Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Quick Start Guide | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument pikaopas

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument pikaopas
GMI 10
pikaopas
Johdanto
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
GMI 10 -laitteen avulla voit tarkastella nopeasti tärkeitä veneen tietoja, joita
veneeseen liitetyt anturit keräävät. Liitetyt anturit lähettävät tiedot GMI 10
-laitteeseen NMEA 2000®- tai NMEA 0183 -verkossa. Asenna GMI 10 sen
mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Luettelo yhteensopivista antureista ja lisätietoja NMEA
2000 -standardista on osoitteessa www.garmin.com. GMI 10
-laitteella on NMEA 2000 -sertifiointi.
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa kehotetaan valitsemaan kohde, valitse kohde näytön
alareunassa olevilla toimintopainikkeilla (
). Tekstissä olevat pienet
nuolet (>) osoittavat, että kohteet valitaan peräkkäin.
Laitenäyttö — tunnistimen keräämät tiedot.
Valikkonäytöt — näytöt, joissa määritetään asetuksia.
GMI 10 -pikaopas
Laitteen esittely
Laitenäyttö
Takaisin
Virta
Toimintopainikkeet
Virta — painamalla pitkään voit kytkeä ja katkaista virran. Voit säätää
näyttöasetuksia painamalla lyhyesti.
Toimintopainikkeet — käytetään valikkojen selaamiseen ja kohteiden
valitsemiseen GMI 10 -laitteessa. Tavallisesti vasemmalla ja oikealla
toimintopainikkeella selataan tietoja laitenäytössä ja valikkonäytöissä, ja
keskimmäisellä toimintopainikkeella valitaan korostettuja kohteita ja avataan
valikko.
Takaisin — palaaminen edelliseen valikkonäyttöön. Painamalla painiketta
pitkään voit palata laitenäyttöön mistä tahansa valikkonäytöstä.
GMI 10 -pikaopas
GMI 10 -mittarin
käyttäminen
GMI 10 -laitteella voit tarkastella
liitettyjen anturien keräämiä
numerotietoja. Monet tietotyypit
voidaan näyttää myös analogisena
mittarina.
Käytettävissä olevat tiedot
määräytyvät GMI 10 -laitteeseen
NMEA 2000- tai NMEA 0183
-verkon kautta liitettyjen anturien
mukaan.
Esimerkiksi GPS-antenniin
(kuten GPS 17x) liitetty GMI
10 näyttää GPS-sijainnin, GPSsuunnan (COG), GPS-nopeuden
(SOG), keskinopeuden, saavutetun
maksiminopeuden ja kuljetun matkan
(matkamittari) tietoja.
Tietojen
tarkasteleminen
Laitenäytöt on järjestetty luokittain.
Luokat vastaavat laitteessa, kuten
syvyyslaite, käytettävissä olevia
tietoja. GMI 10 -laitteen voi määrittää
yhdistämään tietoja yleisimmistä
laitteista. Siten saadaan mukautettu
laite, joka on räätälöity veneen
tunnistinten mukaan.
Kukin luokka voi sisältää erilaisia
näyttöjä, joita voi selata nopeasti.
Laitenäyttöluokan
valitseminen
Jonkin toisen laitenäyttöluokan
valitseminen valikosta:
1. Valitse laitenäytössä Valikko>
Asetus > Aseta laitetyyppi.
GMI 10 -pikaopas
2. Valitse seuraavista luokista.
• Pinta — GPS- tai vesinopeus,
GPS-suunta tai magneettisen
tunnistimen suunta sekä
matkamittari.
• Vesi — syvyys ja veden
lämpötila.
• Polttoaine — määrä, kulutus,
alue ja säästö.
• Tuuli — tuulen nopeus
ja kulma, vastakkainen
luovintasuunta, tuulen
nopeuden edut (VMG),
kilpailuajastin ja tuulikaaviot.
• Ympäristö — maantason
tuulen nopeus ja suunta,
ilmanpaine, ilman lämpötila,
auringonnousu ja -lasku sekä
ympäristökaaviot.
• Mukautettu — mukautetun
laitesarjan järjestäminen. Voit
käyttää aiempaa laitetta tai
kaaviota tai luoda mukautetun
laitenäytön.
Luokan laitenäyttöjen
selaaminen
Tarkastellessasi luokkaa voit selata
sen laitenäyttöjä vasemman ja
oikean nuolen alapuolella olevilla
toimintopainikkeilla.
Selaa laitenäyttöjä
GMI 10 -pikaopas
Laitenäyttöasetusten
muuttaminen
Tiedot näkyvät laitenäytöissä lukuina
tai analogisena mittarina. Usein
lukuarvo on näytettävissä analogisena
mittarina ja päinvastoin.
Laitenäytön ulkoasun
muuttaminen:
1. Valitsemalla laitenäytössä Valikko
> Näytä mittari voit näyttää
mittarin.
2. Voit näyttää numeron valitsemalla
Valikko > Näytä numero.
HUOMAUTUS: Jos laitenäyttö on
näytettävissä ainoastaan lukuna tai
analogisena mittarina, tämä valinta
ei ole käytettävissä.
Laitenäytön lisäasetusten
muuttaminen:
1. Valitse laitenäytössä Valikko.
2. Voit vaihtaa lähdeanturin
valitsemalla Lähde ja sen jälkeen
haluamasi anturin. Jos käytettävissä on esimerkiksi GPS-antenni
ja kompassianturi, voit näyttää
suuntatunnistimesta GPS-suunnan
(COG) tai suunnan.
3. Jos haluat muuttaa lisäasetuksia,
kuten nollata matkamittarin,
lisätä nopeusmittariin matkanopeuskaavion, tarkastella veden
lämpötilakaaviota tai lisätä
polttoainetta, valitse muutettava
asetus.
GMI 10 -pikaopas
Mukautetut laitenäytöt
GMI 10 -laitteessa voi luoda enintään
kymmenen seuraavien tyyppistä
mukautettua näyttöä:
• Järjestämällä esimääritettyjen
luokkien (jos laitteita on useita)
yksittäisiä näyttöjä voit luoda
oman mukautetun näyttösarjan.
• Voit luoda mukautettuja näyttöjä
valitsemalla kunkin näytön
yksittäiset näytettävät kentät.
Mukautetun yksittäisten
laitenäyttöjen yhdistelmän
luominen esimääritettyjen
luokkien avulla
1. Valitse Valikko > Asetus >
Määritä Laitetyyppi >
Mukautettu.
GMI 10 -pikaopas
2. Vasemman ja oikean
nuolen alapuolella olevilla
toimintopainikkeilla voit selata
valitun luokan näyttöjä.
3. Voit lisätä näytön valitsemalla
Valitse.
Ensimmäisen mukautetun
laitenäytön luominen:
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > Aseta laitetyyppi >
Mukautettu > Mukautettu sivu.
2. Valitse mukautetun laitenäytön
kenttien määrä (1–4).
3. Valitse kunkin kentän tietotyyppi.
Mukautettujen laitenäyttöjen
lisääminen:
1. Valitse mukautetussa
laitenäytössä Valikko > Lisää
sivu > Mukautettu sivu.
(Jos käytettävissä on useita
mukautettuja laitenäyttöjä, asetus
näkyy muodossa Lisää tai poista
sivu.)
2. Valitse mukautetun laitenäytön
kenttien määrä.
Valitse kenttien määrä.
Valitse kunkin kentän tiedot
Kaavionäyttöjen lisääminen
valmiiden laitenäyttöjen
mukautettuun yhdistelmään:
1. Valitse Valikko > Asetus >
Määritä Laitetyyppi >
Mukautettu > Kaaviot.
2. Voit lisätä näytön valitsemalla
Valitse.
Kaavionäyttöjen mukauttaminen:
1. Valitse kaavionäytössä Valikko.
GMI 10 -pikaopas
2. Valitsemalla Kaaviotiedot,
Kaavion kesto tai Kaavion
asteikko voit säätää kaavionäytön
ulkoasua.
3. Valitse kunkin kentän tietotyyppi.
Huomautus: Voit luoda
enintään kymmenen mukautettua
laitenäyttöä, joita voi selata.
Aiemmin luodun mukautetun
laitenäytön �������������
muuttaminen:
1. Valitse muutettavassa
mukautetussa laitenäytössä
Valikko > Muuta ulkoasua.
2. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitsemalla Muuta sivun
asettelu voit muuttaa kenttien
määrää ja tietotyyppejä.
GMI 10 -pikaopas
• Valitsemalla Muuta
tietojen tyyli voit siirtyä
lukumuotoisesta näytöstä
analogiseen ja päinvastoin.
3. Valitse Valmis, kun olet valmis.
Aiemmin luodun mukautetun
laitenäytön poistaminen:
1. Siirry poistettavaan mukautettuun
laitenäyttöön.
2. Valitse Valikko > Lisää tai poista
sivu > Poista sivu.
Järjestelmän asetusten
mukauttaminen
Vihje: Tietojen tarkasteleminen
edellyttää asianmukaisten
tunnistinten liittämistä.
1. Voit mukauttaa GMI 10 -laitteen
järjestelmän asetuksia valitsemalla
laitenäytössä Valikko > Asetus >
Järjestelmä.
2. Valitse luettelon kussakin
kohdassa asianmukaiset
asetukset tai määritä tarvittavat
arvot. Voit valita esimerkiksi
mittayksiköt, kielen ja polttoaineen
kokonaiskapasiteetin.
Suuntatietojen laskentaperusteen
määrittäminen:
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > Järjestelmä > Suunta.
10
2. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Auto pohjoinen — määrittää
havaitun GPS-sijainnin
magneettisen deklinaation
automaattisesti.
• Tosi — määrittää pohjoisen
suuntaviittaukseksi.
• Käyttäjän pohjoinen —
käyttäjä voi määrittää
magneettisen vaihtelun arvon.
Äänimerkin määrittäminen:
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > Järjestelmä > Hälytin.
2. Seuraavilla asetuksilla voit
määrittää, milloin GMI 10
-laitteesta kuuluu äänimerkkejä:
Pois, Vain hälytykset, Päällä
(Näppäimet&Hälytys).
GMI 10 -pikaopas
GMI 10 -laitteen koordinaattien
käyttämisen määrittäminen:
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > Järjestelmä > Sijainti.
2. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
• Sijaintimuoto — tietyn
sijaintilukeman näyttökoordinaattityylin muuttaminen.
• Karttadatum — voit vaihtaa
koordinaattijärjestelmän, johon
sijaintimuoto perustuu.
Varoitus: Älä muuta
sijaintimuotoa tai karttadatumia,
ellet käytä karttaa, jossa
määritetään jokin toinen
sijaintimuoto tai karttadatum.
GMI 10 -pikaopas
Polttoaineen, säästön ja
tuulen nopeuden yhteydessä
käytettävän tunnistimen
määrittäminen:
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > Järjestelmä >
Nopeuslähteet.
2. Valitse Polttoaine ja
asianmukainen tunnistin.
3. Valitse Polttoainetalous ja
asianmukainen tunnistin.
4. Valitse Tuulen nopeus ja
asianmukainen tunnistin.
11
Hälytysten
määrittäminen
1. Voit määrittää GMI 10
-laitteen hälytyksiä valitsemalla
laitenäytössä Valikko > Asetus >
Hälytykset.
2. Valitse jokin seuraavista
hälytystyypeistä. Valitse Käytössä
ja anna asianmukainen arvo.
• Matala vesi — määrittää
laitteesta kuulumaan
äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä arvoa alhaisempi.
• Syvä vesi — määrittää
laitteesta kuulumaan
äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä arvoa suurempi.
• Pinnan lämpö — hälytys,
joka ilmoittaa, kun kaikuanturi
havaitsee määritettyä
lämpötilaa 1,1 °C korkeamman
tai alhaisemman lämpötilan.
12
• Polttoaine — määritä
laitteeseen hälytys, kun jäljellä
olevan polttoaineen määrä
(GFS 10 -laitteen antamien
polttoainetietojen mukaan)
laskee määritetylle tasolle.
• Akun jännite — määritä
laitteeseen hälytys, kun akun
jännite laskee määritetylle
tasolle.
• Heikko suht. tuulen
nopeus — määritä laitteeseen
hälytys, kun suhteellisen tuulen
nopeus laskee määritetylle
tasolle tai sen alle.
• Kova suht. tuulen nopeus —
määritä laitteeseen hälytys,
kun suhteellisen tuulen nopeus
nousee määritetylle tasolle tai
sen yli.
GMI 10 -pikaopas
• Heikko tod. tuulen nopeus —
määritä laitteeseen hälytys,
kun todellisen tuulen nopeus
laskee määritetylle tasolle tai
sen alle.
• Kova tod. tuulen nopeus —
määritä laitteeseen hälytys,
kun todellisen tuulen nopeus
nousee määritetylle tasolle tai
sen yli.
• Suuri suht. tuulen kulma —
määritä laitteeseen hälytys,
kun suhteellisen tuulen kulma
nousee määritetylle tasolle tai
sen yli.
• Pieni suht. tuulen kulma —
määritä laitteeseen hälytys,
kun suhteellisen tuulen kulma
laskee määritetylle tasolle tai
sen alle.
• Pieni tod. tuulen kulma —
määritä laitteeseen hälytys,
kun todellisen tuulen kulma
laskee määritetylle tasolle tai
sen alle.
GMI 10 -pikaopas
• Suuri tod. tuulen kulma —
määritä laitteeseen hälytys,
kun todellisen tuulen kulma
nousee määritetylle tasolle tai
sen yli.
Näyttöasetusten
muuttaminen
1. Voit muuttaa GMI 10 -laitteen
näyttöasetuksia valitsemalla
laitenäytössä Valikko > Asetus >
Näyttö.
2. Valitse arvo luettelon kussakin
kohdassa.
vihje: voit avata näyttöasetusvalikon myös painamalla
virtapainiketta lyhyesti missä
tahansa laitenäytössä.
13
NMEA 2000 -laitteiden
asetusten muuttaminen
GMI 10 -laitteella voi tarkastella
NMEA 2000 -laitteiden tietoja
ja muuttaa käytettävissä olevia
laitekohtaisia asetuksia.
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > NMEA 2000 -laitteet.
2. Näyttöön tulee kaikkien
liitettyjen NMEA 2000 -laitteiden
luettelo. Valitsemalla laitteen
voit tarkastella laitteen tietoja,
kuten ohjelmistoversiota ja
sarjanumeroa.
Tunnistimen lisämääritys
1. Valitse laitenäytössä Valikko >
Asetus > NMEA 2000 -laitteet.
2. Valitse asianmukainen tunnistin.
Valitse Määritä.
3. Valitse luettelon kohdille
asianmukaiset arvot.
14
Vihje: Lisätietoja tunnistimen
määrittämisestä on tunnistimen
asennusohjeissa.
Honda-moottorin ECOsymboli
-symboli tulee näyttöön, kun
Honda-moottorilla varustettua
NMEA 2000 -yhteensopivaa venettä
käytetään polttoainetehokkaassa
tilassa ja moottorin kierrosnopeus
näytetään.
Honda-moottorin käyttöoppaasta
selviää, onko moottori NMEA 2000
-yhteensopiva.
Järjestelmän hälytykset
ja ilmoitukset
Vene ei liiku riittävän nopeasti
kalibrointiin — nopeus veteen
-kalibrointi – veneen nopeus ei riitä
kalibrointiin.
GMI 10 -pikaopas
Yhteys NMEA 2000 -laitteeseen
katkesi — GMI 10 on menettänyt
yhteyden NMEA 2000 -laitteeseen.
Satelliittisignaali poikki — liitetty
GPS-antenni on menettänyt
satelliittiyhteyden.
NMEA syvyys on anturin alta —
NMEA-syvyyssyöttö käyttää DBTmääritystä, joka ei sisällä köliasetusta.
NMEA 2000 -laite on
kalibroitava — on havaittu
NMEA 2000 -laite, joka tarvitsee
kalibrointia.
Simuloitu toiminta — laite on
demotilassa. Älä aja tai käytä venettä,
kun GPS-laite on demotilassa. Voit
vaihtaa käyttötilan valitsemalla
Valikko > Asetus > Järjestelmä >
Käyttötila > Normaali.
Ei voi määrittää NMEA 2000
-osoitetta — NMEA 2000 -verkossa
olevien NMEA 2000 -laitteiden
ristiriita.
GMI 10 -pikaopas
Veden nopeusanturi ei toimi —
nopeus veteen -kalibrointivirhe –
kalibroi veden nopeusanturi.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja GMI 10 -laitteen
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai
puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe)
Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870,8501241.
15
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Lokakuu 2009
Osanumero 190-01015-57 ver. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising