Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Installationsinstruktioner

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Installationsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
GHP™ 20 SmartPump
Installationsinstruktioner
För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på
din båt ska du installera Garmin® marint autopilotsystem i
enlighet med följande instruktioner.‍ Professionell installation av
autopilotsystemet rekommenderas starkt.‍ Speciell utbildning i
styrsystem och marina elektriska anslutningar krävs för att
installera autopilotsystemet på rätt sätt.‍
Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen.‍
Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta
Garmin produktsupport (sidan 21).‍
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt
sätt.‍ Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att manövrera
båten.‍ Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt
säkert.‍ Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodret utan
uppsikt.‍
Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten
manuellt.‍
Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan
några faror.‍
Var försiktig när du använder autopiloten nära faror i vattnet, till
exempel hamnar, pålverk och andra båtar.‍
VARNING
Om den här utrustningen installeras och underhålls på ett sätt
som avviker från de här instruktionerna kan det leda till
personskador eller till skador på utrustningen.‍
Utrustning som ansluts till denna produkt ska ha
brandinkapsling eller utrustas med brandinkapsling.‍
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
Installationsförberedelser
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Autopilotsystemet består av flera komponenter.‍ Bekanta dig
med informationen montering och anslutning av alla
komponenter innan du påbörjar installationen.‍ Du måste veta
hur komponenterna fungerar tillsammans för att korrekt kunna
planera installationen på din båt.‍
Du kan läsa hydraulscheman (sidan 3) för att bättre förstå
informationen om montering och anslutning.‍
Anteckna serienumret för varje komponent i registrerings- och
garantisyfte (sidan 21).‍
Verktyg som behövs
• Skyddsglasögon
• Borrmaskin och borrar
Juni 2013
Skruvnycklar
90 mm- (3½ tum)-hålsåg
Trådavbitare/trådavdragare
Stjärn- och spårskruvmejslar
Kabelhållare
Vattentäta ledningskontakter (ledningsmuttrar) eller
krympslang och en värmepistol
• Marint tätningsmedel
• Marint korrosionsskyddsmedel
• Portabel kompass eller handkompass (för att testa för
magnetisk störning)
• Hydraulslang med maskinpressade eller utbytbara
kopplingar och en nominell kapacitet på minst 1 000 psi
• Hydrauliska T-kopplingar
• Kabelmonterade hydrauliska avstängningsventiler
• Hydraulvätska
• Gängtätning
• Avluftningsutrustning för hydraulik
• Antikärvningsmedel (tillägg)
OBS! Monteringsskruvar medföljer för kontrollenheten,
kursdatorn (CCU:n) och pumpen.‍ Om de medföljande skruvarna
inte passar för monteringsunderlaget måste du själv anskaffa en
fungerande typ av skruv.‍
Att tänka på inför montering och anslutning
Autopilotkomponenterna ansluts till varandra och till strömkällan
med medföljande kablar.‍ Kontrollera att rätt kablar når
respektive komponent och att varje komponent placeras på en
lämplig plats innan någon komponent monteras eller ansluts.‍
Att tänka på inför montering av CCU
• CCU:n (kompassen) måste monteras i den främre halvan av
båten, högst 3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.‍
• CCU:n (eller pumpen) får inte monteras på en plats där den
kommer att nedsänkas i vatten eller överspolas.‍
• CCU:n får inte monteras nära magnetiskt material, magneter
(högtalare och elmotorer) eller starkströmskablar.‍
• CCU:n måste monteras med ett avstånd på minst 0,6 m
(24 tum) från rörliga eller skiftande magnetiska
störningsmoment som ankare, ankarkedjor, torkarmotorer
och verktygslådor.‍
• En handkompass bör användas för att testa den magnetiska
störningen i området där CCU:n ska monteras.‍
Om handkompassen inte pekar norrut när du håller den på
den plats där du vill montera CCU:n finns det magnetisk
störning.‍ Välj en annan plats och testa igen.‍
• CCU:n kan monteras under vattenlinjen om den inte sitter på
en plats där den kommer att nedsänkas i vatten eller
överspolas.‍
• CCU-fästet måste monteras på en vertikal yta eller under en
horisontell yta så att de anslutna kablarna hänger rakt ner.‍
• Monteringsskruvar följer med CCU:n.‍ Du måste själv skaffa
andra skruvar om de medföljande skruvarna inte är lämpade
för monteringsytan.‍
Att tänka på vid anslutning av CCU
• CCU-kabeln förbinder CCU:n med pumpen och är 5 m
(16 fot).‍
◦ Om CCU:n inte kan monteras inom 5 m (16 fot) från
pumpen, kan du skaffa ersättnings- och
förlängningskablar från din Garmin återförsäljare eller från
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ CCU-kabeln får inte kapas.‍
190-01454-59_0A
Tryckt i Taiwan
Att tänka på inför montering av och anslutning av larm
• Larmet bör monteras nära huvudstyrpulpeten.‍
• Larmet kan monteras under instrumentbrädan.‍
• Om det behövs kan larmledningarna förlängas med en
0,08 mm2-kabel (28 AWG).‍
NMEA 2000® Connection Considerations
• The CCU and the helm control must connect to a NMEA
2000 network.‍
• If your boat does not already have a NMEA 2000 network,
one can be built using the included NMEA 2000 cables and
connectors (sidan 13).‍
• To use the advanced features of the autopilot, optional
NMEA 2000-compatible devices, such as a wind sensor, a
water-speed sensor, or a GPS device, can be connected to
the NMEA 2000 network.‍
Att tänka på inför montering av kontrollenhet
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Monteringsytan måste vara helt plan så att enheten inte skadas
när den är monterad.‍
Med hjälp av det monteringsmaterial och den mall som
medföljer kan du montera enheten så att den fälls in i
instrumentbrädan.‍ Om du vill montera enheten med en annan
metod så att den tycks ligga plant med instrumentpanelen
måste du köpa en sats för plan montering från din Garmin
återförsäljare (professionell installation rekommenderas).‍
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.‍
• Enheten ska monteras på en plats som är i ögonhöjd eller
lägre för att säkerställa optimal sikt för manövrering av båten.‍
• Enheten ska monteras på en plats där det är lätt att nå
knapparna på enheten.‍
• Monteringsytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för
enhetens vikt och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med plats för dragning och
anslutning av kablarna bakom monteringsytan.‍
Att tänka på inför anslutning av kontrollenhet
• Kontrollenheten måste anslutas till NMEA 2000 nätverket.‍
• NMEA® 0183 kompatibla tilläggsenheter, såsom
vindsensorer, fart genom vattnet-sensorer eller GPS-enheter
kan anslutas till kontrollenheten med en datakabel
(sidan 14).‍
Att tänka på inför pumpmontering
Ta hjälp av hydraulschemana som börjar med sidan 6 för att
fastställa pumpinstallationsplatsen.‍
• Montera pumpen på en plats dit du kan dra båtens
hydrauliska styrledningar.‍
• Pumpen har fem hydraulkopplingar, även om bara tre
används om du installerar pumpen så som vi
rekommenderar.‍ Bilden på sidan 2 kan vara till hjälp när
du fastställer vilken montering som passar bäst för din
installationsplats.‍
2
Att tänka på med pumphydrauliken
MEDDELANDE
Hydraulledningen får bara anslutas till systemet med
maskinpressade eller utbytbara kopplingar som har en nominell
kapacitet på 6 895 kPa (1 000 lbf/in²).‍
Använd inte teflontejp på hydraulkopplingen.‍ Använd en lämplig
gängtätning för marina tillämpningar på alla rörgängor i
hydraulsystemet.‍
Innan båten kan styras via autopiloten måste alla delar av
hydraulsystemet luftas.‍
Se hydraulscheman som börjar med sidan 6 för att avgöra
hur det är lämpligast att installera pumpen till båtens
hydraulsystem.‍
Den rekommenderade pumpinstallationsmetoden förutsätter
installation av T-kopplingar och avstängningsventiler, så att
pumpen kan avlägsnas för service utan att styrsystemet upphör
att fungera.‍ Vid denna installation används endast tre av fem
portar på ventilblocket.‍ Även om det inte rekommenderas kan
du använda alla fem portar i stället för att installera
avstängningsventiler.‍ Se sidan 2 för mer information om
kopplingar och alternativa anslutningsmetoder.‍
Pumpventiler och kopplingar
Pumpen kan anslutas till hydraulsystemet på två sätt.‍ Om du
använder den rekommenderade metoden med tre kontakter
används endast kontakterna H1 À och H2 Á, med en T-kontakt
som delar kopplingen mellan rodret och cylindern.‍
Returledningens koppling  ansluts endast till rodret.‍
Backventilerna à ska inte omkonfigureras om båten har en
balanserad cylinder.‍ Om båten har en obalanserad cylinder
måste backventilerna omkonfigureras (sidan 2).‍
Shuntventilen Ä öppnas endast för avluftning av hydrauliken
och måste vara helt stängd vid normal drift.‍
Vid behov kan kopplingarna C1 Å och C2 Æ användas med den
rekommenderade installationen med tre kontakter i stället för
kopplingarna H1 och H2.‍
Pumpen kan alternativt installeras med alla fem kontakter.‍ Med
den här installationen används kopplingarna C1 och C2 för att
ansluta pumpen till cylindern och kopplingarna H1 och H2 för att
ansluta pumpen till rodret.‍ Den här sortens installation
rekommenderas inte eftersom pumpen inte kan avlägsnas för
service utan att båtens styrsystem sätts ur funktion.‍
Konfigurera pumpen för en obalanserad cylinder
MEDDELANDE
Undvik att pumpen tar skada genom att hålla alla delar rena och
fria från damm och skräp när du konfigurerar pumpen för ett
styrsystem med obalanserad cylinder.‍
Om du tar bort backventilerna när du har avluftat
hydraulsystemet måste du avlufta det igen.‍ När du konfigurerar
om backventilerna kan det hända att det kommer in luft i
hydraulsystemet.‍
Om båten har ett styrsystem med obalanserad cylinder måste
pumpen konfigureras innan den kan arbeta korrekt med
styrsystemet.‍
1 Ta bort backventilerna À från pumpventilblocket.‍
2 Dra ut kolvarna Á ur pumpventilblocket.‍
När pumpen levereras från fabriken sitter kolvarna i den
balanserade konfigurationen Â.‍
3 Ta bort O-ringarna à från kolvarna och kassera dem.‍
Om du inte enkelt kan dra loss O-ringarna från kolvarna kan
du behöva skära i dem.‍
4 Sätt in kolvarna i pumpventilblocket i den obalanserade
konfigurationen Ä.‍
5 För in backventilerna i pumpventilblocket och dra åt dem.‍
Att tänka på inför Shadow Drive™ montering
• Montera Shadow Drive horisontellt och så plant som möjligt.‍
Sätt fast den ordentligt med kabelband.‍
• Shadow Drive ska monteras minst 305 mm (12 tum) från
magnetiska föremål, som högtalare och elmotorer.‍
• Montera Shadow Drive närmare rodret än pumpen.‍
• Montera Shadow Drive lägre än rattstyrningen men högre än
pumpen.‍
• Anslut inte Shadow Drive direkt till kopplingen baktill på
rodret.‍ Lämna alltid en slanglängd mellan kopplingen på
rodret och Shadow Drive.‍
• Shadow Drive får inte anslutas direkt till en hydraulisk Tkontakt i hydraulledningen.‍ Lämna alltid en slanglängd
mellan en T-kontakt och Shadow Drive.‍
• I en installation med enkelroder ska det inte vara någon Tkontakt mellan rodret och Shadow Drive.‍
• I en installation med dubbla styrplatser installeras Shadow
Drive mellan pumpen och det lägre rodret, närmare rodret än
pumpen.‍
• Shadow Drive måste installeras i antingen styrbords eller
babords styrledning.‍
Shadow Drive får inte installeras i vare sig returledningen
eller högtrycksledningen, om tillämpligt.‍
Schema för ström och data
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring är på plats för att
förhindra skador på personer och på produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se produktspecifikationerna.‍ Om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring gäller inte heller garantin.‍
3
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
CCU
Det här är kulkompassen.‍
Datakabel för kontrollenhet Den här kabeln bör endast monteras om du ansluter autopiloten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter,
såsom vindsensor, fart genom vatten-givare eller GPS-enhet (sidan 14)
Ã
NMEA 2000 nätverk
Kontrollenheten och CCU:n måste anslutas till ett NMEA 2000 nätverk med de medföljande T-kontakterna
(sidan 2).‍
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på din båt kan du bygga ett med de medföljande kablarna och
kontakterna (sidan 13).‍
Ä
CCU-kabel
Köp de nödvändiga förlängningarna om du ska förlänga den här kabeln så att den når pumpen (sidan 1).‍
Den här kabeln ansluter till larmet och Shadow Drive.‍
Pump
Det här schemat visar inga hydraulanslutningar.‍ Se sidan 6 för scheman över hydrauliken.‍
NMEA 2000 strömkabel
Den här kabeln ska bara installeras om du bygger ett NMEA 2000 nätverk.‍ Installera inte den här kabeln om
det redan finns ett NMEA 2000 nätverk på din båt (sidan 2).‍
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.‍
Å
Æ
4
Objekt Beskrivning
Ç
È
É
Viktigt att tänka på
Pumpströmkabel
Pumpen kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla.‍ Använd rätt ledningsdimension om du förlänger den här
kabeln (sidan 14).‍
Larm
Se sidan 13 för information om kabeldragning.‍
Shadow Drive
Se sidan 13 för information om Shadow Drive kabeldragning.‍
Kopplingsschema
Schema för styrplats
OBS! Detta diagram är avsett endast för planering.‍ Specifika kopplingsdiagram medföljer de detaljerade installationsinstruktionerna
för respektive komponent.‍ Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.‍
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
Pump
12–24 V likströmsbatteri Pumpen kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla.‍
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.‍
CCU
CCU:n måste installeras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.‍
NMEA 2000 nätverk
Kontrollenheten och CCU:n måste anslutas till ett NMEA 2000 nätverk med de medföljande T-kontakterna
(sidan 2).‍
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på din båt kan du bygga ett med de medföljande kablarna och
kontakterna (sidan 13).‍
Layoutriktlinjer för dubbla styrplatser
5
OBS! Detta diagram är avsett endast för planering.‍ Specifika kopplingsdiagram medföljer de detaljerade installationsinstruktionerna
för respektive komponent.‍ Hydrauliska anslutningar visas inte i detta diagram.‍
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Viktigt att tänka på
Kontrollenhet
12–24 V likströmsbatteri Pumpen kan anslutas till en 12–24 V-likströmskälla.‍
NMEA 2000 strömkabeln måste anslutas till en 9–16 V-likströmskälla.‍
Pump
NMEA 2000 nätverk
Kontrollenheten och CCU:n måste anslutas till NMEA 2000 nätverket med hjälp av de medföljande T-kontakterna
(sidan 2).‍
Om du inte har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på din båt kan du bygga ett med de medföljande kablarna och
kontakterna (sidan 13).‍
CCU
CCU:n måste installeras i den främre halvan av båten, maximalt 3 m (10 fot) ovan vattenlinjen.‍
Hydraulschema
MEDDELANDE
Om styrsystemet i din båt inte motsvarar något av
hydraulschemana i den här handboken och du inte är säker på
hur pumpen bör installeras ska du kontakta Garmin
produktsupport.‍
Innan du börjar installera pumpen måste du ta reda på vilken
typ av hydrauliskt styrsystem som båten är utrustad med.‍ Alla
båtar skiljer sig åt och du måste ta hänsyn till den befintliga
hydrauliken när du väljer monteringsställe för pumpen.‍
Viktigt att tänka på
• Om båten har en obalanserad styrcylinder måste pumpen
konfigureras om (sidan 2).‍
6
• Garmin rekommenderar att du använder T-kontakter för att
ansluta hydraulledningarna till pumpen.‍
• För att det ska vara lätt att ta isär och demontera pumpen
rekommenderar Garmin att avstängningsventiler installeras i
hydraulledningarna mellan pumpventilblocket och Tkontakterna.‍
• Teflon® tejp får inte användas på någon hydraulkoppling.‍
• Använd en lämplig gängtätning på alla rörgängor i
hydraulsystemet.‍
Schema för styrplats utan servo
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Styrbordsledning
Returledning
Babordsledning
Avstängningsventiler
Pump
Roder
Styrcylinder
7
Schema för dubbla styrplatser utan servo
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive
Styrbordsledning
Babordsledning
Avstängningsventiler
Pump
Övre roder
Nedre roder
Styrcylinder
Schema för styrplats med servo
MEDDELANDE
Installera pumpen mellan cylindern och servomodulen för att den ska fungera korrekt.‍
OBS! Du kan behöva ta bort servomodulen för att komma åt kopplingar, slangar och T-kopplingen med luftningsfunktion.‍
8
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Styrbordsledning
Babordsledning
Returledning
Roder
Servomodul
Avstängningsventiler
Pump
Styrcylinder
9
Schema för styrplats med Uflex® MasterDrive™
P L T R
VARNING
När pumpen installeras i system som har en Uflex MasterDrive ska du, för att undvika skador på personer och egendom, inte kapa
högtrycksledningen som förbinder kraftenheten med rodret.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Roder
Shadow Drive
Styrbordsledning
Styrcylindrar
Babordsledning
Högtrycksledning – KAPA INTE
Returledning
Avstängningsventiler
Uflex MasterDrive-strömenhet
Pump
Schema för dubbla styrningar med Uflex MasterDrive
VARNING
När pumpen installeras i system som har en Uflex MasterDrive ska du, för att undvika skador på personer och egendom, inte kapa
högtrycksledningen som förbinder kraftenheten med rodret.‍
10
P L T R
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Styrcylindrar
Babordsledning
Avstängningsventiler
Returledning
Pump
Shadow Drive
Styrbordsledning
Styrplatser
Uflex MasterDrive-strömenhet
Högtrycksledning – KAPA INTE
Installationsprocedur
När du har planerat installationen av autopiloten på båten och
tagit hänsyn till de specifika förutsättningarna för montering och
kablage på din båt, kan du påbörja montering och anslutning av
komponenterna.‍
Installation av CCU
För att installera CCU:n måste du montera den på din båt
(sidan 11), ansluta den till pumpen (sidan 12), ansluta den
till ett NMEA 2000 nätverk (sidan 2) och ansluta den till larmet
(sidan 13).‍
Installation av CCU-monteringsfästet
Innan du kan montera CCU:n måste du välja ut en
monteringsplats (sidan 1) och avgöra vilket monteringsmaterial
som behövs (sidan 1).‍
CCU-fästet består av en monteringsdel och en låsdel.‍
1 Använd monteringsdelen på CCU-fästet som en
monteringsmall.‍
Om du monterar CCU:n på en vertikal yta ska du montera
fästet med en öppning nedtill, så att kablarna kan hänga rakt
ner utan att hindras av monteringsmaterialet À.‍
2 Markera rikthålens placering på monteringsplatsen med en
penna.‍
3 Borra rikthålen.‍
4 Använd skruvar Á för att fästa CCU-fästet på
monteringsplatsen.‍
Sätta fast CCU:n i CCU-fästet
1 Anslut CCU-kabeln och NMEA 2000 droppkabeln till CCU:n.‍
2 Placera CCU:n i CCU-fästet med kablarna À hängande rakt
ner.‍
11
avståndsförsänkning genom endast det översta geltäckskiktet
när du borrar de fyra rikthålen.‍ På så sätt undviker du sprickor i
geltäckskiktet när skruvarna dras åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
3 Placera fästets överdel över kulan och knäpp fast den på det
monterade fästet.‍ Börja knäppa fast de två armarna Á som
saknar tumskruv Â.‍
4 Kablarna ska hänga rakt ned, och armen sätts fast med
tumskruven.‍
OBS! Kablarna måste hänga rakt ned för att CCU:n ska
kunna ange rätt kurs.‍
5 Handdra tumskruvarna tills CCU:n sitter ordentligt fast i
fästet.‍
Dra inte åt tumskruvarna för hårt.‍
Ansluta CCU-enheten
1 För CCU-kabelns kontaktände till pumpen och anslut.‍
2 För de röda och blå ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit du planerar att installera larmet
(sidan 13).‍
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).‍
3 För de bruna och svarta ledningarna från CCU-kabelns
blanktrådsdel dit du planerar att montera Shadow Drive
(sidan 13).‍
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).‍
4 Kapa och täck återstående blottade ledningar.‍ De
återstående blottade ledningarna används inte.‍
Installation av kontrollenhet
Installera kontrollenheten genom att fälla in den i
instrumentbrädan nära styrplatsen och ansluta den till ett NMEA
2000 nätverk.‍
För att avancerade funktioner hos autopiloten ska kunna
användas kan NMEA 2000 kompatibla eller NMEA 0183
kompatibla tilläggsenheter som en vindsensor, en tart genom
vattnet-givare eller en GPS-enhet anslutas till NMEA 2000
nätverket eller till kontrollenheten via NMEA 0183.‍
Montering av kontrollenheten
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
Om du monterar enheten på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
12
Innan du kan montera kontrollenheten måste du välja ut en
monteringsplats (sidan 2).‍
1 Beskär mallen för nedsänkt montering och kontrollera att den
passar på platsen där du vill montera kontrollenheten.‍
Mallen för nedsänkt montering medföljer i kontrollenhetens
produktförpackning.‍
2 Ta bort skyddstejpen från det självhäftande fästet på
baksidan av mallen och sätt dit den på den plats där du vill
montera kontrollenheten.‍
3 Om du tänker skära hålet med en sticksåg istället för med en
90 mm-hålsåg (3,5 tum) använder du ett sågblad på 10 mm
(3/8 tum) för att såga ett rikthål enligt mallen innan du börjar
skära i monteringsytan.‍
4 Använd sticksågen eller hålsågen på 90 mm (3,5 tum) och
skär monteringsytan längs insidan på den streckade linjen på
mallen för nedsänkt montering.‍
5 Fila och sandpappra hålets kanter till rätt storlek vid behov.‍
6 Placera kontrollenheten i utskärningen för att kontrollera att
de fyra monteringshålen på mallen är i rätt läge.‍
7 Om monteringshålen inte stämmer markerar du rätt placering
av de fyra monteringshålen.‍
8 Ta bort kontrollenheten från utskärningen.‍
9 Borra de fyra rikthålen på rikthålen på 2,8 mm ( 7/64 tum).‍
Om du monterar kontrollenheten på glasfiber ska du
använda en försänkningsborrspets enligt anvisningen.‍
10 Avlägsna återstoden av mallen.‍
11 Placera den medföljande gummipackningen på baksidan av
enheten.‍ Applicera marint tätningsmedel runt packningen för
att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.‍
12 Placera kontrollenheten i utskärningen.‍
13 Fäst kontrollenheten ordentligt på monteringsytan med de
medföljande skruvarna.‍
Om du monterar kontrollenheten på glasfiber ska du
använda antikärvningsmedel enligt anvisningen.‍
14 Knäpp fast dekorationsringen À.‍
Installera larmet
Innan du kan montera larmet måste du välja ut en
monteringsplats (sidan 2).‍
1 För larmkabeln till CCU-kabelns blanktrådsände.‍
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm2-ledning (28 AWG).‍
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.‍
Färg på larmledning
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Vit (+)
Röd (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.‍
4 Sätt fast larmet med kabelband eller annat passande
fästmaterial (medföljer ej).‍
Installera Shadow Drive
Ansluta Shadow Drive till hydraulsystemet
Efter att du har läst och följt monterings- och
anslutningsrekommendationerna (sidan 3), måste du välja en
plats där du vill ansluta Shadow Drive till den hydrauliska
styrningen innan du kan installera Shadow Drive.‍
Se hydraulscheman för ytterligare vägledning (sidan 6).‍
Anslut Shadow Drive till rätt hydraulledning med
hydraulkopplingar (medföljer inte).‍
Ansluta Shadow Drive till CCU:n
1 För CCU-kabelns blanktrådsände till Shadow Drive.‍
Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du förlänga nödvändiga
ledningar med 0,08 mm²-kabeltråd (28 AWG).‍
2 Anslut kablarna utifrån den här tabellen.‍
Shadow Drive Ledningsfärg
Ledningsfärg på CCU-kabeln
Röd (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
2 Anslut den medföljande NMEA 2000 strömkabeln Á till en
strömkälla med 12 V likström  via en brytare.‍
Anslut strömkabeln till båtens tändningslås à om det går,
eller för den genom en kabelmonterad brytare (medföljer ej).‍
3 Anslut NMEA 2000 strömkabeln till en av T-kontakterna.‍
4 Anslut en av de medföljande NMEA 2000 droppkablarna Ä
till en av T-kontakterna och till kontrollenheten Å.‍
5 Anslut den andra medföljande NMEA 2000 droppkabeln till
den andra T-kontakten och till CCU:n Æ.‍
6 Anslut han- och hontermineringarna Ç till varje ände på de
kopplade T-kontakterna.‍
Ansluta roderkontrollen till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
1 Välj var du vill ansluta roderkontrollen À till det befintliga
NMEA 2000 stamnätet Á.‍
3 Löd och täck alla blanktrådsanslutningar.‍
Om NMEA 2000 och autopilotkomponenter
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen.‍ Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.‍
Du kan ansluta kontrollenheten och CCU:n genom ett befintligt
NMEA 2000 nätverk.‍ Om du inte har ett befintligt NMEA 2000
nätverk på din båt finns alla delar som behövs för att bygga ett i
autopilotpaketet (sidan 13).‍
För att kunna använda avancerade funktioner hos
autopilotenheten kan du ansluta NMEA NMEA 2000 kompatibla
enheter, t.‍ex.‍ en GPS-enhet, till NMEA 2000 nätverket.‍
Mer information om NMEA 2000 hittar du på www.garmin.com.‍
Bygga ett enkelt NMEA 2000 nätverk för autopilotsystemet
MEDDELANDE
Den medföljande NMEA 2000 strömkabeln ska (om den
används) anslutas till båtens tändningslås eller genom en
annan kabelmonterad omkopplare.‍ NMEA 2000 enheter laddar
ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till
batteriet.‍
1 Koppla ihop de tre T-kontakterna À på sidorna.‍
2 Koppla bort en sida av en NMEA 2000 T-kontakt  från
nätverket.‍
3 Om NMEA 2000 nätverkets stamnät behöver förlängas
ansluter du en förlängningskabel för NMEA 2000 stamnätet
(medföljer ej) till sidan av den bortkopplade T-kontakten.‍
4 Anslut den medföljande T-kontakten för roderkontrollen till
NMEA 2000 stamnätet genom att ansluta den till sidan av
den bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
stamnätet.‍
5 För den medföljande droppkabeln à till roderkontrollen och
till undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.‍
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).‍
13
6 Anslut droppkabeln till roderkontrollen och T-kontakten.‍
Installation av pumpen
Ansluta CCU:n till ett befintligt NMEA 2000 nätverk
1 Välj var du vill ansluta CCU:n À till det befintliga NMEA 2000
stamnätet Á.‍
Montering av pump
Om båten har ett styrsystem med obalanserad cylinder, måste
du omkonfigurera pumpen innan du monterar den så att den
fungerar korrekt med den obalanserade cylindern (sidan 2).‍
Innan du kan montera pumpen måste du välja ut en
monteringsplats (sidan 2) och avgöra vilket monteringsmaterial
som behövs (sidan 1).‍
1 Håll pumpen i monteringsläget och markera ut
monteringshålen på monteringsytan med pumpen som mall.‍
2 Använd en borrspets som passar för monteringsytan och det
valda monteringsmaterialet och borra upp de fyra hålen
genom monteringsytan.‍
3 Fäst pumpen i monteringsytan med hjälp av
monteringsmaterialet.‍
2 Koppla bort ena sidan av en NMEA 2000 T-kontakt från
nätverket.‍
3 Om NMEA 2000 nätverkets stamnät behöver förlängas
ansluter du en förlängningskabel för NMEA 2000 stamnätet
(medföljer ej) till sidan av den bortkopplade T-kontakten.‍
4 Anslut den medföljande T-kontakten  för CCU:n till NMEA
2000 stamnätet genom att ansluta den till sidan av den
bortkopplade T-kontakten eller förlängningskabeln till
stamnätet.‍
5 För den medföljande droppkabeln à till CCU:n och till
undersidan av T-kontakten som lades till i steg 4.‍
Om den medföljande droppkabeln inte är tillräckligt lång kan
du använda en droppkabel som är upp till 6 m (20 fot) lång
(medföljer inte).‍
6 Anslut droppkabeln till CCU:n och T-kontakten.‍
Ansluta tilläggsenheter till autopilotsystemet
Du kan använda autopilotsystemets avancerade funktioner
genom att koppla in NMEA 2000 kompatibla tilläggsenheter,
såsom vindsensor, fart genom vattnet-sensor eller GPS-enhet
till NMEA 2000 nätverket.‍
Du kan ansluta tilläggsenheter som inte är NMEA 2000
kompatibla till kontrollenheten via NMEA 0183 (sidan 14).‍
1 Lägg till en extra T-kontakt (medföljer inte) till NMEA 2000
nätverket.‍
2 Anslut enheten till T-kontakten genom att följa de
instruktioner som medföljer enheten.‍
NMEA Att tänka på inför anslutning av 0183
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).‍
• När du ansluter NMEA 0183 enheter med två sändnings- och
två mottagningsledningar måste inte NMEA 2000 bussen
och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.‍
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx) eller endast en mottagningsledning
(Rx), måste NMEA 2000 bussen och NMEA 0183 enheten
anslutas till gemensam jord.‍
14
Ansluta hydraulledningarna till pumpen
Se kopplingsscheman med början på sidan 8 för vägledning.‍
1 Koppla bort de nödvändiga ledningarna från
hydraulsystemet.‍
2 Anslut en T-kontakt till systemledningarna för styrbord- och
babordsidan, mellan rodret och styrcylindern.‍
OBS! Om båten har en servomodul ansluter du Tkontakterna mellan servomodulen och styrcylindern.‍
3 Slutför en åtgärd:
• Om båten inte har någon servomodul ska du lägga till
tillräckligt med hydraulslang för att ansluta rodrets
returkoppling till pumpkopplingen som märkts med ett T.‍
• Om båten har en servomodul ska det redan finnas en
returledning mellan rodret och servomodulen.‍ Anslut en
T-kontakt till systemets returledning mellan servomodulen
och rodret.‍
4 Anslut en hydraulslang till den oanvända kopplingen på varje
T-kontakt, med tillräckligt lång slang för att kunna ansluta Tkontakten till pumpkopplingarna.‍
5 Anslut styrbordsledningens T-kontakt till en pumpkoppling
märkt C1 eller C2.‍
6 Anslut babordsledningens T-kontakt till pumpkopplingen
märkt C1 eller C2 som du inte använde i steg 4.‍
7 Slutför en åtgärd:
• Om båten inte har någon servomodul ansluter du rodrets
returkoppling till pumpkopplingen som märkts med ett T.‍
• Om båten har en servomodul ansluter du returledningens
T-kontakt till pumpkopplingen som märkts med ett T.‍
Installera
Shadow Drive-enheten till styrbords eller babords
8
hydraulledning mellan rodret och T-kontakten (sidan 13).‍
9 Montera en avstängningsventil (medföljer ej) på varje
hydraulledning som är ansluten direkt till pumpen.‍
10 För in, dra åt och tillslut de medföljande pluggarna i de
oanvända pumpkopplingarna, om de inte redan finns på
plats.‍
Ansluta pumpen till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
Du bör ansluta pumpens strömkabel direkt till båtbatteriet om
det går.‍ Om du ansluter strömkabeln till en kopplingsplint eller
annan källa ska du koppla den via en säkring på 40 A.‍ Detta är
dock inte att rekommendera.‍
Om du planerar att koppla pumpen via en brytare eller
omkopplare i närheten av rodret, bör du använda ett korrekt
dimensionerat relä och signalledning.‍ Förläng inte pumpens
strömkabel i det här fallet.‍
1 Led den kontaktdonsförsedda änden av strömkabeln till
pumpen, men anslut den inte till pumpen.‍
2 För strömkabelns blanktrådsände till båtbatteriet.‍
Om kabeln inte räcker till kan du förlänga den genom att
skarva med en större kabel (sidan 15).‍
Observera varningarna i början av det här avsnittet om
förlängning av strömkabeln.‍
3 Anslut den svarta ledningen (-) till den batteriets minuspol (-).‍
4 Anslut sedan den röda ledningen (+) till batteriets pluspol (+).‍
5 Lämna strömkabeln än så länge bortkopplad från pumpen.‍
Koppla inte in strömkabeln till pumpen förrän du installerat
alla andra autopilotkomponenter, för att undvika oönskad
aktivitet från pumpen.‍
Strömkabelförlängningar
Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att
använda en lämplig ledningsdimension för förlängningen.‍
Objekt
À
Á
Â
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivning
Skarv
13,29 mm²- (6 AWG)-förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 11 m (36 fot)
Lufta hydrauliken
MEDDELANDE
Det här är en allmänt tillvägagångssätt för att avlufta ett
hydrauliskt styrsystem.‍ För specifik information om avluftning av
ditt system ska du se instruktionerna från tillverkaren av
styrsystemet.‍
Beskrivning
Innan hydraulsystemet avluftas ska du se till att alla
slanganslutningar är kompletta och täta.‍
1 Välj ett alternativ:
• Fyll på en lämplig mängd hydraulvätska om vätskenivån i
rodrets tank är för låg.‍
• Tappa av överflödig vätska via avluftningen om
vätskenivån i rodrets tank är för hög.‍
2 Vrid ratten manuellt tills båda cylindrarna stannar.‍
3 Vrid ratten manuellt till full babord.‍
4 Öppna en shuntventil vid cylinderkopplingen.‍
5 Vrid ratten sakta till babord under tre minuter.‍
6 Stäng cylinderns shuntventil.‍
7 Fyll vid behov på vätska i rodrets tank.‍
8 Utför steg 2–7 tills rodrets tank är full.‍
9 Öppna shuntventilen på pumpventilblocket.‍
10 Starta autopilotsystemet och avaktivera Shadow Drive.‍
Se användarhandboken som medföljer autopilotsystemet för
mer information om hur du avaktiverar Shadow Drive.‍
på kontrollenheten i tio sekunder och titta efter
11 Håll in
styrningsrörelser.‍
12 Välj ett alternativ:
• Gå vidare med steg 13 om det finns styrningsrörelser.‍
• Fortsätt att hålla in
om inga styrningsrörelser syns än.‍
13 Håll in programknappen som ger styrningsrörelse och styr till
fullt stopp.‍
14 Styr rodret till motsatt stopp med kontrollenheten.‍
15 Stäng shuntventilen på pumpventilblocket.‍
Luftningen av hydrauliken är nu slutförd.‍
När luftningen av hydrauliken är slutförd aktiverar du Shadow
Drive igen.‍
Skarv
Korrosionsskydd
Beskrivning
Säkring
Batteri
2,7 m (9 fot) ingen förlängning
Beskrivning
Skarv
5,26 mm²- (10 AWG)-förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 4,6 m (15 fot)
8,36 mm²- (8 AWG)-förlängningskabel
Säkring
20,3 cm (8 tum)
Batteri
20,3 cm (8 tum)
Upp till 7 m (23 fot)
MEDDELANDE
För att säkerställa en lång livslängd för alla komponenter ska
pumpen behandlas med korrosionsskyddsmedel minst två
gånger om året.‍
Ett korrosionsskyddsmedel som är godkänt för marina
tillämpningar bör användas på pumpen när alla hydraul- och
elanslutningar har kopplats in och hydraulsystemet har luftats.‍
Konfigurera autopiloten
Autopiloten måste konfigureras och anpassas efter din båts
dynamik.‍ Hamnbassängsguiden och Sjövärdighetsguiden på
kontrollenheten används för att konfigurera autopiloten.‍ Med
15
hjälp av dessa guider går du igenom de erforderliga
konfigurationsstegen.‍
Hamnbassängsguiden
MEDDELANDE
Om du använder Hamnbassängsguiden när din båt är på land
får du lämna plats för roderrörelser för att undvika att rodret eller
andra föremål skadas.‍
Du kan utföra Hamnbassängsguiden medan din båt är i vatten
eller på land.‍
Om båten är i vatten måste den ligga stilla medan du utför
guiden.‍
Utföra Hamnbassängsguiden
1 Starta autopiloten.‍
Första gången du startar autopiloten uppmanas du att gå
igenom en snabb inställningssekvens.‍
2 Om Hamnbassängsguiden inte startas automatiskt efter
inställningssekvensen väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Guider >
Hamnbassängsguiden.‍
3 Välj typ av farkost.‍
4 Kalibrera rodersensorn om nödvändigt.‍
5 Verifiera styrriktningen (sidan 16).‍
6 Välj fartkällan om det behövs (sidan 16).‍
7 Kontrollera varvräknaren om det behövs (sidan 16).‍
8 Testa rodrets fulla utslag.‍
9 Granska guidens resultat (sidan 16).‍
Verifiera styrriktning
1 Verifiera styrriktningen.‍
När du väljer
ska rodret vridas så att båten styr åt vänster,
och när du väljer
ska rodret vridas så att båten styr åt
höger.‍
2 Välj Fortsätt.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar åt rätt håll vid verifieringen av styrriktning
väljer du Ja.‍
• Om båten girar åt motsatt håll vid verifieringen av
styrriktning väljer du Nej.‍
4 Om du valde Nej i steg 3 ska du upprepa steg 1 och 2.‍
Välja fartkällan
Välj ett alternativ:
• Om du anslutit en NMEA 2000 kompatibel motor (eller
motorer) till NMEA 2000 nätverket väljer du NMEA 2000.‍
• Om NMEA 2000 varvräknardata saknas eller inte kan
användas, väljer du GPS som fartkälla.‍
• Om du inte har anslutit en NMEA 2000 varvräknare eller
GPS-enhet som fartkälla väljer du Ingen.‍
OBS! Om autopiloten inte fungerar bra när du valt Ingen
som fartkälla, rekommenderar Garmin att du ansluter en
varvräknare via NMEA 2000 eller använder en GPS-enhet
som fartkälla.‍
Kontrollera varvräknaren
Den här proceduren visas inte om GPS eller Ingen valts som
fartkälla.‍
1 Jämför, med motorn (eller motorerna) igång,
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknaren
(eller varvräknarna) på din båts instrumentbräda.‍
2 Justera om nödvändigt avläsningarna på kontrollenheten tills
de stämmer med varvräknaren (eller varvräknarna) på din
båt.‍
16
Granska Hamnbassängsguiden resultat
På kontrollenheten visas de värden som du valt när du körde
Hamnbassängsguiden.‍
1 Undersök Hamnbassängsguiden resultat.‍
2 Markera ett felaktigt värde och välj Välj.‍
3 Korrigera värdet.‍
4 Upprepa steg 2 och 3 för alla felaktiga värden.‍
5 När du är klar med granskningen av värdena väljer du Klar.‍
Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden konfigurerar autopilotens grundläggande
sensorer.‍ Det är mycket viktigt att slutföra guiden under
förhållanden anpassade för din båt.‍
Viktigt att tänka på med Sjövärdighetsguiden
Sjövärdighetsguiden måste utföras i lugnt vatten.‍ Eftersom vad
som är lugnt vatten avgörs av båtens storlek och form, bör
båten innan du påbörjar Sjövärdighetsguiden vara på en lämplig
plats där:
• båten inte gungar när den står still eller rör sig väldigt
långsamt.‍
• båten inte påverkas nämnvärt av vinden.‍
Tänk på följande när du utför Sjövärdighetsguiden:
• Vikt på båten måste vara jämnt fördelad.‍ Förflytta dig inte på
båten medan du utför något av stegen i Sjövärdighetsguiden.‍
• På segelbåtar måste seglen sänkas ner.‍
• På segelbåtar måste motorn förbli i ett läge som gör att
båten kör rakt fram.‍
Utföra Sjövärdighetsguiden
1 Kör din båt till ett öppet område med lugnt vatten.‍
2 Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Guider > Sjövärdighetsguiden.‍
3 Konfigurera planingsvarv om det behövs.‍
Det här steget gäller endast för motorbåtar med planat skrov
med fartkällan inställd till Ingen.‍
4 Konfigurera planingshastigheten om det behövs.‍
Det här steget gäller endast för motorbåtar med planat skrov
med fartkällan inställd till GPS.‍
5 Konfigurera högvarvsgränsen om det behövs.‍
Det här steget gäller endast för motorbåtar med fartkällan
inställd till GPS.‍
6 Konfigurera maxfarten om det behövs.‍
Det här steget gäller endast för motorbåtar med fartkällan
inställd till GPS.‍
7 Kalibrera kompassen (sidan 16).‍
8 Utför autojusteringsproceduren (sidan 17).‍
9 Ange norr (sidan 17).‍
10 Ställ in kursfinjusteringen om det behövs (sidan 17).‍
Kalibrera kompassen
1 Kör båten i marschfart längs en rak linje.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start och fortsätter att köra
i en rak linje.‍
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden, välj från kursskärmen Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Automatiserad konfiguration > Kalibrera kompass >
Start.‍
3 När du får instruktionen om att svänga gör du en långsam
sväng medurs tills kalibreringen är slutförd, som är så stadig
och jämn som möjligt.‍
Båten ska inte kränga något under kalibreringen.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutförs felfritt väljer du Klar.‍
• Om kalibreringen misslyckas väljer du Försök igen och
upprepar steg 1 till 3.‍
Utföra autojusteringsproceduren
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.‍
1 Justera gasen så att båten rör sig i normal marschfart och
snabbt svarar på styrning.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start och fortsätter att köra
i en rak linje.‍
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden ska du från kursskärmen välja Meny
> Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot
> Automatiserad konfiguration > Autojustering >
Start.‍
Båten går i ett antal sicksack-rörelser medan autojusteringen
pågår.‍
Ett meddelande visas när den är slutförd.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om autojusteringen slutfördes utan fel väljer du Klar och
återtar manuell styrning av båten.‍
• Om autojusteringen misslyckas ökar du gasen, väljer
Försök igen och låter systemet utföra autojusteringen på
nytt.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om autojusteringen misslyckas, men du inte uppnått
maximal marschfart, upprepar du steg 1 till 3 tills
autojusteringen slutförs.‍
• Om autojusteringen misslyckas fast du har nått maximal
marschfart, minskar du farten till den ursprungliga
autojusteringsfarten och väljer Alternera autojustering
för att påbörja en alternativ procedur.‍
Ange norr
Innan du utför den här proceduren måste du ha en lång sträcka
öppet vatten framför dig.‍
Proceduren visas om autopiloten är ansluten till en GPStilläggsenhet (sidan 14), och enheten har fått en GPS-position.‍
Under den här proceduren använder autopiloten GPSkursinformation för att kalibrera norr på autopilotsystemet.‍
Om du inte har en GPS-enhet ansluten uppmanas du att i stället
ställa in kursfinjusteringen (sidan 17).‍
1 Kör båten i marschfart längs en rak linje.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här åtgärden som en del av
Sjövärdighetsguiden väljer du Start och fortsätter att köra
i en rak linje.‍
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden, välj från kursskärmen Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Automatiserad konfiguration > Ange norr > Start.‍
Låt autopiloten kalibrera norr.‍
3
Ett meddelande visas när kalibreringen är slutförd.‍
4 Välj ett alternativ:
• Om kalibreringen slutförs felfritt väljer du Klar.‍
• Om kalibreringen misslyckas upprepar du steg 1 till 3.‍
Ställa in kursfinjusteringen
Den här proceduren visas bara om du inte har en GPStilläggsenhet ansluten till autopiloten (sidan 14).‍ Om autopiloten
är ansluten till en GPS-enhet som har fått en GPS-position
uppmanas du i stället att ange norr (sidan 17).‍
1 Identifiera norr med hjälp av en handkompass.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du utför den här proceduren som en del av
Sjövärdighetsguiden justerar du kursfinjusteringen tills
den stämmer med norr på den magnetiska kompassen.‍
• Om du utför den här kalibreringen utanför
Sjövärdighetsguiden väljer du från kursskärmen Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Automatiserad konfiguration > Kursfinjustering och
anpassar kursfinjusteringen tills den stämmer med norr på
den magnetiska kompassen.‍
3 När kursfinjusteringen stämmer med norr på den magnetiska
kompassen väljer du Klar.‍
Testa och justera konfigurationen
MEDDELANDE
Testa autopiloten i låg hastighet.‍ När autopiloten har testats och
justerats vid en låg hastighet testar du den vid en högre
hastighet för att simulera vanliga driftförhållanden.‍
1 Kör båten i en riktning med autopiloten aktiverad
(kurshållning).‍
Båten kan svaja något, men ska inte svaja avsevärt.‍
2 Gira båten i en riktning med autopiloten och observera
beteendet.‍
Båten ska gira jämnt, varken för fort eller för långsamt.‍
När du girar båten med autopiloten ska båten närma sig och
nå önskad kurs med minimal överdrivning och svajning.‍
3 Välj ett alternativ:
• Om båten girar för fort eller för trögt justerar du
autopilotens accelerationsbegränsare (sidan 17).‍
• Om kurshållningen svajar avsevärt eller båten inte
korrigerar när den girar justerar du autopilotens känslighet
(sidan 17).‍
• Om båten girar jämnt, kurshållningen bara svajar lite
grann eller inte alls och båten justerar kursen korrekt, är
konfigurationen korrekt och inga ytterligare justeringar
behövs.‍
Justera accelerationsbegränsarens inställningar
1 Aktivera Återförsäljarläge (sidan 18).‍
2 Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Justering av autopilot > Accelerationsgräns.‍
3 Välj ett alternativ:
• Öka inställningen om autopiloten girar för fort.‍
• Minska inställningen om autopiloten girar för långsamt.‍
När du justerar accelerationsgränsen manuellt bör du göra
relativt små ändringar.‍ Testa ändringarna innan ytterligare
justeringar görs.‍
4 Testa autopilotkonfigurationen.‍
5 Upprepa steg 3 och 4 tills du är nöjd med hur autopiloten
fungerar.‍
Justera autopilotens inställningar för roderkänslighet
1 Aktivera Återförsäljarläge (sidan 18).‍
2 Välj Meny > Inställning > Återförsäljarkonfiguration av
autopilot > Justering av autopilot > Roderökning.‍
3 Välj ett alternativ utifrån typ av båt:
• Om du har en segelbåt väljer du Känslighet och justerar
hur snävt rodret ska hålla kursen och gira.‍
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse.‍ En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.‍
17
• Om du har en segelbåt väljer du Motkorrigering av
roderökning och justerar hur snävt rodret ska korrigera
giröverdrivningen.‍
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.‍
• Om du har en motorbåt väljer du Låg fart eller Hög fart
och justerar hur snävt rodret ska hålla kursen och gira vid
låg eller hög fart.‍
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten bli
överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse.‍ En överaktiv autopilot kan ladda ur batteriet
snabbare än normalt.‍
• Om du har en motorbåt väljer du Lågfartskontroll eller
Högfartskontroll för att justera hur snävt rodret ska
korrigera giröverdrivningen.‍
Om du ställer in det här värdet för högt kan autopiloten
överdriva giren igen när den försöker räta upp den
ursprungliga giren.‍
Testa
autopilotkonfigurationen och upprepa steg 2 och 3 tills
4
du är nöjd med hur autopiloten fungerar.‍
Avancerad konfigurering
Avancerade konfigurationsalternativ är under normala
förhållanden inte tillgängliga på roderkontrollen.‍ För att nå de
avancerade konfigurationsinställningarna måste du först
aktivera Återförsäljarläge (sidan 18).‍
Aktivera återförsäljarkonfiguration
1 På kursskärmen väljer du Meny > Inställning > System >
Systeminformation.‍
2 Håll mittknappen nedtryckt i 5 sekunder.‍
Återförsäljarläge visas.‍
3 Välj Tillbaka > Tillbaka.‍
Om alternativet för Återförsäljarkonfiguration av autopilot är
tillgängligt på skärmen Inställning har proceduren lyckats.‍
Avancerade konfigurationsinställningar
Du kan utföra autojusteringen, kalibrera kompassen och
definiera norr på autopiloten utan att köra guiderna.‍ Du kan
också definiera varje inställning för sig, utan att köra
konfigurationsprocesserna.‍
Utföra de automatiska konfigurationerna manuellt
1 Aktivera Återförsäljarläge (sidan 18).‍
2 Välj från kursskärmen Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot > Automatiserad
konfiguration.‍
3 Välj Kalibrera kompass, Ange norr eller Autojustering.‍
4 Följ instruktionerna på skärmen.‍
Definiera enskilda konfigurationsinställningar manuellt
För att definiera vissa konfigurationsinställningar kan du behöva
ändra andra inställningar.‍ Se avsnittet "Detaljerade
konfigurationsinställningar" (sidan 20) innan du ändrar några
inställningar.‍
1 Aktivera Återförsäljarläge (sidan 18).‍
2 På kursskärmen väljer du Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.‍
3 Välj en inställningskategori.‍
4 Välj en inställning som ska konfigureras.‍
Beskrivningar av alla inställningar finns i bilagan (sidan 20).‍
5 Konfigurera inställningens värde.‍
Bilaga
NMEA 0183 anslutningsscheman
Dessa anslutningsscheman är exempel på olika situationer som
du kan stöta på när du ansluter din NMEA 0183 enhet till
kontrollenheten.‍
Tvåvägs NMEA 0183 kommunikation
À
Á
Â
Ã
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg NMEA 0183 kompatibel
– funktion
enhet – ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
OBS! När du ansluter en NMEA 0183 enhet med två
sändnings- och två mottagningsledningar måste inte NMEA
2000 bussen och NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam
jord.‍
Endast en mottagningsledning
Om din NMEA 0183 kompatibla enheten bara har en
mottagningsledning (Rx), måste du ansluta den till den blå
ledningen (Tx/A) från kontrollenheten och lämna den vita
ledningen (Tx/B) från kontrollenheten oansluten.‍
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg
– funktion
Ê
Ë
Ì
Í
18
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Ej tillämpligt
Ström
Ej tillämpligt
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Vit – oansluten
Ej tillämpligt
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg
– funktion
Î
Ï
NMEA 0183 kompatibel
enhet – ledningsfunktion
Specifikation
Mått
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Material
Grön – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Helt tätad, stöttålig plast, vattentät enligt
IEC 60529 IPX7-normer
CCU-kabellängd
5 m (16 fot)
NMEA 2000 LEN
3 (150 mA)
OBS! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
mottagningslinje (Rx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.‍
Endast en sändningsledning
Om din NMEA 0183 kompatibla enhet bara har en
sändningsledning (Tx), måste du ansluta den till den bruna
ledningen (Rx/A) från kontrollenheten och ansluta den gröna
ledningen (Rx/B) från kontrollenheten till NMEA 0183 jorden.‍
Kontrollenhet
Specifikation
Mått
Mått utan solskydd (H × B × D) 110 x 115 x 30 mm (4,33 x 4,53 x
1,18 tum)
Mått med solskydd (H × B × D) 115 x 120 x 35,5 mm (4,53 x 4,72 x
1,40 tum)
Vikt utan solskydd
247 g (8,71 ounce)
Vikt med solskydd
283 g (9,98 ounce)
Temperaturområde
Från 5 till 158 °F (från -15 till 70 °C)
Säkerhetsavstånd till kompass 209 mm (8,25 tum)
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nätverk (förser kontrollenheten med ström)
12 V-likströmskälla
Kontrollenhet
Ledning Kontrollenhet ledningsfärg – NMEA 0183 kompatibel
funktion
enhet – ledningsfunktion
Ì
Í
Î
Hölje: helt tätad polykarbonat,
vattentät enligt IEC 60529 IPX7standard
Lins: antireflexbehandlat glas
Effektförbrukning
Max.‍ 2,5 W
Maxspänning för enheten
32 V likström
NMEA 2000 ingående
spänning
9–16 V likström
NMEA 2000LEN-nummer
(Load Equivalency Number)
6 (300 mA på 9 V likström)
Larm
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ê
Ë
Material
Specifikation
Mått
Dimensioner (L × diameter) 23 × 25 mm (29/32 × 1 tum)
Ström
Vikt
68 g (2,4 oz)
Grön – Rx/B (-) (anslut till
NMEA 0183 jord)
NMEA 0183 jord
Temperaturområde
Från -15 °C till 60 °C (från 5 °F till 140 °F)
Kabellängd
3,0 m (10 fot)
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Vit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Ej tillämpligt
OBS! När du ansluter en NMEA 0183 enhet som endast har en
sändningsledning (Tx), måste NMEA 2000 bussen och
NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam jord.‍
NMEA 2000 PGN-information
CCU
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och mottaga
059392
ISO-erkännande
059904
ISO-begäran
060928
ISO-adresskrav
126208
NMEA – Kommando/
begära/godkänna
gruppfunktion
126464
Sända/ta emot PGNlista med
gruppfunktion
126996
Produktinformation
127245
Roderdata
127250
Farkostens kurs
127245
Roderdata
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametrar –
snabb uppdatering
Specifikationer
SmartPump
Specifikation
Mått
Dimensioner (H × B × D) 197 x 190 x 244 mm (7¾ × 7½ × 9 5/8 tum)
Vikt
7,5 kg (16,5 lbs)
Temperaturområde
Från -15 °C till 55 °C (5 °F till 131 °F)
Material
• Elektronisk styrenhet (ECU): Helt tätad,
aluminiumlegering
• Fäste: Kolstål
• Ventilblock: Aluminiumlegering
• Motor: Aluminiumlegering
Endast sändning
Endast mottagning
Strömkabelns längd
2,7 m (9 fot)
Ineffekt
11,5–30 V likström
Säkring
40 A, knivsäkring
128259
Fart genom vatten
Huvudeffektförbrukning
• Standby: Mindre än 1 A
• Inkopplad: 5–10 A
• Topp: 34 A
129025
Position – snabb
uppdatering
129026
COG och SOG –
snabb uppdatering
129283
Avvikelse från utlagd
kurs
129284
Navigationsdata
130306
Vinddata
CCU
Specifikation
Mått
Dimensioner (diameter) 91,4 mm (319/32 tum)
Vikt
159 g (5,6 oz)
19
Fel- och varningsmeddelanden
Kontrollenhet
Typ
PGN
Beskrivning
Sända och
mottaga
059392 ISO-erkännande
Felmeddelande
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA – Kommando/begära/godkänna
gruppfunktion
126464 Sända/ta emot PGN-lista med gruppfunktion
Autopiloten får ingen
navigeringsinformation.‍
Autopiloten har försatts
i läget Kurshållning.‍
Autopiloten får inte
• Larmet ljuder i 5
längre någon giltig
sekunder
navigeringsinformation • Autopiloten
när den utför åtgärden
växlar till läget
"rutt till".‍
kurshållning
Det här meddelandet
visas också om
navigeringen avbryts på
en plotter innan
autopiloten kopplas
från.‍
Anslutningen till
autopiloten avbruten
Roderkontrollen har
förlorat anslutningen till
CCU:n.‍
Ej tillämpligt
Inga vinddata (endast
segelbåt)
Autopiloten får inte
längre giltiga vinddata.‍
• Larmet ljuder i 5
sekunder
• Autopiloten
växlar till läget
kurshållning
126996 Produktinformation
128259 Fart genom vatten
129025 Position – snabb uppdatering
129026 COG och SOG – snabb uppdatering
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129540 GNSS-satelliter i vy
130306 Vinddata
Endast
mottagning
Autopilotåtgärd
ECU-spänningen är låg Pumpens spänning har • Larmet ljuder i 5
varit under 10 V likström
sekunder
i mer än 6 sekunder.‍
• Fortsätter i
normal drift
059904 ISO-begäran
Endast
sändning
Orsak
127245 Roderdata
127250 Farkostens kurs
127488 Motorparametrar – snabb uppdatering
128259 Fart genom vatten
129025 Position – snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
129284 Navigationsdata
129285 Navigering – kurs-/WP-information
130306 Vinddata
130576 Status för mindre farkost
Låg matningsspänning i Matningsspänningen
Ej tillämpligt
GHC™
har fallit under det värde
som anges i menyn för
lågspänningslarm.‍
Fel: hög ECU-spänning Pumpens
matningsspänning
överskrider 33,5 V
likström.‍
Fel: ECU-spänningen
har minskat snabbt
ECU:ns spänning har
• Larmet ljuder tills
snabbt fallit under 7,0 V
det bekräftas.‍
likström.‍
• Felet rensas när
ECU:ns
spänning
överskrider 7,3 V
likström.‍
Fel: hög ECUtemperatur
ECU:ns temperatur har
stigit till över 100 °C
(212 °F).‍
• Larmet ljuder i 5
sekunder
• Pumpen är
avaktiverad
Fel: Anslutningen
mellan ECU och CCU
avbruten (när
autopiloten är aktiverad)
Kommunikationen
mellan CCU och
pumpen har överskridit
tidsgränsen.‍
• Roderkontrollen
piper, och
autopiloten
växlar till
viloläge.‍
NMEA 0183 information
Autopiloten använder följande NMEA 0183 satser när den är
ansluten till NMEA 0183 kompatibla tilläggsenheter.‍
Typ
Sats
Sända
hdg
Ta emot
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
• ECU:n stängs av
Detaljerade konfigurationsinställningar
Fastän all konfiguration vanligtvis sker automatiskt med hjälp av
guider kan du justera alla inställningar manuellt för att finjustera
autopiloten.‍
Avancerade konfigurationsinställningar är endast tillgängliga om
du använder Återförsäljarläge (sidan 18).‍ Användarspecifika
inställningar är tillgängliga vid normal användning av
autopiloten.‍ Mer information finns i konfigurationsavsnittet i
användarhandboken som medföljer autopiloten.‍
OBS! Beroende på autopilotens konfiguration kan det hända att
vissa inställningar inte visas.‍
OBS! Varje gång du ändrar inställningen Fartkälla på en
motorbåt, måste du granska inställningarna Verifiera
varvräknare, Lågvarvsgräns, Högvarvsgräns, Planingsvarv,
Planingshastighet och Maximal fart, där det behövs, innan du
utför autojusteringsproceduren (sidan 17).‍
Inställningar för justering av autopilot
Du öppnar de allmänna inställningarna för justering av autopilot
genom att välja Meny > Inställning >
Återförsäljarkonfiguration av autopilot.‍
20
Accelerationsgräns: Här kan du begränsa hastigheten i
autopilotstyrda svängar.‍ Du kan öka procenttalet för att
begränsa girgraden och minska procenttalet för att
möjliggöra högre girgrad.‍
Inställningar för fartkälla
OBS! Inställningarna för fartkälla är endast tillgängliga på
motorbåtar.‍
Öppna inställningarna för fartkälla genom att välja Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Inställning av fartkälla.‍
Fartkälla: Här kan du välja fartkälla.‍
Verifiera varvräknare: Här kan du jämföra
varvtalsavläsningarna på kontrollenheten med varvräknarna
på på din båts instrumentbräda.‍
Planingsvarv: Här kan du justera varvtalsavläsningen på
kontrollenheten när båten övergår från förskjutning till
planingsfart.‍ Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.‍
Planingshastighet: Här kan du justera båtens planingsfart.‍ Om
värdet inte överensstämmer med värdet på kontrollenheten
kan du justera värdet.‍
Lågvarvsgräns: Här kan du justera den lägsta varvtalspunkten
för båten.‍ Om värdet inte överensstämmer med värdet på
kontrollenheten kan du justera värdet.‍
Högvarvsgräns: Här kan du justera den högsta
varvtalspunkten för båten.‍ Om värdet inte överensstämmer
med värdet på kontrollenheten kan du justera värdet.‍
Maximal fart: Här kan du justera båtens toppfart.‍ Om värdet
inte överensstämmer med värdet på kontrollenheten kan du
justera värdet.‍
Roderökningsinställningar
OBS! Om du ställer in de här värdena för högt kan autopiloten
bli överaktiv och konstant försöka justera kursen vid minsta
avvikelse.‍ En överaktiv autopilot kan orsaka onödigt slitage på
pumpen och ladda ur batteriet fortare än normalt.‍
Öppna inställningarna för roderökning genom att välja Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Roderökning.‍
Känslighet: Här kan du justera hur snävt rodret håller en kurs
och girar (endast segelbåt).‍
Motkorrigering av roderökning: Här kan du justera hur snävt
rodret korrigerar giröverdrivning (endast segelbåt).‍ Om du
ställer in det här värdet för högt kan autopiloten överdriva
giren igen när den försöker räta upp den ursprungliga giren.‍
Låg fart: Här kan du ställa in roderökningen för låga farter
(endast motorbåtar).‍ Den här inställningen gäller när
farkosten används under planingsfart.‍
Lågfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigering för
roderökning för låga farter (endast motorbåtar).‍ Den här
inställningen gäller när farkosten används under planingsfart.‍
Hög fart: Här kan du ställa in roderökningen för höga farter
(endast motorbåtar).‍ Den här inställningen gäller när
farkosten används över planingsfart.‍
Högfartskontroll: Här kan du ställa in motkorrigering för
roderökning för höga farter (endast motorbåtar).‍ Den här
inställningen gäller när farkosten används över planingsfart.‍
Navigeringsinställningar
Öppna navigationsinställningarna genom att välja Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Navigationskonfiguration.‍
Kursfinjustering: Här kan du ställa in styrstrecket
(kurskompensation) för autopiloten.‍
Navigationsökning: Här kan du justera hur aggressivt
autopiloten ska eliminera avvikelse från utlagd kurs när den
följer ett Rutt till-mönster.‍
Om värdet är för högt kan autopiloten svaja fram och tillbaka
över kurslinjen på långa avstånd.‍ Om värdet är för lågt kan
autopiloten svara långsamt på att eliminera avvikelser från
utlagd kurs.‍
Navigationstrimningsökning: Här kan du justera godtagbar
avvikelse från utlagd kurs på lång sikt när ett Rutt till-mönster
följs.‍ Justera inte detta värde förrän navigationsökningen har
ställts in.‍
Om värdet är för högt överkompenserar autopiloten
avvikelser från utlagd kurs.‍ Om värdet är för lågt tillåter
autopiloten stora avvikelser från utlagd kurs på lång sikt.‍
NMEA-navigeringsinställningar
OBS! NMEA-navigeringsinställningar gäller endast om en
NMEA 0183 GPS-enhet är ansluten till autopilotsystemet.‍
Öppna NMEA-inställningarna genom att välja Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Navigationskonfiguration > NMEA-inställning.‍
NMEA-checksumma: Med inställningen Av kan du fortfarande
använda den anslutna NMEA 0183 GPS-enheten om den
beräknar felaktiga checksummor.‍ När den är inställd till Av
äventyras datauppgifter.‍
Omvänd XTE: Gör det möjligt att korrigera styrriktningen om
den anslutna NMEA 0183 GPS-enheten skickar felaktig
styrriktning med XTE-signalen.‍
Styrsystemsinställningar
Öppna styrsystemsinställningarna genom att välja Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Inställning av styrsystem.‍
Verifiera styrriktning: Här kan du ställa in vilken riktning som
rodret ska röra sig i för att styra båten åt babord och
styrbord.‍ Du kan testa och backa om det behövs.‍
Rodersensorinställningar
OBS! Rodersensorinställningar gäller endast om en
rodersensor är ansluten till autopilotsystemet.‍
För att öppna rodersensorinställningarna väljer du Meny >
Inställning > Återförsäljarkonfiguration av autopilot >
Inställning av styrsystem > Inställning av rodergivare.‍
Maximal vinkel babord: Här kan du ange vid vilken vinkel
rodret svänger mest åt babord.‍
Maximal vinkel styrbord: Här kan du ange vid vilken vinkel
rodret svänger mest åt styrbord.‍
Kalibrera rodergivare: Påbörjar en procedur som slår fast
rodrets maximala rörelseområde och kalibrerar
roderlägessensorn.‍ Om ett felmeddelande visas under
kalibreringen har roderlägessensorn troligen nått sin gräns.‍
Sensorn kan vara felaktigt installerad.‍ Om problemet
kvarstår kan du kringgå felet genom att flytta rodret till det
yttersta läge som inte ger en felrapport.‍
Kalibrera rodermittpunkt: Initierar en procedur som fastställer
rodrets mittposition.‍ Du kan använda den här kalibreringen
om roderpositionsindikatorn på skärmen inte
överensstämmer med rodrets mittposition på båten.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmins produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
21
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. GHP™, GHC™ och Shadow Drive™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
NMEA® och NMEA 2000® är varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Uflex® och MasterDrive™ är varumärken
som tillhör UltraFlex Group. Teflon® är ett varumärke som tillhör DuPont™.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising