Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument snabbstartshandbok

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument snabbstartshandbok
GMI 10
snabbstartshandbok
Introduktion
äs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för
L
viktig information om produkten och säkerhet.
Med GMI 10 kan du snabbt visa viktig information om din båt via de anslutna
sensorerna. De anslutna sensorerna överför data till GMI 10 med hjälp av NMEA
2000® eller NMEA 0183. Använd de medföljande installationsinstruktionerna när
du installerar GMI 10.
En lista med kompatibla sensorer samt mer information om
NMEA 2000 finns på www.garmin.com. GMI 10 är NMEA
2000-certifierad.
Konventioner för handboken
När handboken anvisar att du ska välja ett alternativ, ska du använda
programknapparna (
) i nederkanten av skärmbilden. Pilsymboler
(>) i texten anger att du ska välja kommandona i angiven ordning.
Instrumentskärm – visar data som hämtas via en sensor.
Menyskärmar – dessa skärmar anger olika alternativ.
Snabbstartshandbok för GMI 10
Översikt över enheten
Instrumentskärm
Back
Ström
Programknappar
Ström – tryck och håll ned om du vill sätta på eller stänga av enheten. Om du vill
ändra visningsinställningarna trycker du ned och släpper knappen.
Programknappar – används för att navigera i menyerna och välja objekt på
GMI 10. Vanligtvis används vänster och höger programknapp till att växla data på
instrumentskärmen och navigera i menyskärmarna. Med programknappen i mitten
väljer du markerade objekt och öppnar menyn.
Back – används när du vill gå tillbaka en menyskärm. Tryck och håll ned om du vill
gå hela vägen tillbaka till instrumentskärmen från en menyskärm.
Snabbstartshandbok för GMI 10
Använda GMI 10
Använd GMI 10 när du vill visa
numeriska data från anslutna sensorer.
Många datatyper kan också visas som
en analog mätare.
Vilka datatyper som är tillgängliga
beror på de sensorer som är anslutna
till GMI 10, antingen via NMEA 2000
eller NMEA 0183.
Om GMI 10 exempelvis är ansluten
till en GPS-antenn, t.ex. GPS 17x,
kan den visa information om GPSposition, GPS-KÖG, GPS-fart (fög),
genomsnittshastighet, högsta uppnådda
hastighet samt färdat avstånd
(trippmätare).
Visa information
Instrumentskärmar sorteras efter
kategori. Kategorier matchar de
data som finns på ett instrument,
som djupinstrument. Du kan
konfigurera GMI 10 så att data
från vanliga instrument blandas
för att skapa ett eget instrument
som passar sensorerna på din båt.
Var och en av kategorierna kan
innehålla olika skärmar som du
snabbt kan bläddra mellan.
Välja en
instrumentskärmskategori
Byt kategori för instrumentskärmen
från menyn:
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > Ange
instrumenttyp.
Snabbstartshandbok för GMI 10
2. Välj bland de nedanstående
kategorierna.
• Yta – GPS eller vattenhastighet,
GPS-KÖG eller magnetisk
sensorkurs och logg.
• Vatten – djup och
vattentemperatur.
• Bränsle – nivå, förbrukning,
område och ekonomi.
• Vind – diagram över
vindhastighet och riktning,
motsatt krysskurs, VMGvind (faktisk fart mot punkt),
tävlingstidur och vind.
• Egen – arrangera en egen
uppsättning instrument.
Använd ett befintligt instrument
eller diagram eller skapa en
egen instrumentskärm.
Växla mellan
instrumentskärmar
i en kategori
När du visar en kategori kan du växla
mellan de tillgängliga skärmarna i
den kategorin genom att använda
programknapparna under vänsteroch högerpilen.
• Miljö – diagram över markvindhastighet, markvindriktning,
barometriskt tryck, lufttemperatur, soluppgång och solnedgång
samt miljö.
Växla mellan instrumentskärmar
Snabbstartshandbok för GMI 10
Ändra alternativ för
instrumentskärm
Data som anges på en instrumentskärm
anges antingen numeriskt eller som en
analog mätare. Ofta kan ett numeriskt
värde visas som en analog mätare och
vice versa.
Byta utseende på en
instrumentskärm:
1. På instrumentskärmen väljer du
Meny > Visa mätare om du vill
visa en mätare.
2. Visa ett nummer genom att välja
Meny > Visa nummer.
OBS! Om instrumentskärmen
endast kan visas som ett numeriskt
värde eller en analog mätare är detta
alternativ inte tillgängligt.
Ändra ytterligare alternativ på
en instrumentskärm:
1. På instrumentskärmen väljer du
Meny.
2. Om du vill ändra källsensor väljer du
Källa och sedan den sensor du vill
använda. Om du t.ex. har en GPSantenn och en kompassgivare kan
du välja att antingen visa GPS-KÖG
eller Kurs från kompassgivaren.
3. Om du vill ändra ytterligare
alternativ, som att återställa
en trippmätare, lägga till
tripphastighetsgrafik till en
hastighetsmätare, visa ett
diagram över vattentemperatur
eller lägga till bränsle, väljer du
det alternativ du vill ändra.
Snabbstartshandbok för GMI 10
Manuella
instrumentskärmar
Du kan skapa upp till tio av följande
anpassade visningar på GMI 10:
• Du kan ordna individuella skärmar
som finns i fördefinierade kategorier
(för flera instrument) för att skapa
en anpassad uppsättning skärmar.
• Du kan välja de olika fält som ska
visas på var och en av skärmarna
för att skapa anpassade skärmar.
Skapa en anpassad
kombination av individuella
instrumentskärmar som finns
i fördefinierade kategorier:
1. Välj Meny > Konfiguration > Ange
instrumenttyp > Egen.
Snabbstartshandbok för GMI 10
2. Använd programknapparna under
vänster- och högerpilen för att växla
mellan de instrumentskärmar som
finns i kategorin.
3. Välj Välj för att lägga till en skärm.
Skapa den första anpassade
instrumentskärmen:
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > Ange
instrumenttyp > Egen > Anpassa
sida.
2. Välj det antal fält du vill visa på
den anpassade instrumentskärmen
(1–4).
3. Välj den datatyp du vill visa i varje
fält.
Lägga till ytterligare anpassade
instrumentskärmar:
1. Från den anpassade instrumentskärmen väljer du Meny > Lägg
till sida > Anpassad sida.
(Om du har fler än en anpassad
instrumentskärm visas alternativet
som Lägg till/Ta bort sida.)
2. Välj det antal fält du vill visa på den
anpassade instrumentskärmen.
Välj data för varje fält
Lägg till diagramskärmar i din
anpassade kombination av
befintliga instrumentskärmar:
1. Välj Meny > Konfiguration > Ange
instrumenttyp > Egen > Diagram.
2. Välj Välj för att lägga till en skärm.
Välj antal fält
Anpassa diagramskärmar:
1. När du visar en diagramskärm,
välj Meny.
Snabbstartshandbok för GMI 10
2. Välj Diagramdata, Varaktighet
diagram eller Diagramskala för att
justera diagramskärmens utseende.
3. Välj den datatyp du vill visa i varje
fält.
Obs! Du kan skapa upp till fem
anpassade instrumentskärmar
och växla mellan dem.
Om du vill ����������
ändra en
tidigare skapad anpassad
instrumentskärm:
1. Navigera till den anpassade
instrumentskärm som du vill
ändra och välj Meny > Ändra
utseende.
• Välj Ändra dataformat om du
vill växla mellan numerisk och
analog skärm.
3. Välj Klar när du är klar.
Om du vill ändra en
tidigare skapad anpassad
instrumentskärm:
1. Navigera till den anpassade
instrumentskärm som du vill
ta bort.
2. Välj Meny > Lägg till/ta bort sida >
Ta bort sida.
2. Välj bland följande alternativ:
• Välj Ändra sidlayout om
du vill ändra antalet fält och
datatyper i fälten.
Snabbstartshandbok för GMI 10
Anpassa
systemalternativ
Tips: Du måste ha lämpliga
sensorer anslutna för att kunna
visa informationen.
1. Om du vill anpassa systemalternativ på GMI 10 går du till instrumentskärmen och väljer Meny >
Konfiguration > System.
2. Välj lämpliga inställningar eller ange
nödvändiga värden för de angivna
alternativen. Exempel: du kan
välja måttenhet, språk, ange
total bränslekapacitet osv.
Ställ in den referens som
används vid beräkning av
kursinformation:
1. Från instrumentskärmen väljer
du Meny > Konfiguration >
System > Kurs.
10
2. Välj bland följande alternativ:
• Automatisk missvisning –
Beräknar automatiskt den
magnetiska missvisningen för
den hämtade GPS-positionen.
• Geografisk – anger geografisk
nord som kursreferens.
• Egen missvisning – du kan
själv ange värdet på den
magnetiska variation.
Så här konfigurerar du
ljudsignalerna:
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > System >
Summer.
2. Välj bland följande alternativ för
att ange när GMI 10 ska avge
summertoner: Av, Endast larm,
På (knappar och larm).
Snabbstartshandbok för GMI 10
Ange hur GMI 10 ska hantera
koordinater:
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > System >
Position.
2. Välj bland följande alternativ:
Välj vilken sensor som ska
användas vid bestämning
av bränsle, ekonomi och
vindhastighet:
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > System >
Fartkällor.
• Positionsformat – ändra
koordinatstilen för en given
platsavläsning.
2. Välj Bränsle och sedan lämplig
sensor.
• Kartreferenssystem – ändra
koordinatsystemet för kartan.
3. Välj Ekonomi och sedan lämplig
sensor.
Varning: Ändra bara positionsformat eller kartreferenssystem om
du använder en karta eller ett sjökort
med ett annat positionsformat eller
kartreferenssystem.
Snabbstartshandbok för GMI 10
4. Välj Vindhastighet och sedan
lämplig sensor.
11
Ställa in larm
• Låg bränslenivå – ange att
ett larm ska ljuda när mängden
återstående bränsle (baserat på
bränslenivåinformation från en
GFS 10) når angiven nivå.
2. Välj mellan följande larmtyper.
Välj På och ange lämpligt värde.
• Batterispänning – ange att ett
larm ska ljuda när batterispänningen når angiven nivå.
1. Om du vill ställa in larm på GMI 10
går du till instrumentskärmen och
väljer Meny > Konfiguration >
Larm.
• Grunt vatten – ange att ett larm
ska ljuda när djupet är mindre än
det angivna värdet.
• Djupt vatten – ange att ett larm
ska ljuda när djupet är större än
det angivna värdet.
• Yttemperatur – ange att ett larm
ska ljuda när givaren rapporterar
en temperatur som är 1,1 °C
(2 °F) över eller under den
angivna temperaturen.
12
• Låg skenbar vindhastighet –
ange att ett larm ska ljuda när
den skenbara vindhastigheten
är lika med eller lägre än den
angivna hastigheten.
• Hög skenbar vindhastighet –
ange att ett larm ska ljuda när
den skenbara vindhastigheten
är lika med eller högre än den
angivna hastigheten.
Snabbstartshandbok för GMI 10
• Låg faktisk vindhastighet –
ange att ett larm ska ljuda
när den verkliga vindhastigheten
är lika med eller lägre än den
angivna hastigheten.
• Hög faktisk vindhastighet –
ange att ett larm ska ljuda
när den verkliga vindhastigheten
är lika med eller högre än den
angivna hastigheten.
• Hög skenbar vindvinkel –
ange att ett larm ska ljuda när
den skenbara vindvinkeln är lika
med eller större den angivna
vinkeln.
• Låg skenbar vindvinkel –
ange att ett larm ska ljuda när
den skenbara vindvinkeln är lika
med eller mindre än den angivna
vinkeln.
• Låg faktisk vindvinkel – ange
att ett larm ska ljuda när den
verkliga vindvinkeln är lika med
eller mindre än den angivna
vinkeln.
Snabbstartshandbok för GMI 10
• Hög faktisk vindvinkel –
ange att ett larm ska ljuda när
den verkliga vindvinkeln är lika
med eller större än den angivna
vinkeln.
Ändra
visningsalternativen
1. Om du vill ändra visningsalternativen på GMI 10 går du till
instrumentskärmen och väljer
Meny > Konfiguration > Visning.
2. Välj värden för de angivna
alternativen.
Tips: Du kommer också åt menyn
visningsalternativ genom att trycka
ned och släppa strömknappen
på någon av instrumentskärmarna.
13
Ändra alternativ för
NMEA 2000-enheten
Visa information om NMEA 2000enheter och ändra tillgängliga
alternativ, specifika för GMI 10.
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > NMEA
2000-enheter.
2. En lista med alla anslutna NMEA
2000-enheter visas. Om du vill
visa information om en enhet,
till exempel programversion och
serienummer, markerar du den
enheten.
Avancerad
givarkonfiguration
1. Från instrumentskärmen väljer du
Meny > Konfiguration > NMEA
2000-enheter.
2. Välj lämplig sensor. Välj Konfig.
3. Ange lämpliga värden för de angivna
alternativen.
14
Tips: Ytterligare information
om konfiguration av sensorn
finns i installationsanvisningarna
för sensorn.
ECO-symbol för Hondamotorer
Symbolen
visas när båtar med
NMEA 2000-kompatibla Hondamotorer körs i ett bränsleeffektivt läge
och motorvarvtalet visas.
Se efter i Honda-motorns
användarhandbok om motorn är NMEA
2000-kompatibel.
Systemlarm och
meddelanden
Farten för låg för att kalibrera –
fart genom vattnet: båten rör sig
för långsamt för kalibrering.
Snabbstartshandbok för GMI 10
Anslutning till NMEA 2000-enhet
förlorad – anslutningen mellan GMI 10
och en NMEA 2000-enhet har brutits.
Ingen satellitmottagning
– en ansluten GPS-antenn har förlorat
satellitmottagningen.
NMEA-djup under givaren – indata
för NMEA-djup baseras på DBT-satsen
som inte inbegriper kölkompensation.
Kalibrering krävs för NMEA 2000enhet – en NMEA 2000-enhet som
behöver kalibreras har identifierats.
Simulator – enheten är i simulatorläge.
Kör inte båten medan GPS-enheten är i
simulatorläge. Ändra driftsläge genom
att välja Meny > Konfiguration >
System > Driftsläge > Normal.
Kan inte göra anspråk på NMEA
2000-adress – en konflikt uppstod
mellan NMEA 2000-enheter i NMEA
2000-nätverket.
Snabbstartshandbok för GMI 10
Givaren för fart genom vatten
fungerar inte – fel i kalibrering
av fart genom vatten – kalibrera
om fartgivaren.
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om
du har frågor om användningen av
GMI 10. Om du befinner dig i USA
navigerar du till www.garmin
.com/support eller kontaktar Garmin
USA per telefon på (913) 397-8200
eller (800) 800-1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
I Europa navigerar du till www.garmin
.com/support och klickar på Contact
Support (Kontakta support) för att
få lokal supportinformation, eller
kontaktar Garmin (Europe) Ltd.
per telefon på +44 (0) 870 8501241.
15
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2009
Artikelnummer 190-01015-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising