Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 12
Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til
kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet.
 Advarsler
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres på en
forsvarlig måte. GHP 12 er et verktøy som forbedrer betjeningen av båten.
Det unntar deg ikke ansvaret for å styre båten på en trygg og sikker måte.
Unngå navigasjonsfarer, og la aldri roret stå ubemannet.
For å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på båten må du installere
Garmin® GHP 12 maritimt autopilotsystem i henhold til følgende instruksjoner.
Det anbefales at autopilotsystemet monteres av fagfolk. Konkret opplæring i
styresystemer og i maritime elektriske tilkoblinger kreves for å kunne installere
autopilotsystemet på riktig måte.
Vær alltid klar til å ta manuell kontroll over båten.
Les hele instruksjonen før du begynner med installeringen. Hvis du
opplever problemer i forbindelse med installeringen, kan du kontakte Garmins
produktsupport.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Lær deg å betjene GHP 12 under rolige værforhold i åpent farvann uten farer.
Vær forsiktig når du bruker GHP 12 i nærheten av farer i vannet, for eksempel
brygger, pæleverk og andre båter.
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 12.
 forsiktig
Utstyr som skal kobles til dette produktet, bør ha en brannhemmende
mekanisme eller utstyres med dette.
Registrere enheten
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller
sliper.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.
Skriv ned serienummeret som er tildelt hver enkelt komponent i
GHP 12-systemet, i feltene på side 3, slik at du har det for fremtidig referanse.
Serienumrene finner du på en etikett på hver komponent.
Kontakte Garmins produktsupport
•
•
•
•
Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for å finne
informasjon om innenlandsk support.
I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Merknad
Du må alltid kontrollere hva som er på den motsatte siden av overflaten, før du
begynner å bore eller skjære. Vær oppmerksom på drivstofftanker, elektriske
kabler og hydraulikkslanger.
Innholdsfortegnelse
Installeringsinstruksjoner for GHP™ 12................................... 1
Registrere enheten..................................................................................1
Kontakte Garmins produktsupport...........................................................1
Viktig sikkerhetsinformasjon....................................................................1
Innhold i GHP 12-pakken og nødvendige verktøy.................. 3
Hovedkomponenter.................................................................................3
Kursberegningsenhet..................................................................................... 3
Elektronisk styringsenhet............................................................................... 3
GHC 20.......................................................................................................... 3
Shadow Drive................................................................................................. 3
Kabler og kontakter.................................................................................3
Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten/styringsenheten............. 3
Alarm.............................................................................................................. 4
Strømkabel for elektronisk styringsenhet....................................................... 4
GHC 20 NMEA 0183 datakabel..................................................................... 4
NMEA 2000-kabler og -kontakter................................................................... 4
Nødvendige verktøy................................................................................4
Forberede installering............................................................... 5
Hensyn ved montering og tilkobling........................................................5
Hensyn ved montering og tilkobling av drivenhet........................................... 5
Hensyn ved montering og tilkobling av den elektroniske styringsenheten..... 5
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten........................................ 5
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten.......................................... 5
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen............................................ 5
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000............................................................ 5
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten.................................................. 5
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten.................................................... 5
Hensyn ved montering av Shadow Drive....................................................... 6
Generelt diagram for tilkoblinger.............................................................7
Generelt layoutdiagram for komponenter................................................8
Fremgangsmåte for installering............................................... 9
Velge spenningen for drivenheten................................................................ 15
Velge kløtsjspenningen................................................................................ 15
Velge elektromagnetisk spenning................................................................ 15
Velge spenning for omløpsventilen.............................................................. 15
Aktivere Shadow Drive................................................................................. 15
Kalibrere roret.............................................................................................. 15
Tilpasse en drivenhet som ikke er fra Garmin.............................................. 16
Bekreft styreretning...................................................................................... 16
Velge hastighetskilde................................................................................... 16
Bekrefte turtelleren....................................................................................... 16
Se gjennom resultatene av havneveiviseren............................................... 16
Sjøforsøksveiviser.................................................................................17
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren.........................................17
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren:........................................................17
Starte sjøforsøksveiviseren.......................................................................... 17
Konfigurere o/min for planing....................................................................... 17
Konfigurere planingshastighet...................................................................... 17
Konfigurere den høye o/min-grensen........................................................... 17
Konfigurere maksimumshastighet................................................................ 17
Kalibrere kompasset.................................................................................... 17
Gjennomføre prosedyren for autosøk.......................................................... 17
Angi nord...................................................................................................... 18
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen.................................18
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen.................................................... 18
Redusere faren for overbelastning av kretskortet i den elektroniske
styringsenheten...................................................................................... 19
Justere hastighetsbegrenseren for roret...................................................... 19
Avansert konfigurasjon..........................................................................19
Aktivere autopilotkonfigurasjon for forhandler.............................................. 19
Innstillinger for avansert konfigurasjon......................................................... 19
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt....................... 19
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt............................. 19
Justere innstillingene manuelt for en drivenhet som ikke er fra Garmin...... 20
Utføre prosedyrer for avansert tilpassing for drivenheter som ikke er fra
Garmin................................................................................................... 20
Installering av drivenheten......................................................................9
Tillegg....................................................................................... 21
Installering av den elektroniske styringsenheten...................................10
Kursberegningsenhet................................................................................... 23
GHC 20........................................................................................................ 23
Installere en drivenhet fra Garmin.................................................................. 9
Klargjøre en drivenhet som ikke er fra Garmin.............................................. 9
Klargjøre en elektromagnetisk drivenhet........................................................ 9
Montere den elektroniske styringsenheten.................................................. 10
Koble drivenheten til den elektroniske styringsenheten............................... 10
Koble den elektroniske styringsenheten til strømforsyningen...................... 10
Installering av kursberegningsenheten..................................................10
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten......................... 10
Koble til kursberegningsenheten.................................................................. 11
Installering av alarmen..........................................................................11
Montere alarmen.......................................................................................... 11
Koble til alarmen.......................................................................................... 11
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183.................................................21
Spesifikasjoner......................................................................................23
NMEA 2000-PGN-informasjon..............................................................23
NMEA 0183-informasjon.......................................................................24
GHP 12-innstillinger for konfigurasjon...................................................25
Feil- og advarselsmeldinger..................................................................27
Monteringsmaler....................................................................................29
Monteringsmal for elektronisk styringsenhet................................................ 29
Monteringsmal for kursberegningsenhet...................................................... 29
Sjekkliste for installering av GHP 12.....................................................31
Installering av GHC 20-enheten............................................................11
Montere GHC 20.......................................................................................... 11
Koble til GHC 20-enheten............................................................................ 12
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter..................................................... 12
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk...........................................12
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for GHC 20-enheten og
kursberegningsenheten......................................................................... 13
Koble ekstrautstyr til GHP 12-autopilotsystemet...................................14
Koble en NMEA 2000-kompatibel enhet (ekstrautstyr) til
GHP 12-enheten.................................................................................... 14
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183.......................................................... 14
Koble en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhet til GHC 20-enheten............ 14
Shadow Drive-installering......................................................................14
Koble Shadow Drive til hydraulikken............................................................ 14
Koble til Shadow Drive................................................................................. 14
Konfigurere GHP 12................................................................ 15
Havneveiviser........................................................................................15
Gå gjennom havneveiviseren................................................................15
Starte havneveiviseren................................................................................. 15
Velge drivenhetsklassen.............................................................................. 15
2
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Innhold i GHP 12-pakken og
nødvendige verktøy
GHC 20
GHP 12-autopilotsystemet består av flere komponenter. Gjør deg kjent med
alle komponentene før du begynner installeringen. Du må vite hvordan
komponentene fungerer sammen for å kunne planlegge installasjonen på båten
på riktig vis.
Etter hvert som du gjør deg kjent med komponentene til GHP 12, må du
kontrollere at pakken inneholder elementene som står oppført under. Alle
komponentene, unntatt drivenheten og Shadow Drive (ekstrautstyr), følger med
i hovedesken til GHP 12. Drivenheten selges separat (side 9). Hvis det mangler
deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Noter ned serienummeret for hver komponent i feltene for dette.
Hovedkomponenter
GHP 12-autopilotsystemet består av fire hovedkomponenter: kursberegningsenheten (CCU), den elektroniske styringsenheten (ECU), GHC™ 10brukergrensesnittet og drivenheten (selges separat, se side 9).
Kursberegningsenhet
GHC 20-enheten er hovedgrensesnittet som brukes til å betjene GHP 12autopilotsystemet. Bruk GHC 20-enheten til å aktivere og styre GHP 12.
Du kan også konfigurere og tilpasse GHP 12 ved hjelp av GHC 20-enheten.
GHC 20-enheten kobles til et NMEA 2000-nettverk for å kommunisere med
kursberegningsenheten. GHC 20-enheten kobles også til NMEA 2000kompatible enheter (ekstrautstyr), som en vindsensor, en vannhastighetssensor
eller en GPS-enhet, slik at du kan bruk de avanserte funksjonene på GHP 12.
Hvis NMEA 2000-kompatible enheter ikke er tilgjengelige, kan du koble
GHC 20-enheten til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter i stedet.
Serienummer
Shadow Drive
Kursberegningsenheten fungerer som "hjernen" i GHP 12. Kursberegningsenheten inneholder sensorutstyret som trengs for å fastsette styrekursen.
Kursberegningsenheten kobles til den elektroniske styringsenheten og til
GHC 20-enheten med én kabel. Kursberegningsenheten kobles også til et
NMEA 2000®-nettverk for å kommunisere med GHC 20-enheten, og til
NMEA 2000-kompatible enheter (ekstrautstyr), for eksempel en kartplotter og
en vindsensor (side 12).
Shadow Drive (ekstrautstyr) er en sensor som du installerer i
hydraulikkstyringsledningene på båten. Shadow Drive kan kun brukes
på båter med hydraulisk styresystem.
Serienummer
Når GHP 12 er tilkoblet, kobler Shadow Drive midlertidig ut autopiloten når
du tar manuell kontroll over roret. Når du oppnår en ny jevn styrekurs, kobler
Shadow Drive automatisk inn autopiloten.
Elektronisk styringsenhet
Kabler og kontakter
GHP 12-autopilotsystemet inkluderer flere kabler. Disse kablene kobler
komponentene til strømforsyningen, til hverandre, til en alarm og til
ekstrautstyr.
Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten/
styringsenheten
Denne kabelen kobler sammen kursberegningsenheten og styringsenheten. En
del av kabelen inneholder fargekodede ledninger med uisolerte ender. Disse
ledningene kobler kursberegningsenheten til alarmen og til den gule ledningen
fra GHC 20-enheten.
Den elektroniske styringsenheten kobles til kursberegningsenheten og
drivenheten. Den elektroniske styringsenheten styrer drivenheten i henhold til
informasjon fra kursberegningsenheten. Den elektroniske styringsenheten gir
strøm til både kursberegningsenheten og drivenheten.
Serienummer
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
3
Forlenget sammenkoblingskabel for kursberegningsenhet/
styringsenhet
Når du installerer GHP 12-systemet, kan det hende at du er nødt til å
montere kursberegningsenheten mer enn 5 m (16 fot) fra den elektroniske
styringsenheten. Garmin tilbyr også alternative kabler eller forlengelseskabler
om nødvendig.
Type
Lengde
Erstatning
Erstatning
Reserve
Reserve
Reserve
10 m (32 fot)
20 m (66 fot)
5 m (16 fot)
15 m (50 fot)
25 m (82 fot)
NMEA 2000-kabler og -kontakter
NMEA 2000-kablene kobler kursberegningsenheten og GHC 20-enheten til
NMEA 2000-nettverket. Koble kursberegningsenheten og GHC 20-enheten
til et eksisterende NMEA 2000-nettverk ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene og droppkablene, eller bruk alle de medfølgende NMEA 2000kablene og -kontaktene til å bygge et NMEA 2000-nettverk på båten hvis det er
nødvendig (side 12).
➊
➋
Ta kontakt med din lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for
å få informasjon om hvordan du bestiller.
➌
Alarm
Alarmen avgir hørbare alarmer fra GHP 12 (side 11).
➊
➋
➌
➍
➎
Strømkabel for elektronisk styringsenhet
Denne kabelen gir strøm til den elektroniske styringsenheten (side 10).
GHC 20 NMEA 0183 datakabel
Denne kabelen kobler GHC 20-enheten til den gule ledningen for
kursberegningsenheten og til samme jord som den elektroniske
styringsenheten. Denne kabelen kan også brukes til å koble GHC 20-enheten
til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter (side 14).
➍
➎
NMEA 2000-droppkabel, 2 m (6 fot) (×2)
NMEA 2000-strømkabel
NMEA 2000-T-kontakt (×3)
NMEA 2000-terminator, hann
NMEA 2000-terminator, hunn
NMEA 2000-forlengelseskabler
NMEA 2000-forlengelseskabler er tilgjengelige ved behov. Ta kontakt med din
lokale Garmin-forhandler eller Garmins produktsupport for å få informasjon
om hvordan du bestiller.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
90 mm (3 1/2 tommers) hullsag
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller varmekrymperør og en
varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (for å teste for magnetisk interferens
når man leter etter den beste plasseringen for installering av
kursberegningsenheten)
• Antirust-spray (valgfritt)
Merk: Det følger med monteringsskruer for GHC 20-enheten,
kursberegningsenheten, styringsenheten og pumpen. Hvis skruene som følger
med, ikke passer til den aktuelle monteringsoverflaten, må du selv sørge for
riktig type skruer.
4
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Forberede installering
•
Før du installerer GHP 12-autopilotsystemet, må du planlegge hvor alle
komponentene skal plasseres på båten. Sett komponentene midlertidig på plass
der du vil installere dem. Les om hensynene du bør ta, og se på diagrammene
på side 7 og 8 før du begynner å planlegge installeringen.
•
MERK: På siste side av disse instruksjonene finner du en sjekkliste for
installeringen. Ta ut sistesiden, og bruk sjekklisten når du går gjennom
installeringen av GHP 12.
Hensyn ved montering og tilkobling
GHP 12-komponentene kobles til hverandre og til strømforsyningen ved hjelp
av kablene som følger med. Kontroller at de riktige kablene rekker frem til
hver enkelt komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et passende
sted, før du monterer eller kobler til noen komponenter.
Hensyn ved montering og tilkobling av drivenhet
• Dersom en kompatibel drivenhet ikke allerede er installert på båten, selges
den separat, og må installeres av en profesjonell montør for at det skal være
mulig å styre båten på skikkelig vis med den.
• Drivenheten må installeres før den elektroniske styringsenheten monteres
permanent.
• Kablene som er koblet til drivenheten, kan ikke forlenges.
• Hvis du bruker en drivenhet som ikke er fra Garmin, må du bruke en
GHP 12-strømkabel for drivenheten (selges separat) og en GHP 12-rorfeedback-kabel (selges separat) for å tilpasse drivenheten til bruk med
GHP 12 (side 9).
GHP 12-strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
Hensyn ved montering og tilkobling av den elektroniske
styringsenheten
• Den elektroniske styringsenheten kan monteres på en flat overflate og
vende i hvilken som helst retning.
• Det følger med monteringsskruer med styringsenheten, men det kan hende
at disse ikke passer til monteringsoverflaten.
• Strømkabelen for den elektroniske styringsenheten kobles til båtbatteriet
og kan forlenges ved behov (side 10).
• Den elektroniske styringsenheten må være plassert mindre enn 0,5 m
(19 tommer) fra drivenheten.
• Kablene som er koblet til drivenheten, kan ikke forlenges.
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og ikke
høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
• Kursberegningsenheten eller den elektroniske styringsenheten må ikke
monteres på et sted hvor de dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
• Ikke monter kursberegningsenheten i nærheten av magnetisk
materiale, magneter (høyttalere og elektriske motorer) eller ledninger
som fører høyspenning.
• Kursberegningsenheten må monteres minst 0,6 m (24 tommer) unna
bevegelig eller vekslende magnetisk forstyrrelse som anker, ankerkjetting,
viskermotorer og verktøykasser.
• Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er magnetisk
interferens i området der kursberegningsenheten skal monteres.
Hvis det håndholdte kompasset ikke peker mot nord på det stedet du vil
montere kursberegningsenheten, avgis det magnetisk interferens. Velg et
annet sted og gjør testen på nytt.
• Du kan montere kursberegningsenheten under vannlinjen hvis den ikke
dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Monter braketten for kursberegningsenheten på en vertikal overflate eller
under en horisontal overflate, slik at ledningene som er koblet til, henger
rett ned.
Det følger monteringsskruer med kursberegningsenheten, men det kan
hende at disse ikke passer til monteringsoverflaten, slik at du må bruke
andre skruer eller bolter.
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten
• Sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten/styringsenheten kobler
kursberegningsenheten til styringsenheten og er 5 m (16 fot) lang.
◦◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor 5 m (16 fot)
fra styringsenheten, finnes det reserve- og forlengelseskabler (side 4).
◦◦ Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/
styringsenheten må ikke kuttes av.
• Sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten
kobler kursberegningsenheten til GHC 20-enheten med én enkelt gul
signalledning (side 11). Autopilotsystemet slås ikke på hvis denne
tilkoblingen ikke foretas.
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av roret.
• Alarmen kan hvis du vil monteres under dashbordet.
• Om nødvendig kan alarmledningene forlenges med 28 AWG (0,08 mm2)
ledning.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000
• Kursberegningsenheten og GHC 20-enheten kobles til
NMEA 2000-nettverket.
Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000-nettverk, er det mulig å bygge
et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000-kablene og -kontaktene
(side 13).
• Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 12, kan du koble
NMEA 2000-kompatible enheter (tilleggsutstyr), som en vindsensor, en
vannhastighetssensor eller en GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket.
Hensyn ved montering av GHC 20-enheten
Merknad
Monteringsoverflaten må være flat, slik at enheten ikke blir skadet når den er
montert.
•
•
•
•
•
•
Monteringsstedet skal gi optimal sikt når du betjener fartøyet.
Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på GHC 20-enheten.
Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
GHC 20-enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.
Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler på området
bak overflaten.
Det må være minst 8 cm (3 tommer) klaring bak GHC 20-enheten.
Stedet må være minst 209 mm (8 1/4 tommer) fra et magnetisk kompass for
å unngå interferens.
Stedet må være i et område som ikke er utsatt for ekstreme
temperaturforhold (side 23).
Hensyn ved tilkobling av GHC 20-enheten
• Du må koble GHC 20-enheten til NMEA 2000-nettverket.
• For at autopiloten skal fungere, må du koble til to ledninger fra datakabelen
for GHC 20 riktig:
◦◦ Koble den gule signalledningen fra datakabelen for GHC 20 til den
gule ledningen på sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/
styringsenheten.
◦◦ Koble den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 til den samme
jordingen som styringsenheten.
• NMEA 0183-kompatible enheter (ekstrautstyr), som en vindsensor, en
vannhastighetssensor eller en GPS-enhet, kan kobles til datakabelen for
GHC 20 (side 14).
5
Hensyn ved montering av Shadow Drive
• Monter Shadow Drive horisontalt og så plant som mulig ved hjelp av
kabelstropper som holder den på plass.
• Monter Shadow Drive minst 0,3 m (12 tommer) unna magnetisk materiale
som høyttalere og elektriske motorer.
• Installer Shadow Drive nærmere roret enn pumpen.
• Installer Shadow Drive lavere enn roret, men høyere enn pumpen.
• Unngå løkker i hydraulikkledningene.
• Ikke installer Shadow Drive rett på festene på baksiden av roret. Installer
en slangelengde mellom armaturen ved roret og Shadow Drive.
• Ikke installer Shadow Drive rett på en T-kobling i hydraulikksystemet.
Installer en slangelengde mellom en T-kobling og Shadow Drive.
• I en installasjon med ett ror må du ikke installere en T-kobling mellom
roret og Shadow Drive.
• I en installasjon med to ror kan du installere Shadow Drive mellom
pumpen og det nedre roret. Den må stå nærmere roret enn pumpen.
• Installer Shadow Drive på enten babord styrelinje eller styrbord styrelinje.
Ikke installer Shadow Drive i returlinjen.
• Ikke bruk Teflon-tape på hydraulikkarmaturen. Bruk en passende
gjengepakning, for eksempel Loctite® Pro Lock Tight® anaerob
universalgel, delenummer 51604, eller tilsvarende, på alle rørgjenger i
hydraulikksystemet.
6
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Generelt diagram for tilkoblinger
Dette diagrammet skal kun brukes som referanse for sammenkobling av komponenter. Følg de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver komponent
(side 9–14).
➊
➋
➍
➌
➏
➎
➐
➑
POWER
CCU
DRIVE
FEEDBACK
➓
➒
Element
➊
➋
Beskrivelse
GHC 20
Viktige hensyn
Datakabel for GHC 20
For at autopiloten skal slå seg på må den gule ledningen fra denne kabelen kobles til den gule ledningen fra
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og den svarte ledningen fra denne kabelen må
kobles til den samme jordingen som styringsenheten (side 12).
Denne kabelen skal bare installeres hvis du bygger et NMEA 2000-nettverk. Ikke installer denne kabelen hvis det
allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten (side 13).
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9 til 16 VDC.
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 12).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende kablene
og kontaktene (side 13).
Drivenheten må installeres av en profesjonell montør (side 9).
➌
NMEA 2000-strømkabel
➍
NMEA 2000-nettverk
➎
➏
Drivenhet
➐
➑
➒
➓
Strøm- og feedback-kabler Strømkabelen for drivenheten kan ikke kuttes av eller forlenges.
for drivenheten
Hvis du bruker GHP 12 med en drivenhet som ikke er fra Garmin, må du kjøpe en GHP 12-strømkabel for drivenheten
og en GHP 12-ror-feedback-kabel (side 9).
Kursberegningsenhet
Monter kursberegningsenheten slik at kablene peker rett ned (side 10).
Elektronisk styringsenhet
Den elektroniske styringsenheten kan monteres i alle retninger.
Strømkabel for
styringsenhet
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC. Bruk riktig kabeldiameter for å forlenge
denne kabelen (side 10).
Den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 må være koblet til den samme jordingen som denne kabelen
(side 12).
Sammenkoblingskabel for For at autopiloten skal slå seg på, må den gule ledningen fra denne kabelen kobles til den gule ledningen fra
kursberegningsenheten/ datakabelen for GHC 20.
styringsenheten
Kjøp de nødvendige forlengelsene hvis du vil forlenge denne kabelen slik at den når styringsenheten (side 4).
De røde og blå ledningene fra denne kabelen kobles til alarmen (side 11).
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
7
Generelt layoutdiagram for komponenter
Dette diagrammet skal kun brukes som referanse for komponentlayout. Følg de detaljerte installeringsinstruksjonene for hver komponent (side 9–14).
➊
➌
➋
➍
Element
➊
8
Beskrivelse
GHC 20
➋
12–24 VDC-batteri
➌
Kursberegningsenhet
➍
Drivenhet
➎
➏
Elektronisk styringsenhet
NMEA 2000-nettverk
➎
➏
Viktige hensyn
For at autopiloten skal slå seg på må den gule ledningen fra datakabelen for GHC 20 kobles til den gule ledningen
fra sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og den svarte ledningen fra datakabelen for
GHC 20 må kobles til den samme jordingen som styringsenheten (side 12).
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC.
NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9 til 16 VDC.
Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.
Ikke kutt av eller forleng drivenhetkablene.
Hvis du bruker GHP 12 sammen med en drivenhet som ikke er fra Garmin, må du kjøpe en GHP 12-drivenhetkabel
(side 9).
Den elektroniske styringsenheten kan kobles til et batteri på 12 eller 24 VDC.
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten må kobles til NMEA 2000-nettverket ved hjelp av de medfølgende
T-kontaktene (side 12).
Hvis det ikke allerede finnes et NMEA 2000-nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende kablene
og kontaktene (side 13).
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Fremgangsmåte for installering
Etter at du er ferdig med å planlegge installeringen av GHP 12 på båten og har
gått gjennom all montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
starte å montere og koble sammen komponentene.
Installering av drivenheten
Drivenheten driver roret og selges separat fra GHP 12. Når du kjøper en
drivenhet fra Garmin, har den de riktige kablene og kontaktene.
1. Hvis det er koblet kabler til den elektromagnetske drivenheten, må du
koble fra disse.
2. Se i dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å finne
tilkoblingene på den elektromagnetiske drivenheten.
3. Koble GHP 12-strømkabelen for drivenheten (følger ikke med) til den
elektromagnetiske drivenheten i henhold til illustrasjonen og tabellene
under.
GHP 12-strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
➊
Hvis det allerede er installert en drivenhet på båten, kan du kjøpe
GHP 12-drivenhetkabler (følger ikke med) for å tilpasse drivenheten til bruk
med GHP 12.
Installere en drivenhet fra Garmin
Bruk installeringsinstruksjonene som fulgte med drivenheten, for å
installere den på båten.
+
Klargjøre en drivenhet som ikke er fra Garmin
For at du skal kunne bruke en drivenhet som ikke er fra Garmin, med GHP 12,
må du installere både GHP 12-strømkabelen for drivenheten og GHP 12-rorfeedback-kabelen. Begge disse kablene selges separat.
➌
➋
➊
-
➋
➍
+
-
+
➌
-
➍
Disse instruksjonene gjelder ikke elektromagnetiske drivenheter. Informasjon
om klargjøring av elektromagnetiske drivenheter finner du på side 9.
1. Hvis det er koblet kabler til drivenheten, må du koble fra disse.
2. Se i dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å finne
tilkoblingene på drivenheten.
3. Koble GHP 12-strømkabelen for drivenheten (følger ikke med) til
drivenheten, basert på ledningsfargene og funksjonene som er identifisert
under.
Ledningsfarge
Rød
Svart
Blå
Hvit
Funksjon
Drivenhet, positiv
Drivenhet, negativ
Kløtsjstrøm (kutt av og tape fast denne ledningen hvis
drivenheten ikke har kløtsj)
Kløtsjjording (kutt av og tape fast denne ledningen hvis
drivenheten ikke har kløtsj)
GHP 12-strømkabelen for drivenheten kan ikke forlenges.
4. Koble GHP 12-ror-feedback-kabelen (følger ikke med) til drivenheten,
basert på ledningsfargene og funksjonene som er definert under.
Ledningsfarge
Rød
Svart
Gul
Funksjon
Feedback, positiv (+)
Feedback, negativ (-)
Feedback-slepekontakt
Om nødvendig kan du forlenge den aktuelle ledningen med 22 AWG
(0,33 mm2) ledning.
5. Bruk om nødvendig installeringsinstruksjonene som fulgte med
drivenheten, for å installere den på båten.
Klargjøre en elektromagnetisk drivenhet
For at du skal kunne bruke en elektromagnetisk drivenhet sammen med
GHP 12, må du installere både GHP 12-strømkabelen for drivenheten og
GHP 12-ror-feedback-kabelen. Begge disse kablene selges separat.
Disse instruksjonene gjelder kun for elektromagnetiske drivenheter.
Informasjon om klargjøring av elektromagnetiske drivenheter finner du på
side 9.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
➎ ➏➐ ➑
➎
Element
➏
➐
➋
Beskrivelse
GHP 12-strømkabel for
drivenhet
Elektromagnet, styrbord
➌
Elektromagnet, babord
➍
Omløpselektromagnet
Kan mangle på enkelte systemer.
➎
Sekundært styresystem
Kan mangle på enkelte systemer.
➏
Flyback-diode
Påkrevd for alle installasjoner.
➐
Blokkeringsdiode
Påkrevd dersom systemet har et
sekundært styresystem.
Ledning
➊
Farge
Rød
➋
Svart
➌
Blå
➍
Hvit
➎
I/T
➏
I/T
➐
I/T
➑
I/T
➊
Notater
Selges separat.
Beskrivelse
Koble til den positive polen (+) for elektromagneten
på styrbord side.
Koble til den positive polen (+) for elektromagneten
på babord side.
Koble til den positive polen (+) for
omløpselektromagneten.
Klipp og fest denne ledningen med tape dersom
systemet ikke har omløpselektromagnet.
Koble til felles (–) for elektromagnet på styrbord og
babord side samt omløpselektromagnet.
Positiv (+) for den sekundære styringen på styrbord
side (dersom den finnes).
Positiv (+) for den sekundære styringen på babord
side (dersom den finnes).
Positiv (+) for den sekundære styringens omløp
(dersom den finnes).
Felles (–) for den sekundære styringens omløp
(dersom den finnes).
9
4. Koble GHP 12-ror-feedback-kabelen (følger ikke med) til drivenheten,
basert på ledningsfargene og funksjonene som er definert under.
Ledningsfarge
Rød
Svart
Gul
Funksjon
Feedback, positiv (+)
Feedback, negativ (-)
Feedback-slepekontakt
Om nødvendig kan du forlenge den aktuelle ledningen med 22 AWG
(0,33 mm2) ledning.
5. Bruk om nødvendig installeringsinstruksjonene som fulgte med
drivenheten, for å installere den på båten.
Installere sikringen for GHP 12-strømkabelen for drivenheten
GHP 12-strømkabelen for drivenheten leveres med en 40 A-sikring av
bladtypen. Den medfølgende sikringen må ikke brukes hvis dette ikke er riktig
sikring for drivenheten din.
1. Få hjelp av produsenten av drivenheten til finne ut hva som er riktig
sikringstype.
2. Velg et alternativ:
• Hvis 40 A-sikringen er riktig, installerer du den i sikringsholderen.
• Hvis drivenheten trenger en annen sikring, installerer du riktig sikring
for drivenheten.
Installering av den elektroniske styringsenheten
Når du skal installere den elektroniske styringsenheten, må du montere den på
båten, koble den til drivenheten og klargjøre batteriledningene.
Montere den elektroniske styringsenheten
Før du kan installere den elektroniske styringsenheten, må du velge et
monteringssted og finne riktige monteringsdeler (side 5).
1.
2.
3.
4.
Klipp ut monteringsmalen du finner på side 29.
Tape fast malen til monteringsstedet.
Bor styrehull på de fire monteringsstedene.
Bruk skruer til å montere styringsenheten.
Koble drivenheten til den elektroniske styringsenheten
Koble de to kablene fra drivenheten til kontaktene som er merket DRIVE
og FEEDBACK på styringsenheten.
Kontaktene er avstemt og fargekodet mot ledningene.
Koble den elektroniske styringsenheten til strømforsyningen
Merknad
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen fra batterikabelen når du kobler
til batteriet. Hvis du fjerner den innebygde sikringsholderen, opphever du
garantien for GHP 12 og kan skade GHP 12-autopilotsystemet.
Koble styringsenhetens strømkabel direkte til båtbatteriet, hvis det er mulig.
Selv om det ikke anbefales, må du koble via en 40 A-sikring hvis du vil koble
strømkabelen til en rekkeklemme eller annen kilde.
Hvis du planlegger å føre styringsenheten via en bryter nær roret, kan du
vurdere å bruke et relé og en styreledning i passende størrelse i stedet for å
forlenge styringsenhetens strømkabel.
1. Dra den terminerte enden av styringsenhetens strømkabel til
styringsenheten, men ikke koble den til styringsenheten.
2. Dra den uisolerte enden av styringsenhetens strømkabel til båtbatteriet.
Hvis ledningen ikke er lang nok, er det mulig å forlenge den. Bruk tabellen
til å finne riktig kabeldiameter for et lengre kabelstrekk.
Lengde på forlengelsen
3 m (10 fot)
4,5 m (15 fot)
6 m (20 fot)
7,5 m (25 fot)
Anbefalt kabeldiameter
12 AWG (3,31 mm2)
10 AWG (5,26 mm2)
10 AWG (5,26 mm2)
8 AWG (8,36 mm2)
3. Koble den svarte ledningen (-) til den negative (-) polen på batteriet.
4. Koble den røde ledningen (+) til den positive (+) polen på batteriet.
5. Ikke koble styringsenhetens strømledning til styringsenheten.
Du skal ikke koble strømkabelen til styringsenheten før etter at du har
installert alle de andre GHP 12-komponentene.
Installering av kursberegningsenheten
Når du skal installere kursberegningsenheten, må du montere den på
båten, koble den til den elektroniske styringsenheten, koble den til et
NMEA 2000-nettverk og koble den til alarmen og til den gule signalledningen
på GHC 20-enheten.
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten
Før du kan montere kursberegningsenheten, må du velge et monteringssted og
finne riktige monteringsdeler (side 5).
Kursberegningsenhetens brakett består av to deler: monteringsdelen og
sikringsdelen.
1. Klipp ut monteringsmalen du finner på side 29.
2. Tape fast malen til monteringsstedet.
Hvis du installerer kursberegningsenheten på en vertikal overflate, må du
installere monteringsdelen av braketten med en åpning ➊ nederst.
➋
➊
3. Bor styrehull på de tre monteringsstedene.
4. Bruk skruene ➋ til å feste monteringsdelen av braketten for
kursberegningsenheten.
Feste kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten
1. Koble sammenkoblingskabel for kursberegningsenheten/styringsenheten
og NMEA 2000-droppkabelen til kursberegningsenheten.
2. Plasser kursberegningsenheten
➌
i monteringsdelen av braketten
for kursberegningsenheten med
ledningene hengende rett ned ➊.
3. Sett festedelen av braketten over
ballen, og smekk den på plass i
monteringsdelen av braketten. Start
med de to armene ➋ som ikke har en
tommeskrue ➌.
➋
➊
10
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
4. Koble til armen med tommeskruen mens kablene henger rett ned.
Kablene må henge rett ned for at kursberegningsenheten skal kunne lese av
kursen helt nøyaktig.
5. Stram til tommeskruen for hånd til kursberegningsenheten sitter godt i
braketten.
Ikke stram til tommeskruene for mye.
Koble til kursberegningsenheten
1. Dra den terminerte enden av sammenkoblingskabelen mellom
kursberegningsenheten og styringsenheten til styringsenheten, og koble
den til.
2. Dra ledningene fra den uisolerte delen av kabelen til
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten.
• Dra de røde og blå ledningene til stedet der du vil installere alarmen
(side 11).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene
med 28 AWG (0,08 mm2) ledning.
• Dra den gule ledningen til stedet der du vil installere GHC 20-enheten
(side 11).
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den gule ledningen med
22 AWG (0,33 mm2) ledning.
3. Kutt av og tape fast de gjenværende uisolerte ledningene – de skal ikke
brukes.
Installering av alarmen
Alarmen avgir lyd for å varsle om viktige GHP 12-hendelser. Den må
installeres i nærheten av roret.
Montere alarmen
Før du kan montere alarmen, må du velge et monteringssted (side 5).
Fest alarmen med kabelstrips eller andre passende festeanordninger (ikke
inkludert).
Koble til alarmen
1. Dra alarmkabelen til den uisolerte enden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten/styringsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene med
28 AWG (0,08 mm2) ledning.
2. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Ledningsfarge for Ledningsfarge på
alarm
sammenkoblingskabel
for kursberegningsenhet/
styringsenhet
Hvit (+)
Rød (+)
Svart (–)
Blå (–)
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Installering av GHC 20-enheten
Installer GHC 20-enheten ved å montere den skjult i dashbordet i nærheten
av roret, koble den til den gule ledningen fra sammenkoblingskabelen
for kursberegningsenheten/styringsenheten og koble den til et
NMEA 2000-nettverk.
Montere GHC 20
Merknad
Temperaturområdet for GHC 20 er fra –15 til 70 °C (5 til 158 °F). Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor dette området (under oppbevaring
eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre komponenter.
Denne typen feil og relaterte følger er IKKE dekket av produsentens
begrensede garanti.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, anbefales det at du når
du borer de fire styrehullene, bruker en forsenkningsbits til å bore en
klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er
med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber.
Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes.
Før du kan montere GHC 20-enheten, må du velge et monteringssted (side 5).
1. Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på stedet der du
skal montere GHC 20-enheten.
Innbyggingsmalen følger med i produktesken og ikke i disse
instruksjonene.
Malen for innbygging har lim på baksiden.
2. Ta av beskyttelsespapiret på baksiden av malen, og legg den på stedet der
du skal montere GHC 20-enheten.
3. Hvis du skal skjære ut hullet med en løvsag, og ikke med en 90 mm
(3,5-tommers) hullsag, bruker du en 10 mm (3/8-tommers) borbits
til å bore et styrehull som vist på malen, for å begynne å skjære ut
monteringsoverflaten.
4. Bruk løvsagen eller hullsagen på 90 mm (3,5 tommer) til å skjære ut
monteringsflaten langs innsiden av den stiplede linjen som er opptegnet på
innbyggingsmalen.
5. Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen på hullet.
6. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen for å se om de fire
monteringshullene er korrekte.
7. Velg et alternativ:
• Hvis monteringshullene er korrekte, går du til trinn 8.
• Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den riktige
plasseringen for de fire monteringshullene.
8. Fjern GHC 20-enheten fra utskjæringen.
9. Bor de fire styrehullene på 2,8 mm (7/64 tommer).
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.
10. Fjern resten av malen.
11. Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og påfør
tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre lekkasje bak
dashbordet.
12. Plasser GHC 20-enheten i utskjæringen.
13. Fest GHC 20-enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.
Hvis du monterer GHC 20-enheten i glassfiber, må du bruke smøremiddel
mot gnaging slik det angis i merknaden.
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 12, kan du koble
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheter (ekstrautstyr),
som en vindsensor, en vannhastighetssensor eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000-nettverket eller til GHC 20-enheten via NMEA 0183.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
11
14. Klikk den dekorative kanten ➊ på plass.
➊
Koble GHC 20-enheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble GHC 20-enheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋.
➊
Koble til GHC 20-enheten
For at autopilotsystemet skal fungere som det skal, må du koble til to ledninger
fra datakabelen for GHC 20 (gul og svart).
1. Koble den gule ledningen fra datakabelen for GHC 20 til den gule
ledningen fra sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/
styringsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den gule ledningen med
22 AWG (0,33 mm2) ledning.
2. Koble den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 til det samme
jordingspunktet som den elektroniske styringsenheten.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge den svarte ledningen med
22 AWG (0,33 mm2) ledning.
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Hensyn når det er flere GHC 20-enheter
Du kan installere flere GHC 20-enheter (selges separat) for å kontrollere
autopiloten fra ulike steder på båten.
•
•
Alle ekstra GHC 20-enheter må være koblet til NMEA 2000-nettverket
(side 12).
Hvis du vil bruke en ekstra GHC 20-enhet til å slå på autopiloten, kobler
du de gule og svarte ledningene fra den ekstra GHC 20-enheten til de
samme ledningene som GHC 20-hovedenheten.
◦◦ Hvis du kobler til ekstra GHC 20-enheter for å slå på autopiloten, må
du slå av alle for å slå av autopiloten.
◦◦ Hvis du ikke kobler til en ekstra GHC 20-enhet for å slå på
autopiloten, vil den ekstra GHC 20-enheten settes i standbymodus
når du slår den av, og autopiloten blir værende på til den slås av av
GHC 20-hovedenheten.
Koble enhetene til et NMEA 2000-nettverk
Merknad
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal det allerede
være koblet til strøm. Ikke koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen
til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Et NMEA 2000-nettverk skal bare
være koblet til én strømkilde.
Du kan koble GHC 20-enheten til kursberegningsenheten gjennom et
eksisterende NMEA 2000-nettverk. Hvis du ikke har et NMEA 2000-nettverk
på båten, finnes alle delene som trengs for å bygge det, i GHP 12-pakken
(side 13).
➍
➌
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å koble
en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (ikke inkludert) til
siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for GHC 20-enheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som du la
til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til GHC 20-enheten.
7. Koble droppkabelen til T-kontakten du la til i trinn 3, og til GHC 20.
MERK: For at autopiloten skal slå seg på må den gule ledningen
fra datakabelen for GHC 20 kobles til den gule ledningen fra
sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og
den svarte ledningen fra datakabelen for GHC 20 må kobles til den samme
jordingen som styringsenheten (side 12).
Du kan hvis du vil koble NMEA 2000-kompatible enheter, som en vindsensor,
en vannhastighetssensor eller en GPS-enhet, til NMEA 2000-nettverket for å
bruke de avanserte funksjonene på GHP 12.
Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på www.garmin.com.
12
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Koble kursberegningsenheten til et eksisterende NMEA 2000-nettverk
1. Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten ➊ til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket ➋.
➊
Bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk for
GHC 20-enheten og kursberegningsenheten
Merknad
Du må koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til båtens
tenningsbryter eller gjennom en annen innebygd bryter. GHC 20-enheten vil
tappe batteriet for strøm hvis NMEA 2000-strømkabelen er koblet direkte til
batteriet.
1. Koble sammen de tre T-kontaktene ➊ fra sidene.
➏
➐
➍
➍
-
+
➌
➎
➌
➊
➋
➋
2. Koble én side av en NMEA 2000-T-kontakt fra nettverket.
3. Om nødvendig kan du forlenge NMEA 2000-basisnettverket ved å koble
en forlengelseskabel for NMEA 2000-basisnettverket (ikke inkludert) til
siden av den frakoblede T-kontakten.
4. Legg den medfølgende T‑kontakten ➌ for kursberegningsenheten til i
NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til siden av den frakoblede
T‑kontakten eller forlengelseskabelen for basisnettverket.
5. Dra den medfølgende droppkabelen ➍ til bunnen av T-kontakten som du la
til i trinn 4, og koble den til T-kontakten.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en
droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke inkludert).
6. Koble droppkabelen til kursberegningsenheten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
➑
➑
2. Koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen ➋ til en 12 VDCstrømkilde ➌ gjennom en bryter.
Du kan om mulig koble kabelen til tenningsbryteren ➍ på båten eller
gjennom en innebygd bryter (ikke inkludert).
3. Koble NMEA 2000-strømkabelen til en av T-kontaktene.
4. Koble en av de medfølgende NMEA 2000-droppkablene ➎ til en av
T-kontaktene og til GHC 20-enheten ➏.
5. Koble den andre medfølgende NMEA 2000-droppkabelen til den
gjenværende T-kontakten og til kursberegningsenheten ➐.
6. Koble hann- og hunnterminatorene ➑ til hver ende av de kombinerte
T-kontaktene.
MERK: GHC 20-enheten må kobles til kursberegningsenheten med den
gule signalledningen i datakabelen for GHC 20. Den svarte ledningen må
kobles til jord på kursberegningsenheten (side 12).
13
Koble ekstrautstyr til GHP 12-autopilotsystemet
Hvis du vil bruke de avanserte funksjonene på GHP 12, kan du koble
NMEA 2000-kompatible eller NMEA 0183-kompatible enheter (ekstrautstyr),
som en vindsensor, en vannhastighetssensor eller en GPS-enhet, til
NMEA 2000-nettverket eller til GHC 20-enheten via NMEA 0183.
Koble en NMEA 2000-kompatibel enhet (ekstrautstyr) til
GHP 12-enheten
1. Legg en ekstra T-kontakt (følger ikke med) til i NMEA 2000-nettverket.
2. Koble enheten til T-kontakten ved å følge instruksjonene som følger med
enheten.
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Se installeringsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten for
å identifisere hva som er enhetens overføringsledninger (Tx) av typen A (+)
og B (-).
• Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to linjer for sending og to
linjer for mottak, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
• Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående (Tx) og én
inngående (Rx) linje, må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten
være koblet til felles jord.
Koble en valgfri NMEA 0183-kompatibel enhet til
GHC 20-enheten
1. Finn ut hvordan NMEA 0183 skal kobles til den NMEA 0183-kompatible
enheten.
2. Se tabellen under når du skal koble den NMEA 0183-kompatible enheten
til GHC 20-enheten.
Ledningsfarge for
Funksjon
datakabelen for GHC 20
Svart
Jord for signal for
kursberegningsenheten
Gul
Signal for kursberegningsenhet
Blå
Tx/A (+)
Hvit
Tx/B (–)
Brun
Rx/A (+)
Grønn
Rx/B (-)
Shadow Drive-installering
Shadow Drive (ekstrautstyr) er en sensor som du installerer i
hydraulikkstyringsledningene på båten. Shadow Drive kan kun brukes på båter
med hydraulisk styresystem.
Installer Shadow Drive ved å koble den til hydraulikkstyringsledningen på
båten, og koble den til sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten og
styringsenheten.
Koble Shadow Drive til hydraulikken
Før du kan installere Shadow Drive må du velge et sted der Shadow Drive
skal kobles til den hydrauliske styringen på båten, etter at du har lest og fulgt
hensynene for montering og tilkobling (side 6).
Installer Shadow Drive i hydraulikkledningen ved hjelp av kontaktene som
fulgte med Shadow Drive.
Koble til Shadow Drive
Når du kobler Shadow Drive til hydraulikksystemet, må du ta noen viktige
hensyn (side 6).
Du kobler til Shadow Drive ved å koble den til sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten/styringsenheten.
1. Dra den uisolerte enden av sammenkoblingskabelen for
kursberegningsenheten og styringsenheten til Shadow Drive.
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan du forlenge de aktuelle ledningene med
28 AWG-ledning.
2. Koble sammen kablene basert på tabellen under.
Ledningsfarge for Shadow
Drive
Ledningsfarge på sammenkoblingskabel
for kursberegningsenhet/styringsenhet
Rød (+)
Brun (+)
Svart (–)
Svart (–)
3. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
Du finner tre eksempler på ulike koblingssituasjoner i tillegget (side 21).
3. Om nødvendig bruker du en 22 AWG-ledning (0,33 mm2) med tvunnede
par som forlenger.
4. Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.
14
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Konfigurere GHP 12
GHP 12 må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk. Bruk havneveiviseren
og sjøforsøksveiviseren på GHC 20-enheten til å konfigurere GHP 12. Disse
veiviserne leder deg gjennom de nødvendige konfigurasjonstrinnene.
Havneveiviser
Merknad
Hvis du går gjennom havneveiviseren mens båten ikke er i vannet, må du
sørge for klaring for rorbevegelser slik at du unngår å skade roret eller andre
objekter.
Velge spenningen for drivenheten
Merknad
Hvis du oppgir feil spenningsverdi for drivenheten som ikke er fra Garmin, kan
det skade drivenheten.
MERK: Denne innstillingen gjelder kun drivenheter som ikke er fra Garmin.
1. Ta kontakt med produsenten av drivenheten som ikke er fra Garmin, for å
få vite spenningen for drivenheten.
2. Velg spenningen som er godkjent for drivenhetmotoren.
Velge kløtsjspenningen
Du kan gjennomføre havneveiviseren mens båten er i eller ute av vannet. Hvis
båten er i vannet, må den stå stille mens du gjennomfører veiviseren.
Merknad
Hvis du oppgir feil kløtsjspenningsverdi for drivenheten som ikke er fra
Garmin, kan det skade drivenheten.
Gå gjennom havneveiviseren
MERK: Denne innstillingen gjelder kun drivenheter som ikke er fra Garmin.
Merknad
Hvis båten har servostyring, bør du skru på servosystemet for du utfører
havneveiviseren, ellers kan styresystemet bli skadet.
1. Ta kontakt med produsenten av drivenheten som ikke er fra Garmin, for å
få vite kløtsjspenningen for drivenheten.
2. Velg spenningen som er godkjent for drivenhetkløtsjen.
1. Slå på GHP 12.
Den første gangen du slår på GHP 12, blir du bedt om å utføre en kort
oppsettssekvens på GHC 20-enheten.
2. Fullfør oppsettssekvensen hvis det er nødvendig.
3. Start havneveiviseren (side 15).
4. Velg fartøytypen.
5. Velg drivenhetsklassen (side 15).
6. Hvis du har en drivenhet som ikke er fra Garmin, velger du spenningen for
drivenheten (side 15).
7. Hvis du har en drivenhet som ikke er fra Garmin, velger du
kløtsjspenningen (side 15).
8. Hvis du har en elektromagnetisk drivenhet, velger du spenningen for
omløpsventilen (side 15).
9. Aktiver Shadow Drive dersom det er nødvendig (side 15).
10. Kalibrer roret (side 15).
11. Hvis du har en drivenhet som ikke er fra Garmin, tilpasser du drivenheten
(side 16).
12. Test styreretningen (side 16).
13. Hvis du har en hurtigbåt, må du velge hastighetskilden og bekrefte
turtelleren (side 16).
14. Se gjennom resultatene for veiviseren (side 16).
Velge elektromagnetisk spenning
Starte havneveiviseren
1. Når du har fullført førstegangsoppsettet, velger du et alternativ:
• Hvis havneveiviseren starter automatisk, går du til trinn 2.
• Hvis havneveiviseren ikke starter automatisk, velger du Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.
2. Velg Start.
Velge drivenhetsklassen
• Hvis du installerte en Garmin-drivenhet i klasse A, velger du Klasse A.
• Hvis du installerte en Garmin-drivenhet i klasse B, velger du Klasse B.
• Hvis du har en elektromagnetisk drivenhet, velger du Elektromagnet.
• Hvis du har en drivenhet som ikke er fra Garmin, velger du Annet.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Merknad
Hvis du oppgir feil spenningsverdi for drivenheten som ikke er fra Garmin, kan
det skade drivenheten.
MERK: Denne innstillingen gjelder kun elektromagnetiske drivenheter som
ikke er fra Garmin.
1. Ta kontakt med produsenten av den elektromagnetiske drivenheten som
ikke er fra Garmin, for å få vite spenningen for drivenheten.
2. Velg spenningen som er godkjent for den elektromagnetiske drivenheten.
Velge spenning for omløpsventilen
MERK: Denne innstillingen gjelder kun elektromagnetiske drivenheter som
ikke er fra Garmin.
1. Ta kontakt med produsenten av den elektromagnetiske drivenheten som
ikke er fra Garmin, for å få vite spenningen for omløpsventilen.
2. Velg spenningen som er godkjent for den elektromagnetiske
omløpsventilen.
Aktivere Shadow Drive
Dersom du installerte GHP 12 på en båt med hydraulisk styresystem, kan du
installere en Garmin Shadow Drive (selges separat – side 3).
•
•
Velg Nei dersom du ikke installerte en Shadow Drive.
Velg Ja dersom du installerte en Shadow Drive (side 6).
Kalibrere roret
Merk: Hvis det vises en feil under disse trinnene, kan det hende at rorfeedback-sensoren har nådd grensen. Kontroller at feedback-sensoren er riktig
installert. Hvis problemet vedvarer, kan du omgå feilen ved å flytte roret til den
posisjonen lengst unna der det ikke rapporteres en feil.
1. Plasser roret slik at båten styres maksimalt mot styrbord, og velg OK.
2. Når kalibreringen for styrbord er ferdig, plasserer du roret slik at båten
styres maksimalt mot babord, og velger OK.
3. Når kalibreringen for babord er ferdig, sentrerer du rorposisjonen, slipper
og velger Start.
Autopiloten tar kontroll over roret.
4. Vent mens autopiloten kalibrerer roret.
5. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen ble fullført, velger du OK.
• Hvis kalibreringen ikke ble fullført, gjentar du trinn 1–4.
15
Tilpasse en drivenhet som ikke er fra Garmin
MERK: Dette gjelder ikke elektromagnetiske drivenheter.
Hvis du installerte en drivenhet som ikke er fra Garmin, må du kalibrere
drivenheten for bruk med GHP 12.
1. Sentrer rorposisjonen, slipp og velg Fortsett.
Autopiloten tar kontroll over roret mens den tilpasser drivenheten.
2. Når prosessen er ferdig, velger du Ferdig.
Hvis det oppstår en feil under tilpassingsprosessen, gjentar du den.
Merk: Om nødvendig kan du finjustere tilpassingen ytterligere på et senere
tidspunkt (side 20).
Bekreft styreretning
1. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å teste styreretningen.
Når du velger høyrepilen, skal roret snu slik at båten styres mot høyre, og
når du velger venstrepilen, skal roret snu slik at båten stures mot venstre.
2. Velg Fortsett.
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen, velger du Ja.
• Hvis båten styres i feil retning under testen, velger du Nei.
4. Hvis du valgte Nei i trinn 3, gjentar du trinn 1–2.
Bekrefte turtelleren
MERK: Denne fremgangsmåten gjelder kun hurtigbåter med planerende skrog
eller deplasementskrog. Den dukker ikke opp når man konfigurerer GHP 12 for
en seilbåt.
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som hastighetskilde.
1. Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du turtallavlesningene på
GHC 20-enheten med turtelleren (eller turtellerne) på båtens dashbord.
2. Hvis verdiene ikke samsvarer, bruker du pilene til å justere verdiene for
Pulser per omdreininger.
MERK: Når du justerer Pulser per omdreininger med pilene, oppstår det
en liten forsinkelse før det nye turtallet kan leses av på GHC 20-enheten.
Vent til GHC 20 har tilpasset seg til den nye avlesningen for hver justering.
Se gjennom resultatene av havneveiviseren
GHC 20-enheten viser verdiene du valgte da du kjørte havneveiviseren.
1.
2.
3.
4.
5.
Gå gjennom resultatene av havneveiviseren.
Velg eventuelle gale verdier, og velg Velg.
Rett opp verdien.
Gjenta trinn 2 og 3 for alle gale verdier.
Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du Ferdig.
Velge hastighetskilde
MERK: Denne fremgangsmåten gjelder kun hurtigbåter med planerende skrog
eller deplasementskrog. Den dukker ikke opp når man konfigurerer GHP 12 for
en seilbåt.
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet en NMEA 2000-kompatibel motor (eller motorer) til
NMEA 2000-nettverket, velger du NMEA 2000.
• Hvis du ikke har koblet til en NMEA 2000-kompatibel motor (eller
motorer), velger du motoren (eller motorene) som du har koblet
turtellersensoren fra kursberegningsenheten til.
◦◦ For en båt med én motor velger du Turteller – analog babord eller
Turteller – analog styrbord avhengig av hvordan du koblet til
turtellerens ledninger.
• Hvis turtellerdataene er utilgjengelige er ubrukelige, velger du GPSdata som hastighetskilde.
◦◦ Når GPS-data brukes som hastighetskilde, må
maksimumshastigheten for alle fartøytyper konfigureres.
• Hvis du ikke har koblet til en hastighetskilde, velger du Ingen.
◦◦ Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen som hastighetskilde,
anbefaler Garmin at du kobler til en turteller eller GPS som
hastighetskilde.
16
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Sjøforsøksveiviser
Konfigurere planingshastighet
MERK: Denne innstillingen gjelder kun hurtigbåter og dukker kun opp
dersom GPS er valgt som hastighetskilde og Hurtigbåt med planende skrog er
valgt som fartøytype.
Du må gjennomføre sjøforsøksveiviseren mens du bruker motor og ikke seil.
1. Legg merke til hastigheten over land som instrumentet på dashbordet viser
når båten går fra deplasement- til planingshastighet.
2. Hvis instrumentet ikke viser samme planeringshastighet som verdien på
GHC 20, må du bruke pilene til å justere verdien på GHC 20.
3. Velg Ferdig.
Sjøforsøksveiviseren konfigurerer de grunnleggende sensorene på autopiloten.
Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren under forhold som passer for
båten.
Viktige hensyn å ta for sjøforsøksveiviseren
Gjennomfør sjøforsøksveiviseren i stille farvann. Siden stille farvann er
relativt i forhold til størrelsen og formen på båten, må du før du starter
sjøforsøksveiviseren, kjøre båten til et sted der:
• båten ikke gynger hvis du sitter i ro eller beveger deg langsomt
• båten ikke påvirkes mye av vinden
Mens du gjennomfører sjøforsøksveiviseren i stille farvann, må du gjøre
følgende:
•
•
•
Balanser båtens vekt. IKKE beveg deg omkring i båten mens du
fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.
La seilene være firet.
La motoren stå i en posisjon som kjører båten i rett linje fremover.
Gå gjennom sjøforsøksveiviseren:
1. Kjør båten til et åpent område i stille farvann.
2. Start sjøforsøksveiviseren.
3. Konfigurer om nødvendig o/min for planing (side 17).
4. Konfigurer om nødvendig hastighet for planing (side 17).
5. Konfigurer om nødvendig den høye o/min-grensen (side 17).
6. Konfigurer om nødvendig maksimumshastigheten (side 17).
7. Kalibrer kompasset.
8. Gjennomfør autosøkprosessen.
9. Angi nord.
10. Finjuster om nødvendig styrekursen.
Starte sjøforsøksveiviseren
Før du starter sjøforsøksveiviseren, må du kjøre til et åpent område i stille
farvann.
1. Velg Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Veivisere > Sjøforsøksveiviser.
2. Velg Start.
Konfigurere o/min for planing
MERK: Denne innstillingen gjelder kun hurtigbåter og dukker ikke opp
dersom du velger Hurtigbåt med deplasementskrog som fartøytype, eller
dersom du velger Ingen som hastighetskilde.
1. Legg merke til turtallavlesningene fra turtellerne på dashbordet når båten
går fra deplasement til planingshastighet.
2. Hvis turtelleren ikke viser det samme som verdien på GHC 20, må du
bruke pilene til å justere verdien på GHC 20.
3. Velg Ferdig.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Konfigurere den høye o/min-grensen
MERK: Denne innstillingen gjelder kun hurtigbåter og dukker kun opp
dersom GPS er valgt som hastighetskilde.
1. Legg merke til turtallet som turtelleren viser på dashbordet når motorene
gir fullt gasspådrag.
2. Hvis turtelleren ikke viser det samme som verdien på GHC 20, må du
bruke pilene til å justere verdien på GHC 20.
3. Velg Ferdig.
Konfigurere maksimumshastighet
MERK: Denne innstillingen gjelder kun hurtigbåter og dukker kun opp
dersom GPS er valgt som hastighetskilde.
1. Legg merke til hastigheten over land som instrumentet på dashbordet viser
når motorene gir fullt gasspådrag.
2. Hvis instrumentet ikke viser samme hastighet som verdien på GHC 20, må
du bruke pilene til å justere verdien på GHC 20.
3. Velg Ferdig.
Kalibrere kompasset
1. Kjør båten rett fremover i cruisefart.
2. Velg Start, og fortsett å kjøre rett fremover.
3. Når du blir bedt om det, svinger du båten sakte med klokken i en så stødig
og lang sving som mulig.
Sving langsomt slik at båten IKKE får slagside.
Når du er ferdig med kalibreringen, viser GHC 20-enheten en
fullføringsmelding.
4. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og gjentar trinn
1–4.
Gjennomføre prosedyren for autosøk
Før du starter prosedyren for autosøk, må du ha en lang strekning med åpent
farvann.
1. Juster gasspaken slik at båten kjører med en typisk cruisefart som gir
reaksjonsfølsom styring.
2. Velg Start.
Båten vil da utføre flere sikksakkbevegelser mens autosøket pågår.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding.
3. Velg et alternativ:
• Hvis autosøket er vellykket, velger du Ferdig og tar manuell kontroll
over båten.
• Hvis autosøket mislykkes, justerer du opp gasspaken og velger Prøv
på nytt.
17
4. Hvis autosøket mislykkes på nytt, gjentar du trinn 1–3 til autosøket lykkes.
5. Hvis prosedyren for autosøk mislykkes også etter at du har nådd maksimal
cruisefart, reduserer du farten til den første autosøkfarten og velger
Alternativt autosøk for å starte en alternativ prosedyre for autosøk.
Angi nord
Du må ha minst 45 sekunder med åpent farvann uten farer for å fullføre denne
konfigurasjonen.
Denne prosedyren vises hvis du har koblet en valgfri GPS-enhet til GHP 12systemet (side 14) og enheten har innhentet en GPS-posisjon. Hvis du ikke har
koblet til en GPS-enhet, blir du bedt om å finjustere styrekursen (side 18).
1. Kjør båten i en rett linje ved cruisefart, og velg Start.
GHC 20-enheten viser en fullføringsmelding når kalibreringen er fullført.
2. Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen var vellykket, velger du Ferdig.
• Hvis kalibreringen mislykkes, gjentar du trinn 1–2.
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en valgfri GPS-enhet
til GHP 12-systemet (side 14). Hvis du har installert en GPS-enhet på båten
og den har innhentet en GPS-posisjon, blir du bedt om å angi nord i stedet
(side 18).
1. Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.
2. Juster innstillingen for finjustering av styrekursen til den samsvarer med
nord på det magnetiske kompasset.
3. Velg Ferdig.
Evaluere resultatene av autopilotkonfigurasjonen
1. Test autopiloten med lav fart.
2. Juster om nødvendig forsterkningsinnstillingen.
3. Hvis du mottar feilmeldingen "Overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av belastningen
i brukerveiledningen", finner du tips på side 19.
4. Juster om nødvendig innstillingen for hastighetsbegrenseren.
5. Test autopiloten med høyere fart (vanlige bruksforhold).
6. Juster om nødvendig innstillingene for forsterkning og
hastighetsbegrenseren.
Teste og justere autopilotkonfigurasjonen
1. Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold styrekursen).
Båten bør ikke svinge mye, men det er normalt at den svinger litt.
2. Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på virkemåten.
• Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.
• Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten nærme seg og
forbli på ønsket styrekurs med minimalt med overstyring og svinging.
18
3. Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du autopilotens
hastighetsbegrenser (side 18).
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke korrigeres når du
svinger, justerer du autopilotens forsterkning (side 18).
• Hvis du mottar feilmeldingen "Overbelastning av kretskortet i
den elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av
belastningen i brukerveiledningen", finner du tips på side 19.
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så vidt eller ikke
i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig, går du videre til
trinn 5.
4. Gjenta trinn 2 og 3 til båten svinger jevnt, styrekursen svinger bare så vidt
eller ikke i det hele tatt og båten justerer styrekursen riktig.
5. For hurtigbåter med planerende skrog gjentar du trinn 1–4 ved høyere
hastigheter.
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
MERK: Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta relativt
små justeringer. Test endringen før du gjør flere justeringer.
1. Aktiver forhandlermodus (side 19).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon
for forhandler > Tilpassing av autopilot > Hastighetsbegrenser.
3. Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.
4. Test autopilotkonfigurasjonen.
5. Gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 12-systemet er tilfredsstillende.
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
MERK: Hvis du justerer rorforsterkningen (eller motforsterkningen) manuelt,
bør du foreta relativt små justeringer og bare justere én verdi om gangen. Test
endringen før du gjør flere justeringer.
1. Aktiver forhandlermodus (side 19).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon
for forhandler > Tilpassing av autopilot > Rorforsterkning.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du har en seilbåt, velger du et av disse alternativene:
◦◦ Velg Rorforsterkning for å justere i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger. Hvis denne verdien angis for høyt, kan
autopiloten være overaktiv ved at den konstant forsøker å justere
kursen ved det minste avvik. En overaktiv autopilot kan gi
unødvendig slitasje og tære på drivenheten og tapper batteriet for
strøm raskere enn normalt.
◦◦ Velg Motforsterkning for å justere i hvilken grad roret korrigerer
overstyringen. Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp den
opprinnelige svingen.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
•
Hvis du har en hurtigbåt, velger du et av disse alternativene:
◦◦ Velg Lav hastighet eller Høy hastighet, og bruk pilene på
GHC 20-enheten til å justere i hvilken grad roret holder styrekursen
og svinger ved lav eller høy hastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv
ved at den konstant forsøker å justere kursen ved det minste avvik.
En overaktiv autopilot kan gi unødvendig slitasje og tære på
drivenheten og tapper batteriet for strøm raskere enn normalt.
◦◦ Velg Teller for lav hastighet eller Teller for høy hastighet for å
justere i hvilken grad roret korrigerer overstyringen. Hvis denne
verdien angis for høyt, kan autopiloten overstyre svingen på nytt
mens den forsøker å rette opp den opprinnelige svingen.
4. Test autopilotkonfigurasjonen, og gjenta trinn 2 og 3 til ytelsen til GHP 12
er tilfredsstillende.
Redusere faren for overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten
Dette gjelder kun dersom GHP 12 er installert på en hurtigbåt.
Hvis du mottar feilmeldingen "Overbelastning av kretskortet i den
elektroniske styringsenheten. Du finner tips for redusering av belastningen i
brukerveiledningen", kan disse tipsene hjelpe deg med å redusere belastningen:
•
•
•
•
•
•
•
Kontroller at riktig pumpe er installert på korrekt måte på båten.
Bruk hydraulikkslanger med stor innvendig diameter på styringssystemet,
hvis det er mulig.
Monter pumpen nærmere sylinderen for å begrense lengden på slangen.
Fjern unødvendig hydraulikkarmatur i hydraulikksystemet.
Hvis overbelastningen inntreffer under autosøkprosedyren, hopper du over
prosedyren og tilpasser autopiloten manuelt.
Øk innstillingen for hastighetsbegrenseren for roret for å senke
væskehastigheten.
Reduser rorforsterkningen for å begrense pumpeaktivitet.
Justere hastighetsbegrenseren for roret
Dette gjelder kun dersom GHP 12 er installert på en hurtigbåt.
Hvis feilmeldingen "Overbelastning av kretskortet i den elektroniske
styringsenheten. Du finner tips for redusering av belastningen i
brukerveiledningen" fortsetter å vises, kan det hende du må justere
hastighetsbegrenseren for roret.
MERK: Justeringer av hastighetsbegrenseren for roret må bare fullføres ved
havnen eller mens båten står stille.
MERK: Hvis du justerer hastighetsbegrenseren for roret, må du utføre
autosøkprosedyren.
1. Aktiver prosedyren for avansert konfigurasjon (side 19).
2. På GHC 20-enheten velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon
for forhandler > Tilpassing av autopilot > Hastighetsbegrenser for
roret.
3. Velg Fortsett.
Autopiloten tar kontroll over roret.
4. Bruk pilene på GHC 20-enheten til å justere hastigheten på begrenseren.
• 0 % er standard hastighet for hastighetsbegrenseren for roret.
• Lavere tall for hastighetsbegrenseren for roret gjør at roret kan bevege
seg raskere mellom høyre og venstre reling.
• Lavere tall for hastighetsbegrenseren for roret øker driftsstrømmen.
• Høyere tall for hastighetsbegrenseren for roret reduserer
driftsstrømmen.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
5. Velg Ferdig.
6. Test innstillingene for hastighetsbegrenseren for roret.
7. Gjenta trinn 2–6 til ytelsen til hastighetsbegrenseren for roret er
tilfredsstillende.
8. Gjennomfør autosøkprosessen.
Avansert konfigurasjon
Alternativer for avansert konfigurasjon er ikke tilgjengelig på
GHC 20-enheten under normale bruksforhold. For å aktivere de avanserte
konfigurasjonsinnstillingene på GHP 12-enheten aktiverer du forhandlermodus.
Aktivere autopilotkonfigurasjon for forhandler
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > System >
Systeminformasjon.
2. Trykk på og hold inne den midtre skjermtasten ➊ i fem sekunder.
Forhandlermodus vises.
➊
3. Trykk på Tilbake > Tilbake.
Hvis alternativet Autopilotkonfigurasjon for forhandler er tilgjengelig i
skjermbildet Oppsett, er prosedyren vellykket.
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre den automatiserte konfigurasjonsprosessen for autosøk, kalibrere
kompasset og definere nord på GHP 12 via GHC 20-enheten uten å måtte
kjøre veiviserne. Du kan også definere hver innstilling individuelt uten å kjøre
konfigurasjonsprosessen.
Kjøre de automatiserte konfigurasjonsprosedyrene manuelt
1. Aktiver forhandlermodus (side 19).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Automatisk oppsett.
3. Velg Autosøk, Kalibrer kompass eller Angi nord.
4. Følg instruksjonene på skjermen (side 15).
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
1. Aktiver forhandlermodus (side 19).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler.
3. Velg en kategori med innstillinger.
4. Velg en innstilling du vil konfigurere.
Du finner beskrivelser av hver innstilling i tillegget (side 25).
5. Konfigurer verdien for innstillingen.
MERK: Hvis du konfigurerer enkelte innstillinger i prosedyren for avansert
konfigurasjon, kan det hende du må endre andre innstillinger. Se delen for
konfigurasjonsinnstillinger for GHP 12-enheten (side 25) før du endrer noen
innstillinger.
19
Justere innstillingene manuelt for en drivenhet som ikke er fra
Garmin
Merknad
Hvis du oppgir feil verdi for spenning på drivenheten, kløtsjspenning eller
maksimal strøm for drivenheten som ikke er fra Garmin, kan det skade
drivenheten.
2. Sentrer rorposisjonen, slipp kontrollen over roret, og velg Start.
Det vises en graf. Den røde linjen ➊ representerer rorets tiltenkte posisjon.
Den blå linjen ➋ representerer rorets faktiske posisjon.
➊
MERK: Hvis du justerer noen av disse verdiene eller kjører noen av disse
tilpassingsprosedyrene, må du kjøre autosøkprosedyren på nytt (side 19).
1. Aktiver forhandlermodus (side 19).
2. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse.
3. Velg Annet eller Elektromagnet i samsvar med det du valgte i
havneveiviseren.
4. Velg et alternativ:
• Velg Generell tilpassing for å kjøre tilpassingsprosedyren du fullførte
under havneveiviseren, på nytt (side 16).
• Velg Spenning på drivenhet for å angi spenningen på drivenheten i
henhold til spesifikasjonene fra produsenten av drivenheten.
• Velg Kløtsjspenning for å angi kløtsjspenningen i henhold til
spesifikasjonen fra produsenten av drivenheten.
• Velg Maks. strøm for drivenhet for å angi strømverdien for
drivenheten i henhold til spesifikasjonene fra produsenten av
drivenheten.
• Velg Avansert tilpassing hvis du vil utføre justeringer av drivenheten
på høyt nivå (side 20).
• Velg Gjenopprett standardinnstillinger hvis du vil nullstille
drivenheten som ikke er fra Garmin, til standardverdiene.
Du må utføre prosedyren for generell tilpassing hvis du vil nullstille
drivenheten til standardverdiene.
➋
3. Velg Tilpass, og følg med på grafen.
• Rorets tiltenkte posisjon (indikeres med den røde linjen) flyttes fra +5°
til -5° hver gang du velger Tilpass, og drivenheten styrer roret deretter
(indikeres med den blå linjen).
• Hvis hastigheten til drivenheten er konfigurert for sakte, vil den reagere
tregt. Når du velger Tilpass, tegner den blå linjen en stor helling ➊ til
den røde linjen.
➊
•
Hvis hastigheten til drivenheten er konfigurert for raskt, vil den reagere
umiddelbart og kjøre hardt til rorstoppet. Når du velger Tilpass, tegner
den blå linjen en hard rett linje som treffer den røde linjen uten en
helling ➋.
Utføre prosedyrer for avansert tilpassing for drivenheter som
ikke er fra Garmin
Merknad
Du bør bare utføre disse prosedyrene hvis du fullt ut forstår konseptene
hastighet for drivenheten og feiltoleranse slik de er definert under. Hvis du
konfigurerer disse innstillingene feil, kan det skade drivenheten, tappe batteriet
for strøm raskere enn vanlig eller føre til at autopiloten fungerer dårlig.
For nesten alle installasjoner med drivenheter som ikke er fra Garmin,
er prosedyren for generell tilpassing som utføres under havneveiviseren,
tilstrekkelig til å kalibrere drivenheten til GHP 12. Du bør bare bruke
prosedyrene for avansert tilpassing hvis du vil gjøre små endringer i ytelsen til
drivenheten.
➋
•
Hvis hastigheten til drivenheten er riktig konfigurert, vil den reagere
raskt og deretter gli inn i stoppet. Når du velger Tilpass, tegnes den blå
linjen i en rett linje med en liten helling ➌ i det den nærmer seg den
røde linjen.
Tilpasse hastigheten på en drivenhet som ikke er fra Garmin
Denne innstillingen gjelder ikke elektromagnetiske drivenheter.
Hastigheten til en drivenhet bestemmer hvor raskt den reagerer på
kommandoer fra autopiloten.
➌
Hvis du setter hastighetsverdien for lavt, vil drivenheten virke treg og bruke
lengre tid på å reagere på kommandoer fra autopiloten.
Hvis du setter hastighetsverdien for høyt, vil drivenheten reagere for raskt,
noe som kan tvinge roret til stoppene ved høy hastighet, noe som kan skade
drivenheten eller rorstoppene og tappe batteriet for strøm raskere enn vanlig.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet > Avansert tilpassing > Tilpass hastighet.
20
4. Om nødvendig velger du Juster.
5. Velg et alternativ:
• Øk verdien hvis hastigheten til drivenheten er konfigurert for sakte, og
gjenta trinn 3.
• Reduser verdien hvis hastigheten til drivenheten er konfigurert for
raskt, og gjenta trinn 3.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Tillegg
6. Når hastigheten til drivenheten er riktig tilpasset, velger du Ferdig.
Tilpasse feiltoleransen på en drivenhet som ikke er fra Garmin
Feiltoleransen for drivenheten bestemmer hvor mye feil autopiloten tillater før
den justerer drivenheten.
Hvis du setter feiltoleransen for lavt, reagerer drivenheten på de minste avvik
fra kursen. Dette gjør at drivenheten må jobbe mer, noe som kan tappe batteriet
for strøm raskere enn vanlig.
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Følgende tre tilkoblingsdiagrammer er eksempler på situasjoner som kan
oppstå når du kobler NMEA 0183-enheten til GHC 20-enheten.
Eksempel én av tre – toveis NMEA 0183-kommunikasjon
➋
Hvis du setter feiltoleransen for høy, vil ikke drivenheten reagere før du er
betydelig ute av kurs. Dette gjør at Hold styrekursen blir mindre pålitelig, og
det kan gi unødvendig store korrigeringer av kursen.
1. Fra Styrekurs-skjermbildet velger du Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse.
2. Velg Annet eller Elektromagnet i samsvar med det du valgte i
havneveiviseren.
3. Velg Avansert tilpassing > Tilpass feiltoleranse.
4. Sentrer rorposisjonen, slipp kontrollen over roret, og velg Start.
5. Velg Tilpass.
Rorposisjonen beveger seg fra +5° til -5° hver gang du velger Tilpass, og
drivenheten styrer og holder roret deretter.
6. Når drivenheten har stoppet, følger du med på feltene for rorfeil og
strømforbruk i 30 sekunder.
• Hvis feltet for strømforbruk svinger, er feiltoleransen satt for lavt.
• Hvis feltet for strømforbruk forblir på 0 %, men feltet for rorfeil viser
en uakseptabel feilprosent (1 % eller mer), er feiltoleransen satt for
høyt.
TIPS: Den ideelle konfigurasjonen av feiltoleransen holder roret på
en akseptabel feilprosent (rundt 0,5 %) uten unødvendig justering av
drivenheten og sløsing med strøm (0 % i 30 sekunder eller mer).
7. Om nødvendig velger du Juster.
8. Velg et alternativ:
• Reduser verdien hvis feiltoleransen er for høy, og gjenta trinn 3–5.
• Øk verdien hvis feiltoleransen er for lav, og gjenta trinn 3–5.
9. Når feiltoleransen for drivenheten er riktig tilpasset, velger du Tilbake.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
+
➊
>
>
>
>
➊
➋
➌
➍
Ledning
➌
-
➌
➍
➎
➏
➊
➋
>
>
➍
>
>
GHC 20
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
12 VDC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhet
➊
GHC 20-lednings-farge – Funksjon for ledning for
funksjon
NMEA 0183-kompatibel enhet
I/T
Av/på
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
MERK: Når du kobler til NMEA 0183-enheter med to utgående og
to inngående linjer, er det ikke nødvendig for NMEA 2000-bussen og
NMEA 0183-enheten å være koblet til felles jord.
21
Eksempel to av tre – bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én inngående ledning (Rx),
kobler du den til den blå ledningen (Tx/A) fra GHC 20-enheten. La den hvite
ledningen (Tx/B) fra GHC 20-enheten forbli utilkoblet.
Eksempel tre av tre – bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én utgående ledning (Tx),
kobler du den til den brune ledningen (Rx/A) fra GHC 20-enheten og kobler
den grønne ledningen (Rx/B) fra GHC 20-enheten til NMEA-jord.
➋
➋
+
➊
>
➍
>
>
➊
➋
➌
➍
Ledning
➌
-
➌
➎
➏
+
➊
➋
>
➍
>
>
>
>
>
GHC 20
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
12 VDC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhet
➊
GHC 20-lednings-farge – Funksjon for ledning for
funksjon
NMEA 0183-kompatibel enhet
I/T
Av/på
➋
I/T
NMEA 0183-jord
➌
Blå – Tx/A (+)
Rx
➍
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➏
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (–)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én inngående linje
(Rx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles
jord.
22
➊
➊
➋
➌
➍
Ledning
➊
➌
-
➋
➌
➍
➎
➊
>
>
GHC 20
NMEA 2000-nettverk (gir strøm til GHC 20-enheten)
12 VDC-strømkilde
NMEA 0183-kompatibel enhet
GHC 20-lednings-farge – Funksjon for ledning for
funksjon
NMEA 0183-kompatibel enhet
I/T
Av/på
NMEA 0183-jord
➌
Grønn – Rx/B – koble til
NMEA 0183-jord
Blå – Tx/A (+)
➍
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
➎
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
➋
➍
>
Rx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183-enhet med bare én utgående linje
(Tx), må NMEA 2000-bussen og NMEA 0183-enheten være koblet til felles
jord.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Spesifikasjoner
Enhet
Elektronisk
styringsenhet
Spesifikasjon
Størrelse
Vekt
Temperaturområde
Dekselmateriale
Kursberegningsenhet
Alarm
GHC 20
Lengde på
strømkabel
Inngangseffekt
Sikring
Hovedstrømforbruk
Størrelse
Vekt
Temperaturområde
Dekselmateriale
NMEA 2000-PGN-informasjon
Mål
(B × H × D) 167,6 × 116,8 × 50,8 mm
(6 19/32 × 4 19/32 × 2 tommer)
0,68 kg (1,5 pund)
fra –15 til 60 °C (fra 5 til 140 °F)
Fullstendig tett, støtsikker
aluminiumslegering, vanntett i henhold
til IEC 529 IPX7-standardene
2,7 m (9 fot)
11,5–30 VDC
40 A, bladtype
1 A (ikke inkludert drivenheten)
91,4 mm (3 19/32 tommer) i diameter
159 g (5,6 oz)
fra –15 til 60 °C (fra 5 til 140 °F)
Fullstendig tett, støtsikker
aluminiumslegering, vanntett i henhold
til IEC 529 IPX7-standardene
Lengde på sammen- 5 m (16 fot)
koblingskabel for
kursberegningsenheten/
styringsenheten
NMEA 2000 LEN
2 (100 mA)
Størrelse
(L × diameter) 23 x 25 mm
(29/32 × 1 tommer)
Vekt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde fra –15 til 60 °C (fra 5 til 140 °F)
Kabellengde
3 m (10 fot)
Størrelse
Vekt
Kabler
Temperaturområde
Trygg avstand fra et
kompass
Materiale
Strømforbruk for
GHC 20
Inngangsspenning
for NMEA 2000
NMEA 2000 LEN
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
110 × 115 × 30 mm
(4 21/64 × 4 17/32 × 1 3/16 tommer)
247 g (8,71 oz)
NMEA 0183-datakabel – 1,8 m (6 fot)
NMEA 2000-droppkabel og
-strømkabel – 2 m (6 1/2 fot)
Fra –15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
209 mm (8 1/4 tommer)
Kursberegningsenhet
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
130306
Vinddata
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
Type
PGN
Beskrivelse
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
Send
GHC 20
060928
ISO-adressekrav
Etui: fullstendig tett polykarbonat,
vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7standardene
Objektiv: glass behandlet mot
blendende lys
Maks 2,5 W
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
9–16 VDC
127250
Fartøykurs
6 (300 mA)
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306
Vinddata
130576
Status for lite fartøy
23
Type
PGN
Beskrivelse
Send
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
128259
Fart i vann
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306
Vinddata
GHP 12 og GHC 20 er NMEA 2000-sertifisert.
NMEA 0183-informasjon
Når GHC 20-enheten er koblet til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter,
bruker den følgende NMEA 0183-setninger.
Type
Motta
Send
24
Setning
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
hdg
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
GHP 12-innstillinger for konfigurasjon
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere, kan du justere alle innstillinger manuelt (side 19).
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det hende at noen innstillinger ikke vises.
MERK: Hver gang du endrer til innstillingen for hastighetskilde på en hurtigbåt, må du kontrollere innstillingene for Bekreft turteller, Lav o/min-grense, Høy o/
min-grense, O/min for planing, Planingshastighet eller Maks. hastighet der dette er aktuelt, før du utfører autosøkprosedyren (side 17).
Kategori
Autopilotkonfigurasjon for
forhandler
Innstilling
Fartøytype
Beskrivelse
Her kan du velge fartøytypen autopiloten er installert på.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
Hastighetskilde
Her kan du velge NMEA 2000-turteller, GPS-hastighet eller motoren (eller motorene) som du har
koblet turtellersensoren fra kursberegningsenheten til.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
Bekreft turteller
Her kan du sammenligne turavlesningene på GHC 20-enheten med turtellerne på båtens dashbord.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
O/min for planing
Her kan du justere turavlesningen på GHC 20-enheten når båten går fra deplasement til
planingshastighet. Hvis turtelleren ikke viser samme verdi som GHC 20, må du bruke pilene til å
justere verdien.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
Planingshastighet
Her kan du justere planingshastigheten til båten. Hvis turtelleren ikke viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke pilene til å justere verdien.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
Lav o/min-grense
Her kan du justere det laveste turtallpunktet for båten. Hvis turtelleren ikke viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke pilene til å justere verdien.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
Høy o/min-grense
Her kan du justere det høyeste turtallpunktet for båten. Hvis turtelleren ikke viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke pilene til å justere verdien.
Oppsett av hastighetskilde
(kun hurtigbåt)
Maks. hastighet
Her kan du justere båtens maksimumshastighet. Hvis turtelleren ikke viser samme verdi som
GHC 20, må du bruke pilene til å justere verdien.
Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning
(kun seilbåt)
Forsterkning
Her kan du justere i hvilken grad roret holder styrekursen og svinger.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv ved at den konstant forsøker
å justere kursen ved det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake slitasje og tære på
drivenheten (side 18).
Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning
(kun seilbåt)
Motforsterkning
Her kan du justere i hvilken grad roret korrigerer overstyringen.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten overstyre svingen på nytt mens den forsøker å
rette opp den opprinnelige svingen (side 18).
Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning
(kun hurtigbåt)
Forsterkning for lav
hastighet
Her kan du angi rorforsterkning for lave hastigheter.
Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører under planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv ved at den konstant forsøker å
justere kursen ved det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake slitasje på drivenheten
(side 18).
Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning
(kun hurtigbåt)
Teller for lav hastighet
Her kan du angi rorforsterkningens motkorreksjon for lave hastigheter.
Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører under planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv ved at den konstant forsøker å
justere kursen ved det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake slitasje på drivenheten
(side 18).
Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning
(kun hurtigbåt)
Forsterkning for høy
hastighet
Her kan du angi rorforsterkning for høye hastigheter.
Denne innstillinger gjelder når fartøyet kjører over planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv ved at den konstant forsøker å
justere kursen ved det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake slitasje på drivenheten
(side 18).
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
25
Kategori
Innstilling
Beskrivelse
Tilpassing av autopilot >
Rorforsterkning
(kun hurtigbåt)
Teller for høy hastighet
Her kan du angi rorforsterkningens motkorreksjon for høye hastigheter.
Denne innstillingen gjelder når fartøyet kjører over planingshastighet.
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være overaktiv ved at den konstant forsøker å
justere kursen ved det minste avvik. En overaktiv autopilot kan forårsake slitasje på drivenheten
(side 18).
Tilpassing av autopilot
Hastighetsbegrenser
Her kan du begrense hastigheten på svinger som kontrolleres av autopiloten.
Øk prosenttallet for å begrense krappheten på svingen, og reduser den for å tillate krappere svinger.
Navigasjonsoppsett
Finjustering av styrekurs
Her kan du angi styrekurs (forskyvning av styrekursen) for autopiloten.
Navigasjonsoppsett >
NMEA-oppsett
NMEA-kontrollsum
Hvis den tilkoblede NMEA 0183-kompatible GPS-enheten feilaktig beregner kontrollsummer, kan du
fortsatt bruke den hvis du slår av denne funksjonen. Når den er avslått, kan det gå på akkord med
dataintegriteten.
Navigasjonsoppsett >
NMEA-oppsett
Reversert XTE
Hvis den tilkoblede NMEA 0183-kompatible GPS-enheten sender feil styreretning sammen med
feilsignalet for kryssrute, kan du bruke denne innstillingen til å korrigere styreretningen.
Navigasjonsoppsett
Navigasjonsforsterkning
Her kan du justere hvor aggressivt autopiloten fjerner kryssrutefeil når et Rute til-mønster følges.
Hvis denne verdien er for høy, kan autopiloten svinge bakover og forover på tvers av kurslinjen over
lange avstander.
Hvis denne verdien er for lav, kan autopiloten reagere sakte når den skal fjerne kryssrutefeil.
Navigasjonsoppsett
Navigasjon
trimforsterkning
Her kan du justere den akseptable mengden langsiktige kryssrutefeil når et Rute til-mønster følges.
Du må bare justere denne innstillingen etter at navigasjonsforsterkningen er angitt.
Hvis denne verdien er for høy, overkompenserer autopiloten for kryssrutefeilen.
Hvis denne verdien er for lav, tillater autopiloten en stor langsiktig kryssrutefeil.
Oppsett av styringssystemet
Oppsett av styringssystemet
Shadow Drive koblet til
Bekreft styreretning
Oppsett av styringssystemet
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet eller
Elektromagnet
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse >
Elektromagnet
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet
26
Denne innstillingen forteller systemet hvorvidt en Shadow Drive (ekstrautstyr) er koblet til (side 6).
Denne innstillingen forteller autopiloten hvilken retning roret må beveges for å svinge fartøyet mot
babord og styrbord. Du kan teste og reversere styreretningen hvis det er nødvendig.
Drivenhetsklasse
Her kan du spesifisere klassen for drivenheten (se www.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon).
Velg Annet for drivenheter som ikke er fra Garmin.
Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Annet eller Elektromagnet.
Spenning på drivenhet
eller Elektromagnetisk
Denne innstillingen forteller autopiloten hvilken spenning drivenhetmotoren skal forsynes med. Se
spenning
dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å finne spenningsspesifikasjonen for motoren.
En feil innstilling kan forårsake skade på drivenhetmotoren.
Spenning for omløpsventil Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Elektromagnet.
Denne innstillingen forteller autopiloten hvilken spenning den elektromagnetiske omløpsventilen skal
forsynes med. Se dokumentasjonen fra produsenten av den elektromagnetiske drivenheten for å finne
spesifikasjonene for spenningen til omløpsventilen.
En feil innstilling kan forårsake skade på den elektromagnetiske drivenheten.
Maks. strøm drivenhet
Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Annet.
Denne innstillingen forteller autopiloten hvor mye strøm den maksimalt kan forsyne drivenhetmotoren
med.
Se dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å finne strømspesifikasjonen for motoren.
En feil innstilling kan forårsake skade på drivenhetmotoren.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Kategori
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet
Innstilling
Kløtsjspenning
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet
Generell tilpassing av
drivenheten
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet >
Avansert tilpassing av
drivenheten
Tilpass hastighet
Oppsett av styringssystemet >
Drivenhetsklasse > Annet >
Avansert tilpassing av
drivenheten
Tilpass feiltoleranse
Oppsett av styringssystemet >
Oppsett av rorsensor
Oppsett av styringssystemet >
Oppsett av rorsensor
Oppsett av styringssystemet >
Oppsett av rorsensor
Maks. babordvinkel
Beskrivelse
Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Annet.
Denne innstillingen forteller autopiloten hvilken spenning kløtsjen til drivenheten skal forsynes med. Se
dokumentasjonen fra produsenten av drivenheten for å finne spenningsspesifikasjonen for kløtsjen.
En feil innstilling kan forårsake skade på kløtsjen til drivenheten.
Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Annet.
Denne innstillingen starter en automatisk tilpassingsprosedyre som bestemmer riktig forsterkningsverdi
for den installerte drivenheten.
Under denne tilpassingen tar autopiloten midlertidig kontroll over roret.
Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Annet.
Her kan du justere hvor aggressivt drivenheten skal reagere på bestemte inndata (side 21).
Hvis dette tallet er for høyt, vil drivenheten overstyre og svinge rundt målposisjonen.
Hvis dette tallet er for lavt, vil drivenheten reagere tregt på en kommando om å endre posisjonen.
Gjelder bare hvis drivenhetsklassen er satt til Annet.
Her kan du justere mengden rorposisjonsfeil som tillates (side 21).
Hvis dette tallet er for høyt, tillates store rorposisjonsfeil, noe som kan ha en negativ innvirkning på
kursen under Hold styrekursen.
Hvis dette tallet er for lavt, vil drivenheten forsøke å fjerne små feil, noe som bruker for mye strøm.
Her kan du angi vinkelen roret svinger lengst mot babord med.
Maks. styrbordvinkel
Her kan du angi vinkelen roret svinger lengst mot styrbord med.
Kalibrer rorsensor
Oppsett av styringssystemet >
Oppsett av rorsensor
Kalibrer sentrering av
roret
Starter en prosedyre som etablerer det maksimale bevegelsesspekteret til roret og kalibrerer
rorsensoren.
Hvis det oppstår en feil under kalibreringen, har ror-feedback-sensoren sannsynligvis nådd grensen.
Kontroller at feedback-sensoren er riktig installert. Hvis problemet vedvarer, kan du omgå feilen ved å
flytte roret til den posisjonen lengst unna der det ikke rapporteres en feil.
Starter en prosedyre som går ut på å finne rorets midtpunkt.
Bruk denne kalibreringsprosedyren dersom rorposisjonsindikatoren på skjermen ikke samsvarer med
det faktiske midtpunktet til roret.
MERK: Avanserte konfigurasjonsinnstillinger er tilgjengelige når forhandlermodus er aktivert (side 19). Andre innstillinger er tilgjengelig under normal bruk av
GHP 12. Se i konfigurasjonsdelen i Brukerveiledning for GHC 20 hvis du ønsker mer informasjon.
Feil- og advarselsmeldinger
Feilmelding
Lav spenning i den elektroniske
styringsenheten
Ingen feedback-sensor for
rorposisjon oppdaget
Årsak
Forsyningsspenningen til den elektroniske styringsenheten går under 10 VDC i mer
en seks sekunder.
Autopiloten oppdager ikke en feedback-enhet for ror eller gyldig rorposisjon.
Rorposisjonsdataen er
ugyldige.
Autopiloten mister gyldige feedback-data om rorposisjon.
Autopiloten mottar ikke lenger gyldige navigasjonsdata under Rute til.
Autopiloten mottar ikke
navigasjonsdata. Autopiloten er Denne meldingen vises også hvis navigasjonen stoppes på en kartplotter før
satt i Hold styrekursen.
deaktivering av autopiloten.
Mistet tilkoblingen til autopilot GHC-enheten mistet tilkoblingen til kursberegningsenheten.
Tapt vinddata
Autopiloten mottar ikke lenger gyldige data.
Lav GHC-forsyningsspenning
Forsyningsspenningsnivået er under verdien som er angitt i menyen for
lavspenningsalarm.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Autopilothandling
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Normal drift fortsetter.
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten kobles fra.
• Autopiloten går til standby.
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten kobles fra.
• Autopiloten går til standby.
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Autopiloten går til Hold styrekursen.
I/T
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Autopiloten går til Hold styrekursen.
I/T
27
Feilmelding
Overbelastning av drivenhet
Årsak
Den gjennomsnittlige strømverdien for drivenheten kommer over en bestemt grense.
• Klasse A: 8 ampere
• Klasse B: 16 ampere
• Annet: brukerspesifisert
Rorsensor er ikke kalibrert.
Rorsensoren for drivenheten er ikke kalibrert.
Kalibrer roret (side 15).
Ror ved grensen. Sentrer roret. Roret forblir nær grensen (rorstopp) i mer enn fem sekunder.
"Ror ved grensen" blinker på
tittellinjen.
Feilkalibrering av ror oppdaget.
Kalibrer roret på nytt.
Autopiloten har kjørt roret nær grensen (rorstopp). Autopiloten kan ikke kjøre roret
lenger i denne retningen.
Autopiloten oppdager at rorsensoren kanskje ikke er riktig kalibrert.
Kalibrer roret (side 15).
Advarsel! Jibbing startet. Vil du Autopiloten har oppdaget at brukeren har forsøkt å starte jibbing.
fortsette?
Autopilothandling
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten deaktiveres til feilen er løst.
• Normal drift fortsetter.
• Du finner tips for å redusere denne
feilmeldingen på side 19
• Det går av en alarm i fem sekunder.
• Drivenheten kobles fra.
• Autopiloten går til standby.
• Det går av en alarm.
• Normal drift fortsetter.
Normal drift fortsetter.
•
•
•
•
•
Feil: Høy spenning i den
elektroniske styringsenheten
Forsyningsspenningen for den elektroniske styringsenheten kommer over en bestemt •
•
grense:
•
• 12 V-system: 20 volt
• 24 V-system: 36 volt
Feil: Høy temperatur i den
elektroniske styringsenheten
Temperaturen i den elektroniske styringsenheten kommer over 100 °C (212 °F).
•
•
•
Overbelastning av
kretskortet i den elektroniske
styringsenheten
Den gjennomsnittlige strømverdien for den elektroniske styringsenheten kommer
over 16 A.
•
•
•
•
Feil: Feil med kløtsjen til den
elektroniske styringsenheten
Strømnivået i kløtsjkretsen for den elektroniske styringsenheten er over 3 A.
•
•
•
Feil: Tapt kommunikasjon
mellom den elektroniske
styringsenheten og
kursberegningsenheten
Det har oppstått et tidsavbrudd for kommunikasjon mellom kursberegningsenheten
og den elektroniske styringsenheten.
•
•
28
Det går av en alarm i fem sekunder.
Drivenheten kobles fra.
Autopiloten går til standby.
Det går av en alarm.
GHC10 ber brukeren angi noe. Hvis du
velger Jibbe, starter jibbing, og hvis du
velger Avbryt, avbrytes jibbingen.
Det går av en alarm i fem sekunder.
Drivenheten kobles fra.
GHC10-enheten starter en
nedtellingstidtaker som slår av
autopiloten automatisk etter
60 sekunder.
Det går av en alarm i fem sekunder.
Drivenheten kobles fra.
GHC10-enheten starter en
nedtellingstidtaker som slår av
autopiloten automatisk etter
60 sekunder.
Det går av en alarm i fem sekunder.
Drivenheten kobles fra.
GHC10-enheten starter en
nedtellingstidtaker som slår av
autopiloten automatisk etter
60 sekunder.
Du finner tips for å redusere denne
feilmeldingen på side 19.
Det går av en alarm i fem sekunder.
Drivenheten kobles fra.
GHC10-enheten starter en
nedtellingstidtaker som slår av
autopiloten automatisk etter
60 sekunder.
Det går av en alarm i fem sekunder.
GHC10-enheten starter en
nedtellingstidtaker som slår av
autopiloten automatisk etter
60 sekunder.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Monteringsmaler
Bruk følgende monteringsmaler under monteringsprosessen.
Monteringsmal for elektronisk styringsenhet
Monteringsmal for kursberegningsenhet
➊
➊
Opp, når du monterer på en
vertikal overflate
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
29
Denne siden er tom med vilje.
30
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
Sjekkliste for installering av GHP 12
Riv ut denne sjekklisten av installeringsinstruksjonene, og bruk den når du installerer GHP 12.
Les alle installeringsinstruksjonene før du installerer GHP 12. Ta kontakt med Garmins produktsupport hvis du har spørsmål angående installeringsprosessen.
Se diagrammet på side 7 og merknadene på side 5 for å forstå de nødvendige elektriske tilkoblingene og datatilkoblingene.
Legg ut alle komponentene, og kontroller kabellengdene. Få tak i forlengere ved behov.
Installer drivenheten i henhold til instruksjonene som følger med den.
Monter den elektroniske styringsenheten (side 10). Den elektroniske styringsenheten må være plassert mindre enn 0,5 m (19 1/2 tommer) fra drivenheten.
Koble drivenheten til den elektroniske styringsenheten.
onter kursberegningsenheten (side 10) på et sted der det ikke er magnetisk interferens. Bruk et håndholdt kompass til å teste om det er magnetisk
M
interferens i området. Monter kursberegningsenheten i braketten slik at ledningene henger rett ned.
Monter GHC 20-enheten (side 11).
Koble den gule ledningen på datakabelen for GHC 20 til den gule ledningen på sammenkoblingskabelen for kursberegningsenheten/styringsenheten, og
koble den svarte ledningen på datakabelen for GHC 20 til jord på styringsenheten (side 11).
Koble GHC 20-enheten og kursberegningsenheten til et NMEA 2000-nettverk (side 12).
Koble eventuelle valgfrie NMEA 2000-kompatible enheter til NMEA 2000-nettverket (side 14), eller koble eventuelle valgfrie NMEA 0183-kompatible enheter
til GHC 20-enheten hvis du ikke har en tilgjengelig NMEA 2000-kompatibel GPS-enhet (side 14).
Koble den elektroniske styringsenheten til båtbatteriet (side 10).
Konfigurer GHP 12-systemet ved å fullføre havneveiviseren og sjøforsøksveiviseren (side 15).
Test og juster konfigurasjonen av autopiloten.
Installeringsinstruksjoner for GHP 12
31
© 2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller lagres på noe medium,
uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et
annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt
forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen personer
eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og
andre Garmin-produkter.
Garmin® og Garmin-logoen er registrerte varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GHP™, GHC™ og myGarmin™ er varemerker for Garmin Ltd.
eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000® er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association. Loctite® og
Pro Lock Tight® er registrerte varemerker for Henkel Corporation.
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for
Garmin-produktet finner du på Garmins webside www.garmin.com.
© 2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
Mai 2013
190-01626-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising