Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for drivenhet
i klasse B
Følg instruksjonene nedenfor når du installerer Garmin®-drivenheten i klasse
B, slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår å skade båten. Det anbefales
at drivenheten installeres av fagfolk, siden spesifikk kunnskap om bruk av ror
er nødvendig for å installere drivenheten på riktig måte.
 Advarsel
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det føres på en
forsvarlig måte. Autopiloten er et verktøy som forbedrer betjeningen av
båten. Det unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker
måte. Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i
produktesken til autopiloten, for å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Les alle installeringsinstruksjonene før du begynner med installeringen.
Hvis du opplever problemer i forbindelse med installeringen, kan du kontakte
Garmins produktsupport.
 forsiktig
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar med disse
instruksjonene, kan det medføre skade.
Om drivenhet i klasse B
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske komponenter samt
risikoen for å bli sittende fast i bevegelige deler, når utstyret er i bruk.
Drivenhet i klasse B er en selvstendig, hydraulisk drivenhet som tar i bruk en
elektromagnetisk kløtsj for å strekke ut og trekke sammen stangen som styrer
roret. Sammen med den medfølgende feedback-sensoren for ror gir Garmindrivenheten i klasse B styringen som er nødvendig for en Garmin-autopilot,
når den er installert på riktig måte.
Siden drivenheten er selvstendig, trenger du ikke å koble hydraulikkslangene
til eller fra. Systemet ble fylt og testet på fabrikken.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller
sliper.
Merknad
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av båtutstyr.
Dette utstyret er bare for bruk sammen med Garmin-autopiloter.
Registrere enheten
Systemet ble fylt og testet på fabrikken, så du må ikke koble fra
hydraulikkslangene når du installerer systemet.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Du må alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten
før du begynner å bore eller skjære. Vær oppmerksom på drivstofftanker,
elektriske kabler og hydraulikkslanger.
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på
telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support
for innenlandsk support.
Mars 2011
190-01289-58 Rev. A
Trykt i Storbritannia
Innhold i pakken
Nødvendige festeanordninger
• Rorarm (om nødvendig, side 2)
• Endestoppere (side 2)
• Skruer til å montere beholderen (side 3)
➌
➊
➍
➋
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Skiftenøkler
Momentnøkkel
Loctite® 638™ eller tilsvarende (anbefalt, side 4)
Rorarm og endestoppere
Du kan koble drivenheten til en eksisterende kvadrant eller til en rorarm
(ikke inkludert).
➎
➏
➐
➑
Hvis du ikke har en kvadrant eller ikke kan installere drivenheten der
kvadranten er plassert, velger du en rorarm som passer diameteren på
rorstolpen, og som har den riktige lengden i forhold til plasseringen av
installasjonen.
Den medfølgende rorbolten passer til en kvadrant eller rorarm med en
tykkelse på 20 mm (0,79 tommer) til 25 mm (0,98 tommer).
Sylinderen må ikke fungere som en drivbegrenser. Fysiske endestoppere
(ikke inkludert) må være på plass for å begrense bevegelsen til
sylinderstangen til 305 mm (12 tommer) fra helt sammentrukket til den
er strukket helt ut, ellers vil det oppstå skade på sylinderen.
Hensyn ved valg av sted
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Beholder
Sylinder/slagstempel
Rorbolt og -armatur
Egner seg til en kvadrant eller rorarm med en tykkelse på 20 mm
(0,79 tommer) til 25 mm (0,98 tommer)
Feedback-sett for ror
Festeanordninger til sylinder
• M8-bolter, skiver og muttere
• Egner seg til å montere sylinderen på en overflate med
en tykkelse på mellom 12 mm (0,47 tommer) og 24 mm
(0,95 tommer)
Hydraulikkolje
Pumpe
Festeanordninger til pumpe
M8-bolter, skiver og muttere
Merk: Festeanordningene som er oppført ovenfor, blir brukt til å feste
komponentene til emballasjen. Ikke kast festeanordningene når du pakker ut
drivenheten.
2
Ta hensyn til disse retningslinjene når du velger hvor du skal montere
sylinderen, pumpen og beholderen:
• Systemet ble fylt og testet på fabrikken, så ingen av
hydraulikkslangene må kobles fra når du installerer systemet.
• Komponentene må installeres under dekk.
• Motoren må ikke installeres på et sted der den blir utsatt for
overdrevne temperaturer (side 6), vibrasjoner eller røyk.
Disse ekstreme forholdene reduserer levetiden til motoren.
• Unngå kontakt med vann og for mye fuktighet.
• Det finnes holdere for motorbørster på begge sider av motoren,
og motoren må installeres slik at motorbørstene er tilgjengelige
for service (side 3).
• Sylinderen må monteres godt til en overflate som tåler de kraftige
støtene som genereres av roret.
• Sylinderen må installeres innenfor bestemte forlengelses- og
vinkelbegrensninger (side 8).
◦◦ Bevegelsen til sylinderstangen må begrenses ved å bruke fysiske
stoppere til 305 mm (12 tommer) fra helt sammentrukket til den
er strukket helt ut, ellers vil det oppstå skade på sylinderen.
◦◦ Ingen deler av sylinderen eller stangen må være i kontakt med
fartøyet, kvadranten eller rorarmen i noen del av bevegelsesområdet.
◦◦ Vinkelen på 5° ved ytterpunktene til rortaket (side 8) må ikke
overskrides, ellers vil det oppstå skade på sylinderen og stangen.
Du finner et eksempelbilde i tillegget (side 9).
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
Installere beholderen
Installere pumpen
Merknad
Beholderen er utstyrt med en spesialhette som inneholder et luftehull.
Luftehullet er forseglet for transport og må åpnes før beholderen tas i bruk.
Merknad
Ikke koble hydraulikkslangene fra pumpen.
Beholderen inneholder hydraulikkvæsken som trengs for å bruke
drivenheten, og den må installeres og klargjøres før du installerer noen av
de andre komponentene. Ikke beveg på sylinderstangen før du får beskjed
om det.
Det følger med bolter, skiver og muttere slik at du kan installere pumpen.
Du må velge et monteringssted før du installerer pumpen (side 2).
1. Kontroller at børsteholderne ➊ er tilgjengelige for service etter at
pumpen er montert.
Du må velge et monteringssted før du installerer beholderen (side 2).
1. Velg festeskruer som er egnet til å montere beholderen på båtens skott.
2. Velg et sted på skottet som er så høyt som mulig over pumpen og
sylinderen, og marker styrehullene ➊.
Hvis du trenger målene for enheten og monteringshullene, finner du dem
i tillegget (side 7).
➊
➋
➋
➊
2. Marker styrehullene ➋.
Hvis du trenger målene for enheten og styrehullene, finner du dem
i tillegget (side 7).
3. Bor monteringshullene ved å bruke et borbitt som passer til
monteringsoverflaten og festeanordningene.
4. Fest pumpen til monteringsoverflaten med de medfølgende
festeanordningene.
Installere sylinderen
➌
➍
3. Bor styrehullene ved å bruke et borbitt som passer til skruene du har
valgt.
4. Fest beholderen til skottet med skruene.
5. Fjern transportskruen og forseglingen ➋ fra hetten.
Ta vare på skruen og forseglingen til senere bruk.
6. Fyll beholderen med den medfølgende hydraulikkoljen til
maksimumsnivået angitt på etiketten.
7. Vri ventilen fra OFF-posisjonen ➌ til ON-posisjonen ➍.
8. Trekk sylinderstangen halvveis ut for å sjekke oljenivået.
9. Fyll på mer olje om nødvendig.
Merknad
Bevegelsen til sylinderstangen må begrenses ved å bruke fysiske
endestoppere til 305 mm (12 tommer) fra helt sammentrukket til den
er strukket helt ut. Hvis du ikke installerer styreendestopperne, vil dette
medføre skade på drivenheten.
Vinkelen på 5° ved ytterpunktene til rortaket må ikke overskrides (side 8).
Hvis vinkelen på 5° ved ytterpunktene til rortaket overskrides, vil det oppstå
skade på sylinderen og stangen.
Du må velge et monteringssted før du installerer sylinderen (side 2).
1. Installere monteringsfoten (side 3).
2. Installere rorbolten (side 4).
Installere monteringsfoten
Monteringsfoten befinner seg ved sylindersokkelen.
Det følger med festeanordninger slik at du kan montere monteringsfoten til
monteringsoverflaten. M8-boltene, skivene og mutterne som følger med,
egner seg for å montere sylinderen på en overflate med en tykkelse på
mellom 12 mm (0,47 tommer) og 24 mm (0,95 tommer).
1. Plasser monteringsfoten på stedet du har valgt, og sett et merke for hvert
av de fire festehullene på overflaten der du vil feste enheten.
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
3
2. Bekreft de merkede stedene.
De merkede stedene skal være 76,2 mm
(3 tommer) ➊ fra hverandre.
MERK: Diagrammet er ikke
i målestokk.
3. Bor hull på 8,8 mm (0,35 tommer)
gjennom monteringsoverflaten.
4. Fest monteringsfoten til
monteringsoverflaten ved å bruke
M8-boltene, skivene og mutterne som
følger med.
5. Stram boltene til 17 Nm (12,5 ft-lbf).
➑
➒
➐
➊
➏
➋
➊
➊
➌
➍
Installere rorbolten
Den medfølgende rorbolten passer til en kvadrant eller rorarm med en
tykkelse på 20 mm (0,79 tommer) til 25 mm (0,98 tommer).
1. Bor et hull på 20,1 mm i kvadranten eller rorarmen ➊ (ikke inkludert) for
rorbolten ➋.
➎
2. Det anbefales å påføre Loctite 638 eller tilsvarende på rorbolten der den
passerer gjennom kvadranten eller rorarmen ➌.
3. Plasser rorbolten i kvadranten eller rorarmen, og fest den med M20skiven ➍ og M20-mutteren ➎.
4. Stram M20-mutteren til 68 Nm (50,15 ft-lbf).
5. Plasser stangen ➏ på rorbolten.
6. Fest stangen til rorbolten med den andre M20-skiven ➐ og låsepinnen ➑.
2. Fest monteringsklemmen til sensoren til sylinderen ved å bruke 45 mm
M6-skruen ➌ og M6-mutteren ➍ som følger med.
Ikke stram mutteren ennå.
3. Juster plasseringen til monteringsklemmen til sensoren slik at avstanden
➎ mellom monteringsbraketten og midten av rorbolten er på mellom
500 mm (19,69 tommer) og 820 mm (32,28 tommer) under hele
bevegelsesområdet til sylinderen.
Hvis avstanden presses til under 500 mm (19,69 tommer) eller er lengre
enn 820 mm (32,28 tommer), vil dette medføre skade på sensoren.
4. Stram M6-mutteren til 5 Nm (3,7 ft-lbf).
5. Installer monteringsskruen til sensoren ➏ i monteringsklemmen til
sensoren.
6. Sett feedback-sensoren for ror ➐ på monteringsklemmen til sensoren og
rorbolten.
7. Fest feedback-sensoren for ror til monteringsklemmen til sensoren med
M5 A4-skiven ➑ og låsepinnen ➒ som følger med.
8. Fest feedback-sensoren for ror til rorbolten med M5 A4-skiven og
låsepinnen som følger med.
Installere feedback-sensoren for ror
Koble drivenheten til Garmin-autopiloten
➑
➐
➏
➋
➌
➊
➍
➎
Merknad
Du må måle driftsavstanden til drivenhetens sylinderstang, og installere
monteringsklemmen til feedback-sensoren på den riktige plasseringen, ellers
vil du skade feedback-sensoren.
Hvis du skal bruke drivenheten med en Garmin-autopilot, må du installere
feedback-sensoren for ror etter at du har installert drivenheten.
Merknad
Ikke kutt kablene som er koblet til drivenheten. Garantien blir ugyldig hvis
du kutter kablene til drivenheten.
Se installeringsinstruksjonene som følger med Garmin-autopiloten, for å
installere komponentene til autopiloten og koble drivenheten til den riktige
komponenten.
1. Plasser monteringsklemmen til sensoren ➊ på sylinderen ➋.
4
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
Vedlikeholde og service
Generell vedlikehold
• Hvis du vil maksimere levetiden til drivenheten, bør du ta følgende
forholdsregler:
◦◦ Ikke påfør skade på sylinderstangen.
◦◦ Unngå å utsette drivenheten for saltvann.
• Utfør de følgende oppgavene regelmessig:
◦◦ Kontroller festeanordningene til sylinderens monteringsfot og
rorbolten.
Stram komponentene om nødvendig.
◦◦ Smør enden av sylinderstangen og rorbolten.
Bruk bare smøreoljer for båter av høy kvalitet som er kompatible med
forseglinger av nitril.
Kontrollere motorbørstene
Du bør kontrollere motorbørstene hver 500. time (vanligvis årlig) for slitasje.
1. Fjern børsteholderen på siden av motoren.
2. Kontroller børstene for slitasje.
3. Kjøp reservebørster om nødvendig.
6.
7.
8.
9.
Dra ut sylinderstangen sakte til den er strukket helt ut.
Se på oljenivået i beholderen.
Fyll beholderen til minimumslinjen på etiketten om nødvendig.
Trekk sammen stangen.
Oljenivået vil øke når stangen er sammentrukket.
10. Se på oljenivået i beholderen.
11. Fyll beholderen til maksimumslinjen på etiketten om nødvendig.
12. Gjenta trinnene 6–11 til du ser at det ikke kommer mer luft opp
i beholderen og pumpen tar over.
13. Bruk autopiloten til å trekke ut og trekke sammen stangen til du ser at det
ikke kommer mer luft opp i beholderen.
Det kan hende at du må hjelpe til å bevege sylinderen manuelt til
å begynne med for å fjerne eventuell luft i systemet.
14. Se på oljenivået i beholderen.
15. Fyll beholderen til maksimumslinjen på etiketten om nødvendig.
Feilsøking
Tegn
Motoren kjører ikke.
Skifte ut motorbørstene
Skift børstene med den riktige reservedelen samtidig som at du følger
disse retningslinjene:
• Fjern alt det løse kullstoffet fra innsiden av motoren før du setter inn
de nye børstene i motoren.
• Hvis det er kommet hydraulikkvæske inn i motoren, må du korrigere
årsaken og deretter avfette børsteutstyret og strømfordeleren før du
starter motoren.
Hvis du ikke avfetter motoren i slike tilfeller, vil lysbuedannelse
redusere børstenes levetid.
Lufte ut systemet
Motoren kjører, men
sylinderstangen
beveger seg ikke
eller beveger seg
uregelmessig.
Pumpen bråker.
Mulige årsaker
• Strøm- og kløtsjkabelen er ikke koblet til den
elektroniske styringsenheten.
• Kabelen til ror-feedbacken er ikke koblet til den
elektroniske styringsenheten.
• Motorbørstene må skiftes (side 5).
Det er luft i sylinderen (samt mulig oljelekkasje).
Luft ut systemet (side 5).
•
•
Det er luft i sylinderen (samt mulig oljelekkasje).
Luft ut systemet (side 5).
Motoren kan være skadet.
 Forsiktig
Når du lufter ut systemet, må du holde avstand til bevegelige
styrekomponenter og leddkoblinger hele tiden for å unngå skader.
Merknad
Før du lufter ut systemet, må du kontrollere at oljen og lagringsbeholderne
er rene og ikke forurensede, slik at du ikke skader drivenheten.
Det hydrauliske systemet til drivenheten ble fylt og testet på fabrikken, så du
skal bare følge denne prosedyren hvis det har kommet luft i systemet eller
hvis systemet har blitt demontert.
Før du kan lufte ut systemet, må du kjøpe den riktige typen hydraulikkolje
(side 6). Avhend spillolje på en ansvarlig måte.
1. Sett beholdertappen til ON-posisjonen (side 3).
2. Dytt inn sylinderstangen slik at den er helt sammentrukket.
3. Løsne, men ikke koble fra slangene til beholderen fra sylinderen.
Det kommer olje fra kontaktene når de løsnes på riktig måte.
4. Stram slangene.
5. Slå på autopilotsystemet for å aktivisere drivenheten.
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
5
Tillegg
Spesifikasjoner
Komponent
Motor
Kløtsj
Sylinder
Olje
Porter
Spesifikasjon
Nominell utgangseffekt
Maksimal likestrøm
Rotasjon
Beskyttelse
Tenningsbeskyttelse
EMC
Coilspenning, nominell
Coilspenning, likestrøm
Beskyttelse
Volum (nominell)
Område
Rortak
Justering
Maksimalt støt (periodisk)
Legge roret hardt i borde, nominell tid
Innstilling for sikkerhetsventil
Materiale til sylinderhuset
Materiale til sylinderstangen
Forseglinger
Beskyttelse av huset
Anbefalt
Tilsvarende
Slanger
Pumpe
Sylinder
Gjenger
Materiale
Type
Generelt
Lengde
Vekt, system (total)
Temperaturmåling
6
Verdi
100 W
12 A
Omstyring
IP55
BS EN 28846:1993
BS EN 60945: 2002
12 VDC
12 W
IP65
538 cm³ (0,44 gallon)
176,6 mm² (0,27 tommer²)
305 mm (12 tommer)
18 mm (0,7 tommer)
1120 kg (2469 pund)
13 sek
62 bar
Aluminium BS 1490
Krombelagt rustfritt stål
Nitril og PTFE
SP270
Q8 Dynobear 10
Mineralbasert hydraulikkolje
Minimum – ISO VG10
Maksimalt – ISO VG40
G1/4(BSP) parallell BS2779’73
G1/4(BSP) parallell BS2779’73
5/8-18 SAE innvendig svivel
Messing
Styreslange for båter
• 1000 PSI under drift
• 5/16 tommer I/D
1 m (3,28 fot)
14 kg (30,86 pund)
Fra -20 ºC til 65 ºC (fra -4 °F til 149 °F)
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
Mål, beholder
➊
➋
Element
➊
➋
➌
➌
Mål
148,7 mm (5,85 tommer)
9,5 mm (3/8 tommer) diameter
55,3 mm (2,18 tommer)
Mål, pumpe
➊➋
Element
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➌
➍
➎
Mål
88,9 mm (3,5 tommer)
68 mm (2,68 tommer) diameter
7 mm (0,28 tommer) diameter
50,8 mm (2 tommer)
84,6 mm (3,33 tommer)
80 mm (3,15 tommer)
218 mm (8,58 tommer)
➐
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
7
Mål, sylinderinstallasjon
➊
➋
B
A
➌
➍
➎
➑
➑
➐
➏
➏
Element Beskrivelse
Sylinderens omdreiningsradius på monteringsfoten.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
8
➒
➓
Mål
360°
Rortakets avstand fra helt sammentrukket til strukket helt ut.
305 mm (12 tommer)
Avstand fra midten av sylinderfestet til rorbolten når stangen er helt sammentrukket.
603,2 mm (23,75 tommer)
Avstand fra midten av sylinderfestet til rorbolten når roret er midtskips.
754,9 mm (29,72 tommer)
Avstand fra midten av sylinderfestet til rorbolten når stangen er strukket helt ut.
906,8 mm (35,7 tommer)
Sylinderens maksimale skråvinkel ved ytterpunktene til rortaket.
Overskrives denne vinkelen, vil dette medføre skade på drivenheten.
Maksimal justerbar avstand til rorboltadapteren fra enden av stangen.
5° til hver side av midten
Rorboltens maksimale skråvinkel ved ytterpunktene til rortaket.
10° til hver side av midten
Tykkelsen til rorboltadapteren.
24,9 mm (0,98 tommer)
Relativ avstand fra midten av stangen til sokkelfestet til sylinderen når fartøyet er i ro.
51 mm (2 tommer)
15 mm (0,59 tommer)
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
Eksempel på montering av sylinderen
Dette eksempelet viser en typisk sylinderinstallasjon på en kvadrant på 214 mm (8,4 tommer) med en total rorvinkel på 70° (2 × 35°).
➊
➋
➋
➍
➌
➎
Element Beskrivelse
Avstand fra midten av sylindersokkelen til rorbolten når roret er midtskips.
➊
➋
➌
➍
➎
Mål
753,3 mm (29,66 tommer)
Bevegelsesvinkelen fra midtskips til sylinderen som er installert, stopper.
35°
Relativ avstand fra midten av sylindersokkelen til rorstolpen.
210,4 mm (8,28 tommer)
Avstand fra midten av rorbolten til rorstolpen.
257 mm (10,12 tommer)
Avstand fra midten av sylindersokkelen til rorstolpen når roret er midtskips.
753,7 mm (29,67 tommer)
Installeringsinstruksjoner for drivenhet i klasse B
9
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium, uansett formål,
uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium
for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om
opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer eller
organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Loctite® 638™ er et varemerke for Henkel Corporation i USA og andre land.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising