Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument vejledning til lynstart

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument vejledning til lynstart
GMI 10
Vejledning til lynstart
Introduktion
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Med GMI 10 kan du hurtigt og nemt få vist vigtige oplysninger om din båd via
tilsluttede sensorer. Tilsluttede sensorer overfører data til GMI 10 ved hjælp af
NMEA 2000® eller NMEA 0183. Når du installerer GMI 10, skal du følge den
medfølgende installationsvejledning.
Du finder en liste over kompatible sensorer samt yderligere
oplysninger om NMEA 2000 på www.garmin.com. GMI 10
er NMEA 2000-certificeret.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning bliver bedt om at vælge et emne, skal du bruge
funktionstasterne (
) langs underkanten af skærmen. Små pile (>) i teksten
angiver, at du skal vælge hvert element i rækkefølge.
Instrumentskærmbillede - instrumentskærmbilledet viser de data, der leveres
af sensoren.
Menuskærmbilleder - skærmbilleder, der anvendes til at definere funktioner.
GMI 10 Vejledning til lynstart
Oversigt over enheden
Instrumentskærmbillede
Back
Tænd/sluk
Funktionstaster
Tænd/sluk-knap - tryk på knappen, og hold den nede, for at tænde eller slukke
for enheden. Tryk kortvarigt på knappen, hvis du vil ændre skærmindstillinger.
Funktionstaster - bruges til at navigere i menuerne og vælge elementer i
GMI 10. Typisk bruges venstre og højre funktionstast til at navigere i data
på instrumentskærmbilledet og i menuskærmbilleder, mens den midterste
funktionstast vælger markerede elementer og åbner menuen.
BACK - bruges til at gå ét menuskærmbillede tilbage. Tryk på knappen, og hold
den nede, for at gå hele vejen tilbage til instrumentskærmbilledet fra ethvert
menuskærmbillede.
GMI 10 Vejledning til lynstart
Brug af GMI 10
Brug GMI 10 til at få vist numeriske
data, der leveres af tilsluttede
sensorer. Mange datatyper kan også
vises med analoge målere.
De tilgængelige datatyper bestemmes
af de sensorer, der er tilsluttet
GMI 10 gennem NMEA 2000 eller
NMEA 0183.
Hvis din GMI 10 f.eks. tilsluttes
en GPS 17x GPS-antenne, kan den
vise oplysninger om GPS-position,
GPS-kurs (COG), GPS-hastighed
(SOG), gennemsnitlig hastighed,
maksimale opnåede hastighed og
tilbagelagt distance (triptæller).
Visning af oplysninger
Instrumentskærmbilleder er inddelt
efter kategori. Kategorierne passer til
de tilgængelige data på et instrument,
som f.eks. dybdeinstrumenter. Du kan
konfigurere GMI 10 til at blande data
fra fælles instrumenter for at tilpasse
et brugerdefineret instrument til
sensorerne på din båd.
Hver enkelt kategori kan indeholde en
række skærmbilleder, som du hurtigt
kan navigere igennem.
Valg af kategori til
instrumentskærmbillede
Skift instrumentskærmbilledet til en
anden kategori fra menuen:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
Indstil instrumenttype.
GMI 10 Vejledning til lynstart
2. Vælg mellem de nedenstående
kategorier.
• Overflade - GPS eller fart
gennem vandet, GPS-kurs eller
magnetisk retningssensor samt
distancetæller.
• Vand - dybde og
vandtemperatur.
• Brændstof - niveau, forbrug,
rækkevidde og økonomi.
• Vind - vindhastighed og
-vinkel, modsat halse, vind
VMG (Velocity Made Good),
stopur til kapsejlads samt
vindgrafer.
• Omgivelser - sand
vindhastighed, vindretning,
barometrisk tryk,
lufttemperatur, solopgang og
solnedgang samt grafer over
omgivelser.
GMI 10 Vejledning til lynstart
• Brugerdefineret - opstil
en brugerdefineret
række af instrumenter.
Benyt et eksisterende
instrument eller graf, eller
opret et brugerdefineret
instrumentskærmbillede.
Navigering gennem
instrumentskærmbilleder
inden for en kategori
Når du får vist en kategori, kan du
bruge funktionstasterne under den
venstre og højre pil til at navigere
gennem de skærmbilleder, der er
tilgængelige i denne kategori.
Naviger gennem
instrumentskærmbilleder
Ændring af indstillinger for
instrumentskærmbilleder
De data, der vises på et
instrumentskærmbillede, gengives
enten digitalt eller som en analog
måler. I mange tilfælde kan en digital
værdi vises som en analog måler og
omvendt.
Sådan ændrer du visningen af et
instrumentskærmbillede:
1. På instrumentskærmbilledet
vælger du Menu > Analog
visning for at få vist en måler.
2. For at få vist et tal vælger du
Menu > Digital visning.
BEMÆRK: Hvis instrumentskærmbilledet kun kan vises som
digital værdi eller analog måler,
vil denne valgmulighed ikke være
tilgængelig.
Sådan ændrer du
yderligere funktioner på et
instrumentskærmbillede:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu.
2. Du kan skifte kildesensor ved at
vælge Kilde og derefter vælge
den sensor, du vil bruge. Hvis du
f.eks. har en GPS-antenne og en
retningssensor, kan du vælge at
vise enten GPS-kurs (COG) eller
kurs via retningssensoren.
3. Du kan ændre yderligere
funktioner - f.eks. aflæsning
af en triptæller, tilføjelse af
triphastighedsgrafik til en
hastighedsmåler, visning af en
graf over vandtemperaturen eller
tilføjelse af brændstof - ved at
vælge den funktion, du vil ændre.
GMI 10 Vejledning til lynstart
Beskrivelse af
brugerdefinerede
instrumentskærmbilleder
Du kan oprette op til ti af de følgende
brugerdefinerede skærmbilleder på
GMI 10:
• Du kan tilpasse de individuelle
skærmbilleder, der findes i de
forudbestemte kategorier (til flere
instrumenter), og oprette din
egen brugerdefinerede samling af
skærmbilleder.
• Du kan vælge at få vist de
individuelle felter på hvert
skærmbillede og dermed oprette
brugerdefinerede skærmbilleder.
Sådan opretter du en
brugerdefineret kombination
af de individuelle
instrumentskærmbilleder,
der findes i de forudbestemte
kategorier:
GMI 10 Vejledning til lynstart
1. Vælg Menu > Opsætning
> Indstil instrumenttype >
Brugerdefineret.
2. Brug funktionstasterne under
den venstre og højre pil
for at navigere gennem de
instrumentskærmbilleder, der er
tilgængelige i den valgte kategori.
3. Vælg Vælg for at tilføje et
skærmbillede.
Sådan opretter du det
første brugerdefinerede
instrumentskærmbillede:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning
> Indstil instrumenttype
> Brugerdefineret >
Brugerdefineret side.
2. Vælg det antal felter, du ønsker
at få vist på det brugerdefinerede
instrumentskærmbillede (1–4).
3. Vælg den datatype, som du vil
have vist i hvert enkelt felt.
Sådan tilføjer du yderligere
brugerdefinerede
instrumentskærmbilleder:
1. På det brugerdefinerede
instrumentskærmbillede skal
du vælge Menu > Tilføj side >
Brugerdefineret side. (Hvis du
har mere end ét brugerdefineret
instrumentskærmbillede, vises
denne funktion som Tilføj/fjern
side).
2. Vælg det antal felter, du ønsker
at få vist på det brugerdefinerede
instrumentskærmbillede.
Vælg antallet af felter
Vælg data for hvert enkelt felt
Sådan tilføjer du
grafskærmbilleder til
din brugerdefinerede
kombination af eksisterende
instrumentskærmbilleder:
1. Vælg Menu > Opsætning
> Indstil instrumenttype >
Brugerdefineret > Grafer.
2. Vælg Vælg for at tilføje et
skærmbillede.
Sådan tilpasses grafskærme:
1. Når grafskærmen vises, skal du
vælge Menu.
GMI 10 Vejledning til lynstart
2. Vælg Grafiske data,
Grafvarighed, eller Grafisk
skala for at tilpasse visningen på
grafskærmbilledet.
3. Vælg den datatype, som du vil
have vist i hvert enkelt felt.
Bemærk: Du kan oprette
op til ti brugerdefinerede
instrumentskærmbilleder og
navigere gennem dem.
Sådan �����������������������
ændrer du et allerede
oprettet brugerdefineret
instrumentskærmbillede:
1. På det brugerdefinerede
instrumentskærmbillede,
som du vil ændre, skal du
vælge Menu > Skift visning.
2. Vælg mellem følgende
muligheder:
• Vælg Skift sideopsætning for
at ændre antallet af felter og
datatyper i felterne.
GMI 10 Vejledning til lynstart
• Vælg Skift datatype for at
skifte mellem numerisk og
analog visning.
3. Vælg Udført, når du er færdig.
Sådan fjerner du et allerede
oprettet brugerdefineret
instrumentskærmbillede:
1. Naviger hen til det
brugerdefinerede
instrumentskærmbillede,
du vil fjerne.
2. Vælg Menu > Tilføj/fjern side >
Fjern side.
Tilpasning af
systemindstillinger
Tip: De passende sensorer skal
være tilsluttet, for at du kan se
oplysningerne.
1. Du kan tilpasse
systemindstillingerne på
GMI 10 ved at vælge Menu
> Opsætning > System på
instrumentskærmbilledet.
2. Vælg de passende indstillinger,
eller indtast de nødvendige
værdier for de viste muligheder.
Du kan f.eks. vælge måleenheder,
sprog, indtaste den samlede
brændstofkapacitet osv.
Sådan angiver du referencen for
udregning af kursoplysninger:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
System > Retning.
10
2. Vælg mellem følgende
muligheder:
• Auto magnetisk - automatisk
magnetisk variation indstiller
automatisk din GPS-positions
magnetiske deklination.
• Sand - fastsætter det
geografiske nord som en
kursreference.
• Bruger magnetisk - giver
dig mulighed for at indstille
værdien for den magnetiske
variation.
Sådan konfigurerer du bipperen:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
System > Bipper.
2. Vælg mellem følgende muligheder
for at bestemme, hvornår GMI 10
afgiver lyde: Fra, Kun alarmer, Til
(Tastatur og alarmer).
GMI 10 Vejledning til lynstart
Sådan specificerer du, hvordan
GMI 10 anvender koordinater:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
System > Position.
2. Vælg mellem følgende
muligheder:
• Positionsformat - skift den
koordinattype, som en given
koordinatlæsning vises i.
• Kort datum - skift det kort
datum, som dit positionsformat
er baseret på.
Sådan specificerer du de
sensorer, der bruges til at
udregne brændstof, økonomi
og vindhastighed:
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
System > Hastighedskilder.
2. Vælg Brændstof, og vælg den
passende sensor.
3. Vælg Økonomi, og vælg den
passende sensor.
4. Vælg Vind hastighed, og vælg den
passende sensor.
Advarsel: Skift ikke
positionsformat eller kortdatum,
medmindre du benytter et kort, der
angiver et andet positionsformat
eller kortdatum.
GMI 10 Vejledning til lynstart
11
Indstilling af ��������
alarmer
1. Du kan indstille alarmer på
GMI 10 ved at vælge Menu
> Opsætning > Alarmer på
instrumentskærmbilledet.
2. Vælg mellem følgende alarmtyper.
Vælg Til, og indtast en passende
værdi.
• Lavt vand - indstil en alarm,
der skal lyde, når dybden bliver
lavere end den angivne værdi.
• Dybt vand - indstil en alarm,
der skal lyde, når dybden bliver
større end den angivne værdi.
• Vand temperatur - indstil
en alarm til at lyde, når
transduceren rapporterer en
temperatur, der er 2 °F (1,1 °C)
over eller under den angivne
temperatur.
12
• Brændstof lav - indstil en
alarm til at lyde, når den
resterende brændstofmængde
(på baggrund af oplysninger
om brændstoftilstrømning fra
en GFS 10) når det angivne
niveau.
• Batterispænding - indstil
en alarm til at lyde, når
batterispændingen når det
angivne niveau.
• Lav relativ vindhastighed indstil en alarm til at lyde, når
den relative vindhastighed
ligger på eller under den
angivne hastighed.
• Høj relativ vindhastighed indstil en alarm til at lyde, når
den relative vindhastighed
ligger på eller over den angivne
hastighed.
GMI 10 Vejledning til lynstart
• Lav sand vindhastighed indstil en alarm til at lyde, når
den sande vindhastighed ligger
på eller under den angivne
hastighed.
• Høj sand vindhastighed indstil en alarm til at lyde, når
den sande vindhastighed ligger
på eller over den angivne
hastighed.
• Høj relativ vind vinkel - indstil
en alarm til at lyde, når den
relative vindvinkel ligger på
eller over den angivne vinkel.
• Lav relativ vind vinkel - indstil
en alarm til at lyde, når den
relative vindvinkel ligger på
eller over den angivne vinkel.
• Lav sand vind vinkel - indstil
en alarm til at lyde, når den
sande vindvinkel ligger på eller
under den angivne vinkel.
GMI 10 Vejledning til lynstart
• Høj sand vind vinkel - indstil
en alarm til at lyde, når den
sande vindvinkel ligger på eller
over den angivne vinkel.
Ændring af
skærmindstillingerne
1. Du kan ændre
skærmindstillingerne på
GMI 10 ved at vælge Menu >
Opsætning > Display på
instrumentskærmbilledet.
2. Vælg en værdi for de opstillede
muligheder.
tip: Du kan også få adgang til
menuen med skærmindstillinger
ved at trykke kortvarigt på
tænd/sluk-knappen på alle
instrumentskærmbilleder.
13
Ændring af
enhedsfunktioner på
NMEA 2000
Du kan få vist oplysninger om dine
NMEA 2000-enheder og ændre
tilgængelige enhedsspecifikke
funktioner på GMI 10.
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
NMEA 2000-enheder.
2. Du får vist en liste over alle
tilsluttede NMEA 2000-enheder.
Vælg den enhed, som du vil
have vist oplysninger om, f.eks.
softwareversion og serienummer.
Avanceret
sensorkonfiguration
1. På instrumentskærmbilledet skal
du vælge Menu > Opsætning >
NMEA 2000-enheder.
14
2. Vælg den passende sensor. Vælg
Konfig.
3. Indtast den passende værdi for de
opstillede muligheder.
Tip: Se sensorens
installationsvejledning for at få
flere oplysninger om konfiguration
af sensoren.
Systemalarmer og
meddelelser
Båden bevæger sig for langsomt til
kalibrering - justering af fart gennem
vandet - båden sejler for langsomt til
kalibrering.
Forbindelse til NMEA 2000-enhed
tabt - GMI 10 har mistet forbindelsen
til NMEA 2000-enhed.
Satellitmodtagelse tabt - en
GMI 10 Vejledning til lynstart
tilsluttet GPS-antenne har mistet
satellitmodtagelsen.
NMEA dybden er under
transduceren - (ekkolod) NMEAdybdeinputtet bruger DBT-sætningen,
som ikke inkluderer køloffset.
NMEA 2000-enhed kræver
kalibrering - der er blevet fundet
en NMEA 2000-enhed, som kræver
kalibrering.
Simulator funktion - enheden er i
demotilstand. Sejl ikke båden, mens
GPS-enheden er i demotilstand. For
at ændre funktionstilstanden skal du
vælge Menu > Opsætning > System
> Funktionstilstand > Normal.
Kan ikke finde adresse på
NMEA 2000 - der er konflikt mellem
NMEA 2000-enheder på NMEA
2000-netværket.
GMI 10 Vejledning til lynstart
Fart transducer fungerer ikke - fejl
ved kalibrering af vandhastighed –
kalibrer transduceren igen.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har nogen spørgsmål omkring
brugen af din GMI 10. Hvis du
befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien skal du kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 2380000.
I Europa skal du gå til www.garmin
.com/support og klikke på Contact
Support for at få support i det land,
hvor du bor, eller du kan kontakte
Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870.8501241.
15
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Oktober 2008
Delnummer 190-01015-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising