Garmin | GMR Fantom™ 4 | Garmin GMR Fantom™ 4 Installeringsinstruksjoner

Garmin GMR Fantom™ 4 Installeringsinstruksjoner
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
GMR Fantom 4/6
™
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Radaren avgir elektromagnetisk energi. Sørg for at radaren er
installert i henhold til anbefalingene i denne veiledningen, og at
alt personell holder avstand fra radarens strålebane før sending.
Når radaren er riktig installert og brukes riktig, oppfyller bruken
av denne radaren kravene i ANSI/IEEE C95.1-1992 Standard
for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields.
Ikke se direkte på radaren på nært hold når radaren sender
signaler, øynene er den delen av kroppen som er mest følsom
for elektromagnetisk energi.
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
FORSIKTIG
Denne enheten skal bare brukes som navigeringshjelp. Ikke
bruk enheten til andre formål som krever nøyaktig måling av
retning, avstand, beliggenhet eller topografi.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
LES DETTE
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
FORSIKTIG
Hvis du åpner sokkelen, kan det føre til personskade og/eller
skade på enheten. Enheten inneholder ingen brukeranvendelige
deler og må bare åpnes av en Garmin autorisert
servicerepresentant. Skade på enheten som skyldes at den ble
åpnet av andre enn en Garmin-autorisert servicerepresentant,
dekkes ikke av Garmin garantien.
®
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Stjerneskrutrekker #2
5 mm sekskantnøkkel
Bor
Borbits på 15,0 mm (19/32 tommer)
Borbits på 32 mm (1 1/4 tommer) (valgfritt)
Skiftenøkkel og momentnøkkel på 17 mm (21/32 tommer)
3,31 mm² (12 AWG) kobberkabel for å jorde radarhuset
(lengden avhenger av avstanden fra radaren til bakken)
• Maritim tetningsmasse
Hensyn ved montering
Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.
• Det anbefales at enheten monteres utenfor rekkevidde av
personer, med vertikal strålebredde over hodehøyde. For å
unngå skadelige nivåer av radiofrekvenser (RF) må enheten
ikke monteres nærmere personer enn den maksimale
sikkerhetsavstanden som er angitt i produktspesifikasjonene.
• Enheten bør monteres høyt over fartøyets kjøllinje, med
minst mulig blokkering av radarens strålebane. Hindringer
kan skape blind- eller skyggesoner, eller generere falske
ekko. Jo høyere du monterer enheten, desto lenger unna kan
radaren oppdage objekter.
• Enheten bør monteres på en flat overflate eller plattform som
er parallell med fartøyets vannlinje og robust nok til å tåle
vekten av enheten. Vekten til hver modell er oppgitt i
produktspesifikasjonene.
• Radarstrålen spres vertikalt 11,5 over og 11,5 under À
radarens utstrålende element. På fartøy med høyere
baugvinkler i marsjfart, kan instalasjonsvinkelen reduseres
slik at strålen peker noe nedover mot vannlinjen når fartøyet
er i ro. Du kan bruke underlagsplater hvis det er nødvendig.
• Enheten må ikke monteres i nærheten av varmekilder som
skorsteiner og lamper.
• Enheten skal monteres på samme nivå som horisontale
salingshorn eller tverrsalinger på en mast.
• For å unngå interferens med magnetisk kompass må
enheten ikke monteres nærmere et kompass enn verdien for
trygg kompassavstand som er angitt i
produktspesifikasjonene.
• Annen elektronikk og andre kabler må monteres minst 2 m
(6,5 fot) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner må plasseres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra utstyr som
sender signaler.
• Enheten må monteres minst 1 m (40 tommer) fra kabler som
sender radiosignaler, for eksempel VHF-radioer, kabler og
antenner.
• Enheten skal være montert minst 2 m (6,5 fot) borte fra SSBradioer (Single Side Band).
Juli 2017
190-01967-78_0C
Fremgangsmåte for installering
Klargjøre monteringsoverflaten for radaren
Du må velge et egnet sted for montering før du kan montere
radaren (Hensyn ved montering, side 1).
1 Fest den inkluderte monteringsmalen til overflaten på
monteringsstedet, langs aksen mellom baug og akterende,
som vist på malen.
2 Bor monteringshullene ved å bruke en borbits på 15 mm
(19/32 tommer).
3 Hvis du må trekke strøm- og nettverkskablene gjennom
monteringsoverflaten, velger du et punkt langs senterkanalen
som vist på malen. Deretter borer du et kabelhull for kablene
med en borbits på 32 mm (11/4 tommer) og trekker kablene
gjennom overflaten (valgfritt) (Kabelhensyn, side 2).
4 Fjern malen fra overflaten.
Montere radaren
Før du kan feste radaren, må du bestemme deg for hvor du skal
feste den (Hensyn ved montering, side 1) og forberede
monteringsoverflaten (Klargjøre monteringsoverflaten for
radaren, side 2).
1 Fra undersiden av monteringsoverflaten plasserer du de
medfølgende skulderskivene i plast À inn i hullene du drillet
da du klargjorde monteringsoverflaten.
2 Plasser radaren på monteringsoverflaten, og pass på at
3
4
5
6
hullene på radarens sokkel passer overens med hullene i
skulderskivene.
Bruk den medfølgende Petrolatum Primer på gjengene på de
fire stengene med gjenger.
Sett inn gjengestengene Á gjennom monteringsoverflaten og
inn i radarens sokkel, og fest dem med en 5 mm
sekskantnøkkel.
For å unngå skade på sokkelen bør du stoppe å stramme
stengene med gjenger når de ikke lenger er lette å dreie.
Plasser de flate skivene Â, låseskivene à og de
sekskantede mutterne Ä på stengene med gjenger.
Fest de sekskantede mutterne til et dreiemoment på 14,7 Nm
(11 pund/fot) for å feste radaren til overflaten uten å skade
radaren eller monteringsutstyret.
Installere antennen
Du må feste sokkelen ordentlig før du kan installere antennen
på radaren (Montere radaren, side 2).
1 Fjern det beskyttende dekselet fra bølgeguiden på toppen av
sokkelen À.
2 Juster bølgeguiden på sokkelen med kontakten nederst på
antennen Á, og skyv antennen på sokkelen.
3 Fest antennen til sokkelen ved å skru inn sekskantskruene
under antennearmen.
4 Fest sekskantskruene til et dreiemoment på 7,9 Nm (6 pund/
fot) for å feste antennen til sokkelen uten å skade antennen
eller monteringsutstyret.
Kabelhensyn
Det kan være nødvendig å bore hull på 32 mm (11/4 tommer) for
å kunne trekke strøm- eller nettverkskablene.
• Når du trekker både strøm- og nettverkskablene gjennom det
samme hullet, må du alltid trekke nettverkskabelen før
strømkabelen.
• Du må bruke maritim tetningsmasse på hullet etterpå for å få
en vanntett forsegling.
Hvis du må lage hullet på et godt synlig sted, finnes det
dekorative kabeltetninger som kan kjøpes fra Garmin eller en
Garmin forhandler (valgfritt).
• Hvis det er nødvendig, kan gummitetningen trimmes slik at
du kan trekke både nettverkskabelen og strømkabelen
gjennom samme hull.
• Den valgfrie tetningen er IKKE vanntett. Du må bruke maritim
tetningsmasse på tetningen etterpå for å få en vanntett
forsegling.
Når du installerer nettverks- og strømkabelen, må du tenke over
følgende.
• Det anbefales ikke å kutte kabelen for Garmin Marine
Network. Du kan kjøpe et sett for å installere på stedet hos
Garmin eller en Garmin forhandler hvis det blir nødvendig å
kutte nettverkskabelen.
• Av sikkerhetsmessige hensyn bør du bruke riktige strips,
festeanordninger og tetningsmasse for å feste kabelen i
strekket og gjennom skott eller dekk.
• Kabler skal ikke strekkes nær objekter som beveger seg,
varmekilder eller gjennom dører eller slag.
• Du kan unngå interferens med annet utstyr ved ikke å legge
nettverks- og strømkablene ved siden av eller parallelt med
andre kabler, for eksempel radioantennekabler eller
strømkabler. Hvis det ikke er mulig, skjermer du kablene med
et isolerende metallrør eller en type EMI-skjerming.
• Strømkabelen skal installeres så nær batterikilden som mulig.
◦ Hvis det er nødvendig å forlenge strømkabelen, må du
bruke riktig kabeldiameter (Strømkabelforlengelser,
side 3).
◦ Feilaktig forlengelse av kabeltrekk kan føre til at radaren
ikke fungerer som den skal på grunn av for lav
strømoverføring.
Koble til strøm
ADVARSEL
Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til
strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i
produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for
2
personskade eller skade på produktet som følge av brann eller
overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring
på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.
◦ Du kan få tak i flere kabler for Garmin Marine Network og
kontakter hos Garmin forhandlere.
• Selv om det ikke er anbefalt, kan du bruke en kontakt som
kan installeres på stedet hvis du trenger en kabel for Garmin
Marine Network med tilpasset lengde. Følg instruksjonene
som fulgte med kontakten.
Betjene radaren
Alle funksjonene til radaren kontrolleres med Garmin
kartplotteren. Du finner betjeningsanvisninger under delen
Radar i kartplotterens brukerveiledning. Gå til www.garmin.com
/support/ for å laste ned den nyeste brukerveiledningen.
Element
Programvareoppdatering
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
À
Á
Â
15 A sikringholder
Til båtbatteriet (fra 10 til 32 VDC)
Jordingsforbindelse
1 Før strømkabelen til radaren og båtbatteriet.
2 Koble strømkabelen til båtbatteriet.
3 Koble strømkabelen til POWER-porten på radaren.
Strømkabelforlengelser
Det anbefales at du kobler strømkabelen direkte til batteriet.
Hvis det er nødvendig å forlenge kabelen, må du bruke riktig
kabeldiameter for skjøteledningen.
Du må bruke klemmekontakter og varmekrympe for å opprette
en vanntett tilkobling.
Avstand
Kabeldiameter
3 m (9 fot 10 tommer)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fot 4 tommer)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fot 3 tommer)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fot 2 tommer)
8,36 mm² (8 AWG)
Jording av radaren
Radaren må være knyttet til den riktige typen jord ved hjelp av
en kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) (ikke inkludert).
1 Før en kobberkabel på 3,31 mm² (12 AWG) til et
jordingspunkt og til radarsokkelen.
2 Koble kabelen til jordkontakten ( ) på sokkelen ved hjelp av
den forhåndsmonterte klemmekontakten À.
3 Smør jordingsskruen og klemmekontakten med maritim
tetningsmasse.
4 Koble den andre enden av kabelen til båtens jordingspunkt
for vann, og smør forbindelsen med maritim tetningsmasse.
Hensyn ved Garmin Marine Network
Denne enheten kan kobles til enheter med Garmin Marine
Network for å dele radardata med kompatible enheter på
nettverket. Når du kobler til enheter med Garmin Marine
Network, bør du tenke over følgende.
• Du må bruke en kabel for Garmin Marine Network for alle
tilkoblinger med Garmin Marine Network.
◦ Du kan ikke bruke tredjeparts CAT5-kabler eller RJ45kontakter for tilkoblinger til Garmin Marine Network.
Det kan hende du må oppdatere programvaren til enheten når
du installerer den eller legger til et tilbehør til enheten.
Programvareoppdateringen krever enten en Garmin
minnekortleser (tilleggsutstyr) eller en annen Garmin kartplotter
som er koblet til over Garmin Marine Network.
Laste inn ny programvare på et minnekort
Enheten kan inneholde et minnekort for oppdatering av
programvare. Hvis dette er tilfelle, følger du instruksjonene som
fulgte med kortet. Hvis det ikke følger med et minnekort med
programvareoppdatering, må du kopiere
programvareoppdateringen til et minnekort.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
6 Velg Kjør.
7 Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
5 La minnekortet ligge i sporet, og start kartplotteren manuelt
når du blir bedt om det.
6 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Angi antennestørrelsen
Du må angi antennestørrelsen før du kan bruke radaren på
systemet.
Du må montere radaren, koble til strøm og koble den til Garmin
Marine Network før du kan angi antennestørrelsen.
1 Slå på radaren og alle enheter som er koblet til Garmin
Marine Network.
Du ser et varsel om valg av antenne på den tilkoblede
kartplotteren.
3
MERK: Hvis hele systemet blir slått på for første gang, er
valg av antenne en del av den første
konfigurasjonsprosessen.
2 Velg størrelsen på den monterte antennen for hver åpne
radar som er montert på båten.
TIPS: Hvis du må angi en annen antennestørrelse, må du se
på radarskjermbildet for radaren du vil endre, velge Meny >
Radaroppsett > Installering > Antennekonfigurasjon >
Antennestr. og deretter velge antennestørrelsen.
Element Mål
Beskrivelse
Ã
114 mm (41/2 tommer)
Rotasjonssenter til fremre monteringshull
Ä
200 mm (77/8 tommer)
Avstand mellom monteringshullene
Baugforskyvning
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
Måle den potensielle baugforskyvningen
Baugforskyvningen kompenserer for radarskannerens fysiske
plassering på en båt, hvis radarskanneren ikke er plassert i
forhold til båtens akse mellom baug og akterende.
1 Ved hjelp av et magnetisk kompass finner du den optiske
kompasskursen til et objekt som står stille innenfor
synsvidde.
2 Mål objektets peiling på radaren.
3 Hvis peilingsavviket er mer enn +/- 1°, må du angi
baugforskyvningen.
Angi baugforskyvningen
Før du kan angi baugforskyvningen, må du måle den potensielle
baugforskyvningen.
Innstillingen for baugforskyvning som er konfigurert for bruk i én
radarmodus, brukes for alle andre radarmodi og for
radaroverlegget.
1 Gå til et radarskjermbilde eller radaroverlegg, og velg Meny >
Radaroppsett > Installering > Front på båt.
2 Velg Opp eller Ned for å justere forskyvningen.
Element Mål
Lengde på antenne
Á
40,3 cm (157/8 tommer)
Undersiden av sokkelen til
toppen av antennen
Â
28,6 cm (111/4 tommer)
Bredde på sokkelen ved
bunnen
Ã
36,4 cm (145/16 tommer)
Bredde på sokkelen ved
midten
Fysiske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Minimumsavstand for
sikker bruk*
4-fots antenne
• 100 W/m2: 1,35 m
• 50 W/m2: 1,90 m
• 10 W/m2: 4,25 m
6-fots antenne
• 100 W/m2: 1,70 m
• 50 W/m2: 2,40 m
• 10 W/m2: 5,35 m
Trygg avstand fra et
kompass
305 mm (12 tommer)
Sokkelens vekt
15,7 kg (34,7 lb.)
Antennens vekt
4-fots antenne: 5,2 kg (11,4 pund)
6-fots antenne: 7,3 kg (16,0 pund)
Lengde på strømkabel
15 m (49 fot 3 tommer)
Lengde på nettverkskabel
15 m (49 fot 3 tommer)
Antennerotasjonshastighet
24 og 48 o/min
MERK: Antennen kan bare rotere med en
hastighet på 48 o/min i modus for enkelt
område, med MotionScope™ deaktivert og
for områdeinnstillinger på 12 nautiske mil
eller lavere.
Angi en egendefinert parkeringsstilling
Hvis du har mer enn én radar på båten, må du se på
radarskjermbildet til radaren du ønsker å justere.
Som standard vil antennen stoppe i en vinkelrett stilling i forhold
til sokkelen når den ikke roterer. Du kan endre denne stillingen.
1 Gå til radarskjermbildet, og velg Meny > Radaroppsett >
Installering > Antennekonfigurasjon > Posisjon.
2 Bruk glidebryteren til å justere antennens stilling når den har
stoppet, og velg Tilbake.
Spesifikasjoner
Størrelse
Beskrivelse
4-fots modeller: 132,8 cm
(4 fot 45/16 tommer)
6-fots modeller: 193,8 cm
(6 fot 45/16 tommer)
À
Maksimal vindbelastning 80 knop
Element Mål
Beskrivelse
À
185,9 mm
(75/16 tommer)
Á
234,7 mm (91/4 tommer) Rotasjonssenter mot forsiden av
sokkelen
Â
86 mm (325/64 tommer)
4
Rotasjonssenter mot baksiden av
sokkelen
Rotasjonssenter til bakre monteringshull
Temperaturområde
Fra -15 til 55 ºC (fra 5 til 131 ºF)
Luftfuktighet
95 % ved 35 °C (95 °F)
Vanntetthet
IEC 60529 IPX6 (beskyttet mot grov sjø)
Kursnøyaktighet
0,25 grader
Important:
*Den spesifiserte minimumsavstanden på 100 W/m2 må
opprettholdes mellom antennen og brukeren, og avstanden på
10 W/m2 må opprettholdes mellom antennen og
allmennheten. Under slike forhold vil grensene for
strålingseksponeringen for radiofrekvenser som gjelder for
befolkningen / ukontrollerte miljø opprettholdes.
Elektriske spesifikasjoner
Spesifikasjon
Mål
Inngangsspenning
Fra 10 til 32 VDC
Sikring
15 A, bladtype
Inngangseffekt
Typisk: 55 W
Maks.: 160 W
Spesifikasjoner for antennen
Spesifikasjon
Mål
Type
Endematet bølgeguide med spor
Horisontal strålebredde 4-fots antenne: 1,8 grader
6-fots antenne: 1,25 grader
Horisontale sidelober
-23 dB innenfor ± 10 grader av hovedstrålen
-30 dB utenfor ± 10 grader av hovedstrålen
Vertikal strålebredde
22 grader
Polarisering
Horisontal
Feilsøke installeringen
Symptom
Mulige årsaker
Radaren slås
ikke på. LEDstatuslampen er
ikke på.
• Strømkabelen er kanskje ikke koblet til enheten
eller batteriet på riktig måte. Kontroller alle tilkoblinger.
• Den innebygde sikringen kan ha gått. Sjekk
sikringen og bytt den ved behov.
• Kabeldiameteren som ble brukt til å forlenge
strømledningen, kan være for liten for lengden på
forlengelsen. Se tabellen i delen Strømkabelforlengelser av denne bruksanvisningen for å sjekke
at riktig kabeldiameter er brukt (Strømkabelforlengelser, side 3).
Radaren er ikke • Radaren slår seg kanskje ikke på. Kontroller LEDtilgjengelig på
statuslampen.
Garmin enheten • Enhetens programvare er kanskje ikke oppdatert.
eller enheter
Oppdater programvaren på enheten eller på
tilkoblet Garmin
Garmin Marine Network.
Marine Network. • Nettverkskabelen er kanskje ikke koblet til
enheten eller Garmin Marine Network på riktig
måte. Kontroller alle tilkoblinger.
• Hvis du brukte en nettverkskontakt som installeres
på stedet, kan den være installert på feil måte.
Kontroller kontakten.
LED-statuslampen finner du på produktetiketten, og den kan
være til hjelp for å feilsøke installeringsproblemer.
Farge og aktivitet
på LED-lampen for
status
Radarstatus
Kontinuerlig rød
Radaren gjør seg klar for bruk. LED-lampen skal
lyse rødt et øyeblikk og så gå over til å blinke
grønt.
Blinker grønt
Radaren fungere som den skal.
Blinker oransje
Programvaren på radaren oppdateres.
Blinker rødt
Det har oppstått en feil på radaren. Ta kontakt
med Garmin produktsupport for å få hjelp.
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. GMR™, Fantom™ og MotionScope™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising