Garmin | GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump | Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Installeringsinstruksjoner

Garmin GHP™ 20 Marine Autopilot System with SmartPump Installeringsinstruksjoner
•
•
•
•
GHP™ 20 SmartPump –
installeringsinstruksjoner
Installer det maritime autopilotsystemet Garmin® i henhold til
disse instruksjonene for å oppnå best mulig ytelse og unngå
skade på båten.‍ Det anbefales at autopilotsystemet monteres
av fagfolk.‍ Konkret opplæring i styresystemer og i maritime
elektriske tilkoblinger kreves for å kunne installere
autopilotsystemet på riktig måte.‍
Les hele instruksjonen før du begynner med installeringen.‍ Hvis
du opplever problemer i forbindelse med installasjonen, kan du
kontakte Garmins produktsupport (side 22).‍
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Du er ansvarlig for at fartøyet er sikkert i bruk, og at det styres
på en forsvarlig måte.‍ Autopiloten er et verktøy som forbedrer
betjeningen av båten.‍ Det unntar deg ikke ansvaret for å styre
båten på en trygg og sikker måte.‍ Unngå navigasjonsfarer, og la
aldri roret stå ubemannet.‍
Vær alltid klar til å ta manuell kontroll over båten.‍
Lær deg å betjene autopiloten under rolige værforhold i åpent
farvann uten farer.‍
Vær forsiktig når du bruker autopiloten i nærheten av farer i
vannet, for eksempel brygger, pæleverk og andre båter.‍
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.‍
Utstyr som skal kobles til dette produktet, bør ha en
brannhemmende mekanisme eller utstyres med dette.‍
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
Før installering
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.‍
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten før du begynner å bore eller skjære.‍
Autopilotsystemet består av flere komponenter.‍ Gjør deg kjent
med hensyn ved montering og tilkobling for alle komponentene
før du begynner installasjonen.‍ Du må vite hvordan
komponentene fungerer sammen, for å kunne planlegge
installasjonen på båten på riktig vis.‍
Oppsettabellene (side 3) kan hjelpe deg til å forstå hensyn
ved montering og tilkobling.‍
Noter deg serienummeret for hver komponent, og ta vare på
dem for produktregistrering og garantiformål (side 21).‍
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
Vernebriller
Boremaskin og borbits
Skiftenøkler
Hullsag på 90 mm (3½ tomme)
Juni 2013
Avbitertenger/avisoleringstenger
Stjerneskrutrekkere og flate skrutrekkere
Kabelstrips
Vanntette ledningskontakter (wiremuttere) eller
varmekrymperør og en varmepistol
• Tetningsmasse for båt
• Antirustspray for båt
• Bærbart eller håndholdt kompass (til å teste magnetisk
interferens)
• Hydraulikkslange med maskinkrympede armaturer eller
armaturer som kan erstattes på stedet, og som har en
minimumskapasitet på 1000 lbf/in2
• T-stykker for hydraulikksystem
• Innebygde hydrauliske avstengingsventiler
• Hydraulikkvæske
• Gjengepakning
• Utstyr for hydraulikkutluftning
• Smøring mot rust (valgfritt)
MERK: Det følger med festeanordninger for rorkontrollen,
kursberegningsenheten (CCU) og pumpen.‍ Hvis skruene som
følger med, ikke er egnet for monteringsoverflaten, må du selv
sørge for riktig type skruer.‍
Hensyn ved montering og tilkobling
Autopilotkomponentene kobles til hverandre og til
strømforsyningen ved hjelp av kablene som følger med.‍
Kontroller at de riktige kablene rekker frem til hver enkelt
komponent, og at hver enkelt komponent er plassert på et
passende sted, før du monterer eller kobler til noen
komponenter.‍
Hensyn ved montering av kursberegningsenheten
• Kursberegningsenheten (CCU), eller kompassballen, må
monteres i fremre halvdel av båten – maksimum 3 m (10 fot)
over vannlinjen.‍
• Kursberegningsenheten (eller pumpen) må ikke monteres på
et sted hvor den dekkes av vann eller blir utsatt for
vannsprut.‍
• Ikke monter kursberegningsenheten i nærheten av
magnetisk materiale, magneter (høyttalere og elektriske
motorer) eller ledninger som fører høyspenning.‍
• Kursberegningsenheten må monteres minst 0,6 m
(24 tommer) unna bevegelige eller vekslende magnetiske
forstyrrelser som anker, ankerkjettinger, viskermotorer og
verktøykasser.‍
• Det bør brukes et håndholdt kompass for å teste om det er
magnetisk interferens i området der kursberegningsenheten
skal monteres.‍
Hvis det håndholdte kompasset ikke peker mot nord når du
holder det der du vil montere kursberegningsenheten, avgis
det magnetisk interferens.‍ Velg et annet sted og gjør testen
på nytt.‍
• Du kan montere kursberegningsenheten under vannlinjen
hvis den ikke dekkes av vann eller blir utsatt for vannsprut.‍
• Monter braketten for kursberegningsenheten på en vertikal
overflate eller under en horisontal overflate, slik at
ledningene som er koblet til, henger rett ned.‍
• Skruer til montering følger med kursberegningsenheten.‍ Du
må selv sørge for andre skruer hvis skruene som følger med,
ikke er egnet for monteringsoverflaten.‍
Hensyn ved tilkobling av kursberegningsenheten
• Kabelen for kursberegningsenheten kobler
kursberegningsenheten til pumpen og er 5 m (16 fot) lang.‍
◦ Hvis kursberegningsenheten ikke kan monteres innenfor
5 m (16 fot) fra pumpen, kan du kjøpe ekstra kabler og
190-01454-58_0A
Trykt i Taiwan
forlengelseskabler fra en lokal forhandler for Garmin eller
på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ Kabelen for kursberegningsenheten må ikke kuttes av.‍
Hensyn ved montering og tilkobling av alarmen
• Alarmen bør monteres i nærheten av det primære roret.‍
• Alarmen kan monteres under dashbordet.‍
• Alarmledningene kan eventuelt forlenges med en 28 AWGledning (0,08 mm2).‍
Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000®
• Kursberegningsenheten og rorkontrollen må være koblet til
et NMEA 2000 nettverk.‍
• Hvis båten ikke allerede har et NMEA 2000 nettverk, er det
mulig å bygge et ved hjelp av de medfølgende NMEA 2000
kablene og -kontaktene (side 13).‍
• Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie enheter som er kompatible med NMEA 2000,
for eksempel en vindsensor, en sensor for fart i vann eller en
GPS-enhet, til NMEA 2000 nettverket.‍
Hensyn ved montering av rorkontroll
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Monteringsoverflaten må være flat, slik at enheten ikke blir
skadet når den er montert.‍
Med festeanordningene og malen som følger med, kan du
bygge enheten inn i dashbordet.‍ Hvis du vil montere enheten på
en annen måte slik at den ligger flatt med fronten av
dashbordet, må du kjøpe et flatmonteringssett (vi anbefaler at
det installeres av fagfolk) fra en forhandler for Garmin.‍
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.‍
• Monteringsstedet bør være ved eller under øyenivå, slik at
den gir optimal sikt når du betjener fartøyet.‍
• Monteringsstedet skal gi enkel tilgang til tastene på enheten.‍
• Monteringsoverflaten må være robust nok til å tåle vekten av
enheten og beskytte den mot vibrasjon og støt.‍
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten installeres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.‍
• Det må være plass til ledningsføring og tilkobling av kabler i
området bak monteringsoverflaten.‍
Hensyn ved tilkobling av rorkontroll
• Rorkontrollen må kobles til NMEA 2000 nettverket.‍
• Valgfrie NMEA® 0183 kompatible enheter, for eksempel
vindsensorer, sensorer for fart i vann eller GPS-enheter, kan
kobles til rorkontrollen ved hjelp av en datakabel (side 14).‍
Hensyn ved montering av pumpen
Benytt deg av diagrammene for hydraulikklayout fra og med
side 6 for å få hjelp til å velge sted for pumpeinstallasjonen.‍
• Pumpen bør monteres på et sted som du kan strekke båtens
hydraulikkstyreledninger til.‍
• Pumpen har fem hydraulikktilkoblingsarmaturer.‍ Det
anbefales at du bare bruker tre når du installerer pumpen.‍
Illustrasjonen side 2 kan være til hjelp når du skal velge
armaturoppsettet som passer best til installasjonsstedet.‍
Hensyn for pumpehydraulikk
MERKNAD
Bruk bare slanger som har maskinkrympede fester eller fester
som kan erstattes på stedet, og som har en minimumskapasitet
på 1000 lbf/in² (6895 kPa) når du legger til hydraulikkledningen i
systemet.‍
Ikke bruk gjengetape på hydraulikkarmaturen.‍ Bruk en
passende gjengepakning som er egnet for bruk i båt, på alle
rørgjenger i hydraulikksystemet.‍
Ikke bruk autopiloten til å styre båten før du har luftet ut all luft
fra alle deler av hydraulikksystemet.‍
Benytt deg av diagrammene for hydraulikklayout fra og med
side 6 for å få hjelp med å installere pumpen i båtens
hydraulikksystem på beste måte.‍
Anbefalt pumpeinstallasjon krever at du installerer T-kontakter
og avstengningsventiler slik at pumpen kan fjernes for service
uten at dette kobler ut styresystemet.‍ Denne typen installasjon
bruker bare tre av de fem portene på manifolden.‍ Selv om det
ikke anbefales, kan du bruke alle fem portene i stedet for å
installere avstengningsventiler.‍ Du finner mer informasjon om
armatur og alternative tilkoblingsmetoder i side 2.‍
Pumpens ventiler og armaturer
Pumpen kan kobles til hydraulikksystemet på to ulike måter.‍
Den anbefalte metoden med tre tilkoblinger bruker bare
armaturene H1 À og H2 Á, der en T-kontakt deler tilkoblingen
mellom roret og sylinderen.‍ Armaturen til returledningen Â
kobles bare til roret.‍ Kontrollventilene à skal ikke konfigureres
på nytt så lenge båten er utstyrt med en balansert sylinder.‍ Hvis
båten er utstyrt med en ubalansert sylinder, må kontrollventilene
konfigureres på nytt (side 2).‍ Omløpsventilen Ä åpnes bare
for utluftning av hydraulikksystemet og må være helt tilstrammet
under normal drift.‍
Armaturene C1 Å og C2 Æ kan eventuelt brukes til den
anbefalte installasjonen med tre tilkoblinger i stedet for
armaturene H1 og H2.‍
Pumpen kan eventuelt installeres ved å bruke alle fem
tilkoblingene.‍ Dette installasjonsalternativet bruker armaturene
C1 og C2 til å koble pumpen til sylinderen og armaturene H1 og
H2 til å koble pumpen til roret.‍ Denne typen installasjon
anbefales ikke, da det ikke er mulig å fjerne pumpen for service
uten å koble ut båtens styresystem.‍
Konfigurere pumpen for en ubalansert sylinder
MERKNAD
Unngå skade på pumpen.‍ Sørg for at alle deler er rene og fri for
støv og smuss når du konfigurerer pumpen for et ubalansert
sylinder-styresystem.‍
Hvis du fjerner kontrollventilene etter at hydraulikksystemet er
luftet, må det luftes på nytt.‍ Rekonfigurering av kontrollventilene
kan tilføre luft i det hydrauliske systemet.‍
Hvis båten har et ubalansert sylinderstyresystem, må du
konfigurere pumpen til å fungere riktig med styresystemet.‍
2
1 Fjern kontrollventilene À fra pumpens manifold.‍
2 Trekk stemplene Á ut av pumpens manifold.‍
Pumpen leveres konfigurert med stemplene i balansert
konfigurasjon Â.‍
3 Fjern O-ringene à fra stemplene, og kast dem.‍
Hvis O-ringene ikke enkelt kan trekkes av stemplene, kan
det hende du må skjære dem av.‍
4 Sett stemplene tilbake i pumpens manifold i ubalansert
konfigurasjon Ä.‍
5 Sett kontrollventilene inn i pumpens manifold, og stram til.‍
• Shadow Drive må monteres minst 305 mm (12 tommer)
unna magnetisk materiale som høyttalere og elektriske
motorer.‍
• Shadow Drive skal monteres nærmere roret enn pumpen.‍
• Shadow Drive skal monteres lavere enn roret, men over
pumpen.‍
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til armaturen på
baksiden av roret.‍ Det må være en lengde med slange
mellom armaturen ved roret og Shadow Drive.‍
• Shadow Drive må ikke kobles direkte til en T-kobling i
hydraulikksystemet.‍ Det må være en lengde med slange
mellom en T-kontakt og Shadow Drive.‍
• I installasjoner med ett ror kan det ikke være T-kontakter
mellom roret og Shadow Drive.‍
• I installasjoner med to ror skal Shadow Drive installeres
mellom pumpen og nedre ror.‍ Den må stå nærmere roret
enn pumpen.‍
• Shadow Drive må installeres på enten styrbord styreledning
eller babord styreledning.‍
Shadow Drive må ikke installeres på returledningen eller
høytrykksledningen, hvis aktuelt.‍
Hensyn ved montering av Shadow Drive™
• Shadow Drive må monteres horisontalt og så rett som mulig
med kabelstrips som holder den godt festet.‍
Oppsett for strøm og data
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
3
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Viktige hensyn
Rorkontroll
Kursberegningsenhet
Dette er kompassballen.‍
Datakabel for rorkontroll
Denne kabelen skal bare installeres hvis du kobler autopiloten til valgfrie NMEA 0183 kompatible
enheter, for eksempel en vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPS-enhet (side 14).‍
Ã
NMEA 2000 nettverk
Rorkontrollen og kursberegningsenheten må være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de medfølgende
T-kontaktene (side 2).‍
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de
medfølgende kablene og kontaktene (side 13).‍
Ä
Kabel for kursberegningsenhet Kjøp de nødvendige forlengelsene hvis du vil forlenge denne kabelen slik at den når pumpen (side 1).‍
Denne kabelen kobles til alarmen og Shadow Drive.‍
Å
Pumpe
4
Dette diagrammet viser ingen hydrauliske tilkoblinger.‍ Hvis du er ute etter diagrammer for
hydraulikklayout, kan du se side 6.‍
Element Beskrivelse
Viktige hensyn
Æ
NMEA 2000 strømkabel
Denne kabelen skal bare installeres hvis du bygger et NMEA 2000 nettverk.‍ Ikke installer denne kabelen
hvis det allerede finnes et NMEA 2000 nettverk på båten (side 2).‍
NMEA 2000 strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9–16 VDC.‍
Ç
Strømkabel for pumpe
Pumpen kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC.‍ Bruk riktig kabeldiameter for å forlenge denne
kabelen (side 14).‍
Alarm
Du finner informasjon om kabling av alarmen under side 12.‍
Shadow Drive
Du finner informasjon om kabling av Shadow Drive under side 13.‍
È
É
Komponentoppsett
Oppsett med ett ror
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging.‍ Spesifikke tilkoblingsdiagrammer er inkludert i de detaljerte
installeringsinstruksjonene for hver komponent.‍ Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.‍
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Viktige hensyn
Rorkontroll
Pumpe
12–24 VDC-batteri
Pumpen kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC.‍
NMEA 2000 strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9–16 VDC.‍
Kursberegningsenhet Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.‍
NMEA 2000 nettverk Rorkontrollen og kursberegningsenheten må være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de medfølgende Tkontaktene (side 2).‍
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende
kablene og kontaktene (side 13).‍
5
Retningslinjer for oppsett med to ror
MERK: Dette diagrammet skal bare brukes til planlegging.‍ Spesifikke tilkoblingsdiagrammer er inkludert i de detaljerte
installeringsinstruksjonene for hver komponent.‍ Hydraulikkontakter vises ikke i dette diagrammet.‍
Element Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Viktige hensyn
Rorkontroll
12–24 VDC-batteri
Pumpen kan kobles til en strømkilde på 12–24 VDC.‍
NMEA 2000 strømkabelen må kobles til en strømkilde på 9–16 VDC.‍
Pumpe
NMEA 2000 nettverk Rorkontrollen og kursberegningsenheten må være koblet til et NMEA 2000 nettverk via de medfølgende Tkontaktene (side 2).‍
Hvis det ikke er et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, kan du bygge et ved hjelp av de medfølgende
kablene og kontaktene (side 13).‍
Kursberegningsenhet Kursberegningsenheten må monteres i fremre halvdel av båten og ikke høyere enn 3 m (10 fot) over vannlinjen.‍
Hydraulikklayout
MERKNAD
Hvis styresystemet på båten ikke er i samsvar med noen av
hydraulikklayoutene i denne veiledningen og du er usikker på
hvordan du installerer pumpen, må du kontakte Garmin
produktsupport.‍
Før du starter installering av pumpen, må du kontrollere hva
slags hydraulisk styresystem du har i båten.‍ Hver båt er
forskjellig, og du må vurdere visse aspekter av den
eksisterende hydraulikklayouten før du bestemmer deg for hvor
du skal montere pumpen.‍
Viktige hensyn
• Pumpen må konfigureres på nytt hvis båten er utstyrt med en
ubalansert styresylinder (side 2).‍
6
• Garmin anbefaler å bruke T-kontakter for å koble
hydraulikkledningene til pumpen.‍
• Garmin anbefaler å installere avstengingsventiler på
hydraulikkledningene mellom pumpens manifold og Tkontaktene, slik at det blir enkelt å koble fra og fjerne
pumpen.‍
• Ikke bruk Teflon®-tape på hydraulikkarmatur.‍
• Bruk en egnet gjengepakning på alle rørgjenger i
hydraulikksystemet.‍
Layout for ett ror uten servostyring
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Shadow Drive
Styrbord ledning
Returledning
Babord ledning
Avstengingsventiler
Pumpe
Ror
Styresylinder
7
Oppsett for to ror uten servomodul
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Returledning
Shadow Drive
Styrbord ledning
Babord ledning
Avstengingsventiler
Pumpe
Øvre ror
Nedre ror
Styresylinder
Oppsett med ett ror med servomodul
MERKNAD
Pumpen må installeres mellom sylinderen og servomodulen for å kunne fungere på riktig måte.‍
MERK: Det kan være nødvending å fjerne servomodulen for å få tilgang til armaturer, slanger og T-stykke for utluftning.‍
8
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
Shadow Drive
Styrbord ledning
Babord ledning
Returledning
Ror
Servomodul
Avstengingsventiler
Pumpe
Styresylinder
9
Oppsett med ett ror med Uflex® MasterDrive™
P L T R
FORSIKTIG
Når du installerer pumpen i et system med en Uflex MasterDrive, må du ikke kutte av høytrykksledningen som kobler strømenheten
til roret.‍ Det kan føre til skade på person eller eiendom.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ror
Shadow Drive
Styrbord ledning
Styresylindre
Babord ledning
Høytrykksledning – MÅ IKKE KUTTES AV
Returledning
Avstengingsventiler
Uflex MasterDrive-strømenhet
Pumpe
To ror med Uflex MasterDrive-oppsett
FORSIKTIG
Når du installerer pumpen i et system med en Uflex MasterDrive, må du ikke kutte av høytrykksledningen som kobler strømenheten
til roret.‍ Det kan føre til skade på person eller eiendom.‍
10
P L T R
P L T R
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Styresylindre
Babord ledning
Avstengingsventiler
Returledning
Pumpe
Shadow Drive
Styrbord ledning
Ror
Uflex MasterDrive-strømenhet
Høytrykksledning – MÅ IKKE KUTTES AV
Fremgangsmåte for installering
Etter at du er ferdig med å planlegge installasjonen av
autopilotsystemet på båten og har gått gjennom alle hensyn ved
montering og kabling for den bestemte installasjonen, kan du
begynne å montere og koble sammen komponentene.‍
Installering av kursberegningsenheten
Slik installerer du kursberegningsenheten: Monter den på båten
(side 11), koble den til pumpen (side 12), koble den til et
NMEA 2000 nettverk (side 2), og koble den til alarmen
(side 12).‍
Installere monteringsbraketten for kursberegningsenheten
Du må velge et monteringssted (side 1) og velge riktige
festeanordninger (side 1) før du kan montere
kursberegningsenheten.‍
Kursberegningsenhetens brakett består av to deler:
monteringsdelen og sikringsdelen.‍
1 Bruk monteringsdelen av kursberegningsenhetens brakett
som monteringsmal.‍
Hvis du skal installere kursberegningsenheten på en vertikal
overflate, installerer du braketten med en åpning nederst, slik
at kablene kan henge rett ned og ikke blokkeres av
festeanordningene À.‍
2 Bruk en blyant til å markere styrehull ved monteringsstedet.‍
3 Bor styrehullene.‍
4 Bruk skruer Á til å feste kursberegningsenhetens brakett til
monteringsstedet.‍
Feste kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten
1 Koble kabelen for kursberegningsenheten og NMEA 2000
droppkabelen til kursberegningsenheten.‍
2 Plasser kursberegningsenheten i braketten for
kursberegningsenheten med ledningene À hengende rett
ned.‍
11
med gelbelegg.‍ Dette er med på å forhindre sprekker i
gelbelegget når skruene strammes til.‍
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i
glassfiber.‍ Garmin anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på
skruene før de festes.‍
3 Plasser toppen av braketten over ballen, og smekk den på
plass i den monterte braketten.‍ Begynn med de to armene Á
uten tommeskruer Â.‍
4 Koble til armen med tommeskruen mens kablene henger rett
ned.‍
MERK: Kablene må henge rett ned for at
kursberegningsenheten skal kunne lese av kursen helt
nøyaktig.‍
5 Stram til tommeskruen for hånd til kursberegningsenheten
sitter godt i braketten.‍
Ikke stram til tommeskruene for mye.‍
Koble til kursberegningsenheten
1 Før kontaktenden av kabelen for kursberegningsenheten til
pumpen, og koble den til.‍
2 Før de røde og blå ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere alarmen (side 12).‍
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
kablene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
3 Før de brune og svarte ledningene fra den uisolerte delen av
kabelen for kursberegningsenheten til stedet der du skal
installere Shadow Drive (side 13).‍
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
kablene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
4 Kutt av og dekk til gjenstående uisolerte ledninger.‍ De
gjenstående uisolerte ledningene skal ikke brukes.‍
Du må velge et monteringssted før du kan montere rorkontrollen
(side 2).‍
1 Skjær til innbyggingsmalen, og kontroller at den passer på
stedet der du skal montere rorkontrollen.‍
Innbyggingsmalen følger med i produktesken til rorkontrollen.‍
2 Fjern papiret fra limet på baksiden av malen, og fest den på
stedet der du skal montere rorkontrollen.‍
3 Hvis du skal skjære hullet med en løvsag i stedet for en
hullsag på 90 mm (3,5 tommer), bruker du en borbits på
10 mm (3/8 tomme) til å bore et styrehull slik det er vist på
malen, for å begynne å skjære til monteringsoverflaten.‍
4 Bruk løvsagen eller hullsagen på 90 mm (3,5 tommer) til å
skjære monteringsoverflaten langs innsiden av den stiplede
linjen på innbyggingsmalen.‍
5 Bruk om nødvendig en fil og sandpapir til å endre størrelsen
på hullet.‍
6 Plasser rorkontrollen i utsnittet for å bekrefte at de fire
monteringshullene på malen er riktig plassert.‍
7 Hvis monteringshullene ikke er korrekte, merker du av den
riktige plasseringen for de fire monteringshullene.‍
8 Ta rorkontrollen ut av utsnittet.‍
9 Bor de fire styrehullene på 2,8 mm ( 7/64 tommer).‍
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, må du bruke en
forsenkningsbits slik det angis i merknaden.‍
10 Fjern resten av malen.‍
11 Plasser den medfølgende pakningen bak på enheten, og
påfør tetningsmasse for båt rundt pakningen for å forhindre
lekkasje bak dashbordet.‍
12 Plasser rorkontrollen i utsnittet.‍
13 Fest rorkontrollen til monteringsoverflaten ved hjelp av de
medfølgende skruene.‍
Hvis du monterer rorkontrollen i glassfiber, må du bruke
smøremiddel mot rust slik det angis i merknaden.‍
14 Klikk den dekorative kanten À på plass.‍
Installasjon av rorkontroll
Du må installere rorkontrollen ved å bygge den inn i dashbordet
i nærheten av roret og koble den til et NMEA 2000 nettverk.‍
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie enheter som er kompatible med NMEA 2000 eller
NMEA 0183, for eksempel en vindsensor, sensor for fart i vann
eller GPS-enhet, til NMEA 2000 nettverket eller rorkontrollen via
NMEA 0183.‍
Montere rorkontrollen
MERKNAD
Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er eksponert
for ekstreme temperaturer eller forhold.‍ Temperaturområdet for
denne enheten er oppført i produktspesifikasjonene.‍ Hvis
enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre
til feil på enheten.‍ Skade forårsaket av ekstreme temperaturer
og følgene av det, dekkes ikke av garantien.‍
Hvis du monterer enheten i glassfiber, anbefales det at du når
du borer de fire styrehullene, bruker en forsenkningsbits til å
bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget
12
Installere alarmen
Du må velge et monteringssted før du kan montere alarmen
(side 2).‍
1 Før alarmkabelen til den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten.‍
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
kablene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm2).‍
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.‍
Ledningsfarge for alarm Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Hvit (+)
Rød (+)
Svart (-)
Blå (-)
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.‍
4 Fest alarmen med kabelstrips eller andre passende
festeanordninger (ikke inkludert).‍
Installere Shadow Drive
Koble Shadow Drive til hydraulikksystemet
Når du har lest og fulgt hensynene for montering og tilkobling
(side 3), må du velge et sted der Shadow Drive skal kobles til
den hydrauliske styringen på båten, før du kan installere
Shadow Drive.‍
Du finner mer informasjon i tabellene for hydraulikklayout
(side 6).‍
Bruk hydraulikkontakter (ikke inkludert) til å installere
Shadow Drive på den aktuelle hydraulikkledningen.‍
Koble Shadow Drive til kursberegningsenheten
1 Før den uisolerte enden av kabelen for
kursberegningsenheten til Shadow Drive.‍
Hvis kabelen ikke er lang nok, forlenger du de aktuelle
ledningene med en 28 AWG-ledning (0,08 mm²).‍
2 Koble til kablene i henhold til denne tabellen.‍
Ledningsfarge for
Shadow Drive
Ledningsfarge på kabelen for
kursberegningsenheten
Rød (+)
Brun (+)
Svart (-)
Svart (-)
2 Koble den medfølgende NMEA 2000 strømkabelen Á til en
strømkilde på 12 VDC Â via en svitsj.‍
Koble strømkabelen til båtens tenningsbryter à hvis det er
mulig, eller før den via en bryter på kabelen (ikke inkludert).‍
3 Koble NMEA 2000 strømkabelen til en av T-kontaktene.‍
4 Koble en av de medfølgende NMEA 2000 droppkablene Ä til
en av T-kontaktene og til rorkontrollen Å.‍
5 Koble den andre medfølgende NMEA 2000 droppkabelen til
den andre T-kontakten og til kursberegningsenheten Æ.‍
6 Koble hann- og hunnterminatorene Ç til hver ende av de
kombinerte T-kontaktene.‍
Koble rorkontrollen til det eksisterende NMEA 2000
nettverket
1 Finn ut hvor du vil koble rorkontrollen À til det eksisterende
NMEA 2000 basisnettverket Á.‍
3 Samle og dekk alle uisolerte ledningstilkoblinger.‍
Om NMEA 2000 og autopilotkomponentene
MERKNAD
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, skal
det allerede være koblet til strøm.‍ Ikke koble NMEA 2000
strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk.‍ Det skal
bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.‍
Du kan koble til rorkontrollen og kursberegningsenheten via et
eksisterende NMEA 2000 nettverk.‍ Hvis du ikke har et
eksisterende NMEA 2000 nettverk på båten, finner du alle
delene som trengs for å bygge det, i autopilotpakken
(side 13).‍
Hvis du vil bruke autopilotens avanserte funksjoner, kan du
koble valgfrie enheter som er kompatible med NMEA 2000, for
eksempel en GPS-enhet, til NMEA 2000 nettverket.‍
Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på
www.garmin.com.‍
Bygge et grunnleggende NMEA 2000 nettverk for
autopilotsystemet
MERKNAD
Hvis du installerer den medfølgende strømkabelen av typen
NMEA 2000, må du koble den til båtens tenningsbryter eller via
en annen innebygd bryter.‍ NMEA 2000 enheter tapper
batterinivået hvis NMEA 2000 strømkabelen er koblet direkte til
batteriet.‍
1 Koble sammen sidene på de tre T-kontaktene À.‍
2 Koble én side av en T-kontakt for NMEA 2000 Â fra
nettverket.‍
3 Du kan eventuelt forlenge NMEA 2000 basisnettverket ved å
koble en forlengelseskabel for NMEA 2000 basisnettverket
(ikke inkludert) til siden av den frakoblede T-kontakten.‍
4 Legg den medfølgende T-kontakten for rorkontrollen til i
NMEA 2000 basisnettverket ved å koble den til siden av den
frakoblede T-kontakten eller forlengelseskabelen for
basisnettverket.‍
5 Før den medfølgende droppkabelen à til rorkontrollen og til
bunnen av T-kontakten som ble lagt til i trinn 4.‍
13
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan
du bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).‍
6 Koble droppkabelen til rorkontrollen og T-kontakten.‍
• Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående (Tx) eller én inngående (Rx) ledning, må NMEA
2000 bussen og NMEA 0183 enheten være koblet til felles
jord.‍
Koble kursberegningsenheten til det eksisterende NMEA
2000 nettverket
1 Finn ut hvor du vil koble kursberegningsenheten À til det
eksisterende NMEA 2000 basisnettverket Á.‍
Installering av pumpen
2 Koble én side av en T-kontakt for NMEA 2000 fra nettverket.‍
3 Du kan eventuelt forlenge NMEA 2000 basisnettverket ved å
koble en forlengelseskabel for NMEA 2000 basisnettverket
(ikke inkludert) til siden av den frakoblede T-kontakten.‍
4 Legg den medfølgende T-kontakten  for
kursberegningsenheten til i NMEA 2000 basisnettverket ved
å koble den til siden av den frakoblede T-kontakten eller
forlengelseskabelen for basisnettverket.‍
5 Før den medfølgende droppkabelen à til
kursberegningsenheten og til bunnen av T-kontakten som
ble lagt til i trinn 4.‍
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan
du bruke en droppkabel som er inntil 6 m (20 fot) lang (ikke
inkludert).‍
6 Koble droppkabelen til kursberegningsenehten og Tkontakten.‍
Koble ekstrautstyr til autopilotsystemet
Du kan bruke autopilotens avanserte funksjoner ved å koble til
valgfrie enheter som er kompatible med NMEA 2000, for
eksempel en vindsensor, en sensor for fart i vann eller en GPSenhet, til NMEA 2000 nettverket.‍
Du kan koble valgfrie enheter som ikke er kompatible med
NMEA 2000, til rorkontrollen via NMEA 0183 (side 14).‍
1 Legg til en ekstra T-kontakt (følger ikke med) i NMEA 2000
nettverket.‍
2 Koble enheten til T-kontakten ved å følge instruksjonene
som følger med enheten.‍
Hensyn ved tilkobling av NMEA 0183
• Installeringsinstruksjonene som fulgte med den NMEA 0183
kompatible enheten, skal inneholde informasjonen du trenger
for å finne frem til utgående (Tx) og inngående (Rx) A (+) og
B (-) ledninger.‍
• Når du kobler til NMEA 0183 enheter med to utgående og to
inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA 2000
bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles jord.‍
14
Montere pumpen
Hvis båten har et ubalansert sylinderstyringssystem, må du
konfigurere pumpen på nytt til å fungere på riktig måte med den
ubalanserte sylinderen før du installerer pumpen (side 2).‍
Du må velge monteringssted (side 2) og velge riktige
festeanordninger (side 1) før du kan montere pumpen.‍
1 Hold pumpen på monteringsstedet, og bruk pumpen som
mal for å merke av monteringshullene på
monteringsoverflaten.‍
2 Bruk en borbits som passer til monteringsoverflaten og valgt
festeanordning, og bor fire hull gjennom
monteringsoverflaten.‍
3 Fest pumpen til monteringsoverflaten ved å bruke
festeanordningen du valgte.‍
Koble hydraulikkledningene til pumpen
Følg oppsettet fra og med side 8.‍
1 Koble de nødvendige ledningene fra hydraulikksystemet.‍
2 Legg til en T-kontakt på styrbord- og babordledningene i
systemet mellom roret og styresylinderen.‍
MERK: Hvis båten har servomodul, legger du til Tkontaktene mellom servomodulen og styresylinderen.‍
3 Gjør ett av følgende:
• Hvis båten ikke har servomodul, legger du til nok
hydraulikkslange til å kunne koble rorets returarmatur til
pumpearmatur T.‍
• Hvis båten har servomodul, finnes det allerede en
returledning mellom roret og servomodulen.‍ Legg til en Tkontakt på systemets returledning mellom servomodulen
og roret.‍
4 Legg til hydraulikkslange på de ubrukte armaturene på hver
T-kontakt slik at det er nok slange til å koble T-kontakten til
pumpearmaturene.‍
5 Koble T-kontakten for styrbord ledning til pumpearmatur C1
eller C2.‍
6 Koble T-kontakten for babord ledning til pumpearmatur C1
eller C2, den du ikke brukte i trinn 4.‍
7 Gjør ett av følgende:
• Hvis båten ikke har servomodul, kobler du rorets
returarmatur til pumpearmatur T.‍
• Hvis båten har servomodul, kobler du T-kontakten på
returledningen til pumpearmatur T.‍
Installer
Shadow Drive på babord eller styrbord
8
hydraulikkledning mellom roret og T-kontakten (side 13).‍
9 Installer en avstegningsventil (ikke inkludert) på hver
hydraulikkledning som er koblet direkte til pumpen.‍
10 Hvis det ikke er gjort ennå, setter du inn, strammer til og
forsegler de medfølgende pluggene i de ubrukte
pumpearmaturene.‍
Koble pumpen til strømforsyning
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen.‍ Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene.‍ Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting.‍ Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass,ugyldiggjøres produktgarantien.‍
Koble pumpens strømkabel direkte til båtbatteriet, hvis det er
mulig.‍ Selv om det ikke anbefales, må du koble via en 40 Asikring hvis du vil koble strømkabelen til en rekkeklemme eller
annen kilde.‍
Hvis du har tenkt å føre pumpen gjennom en sikring eller svitsj i
nærheten av roret, må du bruke et relé og en kontrolledning av
aktuell størrelse.‍ I dette tilfellet må du ikke forlenge pumpens
strømkabel.‍
1 Dra den terminerte enden av strømkabelen til pumpen, men
ikke koble den til pumpen.‍
2 Før den uisolerte enden av strømkabelen til båtbatteriet.‍
Hvis kabelen ikke er lang nok, kan den forlenges ved å
skjøte en større ledning (side 15).‍
Vær oppmerksom på forsiktighetsreglene i begynnelsen av
denne delen angående forlengelse av strømkabelen.‍
Koble
den svarte ledningen (-) til den negative (-) polen på
3
batteriet.‍
4 Koble den røde ledningen (+) til den positive (+) polen på
batteriet.‍
5 La strømkabelen være koblet fra pumpen foreløpig.‍
Du skal bare koble strømkabelen til pumpen etter at du har
installert alle de andre autopilotkomponentene.‍ På den
måten unngår du uønsket pumpeaktivitet.‍
Strømkabelforlengelser
Strømkabelen kan om nødvendig forlenges med en egnet
kabeldiameter for skjøtelengden.‍
Element
À
Á
Â
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Sikring
Batteri
2,7 m (9 fot), ingen forlengelse
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 10 AWG (5,26 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 4,6 m (15 fot)
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 8 AWG (8,36 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 7 m (23 fot)
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Beskrivelse
Skjøte
Skjøteledning på 6 AWG (13,29 mm²)
Sikring
20,3 cm (8 tommer)
Batteri
20,3 cm (8 tommer)
Opptil 11 m (36 fot)
Lufte ut hydraulikksystemet
MERKNAD
Dette er generelle prosedyrer for å lufte ut et
hydraulikkstyresystem.‍ Se installeringsinstruksjonene fra
produsenten av styresystemet hvis du trenger mer spesifikk
informasjon om utlufting av systemet.‍
Før du lufter ut hydraulikksystemet, må du sørge for at alle
tilkoblingene til slangene er fullførte og helt tilstrammet.‍
1 Velg et alternativ:
• Hvis rorbeholderen inneholder for lite væske, må du fylle
på med riktig mengde hydraulikkvæske.‍
• Hvis rorbeholderen innholder for mye væske, må du
fjerne væske for at det ikke skal renne over under
utluftingen.‍
2 Styr roret manuelt til begge sylinderstopperne.‍
3 Styr roret manuelt helt til babord.‍
4 Åpne en omløpsventil på sylinderarmaturen.‍
5 Drei roret sakte mot babord i tre minutter.‍
6 Lukk omløpsventilen for sylinderen.‍
7 Fyll eventuelt på væske i rorbeholderen.‍
8 Utfør trinn 2 til 7 inntil rorbeholderen holder seg full.‍
9 Åpne omløpsventilen på pumpemanifolden.‍
10 Slå på autopilotsystemet, og deaktiver Shadow Drive.‍
Du finner mer informasjon om hvordan du deaktiverer
Shadow Drive, i brukerveiledningen som fulgte med
autopilotsystemet.‍
på rorkontrollen inne i ti sekunder, og vær
11 Hold
oppmerksom på styrebevegelser.‍
12 Velg et alternativ:
• Hvis det er styrebevegelse, går du til trinn 13.‍
• Hvis det ikke er noen bevegelse, holder du
inne inntil
du får en styrebevegelse.‍
13 Hold skjermtasten som forårsaker styrebevegelsene, inne,
og styr helt til stoppet.‍
14 Styr roret til motsatt stopp ved hjelp av rorkontrollen.‍
15 Lukk omløpsventilen på pumpemanifolden.‍
Utluftningen av hydraulikksystemet er nå fullført.‍
Når utluftningen av hydraulikksystemet er fullført, aktiverer du
Shadow Drive på nytt.‍
Korrosjonshemmer
MERKNAD
Du bør påføre korrosjonshemmer på pumpen minst to ganger i
året for å sørge for lang levetid for alle delene.‍
Du bør påføre en korrosjonshemmer for maritim bruk på
pumpen etter at alle hydrauliske og elektriske tilkoblinger er
koblet til og hydraulikksystemet er utluftet.‍
15
Konfigurere autopiloten
Autopiloten må konfigureres og tilpasses båtens dynamikk.‍ Du
bruker Havneveiviser og Sjøforsøksveiviser på rorkontrollen til å
konfigurere autopiloten.‍ Disse veiviserne leder deg gjennom de
nødvendige konfigurasjonstrinnene.‍
Havneveiviser
MERKNAD
Hvis du går gjennom Havneveiviser mens båten ikke er i
vannet, må du sørge for klaring for rorbevegelser, slik at du
unngår å skade roret eller andre objekter.‍
Du kan gjennomføre Havneveiviser mens båten er i eller ute av
vannet.‍
Hvis båten er i vannet, må den ligge stille mens du fullfører
veiviseren.‍
Gå gjennom Havneveiviser
1 Slå på autopiloten.‍
Du blir spurt om å fullføre en kort oppsettsekvens første
gang du slår på autopiloten.‍
2 Hvis Havneveiviser ikke starter automatisk etter
oppsettsekvensen, velger du Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Veivisere >
Havneveiviser.‍
3 Velg fartøytypen.‍
4 Kalibrer rorsensoren ved behov.‍
5 Test styreretningen (side 16).‍
6 Velg eventuelt hastighetskilde (side 16).‍
7 Bekreft turtelleren ved behov (side 16).‍
8 Test rorets maksimale utslag.‍
9 Gå gjennom resultatene fra veiviseren (side 16).‍
Teste styreretningen
1 Test styreretningen.‍
Når du velger , skal roret snu slik at båten styres til
venstre.‍ Når du velger , skal roret snu slik at båten styres
mot høyre.‍
2 Velg Fortsett.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten styres i riktig retning under testen, velger du
Ja.‍
• Hvis båten styres i motsatt retning under testen, velger du
Nei.‍
4 Hvis du valgte Nei i trinn 3, gjentar du trinn 1–2.‍
Velge hastighetskilde
Velg et alternativ:
• Hvis du koblet en NMEA 2000 kompatibel motor (eller
motorer) til NMEA 2000 nettverket, velger du NMEA
2000.‍
• Hvis NMEA 2000 turtellerdataene er utilgjengelige eller
ubrukelige, velger du GPS som hastighetskilde.‍
• Hvis du ikke koblet til en NMEA 2000 turteller eller -GPSenhet som hastighetskilde, velger du Ingen.‍
MERK: Hvis autopiloten ikke gir god ytelse med Ingen
som hastighetskilde, anbefaler Garmin at du kobler til en
turteller via NMEA 2000 eller bruker en GPS-enhet som
hastighetskilde.‍
Bekrefte turtelleren
Denne prosedyren vises ikke hvis GPS eller Ingen er valgt som
hastighetskilde.‍
1 Når motoren (eller motorene) går, sammenligner du
turtallavlesningene på rorkontrollen med turtelleren (eller
turtellerne) på båtens dashbord.‍
16
2 Juster eventuelt avlesningene på rorkontrollen til de
samsvarer med båtens turteller (eller turtellere).‍
Se gjennom resultatene fra Havneveiviser
Rorkontrollen viser verdiene du valgte da du kjørte
Havneveiviser.‍
1 Gå gjennom resultatene fra Havneveiviser.‍
2 Velg eventuelle gale verdier, og velg Velg.‍
3 Rett opp verdien.‍
4 Gjenta trinn 2–3 for alle gale verdier.‍
5 Når du er ferdig med å se gjennom verdiene, velger du
Ferdig.‍
Sjøforsøksveiviser
Sjøforsøksveiviser konfigurerer de grunnleggende sensorene
på autopiloten.‍ Det er derfor svært viktig å fullføre veiviseren
under forhold som passer for båten.‍
Viktige hensyn for Sjøforsøksveiviser
Du må fullføre Sjøforsøksveiviser i stille farvann.‍ Siden stille
farvann er relativt i forhold til størrelsen og fasongen på båten,
må du før du starter Sjøforsøksveiviser, kjøre båten til et sted
der:
• båten ikke gynger hvis du sitter i ro eller beveger deg
langsomt
• båten ikke påvirkes av vinden
Tenk over følgende når du fullfører Sjøforsøksveiviser:
• Vekten på båten må være balansert.‍ Ikke beveg deg rundt i
båten mens du fullfører trinnene i Sjøforsøksveiviser.‍
• Seilet må tas ned på seilbåter.‍
• På seilbåter må motoren holdes i en posisjon som driver
båten fremover i en rett linje.‍
Gå gjennom Sjøforsøksveiviser
1 Kjør båten til et åpent område i stille farvann.‍
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Veivisere > Sjøforsøksveiviser.‍
3 Konfigurer eventuelt o/min for planing.‍
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter med planende skrog
hvor hastighetskilden er angitt som Ingen.‍
4 Konfigurer eventuelt planingshastighet.‍
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter med planede skrog
hvor hastighetskilden er angitt som GPS.‍
5 Konfigurer eventuelt den høye o/min-grensen.‍
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter hvor
hastighetskilden er angitt som GPS.‍
6 Konfigurer eventuelt maksimal hastighet.‍
Dette trinnet gjelder bare for hurtigbåter hvor
hastighetskilden er angitt som GPS.‍
7 Kalibrer kompasset (side 16).‍
8 Utfør autosøkprosedyren (side 17).‍
9 Angi nord (side 17).‍
10 Angi eventuelt finjustering av styrekurs (side 17).‍
Kalibrere kompasset
1 Kjør båten rett fremover i cruisefart.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du følger denne fremgangsmåten som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start og fortsetter å kjøre
rett fremover.‍
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Automatisk oppsett > Kalibrer kompass
> Start.‍
3 Når du får beskjed om det, snur du båten sakte med klokken
til kalibreringen er fullført.‍ Sørg for at svingen er så jevn og
flat som mulig.‍
Båten skal ikke krenge under kalibrering.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.‍
• Hvis kalibreringen mislykkes, velger du Prøv på nytt og
gjentar trinn 1–3.‍
Gjennomføre prosedyren for autosøk
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann.‍
1 Juster gasspaken slik at båten kjører med en typisk
cruisefart som gir reaksjonsfølsom styring.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du følger denne fremgangsmåten som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start og fortsetter å kjøre
rett fremover.‍
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Automatisk oppsett > Autosøk > Start.‍
Båten vil da gjøre flere sikksakkbevegelser mens autosøket
pågår.‍
Det vises en melding når dette er fullført.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis autosøket er vellykket, velger du Ferdig og tar
manuell kontroll over båten.‍
• Hvis autosøket mislykkes, justerer du opp gasspaken og
velger Prøv på nytt.‍ La systemet utføre autosøket på
nytt.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis autosøket mislykkes uten at du når maksimal
cruisefart, gjentar du trinn 1–3 til autosøket er vellykket.‍
• Hvis autosøket mislykkes og du kom opp i maksimal
cruisefart, reduserer du hastigheten til den opprinnelige
autosøkhastigheten og velger Alternativt autosøk for å
begynne en alternativ autosøkprosedyre.‍
Angi nord:
Før du starter denne prosedyren, må du ha en lang strekning
med åpent farvann.‍
Denne prosedyren vises hvis autopiloten er koblet til en valgfri
GPS-enhet (side 14), og enheten har hentet inn en GPSposisjon.‍ I løpet av denne prosedyren bruker autopiloten
informasjon om styrekursen fra GPS-enheten for å kalibrere
nord på autopilotsystemet.‍
Hvis du ikke har koblet til en GPS-enhet, får du beskjed om angi
finjusteringen av styrekursen i stedet (side 17).‍
1 Kjør båten rett fremover i cruisefart.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du følger denne fremgangsmåten som en del av
Sjøforsøksveiviser, velger du Start og fortsetter å kjøre
rett fremover.‍
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Automatisk oppsett > Angi nord > Start.‍
3 La autopiloten kalibrere nord.‍
Det vises en melding når kalibreringen er fullført.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis kalibreringen er vellykket, velger du Ferdig.‍
• Hvis kalibreringen er mislykket, gjentar du trinn 1–3.‍
Finjustere styrekursen
Denne prosedyren vises bare hvis du ikke har koblet en valgfri
GPS-enhet til autopiloten (side 14).‍ Hvis autopiloten er koblet til
en GPS-enhet som har hentet inn en GPS-posisjon, får du
beskjed om å angi nord i stedet (side 17).‍
1 Identifiser nord ved hjelp av et håndholdt kompass.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du følger denne fremgangsmåten som en del av
Sjøforsøksveiviser, justerer du innstillingen for finjustering
av styrekurs til den samsvarer med nord på det
magnetiske kompasset.‍
• Hvis du utfører denne kalibreringen uavhengig av
Sjøforsøksveiviser, går du til skjermbildet Styrekurs og
velger Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Automatisk oppsett > Finjustering av
styrekurs.‍ Juster innstillingen for finjustering av styrekurs
til den samsvarer med nord på det magnetiske
kompasset.‍
3 Når innstillingen for finjustering av styrekurs samsvarer med
nord på det magnetiske kompasset, velger du Ferdig.‍
Teste og justere konfigurasjonen
MERKNAD
Test autopiloten med lav fart.‍ Når autopiloten er testet og justert
ved lav fart, tester du den ved høy fart for å simulere normale
driftsforhold.‍
1 Kjør båten i én retning ved hjelp av autopiloten (hold
styrekursen).‍
Det kan hende at båten svinger litt, men den skal ikke svinge
mye.‍
2 Sving båten i én retning med autopiloten, og følg med på
virkemåten.‍
Båten skal svinge jevnt, ikke for raskt eller for sakte.‍
Når du svinger båten ved hjelp av autopiloten, skal båten
nærme seg og forbli på ønsket styrekurs med minimalt med
overstyring og svinging.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis båten svinger for raskt eller for tregt, justerer du
autopilotens hastighetsbegrenser (side 17).‍
• Hvis styrekursen svinger betydelig eller båten ikke
korrigeres når du svinger, justerer du autopilotens
forsterkning (side 17).‍
• Hvis båten svinger jevnt, styrekursen svinger litt eller ikke
i det hele tatt og båten justerer styrekursen korrekt, er
konfigurasjonen riktig, og det er ikke nødvendig med
ytterligere justeringer.‍
Justere hastighetsbegrenserens innstillinger
1 Aktiver Forhandlermodus (side 18).‍
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Tilpassing av autopilot >
Hastighetsbegrenser.‍
3 Velg et alternativ:
• Øk innstillingen hvis autopiloten svinger for raskt.‍
• Reduser innstillingen hvis autopiloten svinger for sakte.‍
Når du justerer hastighetsbegrenseren manuelt, må du foreta
relativt små justeringer.‍ Test endringen før du gjør flere
justeringer.‍
4 Test autopilotkonfigurasjonen.‍
5 Gjenta trinn 3–4 til du er fornøyd med autopilotens ytelse.‍
Justere autopilotens innstillinger for forsterkning
1 Aktiver Forhandlermodus (side 18).‍
2 Velg Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler > Tilpassing av autopilot > Rorforsterkning.‍
17
3 Velg et alternativ etter båttype:
• Hvis du har en seilbåt, velger du Forsterkning og justerer
i hvilken grad roret holder kursen og foretar svinger.‍
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant forsøker å justere kursen
ved det minste avvik.‍ En overaktiv autopilot kan tappe
batteriet raskere enn ved vanlig bruk.‍
• Hvis du har seilbåt, velger du Motforsterkning og
justerer i hvilken grad roret korrigerer overstyringen.‍
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.‍
• Hvis du har hurtigbåt, velger du Lav hastighet eller Høy
hastighet og justerer i hvilken grad roret holder kursen og
foretar svinger ved lav eller høy hastighet.‍
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten være
overaktiv ved at den konstant forsøker å justere kursen
ved det minste avvik.‍ En overaktiv autopilot kan tappe
batteriet raskere enn ved vanlig bruk.‍
• Hvis du har hurtigbåt, velger du Teller for lav hastighet
eller Teller for høy hastighet for å justere i hvilken grad
roret korrigerer overstyringen.‍
Hvis denne verdien angis for høyt, kan autopiloten
overstyre svingen på nytt mens den forsøker å rette opp
den opprinnelige svingen.‍
4 Test autopilotkonfigurasjonen, og gjenta trinn 2–3 til du er
fornøyd med autopilotens ytelse.‍
Avansert konfigurasjon
Avanserte konfigurasjonsalternativer er ikke tilgjengelige på
rorkontrollen under normale bruksforhold.‍ Hvis du vil ha tilgang
til autopilotens avanserte konfigurasjonsinnstillinger, må du først
aktivere Forhandlermodus (side 18).‍
Aktivere forhandlerkonfigurasjon
1 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
System > Systeminformasjon.‍
2 Hold knappen i midten nede i fem sekunder.‍
Forhandlermodus vises.‍
3 Velg Tilbake > Tilbake.‍
Hvis alternativet Autopilotkonfigurasjon for forhandler er
tilgjengelig på skjermbildet Oppsett, er prosedyren vellykket.‍
Innstillinger for avansert konfigurasjon
Du kan kjøre autosøk, kalibrere kompasset og angi nord på
autopiloten uten å kjøre veiviserne.‍ Du kan også definere hver
innstilling individuelt uten å kjøre konfigurasjonsprosessen.‍
Kjøre de automatiske konfigurasjonsprosessene manuelt
1 Aktiver Forhandlermodus (side 18).‍
2 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Automatisk
oppsett.‍
3 Velg Kalibrer kompass, Angi nord eller Autosøk.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Definere individuelle konfigurasjonsinnstillinger manuelt
Konfigurering av enkelte konfigurasjonsinnstillinger kan kreve at
du endrer andre innstillinger.‍ Gå gjennom delen Detaljerte
konfigurasjonsinnstillinger (side 20) før du endrer noen
innstillinger.‍
1 Aktiver Forhandlermodus (side 18).‍
2 Gå til skjermbildet Styrekurs, og velg Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler.‍
Velg en innstillingskategori.‍
3
4 Velg en innstilling du vil konfigurere.‍
Du finner beskrivelser for hver innstilling i tillegget
(side 20).‍
18
5 Konfigurer verdien for innstillingen.‍
Tillegg
Tilkoblingsdiagrammer for NMEA 0183
Disse tilkoblingsdiagrammene er eksempler på ulike situasjoner
som kan oppstå når du kobler NMEA 0183 enheten til
rorkontrollen.‍
Toveis NMEA 0183 kommunikasjon
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – Funksjon for ledning for
Funksjon
NMEA 0183 kompatibel
enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
MERK: Når du kobler en NMEA 0183 enhet med to utgående
og to inngående ledninger, er det ikke nødvendig for NMEA
2000 bussen og NMEA 0183 enheten å være koblet til felles
jord.‍
Bare én inngående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én
inngående ledning (Rx), må den kobles til den blå ledningen
(Tx/A) fra rorkontrollen.‍ La den hvite ledningen (Tx/B) fra
rorkontrollen forbli utilkoblet.‍
À
Á
Â
Ã
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll – Funksjon for ledning for
Funksjon
NMEA 0183 kompatibel
enhet
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Spesifikasjon
Mål
Sikring
40 A, bladtype
Hovedstrømforbruk
• Ventemodus: under 1 A
• I drift: 5–10 A
• Toppverdi: 34 A
I/T
Strøm
I/T
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx
Hvit – ikke tilkoblet
I/T
Brun – Rx/A (+)
Tx/A (+)
Spesifikasjon
Mål
Grønn – Rx/B (-)
Tx/B (-)
Mål (diameter)
91,4 mm (319/32 tommer)
Vekt
159 g (5,6 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Materiale
Fullstendig tett, støtsikker plast,
vanntett i henhold til IEC 60529
IPX7
Lengde på kabel for
kursberegningsenhet
5 m (16 fot)
NMEA 2000 LEN
3 (150 mA)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
inngående linje (Rx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.‍
Bare én utgående ledning
Hvis den NMEA 0183 kompatible enheten bare har én utgående
ledning (Tx), må den kobles til den bruke ledningen (Rx/A) fra
rorkontrollen.‍ Den grønne ledningen (Rx/B) fra rorkontrollen må
kobles til NMEA 0183 jord.‍
Kursberegningsenhet
Rorkontroll
Spesifikasjon
Mål
Mål uten soldeksel
(H × B × D)
110 x 115 x 30 mm
(4,33 x 4,53 x 1,18 tommer)
Mål med soldeksel
(H × B × D)
115 x 120 x 35,5 mm
(4,53 x 4,72 x 1,40 tommer)
Vekt uten soldeksel
247 g (8,71 oz)
Vekt med soldeksel
283 g (9,98 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 70 °C (fra 5 til 158 °F)
Trygg avstand fra et kompass 209 mm (8,25 tommer)
À
Á
Â
Ã
Materiale
Etui: fullstendig tett polykarbonat,
vanntett i henhold til IEC 60529 IPX7standardene
Objektiv: glass behandlet mot
blendende lys
Strømforbruk
Maks 2,5 W
Maks.‍ spenning for enhet
32 VDC
NMEA 2000 nettverk (forsyner rorkontrollen med strøm)
12 VDC-strømkilde
Rorkontroll
NMEA 0183 kompatibel enhet
Ledning Ledningsfarge for rorkontroll –
Funksjon
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Funksjon for ledning
for NMEA 0183
kompatibel enhet
Inngangsspenning for NMEA 9–16 VDC
2000
LEN-nummer (Load
Equivalency Number) for
NMEA 2000
6 (300 mA ved 9 VDC)
I/T
Strøm
Grønn – Rx/B (-) (koblet til NMEA
0183 jord)
NMEA 0183 jord
Blå – Tx/A (+)
Rx/A (+)
Hvit – Tx/B (-)
Rx/B (-)
Spesifikasjon
Mål
Tx/A (+)
Mål (L × diameter)
23 × 25 mm (29/32 × 1 tomme)
Vekt
68 g (2,4 oz)
Temperaturområde
Fra -15 til 60 °C (5 til 140 °F)
Kabellengde
3,0 m (10 fot)
Brun – Rx/A (+)
MERK: Når du kobler til en NMEA 0183 enhet med bare én
utgående linje (Tx), må NMEA 2000 bussen og NMEA 0183
enheten være koblet til felles jord.‍
Alarm
Spesifikasjoner
NMEA 2000 PGN-informasjon
SmartPump
Kursberegningsenhet
Spesifikasjon
Mål
Type
PGN
Beskrivelse
Mål (H × B × D)
197 x 190 x 244 mm (7¾ × 7½ × 95/8 tomme)
Send og motta
059392
ISO-bekreftelse
Vekt
7,5 kg (16,5 pund)
059904
ISO-forespørsel
Temperaturområde
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
060928
ISO-adressekrav
Materiale
• Elektronisk styringsenhet(ECU): fullstendig
tett aluminiumslegering
• Brakett: ulegert stål
• Manifold: aluminiumslegering
• Motor: aluminiumslegering
126208
NMEA – Krev/
forespør/bekreft
gruppefunksjon
126464
Send/motta
gruppefunksjon for
PGN-liste
126996
Produktinformasjon
127245
Rordata
127250
Fartøykurs
127245
Rordata
Lengde på strømkabel 2,7 m (9 fot)
Inngangseffekt
11,5–30 VDC
Bare send
Bare motta
19
Type
PGN
Beskrivelse
Feil- og advarselsmeldinger
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask
oppdatering
Feilmelding
Årsak
Autopilothandling
128259
Fart i vann
Lav spenning i den
elektroniske
styringsenheten
129025
Posisjon – rask
oppdatering
Forsyningsspenningen til
pumpen har sunket til
under 10 VDC i mer en
seks sekunder.‍
• Alarmen lyder i
fem sekunder
• Normal drift
fortsetter
129026
COG & SOG – rask
oppdatering
129283
Kryssrutefeil
129284
Navigasjonsdata
Autopiloten mottar
ikke
navigasjonsdata.‍
Autopiloten er satt i
Hold styrekursen.‍
130306
Vinddata
Autopiloten mottar ikke
• Alarmen lyder i
lenger gyldige
fem sekunder
navigasjonsdata under en • Autopiloten går
Rute til-manøver.‍
til Hold
Denne meldingen vises
styrekursen
også hvis navigasjonen
stoppes på kartplotteren før
autopiloten deaktiveres.‍
Mistet tilkoblingen til
autopilot
Rorkontrollen har mistet
tilkoblingen til
kursberegningsenheten.‍
I/T
Tapt vinddata (bare
seilbåt)
Autopiloten mottar ikke
lenger gyldige data.‍
• Alarmen lyder i
fem sekunder
• Autopiloten går
til Hold
styrekursen
Lav GHC™
forsyningsspenning
Forsyningsspenningsnivået I/T
har sunket under verdien
som er angitt i menyen for
lavspenningsalarm.‍
Feil: Høy spenning i
den elektroniske
styringsenheten
Forsyningsspenningen til
pumpen har steget over
33,5 VDC.‍
Feil: Spenningen i
den elektroniske
styringsenheten har
sunket raskt
Spenningen i den
• Alarmen går til
elektroniske
den blir
styringsenheten har sunket
bekreftet.‍
raskt under 7,0 VDC.‍
• Denne feilen
løses når
spenningen i
den elektroniske
styringsenheten
stiger over
7,3 VDC.‍
Rorkontroll
Type
PGN
Beskrivelse
Send og motta 059392 ISO-bekreftelse
059904 ISO-forespørsel
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA – Krev/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464 Send/motta gruppefunksjon for PGN-liste
126996 Produktinformasjon
Bare send
128259 Fart i vann
129025 Posisjon – rask oppdatering
129026 COG & SOG – rask oppdatering
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129540 GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
130306 Vinddata
Bare motta
127245 Rordata
127250 Fartøykurs
127488 Motorparametre – rask oppdatering
128259 Fart i vann
129025 Posisjon – rask oppdatering
129029 GNSS-posisjonsdata
129283 Kryssrutefeil
129284 Navigasjonsdata
129285 Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
130306 Vinddata
130576 Status for lite fartøy
Informasjon om NMEA 0183
Autopiloten bruker følgende NMEA 0183 setninger når den er
koblet til valgfrie NMEA 0183 kompatible enheter.‍
Type
Setning
Send
hdg
Motta
wpl
gga
grme
gsa
gsv
rmc
bod
bwc
dtm
gll
rmb
vhw
mwv
xte
20
Feil: Høy temperatur Temperaturen i den
i den elektroniske
elektroniske
styringsenheten
styringsenheten har steget
over 100 °C (212 °F).‍
Feil: Tapt
kommunikasjon
mellom elektronisk
styringsenhet og
kursberegningsenhet
(når autopiloten er
aktivert)
• Den elektroniske
styringsenheten
slås av
• Alarmen lyder i
fem sekunder
• Pumpen
deaktiveres
Det har oppstått et
• Rorkontrollen
tidsavbrudd for
piper, og
kommunikasjon mellom
autopiloten går
kursberegningsenheten og
til ventemodus.‍
pumpen.‍
Detaljerte konfigurasjonsinnstillinger
Selv om all konfigurasjonen vanligvis utføres gjennom veivisere,
kan du justere alle innstillinger manuelt for å finjustere
autopiloten.‍
Du får tilgang til avanserte konfigurasjonsinnstillinger via
Forhandlermodus (side 18).‍ Du har tilgang til brukerbestemte
innstillinger under vanlig bruk av autopiloten.‍ Du finner mer
informasjon i konfigurasjonsdelen i brukerveiledningen som
fulgte med autopiloten.‍
MERK: Avhengig av konfigurasjonen av autopiloten kan det
hende at noen innstillinger ikke vises.‍
MERK: Hver gang du endrer til innstillingen Hastighetskilde på
en hurtigbåt, må du kontrollere innstillingene Bekreft turteller,
Lav o/min-grense, Høy o/min-grense, O/min for planing,
Planingshastighet eller Maksimum fart der dette er aktuelt,
før du utfører autosøkprosedyren (side 17).‍
Søkeinnstillinger for autopilot
Slik åpner du de generelle søkeinnstillingene for autopiloten:
Velg Meny > Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for
forhandler.‍
Hastighetsbegrenser: Her kan du begrense hastigheten på
svinger som kontrolleres av autopiloten.‍ Du kan øke
prosenttallet for å begrense krappheten på svingen, og
redusere den for å tillate krappere svinger.‍
Innstillinger for hastighetskilde
MERK: Innstillingene for hastighetskilde er bare tilgjengelige for
hurtigbåter.‍
Slik åpner du innstillingene for hastighetskilde: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett
av hastighetskilde.‍
Hastighetskilde: Her kan du velge hastighetskilden.‍
Bekreft turteller: Her kan du sammenligne turavlesningene på
rorkontrollen med turtellerne på båtens dashbord.‍
O/min for planing: Her kan du justere turavlesningen på
rorkontrollen når båten går fra deplasement til
planingshastighet.‍ Hvis verdien ikke samsvarer med verdien
på rorkontrollen, kan du justere verdien.‍
Planingshastighet: Her kan du justere planingshastigheten til
båten.‍ Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.‍
Lav o/min-grense: Her kan du justere det laveste turtallpunktet
for båten.‍ Hvis verdien ikke samsvarer med verdien på
rorkontrollen, kan du justere verdien.‍
Høy o/min-grense: Her kan du justere det høyeste
turtallpunktet for båten.‍ Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.‍
Maksimum fart: Her kan du justere båtens
maksimumshastighet.‍ Hvis verdien ikke samsvarer med
verdien på rorkontrollen, kan du justere verdien.‍
Innstillinger for rorforsterkning
MERK: Hvis disse verdiene angis for høyt, kan autopiloten bli
overaktiv ved at den konstant forsøker å justere kursen ved det
minste avvik.‍ En overaktiv autopilot kan forårsake overdreven
slitasje på pumpen og tappe batteriet for batteristrøm raskere
enn normalt.‍
Slik åpner du innstillingene for rorforsterkning: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Rorforsterkning.‍
Forsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret holder
styrekursen og svinger (bare seilbåt).‍
Motforsterkning: Her kan du justere i hvilken grad roret
korrigerer overstyring (bare seilbåt).‍ Hvis denne verdien
angis for høyt, kan autopiloten overstyre en sving mens den
forsøker å rette opp den opprinnelige svingen.‍
Lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for lave
hastigheter (bare hurtigbåt).‍ Denne innstillingen gjelder når
fartøyet kjører under planingshastighet.‍
Teller for lav hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for lave hastigheter (bare hurtigbåt).‍ Denne
innstillingen gjelder når fartøyet kjører under
planingshastighet.‍
Høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkning for høye
hastigheter (bare hurtigbåt).‍ Denne innstillingen gjelder når
fartøyet kjører over planingshastighet.‍
Teller for høy hastighet: Her kan du angi rorforsterkningens
motkorreksjon for høye hastigheter (bare hurtigbåt).‍ Denne
innstillingen gjelder når fartøyet kjører over
planingshastighet.‍
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du navigasjonsinnstillingene: Velg Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Navigasjonsoppsett.‍
Finjustering av styrekurs: Her kan du angi styrekurs
(forskyvning av styrekursen) for autopiloten.‍
Navigasjonsforsterkning: Her kan du justere hvor aggressivt
autopiloten fjerner kryssrutefeil når et Rute til-mønster
følges.‍
Hvis denne verdien er for høy, kan autopiloten svinge
bakover og forover på tvers av kurslinjen over lange
avstander.‍ Hvis denne verdien er for lav, kan autopiloten
reagere sakte når den skal fjerne kryssrutefeil.‍
Navigasjon, trimforsterkning: Her kan du justere den
akseptable mengden langsiktige kryssrutefeil når et Rute tilmønster følges.‍ Du må bare justere denne innstillingen etter
at navigasjonsforsterkningen er angitt.‍
Hvis denne verdien er for høy, overkompenserer autopiloten
for kryssrutefeilen.‍ Hvis denne verdien er for lav, tillater
autopiloten en stor langsiktig kryssrutefeil.‍
Navigasjonsinnstillinger for NMEA
MERK: Navigasjonsinnstillinger for NMEA gjelder bare når det
er koblet en NMEA 0183-GPS enhet til autopilotsystemet.‍
Slik åpner du NMEA innstillingene: Velg Meny > Oppsett >
Autopilotkonfigurasjon for forhandler >
Navigasjonsoppsett > NMEA-oppsett.‍
NMEA-kontrollsum: Når den er satt til Av, gjør denne
innstillingen det mulig å fortsette å bruke den tilkoblede
NMEA 0183 GPS-enheten hvis den utfører feilaktig
beregning av kontrollsummer.‍ Når den er satt til Av, kan det
gå på akkord med dataintegriteten.‍
Reversert XTE: Gjør det mulig å rette opp styreretningen hvis
den tilkoblede NMEA 0183 GPS-enheten sender feil
styreretning sammen med feilsignalet for kryssrute.‍
Innstillinger for styresystem
Slik åpner du innstillingene for styresystem: Velg Meny >
Oppsett > Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett
av styringssystemet.‍
Bekreft styreretning: Her kan du angi retningen roret må
bevege seg i for å kunne snu fartøyet mot babord og mot
styrbord.‍ Du kan teste og reversere styreretningen hvis det
er nødvendig.‍
Innstillinger for rorsensor
MERK: Innstillingene for rorsensor gjelder bare når det er koblet
en rorsensor til autopilotsystemet.‍
Slik åpner du innstillingene for rorsensor: Velg Meny > Oppsett
> Autopilotkonfigurasjon for forhandler > Oppsett av
styringssystemet > Oppsett av rorsensor.‍
Maksimum babordvinkel: Her kan du angi vinkelen roret
svinger lengst mot babord med.‍
Maksimum styrbordvinkel: Her kan du angi vinkelen roret
svinger lengst mot styrbord med.‍
Kalibrer rorsensor: Starter en prosedyre som etablerer det
maksimale bevegelsesspekteret til roret og kalibrerer
rorposisjonssensoren.‍ Hvis det oppstår en feil under
kalibreringen, har rorposisjonssensoren sannsynligvis nådd
grensen.‍ Det kan hende at sensoren ikke er installert på
riktig måte.‍ Hvis problemet vedvarer, kan du omgå feilen ved
å flytte roret til den posisjonen lengst unna som ikke
rapporterer en feil.‍
Kalibrer sentrering av ror: Starter en prosedyre som går ut på
å finne rorets midtpunkt.‍ Du kan bruke denne
kalibreringsprosedyren dersom rorposisjonsindikatoren på
skjermen ikke samsvarer med det faktiske midtpunktet til
roret.‍
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
21
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support, og klikk på Contact
Support for å få informasjon om innenlandsk support.‍
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.‍
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.‍
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
GHP™, GHC™ og Shadow Drive™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA® og NMEA 2000® er varemerker for National Marine Electronics Association. Uflex® og MasterDrive™ er varemerker for
UltraFlex Group. Teflon® er et varemerke for DuPont™.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising