
NMEA 0183-anslutningsscheman����������������������������������������������18
Specifikationer����������������������������������������������������������������������������18
PGN-information för NMEA 2000�����������������������������������������������19
CCU������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
GHC 20�������������������������������������������������������������������������������������������� 19
NMEA 0183-information�������������������������������������������������������������20
Konfigurationsinställningar för GHP 10��������������������������������������20
Fel- och varningsmeddelanden��������������������������������������������������22
ECU-monteringsmall������������������������������������������������������������������23
CCU-monteringsmall������������������������������������������������������������������23
Checklista för installation av GHP 10�����������������������������������������25
Montera larmet����������������������������������������������������������������������������������11
Ansluta larmet�����������������������������������������������������������������������������������11
Installation av GHC 20���������������������������������������������������������������11
Montering av GHC 20�����������������������������������������������������������������������11
Ansluta GHC 20������������������������������������������������������������������������������� 12
Att tänka på med flera GHC 20-enheter������������������������������������������ 12
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk����������������������������12
2
Installationsinstruktioner för GHP 10
GHP 10-paketinnehåll och verktyg
som behövs
GHP 10-autopilotsystemet består av flera komponenter. Bekanta dig
med alla komponenterna innan du påbörjar installationen. Du måste
veta hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.
Kontrollera i samband med att du bekantar dig med GHP
10-komponenterna att paketet innehåller komponenterna som räknas
upp nedan. Alla komponenterna förutom hydraulpumpen ingår i
huvudlådan för GHP 10. Kontakta genast din Garmin-återförsäljare om
det saknas delar.
Hydraulpump och motor
Hydraulpumpen (och motorn) styr din båt genom samverkan med
det hydrauliska styrsystemet, utifrån de kommandon du anger med
GHC 20. Pumpen ingår inte i huvudpaketet till GHP 10 eftersom
typen av pump som du använder med din GHP 10 bestäms av storlek
och typ av styrsystem på båten. Pumpen levereras i en separat låda.
Om du vill ha information om hur pumpen installeras kan du läsa
installationsinstruktionerna i pumplådan.
Serienummer
Shadow Drive-enhet
Notera serienumret för varje komponent i det avsedda utrymmet.
Huvudkomponenter
GHP 10-autopilotsystemet består av fem huvudkomponenter: Den
elektroniska styrenheten (Electronic Control Unit, ECU), kursdatorn
(Course Computer Unit, CCU), en hydraulpump, Shadow Drive™enheten och användarstyrgränssnittet GHC™ 10.
CCU
Shadow Drive-enheten är en givare som du installerar i din båts
hydrauliska styrlinor. När GHP 10 är aktiverad kopplar Shadow Drive
tillfälligt ur autopiloten när du tar manuell kontroll över ratten. När
du upprättar en ny rak kurs återaktiverar Shadow Drive automatiskt
autopiloten.
Serienummer
GHC 20
CCU:n fungerar som ”hjärnan” i GHP 10. CCU:n innehåller
givarutrustningen som bestämmer kursen. CCU:n ansluts till ECU:n
och GHC 20 med en enda kabel. CCU:n kan även anslutas till ett
NMEA 2000®-nätverk för kommunikation med GHC 20 och till NMEA
2000-kompatibla GPS-enheter (sidan 12).
Serienummer
ECU
GHC 20 är det primära gränssnittet för att manövrera GHP
10-autopilotsystemet. Med hjälp av GHC 20 kopplar du in och styr
GHP 10. Det är också med GHC 20 du ställer in och anpassar GHP 10.
GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-nätverket för att kommunicera
med CCU:n. GHC 20 ansluts också till NMEA 2000-kompatibla
tilläggsenheter, som en GPS-enhet, för att avancerade funktioner hos
GHP 10 ska kunna användas. Om du saknar NMEA 2000-kompatibla
enheter kan du ansluta NMEA 0183-kompatibla enheter som
tilläggsutrustning till GHC istället.
Serienummer
ECU:n ansluts till CCU:n och till drivenheten. ECU:n styr drivenheten
utifrån information från CCU:n. ECU strömförsörjer både CCU:n och
drivenheten.
Serienummer
Installationsinstruktioner för GHP 10
3
Kablar och kontakter
GHP 10-autopilotsystemet innehåller flera kablar. Dessa kablar ansluter
komponenterna till strömkällan, till varandra, till ett larm och till
tilläggsenheter.
Förbindningskabel mellan CCU och ECU
Denna kabel förbinder CCU:n med ECU:n. En del av denna kabel
innehåller färgkodade ledningar med blanktrådsändar. De här kablarna
ansluter CCU:n till larmet och till den gula kabeln från GHC 20.
NMEA 2000-kablar och NMEA 2000-kontakter
Med NMEA 2000-kablarna ansluts CCU:n och GHC 20 till NMEA
2000-nätverket. Anslut antingen CCU:n och GHC 20 till ett befintligt
NMEA 2000-nätverk med hjälp av de medföljande T-kontakterna och
droppkablarna, eller använd alla de medföljande NMEA 2000-kablarna
och kopplingarna till att bygga ett NMEA 2000-nätverk på båten om det
behövs (sidan 12).
➊
➋
Förlängningskablar till förbindningskabeln mellan CCU och
ECU
➌
När du installerar GHP 10-systemet kan du behöva montera CCU:n
längre än 5 m (16 fot) från ECU:n. Garmin tillhandahåller utbytes- och
förlängningskablar som reservdelar om det skulle behövas.
Typ
Längd
Utbyteskabel
10 m (32 fot)
Utbyteskabel
20 m (66 fot)
Förlängning
5 m (16 fot)
Förlängning
15 m (50 fot)
Förlängning
25 m (82 fot)
Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport
om du önskar beställningsinformation.
Larm
Larmet avger ljudsignaler från GHP 10 (sidan 11).
ECU-strömkabeln
Denna kabel förser ECU:n med ström (sidan 10).
GHC 20 NMEA 0183-datakabeln
Den här kabeln ansluter GHC 20 till den gula ledningen på CCU:n,
och till samma jord som ECU:n. Den här kabeln kan också användas för
att ansluta GHC 20 till NMEA 0183-kompatibla enheter (sidan 14).
4
➍
➎
➊ NMEA 2000 droppkabel, 2 m (6 ft) (×2)
➋ NMEA 2000-strömkabel
➌ NMEA 2000 T-kontakt (x3)
➍ NMEA 2000-terminering, hane
➎ NMEA 2000-terminering, hona
NMEA 2000-förlängningskablar
Förlängning och kablar för NMEA 2000 är tillgängliga om så behövs.
Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport
om du önskar beställningsinformation.
Externt varvräknarfilter
Om varvräknarkällan är en direkt generatoranslutning eller annan
signal som är starkare än 12 V DC, eller om du sporadiskt råkar ut för
varvräknarfel, kan du montera ett externt varvräknarfilter (Garmins
artikelnummer: 010-11399-00), medföljer inte. Kontakta närmaste
Garmin-återförsäljare eller Garmin-produktsupport om du önskar
beställningsinformation.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Skyddsglasögon
Borrmaskin och borrar
90 mm (3 1/2-tums) hålsåg
Trådavbitare/trådavdragare
Stjärnskruvmejsel och rak skruvmejsel
Kabelhållare
Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller krympslang och
en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för magnetisk
störning vid fastställande av den bästa platsen att installera CCUenheten)
• Antikärvningsmedel (tillägg)
Obs! Monteringsskruvar medföljer för GHC 20-enheten, för CCU:n,
för ECU:n och för pumpen. Om de medföljande skruvarna inte passar
för monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en fungerande typ av
skruv.
Installationsinstruktioner för GHP 10
Installationsförberedelser
Innan GHP 10-autopilotsystemet installeras måste du planera var
alla komponenterna kommer att sitta på båten. Placera tillfälligt
komponenterna där du har för avsikt att montera dem. Läs om dessa
viktiga saker att tänka på och titta på diagrammen på sidorna 7–9 innan
du börjar planera installationen.
Obs! Det finns en installationschecklista på den sista sidan i dessa
instruktioner. Ta ut den sista sidan och använd checklistan när du utför
installationen av GHP 10.
Att tänka på inför montering och anslutning
GHP 10-komponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar. Kontrollera att rätt kablar når respektive
komponent och att varje komponent placeras på en lämplig plats innan
någon komponent monteras eller ansluts.
Att tänka på vid montering av Shadow Drive-enhet
• Montera Shadow Drive-enheten horisontellt och så plant som
möjligt. Sätt fast den ordentligt med kabelband.
• Montera Shadow Drive-enheten minst 0,3 m (12 tum) från
magnetiskt gods som högtalare och elmotorer, inklusive
autopilotpumpen.
• Installera Shadow Drive-enheten närmare rodret än pumpen.
• Installera Shadow Drive lägre än rodret men högre än pumpen.
• Undvik slingbildning i hydraulledningarna.
• Sätt inte fast Shadow Drive direkt på anslutningarna baktill på
rodret. Sätt på en slanglängd mellan anslutningen på rodret och
Shadow Drive-enheten.
• Montera inte Shadow Drive-enheten direkt på en hydraulisk
T-koppling i hydraulledningen. Sätt på en slanglängd mellan en
T-anslutning och Shadow Drive-enheten.
• I en installation med enkelkommando ska ingen T-koppling
monteras mellan ratten och Shadow Drive-enheten.
• I en installation med dubbelkommando installeras Shadow
Drive-enheten mellan pumpen och den lägre ratten, närmare
ratten än pumpen.
• Installera Shadow Drive-enheten i styrbords styrlina eller babords
styrlina. Installera inte Shadow Drive-enheten i returledningen.
• Använd inte teflontejp på hydraulanslutningar. Använd lämplig
gängtätning som Loctite Pro Lock Tight multipurpose anaerobic
gel med artikelnummer 51604, eller liknande, på alla rörgängor i
hydraulsystemet.
Att tänka på vid montering av ECU
• ECU:n kan monteras på ett plant underlag åt vilket håll som helst.
• Fästskruvar medföljer ECU:n men du kan behöva använda
en annan typ av skruv om de som medföljer inte passar för
monteringsunderlaget.
• ECU:n måste placeras inom 0,5 m (19 tum) från drivenheten.
• ECU:n får inte monteras på en plats där den kommer att nedsänkas i
vatten eller överspolas.
Att tänka på vid anslutning av ECU
• ECU:ns strömkabel ansluts till båtbatteriet och den kan förlängas
om det behövs (sidan 10).
• ECU-enheter med ett serienummer tidigare än 19E002748 är endast
kompatibla med 12 V DC-system.
ECU-enheter med serienummer från 19E002748 och framåt är
kompatibla med både 12 V DC- och 24 V DC-system.
• Kablarna som ansluter pumpen till ECU:n kan inte förlängas.
Hydrauliska förutsättningar att tänka på för att undvika
överbelastning i ECU:s drivkrets
• Kontrollera att rätt pump har installerats på båten.
Obs! Om du har frågor om vilken pump som passar din båt kontaktar
du din lokala Garmin-återförsäljare eller Garmins produktsupport för
mer information.
• Om det går använder du hydrauliska slangar med större
innerdiameter i ditt styrsystem.
• Montera pumpen närmare cylindern för att begränsa längden på
slangdragningarna.
• Eliminera onödiga hydrauliska kopplingar.
Att tänka på inför montering av CCU
• CCU:n måste monteras i den främre halvan av båten, maximalt
3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.
• CCU:n får inte monteras på en plats där den kommer att nedsänkas i
vatten eller överspolas.
• CCU:n får inte monteras nära magnetiskt material, magneter
(högtalare och elmotorer) eller starkströmskablar.
• CCU:n måste monteras minst 0,6 m (24 tum) från rörliga eller
skiftande magnetiska störningsmoment som ankare, ankarkedja,
torkarmotorer och verktygslådor.
• En handkompass bör användas för att testa den magnetiska
störningen i området där CCU:n ska monteras.
Om handkompassen inte pekar norrut när du håller den på den plats
där du avser montera CCU:n finns det magnetisk störning. Välj en
annan plats och testa igen.
• CCU:n kan monteras under vattenlinjen om den inte sitter på en
plats där den kommer att nedsänkas i vatten eller överspolas.
• CCU-fästet måste monteras på en vertikal yta eller under en
horisontell yta så att de anslutna kablarna hänger rakt ned.
• Fästskruvar medföljer CCU:n men du kan behöva använda
en annan typ av skruv om de som medföljer inte passar för
monteringsunderlaget.
Att tänka på vid anslutning av CCU
• Förbindningskabeln mellan CCU och ECU kopplar samman CCU
och ECU och är 5 m (16 fot) lång.
◦◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 5 m (16 fot) från ECU:n
finns det utbytes- och förlängningskablar att tillgå (sidan 4).
◦◦ Förbindningskabeln mellan CCU och ECU får inte kapas.
• Förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n ansluter
CCU:n till GHC 20 med en enda gul signalledning (sidan 11).
Autopilotsystemet slås inte på om den här anslutningen inte görs.
Att tänka på vid montering av larm
• Larmet bör monteras nära styrpulpeten.
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.
Att tänka på vid anslutning av larm
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en 0,08 mm2
(28 AWG)-kabel.
Installationsinstruktioner för GHP 10
5
Att tänka på inför NMEA 2000-koppling
• CCU:n och GHC 20 ansluts till ett NMEA 2000-nätverk.
Om din båt inte redan har ett NMEA 2000-nätverk kan du bygga ett
med de medföljande NMEA 2000-kablarna och -kopplingarna
(sidan 13).
• För att avancerade funktioner hos GHP 10 ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet anslutas
till NMEA 2000-nätverket.
Att tänka på inför montering av GHC 20
Meddelande
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas när den
monteras.
• Monteringsplatsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
• Från monteringsplatsen ska det vara lätt att nå knapparna på
GHC 20.
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
GHC 20:s vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och anslutning av
kablarna bakom ytan.
Du bör lämna minst 8 cm (3 tum) utrymme bakom GHC 20:s hölje.
• Pumpen måste placeras inom 209 mm (8 1/4 tum) från en magnetisk
kompass för att undvika störningar.
• Platsen måste vara i ett område som inte utsätts för extrema
temperaturförhållanden (sidan 19).
Att tänka på vid anslutning av GHC 20
• Du måste ansluta GHC 20 till NMEA 2000-nätverket.
• Om autopiloten ska fungera måste du ansluta två ledningar från
GHC 20-datakabeln korrekt:
◦◦ Den gula ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste vara
ansluten till den gula ledningen på förbindningskabeln mellan
CCU och ECU.
◦◦ Den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste
vara ansluten till samma jord som ECU:n.
• NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet kan
kopplas till GHC 20-datakabeln (sidan 14).
6
Att tänka på vid anslutning av fartkälla
För optimala prestanda i alla förhållanden rekommenderar Garmin
att du ansluter till en NMEA 2000 eller analog hastighetsmätare. Alla
fartkällor i tabellen anges i ordning bättre till sämre med avseende på
autopilotens prestanda.
Fartkälla
Korrekt anslutning
NMEA 2000- • Om motorn har stöd för NMEA 2000-motordata och är
motordata
ansluten till samma NMEA 2000-nätverk som GHC 20
och CCU:n behövs ingen ytterligare anslutning
av varvräknaren. För mer information om NMEA
2000-nätverk, se sidan 12.
Obs! Mercury och Volvo erbjuder en NMEA
2000-gateway som tillval för delning av Mercury- och
Volvo-motorinformation över NMEA 2000-nätverk.
Om du har en Mercury- eller Volvo-motor, är dessa
adaptrar det enklaste installationssättet och ger den
mest tillförlitliga överföringen av motordata. Kontakta
närmaste marinåterförsäljare för mer information.
Varvräknare • Om din motor saknar stöd för NMEA
2000-motordata ska GHP 10-autopiloten kopplas
till båtens varvräknare med blanktrådsdelen av
förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n. II
de flesta fall kan denna anslutning göras bakom
instrumentbrädan vid varvräknaren.
• Identifiera färgkoderna på och hitta läget för
varvräknarens anslutningar på båten genom att
läsa handboken eller verkstadshandboken.
• För en lista över vanliga anslutningar till motorns
varvräknare, se www.garmin.com/ghp10/ och klicka
på snabblänken till handböcker.
Obs! Om din båt har ett elsystem som ger mer
än 12 VDC, eller om du ibland får varvräknarfel,
monterar du ett externt varvräknarfilter (010-1139900). Kontakta närmaste Garmin-återförsäljare
eller Garmin-produktsupport om du önskar mer
information.
GPS
• GPS-data kan användas när varvräknardata inte är
tillgängliga eller inte kan användas.
Obs! GPS-fartdata hanteras bara i GHC 20 med
programversion 3.00 eller högre vid användning
tillsammans med GHP 10 med programversion 3.30
eller högre.
• När GHP 10 är ansluten till GHC 20 och ett NMEA
2000- eller NMEA 0183-nätverk kan GPS-data
skickas till enheten.
Ingen
• Även om det inte rekommenderas kan vissa båtar,
t.ex. båtar med förskjutningsskrov, konfigureras att
inte använda någon fartkälla.
• Inga anslutningar krävs när den valda fartkällan är
"Ingen".
Installationsinstruktioner för GHP 10
Allmän kopplingstabell
Använd endast denna tabell för hänvisning till kopplingar mellan komponenter. Följ de detaljerade installationsinstruktionerna för varje komponent.
➊
➋
➍
➌
➎
}
➏
➐
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➑
➒
Allmän kopplingsbeskrivning för GHP 10
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
➊
GHC 20
➋
GHC 20-datakabel
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på den här kabeln vara ansluten till den gula ledningen
på förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen på den här kabeln måste vara
ansluten till samma jord som ECU:n (sidan 12).
➌
NMEA 2000-strömkabel
Den här kabeln ska bara installeras om du bygger ett NMEA 2000-nätverk. Installera inte den här kabeln om
det redan finns ett NMEA 2000-nätverk på din båt (sidan 13).
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
➍
NMEA 2000-nätverk
GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna
(sidan 12).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande
kablarna och kopplingarna (sidan 13).
➎
CCU
Montera CCU:n så att kablarna pekar rakt neråt (sidan 10).
➏
Båtens varvräknare
För mer information om varvräknaranslutning, se sidan 11.
➐
ECU
ECU:n kan monteras i vilken riktning som helst.
➑
ECU-strömkabeln
ECU:n kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla. Använd rätt ledningsdimensioner om du ska förlänga den
här kabeln (sidan 10).
Den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel måste anslutas till samma jord som den här kabeln
(sidan 12).
➒
Förbindningskabel mellan
CCU och ECU
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen från den här kabeln anslutas till den gula kabeln från
GHC 20-datakabeln.
Köp de nödvändiga förlängningarna om du ska förlänga den här kabeln så att den når ECU:n (sidan 4).
De röda och blå ledningarna från den här kabeln måste anslutas till larmet (sidan 11).
Installationsinstruktioner för GHP 10
7
Layoutriktlinjer för enkelroder
➊
➋
➌
➎
➍
NMEA 2000-nätverk
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Specifika kopplingsdiagram medföljer de detaljerade installationsinstruktionerna för respektive
komponent. Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
➊
GHC 20
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på GHC 20-datakabeln vara ansluten till den gula ledningen på
förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen på DHC 10-datakabeln måste vara ansluten till
samma jord som ECU:n (sidan 12).
➋
CCU
CCU:n måste installeras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.
➌
NMEA 2000-nätverk GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna (sidan 12).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande kablarna och
kopplingarna (sidan 13).
➍
Batteri för 12-24
V likström
ECU:n kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla.
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
➎
ECU
ECU:n kan anslutas antingen till ett 12- eller 24 V-likströmsbatteri.
8
Installationsinstruktioner för GHP 10
Layoutriktlinjer för dubbelroder
➊
➊
➋
➍
➌
➎
Obs! Detta diagram är avsett endast för planering. Specifika kopplingsdiagram medföljer de detaljerade installationsinstruktionerna för respektive
komponent. Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.
Objekt Beskrivning
Viktigt att tänka på
➊
GHC 20
Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på GHC 20-datakabeln vara ansluten till den gula ledningen på
förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen på DHC 10-datakabeln måste vara ansluten till
samma jord som ECU:n (sidan 12).
➋
CCU
CCU:n måste installeras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.
➌
NMEA 2000-nätverk GHC 20 och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000-nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna (sidan 12).
Om det inte finns något NMEA 2000-nätverk på din båt kan du bygga ett med hjälp av de medföljande kablarna och
kopplingarna (sidan 13).
➍
ECU
ECU:n kan anslutas antingen till ett 12- eller 24 V-likströmsbatteri.
➎
Batteri för 12-24
V likström
ECU:n kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla.
NMEA 2000-strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.
Installationsinstruktioner för GHP 10
9
Installationsprocedur
Ansluta ECU:n till strömmen
När du har planerat installationen av GHP 10 på båten och tagit
hänsyn till de specifika förutsättningarna för hydraulik, montering och
anslutningar på din båt kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.
Meddelande
Avlägsna inte den kabelmonterade säkringshållaren från batterikabeln
vid anslutning till batteriet. Om du avlägsnar den kabelmonterade
säkringshållaren blir garantin för GHP 10 ogiltig samtidigt som du
riskerar att skada GHP 10-autopilotsystemet.
Installera Shadow Drive-enheten
Du bör ansluta ECU-strömkabeln direkt till båtbatteriet om så är
möjligt. Om du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller annan
källa ska du koppla den genom en spänningskälla på 40 A. Detta är
dock inte att rekommendera.
Vid installation av Shadow Drive-enheten ansluter du den till båtens
hydrauliska styrlina och förbindningskabeln mellan CCU och ECU.
Ansluta Shadow Drive-enheten till hydrauliken
Innan du kan installera Shadow Drive-enheten måste du välja en plats
där du ansluter Shadow Drive-enheten till båtens hydrauliska styrning.
Men först måste du läsa och sätta dig in i de saker man måste tänka
på vid montering och anslutning (sidan 5). För mer information, se
de layoutscheman för hydraulik i de installationsinstruktioner som
medföljer pumpboxen.
Anslut Shadow Drive-enheten till hydraulledningen med de
medföljande kontaktdonen.
Ansluta Shadow Drive-enheten
När du ansluter Shadow Drive-enheten till det hydrauliska systemet
måste du ha följande i åtanke (sidan 5).
Anslut Shadow Drive-enheten till förbindningskabeln mellan CCU och
ECU.
1. Led blanktrådsänden av förbindningskabeln mellan CCU och ECU
till Shadow Drive-enheten.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar
med 28 AWG-kabeltråd.
2. Anslut kablarna - utgå från tabellen nedan.
Ledningsfärg på Shadow
Drive-enheten
Röd (+)
Svart (-)
Färg på ledningar i förbindningskabel
mellan CCU och ECU
Brun (+)
Svart (-)
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installation av ECU
Installera ECU:n genom att montera den på båten (sidan 10), ansluta
den till pumpen och till CCU:n (sidan 11) och sedan ansluta den till
båtens batteri (sidan 10).
ECU i ett 24 V DC-system
ECU-maskinvaran har uppdaterats så att den fungerar i 24 V DCelsystem. Äldre ECU-enheter kan däremot bara användas i 12 V DCelsystem. Du kan fastställa om ECU-enheten är kompatibel med 24 V
DC-system genom att kontrollera enhetens serienummer (sidan 5).
Obs! Programvaran för GHP 10-systemet (CCU-programvaran) måste
vara version 2.70 eller senare för att ha stöd för 24 V DC-installationer.
Montera ECU:n
Innan du kan installera ECU:n måste du välja ut en monteringsplats och
avgöra vilket monteringsmaterial som behövs (sidan 5).
1.
2.
3.
4.
10
Klipp ut monteringsmallen på sidan 23.
Tejpa fast mallen på platsen för montering.
Borra styrhål vid de fyra fästpunkterna.
Montera ECU:n med skruvar.
Om du planerar att koppla ECU-enheten via en brytare eller
omkopplare i närheten av rodret, bör du tänka på att använda ett korrekt
dimensionerat relä och signalledning i stället för befintlig ECUströmkabel.
1. Led den kontaktdonsförsedda änden av ECU-strömkabeln till
ECU:n till ECU:n, men anslut den inte till ECU:n.
2. Led blanktrådsänden av ECU-strömkabeln till båtbatteriet.
Om ledningen inte är tillräckligt lång kan den förlängas.
3. Fastställ rätt ledningsdimension för en längre dragning, baserat på
tabellen nedan.
Förlängningens längd
Rekommenderade
ledningsdimensioner
3 m (10 fot)
3,31 mm2 (12 AWG)
4,5 m (15 fot)
5,26 mm2 (10 AWG)
6 m (20 fot)
5,26 mm2 (10 AWG)
7,5 m (25 fot)
8,36 mm2 (8 AWG)
4. Anslut den svarta ledningen (-) till den batteriets minuspol (-).
5. Anslut sedan den röda ledningen (+) till batteriets pluspol (+).
6. Anslut inte ECU-strömkabeln till ECU:n.
Anslut strömkabeln till ECU:n först när du har installerat alla
de andra GHP 10-komponenterna.
Installation av CCU
För att installera CCU:n måste du montera den i båten (sidan 10),
ansluta den till ECU:n (sidan 11), ansluta den till ett NMEA
2000-nätverk (sidan 12) och ansluta den till larmet (sidan 11) och till
den gula CCU-signalkabeln på GHC 20 (sidan 11).
Installation av CCU-monteringsfästet
Innan du kan montera CCU:n måste du välja ut en plats och avgöra
vilket monteringsmaterial som behövs (sidan 5).
CCU-fästet består av en monteringsdel och en låsdel.
1. Klipp ut monteringsmallen på sidan 23.
2. Tejpa fast mallen på platsen för montering.
Om du installerar CCU:n på en vertikal yta ska du installera fästets
monteringsdel med en öppning ➊ nedåt.
➋
➊
3. Borra styrhål vid de tre fästpunkterna.
4. Fäst CCU-fästets monteringsdel med skruvar ➋.
Installationsinstruktioner för GHP 10
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet
1. Anslut förbindningskabeln mellan
➌
CCU och ECU och NMEA
2000-droppkabeln till CCU:n.
2. Placera CCU:n i CCU-fästets
monteringsdel med kablarna
hängande rakt ned ➊.
3. Placera fästets låsdel över
kulan och knäpp fast den på
monteringsdelen. Börja knäppa
fast de två armarna ➋ som saknar
➋
tumskruv ➌.
4. Kablarna ska hänga rakt ned, och
➊
armen sätts fast med tumskruven.
Kablarna måste hänga rakt ned för
att CCU:n ska kunna ange rätt kurs.
5. Handdra tumskruvarna tills CCU:n sitter ordentligt fast i fästet.
Dra inte åt tumskruvarna för hårt.
Ansluta CCU-enheten
1. Led kontakten med sex stift på förbindningskabeln mellan CCU:n
och ECU:n till ECU:n och anslut den.
2. Led ledningarna från blanktrådsdelen av kabeln till
förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n.
• Led de röda och blå ledningarna till platsen där du tänker
installera larmet (sidan 11).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar
med 0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
• Led den gula ledningen till platsen där du tänker installera
GHC 20 (sidan 11).
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den gula ledningen
med 0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
3. Kapa och tejpa de resterande frilagda ledningarna - de används inte.
Ansluta GHP:n till varvräknaren
1. Om du ansluter en analog varvräknare identifierar du platsen och
anslutningar för varvräknaren (eller varvräknarna) på båten.
2. Led blanktrådsänden av förbindningskabeln mellan CCU och ECU
till varvräknaren.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs ledningarna med
22 AWG partvinnat kablage.
3. Anslut kablarna - utgå från tabellen nedan.
Motorkonfiguration
Enkelmotorig
Tvåmotorig
Varvräknare
Grön och violett
(tvinna samman)
Babordsmotor = violett
Styrbordsmotor = grön
Jord
Vit och grå
(tvinna samman)
Babordsmotor = grå
Styrbordsmotor = vit
4. Anslut varvräknarens ledning eller ledningar från
förbindningskabeln mellan CCU och ECU till varvräknarens
givarledning eller givarledningar från motorn (eller motorerna).
Anslut jordledningarna till en ren jord.
Obs! Om båten har tre eller fler utombordsmotorer görs
anslutningarna till den yttersta motorn på babords respektive
styrbords sida i enlighet med tabellen.
5. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installationsinstruktioner för GHP 10
Larminstallation
Larmet ger ifrån sig tydliga ljudsignaler vid viktiga händelser på
GHP 10.
Om du vill installera larmet måste du montera det på båten (sidan 10),
ansluta det till CCU:n (sidan 10) och ansluta det till den gula CCUsignalkabeln på GHC 20 (sidan 11).
Montera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en monteringsplats
(sidan 5).
Sätt fast larmet med kabelband eller annat passande fästmaterial
(medföljer ej).
Ansluta larmet
1. Led larmkabeln till blanktrådsänden av förbindningskabeln mellan
CCU:n och ECU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs nödvändiga ledningar
med 0,08 mm2 (28 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut kablarna - utgå från tabellen nedan.
Färg på
larmledning
Färg på ledningar i förbindningskabel
mellan CCU och ECU
Vit (+)
Röd (+)
Svart (-)
Blå (-)
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Installation av GHC 20
Installera GHC 20 genom att fälla in den i instrumentbrädan
vid styrpulpeten, ansluta den till den gula ledningen från
förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n samt ansluta den till ett
NMEA 2000-nätverk.
För att avancerade funktioner hos GHP 10 ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla eller NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter,
t.ex. en GPS-enhet, anslutas till NMEA 2000-nätverket eller anslutas till
GHC 20 via NMEA 0183.
Montering av GHC 20
Meddelande
Temperaturintervallet för GHC 20 är -15 °C till 70 °C (5 °F till
158 °F). Långvarig exponering för temperaturer utanför detta
intervall (vid förvaring eller drift) kan leda till att LCD-skärmen eller
andra komponenter går sönder. Den typen av fel och efterföljande
konsekvenser täcks inte av tillverkarens begränsade garanti.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning
genom bara det översta geltäckskiktet när du borrar de fyra rikthålen. På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt.
Garmin rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på
skruven innan den används.
Innan du kan montera GHC 20 måste du välja ut en monteringsplats
(sidan 5).
1. Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den passar
på platsen där du vill montera GHC 20.
Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen,
inte dessa instruktioner.
Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan.
2. Ta bort skyddstejpen på mallens and självhäftande baksida och fäst
den på platsen där du ska montera GHC 20.
11
3. Om du ska såga ut hålet med figursåg i stället för en 90 mm (317/32
tum) hålsåg använder du en 10 mm (3/8 tum) borrspets och borrar ett
rikthål enligt mallen innan du börjar såga ut monteringsytan.
4. Använd figursåg eller en 90 mm (3,5 tum) hålsåg och såga ut
monteringsytan utefter insidan på den streckade linjen som anges på
mallen för nedsänkt montering.
5. Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek om det behövs.
6. Placera GHC 20 i utskärningen och kontrollera att de fyra
monteringshålen stämmer.
7. Välj ett alternativ:
• Om monteringshålen stämmer går du vidare till steg 8.
• Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering av
de fyra monteringshålen.
8. Ta bort GHC 20 från utskärningen.
9. Borra de fyra 2,8 mm- (7/64-tums)-styrhålen.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
10. Avlägsna återstoden av mallen.
11. Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av enheten.
Applicera marint tätningsmedel runt packningen för att förhindra
läckage bakom instrumentbrädan.
12. Placera GHC 20 i utskärningen.
13. Fäst GHC 20 ordentligt på monteringsytan med de medföljande
skruvarna.
Om du monterar GHC 20 på glasfiber ska du använda en
försänkningsborrspets enligt anvisningen.
14. Knäpp fast dekorationsringen ➊.
kommer den extra GHC 20 att sättas i viloläge när du stänger
av den, och autopiloten förblir på tills den stängs av med den
primära GHC 20.
Ansluta enheterna till ett NMEA 2000-nätverk
Meddelande
Om du har ett befintligt NMEA 2000-nätverk på båten bör det redan
vara anslutet till strömförsörjningen. Anslut inte den medföljande
NMEA 2000-strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
eftersom endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000-nätverk.
Du kan ansluta GHC 20 till CCU:n genom ett befintligt NMEA
2000-nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000-nätverk
på din båt finns alla delar som behövs för att bygga ett nätverk i
GHP 10-paketet (sidan 13).
För att avancerade funktioner hos GHP 10 ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla tilläggsenheter, t.ex. en GPS-enhet anslutas till
NMEA 2000-nätverket.
Mer information om NMEA 2000 finns på www.garmin.com.
Ansluta GHC 20 till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Bestäm var du vill ansluta GHC 20 ➊ till ditt befintliga NMEA
2000-stamnät ➋ (sidan 5).
➊
➊
Ansluta GHC 20
Om autopilotsystemet ska fungera korrekt måste du ansluta två
ledningar från GHC 20-datakabeln (gul och svart).
1. Koppla den gula ledningen från GHC 20-enhetens datakabel till den
gula ledningen från förbindningskabeln mellan CCU:n och ECU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den gula ledningen med
0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
2. Anslut den svarta ledningen från GHC 20-enhetens datakabel till
samma jordpunkt som ECU:n.
Om kabeln inte är tillräckligt lång förlängs den svarta ledningen
med 0,33 mm2 (22 AWG)-kabeltråd.
3. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Att tänka på med flera GHC 20-enheter
Du kan installera flera GHC 20-enheter (säljs separat) för att styra
autopiloten från olika platser på båten.
• Alla extra GHC 20-enheter måste vara anslutna till
NMEA 2000-nätverket (sidan 12).
• Om du vill använda en extra GHC 20 till att starta autopiloten
ansluter du den gula och den svarta ledningen från den extra
GHC 20 till samma ledningar som den primära GHC 20.
◦◦ Om du ansluter extra GHC 20-enheter för att starta autopiloten
måste du slå av allihop för att slå av autopiloten.
◦◦ Om du inte ansluter en extra GHC 20 för att starta autopiloten
12
➍
➌
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från
nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du
en förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till
sidan av den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T‑kontakten➌ för GHC 20 till NMEA
2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den bortkopplade
T‑kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten
som lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du
använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer ej).
6. Anslut droppkabeln till GHC 20.
Installationsinstruktioner för GHP 10
7. Anslut droppkabeln till T-kopplingen du lade till i steg 3 och till
GHC 20.
Obs! Om autopiloten ska startas måste den gula ledningen på
GHC 20-datakabeln vara ansluten till den gula ledningen på
förbindningskabeln mellan CCU och ECU, och den svarta ledningen
på DHC 10-datakabeln måste vara ansluten till samma jord som
ECU:n (sidan 12).
Bygga ett enkelt NMEA 2000-nätverk för GHC 20 och
CCU:n
Ansluta CCU till ett befintligt NMEA 2000-nätverk
1. Bestäm var du vill ansluta CCU:n ➊ till ditt befintliga NMEA
2000-stamnät ➋ (sidan 5).
1. Koppla ihop de tre T-kopplingarna ➊ på sidorna.
Meddelande
Du måste ansluta den medföljande NMEA 2000-strömkabeln till båtens
tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. GHC 20
laddar ur batteriet om NMEA 2000-strömkabeln ansluts direkt till
batteriet.
➏
➊
➐
➍
-
+
➌
➊
➎
➋
➍
➑
➌
➋
2. Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-anslutning från
nätverket.
3. Om NMEA 2000-nätverkets stamnät behöver förlängas ansluter du
en förlängningskabel för NMEA 2000-stamnätet (medföljer ej) till
sidan av den bortkopplade T-kopplingen.
4. Anslut den medföljande T‑kontakten ➌ för CCU till NMEA
2000-stamnätet genom att ansluta den till sidan av den bortkopplade
T‑kontakten eller förlängningskabeln till stamnätet.
5. Led den medföljande droppkabeln ➍ till nedre delen av T-kontakten
som lades till i steg 4, and anslut den till T-kontakten.
Om den inbyggda droppkabeln inte är tillräckligt lång kan du
använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer ej).
6. Anslut droppkabeln till CCU:n.
Installationsinstruktioner för GHP 10
➑
2. Anslut den medföljande NMEA 2000-nätkabeln ➋ till en 12
V-likströmskälla ➌ via en brytare.
Anslut till båtens tändningslås ➍ om det går, eller genom en
kabelmonterad brytare (medföljer ej).
3. Anslut NMEA 2000-strömkabeln till en av T-anslutningarna.
4. Anslut en av de medföljande NMEA 2000-droppkablarna ➎ till en
av T-kopplingarna och till GHC 20 ➏.
5. Anslut den andra medföljande NMEA 2000-droppkabeln till den
andra T-kopplingen och till CCU:n ➐.
6. Anslut han- och hontermineringar ➑ till båda ändarna av de
kopplade T-kopplingarna.
Obs! GHC 20 måste anslutas till CCU:n med den gula CCUsignalledningen i GHC 20-enhetens datakabel. Den svarta ledningen
måste anslutas till ECU-jord (sidan 12).
13
Ansluta tilläggsenheter till GHP
10-autopilotsystemet
För att avancerade funktioner hos GHP 10 ska kunna användas kan
NMEA 2000-kompatibla eller NMEA 0183-kompatibla tilläggsenheter,
t.ex. en GPS-enhet, anslutas till NMEA 2000-nätverket eller till
GHC 20 via NMEA 0183.
Att tänka på inför NMEA 0183-koppling
• I installationsinstruktionerna för din enhet finns information om hur
du identifierar överföringsledningarna (Tx) A(+) och B(-) för din
NMEA 0183-kompatibla enhet.
• När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och
NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
• När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
sändningslinje (Tx) eller endast en mottagningslinje (Rx), måste
NMEA 2000-bussen och NMEA 0183-enheten anslutas till
gemensam jord.
Anslut en NMEA 0183-kompatibel enhet som
tilläggsutrustning till GHC 20
1. Bestäm hur din NMEA 0183-kompatibla enhet ska kopplas in.
2. Anslut din NMEA 0183-kompatibla enhet till GHC 20, utifrån
informationen i tabellen nedan.
Färg, GHC 20-datakabel
Funktion
Svart
CCU-signal jord
Gul
CCU-signal
Blå
Tx/A (+)
Vit
Tx/B (-)
Brun
Rx/A (+)
Grön
Rx/B (-)
Tre exempel på olika inkopplingssituationer finns i bilagan
(sidan 18).
3. Använd vid behov 0,33 mm2 (22 AWG) partvinnat kablage för långa
kabellängder.
4. Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.
Konfigurera GHP 10
GHP 10 ska konfigureras och anpassas efter din båts dynamik
och motorkonfiguration. Använd Hamnbassängsguiden och
Sjövärdighetsguiden på GHC 20 för konfigurering av GHP
10. Med hjälp av dessa guider går du igenom de erforderliga
konfigurationsstegen.
Om Hamnbassängsguiden
Meddelande
Om du använder hamnbassängsguiden när din båt är på land får du
lämna plats för roderrörelser för att undvika att rodret eller andra
föremål skadas.
Du kan slutföra hamnbassängsguiden medan din båt är på land. Om
båten är i vattnet måste den ligga stilla medan du slutför guiden.
Starta Hamnbassängsguiden
1. Slå på GHP 10.
Första gången du startar GHP 10 uppmanas du att gå igenom en
snabb inställningssekvens på GHC 20.
2. Slutför inställningssekvensen om det behövs.
3. När du har slutfört de inledande inställningarna väljer du ett
alternativ:
• Om hamnbassängsguiden startar automatiskt går du vidare till
steg 4.
• Om hamnbassängsguiden inte startar automatiskt väljer
du Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Guide > Hamnbassängsguiden.
4. Välj Start.
Utför Hamnbassängsguiden
1. Starta hamnbassängsguiden (sidan 14).
2. Välj typ av farkost.
3. Välj det antal varv det tar för rodret att gå mellan fulla utslag
(sidan 14).
4. Välj roderförskjutningen (sidan 14).
5. Testa styrriktningen (sidan 14).
6. Välj fartkällan (sidan 15).
7. Om det behövs bekräftar du varvräknaren (sidan 15).
8. Granska guidens resultat (sidan 15).
Kalibrera girar med fullt utslag
1. Räkna antalet varv det tar att vrida rodret mellan fulla utslag (full
babords vridning till full styrbords vridning).
2. Ange det antal varv du räknade med hjälp av pilarna på GHC 20
(standard är 4,5).
3. Välj Klar.
Kalibrera roderförskjutning
Roderförskjutningen anges vanligtvis på roderpumpens skrov. Om du är
osäker frågar du tillverkaren av din båt om roderförskjutningsvärdet.
1. Ange roderförskjutningsvärdet med hjälp av pilarna på GHC 20
(standard är 1,7 tum3).
2. Välj Klar.
14
Testa styrriktningen
1. Testa styrningsriktningen med pilarna på GHC 20.
När du väljer den högra pilen skall rodret vrida sig så att båten
skulle styra åt höger, och när du väljer den vänstra pilen skall rodret
vrida sig så att båten skulle svänga åt vänster.
Installationsinstruktioner för GHP 10
2. Välj Fortsätt.
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll i styrningstestet väljer du Ja.
• Om båten girar åt motsatt håll i styrningstestet väljer du Nej.
4. Om du valde Nej i steg 3 ska du upprepa steg 1–2.
Obs!: Om detta inte stämmer kan du även ändra styrningsrikningen
under autojusteringsproceduren (sidan 16).
Välj fartkällan
Välj ett alternativ:
• Om du kopplat en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer) till NMEA 2000-nätverket väljer du NMEA 2000.
• Om du inte har anslutit en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer), väljer du den motor (eller de motoror) till vilken du
anslöt varvräknarsensorn från CCU:n.
◦◦ Om du har en båt med en motor väljer du Babord.
• Om varvräknardata inte finns tillgängliga eller inte kan
användas, väljer du GPS-data som fartkälla.
◦◦ När GPS-data används som fartkälla måste max.farten för
alla typer av farkoster konfigureras.
• Om du inte anslutit någon fartkälla väljer du Ingen.
◦◦ Om autopiloten inte fungerar bra när ingen fartkälla valts,
rekommenderar Garmin att du ansluter en varvräknare eller
GPS som fartkälla.
Kontrollera varvräknaren
Den här proceduren visas inte om GPS eller Ingen valts som fartkälla.
1. Jämför, med motorn (eller motorerna) igång, varvtalen per minut på
GHC 20 med varvräknaren (eller varvräknarna) på instrumentbrädan
på din båt.
2. Om värdena inte stämmer, justerar du Slag per varv-värdena med
pilarna.
Obs! När du anpassar Slag per varv med pilarna kommer de nya
varvtalen visas på GHC 20-enheten med en viss fördröjning. Vänta
på att GHC 20 anpassar sig till de nya värdena när du gjort en
justering.
Granska Hamnbassängsguidens resultat
På GHC 20 visas de värden som du valt när du körde
Hamnbassängsguiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Undersök hamnbassängsguidens resultat.
Markera felaktiga resultat och välj Välj.
Korrigera värdet.
Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.
När du granskat värdena väljer du Klar.
Om sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande givare.
Det är mycket viktigt att slutföra guiden under förhållanden anpassade
för din båt.
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Slutför sjövärdighetsguiden i lugnt vatten. Vad som anses som lugnt
vatten beror på din båts storlek och form.
• Se till att din båt inte påverkas nämnvärt av vinden.
• Håll din båt välbalanserad. Förflytta dig INTE på båten när du
slutför sjövärdighetsguidens steg.
Starta Sjövärdighetsguiden
Innan du startar Sjövärdighetsguiden måste du köra till ett öppet område
med lugnt vatten.
1. Slå på GHP 10.
2. Välj ett alternativ:
• Om Sjövärdighetsguiden startar automatiskt går du vidare till
steg 3.
• Om Sjövärdighetsguiden inte startar automatiskt väljer du
Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Guide > Sjövärdighetsguiden.
3. Välj Start.
Utföra Sjövärdighetsguiden
1. Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.
2. Starta sjövärdighetsguiden (sidan 15).
3. Om det behövs bekräftar du planingsvarvtalet (sidan 15).
4. Om det behövs konfigurerar du planingsfarten (sidan 15).
5. Om det behövs konfigurerar du den höga varvtalsgränsen (sidan 15).
6. Om det behövs konfigurerar du toppfarten (sidan 15).
7. Kalibrera kompassen (sidan 16).
8. Utför autojusteringsproceduren (sidan 16).
9. Ange norr (sidan 16).
10. Om det behövs ställer du in kursfinjusteringen (sidan 16).
Konfigurera planingsvarv
Obs! Den här proceduren visas inte om du väljer förskjutningsskrov
som farkosttyp eller om du väljer Ingen som fartkälla.
1. Notera varvtal per minut på varvräknaren på båtens instrumentbräda
när båten börjar plana.
2. Om värdet på varvräknaren inte överensstämmer med värdet på
GHC 20 justerar du värdet med pilarna.
3. Välj Klar.
Konfigurera planingsfarten
Obs! Den här proceduren visas bara när GPS valts som fartkälla och
Planande skrov valts som farkosttyp.
1. Justera värdet med pilarna på GHC 20.
2. Välj Klar.
Konfigurera den höga varvtalsgränsen
Obs! Den här proceduren visas bara när GPS valts som fartkälla.
1. Justera värdet med pilarna på GHC 20.
2. Välj Klar.
Konfigurera toppfarten
Obs! Proceduren visas bara när GPS valts som fartkälla.
1. Justera värdet med pilarna på GHC 20.
2. Välj Klar.
• Se till att din båt inte gungar när den har stannat eller rör sig väldigt
långsamt.
Installationsinstruktioner för GHP 10
15
Kalibrera kompassen
1. Kör båten i marschfart längs en rak linje.
2. Välj Start och fortsätt köra längs en rak linje.
3. När du får instruktionen om att svänga gör du en långsam sväng
medsols, som är så stadig och jämn som möjligt.
Gira långsamt så att båten INTE lutar.
När du har fullfört kalibreringen visas ett meddelande på GHC 20.
4. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes väljer du Igen och upprepar
steg 1-3.
Utföra autojusteringsproceduren
Innan du kan utföra autojusteringsproceduren måste du ha en lång
sträcka öppet vatten framför dig.
1. Om du har en farkost som inte planar justerar du gasspjället så att
båten rör sig i normal marschfart som gör att båten snabbt svarar på
styrning.
Om du har en planande farkost justerar du gasen så att båten går
under planingsfarten.
2. Välj Start.
Båten går i ett antal sicksack-rörelser medan autojusteringen är
igång.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande.
3. Välj ett alternativ:
• Om autojusteringen fullfördes väljer du Klar återtar manuell
styrning av båten.
• Om autojusteringen inte utfördes justerar du gasen och väljer
Autojustering igen.
• Om autojusteringen misslyckades och rodret vred sig mycket
eller om båten körde runt i en cirkel, väljer du Backa. och Igen.
• Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se
handboken för tips om hur du minskar belastningen. Om
felen fortfarande visas, se tipsen på sidan 17.
4. Om autojusteringen fortfarande inte slutförs upprepar du steg 1-3
tills den slutförs.
5. Om autojusteringen inte slutförs fast du har nått maximal marschfart
ökar du farten till den ursprungliga autojusteringsfarten och väljer
Alternativ autojustering för att påbörja en alternativ procedur.
Ange norr
Innan du kan ange norr måste du ha minst 45 sekunder med riskfritt,
öppet vatten framför dig.
Den här proceduren visas om du ansluter en GPS-enhet som
tilläggsutrustning till GHP 10 (sidan 14) och enheten har hämtat en
GPS-position. Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du att
ställa in kursfinjusteringen (sidan 16).
1. Kör båten i en rak linje i marschfart och välj Start.
GHC 20 visar ett avslutningsmeddelande när kalibreringen är
slutförd.
2. Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutfördes väljer du Klar.
• Om kalibreringen inte slutfördes upprepar du steg 1-2.
1. Identifiera norr med hjälp av en handkompass.
2. Justera kursfinjusteringen tills den matchar norr på den magnetiska
kompassen.
3. Välj Klar.
Utvärdera autopilotkonfigurationens resultat
1. Testa autopiloten i låg hastighet.
2. Justera känslighetsinställningen om det behövs (sidan 17).
3. Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se
handboken för tips om hur du minskar belastningen. Om felen
fortfarande visas, se tipsen på sidan 17.
4. Testa autopiloten vid en högre hastighet (normala driftförhållanden).
5. Justera inställningarna för känslighet och accelerationsbegränsare
om det behövs.
Testa och justera autopilotens konfiguration
1. Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad (kurshållning).
Båten bör inte gunga betydligt. Ett visst mått av svajande rörelser är
dock normalt.
2. Gira båten i en riktning med autopiloten och observera beteendet.
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och nå
önskad kurs med minimal överdrivning och svajning.
3. Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du autopilotens
accelerationsbegränsare (sidan 16).
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte korrigerar när
den girar justerar du autopilotens känslighet (sidan 17).
• Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se
handboken för tips om hur du minskar belastningen. Om
felen fortfarande visas, se tipsen på sidan 17.
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite grann eller
inte alls och båten justerar kursen korrekt går du vidare till steg
5.
4. Upprepa steg 2 och 3 tills båten girar jämnt, kurshållningen bara
svajar lite grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt.
5. För planande farkoster, upprepa steg 1–4 i högre farter (sidan 16).
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
Obs! När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra relativt
små ändringar. Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Autopilotjustering > Accelerationsbegränsare på
GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 10 är till belåtenhet.
Ställa in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPS-enhet ansluten
som tilläggsutrustning till GHP 10 (sidan 14). Om du har en GPS-enhet
installerad på din båt och den har hämtat en GPS-position uppmanas du
ange norr i stället (sidan 16).
16
Installationsinstruktioner för GHP 10
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
Obs! När roderökningen (eller motkorrigeringen av roderökningen)
justeras manuellt, bör relativt små justeringar göras och endast ett värde
per gång. Testa ändringarna innan ytterligare justeringar görs.
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17).
2. Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Autopilotjustering > Roderkänslighet på GHC 20.
3. Välj ett alternativ:
• Välj Låg fart eller Hög fart och använd pilarna på GHC 20 till
att justera hur snävt rodret håller kursen och girar i låga eller
höga farter.
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse. En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt slitage på
drivenheten och laddar ur batteriet fortare än normalt.
• Välj Lågfartskontroll eller Högfartskontroll för att justera hur
snävt rodret korrigerar giröverdrivningen. Om du ställer in det
här värdet för högt kan autopiloten överdriva giren igen när den
försöker räta upp den ursprungliga giren.
4. Testa autopilotkonfigurationen.
5. Upprepa steg 2 och 3 tills prestanda för GHP 10 är till belåtenhet.
6. Testa inställningarna för roderhastighetsbegränsare.
7. Upprepa steg 2 till 6 tills roderhastighetsbegränsarens prestanda är
till belåtenhet.
8. Utföra autojusteringsproceduren.
Avancerad konfigurationsprocedur
Avancerade konfigurationsalternativ är inte tillgängliga för
GHC 20 under normala förhållanden. Öppna de avancerade
konfigurationsinställningarna på GHP 10 med den avancerade
konfigurationsproceduren.
Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren
1. På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System >
Systeminformation.
2. Håll ned den mellersta funktionsknappen ➊ i 5 sekunder.
Återförsäljarläget visas.
➊
Minska risken för överbelastning av ECU-drivkretsen
Om Fel: ECU-drivenhetens krets överbelastad visas. Se handboken
för tips om hur du minskar felmeddelanden för belastning, och
använd dessa tips för att minska belastningen:
3. Tryck på Tillbaka > Tillbaka.
Om alternativet för Återförsäljarkonfiguration av autopilot
är tillgängligt på skärmen Inställning är den avancerade
konfigurationsproceduren aktiverad.
• Kontrollera att rätt pump har installerats på båten.
• Om det går använder du hydrauliska slangar med större
innerdiameter i ditt styrsystem.
• Montera pumpen närmare cylindern för att begränsa längden på
slangdragningarna.
• Eliminera onödiga hydrauliska kopplingar.
• Om överbelastning inträffar under autojusteringsproceduren hoppar
du över proceduren och justerar istället autopiloten manuellt.
• Öka inställningen för roderhastighetsbegränsaren för att minska
flödestakten.
• Sänk roderförstärkningen för att begränsa pumpaktiviteten.
Avancerade konfigurationsinställningar
Justera roderhastighetsbegränsaren
Om ECU-drivkretsen överbelastas. Se handboken för tips om
hur du minskar överbelastningen. Om det fortfarande visas
felmeddelanden kan du behöva justera roderhastighetsbegränsaren.
Obs! Justera bara roderhastigheten i docka eller när båten står stilla.
Obs! När du har justerat roderhastighetsbegränsaren måste du sedan
utföra autojusteringsproceduren.
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17).
2. På GHC 20 väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Justering av autopilot
> Roderhastighetsbegränsare.
3. Välj Fortsätt.
Autopiloten tar kontroll över rodret.
4. Justera begränsarens hastighet med pilarna på GHC 20.
• 0% är standardhastigheten för roderhastighetsbegränsaren.
• Lägre värden låter rodret röra sig snabbare mellan den högra och
den vänstra skenan.
• Lägre värden ökar strömmen.
• Högre värden minskar strömmen.
5. Välj Klar.
Installationsinstruktioner för GHP 10
Du kan köra den automatiserade konfigurationsprocessen Autojustering,
kalibrera kompassen och definiera norr på GHP 10 genom GHC 20 utan
att köra guiderna. Du kan också definiera varje inställning för sig, utan
att köra konfigurationsprocesserna.
Köra de automatiserade konfigurationsinställningarna
manuellt
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Automatiserad
konfiguration.
3. Välj Autojustering, Kalibrera kompass eller Ange norr.
4. Följ anvisningarna på skärmen (sidan 14).
Köra Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden
manuellt
Med Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden kan du snabbt
definiera alla viktiga konfigurationsinställningar på GHP 10. Om du
efter att ha kört guiderna inte upplever att GHP 10 fungerar korrekt kan
du köra guiderna igen när du vill. Om du vill få tillgång till guiderna
aktiverar du den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17).
Definiera konfigurationsinställningarna manuellt
1. Aktivera den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17).
2. Välj på Kurs-skärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.
3. Välj inställningskategorin.
4. Välj en inställning som ska konfigureras.
Beskrivningar av alla inställningar finns i bilagan (sidan 20).
5. Konfigurera inställningens värde.
Obs! Om du konfigurerar vissa inställningar i den avancerade
konfigurationsproceduren kan det bli nödvändigt att ändra andra
inställningar. Granska avsnittet med konfigurationsinställningar för
GHP 10 (sidan 20) innan du ändrar några inställningar.
17
Bilaga
NMEA 0183-anslutningsscheman
Följande tre anslutningscheman är exempel på olika situationer som du
kan stöta på när du ansluter din NMEA 0183-enhet till GHC 20.
Exempel ett av tre: Tvåvägskommunikation med NMEA 0183
➋
+
➊
-
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
>
>
>
>
>
>
➍
>
>
GHC 20
➋
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➌
12 V-likströmskälla
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
Exempel tre av tre: Endast en sändningsledning
Om din NMEA 0183-kompatibla enhet endast har en sändningsledning
(Tx) ansluter du den till den bruna ledningen (Rx/A) från GHC 20 och
ansluter den gröna ledningen (Rx/B) från GHC 20 till NMEA-jord.
➋
+
Ledning GHC 20-ledning
Färg - Funktion
➊
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledningsfunktion
➊
Ej tillämpligt
Ström
➋
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
➌
Blå - Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Vit - Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun - Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grön - Rx/B (-)
Tx/B (-)
Exempel två av tre: Endast en mottagningsledning
Om den NMEA 0183-kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), ansluter du den till den blå ledningen (Tx/A)
från GHC 20, och lämnar den vita ledningen (Tx/B) från GHC 20
oansluten.
➋
+
>
➍
>
>
➌
➌
➎
➏
>
>
➊
➋
➌
➍
-
➊
➋
➌
-
➋
➌
➍
➎
>
Obs! När du ansluter NMEA 0183-enheter med två sändnings- och två
mottagningslinjer är det inte nödvändigt att NMEA 2000-bussen och
NMEA 0183-enheten ansluts till gemensam jord.
➊
>
>
➍
>
GHC 20
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
12 V-likströmskälla
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledning GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
➊
Grön - Rx/B - anslut till
➋
NMEA 0183-jord
Blå - Tx/A (+)
➌
Vit - Tx/B (-)
➍
Brun - Rx/A (+)
➎
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
Rx/A (+)
Rx/B (-)
Tx/A (+)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har
en sändningslinje (Tx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA
0183-enheten anslutas till gemensam jord.
Specifikationer
>
➍
Enhet
Specifikation
Mått
ECU
Mått
(B × H × D) 167,6 × 116,8 × 50,8 mm
(6 19/32 × 4 19/32 × 2 tum)
Vikt
0,68 kg (1,5 lb)
>
>
➊
GHC 20
➋
NMEA 2000-nätverk (förser GHC 20 med ström)
➌
12 V-likströmskälla
➍
NMEA 0183-kompatibel enhet
18
NMEA 0183-kompatibel enhet
Ledningsfunktion
Ström
NMEA 0183 jord
Rx
Ej tillämpligt
Tx/A (+)
Tx/B (-)
Obs! När du ansluter en NMEA 0183-enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000-bussen och NMEA
0183-enheten anslutas till gemensam jord.
➊
➊
Ledning GHC 20-ledning
Färg - Funktion
Ej tillämpligt
➊
Ej tillämpligt
➋
Blå - Tx/A (+)
➌
Vit - oansluten
➍
Brun - Rx/A (+)
➎
Grön - Rx/B (-)
➏
Temperaturområde Från –15 °C till 55 °C
(från 5 °F till 131 °F)
Material i höljet
Helt tätad, stöttålig aluminiumlegering,
vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
Nätkabelns längd
2,7 m (9 fot)
Ineffekt
11,5–30 V likström
Säkring
40 A, knivsäkring
Huvudeffektförbrukning
1 A (inkluderar ej drivenheten)
Installationsinstruktioner för GHP 10
Enhet
Specifikation
Mått
CCU
Mått
91,4 mm i diameter (3 19/32 tum)
Vikt
159 g (5,6 oz)
Sända
Temperaturområde Från –15 °C till 55 °C
(från 5 °F till 131 °F)
Material i höljet
Larm
126464
126996
127250
Helt tätad, stöttålig aluminiumlegering,
vattentät enligt IEC 529 IPX7-normer
Längd på
5 m (16 fot)
förbindningskabeln
mellan CCU och
ECU
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Mått
(L × Diameter) 23 x 25 mm
(29/32 × 1 tum)
Vikt
68 g (2,4 oz.)
GHC 20
Typ
Ta emot
Temperaturområde Från –15 °C till 55 °C
(från 5 °F till 131 °F)
Kabellängd
3 m (10 fot)
GHC 20 Mått
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tum)
Vikt
247 g (8,71 oz.)
Kablar
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel och strömkabel
– 2 m (6 1/2 fot)
Temperaturområde Från –15 °C till 70 °C
(från 5 °F till 158 °F)
Säkerhetsavstånd 209 mm (8 1/4 fot)
till kompass
Material
Hölje: Helt tätad polykarbonat, vattentät
enligt IEC 60529 IPX7-standard
Lins: antireflexbehandlat glas
GHC 20
effektförbrukning
Max 2,5 W
NMEA 2000
9–16 V DC
ingående spänning
NMEA 2000 LEN
6 (300 mA)
PGN-information för NMEA 2000
CCU
Typ
Ta emot
PGN
059392
059904
060928
126208
126464
126996
127258
127488
129025
129026
129283
129284
Beskrivning
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Magnetisk variation
Motorparametrar – Snabb uppdatering
Position – Snabb uppdatering
COG & SOG – Snabb uppdatering
Avvikelse från utlagd kurs
Navigationsdata
Installationsinstruktioner för GHP 10
059392
059904
060928
126208
Sända
PGN
059392
059904
060928
126208
126464
126996
127245
127250
127488
128259
129025
129029
129283
129284
129285
130306
130576
059392
059904
060928
126208
126464
126996
128259
129025
129026
129283
129284
129540
130306
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Farkostens kurs
Beskrivning
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Roderdata
Farkostens kurs
Motorparametrar – Snabb uppdatering
Fart g. vatten
Position – Snabb uppdatering
GNSS-positionsdata
Avvikelse från utlagd kurs
Navigationsdata
Navigering – Kurs-/WP-information
Vinddata
Status för mindre farkost
ISO-erkännande
ISO-begäran
ISO-adresskrav
NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Produktinformation
Fart g. vatten
Position – Snabb uppdatering
COG & SOG – Snabb uppdatering
Avvikelse från utlagd kurs
Navigationsdata
GNSS Sats i vy
Vinddata
GHP 10 och GHC 20 är NMEA 2000-certifierade.
19
NMEA 0183-information
GHC 20 använder följande NMEA 0183-satser när NMEA
0183-kompatibla enheter kopplas in som tilläggsutrustning.
Typ
Sats
Ta emot
wpl
gga
grme
Kategori
Inställning av
fartkälla
Inställning
Lågvarvsgräns
Inställning av
fartkälla
Högvarvsgräns
Inställning av
fartkälla
Maxfart
Roderökning
Känslighet
Roderökning
Motkorrigering av
roderökning
Roderökning
Lågfartsökning
Roderökning
Lågfartskontroll
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
Sända
hdg
Konfigurationsinställningar för GHP 10
Fast all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av guider
kan du justera alla inställningar manuellt (sidan 17).
Obs! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att vissa
inställningar inte visas.
Obs! Varje gång du ändrar inställningen Fartkälla, måste du granska
inställningarna Verifiera varvräknare, Lågvarvsgräns, Högvarvsgräns,
Planingsvarv, Planingsfart och Maxfart, där det behövs, innan du utför
autojusteringsproceduren (sidan 16).
Kategori
Återförsäljarkonfiguration av
autopilot
Inställning av
fartkälla
Inställning av
fartkälla
Inställning av
fartkälla
Inställning av
fartkälla
20
Inställning
Typ av farkost
Beskrivning
Här kan du välja på vilken typ
av farkost som autopiloten är
installerad.
Fartkälla
Här kan du välja NMEA
2000-varvräknare, GPSfart eller den motor (eller
motorer) till vilken du anslöt
varvräknarsensorn från
CCU:n.
Verifiera varvräknare Jämför varvtalsavläsningarna
på GHC 20 med varvräknaren
på instrumentbrädan på din
båt.
Planingsvarv
Här kan du justera
varvtalsavläsningen
på GHC 20 när båten
övergår från förskjutning till
planingsfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet
på GHC 20 justerar du värdet
med pilarna.
Planingshastighet
Här kan du justera båtens
planingsfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet
på GHC 20 justerar du värdet
med pilarna.
Beskrivning
Här kan du justera den lägsta
varvtalspunkten för båten. Om
värdet inte överensstämmer
med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Här kan du justera den högsta
varvtalspunkten för båten. Om
värdet inte överensstämmer
med värdet på GHC 20
justerar du värdet med pilarna.
Här kan du justera båtens
toppfart. Om värdet inte
överensstämmer med värdet
på GHC 20 justerar du värdet
med pilarna.
Här kan du justera hur snävt
rodret håller en kurs och girar.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 17).
Här kan du justera hur
snävt rodret korrigerar
giröverdrivningen.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
överdriva giren igen när
den försöker räta upp den
ursprungliga giren (sidan 17).
Här kan du ställa in
roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används under
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 17).
Här kan du ställa in
motkorrigeringen för
roderökningen för låga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används under
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 17).
Installationsinstruktioner för GHP 10
Kategori
Roderökning
Inställning
Högfartsökning
Roderökning
Högfartskontroll
NMEA-inställning NMEA-checksum
NMEA-inställning Omvänd XTE
Navigationskonfiguration
Navigationsökning
Installationsinstruktioner för GHP 10
Beskrivning
Här kan du ställa in
roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används över
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 17).
Här kan du ställa in
motkorrigeringen för
roderökningen för höga farter.
Den här inställningen gäller
när farkosten används över
planingsfart.
Om du ställer in det här värdet
för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant
försöka justera kursen
vid minsta avvikelse. En
överaktiv autopilot kan
orsaka förslitningsskador på
drivenheten (sidan 17).
Om den anslutna NMEA
0183-GPS-enheten beräknar
felaktiga checksummor kan
du eventuellt fortfarande
använda den om du stänger
av denna inställning. När
den är avstängd äventyras
datauppgifter.
Om den anslutna NMEA
0183 GPS-enheten skickar
den felaktiga styrriktningen
med XTE-signalen, kan du
korrigera styrningsriktningen
med den här inställningen.
Här kan du justera hur
aggressivt autopiloten
eliminerar avvikelse från
utlagd kurs när den följer ett
rutt till-mönster.
Om värdet är för högt kan
autopiloten svaja fram och
tillbaka över kurslinjen på
långa avstånd.
Om värdet är för lågt kan
autopiloten svara långsamt på
att eliminera avvikelser från
utlagd kurs.
Kategori
Navigationskonfiguration
Inställning av
styrsystem
Inställning av
styrsystem
Inställning av
styrsystem
Inställning av
styrsystem
Inställning
Navigationstrimningsökning
Beskrivning
Här kan du justera godtagbar
avvikelse från utlagd kurs på
lång sikt när ett ruttmönster
följs. Justera inte detta värde
förrän navigationsökningen
har ställts in.
Om värdet är för högt
överkompenserar autopiloten
avvikelser från utlagd kurs.
Om värdet är för lågt tillåter
autopiloten stora avvikelser
från utlagd kurs på lång sikt.
Verifiera styrriktning Den här inställningen talar om
för autopiloten i vilken riktning
rodret måste röra sig för att
styra farkosten åt babord och
styrbord. Du kan testa och
backa om det behövs.
Girar med fullt utslag Justera antalet varv det tar att
vrida rodret mellan fulla utslag
(full babordsvridning till full
styrbordsvridning).
Roderförskjutning Här kan du kalibrera
roderförskjutningen.
Länkkompensation Här kan du justera
länkkompensationen om
styrningen är glapp eller slapp.
Ju högre du ställer in detta
värde desto mer kompenserar
autopiloten för glapp eller
slapp styrning. Använd denna
inställning med försiktighet.
Obs! Avancerade konfigurationsinställningar är tillgängliga när du
använder den avancerade konfigurationsproceduren (sidan 17). Andra
inställningar är tillgängliga vid normal användning av GHP 10. Mer
information finns i konfigurationsavsnittet i användarhandboken för
GHC 20.
21
Fel- och varningsmeddelanden
Felmeddelande
Orsak
Autopilotens åtgärd
ECU-spänningen är låg ECU:ns spänning faller •
under 10 V likström i
•
mer än 6 sekunder.
Larmet ljuder
Fortsätter i normal
drift
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation.
Autopiloten har försatts
i läget kurshållning.
•
Autopiloten tar inte
•
längre emot giltiga
navigationsdata.
Det här meddelandet
visas också om
navigeringen stoppas
på en plotter innan
autopiloten kopplas ur.
Anslutning till
autopiloten avbruten
GHC är inte ansluten
till CCU.
Ej tillämpligt
Låg spänning i GHC
Spänningsnivån är
under värdet som har
angivits i larmmenyn
för låg spänning.
Ej tillämpligt
Fel: hög ECU-spänning ECU:ns spänning
överskriver en viss
tröskel:
• 12 V-system: 20
volt
• 24 V-system: 36
volt
•
•
Fel: hög ECUtemperatur
•
•
ECU:ns temperatur
stiger över
100 °C (212 °F).
•
•
Larmet ljuder
Autopiloten försätts i
läget kurshållning
Larmet ljuder
Drivenheten
avaktiveras
GHC 20 påbörjar en
nedräkningstimer
som stänger
av autopiloten
automatiskt efter 60
sekunder
Larmet ljuder
Drivenheten
avaktiveras
GHC 20 påbörjar en
nedräkningstimer
som stänger
av autopiloten
automatiskt efter 60
sekunder
•
Fel: ECU-drivenhetens Den genomsnittliga
krets överbelastad. Se strömmen i ECU stiger •
handbok för tips om hur över 16 A.
•
belastning minskas.
Larmet ljuder
Drivenheten
avaktiveras
Autopiloten växlar till
viloläge
Fel: Anslutningen
mellan ECU och CCU
avbruten
Kommunikationen
mellan CCU och
ECU har överskridit
tidsgränsen.
•
•
Larmet ljuder
GHC 20 påbörjar en
nedräkningstimer
som stänger
av autopiloten
automatiskt efter 60
sekunder
GPS förlorad som
hastighetskälla
GPS-signalen
förlorades.
• Inträffar när
GPS valts som
hastighetskälla.
•
Autopiloten växlar till
kurshållningsläget.
22
Installationsinstruktioner för GHP 10
ECU-monteringsmall
CCU-monteringsmall
➊
➊
Upp, vid montering på en
vertikal yta
Installationsinstruktioner för GHP 10
23
Checklista för installation av GHP 10
Ta ut denna checklista ur installationsinstruktionerna och använd den vid installationen av GHC 20.
Läs alla installationsinstruktioner innan GHP 10 installeras. Kontakta Garmins produktsupport om du har några frågor under installationsprocessen.
Läs i diagrammet på sidan 7 och anmärkningarna på sidan 5 om de erforderliga el- och dataanslutningarna.
Lägg ut alla komponenter och kontrollera kabellängderna. Skaffa vid behov förlängningskabel.
Installera drivenheten enligt de instruktioner som medföljer drivenheten.
Montera ECU:n (sidan 10). ECU:n måste placeras inom 0,5 m (19 1/2 tum) från drivenheten.
Ansluta drivenheten till ECU:n.
ontera CCU:n (sidan 10) på en plats som inte utsätts för magnetiska störningar. Testa med hjälp av en handkompass om magnetiska
M
störningar finns i utrymmet. Montera CCU:n i fästet så att ledningarna hänger rakt ned.
Montera GHC 20 (sidan 11).
Koppla den gula ledningen på GHC 20-datakabeln till den gula CCU-signalledningen på förbindningskabeln mellan CCU och ECU och den
svarta ledningen på GHC 20-datakabeln till CCU-jord (sidan 11).
Anslut GHC 20 och CCU:n till ett NMEA 2000-nätverk (sidan 12).
Anslut eventuella NMEA 2000-kompatibla enheter till NMEA 2000-nätverket (sidan 14) eller anslut eventuella NMEA 0183-kompatibla enheter
till GHC 20 om det inte finns någon NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet tillgänglig (sidan 14).
Anslut ECU:n till båtbatteriet (sidan 10).
Konfigurera GHP 10-systemet genom att gå igenom hamnbassängsguiden och sjövärdighetsguiden (sidan 14).
Testa och justera autopilotens konfiguration.
Installationsinstruktioner för GHP 10
25
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något
som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person
eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och
andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmins logotyp och GPSMAP® är registrerade varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GHP™, GHC™, myGarmin™ och
Shadow Drive™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Mercury® Verado® är ett registrerat varumärke
som tillhör Brunswick Corporation. NMEA 2000® är ett registrerat varumärke som tillhör National Marine Electronics Association. Loctite® och Pro Lock Tight® är registrerade varumärken som
tillhör Henkel Corporation.
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2013
190-01331-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising