Garmin | GHP™ 12 Autopilot System | Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsinstruktioner för kompakt drivenhet klass B

Garmin GHP™ 12 Autopilot System Installationsinstruktioner för kompakt drivenhet klass B
Installationsinstruktioner för kompakt
drivenhet klass B
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera den här drivenheten i enlighet med
följande instruktioner.‍ Vi rekommenderar att du låter en
yrkesman installera drivenheten eftersom det krävs specifik
kunskap om hur rodret fungerar för att kunna installera
drivenheten korrekt.‍ Läs alla installationsinstruktioner innan du
utför installationen.‍ Om du stöter på problem under
installationen kan du kontakta produktsupport för Garmin®.‍
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt.‍ Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att manövrera
båten.‍ Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt
säkert.‍ Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodret utan
uppsikt.‍
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
VARNING
När du använder utrustningen måste du akta dig för den varma
motorn och solenoidkomponenterna, och se upp så att du inte
fastnar i rörliga delar.‍
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
För att undvika att båten skadas bör autopilotsystemet
installeras av en behörig marininstallatör.‍ Specifik kunskap om
hydrauliska styrningskomponenter och marina elsystem krävs
för korrekt installation.‍
Drivenhetens rörelse måste begränsas av fysiska ändstopp.‍ Om
ändstopp inte installeras kommer drivenheten att fungera som
rörelsebegränsare och drivenheten kommer att skadas.‍
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmins produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Verktyg som behövs
• Rorkult (om så behövs)
• Ändstopp för att begränsa rodrets rörelse (om detta inte
redan finns på båten)
• Skyddsglasögon
• Borrmaskin och borrar
April 2013
•
•
•
•
Skruvnycklar
Momentnyckel
Loctite® 638™ fästenhet eller liknande (rekommenderas)
Insexnycklar (för borttagning av enheten från basplattan vid
underhåll och reparation)
Monteringsplatsavvägningar
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.‍
• Drivenheten ska installeras under däck, på en plats skyddad
från översvämning och översköljning.‍
• Drivenheten måste sättas fast ordentligt på en yta som klarar
de höga krafter som orsakas av rodret.‍
• Drivenheten ska installeras inom de gränsvärden för
utskjutning och vinkel som anges i slutet av de här
instruktionerna.‍
• Drivenhetens rörelse ska begränsas av fysiska stopp, och
inte av drivenhetkolvstångens längd, då detta kan skada
drivenheten.‍
• Ingen del av drivenheten eller kolvstången får komma i
kontakt med båten, roderkvadranten eller med rorkulten när
kolvstången rör sig.‍
• Rörelsernas ytterlägen ska inte överstiga 10° lutning, då
detta kan skada drivenheten.‍
Att tänka på vad gäller rorkult och ändstopp
Du kan ansluta drivenheten antingen till en befintlig
roderkvadrant eller till en rorkult (ingår ej).‍ Om du inte har
någon roderkvadrant eller inte kan installera drivenheten på
roderkvadrantens plats, välj då en rorkult som passar
hjärtstockens diameter och som har rätt längd för
installationsplatsen.‍
Den medföljande rorkultsbulten passar roderkvadranter eller
rorkultar som är 12 mm (0,47 tum) till 16 mm (0,63 tum).‍
Drivenheten får inte fungera som rörelsestopp för rodret.‍
Fysiska ändstopp (ingår ej) ska användas för att begränsa
drivenhetens rörelse till 254 mm (10 tum) från helt indraget till
helt utskjutet läge, annars kan drivenheten skadas.‍
Montera drivenheten
Fästelement för fastsättning av fästplattan på monteringsytan
medföljer.‍ De M8-skruvar, brickor och muttrar som medföljer
passar för montering av cylindern på en yta som är mellan
12 mm (0,47 tum) och 24 mm (0,95 tum) tjock.‍
1 Placera drivenheten på monteringsplatsen och markera var
de fyra monteringshålen ska placeras på ytan.‍
2 Kontrollera att markeringarna är på rätt plats.‍
Markeringarna ska ha ett mellanrum på 76,2 mm (3 tum).‍
Borra hål på 8,8 mm (0,35 tum) i monteringsytan.‍
3
4 Fäst drivenheten på monteringsytan med hjälp av de
medföljande M8-skruvarna, brickorna och muttrarna.‍
5 Dra åt skruvarna till 17 Nm (12,5 ft-lbf).‍
Installera rorkultstappen
Den medföljande rorkultsbulten passar roderkvadranter eller
rorkultar som är 12 till 16 mm (0,47 till 0,63 tum).‍
190-01289-89_0A
Tryckt i Storbritannien
1 Borra ett hål på 12,2 mm (0,48 tum) i roderkvadranten eller i
rorkulten À (ingår ej) för rorkultsbulten.‍
4 Fäst lägesgivaren vid bulten högst upp på drivenheten med
den andra medföljande M5-brickan och en annan låsbult.‍
Ansluta drivenheten till en Garmin autopilot
MEDDELANDE
Kablarna som är anslutna till drivenheten ska inte kapas
eftersom detta sätter garantin ur spel.‍
Läs i installationsanvisningarna som medföljer Garmin
autopilot om hur du installerar autopilotens komponenter och
ansluter drivenheten till rätt komponent.‍
Underhåll
2 Placera rorkultsbulten Á i roderkvadranten eller i rorkulten
och sätt fast den med M12-brickan  och M12-muttern Ã.‍
Vi rekommenderar att du använder Loctite 638 eller
motsvarande på rorkultsbulten där den går igenom
roderkvadranten eller rorkulten.‍
3 Placera drivenhetskolvstången Ä på rorkultsbulten.‍
4 Sätt fast kolvstången på rorkultsbulten med den andra M12brickan Å och låsbulten Æ.‍
För att maximera drivenhetens livslängd bör du följa de här
riktlinjerna för underhåll.‍
• Kontrollera att det inte finns några skador på kolvstången.‍
• Drivenheten bör inte utsättas för saltvatten.‍
• Monteringsenheterna och rorkultsbulten ska inspekteras
regelbundet och alla komponenter ska dras åt efter behov.‍
• Kolvänden och rorkultsbulten bör hållas smorda med
marinfett.‍ Använd endast marinfett av hög kvalitet som är
lämpligt för nitriltätningar.‍
Ta bort drivenheten från basplattan
Drivenheten kan vid behov tas bort från basplattan för service.‍
1 Ta bort motorspolen som är fäst med en mutter på 17 mm À.‍
2 Lossa och ta bort insexskruven Á och fästplattan Â.‍
Montera lägesgivaren
Om du vill använda drivenheten med en Garmin autopilot måste
du installera lägesgivaren efter att drivenheten har installerats.‍
1 Placera basplattan för lägesgivaren À på stiftet högst upp på
drivenheten Á.‍
3 Ta bort monteringsstiftet à för att frigöra drivenheten från
2 Dra ut kolsvstången för lägesgivaren vid behov, och placera
den högst upp rorkultsbulten Â.‍
3 Sätt fast lägesgivaren på rorkultsbulten med den meföljande
M5-brickan à och låsbulten Ä.‍
2
basplattan.‍
Om det är svårt att ta bort stiften kan du ta bort plastskyddet
från stiftets huvud och föra in skruven som du tog bort i steg
2 för att få ett bra grepp med tången.‍
Drivenhetens mått
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivning
Mått
Svängradie.‍
360°
Slaglängd från helt indragen till helt utskjuten.‍
254 mm (10 tum)
Avstånd från mitten på cylinderfästet till rorkultsbulten när kolvstången är helt indragen.‍
446,5 mm (17,58 tum)
Avstånd från mitten på fästet till rorkultsbulten när rodret står mittskepps.‍
573,5 mm (22,58 tum)
Avstånd från mitten på fästet till rorkultsbulten när kolvstången är helt utskjuten.‍
700,5 mm (27,58 tum)
Drivenhetens maximala lutningsvinkel i rörelsens ytterlägen.‍
Om den här vinkeln överskrids skadas drivenheten.‍
10° över eller under mitten
Avstånd från drivenhetkolvstångens mitt till drivenhetens basplatta i vila.‍
64 mm (2,52 tum)
Installationsexempel för drivenhet
I det här exemplet beskrivs en typisk cylinderinstallation på en roderkvadrant på 213 mm (8,39 tum) eller en rorkult med en total
rodervinkel på 70° (2 × 35°).‍
Objekt
À
Á
Â
Ã
Beskrivning
Mått
Avstånd från mitten av drivenhetens basplatta till rorkultsbulten när rodret står mittskepps.‍
575,8 mm (22,63 tum)
Rörelsen i grader från mittskepps till de monterade ändstoppen.‍
35°
Avstånd från mitten av drivenhetens basplatta till den relativa positionen för hjärtstocken.‍
174,7 mm (6,88 tum)
Avstånd från mitten av rorkultsbulten till hjärtstocken.‍
213 mm (8,39 tum)
3
Specifikationer
Specifikation
Värde
Ingående spänning
12 V likström (regleras av
autopiloten)
Märkström vid 100 % drift
(kontinuerlig)
12,5 A
Märkström vid 50 % drift
17,5 A
Märkström vid 25 % drift
22,5 A
Märkström vid periodisk drift
(toppström vid maximal
belastning)
25 A
Maximalt drifttryck
6 900 N (1 551 lbf) (periodiskt)
Kopplingsspole
12 W
Vikt
9 kg (19,84 lbs)
Vattenintagsskydd
IP67
EMC-skydd
BS EN 60945:2002 (DC)
Tändningsskydd BS EN 8864:1990
Drifttemperatur (normal)
5 till 35 °C (41 till 95 °F)
Drifttemperatur (gränsvärden)
-15 till 50 °C (5 till 122 °F)
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Loctite® 638™ är ett varumärke som tillhör Henkel Corporation i och utanför USA.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising