Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Quick Start Guide | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument hurtigstartveiledning

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument hurtigstartveiledning
GMI 10
hurtigstartveiledning
Introduksjon
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Med GMI 10-enheten kan du raskt vise viktig informasjon om båten fra
tilkoblede sensorer. Tilkoblede sensorer overfører data til GMI 10-enheten
ved hjelp av NMEA 2000® eller NMEA 0183. Bruk de medfølgende
installeringsinstruksjonene for å installere GMI 10-enheten.
Hvis du vil ha en liste over kompatible sensorer og få mer
informasjon om NMEA 2000, kan du gå til www.garmin.com.
GMI 10-enheten er NMEA 2000-sertifisert.
Standarder i brukerveiledningen
Når du får instruksjoner om å velge et element i denne brukerveiledningen,
bruker du skjermtastene (
) nederst på skjermen for å velge hvert element.
Små piler (>) i teksten angir at du skal velge elementene i den viste rekkefølgen.
Instrumentskjermbilde – instrumentskjermbildet viser data fra en sensor.
Menyskjermbilder – skjermbilder som brukes til å angi alternativer.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
Oversikt over enheten
Instrumentskjermbildet
Back
Av/på
Valgknapper
Av/på – trykk og hold nede for å slå enheten av eller på. Trykk og slipp for å
justere visningsinnstillingene.
Valgknapper – brukes til å navigere i menyene og velge elementer på
GMI 10-enheten. Valgknappene på høyre og venstre side brukes vanligvis til å
bla i dataene på instrumentskjermbildet og til å navigere i menyskjermbildene,
og den midterste valgknappen brukes til å velge markerte elementer og til å
åpne menyen.
Back – brukes til å gå ett menyskjermbilde tilbake. Trykk og hold nede for å gå
helt tilbake til instrumentskjermbildet fra et hvilket som helst menyskjermbilde.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
Bruke
GMI 10-enheten
Bruk GMI 10-enheten til å vise
numeriske data fra tilkoblede
sensorer. Mange datatyper kan
også vises som en analog måler.
Hvilke datatyper som er tilgjengelige,
bestemmes av sensorene som er
tilkoblet GMI 10-enheten, enten
gjennom NMEA 2000 eller
NMEA 0183.
Når GMI 10-enheten for eksempel
er tilkoblet en GPS-antenne, for
eksempel en GPS 17x, kan enheten
vise informasjon om GPS-posisjon,
GPS-styrekurs (COG), GPS-hastighet
(SOG), gjennomsnittlig hastighet,
oppnådd topphastighet og tilbakelagt
avstand (tripteller).
Vise informasjon
Instrumentskjermbildene organiseres
etter kategori. Kategoriene tilsvarer
dataene som er tilgjengelige
på et instrument, for eksempel
dybdeinstrumenter. Du kan
konfigurere GMI 10-enheten til å
blande data fra vanlige instrumenter
for å lage et skreddersydd instrument
som er tilpasset sensorene på båten.
Hver kategori kan inneholde en rekke
skjermbilder som du raskt kan bla
gjennom.
Velge en kategori for
instrumentskjermbildet
Slik endrer du instrumentskjermbildet
til en annen kategori fra menyen:
1. Fra instrumentskjermbildet velger
du Meny > Oppsett > Angi
instrumenttype.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
2. Velg blant kategoriene på listen
nedenfor.
• Overflate – GPS-hastighet
eller fart gjennom vann,
GPS-styrekurs eller styrekurs
for magnetisk sensor, og
kilometerteller.
• Vann – dybde og
vanntemperatur.
• Drivstoff – nivå, mengde,
område og økonomi.
• Vind – vindstyrke og -vinkel,
motsatt styrekurs, vindsnittfart
mot mål (VMG), tidtaker for
kappløp og vindgrafer.
• Miljø – bakkevindhastighet,
bakkevindretning, barometrisk
trykk, lufttemperatur,
soloppgang og solnedgang
og miljøgrafer.
• Tilpasset – konfigurer et
brukerdefinert sett med
instrumenter. Du kan bruke et
eksisterende instrument eller
en eksisterende graf, eller du
kan opprette et brukerdefinert
instrumentskjermbilde.
Bla gjennom
instrumentskjermbildene i
en kategori
Når du viser en kategori, bruker du
valgknappene under pilene på høyre
og venstre side til å bla gjennom
skjermbildene som er tilgjengelige i
den kategorien.
Bla gjennom instrumentskjermbilder
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
Endre alternativene for
instrumentskjermbildet
Dataene på et instrumentskjermbilde
vises enten numerisk eller som en
analog måler. I mange tilfeller kan en
numerisk verdi vises som en analog
måler og omvendt.
Slik endrer du utseendet på
instrumentskjermbildet:
1. Velg Meny > Vis måler på
instrumentskjermbildet for å vise
en måler.
2. Velg Meny > Vis nummer for å
vise et nummer.
MERK: Hvis instrumentskjermbildet bare kan vises som en
numerisk verdi eller som en analog
måler, vil ikke dette valget være
tilgjengelig.
Slik endrer du
tilleggsalternativene på et
instrumentskjermbilde:
1. Fra instrumentskjermbildet velger
du Meny.
2. Hvis du vil endre kildesensoren,
velger du Kilde og velger den
sensoren du vil bruke. Hvis du for
eksempel har en GPS-antenne og
en styrekurssensor, kan du velge
å vise enten GPS-styrekursen
(COG) eller styrekursen fra
styrekurssensoren.
3. Hvis du vil endre
tilleggsalternativene, slik som
å tilbakestille en kilometerteller,
legge til grafikk for triphastighet for
en hastighetsmåler, vise en graf
for vanntemperatur eller legge til
drivstoff, velger du det alternativet
du vil endre.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
Forstå egendefinerte
instrumentskjermbilder
Du kan opprette opptil ti av de
følgende typene egendefinerte
visninger på GMI 10-enheten:
• Du kan organisere enkeltstående
skjermbilder i forhåndsdefinerte
kategorier (for flere instrumenter)
for å opprette egendefinerte
samlinger av skjermbilder.
• Du kan velge de enkelte
feltene som skal vises på hvert
skjermbilde, for å opprette
egendefinerte skjermbilder.
Slik oppretter du en egendefinert
kombinasjon av enkeltstående
instrumentskjermbilder i de
forhåndsdefinerte kategoriene:
1. Velg Meny > Oppsett > Angi
instrumenttype > Tilpasset.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
2. Bruk skjermtastene under de
venstre og høyre pilene for å bla
gjennom instrumentskjermbildene
som er tilgjengelige i den valgte
kategorien.
3. Velg Velg for å legge til et
skjermbilde.
Slik oppretter du det
første egendefinerte
instrumentskjermbildet:
1. Fra instrumentskjermbildet velger
du Meny > Oppsett > Angi
instrumenttype > Tilpasset >
Egendefinert side.
2. Velg antallet felter du vil skal
vises på det egendefinerte
instrumentskjermbildet (1–4).
3. Velg hvilken datatype du vil skal
vises i hvert felt.
Slik legger du til
flere egendefinerte
instrumentskjermbilder:
1. Fra det egendefinerte
instrumentskjermbildet velger
du Meny > Legg til side >
Egendefinert side. (Hvis du
har flere enn ett egendefinert
instrumentskjermbilde, vil dette
alternativet vises som Legg til /
fjern side.)
2. Velg antallet felter du vil skal
vises på det egendefinerte
instrumentskjermbildet (1–4).
Velg antallet felter
Velg dataene for hvert felt
Slik legger du til grafskjermbilder
i den egendefinerte
kombinasjonen av eksisterende
instrumentskjermbilder:
1. Velg Meny > Oppsett > Angi
instrumenttype > Tilpasset >
Grafer.
2. Velg Velg for å legge til et
skjermbilde.
Slik tilpasser du
grafskjermbilder:
1. Når grafskjermbildet vises, velger
du Meny.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
2. Velg Grafdata, Grafvarighet eller
Grafskala for å justere visningen
av grafskjermbildet.
3. Velg hvilken datatype du vil skal
vises i hvert felt.
Merk: Du kan opprette
inntil ti egendefinerte
instrumentskjermbilder og bla
gjennom dem.
Slik ���������������������������
endrer du et egendefinert
instrumentskjermbilde som
allerede er opprettet:
1. Fra det egendefinerte
instrumentskjermbildet du
vil endre, velger du Meny >
Endre utseende.
2. Velg blant de følgende
alternativene:
• Velg Endre sideoppsett
for å endre antallet felter og
datatypene i feltene.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
• Velg Endre datastil for å
veksle mellom numerisk og
analog visning.
3. Velg Ferdig når du er ferdig.
Slik fjerner du et egendefinert
instrumentskjermbilde som
allerede er opprettet:
1. Gå til det egendefinerte
instrumentskjermbildet som
du vil fjerne.
2. Velg Meny > Legg til / fjern side
> Fjern side.
Tilpasse
systemalternativene
Tips: De riktige sensorene
må være koblet til for å vise
informasjonen.
1. Hvis du vil tilpasse
systemalternativene på
GMI 10-enheten, velger du
Meny > Oppsett > System
fra instrumentskjermbildet.
2. Velg de riktige innstillingene eller
angi de nødvendige verdiene for
alternativene på listen. Du kan
for eksempel velge måleenheter,
språk, angi total drivstoffkapasitet
osv.
Slik angir du referansen
som brukes til å beregne
styrekursinformasjon:
1. Velg Meny > Oppsett >
System > Retning fra
instrumentskjermbildet.
10
2. Velg blant de følgende
alternativene:
• Auto magn. variasjon –
automatisk magnetisk
variasjon angir automatisk
den magnetiske deklinasjonen
for den innhentede GPSposisjonen din.
• Sann – angir geografisk nord
som styrekursreferanse.
• Brukerdef. magn. variasjon –
lar deg angi den magnetiske
variasjonen.
Slik konfigurerer du den hørbare
piperen:
1. Velg Meny > Oppsett > System >
Piper fra instrumentskjermbildet.
2. Velg blant de følgende
alternativene for å angi når
GMI 10-enheten skal avgi lyd:
Av, Bare alarmer, På (taster
og alarmer).
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
Slik angir du hvordan GMI 10enheten bruker koordinater:
1. Velg Meny > Oppsett >
System > Posisjon fra
instrumentskjermbildet.
2. Velg blant de følgende
alternativene:
• Posisjonsformat – endre
koordinatsystemet som en gitt
posisjonsavlesning vises i.
• Kartdatum – endre
koordinatsystemet som
posisjonsformatet er basert på.
Slik angir du sensoren som
skal brukes for bestemmelse av
drivstoff, økonomi og vindstyrke:
1. Velg Meny > Oppsett >
System > Hastighetskilder fra
instrumentskjermbildet.
2. Velg Drivstoff, og velg den riktige
sensoren.
3. Velg Økonomi, og velg den riktige
sensoren.
4. Velg Vindstyrke, og velg den
riktige sensoren.
Forsiktig: Du må ikke endre
posisjonsformatet eller kartdatumet
med mindre du bruker et kart som
angir et annet posisjonsformat eller
kartdatum.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
11
Stille inn ��������
alarmer
1. Hvis du vil stille inn alarmene
på GMI 10-enheten, velger du
Meny > Oppsett > Alarmer fra
instrumentskjermbildet.
2. Velg blant de følgende
alarmtypene: Velg På, og angi en
passende verdi.
• Grunt vann – still inn en
alarm som varsler når dybden
er mindre enn den angitte
verdien.
• Dypt vann – still inn en alarm
som varsler når dybden er
større enn den angitte verdien.
• Overflatetemperatur – still
inn en alarm som varsler
når svingeren rapporterer
en temperatur som er 1,1 °C
(2 °F) over eller under den
angitte temperaturen.
12
• Lite drivstoff – still inn en
alarm som varsler når det
gjenværende drivstoffet (basert
på informasjon fra en GFS 10enhet om drivstoffstrøm)
kommer ned på et angitt nivå.
• Batterispenning – still inn
en alarm som varsler når
batterispenningen kommer ned
på et angitt nivå.
• Lav merkbar vindstyrke – still
inn en alarm som varsler når
den merkbare vindstyrken er lik
eller under den angitte styrken.
• Høy merkbar vindstyrke – still
inn en alarm som varsler når
den merkbare vindstyrken er lik
eller over den angitte styrken.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
• Lav faktisk vindstyrke – still
inn en alarm som varsler når
den faktiske vindstyrken er lik
eller under den angitte styrken.
• Høy faktisk vindstyrke – still
inn en alarm som varsler når
den faktiske vindstyrken er lik
eller over den angitte styrken.
• Høy merkbar vindvinkel – still
inn en alarm som varsler når
den merkbare vindvinkelen
er lik eller over den angitte
vinkelen.
• Lav merkbar vindvinkel – still
inn en alarm som varsler når
den merkbare vindvinkelen
er lik eller under den angitte
vinkelen.
• Lav faktisk vindvinkel – still
inn en alarm som varsler når
den faktiske vindvinkelen er
lik eller under den angitte
vinkelen.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
• Høy faktisk vindvinkel – still
inn en alarm som varsler når
den faktiske vindvinkelen er lik
eller over den angitte vinkelen.
Endre
visningsalternativene
1. Hvis du vil endre
visningsalternativene på
GMI 10-enheten, velger du
Meny > Oppsett > Visning
fra instrumentskjermbildet.
2. Velg en verdi for alternativene
på listen.
Merk: Du kan også gå inn
på visningsalternativmenyen
ved å trykke på og raskt
slippe Av/på-knappen fra
instrumentskjermbildet.
13
Endre NMEA 2000enhetsalternativene
Du kan vise informasjon om dine
NMEA 2000-enheter og endre de
enhetsspesifikke alternativene som
finnes på GMI 10-enheten.
1. Fra instrumentskjermbildet velger
du Meny > Oppsett > NMEA
2000-enheter.
2. Det vises en liste over alle
tilkoblede NMEA 2000enheter. Velg en enhet for å
vise informasjon om den, slik
som programvareversjon og
serienummer.
Avansert
sensorkonfigurasjon
1. Fra instrumentskjermbildet velger
du Meny > Oppsett > NMEA
2000-enheter.
2. Velg riktig sensor. Velg Konfig.
3. Angi de riktige verdiene for
alternativene på listen.
14
Tips: Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du
konfigurerer sensoren, kan du se
i installeringsinstruksjonene for
sensoren.
ECO-symbol på Hondamotor
Symbolet
vises når båter med
NMEA 2000-kompatible Hondamotorer kjører i en drivstoffsparende
modus, og motorens turtall vises.
Se i veiledningen for Honda-motoren
for å finne ut om motoren er NMEA
2000-kompatibel.
Systemalarmer og
-meldinger
Båten går for sakte for kalibrering
– kalibrering av fart gjennom vann
– båten kjører for sakte til å kunne
kalibrere.
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
Mistet tilkoblingen til NMEA
2000-enheten – GMI 10-enheten har
mistet forbindelsen med en NMEA
2000-enhet.
Mistet satellittmottak – en
tilkoblet GPS-antenne har mistet
satellittmottaket.
NMEA-dybde er under svinger –
NMEA-dybdeinndataene bruker
DBT-setningen som ikke inkluderer
kjølkalibrering.
NMEA 2000-enhet må kalibreres –
en NMEA 2000-enhet som må
kalibreres, er blitt oppdaget.
Simulerer operasjon – enheten er i
demonstrasjonsmodus. Ikke kjør eller
manøvrer båten mens GPS-enheten er
i demonstrasjonsmodus. Velg Meny >
Oppsett > System > Driftsmodus >
Normal for å endre driftsmodus.
Kan ikke hente NMEA 2000adresse – det er en konflikt mellom
Hurtigstartveiledning for GMI 10-enheten
NMEA 2000-enheter på NMEA
2000-nettverket.
Vannhastighetsføleren fungerer
ikke – feil ved kalibrering
av vannhastighet – kalibrer
hastighetssensoren på nytt.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport
hvis det er noe du lurer på når du
bruker GMI 10-enheten. USA: Gå
til www.garmin.com/support, eller
kontakt Garmin USA på telefon
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000.
Europa: Gå til www.garmin.com
/support og klikk på Contact
Support (Kontakt support) for
innenlandsk supportinformasjon, eller
ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd.
på telefon +44 (0) 870 8501241.
15
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2009
Delenummer 190-01015-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising