Garmin | GMR Fantom™ 4 | Installation guide | Garmin GMR Fantom™ 4 Installationsvejledning

Garmin GMR Fantom™ 4 Installationsvejledning
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870 850 1241.
Nødvendigt værktøj
GMR Fantom™ 4/6
Installationsvejledning
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Radaren transmitterer elektromagnetisk energi. Sørg for, at
radaren er monteret i overensstemmelse med anbefalingerne i
disse instruktioner, og at alt mandskab er uden for radarens
område, før den sender. Når den installeres og benyttes korrekt,
overholder brugen af denne radar kravene fra ANSI/IEEE
C95.1-1992 Standard for sikkerhedsniveau i forbindelse med
eksponering for elektromagnetiske felter fra radiobølger.
Når radaren sender, må du ikke se direkte på den på tæt hold,
da øjnene er yderst følsomme over for elektromagnetisk energi.
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
•
•
•
•
•
•
•
Nummer 2 stjerneskruetrækker
5 mm unbrakonøgle
Bor
15,0 mm (19/32 tommer) bor
32 mm (1 1/4 tommer) bor (ekstraudstyr)
17 mm (21/32") skruenøgle og momentnøgle
3,31 mm² (12 AWG) kobberledning til jording af radarhuset
(længden afhænger af afstanden fra radar til jord)
• Marineforsegler
Overvejelser om montering
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
• Det anbefales på det kraftigste at montere enheden væk fra
personer med den lodrette stråle over hovedhøjde. For at
undgå eksponering for skadelige radiofrekvensniveauer bør
enheden ikke monteres tættere på personer end den
maksimale sikkerhedsafstand angivet i
produktspecifikationerne.
• Enheden skal monteres højt over skibets centerlinje med
minimale forhindringer for radarstrålen. Forhindringer kan
resultere i blinde og overskyggede områder eller generere
falske ekkoer. Jo højere radaren er installeret, jo længere
væk kan den opspore mål.
• Enheden skal monteres på en plan overflade eller en
platform, der er parallel med fartøjets vandlinje og er robust
nok til at understøtte enhedens vægt. Vægten for hver model
er angivet i produktspecifikationerne.
• Radarstrålen spredes lodret 11,5° over og 11,5° under À
radarens stråleelement. På fartøjer med højere stævnvinkler
ved normal hastighed kan installationsvinklen sænkes, så
strålen peger en anelse nedad mod vandlinjen, når fartøjet
står stille. Der kan anvendes kiler, hvis det er nødvendigt.
FORSIGTIG
Denne enhed må kun benyttes som hjælpemiddel til navigation.
Brug ikke enheden til formål, der kræver præcise målinger af
retning, afstand, position eller topografi.
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.
FORSIGTIG
Åbning af soklen kan medføre personskade og/eller
beskadigelse af enheden. Denne enhed indeholder ingen dele,
der kan serviceres af brugeren, og bør kun åbnes af en Garmin
autoriseret servicetekniker. Eventuelle skader på udstyr som
følge af åbning af enheden af andre end en Garmin autoriseret
servicetekniker er ikke dækket af Garmin garantien.
®
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Kontakt til Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for at få oplysninger om
support i de enkelte lande.
• I USA skal du ringe på 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 238 0000.
• Enheden skal monteres væk fra varmekilder såsom
skorstene og lys.
• Enheden skal monteres på et andet niveau end
salingshornene på masten.
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.
• Anden elektronik og kabler skal monteres mere end 2 m (6,5
fod) fra radarstrålens bane.
• GPS-antenner bør placeres enten over eller under
radarstrålens bane.
• Enheden skal monteres mindst 1 m (40 tommer) fra
transmissionsudstyr.
• Enheden skal monteres mindst 1 m (40 tommer) fra kabler,
der fører radiosignaler, såsom VHF-radioer, kabler og
antenner.
• Enheden skal monteres mindst 2 m (6,5 fod) væk fra SSB
(Single Side Band)-radioer.
Juli 2017
190-01967-76_0C
Installationsprocedurer
Forberedelse af radarmonteringsoverfladen
Før du kan montere radaren, skal du vælge et egnet
monteringssted (Overvejelser om montering, side 1).
1 Fastgør den medfølgende monteringsskabelon til overfladen
på monteringsstedet, langs forstavn-hæk-aksen som angivet
på skabelonen.
2 Bor monteringshullerne med et 15 mm (19/32 tommer)
borehoved.
3 Hvis du har brug for at føre strøm- og netværkskablerne
gennem monteringsoverfladen, skal du vælge et sted langs
den centrale kanal, som er angivet på skabelonen, bore et
gennemgangshul til kablerne med et 32 mm (11/4 tomme)
borehoved og føre kablerne gennem overfladen (valgfrit)
(Overvejelser om kabler, side 2).
4 Fjern monteringsskabelonen fra overfladen.
Montering af radaren
Før du kan montere radaren, skal du vælge et monteringssted
(Overvejelser om montering, side 1) og klargøre
monteringsoverfladen (Forberedelse af
radarmonteringsoverfladen, side 2).
1 Fra undersiden af monteringsoverfladen skal du sætte de
medfølgende plasticflanger À i de huller, som du borede, da
du klargjorde monteringsoverfladen.
2 Placer radaren på monteringsoverfladen, idet hullerne i
bunden af radaren placeres ud for hullerne i flangerne.
3 Påfør den medfølgende Petrolatum Primer på gevindene på
de fire gevindstænger.
4 Stik gevindstængerne Á gennem monteringsoverfladen og
ind i bunden af radaren, og stram dem med en 5 mm
unbrakonøgle.
For at undgå at beskadige soklen skal du stoppe med at
stramme gevindstængerne, når de ikke længere drejer nemt
rundt.
5 Placer pakskiverne Â, låseskiver Ã, og sekskantede
møtrikker Ä på gevindstængerne.
6 Tilspænd de sekskantede møtrikker til 14,7 N-m (11 lbf-ft.) for
at fastgøre radaren forsvarligt til overfladen uden at
beskadige radaren eller monteringsudstyret.
Installation af antennen
Før du kan installere antennen på radaren, skal du montere og
fastgøre soklen (Montering af radaren, side 2).
1 Fjern beskyttelseslåget fra bølgelederen øverst på soklen À.
2 Juster bølgelederen på soklen i forhold til stikket i bunden af
antennen Á, og skub antennen på plads på soklen.
3 Fastgør antennen på soklen ved at stramme de sekskantede
møtrikker under antennearmen.
4 Tilspænd de sekskantede møtrikker til 7,9 N-m (6 lbf-ft.) for at
fastgøre antennen til soklen uden at beskadige antennen
eller monteringsudstyret.
Overvejelser om kabler
Det kan være nødvendigt at bore huller på 32 mm (11/4 tomme)
huller for at kunne føre strøm- eller netværkskabler.
• Hvis du fører både strøm- og netværkskabel gennem det
samme hul, skal du føre netværkskablet igennem før
strømkablet.
• Du skal påføre marineforsegler på hullet, når kablerne er på
plads, for at sikre en vandtæt forsegling.
Hvis kabelføringshullet skal placeres på et synligt sted, kan du
købe dekorative kabeltyller fra Garmin eller en Garmin
forhandler (valgfrit).
• Om nødvendigt kan tyllen tilskæres, så både netværks- og
strømkablet kan føres gennem samme hul.
• Den valgfri tylle kan IKKE anvendes som vandtæt forsegling.
Du skal påføre marineforsegler på tyllen, når kablerne er på
plads, for at sikre en vandtæt forsegling.
Når du installerer netværks- og strømkablerne, skal du være
opmærksom på følgende overvejelser.
• Det anbefales at undlade at klippe eller skære i Garmin
Marine Network-kablet, men der kan købes et monteringssæt
fra Garmin eller en Garmin forhandler, hvis det er nødvendigt
at klippe eller skære i netværkskablet.
• For sikkerhedens skyld skal du bruge passende strips,
fastgørelsesværktøjer og forsegler til at føre kablet langs dets
bane og igennem skot eller dæk.
• Kabler bør ikke føres i nærheden af ting, der bevæger sig,
kraftige varmekilder eller gennem døråbninger eller
bundvand.
• For at undgå interferens med andet udstyr bør netværks- og
strømkabler ikke føres ved siden af eller parallelt med andre
kabler som f.eks. radioantennekabler eller strømkabler. Hvis
dette ikke er muligt, skal kablerne afskærmes med et
metalledningsrør eller en anden form for (EMI)
elektromagnetisk interferens.
• Kablet skal installeres så tæt på batterikilden som muligt.
◦ Hvis det er nødvendigt at forlænge strømkablet, skal der
anvendes et passende ledningsmål
(Strømkabelforlængelser, side 3).
◦ Hvis et forlænget kabel føres forkert, kan det give fejl i
radaren på grund af utilstrækkelig kraftoverførsel.
Tilslutning af strøm
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen. Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp. at undgå risiko for
2
personskade eller produktskade pga. brand eller overophedning.
Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den korrekte sikring
på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.
◦ Du kan købe yderligere Garmin Marine Network-kabler og
-stik hos din Garmin forhandler.
• Selvom det ikke anbefales, kan du benytte et
brugermonterbart stik til at skabe et Garmin Marine Networkkabel i tilpasset længde, hvis det er nødvendigt. Følg den
vejledning, der følger med stikket.
Radarbetjening
Punkt
Alle funktioner i Garmin radaren styres med plotteren. Se
afsnittet om radaren i betjeningsvejledningen til din plotter, hvis
du ønsker oplysninger om betjening af radaren. Gå til
www.garmin.com/support/ for at hente den seneste
brugervejledning.
Beskrivelse
Til Garmin Marine Network
À
Á
Â
15 A-sikringsholder
Til bådbatteriet (fra 10 til 32 V DC)
Vandjordingsforbindelse
1 Før strømkablet til radaren og bådens batteri.
2 Tilslut strømkablet til bådens batteri.
3 Tilslut strømkablet til porten POWER (Strøm) på radaren.
Strømkabelforlængelser
Det anbefales at slutte strømkablet direkte til batteriet. Hvis det
er nødvendigt at forlænge kablet, skal der anvendes et
ledningsmål, der passer til forlængelsen.
Du skal bruge varmekrympestik og varmekrymperør for at skabe
en vandtæt forbindelse.
Distance
Ledningsmål
3 m (9 fod 10 tommer)
3,31 mm² (12 AWG)
5 m (16 fod 4 tommer)
5,26 mm² (10 AWG)
6,5 m (21 fod 3 tommer)
6,63 mm² (9 AWG)
8 m (26 fod 2 tommer)
8,36 mm² (8 AWG)
Jording af radaren
Radaren skal tilsluttes til den passende type jording med en
3,31 mm² (12 AWG) kobberledning (medfølger ikke).
1 Før en 3,31 mm² (12 AWG) kobberledning til et
jordingspunkt, der har forbindelse med vandet, og til
radarsoklen.
2 Tilslut ledningen til jordstikket ( ) på soklen ved hjælp af det
forudinstallerede krympestik À.
3 Smør jordingsskruen og krympestikket med marineforsegler.
4 Tilslut den anden ende af ledningen til fartøjets jordingspunkt,
og smør tilslutningen med marineforsegler.
Garmin Marine Network - overvejelser
Denne enhed kan tilsluttes til Garmin Marine Network-enheder
for at dele radardata med kompatible enheder på netværket. Når
du opretter forbindelse til en Garmin Marine Network-enhed,
skal du tage højde for nedenstående.
• Der skal bruges et Garmin Marine Network-kabel til alle
Garmin Marine Network-tilslutninger.
◦ Der må ikke bruges CAT5-kabel og RJ45-stik fra
tredjepart til Garmin Marine Network-forbindelser.
Softwareopdatering
Du skal muligvis opdatere enhedens software, når du installerer
enheden eller tilføjer tilbehør til enheden.
Softwareopdatering kræver enten enGarmin
hukommelseskortlæser (ekstratilbehør) eller en andenGarmin
plotter tilsluttet via Garmin Marine Network.
Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort
Enheden indeholder muligvis et hukommelseskort med
softwareopdatering. Hvis det er tilfældet, skal du følge de
instruktioner, der fulgte med kortet. Hvis en softwareopdatering
til hukommelseskortet ikke er inkluderet, skal du kopiere
softwareopdateringen til et hukommelseskort.
1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Vælg Download ved siden af “Garmin Marine Network med
SD-kort.”
4 Læs og accepter betingelserne.
5 Vælg Download.
6 Vælg Løb.
7 Vælg det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælg
Næste > Afslut.
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.
1 Slå plotteren til.
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.
5 Når du bliver bedt om det, skal du lade hukommelseskortet
sidde og genstarte plotteren manuelt.
6 Fjern hukommelseskortet.
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.
Angivelse af antennestørrelse
Før du kan bruge radaren på dit system, skal du angive
antennestørrelsen.
Du skal montere radaren, tilslutte den til strømmen og tilslutte
den til Garmin Marine Network, før du kan angive
antennestørrelsen.
1 Tænd radaren og alle enheder, som er tilsluttet til Garmin
Marine Network.
Der vises en meddelelse om antennevalg på de tilsluttede
plottere.
3
BEMÆRK: Hvis hele systemet tændes for første gang, er
skærmbilledet for antennevalg en del af den indledende
opsætning.
2 Vælg den installerede antennestørrelse for hver open arrayradar, som er installeret på båden.
TIP: Hvis du har brug for at angive en anden
antennestørrelse, mens du får vist radarskærmbilledet for
den radar, du vil ændre , skal du vælge Menu >
Radaropsætning > Installation > Antennekonfiguration >
Antennestr. og vælge antennestørrelse.
Punkt Mål
Beskrivelse
Ã
114 mm (41/2 tommer)
Center for rotation for de forreste
monteringshuller
Ä
200 mm (77/8 tommer)
Afstand mellem monteringshullerne
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske
placering af radarscanneren på en båd, hvis radarscanneren
ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
1 Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et
stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2 Mål målpejlingen på radaren.
3 Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille
forskydningen på bådens stævn.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Før du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du
måle forskydningen på bådens stævn.
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret
til brug i én radartilstand, gælder for alle andre radartilstande og
Radar Overlay.
1 Vælg Menu > Radaropsætning > Installation > Stævn på
båd fra en radarskærm eller radar-overlay.
Vælg
Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
2
Punkt Mål
À
Á
Â
Ã
40,3 cm (157/8 tommer)
Base på soklen til toppen af
antennen
28,6 cm (111/4 tommer)
Soklens bredde ved basen
36,4 cm (145/16 tommer)
Soklens bredde i midten
Fysiske specifikationer
Specifikation
Mål
Minimal sikker betjeningsafstand*
4 fods antenne
• 100 W/m2: 1,35 m (53,2")
• 50 W/m2: 1,90 m (74,8")
• 10 W/m2: 4,25 m (167,3")
6 fods antenne
• 100 W/m2: 1,70 m (66,9")
• 50 W/m2: 2,40 m (94,5")
• 10 W/m2: 5,35 m (210,6")
Sikkerhedsafstand for
kompas
305 mm (12")
Soklens vægt
15,7 kg (34,7 lb.)
Antennens vægt
4 fods antenne: 5,2 kg (11,4 lb.)
6 fods antenne: 7,3 kg (16,0 lb.)
Længde på
strømkabel
15 m (49 fod 3 tommer)
Indstilling af en brugerdefineret parkeringsposition
Hvis du har mere end én radar på din båd, skal du se på
radarskærmen for den radar, du ønsker at tilpasse.
Antennen stoppes som standard vinkelret på soklen, når den
ikke drejer rundt. Du kan justere denne position.
1 Fra radarskærmen skal du vælge Menu > Radaropsætning
> Installation > Antennekonfiguration >
Parkeringsposition.
2 Brug bjælken til at justere antennens position, når den
stoppes, og vælg Retur.
Netværkskabellængde 15 m (49 fod 3 tommer)
Specifikationer
Antennes rotationsha- 24 rpm og 48 rpm
stighed
BEMÆRK: Antennen kan kun roteres med
48 omdrejninger pr. minut i tilstanden enkelt
område, med MotionScope™ deaktiveret, og
ved områdeindstillinger på 12 nm eller
derunder.
Mål
Punkt Mål
À
Á
Â
4
185,9 mm
(75/16 tommer)
Maksimum vindhastighed
80 kn
Temperaturområde
Fra -15 til 55ºC (fra 5 til 131ºF)
Fugtighed
95 % ved 35 °C (95 °F)
Vandtæthed
IEC 60529 IPX6 (beskyttet mod stærk søgang)
Pejlingsnøjagtighed
0,25 grader
Beskrivelse
Center for rotation bag ved soklen
234,7 mm (91/4 tommer) Center for rotation foran soklen
86 mm (325/64 tommer)
Beskrivelse
4 fods modeller: 132,8 cm (4 fod Antennelængde
45/16 tommer)
6 fods modeller: 193,8 cm (6 fod
45/16 tommer)
Center for rotation for de bageste
monteringshuller
Important:
*Den angivne 100 W/m2 minimumsafstand skal bevares
mellem antennen og den aktive bruger, og de angivne 10
W/m2 skal bevares mellem antennen og offentligheden. Under
denne konfiguration skal de gældende eksponeringsgrænser
for radiofrekvensstråler følges for at sikre, at offentligheden/
ukontrollerede omgivelser er trygge.
Elektriske specifikationer
Specifikation
Mål
Indgangsspænding
Fra 10 til 32 V DC
Sikring
15 A, vingetype
Inputeffekt
Typisk: 55 W
Maksimum: 160 W
Antennespecifikationer
Specifikation
Mål
Type
End-fed slotted bølgeleder
Vandret strålebredde
4 fods antenne: 1,8 grader
6 fods antenne: 1,25 grader
Vandrette sidesløjfer
-23 dB inden for ±10 grader fra hovedstråle
-30 dB ud over ±10 grader fra hovedstråle
Lodret strålebredde
22 grader
Polarisering
Vandret
Installationsfejlfinding
Symptom
Mulige årsager
Radaren tænder
ikke. StatusLED'en er ikke
tændt.
• Strømkablet er muligvis ikke korrekt forbundet til
enheden eller batteriet. Kontroller alle forbindelser.
• Inline-sikringen kan være sprunget. Kontroller
sikringen, og udskift den om nødvendigt.
• Ledningsmålet, som strømkablet forlænges
med, kan være for lille til længden af forlængelsen. Se tabellen i afsnittet Strømkabelforlængelser i denne vejledning for at sikre, at der
bruges det korrekte ledningsmål (Strømkabelforlængelser, side 3).
Radaren er ikke
tilgængelig på
Garmin enheden
eller på enheder,
der er sluttet til
Garmin Marine
Network.
• Radaren tændes muligvis ikke. Kontroller statusLED'en.
• Enhedens software er muligvis ikke opdateret.
Opdatering af softwaren på enheden eller på
Garmin Marine Network.
• Et netværkskabel er muligvis ikke sluttet korrekt
til enheden eller til Garmin Marine Network.
Kontroller alle forbindelser.
• Hvis der er anvendt et brugermonterbart stik,
kan det være installeret forkert. Kontroller
stikket.
Status-LED'en, der sidder på etiketten, kan hjælpe med at
fejlfinde installationsproblemer.
Status LED-farve og Radarstatus
aktivitet
Konstant rød
Radaren gør klar til brug. LED'en vil lyse rødt
kortvarigt, før den skifter til at blinke grønt.
Blinker grønt
Radaren fungerer korrekt.
Blinker orange
Radarens software opdateres.
Blinker rødt
Der er opstået en fejl i radaren. Kontakt Garmin
produktsupport for at få hjælp.
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMR™, Fantom™ og MotionScope™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising