Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installeringsinstruksjoner for kompakt drivenhet i klasse B

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installeringsinstruksjoner for kompakt drivenhet i klasse B
Installeringsinstruksjoner for kompakt
drivenhet i klasse B
Følg disse instruksjonene når du installerer denne drivenheten,
slik at du oppnår best mulig ytelse og unngår skade på båten.‍
Det anbefales at drivenheten installeres av fagfolk, siden
spesifikk kunnskap om bruk av ror er nødvendig for å installere
drivenheten på riktig måte.‍ Les hele instruksjonen før du
begynner med installeringen.‍ Hvis du opplever problemer i
forbindelse med installeringen, kan du kontakte Garmin®
produktsupport.‍
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres
på en forsvarlig måte.‍ Autopiloten er et verktøy som forbedrer
betjeningen av båten.‍ Det unntar deg ikke ansvaret for å styre
båten på en trygg og sikker måte.‍ Unngå navigasjonsfarer, og la
aldri roret stå ubemannet.‍
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
FORSIKTIG
Se opp for varme motordeler og elektromagnetiske
komponenter samt risikoen for å bli sittende fast i bevegelige
deler, når utstyret er i bruk.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Autopilotsystemet bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr slik at du unngår skade på båten.‍ Du må ha bestemt
kunnskap om hydrauliske styringskomponenter samt maritime
elektriske systemer for å kunne installere systemet på riktig
måte.‍
Bevegelsene til drivenheten må begrenses ved å bruke fysiske
endestoppere.‍ Hvis du ikke installerer endestoppere, vil det
resultere i at drivenheten fungerer som en reisebegrenser, og
det vil medføre skade på drivenheten.‍
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Nødvendige verktøy
• Rorarm (om nødvendig)
• Endestoppere for å begrense at roret flytter på seg (dersom
det ikke finnes på båten allerede)
April 2013
•
•
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Skiftenøkler
Momentnøkkel
Loctite® 638™ tetningsmiddel eller tilsvarende (anbefalt)
Sekskant- eller unbrakonøkler (for å fjerne enheten fra
sokkelen for vedlikehold eller reparasjon)
Hensyn ved valg av monteringssted
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
• Drivenheten må installeres under dekk, på et sted der den
ikke kan utsettes for vann og sjøsprøyt.‍
• Drivenheten må monteres godt til en overflate som tåler de
kraftige støtene som genereres av roret.‍
• Drivenheten må installeres innenfor bestemte forlengelsesog vinkelbegrensninger, som er angitt i spesifikasjonene på
slutten av disse instruksjonene.‍
• Bevegelsen til drivenheten må begrenses ved å bruke
fysiske stoppere, ikke ved hjelp av lengden til
drivenhetstangen, ellers kan det oppstå skade på
drivenheten.‍
• Ingen deler av drivenheten eller stangen må være i kontakt
med fartøyet, kvadranten eller rorarmen i noen del av
bevegelsesområdet.‍
• Hellingen på 10° ved ytterpunktene til rortaket må ikke
overskrides, ellers kan det oppstå skade på drivenheten.‍
Hensyn for rorarm og endestoppere
Du kan koble drivenheten til en eksisterende kvadrant eller til en
rorarm (ikke inkludert).‍ Hvis du ikke har en kvadrant eller ikke
kan installere drivenheten der kvadranten er plassert, velger du
en rorarm som passer diameteren på rorstolpen, og som har
den riktige lengden i forhold til plasseringen av installasjonen.‍
Den medfølgende rorbolten passer til en kvadrant eller rorarm
med en tykkelse på 12 til 16 mm (0,47 til 0,63 tommer).‍
Drivenheten må ikke brukes til å begrense rorbevegelser.‍
Fysiske endestoppere (ikke inkludert) må være på plass for å
begrense drivenhetreisen til 254 mm (10 tommer) fra helt
sammentrukket til den er strukket helt ut, ellers vil det oppstå
skade på sylinderen.‍
Feste drivenheten
Det følger med festeanordninger slik at du kan feste
drivenheten til monteringsoverflaten.‍ M8-boltene, skivene og
mutterne som følger med, egner seg for å montere sylinderen
på en overflate med en tykkelse på mellom 12 og 24 mm (0,47
og 0,95 tommer).‍
1 Plasser drivenheten på monteringsstedet, og sett et merke
for hvert av de fire festehullene på overflaten.‍
2 Bekreft de merkede stedene.‍
De merkede stedene skal være 76,2 mm (3 tommer) fra
hverandre.‍
3 Bor hull på 8,8 mm (0,35 tommer) gjennom
monteringsoverflaten.‍
4 Fest drivenheten til monteringsoverflaten ved hjelp av M8boltene, skivene og mutterne som følger med.‍
190-01289-88_0A
Trykt i Storbritannia
5 Stram boltene til 17 Nm (12,5 ft-lbf).‍
Installere rorpinnen
Den medfølgende rorbolten passer til en kvadrant eller rorarm
med en tykkelse på 12 til 16 mm (0,47 til 0,63 tommer).‍
1 Bor et hull på 12,2 mm (0,48 tommer) i kvadranten eller
rorarmen À (ikke inkludert) for rorbolten.‍
2 Om nødvendig trekker du stangen til feedback-sensoren ut
og plasserer den øverst på rorpinnen Â.‍
3 Fest feedback-sensoren til rorpinnen med M5-skiven à og
låsepinnen Ä som følger med.‍
4 Fest feedback-sensoren til pinnen øverst på drivenheten
med den andre M5-skiven og låsepinnen som følger med.‍
Koble drivenheten til en autopilot fra Garmin
MERKNAD
Kablene som er koblet til drivenheten bør ikke kuttes av.‍
Garantien blir ugyldig hvis du kutter kablene til drivenheten.‍
Se installeringsinstruksjonene som følger med autopiloten fra
Garmin, for å installere komponentene til autopiloten og
koble drivenheten til den riktige komponenten.‍
Vedlikehold
Hvis du vil maksimere levetiden til drivenheten, bør du følge
disse retningslinjene for vedlikehold.‍
• Ikke påfør skade på sylinderstangen.‍
• Ikke utsett drivenheten for saltvann.‍
• Kontroller festeanordningene og rorbolten regelmessig, og
stram komponentene om nødvendig.‍
• Smør enden av sylinderstangen og rorbolten med smøreoljer
for båt.‍ Du bør bare bruke smøreoljer for båt av høy kvalitet
som er kompatible med forseglinger av nitril.‍
2 Plasser rorbolten Á i kvadranten eller rorarmen, og fest den
med M12-skiven  og M12-låsemutteren Ã.‍
Det anbefales å påføre Loctite 638 eller et tilsvarende
tetningsmiddel på rorbolten der den passerer gjennom
kvadranten eller rorarmen.‍
3 Plasser drivenhetstangen Ä på rorbolten.‍
4 Fest stangen til rorbolten med den andre M12-skiven Å og
låsepinnen Æ.‍
Fjerne drivenheten fra sokkelen
Om nødvendig kan du fjerne drivenheten fra sokkelen.‍
1 Fjern spolen, som er sikret med en bolt på 17 mm À.‍
2 Løsne og fjerne unbrakoskruen Á og holdeplaten Â.‍
Installere feedback-sensoren
Hvis du skal bruke drivenheten med en autopilot fra Garmin, må
du installere feedback-sensoren etter at du har installert
drivenheten.‍
1 Sett sokkelen til feedback-sensoren À på pinnen øverst på
drivenheten Á.‍
3 Fjern monteringspinnen à for å løsne drivenheten fra
sokkelen.‍
Hvis det er vanskelig å fjerne pinnen, kan du fjerne
plasthetten fra toppen av pinnen og sette inn skruen du
fjernet i trinn 2, for å gjøre det enklere å få tak i den med
tangen.‍
2
Mål på drivenheten
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Mål
Omdreiningsradius.‍
360°
Rortakets avstand fra helt sammentrukket til strukket helt ut.‍
254 mm (10 tommer)
Avstand fra midten av braketten til rorbolten når stangen er helt sammentrukket.‍
446,5 mm (17,58 tommer)
Avstand fra midten av braketten til rorbolten når roret er midtskips.‍
573,5 mm (22,58 tommer)
Avstand fra midten av braketten til rorbolten når stangen er strukket helt ut.‍
700,5 mm (27,58 tommer)
Drivenhetens maksimale skråvinkel ved ytterpunktene til rortaket.‍
Overskrives denne vinkelen, vil dette medføre skade på drivenheten.‍
10° over eller under midten
Avstand fra midten av drivenhetstangen til sokkelen til drivenheten når fartøyet er i ro.‍
64 mm (2,52 tommer)
Eksempel på installering av drivenhet
Dette eksempelet viser en typisk sylinderinstallasjon på en kvadrant eller rorarm på 213 mm (8,39 tommer) med en total rorvinkel
på 70° (2 × 35°).‍
Element
À
Á
Â
Ã
Beskrivelse
Mål
Avstand fra midten av drivenhetens sokkel til rorbolten når roret er midtskips.‍
575,8 mm (22,63 tommer)
Bevegelsesvinkelen fra midtskips til de fysiske stopperne som er installert.‍
35°
Avstand fra midten av drivenhetens sokkel til rorstolpens relative posisjon.‍
174,7 mm (6,88 tommer)
Avstand fra midten av rorbolten til rorstolpen.‍
213 mm (8,39 tommer)
3
Spesifikasjoner
Spesifikasjon
Verdi
Inngangsspenning
12 VDC (regulert av autopiloten)
Strømstyrke ved 100 % kapasitet
(likestrøm)
12,5 A
Strømstyrke ved 50 % kapasitet
17,5 A
Strømstyrke ved 25 % kapasitet
22,5 A
Strømstyrke ved periodisk
kapasitet (toppstrøm ved
maksimal belastning)
25 A
Maksimalt driftsstøt
6900 N (1,551 lbf) (periodisk)
Kløtsjspole
12 W
Vekt
9 kg (19,84 lbs)
Beskyttelse mot inntrenging av
vann
IP67
EMC-beskyttelse
BS EN 60945:2002 (DC)
Tenningsbeskyttelse
BS EN 8864:1990
Driftstemperatur (normal)
5 til 35° C (41 til 95° F)
Driftstemperatur (grenser)
–15 til 50° C (5 til 122° F)
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og logoen for Garmin er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Loctite® 638™ er et varemerke for Henkel Corporation i USA og andre land.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising