Garmin | GMR Fantom™ 4 | Garmin GMR Fantom™ 4 Installationsinstruktioner

Garmin GMR Fantom™ 4 Installationsinstruktioner
• I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
• I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.
GMR Fantom 4/6
™
Installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Radarn sänder elektromagnetisk energi. Se till att radarn är
installerad enligt rekommendationerna i de här instruktionerna
och att ingen personal står i vägen för radarstrålen vid sändning.
När den här radarn är korrekt installerad och korrekt använd
uppfyller den kraven i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard för
säkerhetsnivåer för allmänheten avseende exponering för
radiofrekventa elektromagnetiska fält.
Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder –
ögonen är den del av kroppen som är känsligast för
elektromagnetisk energi.
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
OBSERVERA
Den här enheten bör endast användas som ett
navigationshjälpmedel. Försök inte att använda enheten för
något ändamål där exakt mätning av riktning, avstånd, plats eller
topografi krävs.
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.
OBS!
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.
OBSERVERA
Att öppna piedestalen kan resultera i personskador och/eller
skador på enheten. Den här enheten innehåller inga delar som
kan servas av användaren och bör endast öppnas av en
Garmin auktoriserad servicetekniker. Eventuella skador på
enheten som orsakats av att enheten öppnats av någon annan
än en Garmin-auktoriserad servicetekniker omfattas inte av
Garmin garantin.
®
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan idag.
• Gå till my.garmin.com.
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/support för lokal supportinformation.
• I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
•
Kryssmejsel nr 2
5 mm insexnyckel
Borrmaskin
15,0 mm (19/32 tum) borrspets
32 mm (1 1/4 tum) borrspets (tillval)
17 mm (21/32 tum) nyckel och momentnyckel
3,31 mm² (12 AWG) koppartråd för att jorda radarns hölje
(längden beror på avståndet från radarn till jord)
• Marint tätningsmedel
Viktigt vid montering
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
• Vi rekommenderar starkt att enheten monteras utom räckhåll
för personer, med den vertikala konvinkeln ovanför
huvudhöjd. För att undvika att utsätta någon för skadliga RFnivåer (radiofrekvens) ska enheten inte monteras närmare
människor än på det maximala säkerhetsavstånd som anges
i produktspecifikationerna.
• Enheten bör monteras högt ovanför fartygets köllinje med
minsta möjliga blockering av radarstrålen. Hinder kan orsaka
blinda sektorer eller skuggsektorer, eller skapa falska ekon.
Ju högre upp enheten installeras desto längre bort kan
radarn upptäcka mål.
• Enheten bör monteras på en plan yta eller en plattform som
är parallell med farkostens vattenlinje och är tillräckligt stadig
för att hantera enhetens vikt. Vikten på varje modell framgår
av produktspecifikationerna.
• Radarstrålen har en vertikal spridning på 11,5 ° grader
ovanför och 11,5 ° nedanför À radarn. På båtar som vid
marschfart har en högre vinkel på bogen kan
installationsvinkeln minskas så att strålen pekar något neråt
mot vattenlinjen när farkosten ligger stilla. Mellanbrickor kan
användas vid behov.
• Enheten bör inte monteras nära värmekällor som skorstenar
eller lampor.
• Enheten bör monteras på annan nivå än en masts
horisontella spridare och salning.
• För att undvika störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.
• Annan elektronik och kablar bör monteras mer än 2 m (6,5
fot) från radarstrålens väg.
• GPS-antenner bör antingen vara ovanför eller under
radarstrålens väg.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från sändande
utrustning.
• Enheten bör monteras minst 1 m (40 tum) från kablar som
leder radiosignaler, exempelvis VHF-radio, kablar och
antenner.
• Enheten bör monteras minst 2 m (6,5 fot) från SSBradioapparater (Single Side Band).
Juli 2017
190-01967-79_0C
Installationsprocedur
Förbereda radarns monteringsyta
Innan du kan montera radarn måste du välja en lämplig
monteringsplats (Viktigt vid montering, sidan 1).
1 Fäst den medföljande monteringsmallen på ytan på
monteringsplatsen, längs med längslinjen så som anges på
mallen.
2 Borra monteringshålen med en borrspets på 15 mm
(19/32 tum).
3 Om du behöver dra ström- och nätverkskablarna genom
monteringsytan väljer du en plats längs mittkanalen som
anges på mallen och borrar ett genomföringshål för kablarna
med en borrspets på 32 mm (11/4 tum). Dra sedan kablarna
genom ytan (tillval) (Viktigt angående kablar, sidan 2).
4 Ta bort monteringsmallen från ytan.
Montera radarn
Innan du kan montera radarn måste du välja en monteringsplats
(Viktigt vid montering, sidan 1) och förbereda monteringsytan
(Förbereda radarns monteringsyta, sidan 2).
1 Från undersidan av monteringsytan sätter du de medföljande
plastkragbrickorna À i hålen du borrade när du förberedde
monteringsytan.
2 Placera radarn på monteringsytan och passa in hålen på
radarns bas med hålen i kragbrickorna.
3 Stryk på medföljande Petrolatum Primer på gängorna på de
fyra gängade stavarna.
4 Skruva på de gängade stavarna Á genom monteringsytan
och in i radarns bas. Dra åt dem med en 5 mm insexnyckel.
För att undvika att skada piedestalen bör du avbryta
åtdragningen av de gängade stavarna när de inte längre
roterar smidigt.
5 Sätt de platta brickorna Â, låsbrickorna à och
sexkantsmuttrarna Ä på de gängade stavarna.
6 Dra åt sexkantsmuttrarna till ett vridmoment på 14,7 Nm (11
fotpund) för att fästa radarn ordentligt i monteringsytan utan
att skada radarn eller monteringsmaterialet.
Installera antennen
Innan du kan installera antennen på radarn måste du montera
piedestalen ordentligt (Montera radarn, sidan 2).
1 Ta bort skyddshöljet från vågledaren på ovansidan av
piedestalen À.
2 Justera vågledaren på piedestalen med uttaget längst ned på
antennen Á och skjut på antennen på piedestalen.
3 Sätt fast antennen på piedestalen genom att dra åt
sexkantsbultarna under antennens arm.
4 Dra åt sexkantsbultarna till ett vridmoment på 7,9 Nm
(6 fotpund) för att fästa antennen på piedestalen utan att
skada antennen eller monteringsmaterialet.
Viktigt angående kablar
Det kan vara nödvändigt att borra hål på 32 mm (11/4 tum) för att
dra ström- eller nätverkskablarna.
• När du drar både ström- och nätverkskablarna genom
samma hål måste du dra nätverkskabeln först, och sedan
strömkabeln.
• Du måste applicera marint tätningsmedel i hålet när kablarna
är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Om genomföringshålet görs på en synlig plats kan du köpa
dekorativa kabelgenomföringar från Garmin eller en Garmin
återförsäljare (valfritt).
• Om det behövs kan kabelgenomföringen anpassas så att
både ström- och nätverkskabeln leds genom samma hål.
• Kabelgenomföringen i sig är INTE vattentät. Du måste
applicera marint tätningsmedel på kabelgenomföringen när
kablarna är på plats, för att säkerställa en vattentät packning.
Du bör observera följande vid installation av ström- och
nätverkskablarna.
• Du bör inte klippa av Garmin marin nätverkskabel, men det
går att köpa en sats för fältmontering från Garmin eller en
Garmin återförsäljare om du måste klippa av nätverkskabeln.
• Var noga med säkerheten genom att använda lämpliga
buntband, skruvförband och tätningsmedel till att fästa kabeln
utmed kabelbanan och genom eventuella skott eller däcket.
• Kablar bör inte dras nära rörliga föremål och värmekällor,
eller genom dörröppningar och kölrum.
• För att undvika störningar från annan utrustning bör strömoch nätverkskablar inte dras bredvid eller parallellt med
andra kablar, som radioantennkablar eller strömkablar. Om
det inte är möjligt bör kablarna skyddas med ett metallrör
eller någon typ av EMI-skydd.
• Strömkabeln bör installeras så nära batterikällan som möjligt.
◦ Om strömkabeln behöver förlängas måste rätt
kabeldimension användas (Strömkabelförlängningar,
sidan 3).
◦ Felaktigt förlängda kabeldragningar kan göra att radarn
slutar att fungera på grund av otillräcklig strömmatning.
Koppla till ström
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se
produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du
ansluter strömkabeln utan rätt säkring.
2
nätverkskabel med anpassad längd om det behövs. Följ de
anvisningar som medföljer kontakten.
Använda radarn
Alla funktioner för den här radarn styrs med din Garmin plotter.
Användningsinstruktioner finns i avsnittet Radar i handboken till
plottern. Om du vill hämta den senaste handboken går du till
www.garmin.com/support/.
Programuppdatering
Objekt
Beskrivning
Till Garmin marina nätverk
À
Á
Â
15 A-säkringshållare
Till båtbatteriet (från 10 till 32 V likström)
Vattenjordanslutning
1 Dra strömkabeln till radarn och båtbatteriet.
2 Anslut strömkabeln till båtbatteriet.
3 Anslut strömkabeln till porten POWER på radarn.
Strömkabelförlängningar
Du rekommenderas att ansluta strömkabeln direkt till batteriet.
Om kabeln behöver förlängas måste rätt kabeldimension
användas på förlängningens längd.
Du måste använda krympkontakter och krympslang så att
anslutningen blir vattentät.
Distans
Kabeldimension
3 m (9 fot och 10 tum)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fot och 4 tum)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fot och 3 tum)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fot och 2 tum)
8,36 mm² (8 AWG)
Jorda radarn
Radarn måste vara ansluten till rätt typ av jord med en 3,31 mm²
(12 AWG) koppartråd (medföljer inte).
1 Dra en 3,31 mm² (12 AWG) koppartråd till en vattenjordpunkt
och till radarpiedestalen.
2 Anslut tråden till jordanslutningen ( ) på piedestalen med
den förinstallerade krympkontakten À.
Du kan behöva uppdatera enhetens programvara när du
installerar enheten eller lägger till ett tillbehör till enheten.
Programuppdateringen kräver att antingen en Garmin
minneskortläsare eller annan Garmin plotter ansluts via det
Garmin marina nätverket.
Läsa in den nya programvaran på ett minneskort
Enheten kan innehålla ett minneskort för uppdatering av
programvaran. Om så är fallet följer du instruktionerna som
medföljer kortet. Om ett minneskort för programvaruuppdatering
inte medföljer måste du kopiera programvaruuppdateringen till
ett minneskort.
1 Sätt i ett minneskort på kortplatsen i datorn.
2 Gå in på www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Välj Hämta bredvid "Garmin marint nätverk med SD-kort".
4 Läs och godkänn villkoren.
5 Välj Hämta.
6 Välj Kör.
7 Välj den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa >
Slutför.
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.
1 Slå på plottern.
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.
Obs! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.
5 När du uppmanas till det ska du låta minneskortet vara kvar
och starta om plottern manuellt.
6 Ta bort minneskortet.
Obs! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.
Ange antennstorleken
3 Täck jordningsskruven och krympkontakten med marint
tätningsmedel.
4 Anslut den andra änden av tråden till vattenjordpunkten på
båten och täck anslutningen med marint tätningsmedel.
Viktigt beträffande Garmin marina nätverk
Den här enheten ansluter till Garmin marina nätverksenheter för
att dela radardata med kompatibla enheter i nätverket. Tänk på
följande när du ansluter till en Garmin marin nätverksenhet.
• En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla
Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte
användas för Garmin marina nätverksanslutningar.
◦ Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns
hos din Garmin återförsäljare.
• Även om det inte rekommenderas kan du använda en
fältinstallerbar kontakt för att skapa en Garmin marin
Innan du kan använda radarn på ditt system måste du ange
antennstorleken.
Innan du kan ange antennstorleken måste du montera radarn,
ansluta den till strömkällan och ansluta den till Garmin marina
nätverk.
1 Slå på radarn och alla enheter som är anslutna till Garmin
marina nätverk.
Ett meddelande om antennval visas på de anslutna
plottrarna.
Obs! Om hela systemet slås på för första gången så visas
antennval på skärmen i den första uppstartskonfigurationen.
2 Välj antennstorlek för varje öppen radar som är installerad på
båten.
TIPS: Om du behöver ange en annan antennstorlek när du
tittar på radarskärmen för den radar som du vill ändra väljer
du Meny > Radarinställning > Installation >
3
Antennkonfiguration > Antennstorlek och väljer
antennstorleken.
Kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
Mäta potentiell kompensation för förstäven
Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens
fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med
längslinjen.
1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring
av ett fast mål som finns inom räckhåll.
2 Kontrollera målbäringen på radarn.
3 Om bäringen avviker mer än +/- 1° ställer du in
kompensationen för förstäven.
Ställa in kompensation för förstäven
Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du
mäta den potentiella kompensationen för förstäven.
Den kompensation för förstäven som konfigurerats för
användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen
och på överlagrad radarbild.
1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du
Meny > Radarinställning > Installation > Båtens för.
2 Välj Upp eller Ner för att justera kompensationen.
Ange ett eget parkeringsläge
Om du har fler än en radar på din båt måste du visa
radarskärmen för den radar som du vill justera.
Som standard stannar antennen vinkelrätt mot piedestalen när
den inte snurrar. Du kan justera det här läget.
1 På radarskärmen väljer du Meny > Radarinställning >
Installation > Antennkonfiguration > Parkeringsläge.
2 Använd skjutreglaget för att justera antennens placering när
den står stilla och välj Tillbaka.
Specifikationer
Mått
Objekt Mått
Beskrivning
À
185,9 mm (75/16 tum) Rotationscentrum till den bakre delen av
piedestalen
Á
234,7 mm (91/4 tum) Rotationscentrum till den främre delen
av piedestalen
Â
86 mm (325/64 tum)
Rotationscentrum till de bakre monteringshålen
Ã
114 mm (41/2 tum)
Rotationscentrum till de främre monteringshålen
Ä
200 mm (77/8 tum)
Avstånd mellan monteringshålen
Objekt Mått
À
Á
Â
Ã
Beskrivning
Modeller på 4 fot: 132,8 cm
(4 fot och 45/16 tum)
Modeller på 6 fot: 193,8 cm
(6 fot och 45/16 tum)
Antennlängd
40,3 cm (157/8 tum)
Basen på piedestalen till den
övre delen av antennen
28,6 cm (111/4 tum)
Bredden på piedestalens bas
36,4 cm (145/16 tum)
Bredden på piedestalens mitt
Fysiska specifikationer
Specifikation
Mått
Minsta säkerhetsavAntenn på 4 fot
stånd vid användning* • 100 W/m2: 1,35 m (53,2 tum)
• 50 W/m2: 1,90 m (74,8 tum)
• 10 W/m2: 4,25 m (167,3 tum)
Antenn på 6 fot
• 100 W/m2: 1,70 m (66,9 tum)
• 50 W/m2: 2,40 m (94,5 tum)
• 10 W/m2: 5,35 m (210,6 tum)
Säkerhetsavstånd till
kompass
305 mm (12 tum)
Piedestalvikt
15,7 kg (34,7 lb.)
Antennvikt
Antenn på 4 fot: 5,2 kg (11,4 lb.)
Antenn på 6 fot: 7,3 kg (16,0 lb.)
Strömkabelns längd
15 m (49 fot och 3 tum)
Nätverkskabelns
längd
15 m (49 fot och 3 tum)
Antennrotationshastighet
24 varv/min och 48 varv/min
Obs! Antennen kan rotera med 48 varv/min,
men endast i läge för ett intervall med
MotionScope™ avaktiverat, och för intervallinställningar på 12 nm eller lägre.
Maximal vindlast
80 kn
Temperaturområde
Från -15 till 55 ºC (från 5 till 131 ºF)
Luftfuktighet
95 % vid 35 °C (95 °F)
Vattentålighet
IEC 60529 IPX6 (skyddad mot kraftig sjö)
Bäringsnoggrannhet
0,25 grader
Important:
*Det angivna minsta avståndet på 100 W/m2 måste hållas
mellan antennen och yrkesanvändaren och det angivna
10 W/m2 måste hållas mellan antennen och allmänheten. Vid
en sådan konfiguration uppfylls de angivna begränsningarna
för exponering av radiofrekvensstrålning i befolkad/icke
kontrollerbar miljö.
Elektriska specifikationer
4
Specifikation
Mått
Ingående spänning
Från 10 till 32 V likström
Säkring
15 A, knivsäkring
Ineffekt
Normal: 55 W
Max: 160 W
Antennspecifikationer
Specifikation
Mått
Typ
Ändmatad slitsad vågledare
Horisontell konvinkel Antenn på 4 fot: 1,8 grader
Antenn på 6 fot: 1,25 grader
Horisontella sidlober -23 dB inom ± 10 grader i förhållande till
huvudloben
-30 dB utanför ± 10 grader i förhållande till
huvudloben
Vertikal konvinkel
22 grader
Polarisering
Horisontell
Felsökning vid installation
Symptom
Möjliga orsaker
Radarn slås inte
på. Statuslysdioden lyser inte.
• Strömkabeln är kanske inte korrekt ansluten till
enheten eller batteriet. Kontrollera alla anslutningar.
• Säkringen kan ha utlösts. Kontrollera säkringen
och byt ut den vid behov.
• Den kabeldimension som används för att
förlänga strömkabeln kan vara för liten för
förlängningens längd. Kontrollera tabellen i
avsnittet Strömkabelförlängningar i de här
instruktionerna för att säkerställa att rätt kabeldimension används (Strömkabelförlängningar,
sidan 3).
Radarn är inte
• Radarn kanske inte slås på. Kontrollera statuslystillgänglig på
dioden.
Garmin enheten • Enhetens programvara är kanske inte
eller på enheter
uppdaterad. Uppdatera programvaran på
som är anslutna
enheten eller på Garmin marina nätverk.
till Garmin marina • Nätverkskabeln är kanske inte korrekt ansluten
nätverk.
till enheten eller till Garmin marina nätverk.
Kontrollera alla anslutningar.
• Om en fältinstallerbar nätverkskontakt har
använts kanske den har installerats felaktigt.
Kontrollera kontakten.
Statuslysdioden finns på produktetiketten. Den kan hjälpa dig att
felsöka installationsproblem.
Statuslysdiodsfärg
och aktivitet
Radarstatus
Fast rött sken
Radarn är klar att användas. Lysdioden ska
lysa rött en kort stund och sedan blinka grönt.
Blinkande grön
Radarn fungerar korrekt.
Blinkande orange
Radarns programvara uppdateras.
Blinkande röd
Radarn har påträffat ett fel. Kontakta Garmin
produktsupport om du behöver hjälp.
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. GMR™, Fantom™ och
MotionScope™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising