Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsinstruktioner för drivenhet klass B

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
Viktig säkerhetsinformation
Installationsinstruktioner för drivenhet
klass B
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du
installera en Garmin® klass B-drivenhet i enlighet med följande instruktioner.
Vi rekommenderar att du låter en yrkesman installera drivenheten eftersom
det krävs specifik kunskap om hur rodret fungerar för att kunna installera
drivenheten korrekt.
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmins
produktsupport.
Om drivenhet klass B
 Varning
Du ansvar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt.
Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att manövrera båten. Den befriar
dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering
och lämna aldrig rodret utan översikt.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som följer med
autopiloten, finns viktig information om produkten och säkerhet.
 varning
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt som avviker
från de här instruktionerna kan det leda till personskador eller till skador
på utrustningen.
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma motorn och
solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte fastnar i rörliga delar.
Klass B-drivenheten är en fristående hydraulisk drivenhet som använder en
koppling av solenoidtyp till att skjuta ut och dra in den kolvstång som styr
rorkulten. Tillsammans med den medföljande rodergivaren ger Garmin klass
B-drivenheten den styrning som behövs för en Garmin autopilot när den är
korrekt installerad.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar,
skär eller slipar.
Eftersom drivenheten är fristående behöver du inte ansluta eller koppla ifrån
någon av hydraulslangarna. Systemet fylldes på och provkördes vid fabriken.
Den här utrustningen är avsedd att användas endast tillsammans med
Garmins autopiloter.
Registrera enheten
Systemet är påfyllt och provkört vid fabriken. Därför ska du inte koppla ifrån
hydraulslangarna när du installerar systemet.
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering
redan i dag.
• Gå till http://my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Meddelande
Den här utrustningen ska installeras av en kvalificerad marinmontör.
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i.
Var uppmärksam på bränsletankar, elkablar och hydraulslangar.
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
• Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800)
800.1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808
2380000.
• I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact
Support för information om support från ditt hemland.
Mars 2011
190-01289-59 Rev. A
Tryckt i Storbritannien
Innehåll i förpackningen
Utrustning som behövs
• Rorkult (vid behov, sidan 2)
• Ändstopp (sidan 2)
• Skruvar att skruva fast behållaren med (sidan 3)
➌
➊
➍
➋
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Säkerhetsglas
Borrmaskin och borrar
Skruvnycklar
Momentnyckel
Loctite® 638™ eller motsvarande (rekommenderas, sidan 4)
Rorkult och ändstopp
Du kan ansluta drivenheten antingen till en befintlig roderkvadrant eller till
en rorkult (ingår ej).
Om du inte har någon roderkvadrant eller inte kan installera drivenheten på
roderkvadrantens plats, välj då en rorkult som passar hjärtstockens diameter
och som har rätt längd för installationsplatsen.
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Cylindern får inte hindra drivenheten. Det måste finnas ändstopp (ingår ej)
som begränsar kolvstångens rörelse till 305 mm (12 tum) från helt indragen
till helt utskjuten, annars kan cylindern skadas.
➐
➑
Reservoar
Cylinder/kolv
Rorkultsbult och monteringsdetaljer
Passar roderkvadranter eller rorkultar som är 20 mm (0,79 tum)
till 25 mm (0,98 tum) tjocka.
Återkopplingssats till rodret
Fästelement till cylindern
• M8-skruvar, brickor och muttrar
• Passar för montering av cylindern på en yta som är mellan
12 mm (0,47 tum) och 24 mm (0,95 tum) tjock.
Hydraulolja
Pump
Fästelement till pumpen
M8-skruvar, brickor och muttrar
Obs! Fästelementen som anges ovan används till att fästa komponenterna
i förpackningen. Kasta inte bort dem när du packar upp drivenheten.
2
Den rorkultsbult som följer med passar på en roderkvadrant eller rorkult som
är 20 mm (0,79 tum) till 25 mm (0,98 tum).
Val av plats
När du avgör var cylindern, pumpen och behållaren ska placeras bör du ta
hänsyn till följande riktlinjer:
• Systemet fylldes på och provades vid fabriken. Hydraulslangarna
behöver därför inte kopplas bort när systemet installeras.
• Komponenterna måste installeras under däck.
• Motorn får inte installeras så att den utsätts för höga temperaturer
(sidan 6), vibrationer eller rök.
De här extremfallen kan leda till att motorn måste kasseras i förtid.
• Undvik kontakt med vatten och hög fuktighet.
• Motorns kolhållare sitter på båda sidor om motorn. Motorn ska
installeras så att kolen går att komma åt för service (sidan 3).
• Cylindern måste sättas fast ordentligt på en yta som håller för de höga
krafter som orsakas av rodret.
• Cylindern måste installeras inom angivna gränsvärden för utskjutning
och vinkel (sidan 8).
◦◦ Kolvstångens rörelse måste begränsas till 305 mm (12 tum) från
fullt indragen till helt utskjuten, annars skadas cylindern.
◦◦ Ingen del av cylindern eller kolvstången får komma i kontakt med
båten, roderkvadranten eller med rorkulten när kolvstången rör sig.
◦◦ En vinkel på 5° i rörelsens ytterlägen (sidan 8) får inte överskridas,
annars kan cylinderlagren och kolvstången skadas.
Ett exempel visas i bilagan (sidan 9).
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
Installera behållaren
Installera pumpen
Meddelande
Behållaren är utrustad med ett speciellt lock som har ett ventilationshål.
Ventilationshålet är förslutet för transporten och måste öppnas innan enheten
används.
Meddelande
Koppla inte bort hydraulslangarna från pumpen.
Behållaren innehåller den hydraulvätska som behövs när drivenheten
används. Behållaren måste installeras och göras i ordning innan de
övriga komponenterna installeras. Försök inte röra på kolvstången innan
instruktioner ges om detta.
De skruvar, brickor och muttrar som ska användas när pumpen installeras
levereras tillsammans med pumpen.
Först måste du bestämma var du ska montera pumpen (sidan 2).
1. Se till att kolhållarna ➊ går att nå för service efter det att du har monterat
pumpen.
Du måste först bestämma var du ska montera behållaren (sidan 2).
1. Välj fästskruvar som är lämpliga för montering av behållaren på ett
av båtens spant.
2. Välj en plats på spantet så högt ovanför pumpen och cylindern som
möjligt och märk ut var hålen ska sitta ➊.
Utrustningens och monteringshålens dimensioner finns i bilagan
(sidan 7).
➊
➋
➋
➊
2. Märk ut var hålen ska borras ➋.
Utrustningens och borrhålens mått anges i bilagan (sidan 7).
3. Borra fästhålen med en borr som är lämplig för fästytan och
fästskruvarna.
4. Sätt fast pumpen mot fästytan med de skruvar och muttrar som följer
med.
Installera cylindern
Meddelande
Kolvstångens rörelse måste begränsas av ändstopp till 305 mm (12 tum) från
helt indragen till helt utskjuten. Om inte ändstopp monteras kan drivenheten
skadas.
➌
➍
3. Borra hål som passar de skruvar du har valt.
4. Sätt fast behållaren på spantet med skruvarna.
5. Ta bort transportskruven och tätningen ➋ från locket.
Spara skruven och tätningen för framtida behov.
6. Använd den hydraulolja som följer med. Fyll på behållaren till den
maxnivå som anges på dekalen.
7. Vrid ventilen från avstängt läge ➌ till påslaget läge ➍.
8. Dra ut kolvstången halvvägs och kontrollera oljenivån.
9. Fyll på mer olja om det behövs.
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
Låt inte vinkeln i rörelsens ytterlägen överskrida 5° (sidan 8). Om vinkeln
överskrider 5° i rörelsens ytterlägen skadas cylinderlagren och kolvstången.
Först måste du bestämma var du ska montera cylindern (sidan 2).
1. Montera fästplattan (sidan 3)
2. Installera rorkultsbulten (sidan 4).
ontera fästplattan
Fästplattan sitter vid cylinderns ände.
Det följer med fästelement för fästplattans fastsättning på monteringsytan.
De M8-skruvar, brickor och muttrar som följer med passar för montering av
cylindern på en yta som är mellan 12 mm (0,47 tum) och 24 mm (0,95 tum)
tjock.
1. Placera fästplattan på den valda platsen, märk ut var de fyra fästhålen ska
borras på fästytan.
3
2. Kontrollera att markeringarna är på
rätt plats.
Det ska vara 76,2 mm (3 tum) mellan
markeringarna ➊.
OBS! Diagrammet är inte skalenligt.
3. Borra hål som är 8,8 mm (0,35 tum)
i diameter genom fästytan.
4. Sätt fast fästplattan på fästytan med
hjälp av M8-skruvarna, brickorna och
muttrarna som följer med.
5. Dra åt skruvarna till 17 Nm (12,5 ft-lbf).
➑
➒
➐
➊
➏
➋
➊
➊
➌
Installera rorkultsbulten
Den rorkultsbult som följer med passar roderkvadranter eller rorkultar som
är 20 mm (0,79 tum) till 25 mm (0,98 tum).
➍
➎
1. Borra ett hål på 20,1 mm i roderkvadranten eller i rorkulten ➊ (ingår ej)
för rorkultsbulten ➋.
➑
➐
➏
➋
➌
➊
➍
➎
2. Vi rekommenderar att du använder Loctite 638 eller motsvarande på
rorkultsbulten där den går igenom roderkvadranten eller rorkulten ➌.
3. Placera rorkultsbulten i roderkvadranten eller i rorkulten och sätt fast den
med M20-brickan ➍ och M20-muttern ➎.
4. Dra åt M20-muttern till 68 Nm (50,15 ft-lbf).
5. Placera kolvstången ➏ på rorkultsbulten.
6. Sätt fast kolvstången på rorkultsbulten med den andra M20-brickan ➐
och låsbulten ➑.
Montera roderlägesgivaren
Meddelande
Du måste vara noga med att mäta rörelselängden för drivenhetens kolvstång
och montera roderlägesgivarens fästbygel på rätt plats, annars kan
roderlägesgivaren skadas.
2. Sätt fast givarens fästbygel på cylindern med hjälp av M6-skruven ➌ på
45 mm och M6-muttern ➍.
Dra inte åt muttern än.
3. Justera läget för givarens fästbygel så att avståndet ➎ mellan fästbygeln
och mitten på rorkultsbulten ligger mellan 500 mm (19,69 tum) och
820 mm (32,28 tum) under cylinderns hela rörelse.
Om avståndet minskar till under 500 mm (19,69 tum) eller överskrider
820 mm (32,28 tum) skadas givaren.
4. Dra åt M6-muttern till 5 Nm (3,7 ft-lbf).
5. Installera givarens fästskruv ➏ i givarens fästbygel.
6. Montera roderlägesgivaren ➐ på givarens fästbygel och på
rorkultsbulten.
7. Sätt fast roderlägesgivaren på givarens fästbygel med M5 A4-brickan ➑
och låsbulten ➒ som följer med.
8. Sätt fast roderlägesgivaren på rorkultsbulten med M5 A4-brickan och
låsbulten som följer med.
Ansluta drivenheten till Garmins autopilot
Meddelande
Skär inte av kablarna som är anslutna till drivenheten. Om du skär av
drivenhetens kablar upphör garantin att gälla.
Läs i installationsanvisningarna som följer med Garmin autopilot hur du
ska installera autopilotens komponenter och ansluta drivenheten till rätt
komponent.
För att du ska kunna använda drivenheten med en Garmin autopilot måste
du installera roderlägesgivaren efter det att du har installerat drivenheten.
1. Placera givarens fästbygel ➊ på cylindern ➋.
4
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
Underhåll och service
Allmänt underhåll
• För att drivenheten ska hålla länge ska du vidta följande
försiktighetsåtgärder:
◦◦ Se till att kolvstången inte skadas.
◦◦ Utsätt inte drivenheten för saltvatten.
• Utför följande åtgärder regelbundet:
◦◦ Inspektera delarna till cylinderns fästplatta och rorkultsbulten.
Dra åt om det behövs, så att alla delar sitter stadigt.
◦◦ Smörj kolvstångens ände och rorkultsbulten.
Använd endast marinfett av hög kvalitet och som är lämpligt för
nitriltätningar.
Inspektera motorns kol
Du bör kontrollera slitaget på motorns kol var 500:e timme (vanligen
årligen).
1. Ta bort kolhållaren på motorns sida.
2. Se efter om kolen är slitna
3. Köp nya kol om det behövs.
Byta motorns kol
Byt kolen mot rätt sorts nya kol enligt följande anvisningar:
• Rengör insidan av motorn från alla löst sittande kolpartiklar innan du
sätter fast de nya borstarna i motorn.
• Om det har kommit in hydraulvätska i motorn måste du åtgärda
orsaken och sedan fetta av kolhållarenheten och kollektorn innan du
kör motorn.
Om du inte fettar av motorn vid sådana här tillfällen slits kolen fortare
på grund av gnistbildning.
Lufta systemet
 Varning
När du luftar systemet måste du alltid hålla avstånd till styr- och
länkagekomponenter som rör sig, så att du inte skadas.
6. Dra sakta ut kolvstången tills den här helt utdragen.
7. Kontrollera oljenivån i behållaren.
8. Fyll vid behov på olja i behållaren till den miniminivå som framgår av
dekalen.
9. Skjut in stången helt.
Oljenivån stiger när stången skjuts in.
10. Kontrollera oljenivån i behållaren.
11. Fyll vid behov på olja i behållaren till den maximinivå som framgår av
dekalen.
12. Upprepa steg 6–11 tills det inte längre syns några luftbubblor som stiger
upp i behållaren och tills pumpen tar över.
13. Skjut ut och dra in kolven med hjälp av autopiloten tills det inte längre
kommer upp några luftbubblor i behållaren.
Till en början kanske du måste hjälpa cylindern för hand att lufta ur
systemet.
14. Kontrollera oljenivån i behållaren.
15. Fyll vid behov på olja i behållaren till den maximinivå som framgår av
dekalen.
Felsökning
Symptom
Motorn står stilla.
Motorn går men
kolvstången rör
sig inte eller rör
sig ryckigt.
Det hörs oljud från
pumpen.
Möjliga orsaker
• Ström- och kopplingskabeln är inte ansluten till
ECU:n.
• Roderlägesgivarens kabel är inte ansluten till
ECU:n.
• Motorns kol måste bytas (sidan 5).
Det finns luft i cylindern (kan åtföljas av extern förlust
av olja). Lufta systemet (sidan 5).
•
•
Det finns luft i cylindern (kan åtföljas av extern
förlust av olja). Lufta systemet (sidan 5).
Motorn kan vara skadad.
Meddelande
Innan du luftar systemet måste du kontrollera att olje- och
förvaringsbehållare är rena och fria från föroreningar så att inte drivenheten
skadas.
Drivenhetens hydraulsystem fylldes på och provades vid fabriken. Följ därför
de här anvisningarna endast när det har kommit in luft i systemet eller om
systemet har tagits isär.
Innan du luftar systemet måste du införskaffa hydraulolja av rätt typ
(sidan 6). Kassera all begagnad olja på ett ansvarsfullt sätt.
1. Ställ behållarens kran i öppet läge (sidan 3).
2. Tryck in kolvstången tills den är helt inskjuten.
3. Lossa men koppla inte bort behållarens slangar från cylindern.
Det kommer ut olja från anslutningarna när de är korrekt lossade.
4. Dra åt slangarna.
5. Aktivera drivenheten genom att starta autopilot-systemet.
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
5
Bilaga
Specifikationer
Komponent
Motor
Koppling
Cylinder
Olja
Portar
Specifikation
Nominell uteffekt
Maximal likström
Rotation
Skyddsklass
Tändningsskydd
EMC
Spolens nominella spänning
Spolens kontinuerliga effekt
Skyddsklass
Volym (nominell)
Område
Slaglängd
Justera
Maximalt tryck (periodiskt)
Nominell utskjutningstid
Avlastningsventil, inställning
Material i cylindern
Material i kolvstången
Tätningar
Cylinderskydd
Rekommenderad
Likvärdig
Slangar
Pump
Cylinder
Gängor
Material
Typ
Allmänt
Längd
Systemets vikt (brutto)
Temperaturklassning
6
Värde
100 W
12 A
Omvänd
IP55
BS EN 28846:1993
BS EN 60945: 2002
12 V DC
12 W
IP65
538 cm³ (0,44 gal.)
176,6 mm² (0,27 tum²)
305 mm (12 tum)
18 mm (0,7 tum)
1 120 kg (2 469 pund)
13 s
62 bar
Aluminium BS 1490
Förkromat rostfritt stål
Nitril och PTFE
SP270
Q8 Dynobear 10
Mineralbaserad hydraulolja
Minimum – ISO VG10
Maximum – ISO VG40
G1/4(BSP) parallell BS2779’73
G1/4(BSP) parallell BS2779’73
5/8-18 SAE hona ledad
Mässing
Marin styrslang
• 1 000 PSI arbetstryck
• 5/16” innerdiameter
1 m (3,28 fot)
14 kg (30,86 pund)
Från -20 till 65 °C (från -4 till 149 ºF)
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
Behållarens mått
➊
➋
Objekt
➊
➋
➌
➌
Mått
148,7 mm (5,85 tum)
9,5 mm (3/8 tum) diameter
55,3 mm (2,18 tum)
Pumpens mått
➊➋
Objekt
➏
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➌
➍
➎
Mått
88,9 mm (3,5 tum)
68 mm (2,68 tum) diameter
7 mm (0,28 tum) diameter
50,8 mm (2 tum)
84,6 mm (3,33 tum)
80 mm (3,15 tum)
218 mm (8,58 tum)
➐
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
7
Mått för cylinderinstallation
➊
➋
B
A
➌
➍
➎
➑
➑
➐
➏
➏
Objekt Beskrivning
Cylinderns svängradie på fästplattan.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
8
➒
➓
Mått
360°
Slaglängd från helt indragen till helt utskjuten.
305 mm (12 tum)
Avstånd från mitten på cylinderfästet till roderbulten vid helt indragen.
603,2 mm (23,75 tum)
Avstånd från mitten på cylinderfästet till roderbulten när rodret står mittskepps.
754,9 mm (29,72 tum)
Avstånd från mitten på cylinderfästet till roderbulten när kolvstången är helt utskjuten.
906,8 mm (35,7 tum)
Cylinderns maximala lutningsvinkel i rörelsens ytterlägen.
Om den här vinkeln överskrids skadas drivenheten.
Maximalt justerbart avstånd för roderbultadaptern från kolvstångsänden.
5° på vardera sidan om
mittläget
Roderbultens maximala lutningsvinkel i rörelsens ytterlägen.
Tjocklek på roderbultadaptern.
10° åt vardera sidan om
mittläget
24,9 mm (0,98 tum)
Relativt avstånd från kolvstångens mitt till cylinderfästets botten i vila.
51 mm (2 tum)
15 mm (0,59 tum)
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
Exempel på cylinderinstallation
I det här exemplet visas en typisk cylinderinstallation på en 214 mm (8,4 tum) roderkvadrant med en total rodervinkel på 70° (2 × 35°).
➊
➋
➋
➍
➌
➎
Objekt Beskrivning
Avstånd från mitten på cylinderfästet till rorkultsbulten när rodret står mittskepps.
➊
➋
➌
➍
➎
Mått
753,3 mm (29,66 tum)
Rörelsen i grader från mittskepps till de monterade cylinderstoppen.
35°
Relativt avstånd från mitten av cylinderfästet till hjärtstocken.
210,4 mm (8,28 tum)
Avstånd från mitten av rorkultsbulten till hjärtstocken.
257 mm (10,12 tum)
Avstånd från mitten på cylinderfästet till hjärtstocken när rodret står mittskepps.
753,7 mm (29,67 tum)
Installationsinstruktioner för drivenhet klass B
9
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte
utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning,
samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och
även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter
från Garmin.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Loctite® 638™ är ett varumärke som tillhör Henkel Corporation i USA och i andra länder.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising